1994. évi LXIII. törvény

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról[1]

A helyi önkormányzatokról szóló - az 1992. évi LV. törvénnyel kiegészített - 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1-61. §[2][3]

62. § (1) Ez a törvény a helyi önkormányzati képviselők 1994. évi választásának napján - e törvény 37. § (1) bekezdése 1994. október 30-án, az 59. §-a a kihirdetés napján - lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az Ötv. 36. §-a (3) bekezdésének második mondata, 36. §-ának (5) bekezdése, 61. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata, 72. §-ának (2) bekezdése, 75. §-a (1) bekezdésének második mondata, 75. §-a (2) bekezdésének második mondata, 94. §-ának a) és c) pontja és 103. §-ának (4) bekezdése;

b) a helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXXIII. törvény 1. §-a, 4-12. §-a, a 13. § (2) bekezdése, 14. §-a és az e törvényt módosító 1991. évi LXXVI. törvény;

c) a köztársasági megbízott jogállásáról, hivataláról és egyes feladatairól szóló 1990. évi XC. törvény;

d) a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 58. §-a;

e) a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény 1-29. §-ai;

f) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 3. §-ában az "és a köztársasági megbízottra" szövegrész, illetve a Ktv. 6. § (3) bekezdése;

g)[4]

h)[5]

i) a köztársasági megbízottak működési területét meghatározó régiókról szóló 66/1990. (VIII. 14.) OGY határozat;

j) a köztársasági megbízott egyes feladatairól szóló 77/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet.

(3) Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény 1. § a) pontjának az 1993. évi LIV. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szövegéből "ideértve a gyógyszertári központokat is" szövegrész e törvény kihirdetésének napján hatályát veszti.

(4) Ahol jogszabály köztársasági megbízottat, illetve a köztársasági megbízott hivatalát, vagy annak vezetőjét említi, azon

a)[6]

b)[7]

(5) A képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat.

63. §[8][9]

64. §[10]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. szeptember 30-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1-61. § rendelkezései beiktatva az 1990. évi LXV. törvény megfelelő szakaszainál.

[3] Az 56. §-t hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXIV. törvény 72. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2005.11.25.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXLV. törvény 11. § (7) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 6. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[6] Az 1994. évi LXIII. törvény 62. § 4. bekezdésének a) pontját az 1999. évi LXIX. törvény 168. § p) pontja hatályon kívül helyezte

[7] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 6. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[8] A 63. § rendelkezései beiktatva az 1993. évi CX. törvény és az 1992. évi XXIII. törvény megfelelő szakaszainál.

[9] A 63. § (1)-(2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 6. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXIV. törvény 72. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2005.11.25.