Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az Ukrajna területéről 2022. február 24. előtt Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatása érdekében, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktusra való tekintettel támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha

a) a munkaadó olyan ukrán állampolgárt foglalkoztat munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló), akinek a Magyarországon munkaviszonyban történő foglalkoztatása az e rendelet szerinti kérelem benyújtását megelőző 365 napon belül a 90 napot elérte vagy meghaladja,

b) a munkavállaló - a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése szerinti - családtagja (a továbbiakban: családtag) 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Ukrajna területéről Magyarországra, és a családtag

ba) az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet alapján menedékes, vagy menedékesként elismerését kéri, vagy

bb) magyar állampolgár,

c) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

d) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jött létre, és

e) a munkaadó és a munkavállaló megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napos időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.

2. § (1) A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az a gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

(3) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

a) a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti - feltételeinek, és

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

3. § (1) A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

(2)[2] A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

(3) A kormányhivatal nyolc munkanapon belül

a) megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását a támogatás iránti kérelem tekintetében, és

b) határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

(4) Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal

a) a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és

b) a munkavállaló adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.

(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

(7) Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban alkalmazni kell.

4. § Támogatás a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat 1. pontja alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap címének a 16. Válsághelyzeti támogatás alcíméből nyújtható.

5. § (1) A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.

(2) A támogatás a munkavállaló 1. § szerinti munkaviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.

(3) A támogatás a (2) bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkaadó kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a munkaviszony fennállásának idejére.

(4) A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó - a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével - a munkavállaló, illetve a munkavállaló családtagja lakhatási költségeinek (a továbbiakban: lakhatási költség), valamint a munkavállaló utazási költségeinek (a továbbiakban: utazási költség) biztosítására köteles fordítani.

(5) A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.

(6) A támogatás mértéke - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - munkavállalónként, havonta a lakhatási költség és az utazási költség 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 30 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

(7) Ha a munkaadó a munkavállaló részére a szálláshelyet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen biztosítja, - a (6) bekezdéstől eltérően - a támogatás mértéke havonta a lakhatási költség és az utazási költség 100%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 30 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

(8) Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, a munkaadó a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak az egyik munkavállaló szülő után jogosult.

(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a munkaadó a támogatásra csak akkor jogosult, ha a kiskorú gyermek után járó támogatásban az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet alapján nem részesül.

(10) A lakhatási és utazási költségnek a (6)-(7) bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli, kivéve, ha a munkaadó 50%-nál nagyobb költség viselését vállalja.

(11) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2010. Korm. rendelet) hatálya alá tartozó munkába járás kapcsán a (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 39/2010. Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(12) A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.

(13) A támogatás köztehermentes.

6. § (1) A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkaviszony fennállásának idejére gondoskodik

a) a munkavállaló, valamint szükség esetén a munkavállaló családtagjának megfelelő körülmények között történő szálláshelyének,

b) a munkavállaló munkába járásának szervezett körülmények között történő

biztosításáról.

(2) Ha a munkaadó a munkavállaló családtagja számára szálláshelyet biztosít, a munkaadó vagy annak megbízottja ellenőrizheti a családtag szálláshelyen való életvitelszerű tartózkodását. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a családtagja számára aránytalan terhet.

(3) Ha a munkavállaló családtagjának a munkaadó által biztosított szálláshelyen történő tartózkodása végleg megszűnik, ennek tényét a munkavállaló haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül köteles bejelenteni a munkaadó részére.

(4) A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.

(5) A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszaköveteléssel és visszafizetéssel kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.

(6) A munkaadó által az (1) bekezdés szerinti magánszemély részére az ott említett juttatások biztosítása köztehermentes.

7. § Megszűnik a támogatás, ha

a) a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

b) a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

c) a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható,

d) a munkavállaló - támogatás iránti kérelemben feltüntetett - összes családtagjának tartózkodása Magyarország területén végleg megszűnik.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 24. napon lép hatályba.

9. §[3]

10. §[4]

11. §[5]

12. §[6]

13. §[7]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 30. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 36. pont)

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 326. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezve e rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 35. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.