150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) kapott felhatalmazás alapján - a Kjt. 4. §-ára és 85. §-ának (1) és (4) bekezdésére figyelemmel, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsával egyeztetve - a következőket rendeli:

(A Kjt. 1. §-ához)

1. §[1]

A rendelet hatálya a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézményeknél, továbbá az állam és a helyi önkormányzat által vagy más költségvetési szervnél az 1. és a 4. melléklet szerinti kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

[A Kjt. 20. § (3) bekezdéséhez][2]

2. §[3]

(1)[4] Levéltárban közalkalmazotti jogviszony, vagy közgyűjteményben vagyonvédelmi-biztonsági tevékenység ellátására irányuló közalkalmazotti jogviszony csak magyar állampolgárral létesíthető.

(2)[5] A honvédelmi ágazatba tartozó kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakört magyar állampolgársággal rendelkező személy töltheti be.

(3)[6] Közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdéséhez][7]

2/A. §[8]

(1)[9]

(2) Nem kötelező pályázatot kiírni

a)[10] kulturális intézményben az 1. mellékletben szereplő egyéb közalkalmazotti munkakörök közül a gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző, az ügyviteli alkalmazott és a műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott munkakörök esetén,

b)[11] az előadó-művészeti intézményeknél az 1. mellékletben meghatározott művészi és művészeti, továbbá az előadás létrehozásához, megvalósulásához közvetlenül kapcsolódó egyéb munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében,

c)[12]

d)[13]

e)[14]

f)[15] az 1. mellékletben meghatározott alkotóművészeti intézményekben ellátott művészeti szakmai munkakörök esetén.

(3)[16]

[A Kjt. 20/A. § (4) bekezdéséhez][17]

2/B. §[18]

A honvédelmi ágazatba tartozó kulturális intézményben a pályázati felhívást a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján, a magasabb vezető és vezető megbízásra irányuló pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (a továbbiakban: hivatalos lap) is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak a Kjt.-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének várható időpontját is.

[19]

3. §[20]

[A Kjt. 22. § (4), (5) és (10) bekezdéséhez és 54. § (3) bekezdéséhez][21]

4. §[22]

(1)[23] A gyakornoki idő kikötése, valamint a munkaerő-kölcsönzés szempontjából a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörök:

a) előadó-művészeti intézményben az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörök,

b) alkotóművészeti intézményben az 1. mellékletben szereplő művészeti szakmai munkakörök,

c)[24] közgyűjteményi intézményben az 1. mellékletben szereplő muzeális intézményi, könyvtári, mozgókép-, kép- és hangarchívumi, levéltári szakmai munkakörök,

d)[25] közművelődési intézményben és közösségi színtérben az 1. mellékletben szereplő közművelődési szakmai munkakörök,

e)[26]

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni:

a)[27] előadó-művészeti intézménynél az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörökben,

b)[28] könyvtárban, közművelődési intézményben vagy közösségi színtérben, levéltárban, valamint muzeális intézményben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,

c)[29] annak, aki a munkáltató alaptevékenységi körében bármilyen munkakörben már teljesítette a gyakornoki követelményeket.

(3)[30] A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. Az intézményen belül történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(4) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és munkahelyi belső szabályzatok (SzMSz és kötelező mellékletei, a szervezeti egységek ügyrendje) tartalmát,

b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét,

c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját,

d) a közművelődési és közgyűjteményi intézményben az ügyintézés elveit és gyakorlatát is.

(5) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat,

b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen,

c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására,

d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját.

(6) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek és a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeinek részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait a munkáltató által kiadott gyakornoki szabályzat tartalmazza.

(7) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai vezető a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről - a szakmai vezető értékelésére figyelemmel - az intézmény vezetője dönt.

(8)[31] A honvédelmi ágazatba tartozó kulturális intézményben a gyakornoknak meg kell ismernie az általános szabályokon felül a Magyar Honvédség alaptevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokat és belső rendelkezéseket. A gyakornoki idő kikötése szempontjából a 4. mellékletben szereplő szakmai munkakör tekintendő a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörnek.

[A Kjt. 22/B. §-ához][32]

5. §[33]

Az előadó-művészeti intézményben a 3. melléklet 1.1.1.-1.1.9. pontjában felsorolt vezetők tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.

[34]

6. §[35]

[A Kjt. 23. § (2) bekezdéséhez][36]

6/A. §[37]

(1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Közművelődési intézményben - az (1) bekezdésben meghatározott magasabb vezető beosztás kivételével - egyéb magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(3) Közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/B. §[38]

(1) Nemzeti könyvtárban, felsőoktatási könyvtárban, valamint országos szakkönyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával.

(2) Nemzeti könyvtárban, felsőoktatási könyvtárban, valamint országos szakkönyvtárban az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával.

(3) Szakkönyvtárban, valamint megyei hatókörű városi könyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)[39] nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) rendelkezik tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

c) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.

(4) Szakkönyvtárban, valamint megyei hatókörű városi könyvtárban a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)[40] nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel,

b) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább négy éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.

(5) Városi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)[41] nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(6) Községi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)[42] nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(7) Könyvtárban vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)[43] nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/C. §[44]

(1) Mozgókép-, kép-, és hangarchívumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki[45]

a) rendelkezik

aa)[46] mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Mozgókép-, kép-, és hangarchívumban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki[47]

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/D. §[48]

(1) Levéltárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa)[49] mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c)[50] kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) Levéltárban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a)[51] rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.

6/E. §[52]

(1)[53] Múzeumban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(1a)[54] Múzeumban az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább négy éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával az a közalkalmazott bízható meg, aki:

a)[55] rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b)[56] a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Múzeumban vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a)[57] rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b)[58] a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c)[59] szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(4) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a)[60] rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b)[61] a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/F. §[62]

(1) Integrált kulturális intézményben - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki az általa vezetett szervezeti egység tekintetében a 6/A-6/E. § szerinti követelményeknek megfelel.

(2) Integrált kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.

6/G. §[63]

(1) Közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(2) Integrált kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(3) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül az (1) és a (2) bekezdés szerinti tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

6/H. §[64]

Országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, megyei hatókörű városi könyvtár, felsőoktatási könyvtár, országos szakkönyvtár, nemzeti könyvtár és az általános levéltár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkeznie kell.

6/I. §[65]

(1) Alkotóművészeti intézményben a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(2) Előadó-művészeti intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak az bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Előadó-művészeti intézményben vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/J. §[66]

A 6/A-6/I. § rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, műszaki, igazgatási magasabb vezető és vezető beosztásokra.

6/K. §[67]

[68]

7. §[69]

(1) Kulturális intézményben magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázat esetében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

(2) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagja

a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és

b) egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy - a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő - kulturális szakértő.

(3) A bizottság véleményének elfogadásához a tagok többségének jelenléte szükséges.

(4) A pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás keretében.

(5) A bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta. A bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül.

(6) A bizottság (2) bekezdés szerinti tagja igazolt költségei megtérítésére jogosult. A (2) bekezdés b) pontja szerint felkért kulturális szakértő az általa elkészített írásos szakértői véleményért díjazásra jogosult. A költségek megtérítését és a szakértői díjazást annak a költségvetési szervnek a költségvetése terhére kell biztosítani, ahol a pályázat alapján az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonya létesülni fog.

(7) Magasabb vezető megbízásához - ha nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója - szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség a fenntartó egyetértésére a közgyűjteményi, közművelődési intézmény főosztályvezetőjének és a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei igazgatóhelyetteseinek megbízása esetében.

(8) Közművelődési intézmény esetén a magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó eredménytelen pályázatot 90 napon belül újra ki kell írni.

[A Kjt. 39. § (4) bekezdéséhez]

8. §

(1)[70] Kulturális intézmény főigazgatójának vagy igazgatójának vezetői megbízása megszűnésekor - a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve - a munkáltató "címzetes főigazgató", illetőleg "címzetes igazgató" címet adományozhat.

(2)[71] Szólista feladatokat is ellátó énekkari tag részére "címzetes magánénekes", vagy tánckari tag részére "címzetes magántáncos" címet adományozhat a munkáltató.

[A Kjt. 40. § (5) bekezdéséhez][72]

9. §[73]

(1) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében a kulturális intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont:

A szakmai tudás fejlesztése

Kiemelkedő - megfelelő - kevéssé megfelelő - nem megfelelő.

(2) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében a közgyűjteményi és közművelődési intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont:

A teljesítmény-követelményeknek való megfelelés

Kiemelkedő - megfelelő - kevéssé megfelelő - nem megfelelő.

[74]

10. §[75]

Nem kell alkalmazni a minősítésre vonatkozó rendelkezéseket,

a) ha a közalkalmazottat a munkakörének megfelelő területen végzett tevékenységére tekintettel Kossuth-díjjal, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja díjjal, a miniszter által adományozható díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése és tagozatai által adományozott szakmai díjjal rendelkezik, vagy magas színvonalú munkásságára figyelemmel Magyar Köztársasági Érdemrenddel, Magyar Köztársasági Érdemkereszttel vagy Magyar Érdemrenddel vagy Magyar Érdemkereszttel tüntették ki,

b) az alatt az időszak alatt, amikor a közalkalmazott az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján kap díjazást.

[76]

11. §[77]

(A Kjt. 55. §-ához)

12. §[78]

(1) Közművelődési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott

a) tudományos munkatársnak minősülő közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 80%-ának,

b) a tudomány kandidátusa, PhD- vagy DLA-fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 70%-ának,

c) tudományok doktora fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 60%-ának

megfelelő időtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.

(2) A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkahelyen eltölteni a közalkalmazottnak, ha átlagosan legalább napi 3 órán át egészségkárosító kockázatnak kitett munkahelyen dolgozik.

[79]

13. §[80]

[A Kjt. 61. § (1) bekezdéséhez][81]

14. §[82]

(1) Az 1. § szerint létesíthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a munkakör betöltéséhez a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és többletkövetelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az 1. melléklet a munkakörre nem határoz meg képesítési előírást, akkor a munkakör betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz az 1. mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

[83]

15. §[84]

(1) A könyvtári, levéltári, muzeális intézményi szakmai munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell tekinteni az intézmény alaptevékenységének megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.

(2) Közművelődési intézményben vagy közösségi színtérben jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ szerinti felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kulturális menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.

[A Kjt. 61. § (5) bekezdéséhez][85]

16. §[86]

(1) A besorolás megállapításakor főiskolai szintű végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, továbbá a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről szóló 2/1976. (IX. 14.) OM rendelet alapján szerzett képzettséget.

(2) A besorolás megállapításakor főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola, az állami zenekonzervatórium tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a művészeti szaktanárképzőben szerzett oklevelet.

[87]

16/A. §[88]

[A Kjt. 65. § (3) bekezdéséhez][89]

17. §[90] A fizetési fokozatok közötti várakozási idő tartósan magas színvonalú munkavégzés esetén egy évvel csökken, ha a közalkalmazott az őt foglalkoztató kulturális intézmény, közösségi színtér vagy könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely alaptevékenységének megfelelő és a betöltött munkaköréhez illeszkedő, legalább 120 órás képzést - tanúsítvánnyal vagy oklevéllel igazoltan - elvégzett.

[A Kjt. 65. § (5) bekezdéséhez]

17. §[91]

[92]

18. §[93]

[A Kjt. 70. § (3) bekezdéséhez]

19. §[94]

A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

[A Kjt. 75. §-ához][95]

20. §[96]

(1)[97] A 8. § (1) bekezdésében meghatározott "címzetes főigazgató" vagy "címzetes igazgató" címet viselő személy - a címadományozást megalapozó kulturális intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig - pótlékra jogosult. A pótlék mértéke "címzetes főigazgató" cím esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 100%-a, "címzetes igazgató" esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(2)[98] A 8. § (2) bekezdésében meghatározott "címzetes magánénekes" vagy "címzetes magántáncos" címet viselő személy - a címadományozást megalapozó kulturális intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig - pótlékra jogosult. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-a.

(3)[99] Pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett koncertmesteri, vagy szólamvezetői feladatot is ellát. A pótlék mértéke koncertmester esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 75%-a, a szólamvezető esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(4)[100] Eredményességi pótlék adható annak a közalkalmazottnak, aki tevékenységével az őt foglalkoztató kulturális intézmény vagy közösségi színtér működésének minőségét, eredményességét jelentős mértékben közvetlenül befolyásolja. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-50%-a lehet.

(5)[101] Területi pótlék jár annak a közgyűjteményi és közművelődési intézményben, valamint közösségi színtérben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki olyan községben dolgozik, amelyik szerepel a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések jegyzékében. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a, melynek konkrét megállapításánál a fenntartó köteles a település valamennyi, a Kjt. hatálya alá tartozó intézményében azonos mértékű pótlékot megállapítani.

(6) Pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett egyetemi vagy főiskolai hallgatók, szakközépiskolások, szakmunkástanulók vagy szakmai gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 15%-35%-a lehet.

(7)[102] Kutatói pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki a foglalkoztató intézmény szakmai területéhez köthető témakörben tudományos fokozattal rendelkezik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

20/A. §[103]

(1)[104] A honvédelmi ágazatba tartozó szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek elnevezését, fizetési osztályokba sorolását, a magasabb vezetői, valamint a vezetői munkaköreit, a magasabb vezetői megbízásait a 4. melléklet tartalmazza.

(2)[105] A honvédelmi ágazatba tartozó szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreit tartalmazó munkaköri jegyzék és állománytábla kizárólag az e rendelet 4. melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatja.

[106]

21. §[107]

Az 1. § szerinti közalkalmazottat a besorolása alapján kulturális illetménypótlék illeti meg. A kulturális illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét az 5. melléklet tartalmazza.

22. §[108]

E rendelet alkalmazásában:

1. alkotóművészeti intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány fenntartásában működő képző-, ipar- és fotóművészeti galéria, a kiállítási intézmény, az alkotótelep, továbbá az alkotóház;

2. egyetemi doktori cím: a felsőoktatási törvény szerint 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmények alapján szerzett, vagy e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett egyetemi doktori cím;

3. egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.): a felsőoktatási törvény szerint 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (doctor universitatis);

4. előadó-művészeti intézmény: az az előadó-művészeti szervezet, amelyik költségvetési szerv formájában működik;

5. felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség: a művészeti képzési területen a munkakörnek megfelelő alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethető korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá zene- és táncművészeti tevékenység esetében a tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység esetében a művészetközvetítési képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a művészeti munkakörnek megfelelő hazai szakirányú felsőfokú képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az OKJ szerinti, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, az OKJ szerinti szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;

6. felsőfokú közművelődési szakképzettségek: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;

7. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség;

8. fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség: a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai végzettség és szakirányú szakképzettség vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, egyetemi végzettség és szakirányú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakirányú szakképzettség;

9. integrált kulturális intézmény: állam vagy a helyi önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, amelynek alapító okiratában az alaptevékenységbe tartozó szakmai alapfeladatok között - más szakmai alapfeladatok mellett - művészeti, közművelődési vagy közgyűjteményi feladat is meghatározásra került.

10. közgyűjteményi intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány fenntartásában működő könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, valamint mozgókép-, kép- és hangarchívum;

11. közművelődési intézmény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési intézmény;

12. közösségi színtér: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési közösségi színtér;

13. kulturális intézmény: a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények, továbbá az integrált kulturális intézmény;

14. mesterfokozatú szakképzettség: felsőoktatási törvény szerinti egyetemi végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség;

15. művészeti intézmény: az előadó-művészeti és az alkotóművészeti intézmény;

16. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben felsőfokú végzettségi szinten szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakképzettség;

17. szakirányú szakképzettség: felsőfokú végzettséghez kapcsolódó, a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény alaptevékenységének megfelelő szakképzettség;

18. szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség: a felsőoktatási törvény szerint felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet követően szerezhető szakirányú szakképzettség, valamint az 1996. szeptember 1-je előtt a felsőoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított szakképzettség;

19.[109]

20. tudományos fokozat: a felsőoktatási törvény szerinti doktori képzésben szerzett tudományos fokozat [Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Liberal Arts (DLA)], a tudomány kandidátusa, a tudomány doktora, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat.

23. §

(1)[110] A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet 5., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21. §-aiban, és 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 1992. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2)[111]

(3)[112]

(4)[113]

(5)[114]

(6)[115] Az 5. § a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén alkalmazandó.

(7)[116]

(8)[117] A 3. melléklet 1.1.1-1.1.9. pontjában megállapított vezetői pótlékok a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén nem alkalmazandók.

(9)[118] A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6/G. §-t - a (10) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2013. december 31-ét követően létrejött vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.

(10)[119] A Módr. által megállapított 6/G. §-t a 2014. január 1-jét megelőzően létrejött vezetői megbízások tekintetében akkor kell alkalmazni, ha a megbízás időtartama a Módr. hatálybalépését követően több mint két évig tart.

(11)[120] E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított, a 21. § szerinti kulturális illetménypótlékot első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni.

(12)[121] Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

(13)[122] E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 6/B. § (4) és (5) bekezdését a 2018. július 1-jét követően kiírt magasabb vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(14)[123] E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított

a) 6/E. § (1) bekezdés c) pontját,

b) 6/E. § (2) bekezdés a) pontját,

c) 6/E. § (3) bekezdés a) pontját

d) 6/E. § (3) bekezdés c) pontját és

e) 6/E. § (4) bekezdés a) pontját a 2017. január 31-jét követően kiírt vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(15)[124] E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 6/G. § (1a) bekezdését a 2017. január 31-ét követően létrejött magasabb vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.

(16)[125] E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretre vonatkozó előírását 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A Módr2.-vel megállapított 6/B. § (1)-(3) bekezdése alapján 2020. január 1-jét megelőzően megbízott magasabb vezetőnek a megbízást követő két éven belül igazolnia kell a 6/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretét. Igazolás hiányában a megbízást vissza kell vonni.

(17)[126] E rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 14. § (1) bekezdését, valamint 1. mellékletét - a (19) és (20) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr2. hatálybalépésének napját követően kiírt pályázatokra és az azok alapján létesített jogviszonyokra kell alkalmazni.

(18)[127] Azokban a munkakörökben, ahol a pályázat kiírása nem kötelező, e rendeletnek a Mórd2.-vel megállapított 14. § (1) bekezdését, valamint 1. mellékletét - a (19) és (20) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módr2. hatálybalépésének napját követően létesített közalkalmazotti jogviszonyokra kell alkalmazni.

(19)[128] Az a közalkalmazott, aki e rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 1. melléklete szerint a munkakörére vonatkozó képesítési és többletkövetelményeknek nem felel meg, a Módr2. hatálybalépésének napját követően e munkakörben, áthelyezéssel létesítendő közalkalmazotti jogviszonyában 2019. december 31-ig foglalkoztatható.

(20)[129] A (17)-(19) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni arra a közalkalmazottra, akinek a Módr2. hatálybalépésének napján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél kevesebb ideje van hátra.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez[130]

Kulturális közalkalmazotti munkakörök

A
Munkakör megnevezése
B
Fizetési osztályok
C
Képesítési követelmények
D
További követelmények
ABCDEFGHIJ
1.Előadó-művészeti intézménynél
művészi és művészeti munkakörök
1.1rendező**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű rendezői, operarendezői
vagy színházrendezői
mesterfokozatú szakképzettség
vagy mesterfokozat és
szakképzésben szerzett
felsőfokú szakirányú
szakképesítés; továbbá
alapfokozat és szakképzésben
szerzett felsőfokú szakirányú
szakképesítés
1.2karmester, karnagy**szakirányú felsőfokú előadó-
művészeti szakképzettség
1.3balettmester, koreográfus**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
előadó-művészeti
szakképzettség
1.4dramaturg**színházművészeti képzésben
vagy tudományegyetem
bölcsészkarán szerzett a fizetési
osztálynak megfelelő szintű
szakirányú felsőfokú
szakképzettség
1.5lektor**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
szakképzettség
1.6színész***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
előadó-művészeti
szakképzettség, továbbá a
szakképzésben szerzett
szakirányú felsőfokú
szakképesítés
1.7bábszínész***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
előadó-művészeti
szakképzettség, továbbá a
szakképzésben szerzett
szakirányú felsőfokú
szakképesítés
1.8magánénekes***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.9magántáncos, első magántáncos****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.10énekes, hangszeres szólista***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.11táncos szólista****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.12vers- és prózamondó****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
előadó-művészeti
szakképzettség, továbbá a
szakképzésben szerzett
szakirányú felsőfokú
szakképesítés
1.13opera-, szimfonikus és kamarazenei
tag
***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.14játékmester***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú
szakképzettség
1.15korrepetítor, énekmester***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.16díszlet-, jelmeztervező*mesterfokozatú szakirányú
szakképzettség
1.17népi zenekar vezető***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.18festő, szobrász, bábtervező**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú
szakképzettség
1.19bábkészítő*szakirányú szakgimnáziumi
szakképesítés vagy középiskolai
végzettség és szakképzésben
szerzett szakirányú
szakképesítés
1.20énekkari tag*****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.21egyéb zenekari tag****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.22tánckari tag******a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.23artista***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.24pantomimes***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
szakképzettség, továbbá a
szakképzésben szerzett
szakirányú felsőfokú
szakképesítés
1.25segédrendező, asszisztens**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú előadó-
művészeti szakképzettség
1.26ügyelő, súgó**
1.27szcenikus****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
szakképzettség, továbbá a
szakképzésben szerzett
szakirányú felsőfokú
szakképesítés
1.28segédszínész**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű szakirányú felsőfokú
előadó-művészeti
szakképzettség, továbbá a
szakképzésben szerzett
szakirányú felsőfokú
szakképesítés
1.29csoportos szereplő (statiszta)***
2.Alkotóművészeti intézménynél
művészeti szakmai munkakörök
2.1művészeti főtanácsadó***művészettörténet,
művészettudomány vagy
esztétika szakon szerzett
mesterfokozatú
szakképzettség, vagy
képzőművészeti vagy
iparművészeti mesterfokozatú
szakképzettség
I fizetési osztály esetén 1984.
szeptember 1 -je előtt doktori
cselekmény alapján szerzett
egyetemi doktori cím, vagy
1984. szeptember 1 -je után
szerzett egyetemi
tudományos fokozat (dr.
univ.);
J fizetési osztály esetén PhD,
DLA tudományos fokozat
2.2művészeti tanácsadó*a fizetési osztálynak megfelelő
szintű rajztanári, vizuális
kommunikáció tanári,
művészettörténész,
kiállításrendező szakképzettség
2.3művészettörténész-kiállításrendező***művészettörténet szakon
szerzett mesterfokozatú
szakképzettség
I fizetési osztály esetén 1984.
szeptember 1-je előtt doktori
cselekmény alapján szerzett
egyetemi doktori cím, vagy
1984. szeptember 1 -je után
szerzett egyetemi tudományos
fokozat (dr. univ.);
J fizetési osztály esetén PhD,
DLA tudományos fokozat
2.4kiállításrendező**bölcsészképzésben vagy
képzőművészeti képzésben
vagy iparművészeti képzésben
szerzett mesterfokozatú
szakképzettség;
F fizetési osztály esetén a
fizetési osztálynak megfelelő
szintű rajztanári, vizuális
kommunikáció tanári szakán
szerzett szakképzettség
2.5gyűjteménykezelő, adattáros*
3.Levéltári szakmai munkakörök
3.1főlevéltáros***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
végzettség és szakképzettség
3 év gyakorlat
3.2levéltáros****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
végzettség és szakképzettség
2 év gyakorlat
3.3segédlevéltáros****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
végzettség és szakképzettség
3.4levéltáros asszisztens**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
végzettség és szakképesítés
3.5levéltári kezelő**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
végzettség és szakképesítés
3.6levéltári adatrögzítő**a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
végzettség
3.7levéltári főrestaurátor***a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és a munkakörnek
megfelelő szakképzettség
3 év gyakorlat
3.8levéltári restaurátor****a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és a munkakörnek
megfelelő szakképzettség
2 év gyakorlat
3.9levéltári segédrestaurátor*****a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és a munkakörnek
megfelelő szakképzettség
3.10levéltári restaurátor asszisztens*a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és a munkakörnek
megfelelő szakképzettség
3.11levéltári könyvkötő***a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és informatikus
szakképesítés
3.12levéltári fotós********a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
3.13levéltári reprográfus**a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
3.14levéltári főkönyvtáros**a "könyvtári szakmai
munkakörök"-ben a
könyvtáros munkakörnél
meghatározott képesítési
követelmények
alkalmazandók
3 év gyakorlat
3.15levéltári könyvtáros*****a "könyvtári szakmai
munkakörök"-ben a
könyvtáros munkakörnél
meghatározott képesítési
követelmények
alkalmazandók
2 év gyakorlat
3.16levéltári könyvtári asszisztens***a "könyvtári szakmai
munkakörök"-ben a könyvtáros
asszisztens munkakörnél
meghatározott képesítési
követelmények alkalmazandók
3.17levéltárpedagógus*****a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és az alkalmazás
szerinti megfelelő tanári
szakképzettség
3.18levéltári közművelődési szakember
vagy levéltári kulturális menedzser
*****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
3.19levéltári fotós********a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
3.20levéltári informatikus****a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és informatikus
szakképzettség
3.21levéltári rendszergazda**a fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképesítés
3.22levéltári jogász***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
4.Muzeális intézményi szakmai
munkakörök
4.1főmuzeológus (vagy főkurátor)***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és az alkalmazás
szerinti szakágnak megfelelő
szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat
továbbá a munkakörre
vonatkozó, akkreditált
szakmai továbbképzésben
legalább két 60 órás, vagy egy
120 órás továbbképzési
tanfolyam teljesítése
4.2muzeológus (vagy kurátor)*****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és az alkalmazás
szerinti szakágnak megfelelő
szakképzettség
2 év szakmai gyakorlat
4.3segédmuzeológus (vagy
segédkurátor)
*****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és az alkalmazás
szerinti szakágnak megfelelő
szakképzettség
4.4muzeológus asszisztens**fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és az alkalmazás
szerinti szakágnak megfelelő
szakképzettség
4.5műtárgykölcsönzési szakember (vagy
múzeumi regisztrátor)
****tárgyalásszintű idegennyelv-
ismeret
4.6főrestaurátor***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és
restaurátorművész, vagy
műszaki vagy
természettudományi képzési
területen szerzett
szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat,
továbbá a munkakörre
vonatkozó, akkreditált
szakmai továbbképzésben
legalább két 60 órás, vagy egy
120 órás továbbképzési
tanfolyam teljesítése
4.7restaurátor****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és
restaurátorművész, vagy
műszaki vagy
természettudományi képzési
területen szerzett
szakképzettség
2 év szakmai gyakorlat
4.8segédrestaurátor*****felsőfokú végzettség és
restaurátorművész, vagy
műszaki vagy
természettudományi képzési
területen szerzett
szakképzettség
4.9múzeumi preparátor***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és
restaurátorművész, vagy
műszaki vagy
természettudományi képzési
területen szerzett
szakképzettség
4.10műtárgyvédelmi munkatárs:
restaurátor technikus
*középiskolai végzettség,
továbbá restaurátor technikusi
szakképesítés
4.11műtárgyvédelmi munkatárs:
műtárgyvédelmi asszisztens
*középiskolai végzettség,
továbbá műtárgyvédelmi
asszisztens szakképesítés
4.12műtárgyvédelmi munkatárs:
múzeumi preparátor
****középiskolai végzettség,
továbbá múzeumi preparátor
szakképesítés,
vagy műszaki vagy
természettudományi képzési
területen szerzett
szakképzettség
4.13műtárgyvédelmi munkatárs:
múzeumi gyűjtemény- és
raktárkezelő
****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség, továbbá múzeumi
gyűjtemény- és raktárkezelő
szakképesítés
vagy
szakirányú szakképzettség
4.14állományvédelmi felelős*******középiskolai végzettség és
restaurátor technikusi,
műtárgyvédelmi asszisztens,
múzeumi preparátor vagy
múzeumi gyűjtemény- és
raktárkezelő szakképesítés
vagy
felsőfokú végzettség és
restaurátorművész, vagy
műszaki vagy
természettudományi képzési
területen szerzett
szakképzettség
műtárgyvédelmi ismereteket
tartalmazó, akkreditált
szakmai továbbképzésben
legalább 60 órás
továbbképzési tanfolyam
teljesítése
4.15múzeumi könyvtáros*****a "könyvtári szakmai
munkakörök"-ben a
könyvtáros, informatikus
könyvtáros munkakörnél
meghatározott képesítési
követelmények
alkalmazandók
4.16múzeumi segédkönyvtáros*a "könyvtári szakmai
munkakörök"-ben a
segédkönyvtáros munkakörnél
meghatározott képesítési
követelmények alkalmazandók
4.17múzeumi könyvtáros asszisztens*a "könyvtári szakmai
munkakörök"-ben a könyvtáros
asszisztens munkakörnél
meghatározott képesítési
követelmények alkalmazandók
4.18múzeumi adattáros******
4.19vezető múzeumpedagógus*****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és az alkalmazás
szerinti szakágnak megfelelő
tanári szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat,
továbbá a munkakörre
vonatkozó, akkreditált
szakmai továbbképzésben
legalább két 60 órás, vagy egy
120 órás továbbképzési
tanfolyam teljesítése
4.20múzeumpedagógus*****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és az szakirányú
szakképzettség
4.21múzeumi közművelődési szakember,
múzeumi kulturális menedzser
*****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
4.22múzeumi marketing-, reklám- és
kommunikációs szakember
*****
4.23tárlatvezető, múzeumi mediátor,
múzeumi animátor
****tárgyalásszintű idegennyelv-
ismeret
4.24múzeumi fotós*******
4.25régésztechnikus*fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
4.26múzeumi geodéta, múzeumi rajzoló******
4.27múzeumi grafikus, kiállítás-tervező*****
4.28múzeumi kiállítás-rendező******
4.29múzeumi informatikus****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és informatikus
szakképzettség
4.30múzeumi adatrögzítő***
4.31múzeumi kiadvány- vagy
honlapszerkesztő
*****
4.32vezető teremőr***
4.33teremőr, közönségkapcsolati
szakember
***
4.34múzeumi jogász***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
5.Könyvtári szakmai m unkakörök
5.1főkönyvtáros**fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat
5.2tudományos kutató***
5.3könyvtáros, informatikus könyvtáros*****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
5.3.1bibliográfus, feldolgozó*****
5.3.2gyermekkönyvtáros*****
5.3.3gyűjteményszervező könyvtáros*****
5.3.4helyismereti könyvtáros*****
5.3.5olvasószolgálati könyvtáros*****
5.3.6tájékoztató, szaktájékoztató
könyvtáros
*****
5.3.7zenei könyvtáros*****
5.3.8kutatástámogató könyvtáros*****
5.3.9régi könyves könyvtáros*****
5.3.10kézirattáros*****
5.3.11könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai
tanár
*****
5.4segédkönyvtáros*az OKJ szerinti segédkönyvtáros
szakképesítés
5.5könyvtáros asszisztens*
5.6informatikus*******fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és informatikus
szakképesítés, szakképzettség
5.7könyvtári restaurátor******fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképesítés, szakképzettség
5.8könyvtári könyvkötő**
5.9könyvtárkezelő*
5.10raktáros**
5.11adatrögzítő***
5.12minőségügyi referens*****
5.13nemzetközi referens*****
5.14kommunikációs és közönségkapcsolati
referens
*****
5.15kulturális menedzser*****
5.16digitális tartalomfejlesztő*****
6.Mozgókép, kép- és hangarchívumi
szakmai munkakörök
6.1főarchivátor***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
6.2archivátor***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
6.3tudományos kutató***fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
6.4nemzetközi referens****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
6.5szaktájékoztató*****
6.6adatbáziskezelő*****
6.7filmes szakkönyvtáros****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
6.8fotó-plakát gyűjteményvezető****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
6.9elektronikus tár gyűjteményvezető****fizetési osztálynak megfelelő
végzettség és szakirányú
szakképzettség
6.10technikai főmunkatárs***
6.11technikai munkatárs****
6.12mozgókép restaurátor****
6.13főraktáros***
6.14raktáros**
6.15kiadvány főszerkesztő***
6.16kiadvány szerkesztő****
6.17honlap szerkesztő****
6.18filmmúzeum moziüzemvezető****
6.19mozgóképforgalmazó szakreferens***
7.Közművelődési szakmai munkakörök
7.1vezető közművelődési szakember**felsőfokú közművelődési
szakképzettség
három éves, közművelődési
szakember munkakörben
szerzett tapasztalat, továbbá a
munkakörre vonatkozó,
akkreditált szakmai
továbbképzésben legalább két
60 órás, vagy egy 120 órás
továbbképzési tanfolyam
teljesítése
7.2közművelődési szakember*****a fizetési osztálynak megfelelő
közművelődési szakképesítés
vagy felsőfokú közművelődési
szakképzettség
7.3közösségszervező*****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű közösségfejlesztő,
kulturális közösségszervező
vagy további közművelődési
szakképesítés vagy felsőfokú
közművelődési szakképzettség
7.4felnőttképzési szakember****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
felsőfokú andragógusi
szakképzettség vagy további
középfokú közművelődési
szakképesítés vagy felsőfokú
közművelődési szakképzettség
7.5közösségfejlesztő szakember****a fizetési osztálynak
megfelelő szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
közösségfejlesztő, közösségi és
civil fejlesztő, kulturális
közösségszervező vagy további
közművelődési szakképesítés
vagy felsőfokú közművelődési
szakképzettség
7.6A közművelődési munkát közvetlenül
segítő munkakörök
7.6.1tudományos kutató***mesterfokozatú közművelődési
szakképzettség vagy nem
szakirányú mesterfokozat és
szakképzésben szerzett
szakirányú szakképesítés
I fizetési osztály esetén 1984.
szeptember 1 -jeelőtt doktori
cselekmény alapján szerzett
egyetemi doktori cím, vagy
1984. szeptember 1 -je után
szerzett egyetemi
tudományos fokozat (dr.
univ.);
J fizetési osztály esetén PhD,
DLA tudományos fokozat
7.6.2informatikus***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű informatikai
szakképesítés vagy felsőfokú
végzettség és informatikai
szakképzettség
7.6.3média szerkesztő****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
kommunikációs, multimédiás,
informatikus, webfejlesztő vagy
grafikus szakképesítés,
szakképzettség
7.6.4információs- és közönségszolgálati
munkatárs
****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű és a betöltött
munkakörnek megfelelő
kommunikációs, animátor vagy
közösségfejlesztő
szakképesítés, szakképzettség
7.6.5művészeti vezető*******a fizetési osztálynak megfelelő
szintű művészeti szakképesítés
vagy felsőfokú végzettség
művészeti szakképzettség
7.6.6népijáték- és kismesterségek oktató*az OKJ szerinti szakképzettség
7.6.7kommunikációs- és marketing
szakember
*****a fizetési osztálynak
megfelelő szintű
kommunikációs vagy marketing
szakképesítés, vagy felsőfokú
végzettség és kommunikációs
vagy marketing szakképzettség
7.6.8ifjúságsegítőa fizetési osztálynak megfelelő
szintű ifjúságsegítői vagy
szociális szakképesítés vagy
felsőfokú végzettség és
ifjúságsegítői vagy szociális
szakképzettség
7.6.9rendezvényszervező*****a fizetési osztálynak megfelelő
szintű rendezvényszervezői
vagy közművelődési
szakképesítés vagy felsőfokú
közművelődési szakképzettség
7.6.10kiállításrendező***a fizetési osztálynak megfelelő
szintű művészeti felsőfokú
végzettség és szakképzettség
vagy a munkakörnek megfelelő
akkreditált szakmai
továbbképzési tanfolyam
teljesítése
7.6.11rendezvénytechnikus*****
7.7Állat- és növénykertek közművelődést
segítő szakmai munkakörei
7.7.1közművelődési szakember*******a betöltött munkakörhöz
tartozó fizetési osztálynak
megfelelő közművelődési
szakképesítés, felsőfokú
végzettség és szakirányú
szakképzettség vagy felsőfokú
közművelődési
szakképzettség
7.7.2tudományos kutató***
7.7.3zoopedagógus*****
7.7.4könyvtáros*****
7.7.5segédkönyvtáros*
7.7.6könyvtári asszisztens*
7.7.7fotós, videotechnikus***
7.7.8kiállításrendező****
7.7.9preparátor**
7.7.10zajtáros, dokumentátor,
sajtóarchiváló
*
7.7.11adattáros*
8.Egyéb közalkalmazotti munkakörök
8.1kulturális menedzser***
8.2gazdasági, műszaki, igazgatási
szakalkalmazott
*****
8.3gazdasági, műszaki, igazgatási
ügyintéző
****
8.4ügyviteli alkalmazott****
8.5műszaki, fenntartás, üzemviteli
alkalmazott, szakmunkás,
segédmunkás, kisegítő alkalmazott
****

2. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez[131]

Tudományos munkakörök jegyzéke

[132]
A IntézményB Tudományos munkakör megnevezése
1.Múzeumok:
1.1.főmuzeológus
1.2.muzeológus
1.3.főrestaurátor
1.4.felsőfokú végzettséggel rendelkező restaurátor
1.5.felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai
gyakorlattal rendelkező múzeumi könyvtáros
1.6.felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai
gyakorlattal rendelkező közművelődési szakember,
múzeumpedagógus
2.Könyvtárak:
2.1.tudományos fokozattal rendelkező munkatárs által betöltött
munkakör
2.2.az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott,
aki a könyvtári és információs tevékenység vagy az intézmény
szakterületéhez kapcsolódó valamely terület elméletével,
történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, legalább
munkaidejének fele részében
3.Levéltárak:
3.1.főlevéltáros
3.2.levéltáros
3.3.főrestaurátor, restaurátor
3.4.felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves gyakorlattal
rendelkező levéltári könyvtáros
4.Mozgókép-, kép-, és hangarchívumok:
4.1.tudományos kutató
5.Közművelődési intézmények:
5.1.tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakember I.
5.2.tudományos kutató

3. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez[133]

Vezetői és magasabb vezető beosztások

A Beosztás megnevezéseB Vezetői pótlék (%)
1Előadóművészet
1.1Magasabb vezető:
1.1.1főigazgató300
1.1.2főigazgató-helyettes275
1.1.3művészeti igazgató275
1.1.4igazgató főrendező300
1.1.5igazgató300
1.1.6igazgató karnagy300
1.1.7főzeneigazgató275
1.1.8főrendező275
[134]
A Beosztás megnevezéseB Vezetői pótlék (%)
1.1.9balettigazgató275
1.2Vezető:
1.2.1művészeti vezető200
1.2.2igazgatóhelyettes200
1.2.3ügyvezető igazgató200
1.2.4zeneigazgató200
1.2.5első karmester200
1.2.6marketing-menedzser igazgató175
1.2.7művészeti főtitkár175
1.2.8karvezető175
1.2.9karigazgató175
1.2.10zenei vezető175
1.2.11zenekar-igazgató175
1.2.12vezető karnagy175
2Alkotóművészet
2.1Magasabb vezető:
2.1.1(fő)igazgató300
2.1.2(fő)igazgatóhelyettes275
2.2Vezető:
2.2.1főosztályvezető200
2.2.2osztályvezető175
2.2.3alkotótelepi vezető150
3Közgyűjtemény, közművelődés
3.1Magasabb vezető:
3.1.1Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény,300
valamint
egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgatója, igazgatója
3.1.2Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény,275
valamint
egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese
3.1.3Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési
intézmény, országos múzeum főosztályvezetője (tudományos titkára),
a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye igazgatóhelyettese
225
3.1.3.1Országos intézmény megyei tagintézményének igazgatója250
3.1.3.2Országos intézmény megyei tagintézményének igazgató-helyettese225
3.1.4Megyei hatókörű városi könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum
igazgatója
275
3.1.5Megyei hatókörű városi könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum
igazgató-helyettese
250
3.1.6Minisztérium vagy országos hatáskörű szerv szaklevéltára, országos
szakmúzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének igazgatója
250
3.1.7Fővárosi könyvtár-igazgató250
3.1.8Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatója225
3.1.9Megyei jogú városi könyvtár igazgatója225
3.1.10Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatóhelyettese200
3.1.11Megyei jogú városi könyvtár igazgatóhelyettese200
3.1.12Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója225
3.1.13Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója200
3.1.14Felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának200
igazgatója, felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá nem tartozó kari könyvtárának vezetője
3.1.15Országos szakmúzeum, felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi150
intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese
3.1.16Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese200
3.1.17Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatója200
3.1.18Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatóhelyettese150
3.1.19Tematikus múzeum igazgatója150
3.1.20Tematikus múzeum igazgatóhelyettese100
[135]
A Beosztás megnevezéseB Vezetői pótlék (%)
3.1.21Fővárosi kerületi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatóhelyettese200
3.1.22Közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely vezetője150
3.1.23Városi levéltár igazgatója, városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény175
igazgatóhelyettese
3.1.24Városi levéltár igazgatóhelyettese125
3.1.25Egyéb községi önkormányzati kulturális intézmény vezetője150
3.2Vezető
3.2.1Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának osztályvezetője150
3.2.2Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény,175
országos múzeum főosztályvezető-helyettese
3.2.3Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény,150
valamint egyetemi könyvtár, országos múzeum osztályvezetője
3.2.4Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény,100
valamint egyetemi könyvtár egyéb vezetője
3.2.5Fővárosi könyvtár főosztályvezetője225
3.2.6Fővárosi könyvtár főosztályvezető-helyettese200
3.2.7Fővárosi könyvtár osztályvezetője150
3.2.8Fővárosi könyvtár osztályvezető-helyettese125
3.2.9Fővárosi könyvtár csoportvezetője, országos szakmúzeum egyéb vezetője100
3.2.10Területi múzeum, tematikus múzeum egyéb vezetője100
3.2.11Megyei hatókörű városi könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi
múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye osztályvezetője
(tudományos titkára)
150
3.2.12Megyei hatókörű városi könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi
múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye egyéb vezetője
100
3.2.13Fővárosi kerületi közművelődési intézmény osztályvezetője150
3.2.14Fővárosi kerületi közművelődési intézmény egyéb vezetője100
3.2.15Városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény osztályvezetője125
3.2.16Városi közgyűjtemény, közművelődési intézmény egyéb vezetője100
3.2.17Fesőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá tartozó kari könyvtárának vezetője150
4Gazdasági, műszaki és igazgatási szakterület
4.1Magasabb vezető:
4.1.1Gazdasági, műszaki, igazgatási szakterület irányításával megbízott vezető,250
amennyiben a kulturális intézmény vezetője és helyettese magasabb vezetőnek
minősül
4.2Vezető:
4.2.1Magasabb vezető gazdasági (művészeti intézmény) műszaki, igazgatási szakterületen200
működő helyettese
4.2.2Az intézmény vezetőjének gazdasági, műszaki, igazgatási területen működő150
helyettese
4.2.3A munkamegosztás szempontjából elkülönült gazdasági, műszaki, üzemeltetési és100
igazgatási szervezeti egység irányítója

4. számú melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez[136]

A honvédelmi ágazatba tartozó honvédelmi szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

ABCDEFGHIJKL
1.Munkakörök megnevezéseFizetési osztályokVezetői
pótlék
%-a
2.ABCDEFGHIJ
3.1. Megbízott vezetői munkakörök:
4.a) Magasabb vezetői munkakör:
5.főigazgató300
6.főigazgató-helyettes, tudományos-
helyettes
250
7.igazgató (főig. h)250
8.b) Vezető munkakör:
9.igazgató150
10.igazgató-helyettes100
11.osztályvezető150
12.főszerkesztő150
13.2. Csoportvezetői munkakörök:
14.irodavezető, kirendeltségvezető*****
15.irodavezető-helyettes*****
16.osztályvezető-helyettes***
17.központvezető****
18.alosztályvezető*****
19.részlegvezető*****
20.részlegvezető-helyettes****
21.központvezető-helyettes***
22.könyvtárvezető,
könyvtárigazgató
*****
23.könyvtárvezető-helyettes,
könyvtárigazgató-helyettes
*****
24.3. Közművelődési munkakörök:
25.kulturális menedzser****
26.kulturális szervező*******
27.sportszervező*******
28.pénztáros***
29.főmunkatárs***
30.főelőadó***
31.munkatárs***
32.segédmunkatárs***
33.technikus, szaktechnikus***
34.előadó***
35.ügykezelő***
36.szakmunkás***
37.gondnok***
38.ruhatáros**
39.segédmunkás*
40.4. Közgyűjteményi munkakörök:
41.a) Levéltári munkakörök:
42.főlevéltáros***
43.levéltáros**
44.segédlevéltáros****
45.levéltári főrestaurátor*
46.levéltári kezelő**
47.levéltári fotós***
48.levéltári könyvkötő**
49.levéltári restaurátor***
50.levéltári adatrögzítő***
51.b) Múzeumi munkakörök:
52.főmuzeológus***
53.főrestaurátor***
54.restaurátor*****
55.muzeológus****
56.segédmuzeológus****
57.múzeumpedagógus****
58.kiállítás-építő******
59.szerkesztő****
60.felelős szerkesztő*****
61.múzeumi könyvkötő***
62.fotós*****
63.adatrögzítő****
64.adattáros****
65.irattáros****
66.kezelő****
67.grafikus****
68.gyűjteménykezelő***
69.nyomdász, nyomdavezető***
70.gépmester***
71.segéd restaurátor***
72.tárlatvezető*****
73.ügykezelő***
74.teremőr***
75.szakmunkás***
76.c) Könyvtári munkakörök:
77.főkönyvtáros***
78.könyvtáros, informatikus
könyvtáros
****
79.bibliográfus, feldolgozó****
80.gyűjteményszervező
könyvtáros
****
81.olvasószolgálati könyvtáros****
82.tájékoztató, szaktájékoztató
könyvtáros
*****
83.könyvtári restaurátor******
84.könyvtári szakinformatikus****
85.könyvtári asszisztens*
86.könyvtári könyvkötő**
87.d) Tudományos kutatói
munkakörök
88.kutató*****
89.tudományos kutatói munkakörök a Kjt. 79/C. § (2) bekezdése, illetve a 2. számú melléklete szerint

5. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez[137]

A kulturális illetménypótlék mértéke a pótlékalap %-ában

Fizetési
fokozatok
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
15258595967929597107116
253596061699599102111123
3546061627098102107117132
45461626473102106112124140
55562646575105109117132149
65663656777108113122140158
75764676880112116130148165
85866687082116121137156172
96068707385120127144163179
106170727587125133152169186
116272747790131139158175194
126374767992136145164182201
136476798194142151170189209
146578818496147157177197217
156680838699153163183204225
1669848790104164174199221247
1771879195109175187215242274

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította a 354/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[3] Megállapította a 354/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[4] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 1. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 2. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[7] Módosította a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.11.

[8] Beiktatta a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.09.21.

[9] Hatályon kívül helyezte a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.31.

[10] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[11] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[12] Hatályon kívül helyezte a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[14] Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2009.01.11.

[15] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[16] Hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[17] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[18] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 2. pontja, 18. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Az "[A Kjt. 21. § (2) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[20] Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2009.01.11.

[21] Módosította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2010.05.02.

[22] Megállapította a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.21.

[23] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[24] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 3. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[25] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 4. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[28] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[29] Beiktatta a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.11.

[30] Megállapította a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.11.

[31] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[32] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[33] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[34] Az "[A Kjt. 23. § (3) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § d) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[35] Hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § d) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[36] Az alcímet módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 5. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[38] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[39] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 1. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[40] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[41] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 3. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[42] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 4. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[43] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 5. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[44] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[45] A bevezető szövegrészt módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 6. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[46] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 7. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[47] A bevezető szövegrészt módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 6. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[48] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[49] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 7. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[50] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 8. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[51] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 9. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[52] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[53] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[54] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[55] Megállapította a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.24.

[56] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 10. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[57] Megállapította a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.24.

[58] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 10. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[59] Módosította a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2017.01.24.

[60] Megállapította a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.24.

[61] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 10. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[62] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[63] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[64] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 11. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[65] Beiktatta a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.12.05.

[66] Beiktatta a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.12.05.

[67] Hatályon kívül helyezte a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 18. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[68] Az "[A Kjt. 23. § (4) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § e) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[69] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[70] Módosította a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 9. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.01.24.

[71] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 1. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[72] Megállapította a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.01.11.

[73] Megállapította a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.01.11.

[74] Az "[A Kjt. 41. § (2) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § g) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[75] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[76] Az "[A Kjt. 54. § (2) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § h) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[77] Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2009.01.11.

[78] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[79] Az "[A Kjt. 57. § (4) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[80] Hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § j) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[81] Módosította a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.11.

[82] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[83] Az "[A Kjt. 61. § (4) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § k) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[84] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[85] Megállapította a 16/1997. (I. 31.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1997.02.01.

[86] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[87] Az "[A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 16/1997. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.02.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 16/1997. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.02.01.

[89] Az alcímet beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[90] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2009.01.11.

[92] Az "[A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1461. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[93] Hatályon kívül helyezte a173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2002.09.01.

[94] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[95] Megállapította a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.01.11.

[96] Megállapította a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.01.11.

[97] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[98] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[99] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 1. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[100] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 12. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[101] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 13. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[102] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[103] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[104] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 14. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[105] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 15. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[106] Az "[A Kjt. 76. § (2) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § l) pontja. Hatálytalan 2010.05.02.

[107] Beiktatta a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.01.24.

[108] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2020.02.15.

[110] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1992/124. száma. Megjelent 1992.12.11.

[111] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1461. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[112] Hatályon kívül helyezte a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.31.

[113] Hatályon kívül helyezte a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.31.

[114] Hatályon kívül helyezte a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.31.

[115] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[116] Hatályon kívül helyezte a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § d) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[117] Beiktatta a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.05.02.

[118] Beiktatta a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[119] Beiktatta a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[120] Beiktatta a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.24.

[121] Beiktatta a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.24.

[122] Beiktatta a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.24.

[123] Beiktatta a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.24.

[124] Beiktatta a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.24.

[125] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[126] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[127] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[128] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[129] Beiktatta a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[130] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[131] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[132] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 16. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[133] Megállapította a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.02.

[134] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 1718. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[135] Módosította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet), 17. § 18. pontja. Hatályos 2018.01.01.

[136] Megállapította a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[137] Beiktatta a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.24.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére