96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés, 2. §, 4. § a) pont, 5. § (1) bekezdés)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha

a) a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,

b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és

d) a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

2. §[2] A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdés j) pontjától eltérően az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban a 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár kérelme ügyében.

3. § (1) A külgazdasági és külügyminiszter a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladat- és hatáskörében

a) tájékoztatást nyújt az ukrán állampolgár részére a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál,

b) tájékoztatja a munkaadókat, valamint a kormányhivatalt a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár munkavállalási igényeiről, annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével,

c) gondoskodik a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár és családtagjai átmeneti szállásának biztosításáról,

d) eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

a) ellátja a támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a munkaerőpiaci programmal kapcsolatos feladatokat,

b) a kormányhivatal felett az e rendelet szerinti feladatköreivel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerv.

4. § (1) A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az a gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

(3) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

a) a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti - feltételeinek, és

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

(4)[3] A munkaadó nem jogosult támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli, az 1. § b) pontja szerinti foglalkoztatása a 90 napot elérte. Az időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

(2) A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

(3) A kormányhivatal

a) a támogatás iránti kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és

b) határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

(4) Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal

a) a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és

b) az ukrán állampolgár adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.

(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

(7) Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban kell alkalmazni.

6. § A Kormány az e rendelet szerinti támogatás és foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról egyedi határozatban dönthet.

7. § (1) A támogatás a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követően, a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.

(2) A támogatás a munkavállaló 1. § szerinti jogviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.

(3)[4] A támogatás a (2) bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkaadó kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére.

(4) A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

(5) A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.

(6)[5] A támogatás mértéke - a (6a) bekezdésben foglalt kivétellel - munkavállalónként, havonta a munkavállaló (4) bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének az 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

(6a)[6] Ha a munkaadó a munkavállaló részére a szálláshelyet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen biztosítja, - a (6) bekezdéstől eltérően - a támogatás mértéke havonta a munkavállaló (4) bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének a 100%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

(7)[7] Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, a munkaadó a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak az egyik munkavállaló szülő után jogosult.

(7a)[8] A (7) bekezdés szerinti esetben a munkaadó a támogatásra csak akkor jogosult, ha a kiskorú gyermek után járó támogatásban az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján nem részesül.

(8)[9] A lakhatási és utazási költségnek a (6) és (6a) bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli, kivéve, ha a munkaadó 50%-nál nagyobb költség viselését vállalja.

(8a)[10] A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2010. Korm. rendelet) hatálya alá tartozó munkába járás kapcsán a (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 39/2010. Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(9) A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.

(10) A támogatás köztehermentes.

8. § (1) A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik

a) a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő körülmények között történő szálláshelyének,

b) a munkába járás szervezett körülmények között történő

biztosításáról.

(2)[11] A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.

(3) A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszaköveteléssel és visszafizetéssel kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.

(4)[12] A munkaadó által az (1) bekezdés szerinti magánszemély részére az ott említett juttatások biztosítása köztehermentes.

9. § Megszűnik a támogatás, ha

a) a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

b) a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

c) a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2022. március 25-én lép hatályba.

11. §[13]

12. §[14] E rendeletnek az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (3), (6), (6a), (7), (7a), (8) és (8a) bekezdését, valamint 8. § (2) és (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 22. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 28. pont)

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 323. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Beiktatta a 109/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.03.13.

[4] Módosította a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2022.05.09.

[5] Megállapította a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.05.09.

[6] Beiktatta a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.05.09.

[7] Megállapította a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.05.09.

[8] Beiktatta a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.05.09.

[9] Megállapította a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.05.09.

[10] Beiktatta a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatályos 2022.05.09.

[11] Módosította a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2022.05.09.

[12] Beiktatta a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.05.09.

[13] Hatályon kívül helyezve e rendelet 11. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 27. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztése napján.

[14] Beiktatta a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.05.09.