38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Kormány

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 14. § (1) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában,

a 14. § (2) bekezdése tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdésében,

a 14. § (3) bekezdése tekintetében a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 155. § (1) bekezdés 16. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

1. § (1) A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót az 1. mellékletben meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény (a továbbiakban: utazási kedvezmény) illeti meg.

(2) Az e rendeletben meghatározott utazási kedvezmények kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban vehetők igénybe - az e rendeletben foglalt kivételekkel - korlátlan számban és bármely viszonylatra. Nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

(3) Az e rendelet szerinti utazási kedvezmények igénybevételére kizárólag természetes személyek jogosultak. Az e rendelet szerinti kedvezmények igénybevétele során a rendeletben meghatározott jogosultságot igazoló dokumentum mellett a jogosult személyének azonosítása céljából a személyazonosításra alkalmas okmányt is be kell mutatni.

(4) Az utazási kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(5) A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények - az e rendeletben meghatározott kivételekkel - a 2. kocsiosztályra érvényesek. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, kiegészítő jegyre, valamint egyéb kiegészítő díjra nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a hadirokkant személyt és igazolt esetben kísérőjét, valamint a hadiözvegyet.

(6) Az országos, regionális és elővárosi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi országos, regionális és elővárosi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, autóbusz, HÉV, komp és rév) keretében igénybe vehetőek.

(7) A helyi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi olyan település helyi közlekedési hálózatán, utazási viszonylatban és járaton igénybe vehetőek, amelyekre a helyi önkormányzat által a közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállításra megállapított legmagasabb ár kiterjed.

(8) A helyi és az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatást is érintő, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) és (4) bekezdése, valamint 32. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás alapján biztosított összekapcsolt vagy integrált személyszállítási közszolgáltatás nyújtása esetén a megrendelők által jóváhagyott megállapodásnak megfelelően vehetők igénybe a helyi és az országos, regionális és elővárosi közlekedésre vonatkozóan meghatározott utazási kedvezmények, azzal, hogy a csak helyi és a csak országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokat egyidejűleg biztosítani kell az 1. melléklet szerinti utazási kedvezmények igénybevételi lehetősége mellett.

2. Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak

2. § Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult

a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig, a vasúti személyszállításban bármely kocsiosztályon;

b) a gyermek 6 éves korától a 14. életéve betöltéséig;

c) a 14. és 25. életév közötti fiatal a 25. életéve betöltéséig;

d) a 65 év feletti személy 65. életéve betöltésétől; valamint

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 8. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 14. és 65. életév közötti személy a nevére kiállított "Magyar igazolvány", valamint "Magyar hozzátartozói igazolvány" felmutatásával.

3. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult

a) óvodai jogviszonya alapján a 6 éven felüli óvodás az óvoda igazolása alapján;

b) a tanulói, hallgatói jogviszonya alapján a nappali oktatás munkarendje és az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató, valamint szakmai oktatásban tanulói- vagy felnőttképzési jogviszonyban álló személy, ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik;

c) a tanulói, hallgatói jogviszonya alapján a sajátos nevelési igényű gyermek a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény, a korai fejlesztést, valamint fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján, attól függetlenül, hogy a köznevelési szolgáltatást bentlakással, rendszeres vagy alkalmi bejárással, a többségi köznevelési szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe;

d) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott nappali, valamint szakosított ellátást nyújtó intézmény bentlakója vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja az ellátást nyújtó vagy a bentlakásos intézmény igazolása alapján; valamint

e) a d) pont szerinti bentlakó gondozott látogatója a lakóhelye vagy tartózkodási helye és az ellátást nyújtó, valamint a bentlakásos intézmény székhelye vagy telephelye között.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott személyeknek legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) azonos mértékű kedvezményre jogosult az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően.

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott kedvezmény igénybevételére jogosult az a 65. életévét be nem töltött

a) személy, aki

aa) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 4. § 17. pontja szerinti, továbbá az azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,

ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,

ac) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%-os,

ad) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban vagy nemzeti helytállási pótlékban részesül; vagy

b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;

c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy;

d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy; valamint

e) gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást (a továbbiakban: Ellátottak utazási utalványa) a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket.

(3) A nyugdíjfolyósító szerv külföldről hazatelepült magyar állampolgár számára az Ellátottak utazási utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő igazolása mellett adja ki.

(4) A nyugdíjfolyósító szerv az (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti személyek számára az Ellátottak utazási utalványát a jogosultság hitelt érdemlő igazolása mellett adja ki.

(5) Az Ellátottak utazási utalványa a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.

5. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult - a járási hivatal igazolása szerint - az a személy, aki aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll.

6. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult

a) a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy; továbbá

b) a menekült, az oltalmazott és a menedékes

az idegenrendészeti szerv által kiállított igazolás alapján, az igazolásban meghatározott viszonylatra és alkalommal.

7. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott kedvezményű utazásra jogosult

a) a költségvetési szervek és intézmények - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati, köznevelési foglalkoztatotti, szakképzési oktatói, közszolgálati, kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, szerződéses határvadász vagy hivatásos szolgálati jogviszony - ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is - keretében foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója; valamint

b) az egyházi jogi személy és - a civil társaság kivételével - a civil szervezet olyan alkalmazottja, aki az a) pont szerinti alkalmazottal azonos munkakört tölt be egészségügyi intézményben, szociális intézményben vagy oktatási intézményben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a 2. melléklet szerinti Utazási utalványt minden év március 31. napjáig a jogosultak rendelkezésére bocsátja, ha a jogosult legalább a tárgyév március 31-ét megelőző 365 napon - bármely az (1) bekezdés szerinti munkáltatónál eltöltött - munkaviszonnyal rendelkezik. Az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni.

(3)[1]

(4)[2]

8. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult

a) a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó látássérült személy vagy a vakok személyi járadékában részesülő és erről szóló igazolással rendelkező vak személy;

b) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;

c) az a személy, aki vagy akire tekintettel szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

e) az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó 1 fő kísérő személy;

f) a hadirokkant, hadiözvegy a hadigondozási igazolványa felmutatásával, a vasúti személyszállításban bármely kocsiosztályon;

g) a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza, a vasúti személyszállításban bármely kocsiosztályon;

h) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja; valamint

i) a helyi közlekedésben a rokkantsági járadékos, ha ezt a kifizetőhely igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni.

(3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott személyek a kedvezményre való jogosultságot - a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező látássérült személyek kivételével - a Magyar Államkincstár által kiadott Hatósági Igazolvánnyal igazolják.

9. § (1) Utaslétszám alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult

a) legalább 6 fő óvodás gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként a velük utazó 3 fő kísérő az óvoda előzetes bejelentése alapján;

b) legalább 6 fő 10 éven aluli gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként 2 fő kísérő a csoportos utazást szervező előzetes bejelentése alapján;

c) a nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő legalább 6 fő 10 éven felüli diák előre bejelentett csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb 1 fő kísérő;

d) a gyermekotthonban nevelt vagy gyermekvédelmi nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 fő nevelő vagy gyermekvédelmi nevelőszülő előre történő bejelentés esetén, 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre;

e) évente egy alkalommal a Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább 10 főből álló csoportja és a velük utazó 2 nagykorú kísérő, a csoportos utazást szervező előzetes bejelentése esetén; valamint

f) a szülő vagy szülők és a vele vagy velük együtt utazó legalább 3 gyermekük a feltételek igazolására alkalmas okmány vagy okmányok felmutatásával,

fa) ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy

fb) ha a gyermekek 26 éven aluliak, és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók diákigazolványával rendelkeznek, vagy

fc) ha valamely gyermekre tekintettel - életkortól függetlenül - magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, és ezt a kifizetőhely igazolja.

(2) A csoportbejelentés módját és idejét a benyújtandó és az utazás során szükséges dokumentumokat a közlekedési szolgáltató üzletszabályzatában határozza meg.

3. A helyi közlekedésben igénybe vehető utazási kedvezmények különös szabályai

10. § A 2-9. §-ban meghatározott jogosultak a helyi közlekedésben az 1. mellékletben foglaltak szerint jogosultak a közlekedési szolgáltató vagy a közlekedésszervező díjszabásában rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2024. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § (3) és (4) bekezdése 2024. október 1-jén lép hatályba.

12. § (1) E rendelet rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a hatálybalépését követően teljesített utazásokra kell alkalmazni.

(2) A 7. § (1) bekezdése szerinti jogosultság az érvényes Utazási utalvány felmutatásával a 7. § (3) bekezdése szerinti regisztráció elvégzéséig, de legkésőbb 2024. december 31-ig vehető igénybe.

13. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés f) pontja és 21. cikke;

b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikke.

14. §[3]

15. §[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelethez

A belföldi menetrend szerint közforgalmi közlekedésben utazót megillető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértéke

ABCDE
1.Kedvezmény megnevezéseJogszabályi helyKedvezmények
a helyközi közlekedésben
Kedvezmények
a helyi közlekedésben
2.jegy-
kedvezmény
bérlet-
kedvezmény
bérletkedvezmény
3.(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi
autóbusz-közlekedés, komp- és
révközlekedés)
(helyi közúti és kötöttpályás
közlekedés)
4.Életkor alapján járó utazási kedvezmények
5.gyermek 6 éves korig felnőtt
kíséretében bármely kocsiosztályon
2. § a) pontja100%-100%
6.gyermek 6-14 éves korig2. § b) pontja100%-a szociálpolitikai
menetdíj-támogatás
megállapításának és
igénybevételének
szabályairól szóló
121/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Szr.)
1. mellékletében
meghatározott mértékű
kedvezmény
7.fiatal 14-25 éves kor között2. § c) pontja50%--
8.65 évnél idősebb személy2. § d) pontja100%-100%
9.a Szátv. hatálya alá tartozó,
14-65 év közötti személy
(évente 12 alkalommal)
2. § e) pontja100%--
10.Tanulói és hallgatói jogviszony alapján igénybe vehető utazási kedvezmények
11.6 éven felüli óvodás3. § (1) bekezdés
a) pontja
--az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékű
kedvezmény
12.nappali oktatás munkarendje
és esti oktatás munkarendje
szerint folyó oktatásban részt
vevő tanuló, hallgató, valamint
szakmai oktatásban tanulói vagy
felnőttképzési jogviszonyban álló
személy
3. § (1) bekezdés
b) pontja
-90%az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékű
kedvezmény
13.sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló és legfeljebb 2 kísérője
3. § (1) bekezdés
c) pontja és 3. §
(2) bekezdése
100%--
14.szociális intézményben bentlakó
vagy bejáró gondozott és legfeljebb
2 kísérője
3. § (1) bekezdés
d) pontja és 3. §
(2) bekezdése
100%--
15.szociális intézményben bentlakó
gondozott látogatója lakóhelye
(tartózkodási helye) és az intézmény
székhelye (telephelye) között
3. § (1) bekezdés
e) pontja
100%--
16.Ellátottak utazási utalványára jogosultak utazási kedvezménye
17.ellátottak utazási utalványa alapján4. § (1)
bekezdése
100%90%az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékű
kedvezmény
18.Állást kereső személyek utazási kedvezménye
19.aktív korúak ellátásában részesülő,
munkaviszonyban nem álló személy
5. §--az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékű
kedvezmény
20.Menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, a menedékeskénti elismerését kérő személyek, valamint
a menekültek, oltalmazottak és a menedékesek utazási kedvezményei
21.tartózkodási engedéllyel,
valamint az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság
által kiállított igazolással
rendelkező, menekültkénti vagy
oltalmazottkénti elismerését
kérő, valamint a menedékeskénti
elismerését kérő személy,
meghatározott viszonylatra és
meghatározott számú utazáshoz
6. § a) pontja100%--
22.az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság által kiállított
igazolással rendelkező menekült,
oltalmazott és menedékes,
meghatározott viszonylatra és
meghatározott számú utazáshoz
6. § b) pontja100%--
23.Alkalmazásban állók utazási kedvezményei
24.költségvetési szerv és intézmény
foglalkoztatottja
7. § (1) bekezdés
a) pontja
50%--
25.egyházi jogi személyek, civil
szervezetek alkalmazottja
7. § (1) bekezdés
b) pontja
50%--
26.Fogyatékos személyek utazási kedvezményei
27.látássérült személy8. § (1) bekezdés
a) pontja
100%-100%
28.hallássérült személy8. § (1) bekezdés
b) pontja
100%-100%
29.a magasabb összegű családi
pótlékra jogosult vagy jogosító
gyermek és fogyatékossági
támogatásban részesülő személy
8. § (1) bekezdés
c) és d) pontja
100%-100%
30.a magasabb összegű családi
pótlékra jogosult vagy jogosító
gyermek, fogyatékossági
támogatásban részesülő személy,
a vak személy és a hallássérült
személy 1 fő kísérője
8. § (1) bekezdés
e) pontja
100%-100%
31.hadirokkant és hadiözvegy bármely
kocsiosztályon
8. § (1) bekezdés
f) pontja
100%-100%
32.hadirokkant kísérője bármely
kocsiosztályon
8. § (1) bekezdés
g) pontja
100%-100%
33.legalább 75%-os rokkant
hadirokkant családtagja
8. § (1) bekezdés
h) pontja
100%-100%
34.rokkantsági járadékos8. § (1) bekezdés
i) pontja
--az Szr. 1. mellékletében
meghatározott mértékű
kedvezmény
35.Utaslétszám alapján igénybe vehető utazási kedvezmények
36.előre bejelentett, legalább
6 fő óvodás gyermek együttes
utazása esetén 10 gyermekenként
a velük utazó 3 fő kísérő
9. § (1) bekezdés
a) pontja
100%--
37.előre bejelentett, legalább
6 fő 10 éven aluli gyermek együttes
utazása esetén 10 gyermekenként
2 fő kísérő
9. § (1) bekezdés
b) pontja
100%--
38.a nappali oktatás munkarendje
szerint folyó oktatásban részt vevő
legalább 6 fő 10 éven felüli diák
előre bejelentett csoportos utazása
esetén 10 fő diákonként legfeljebb
1 fő kísérő
9. § (1) bekezdés
c) pontja
100%--
39.a gyermekotthonban nevelt vagy
gyermekvédelmi nevelőszülőnél
elhelyezett gyermekek legalább
3 fős csoportja és az őket kísérő
2 fő nevelő vagy gyermekvédelmi
nevelőszülő előre történő bejelentés
esetén, 10-nél több gyermek
együttes utazása esetén
10 gyermekenként további
2 fő kísérő
9. § (1) bekezdés
d) pontja
100%--
40.a Szátv. 8. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott
18 éven aluli személyek legalább
tíz főből álló előre bejelentett
csoportja és a velük utazó két
18. életévét betöltött kísérő (évente
1 alkalommal)
9. § (1) bekezdés
e) pontja
100%--
41.a szülő (szülők) és a vele (velük)
együtt utazó legalább 3 gyermekük
9. § (1) bekezdés
f) pontja
100%--

2. melléklet a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelethez

Utazási utalvány
a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
utazási kedvezmény igénybevételéhez
Az utazási kedvezményt igénybe vevő:
Teljes neve:.................................................................................
Születési ideje:.............................................................................
Az utalvány* kiállítójának (foglalkoztató) neve, címe:.............................................................................
Az utalvány* kiállításának időpontja:.......................................................................................................
Az utalvány* érvényességi ideje:.............................................................................................................
(*Az utalványt évente érvényesíteni kell.)
…………………………………………….
a kiállító cégszerű aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 11. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[2] Később lép hatályba e rendelet 11. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék