36/2023. (IX. 5.) BM rendelet

a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 1. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 2. pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 3. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 4. és 8-11. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 5. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), h) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 6. pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 7. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 12. pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), i) és u) pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 13. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 14. pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 15. pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), e)-j), m), p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § 16. pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 93/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fiatal felnőtt az utógondozói ellátás meghosszabbítása iránti kérelmet az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartójához nyújthatja be a 25. életévének elérését megelőző két hónappal. A fiatal felnőtt a kérelméhez csatolja)

"a) a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásának igazolásaként a nyilatkozatát, amely tartalmazza az érvényes diákigazolványa számát, valamint azt, hogy mely oktatási intézménnyel áll jogviszonyban, vagy a felsőoktatási intézmény döntését a felvételről vagy átvételről és"

2. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

2. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet 39. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A speciális órakeretek - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a következő okiratok, igazolások bemutatásával vehetők igénybe:]

"a) a Jtv. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, tanulói jogviszonnyal összefüggésben biztosított órakeret esetében - a tankötelezettség megszűnését követően - a tanuló nyilatkozata, amely tartalmazza az érvényes diákigazolványa számát, valamint, hogy mely oktatási intézménnyel áll jogviszonyban,

b) a Jtv. 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, hallgatói jogviszonnyal összefüggésben biztosított órakeret esetében a hallgató nyilatkozata, amely tartalmazza az érvényes diákigazolványa számát, valamint, hogy mely oktatási intézménnyel áll jogviszonyban,"

3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 27. § (3) bekezdésében az "igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő" szövegrész helyébe az "igazoló, az elektronikus nyilvántartásban rögzített" szöveg,

b) 84. § (7) bekezdésében a "távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn" szövegrész helyébe a "telefonon, elektronikus levélben vagy a jelen lévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Telefonon" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 41. § (4) bekezdésében az "A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerből kinyomtatja, és minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátva megőrzi." szövegrész,

b) 193. § (3)-(17) és (26) bekezdése,

c) 193/A. §-a.

4. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

5. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 17. § (6) bekezdésében és 39. § (9) bekezdésében a "postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján" szövegrész helyébe a "postai úton, személyesen, kézbesítő útján vagy ügyfélkapun keresztül" szöveg lép.

5. A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet módosítása

6. § A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatokat a miniszterhez címezve kell benyújtani a minisztérium honlapján közzétett formátumú, egy példányban kitöltött, papíralapú formanyomtatványon, a következő mellékletekkel:)

"b) tankötelezettségének megszűnését követően középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében nyilatkozatát, amely tartalmazza az érvényes diákigazolványa számát, valamint azt, hogy mely oktatási intézménnyel áll jogviszonyban;"

6. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése

7. § Hatályát veszti

1. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet;

2. az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (II. 17.) OM rendelet;

3. az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 24.) OKM rendelet;

4. az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet;

5. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet;

6. az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról szóló 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet;

7. a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet;

8. az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 28/2008. (X. 10.) OKM rendelet;

9. az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet;

10. a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet;

11. az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet;

12. az egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról szóló 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet;

13. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról szóló 26/2011. (V. 27.) NEFMI rendelet;

14. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet;

15. az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet;

16. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék