337/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) munkaadó: az a gazdasági társaság, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik és megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

ea) a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti - feltételeinek, és

eb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt, valamint nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás."

2. § Az R. 3. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 3. § a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdéstől eltérően

a) várandósságának megállapításától kezdve a várandós nő,

b) a hat év alatti gyermeket nevelő szülő,

c) a fogyatékossággal élő személy,

d) a 65 év feletti személy és

e) az a)-d) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy

után a belépést követő egy hónapon túl is igénybe vehető a 4. vagy 8. § szerinti támogatás.

(3) Ha az ideiglenes védelemre jogosult az (1) bekezdés szerinti határidőben kezdeményezte a menedékesként történő elismerését, a menekültügyi hatóság döntéséig a 4. vagy 8. § szerinti támogatás igénybe vehető.

(4) A menekültügyi hatóság által menedékesként elismert személy után - az (5) és (6) bekezdés szerinti kivétellel - az 1/A. alcímben meghatározott támogatás vehető igénybe.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a menekültügyi hatóság által menedékesként elismert

a) várandósságának megállapításától kezdve a várandós nő,

b) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy,

c) a b) pont szerinti személlyel egy háztartásban élő szülő,

d) a fogyatékossággal élő személy és

e) a 65 év feletti személy

után a 4. vagy 8. § szerinti támogatás vehető igénybe.

(6) A menedékesként elismert személy után a 4. vagy 8. § szerinti támogatás - az (5) bekezdés szerinti esetet kivéve - a menedékesként történő elismerést követő hónap utolsó napjáig vehető igénybe.

(7) Az e rendelet szerinti támogatásra nem jogosult menedékes elhelyezésre jogosult. Az elhelyezésre a befogadó állomás infrastruktúrája is igénybe vehető."

3. § Az R. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

"1/A. A menedékes munkavállalók lakhatási támogatása

3/A. § A Kormány a Magyarországon történő foglalkoztatás elősegítése érdekében lakhatási támogatást nyújt a munkaadó részére, ha

a) a munkaadó a menedékest munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) a menedékesként való elismerést követően foglalkoztatja,

b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre és

d) a munkaadó megfelel az e rendeletben, valamint a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek.

3/B. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter

a) tájékoztatást nyújt a menedékes részére - annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével - a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontokon keresztül,

b) tájékoztatja a munkaadókat, valamint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) a munkát vállalni szándékozó menedékes munkavállalási igényeiről, valamint

c) eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

a) ellátja a támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a munkaerőpiaci programmal kapcsolatos feladatokat, és

b) a kormányhivatal felett ellátja a felügyeleti szerv feladatait.

3/C. § (1) A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a munkavállalóval közös háztartásban élő, tizenhatodik életévét be nem töltött kiskorú az általános iskola befejezéséig a köznevelésben részt vesz, és erről a köznevelési intézmény igazolást állít ki.

3/D. § (1) A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton nyújtja be. A kérelemhez mellékelni kell

a) a munkaszerződést,

b) a szállásadó és a munkáltató által a munkavállaló elszállásolásra kötött szerződés (a továbbiakban: elszállásolási szerződés) felek által aláírt, az elszállásolás havi díját tartalmazó példányát,

c) a munkaadó számlaszámát, valamint

d) - ha annak feltételei fennállnak - a 3/C. § (2) bekezdése szerinti igazolást.

(2) A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

(3) A kormányhivatal a támogatás iránti kérelem beérkezését követő nyolc munkanapon belül megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

(4) Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal

a) a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és

b) a menedékes adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.

(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

(7) Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban kell alkalmazni.

(8) A munkaadó a (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatással érintett szállásdíjat a szállásadó részére kifizeti az elszállásolási szerződés alapján, a támogatásra csak ezt követően jogosult.

3/E. § A Kormány az ezen alcím szerinti támogatás és foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról egyedi határozatban is dönthet.

3/F. § (1) A támogatás a munkaszerződés megkötését követően, a kérelem benyújtását és az elszállásolási szerződés keltét követő időszakra állapítható meg.

(2) A támogatás köztehermentes, legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére adható, a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra.

(3) A támogatás mértéke az elszállásolási szerződés szerinti havi szállásdíj összegével egyező összeg, de ha a szálláshely

a) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen található, legfeljebb havonta 120 000 forint,

b) egyéb településen található, legfeljebb havonta 80 000 forint.

3/G. § (1) A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.

(2) A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszakövetelésével és visszafizetésével kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.

3/H. § Megszűnik a támogatás, ha

a) a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

b) a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetik,

c) a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható,

e) az elszállásolási szerződést valamelyik fél felmondja, vagy a szerződés megszűnik, vagy

f) a munkavállalóval közös háztartásban élő tizenhatodik életévét be nem töltött kiskorúnak az általános iskola befejezését megelőzően a köznevelési intézettel a tanulói jogviszonya megszűnik."

4. § Az R. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdés j) pontjától eltérően a kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban az ideiglenes védelemre jogosult ukrán állampolgár kérelme ügyében."

5. § Az R. a következő 14-16. §-sal egészül ki:

"14. § Az e rendeletben meghatározott támogatások az e rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2023. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (2)-(7) bekezdése hatálybalépésének napját megelőzően Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után - ha a védelemre jogosult nem tartozik a Módr1.-gyel megállapított 3. §-ban meghatározott jogosultak körébe - a Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint 2023. augusztus 31-ig vehetők igénybe.

15. § Az e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1/A. alcíme szerinti támogatások helyett az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerinti támogatások tekintetében a 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerint 2023. augusztus 31-ig nyújtható be kérelem.

16. § Az e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1/A. alcíme szerinti támogatások helyett

a) az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet] és

b) az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet] 2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerinti támogatások tekintetében a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet és a 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerint 2023. augusztus 31-ig nyújtható be kérelem."

6. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az "a (2)-(4)" szövegrész helyébe az "a (2)-(6)" szöveg,

b) 4. § (1a) bekezdésében a "7000" szövegrész helyébe az "5000" szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. § Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Metvhr. 41. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a menedékes a befogadó állomáson nyújtott elhelyezésre és ellátásra nem jogosult."

9. § Hatályát veszti

a) az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

b) az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

c) az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök