1952. évi 23. törvényerejű rendelet

a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában

I. FEJEZET

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása

A törvény hatálybalépése

1. § A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban Csjt.) az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.

[1]

2. §[2]

[3]

3. §[4]

[5]

4. §[6]

[7]

5. §[8]

Házasság érvényességének, létezésének és nemlétezésének megállapítása

6. § A házasság érvényességének, illetőleg létezésének vagy nemlétezésének megállapítása iránt bármelyik házastárs, továbbá az ügyész és az is jogosult keresetindításra, akinek a megállapításhoz jogi érdeke fűződik.

[9]

7. §[10]

[11]

8. §[12]

[13]

9. §[14]

[15]

10. §[16]

11. §[17]

12. §[18]

[19]

13. §[20]

14. §[21]

[22]

15. §[23]

16. §[24]

17. §[25]

18. §[26]

19. §[27]

20. §[28]

II. FEJEZET[29]

III. FEJEZET

Vegyes és átmeneti rendelkezések

[30]

43. §[31]

[32]

44. §[33]

45. §[34]

[35]

46. §[36]

47. §[37]

48. §[38]

A házasságkötéssel kapcsolatban eljáró szervekre alkalmazandó jogszabályok

49. § (1) Ahol az eddig fennálló szabályok a házasságkötéssel kapcsolatban a polgári tisztviselőre vonatkozólag tartalmaztak rendelkezést, ott ehelyett az anyakönyvvezetőt kell érteni.

(2) A Csjt.-nek és az egyéb törvényes szabályoknak az anyakönyvvezetőre vonatkozó rendelkezéseit a Csjt. 5. §-a körében a magyar külképviseleti hatóság eljáró szervére kell megfelelően alkalmazni.

A házassági és a gyámhatósági eljárás szabályainak megállapítása

50. § (1) A vagyonközösségnek a házassági életközösség fennállása alatt való megszüntetésére (Csjt. 31. §) irányuló bírói eljárást a minisztertanács szabályozza.

(2)[39] A gyámhatóságnak a Csjt. és a jelen törvényerejű rendelet végrehajtásával kapcsolatos eljárási szabályait, továbbá a házasságkötéssel kapcsolatos eljárás szabályait - ez utóbbit az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértve - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter állapítja meg.

Átmeneti rendelkezések

51. §[40]

52. § A házasságot a Csjt. hatálybalépése előtt keletkezett tény miatt is csak akkor lehet felbontani, ha a felbontásnak a Csjt. 18. §-ában meghatározott komoly és alapos oka állapítható meg.

53. §[41]

54. § (1)[42]

(2)[43]

(3) Az egyik házastársnak a Csjt. hatálybalépése előtt kötött visszterhes ügyletből eredő tartozásáért a közös vagyonból a Csjt. folytán reá eső illetőség erejéig egyszerű kezesként a másik házastárs is felel, kivéve ha a jogügylet az azt megkötő házastárs különvagyonára vonatkozott.

55. § A Csjt. hatálybalépése előtt a cselekvőképességében korlátozott személy állal tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása [Csjt. 37. § (4) bek.] nem szükséges.

56. § (1) A családi jogállás megállapítása iránt a Csjt. hatálybalépése előtt indított perekben, ha a jelen törvényerejű rendelet ellenkező intézkedést nem tartalmaz, a Csjt. hatálybalépése előtti jogszabályokat kell alkalmazni.

(2) A Csjt. hatálybalépése után családi jogállás megállapítása iránt indított perre akkor is a Csjt. rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a gyermek a Csjt. hatálybalépése előtt született; az azonban, aki az 1946: XXIX. törvény hatálybalépésének napján (1947. június 1.) nagykorúságát már elérte, az apaság megállapítása iránt a Csjt. alapján sem indíthat keresetet.

(3) Azt a rendelkezést, hogy az anya utólagos házasságának hatálya egyéb előfeltételek fennállása esetén is csak akkor áll be, ha az anya férje a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb [Csjt. 39. § (1) bek. b) pont], a Csjt. hatálybalépése előtt kötött utólagos házasság hatályának megállapításánál te alkalmazni kell, ha a férj a gyermek apjaként még nincs a születési anyakönyvbe bejegyezve. Alkalmazni kell ezt a rendelkezést az utólagos házasság hatályának megállapítása iránt a Csjt. előtt indított folyamatban levő perekben is.

57. § A korábbi jogszabályok alapján államfői kegyelemmel törvényesített gyermek mind apjával, mind apja rokonaival rokonságban áll.

58. § Az 1947. június 1. előtt történt apai elismerésnek az egyéb feltételek fennállása esetén is csak akkor van teljes hatálya, ha azt az apa az 1947. évi június hó 1. napja után szabályszerű nyilatkozattal megerősítette.

59. §[44]

60. §[45] Azokban az ügyekben, amelyekben a felek az örökbefogadási szerződést az 1953. évi január hó 1. napja előtt gyámhatósági jóváhagyás, illetőleg igazságügyért felelős miniszter általi megerősítés végett bemutatták, az örökbefogadási szerződés jóváhagyására (megerősítésére), joghatásaira és felbontására a Csjt. hatálybalépése előtt érvényben volt jogszabályokat kell alkalmazni.

61. §[46]

62. §[47]

63. § A Csjt. 87. §-ának a szülői jognyilatkozat gyámhatósági jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell mindazokban az ügyekben, amelyekben a Csjt. hatálybalépésekor a jognyilatkozat jóváhagyásának kérdésében jogerős gyámhatósági határozat még nincs.

64. § (1) Azoknak a gyámhatósági határozatoknak és bírói ítéleteknek, amelyek a szülői hatalmat megszüntették vagy felfüggesztették, a Csjt. hatálybalépésétől kezdődőleg a szülői felügyelet megszüntetését kimondó bírói ítéletekkel azonos hatályuk van.

(2) Egyebekben a Csjt.-nek a szülői felügyelet megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit csak a hatálybalépése után folyamatba tett. ügyekben kell alkalmazni.

65. § (1) A Csjt. 96. §-a (2) bekezdésének a nevezett gyám mellőzésére vonatkozó rendelkezését a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A törvényes gyámságra vonatkozó korábbi jogszabályok [1877: XX. tv. 39. §, 10.470/1945. (XI. 6.) M. E. sz. r. 9. §] helyett a folyamatban levő ügyekben is a Csjt. 97. §-át kell alkalmazni.

66. § A Csjt. hatálybalépése előtt történt gyámrendelések hatályban maradnak. A Csjt.-nek a gyámság ellátására, a gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit a Csjt. hatálybalépése előtt keletkezett gyámságokra is alkalmazni kell.

67. § A Csjt. hatálybalépése előtt gondnokság alá helyezés iránt folyamatba tett perekben a Csjt. hatálybalépése előtt érvényben volt jogszabályokat kell alkalmazni.

68. § A gyámsági és a gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 1877: XX. tv. 28. §-ának a) pontja alapján történt gondnokság alá helyezésnek ugyanaz a hatálya, mint a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésnek (26. §), b) és c) pontja alapján történt gondnokság alá helyezés hatálya azonos a korlátolt cselekvőképességgel járó gondnokság alá helyezés (25. §) hatályával, d) és e) pontja alapján történt gondnokság alá helyezés hatálya pedig ugyanaz, mint a jelen törvényerejű rendelet 31. §-a alapján történt gondnokság alá helyezés hatálya.

69. § A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kirendelt gondnokok megbízatása hatályban marad, de a gondnokság ellátására, valamint a gondnokság és gondnok tisztségének megszűnésére a jelen törvényerejű rendelet irányadó.

69/A. §[48] A fogantatás időpontját a gyermek érdeke ellenére csak akkor lehet bizonyítani, ha a fogantatás 1960. május 1-jét követően történt.

69/B. §[49] Az örökbefogadáshoz csak akkor fűződhet a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvénynek - a Polgári Törvénykönyv által érintett egyes jogszabályok módosításáról, illetőleg kiegészítéséről szóló 1960. évi 12. törvényerejű rendelet 8-10. §-aáltal megállapított - rendelkezései szerinti joghatály, ha a gyámhatóság az örökbefogadást 1960. május 1-jét követően engedélyezte.

[50]

70. §[51]

Hatálybalépés

71. § A jelen törvényerejű rendelet az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1963. évi 33. törvényerejű rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1964.01.01.

[3] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1957. évi VI. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1957.10.01.

[5] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1963. évi 33. törvényerejű rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1964.01.01.

[7] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1963. évi 33. törvényerejű rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1964.01.01.

[9] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 1986. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1987.07.01.

[13] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 1986. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1987.07.01.

[15] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 1986. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1987.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 96. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1960.05.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 1986. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1987.07.01.

[19] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 1986. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1987.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 1986. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1987.07.01.

[22] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[29] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 1986. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1987.07.01.

[32] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[35] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[39] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 158. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Megsemmisítette a 22/1998. (VI. 9.) AB határozat. Hatálytalan 1998.06.09.

[43] Megsemmisítette a 22/1998. (VI. 9.) AB határozat. Hatálytalan 1998.06.09.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 158. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Beiktatta a 2007. évi LXXXII. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[49] Beiktatta a 2007. évi LXXXII. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[50] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék