390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 16. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szakterületek

1. § (1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék (a továbbiakban együtt: névjegyzék) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 103/A. § (1) bekezdése szerinti szakértők adatait tartalmazza.

(2) A szakértő névjegyzékenként legfeljebb két-két, a 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése szerinti szakterületen végezhet szakértői tevékenységet.

2. § (1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék szakterületei:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) bölcsődei ellátás,

c) gyermekek egyéb napközbeni ellátása,

d) gyermekek átmeneti gondozása,

e) nevelőszülői, helyettes szülői ellátás,

f) gyermekotthoni ellátás,

g) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,

h) javítóintézeti nevelés,

i) fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása,

j) speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása,

k) gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata,

l) konfliktuskezelés,

m) gyermekvédelmi közvetítés (mediáció),

n) gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,

o) nyilvántartás,

p) az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése,

q) gyermekek vagyoni érdekvédelme és

r) gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás.

(2) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő tevékenysége kiterjedhet különösen

a) az (1) bekezdés a)-j) pontja szerinti szakterület esetében a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló bizottság érdemi munkájában történő részvételre, az elbírált pályázat megvalósításának figyelemmel kísérésére, monitorozására, a pályázatban vállaltak végrehajtásának ellenőrzésére,

b)[1] az (1) bekezdés n) pontja szerinti szakterület esetében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények minőségügyi rendszerével, illetve minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő elemzési, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek keretében tanácsadásra, valamint a vármegyei gyermekvédelmi koncepció elkészítésében, felülvizsgálatában, véleményezésében történő részvételre,

c) az (1) bekezdés r) pontja szerinti szakterület esetében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást érintő szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő szakértői közreműködésre.

3. § (1) Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék szakterületei:

a) időskorúak szociális ellátása,

b) fogyatékos személyek szociális ellátása,

c) pszichiátriai betegek szociális ellátása,

d) szenvedélybetegek szociális ellátása,

e) hajléktalan személyek szociális ellátása,

f) családsegítés,

g) szociális igazgatás,

h) fejlesztő foglalkoztatás,

i) rehabilitációs utógondozás,

j) szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás,

k) szociális minőségfejlesztési tanácsadás,

l) szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban,

m) szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában és

n) szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban.

(2) Az (1) bekezdés

a) h) pontja szerinti szakterület körébe

aa) az aktív korúak ellátásával összefüggő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szabályozott közfoglalkoztatással,

ab) a szocioterápiás foglalkozások megszervezésével,

ac) a fejlesztő foglalkoztatás megszervezésével,

ad) a (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységgel,

ae) a helyi, kistérségi, regionális foglalkoztatási program elkészítésével

kapcsolatos;

b) l) pontja szerinti szakterület körébe a gondozási szükséglet megállapítása során a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti;

c) m) pontja szerinti szakterület körébe a fogyatékos személyek alapvizsgálata és az ellátottak állapotának felülvizsgálata során a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti;

d) n) pontja szerinti szakterület körébe a komplex minősítési eljárás során a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti

szociális szakértői feladatok ellátása tartozik.

(3) Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő tevékenysége kiterjedhet különösen

a) az (1) bekezdés a)-f) és i) pontja szerinti szakterület esetében az Szt. hatálya alá tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló bizottság érdemi munkájában történő részvételre, az elbírált pályázat megvalósításának figyelemmel kísérésére, monitorozására, a pályázatban vállaltak végrehajtásának ellenőrzésére, a szociális szolgáltatási tevékenységet végzők szakmai ellenőrzésére, a szolgáltatás működésének ellenőrzésére,

b) az (1) bekezdés g) pontja szerinti szakterület esetében a szociális ellátást érintő szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő szakértői közreműködésre,

c) az (1) bekezdés j) pontja szerinti szakterület esetében a szociális szolgáltatásokkal összefüggő elemzési, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek keretében tanácsadásra, a munkafolyamatok szakmai vizsgálatára, illetve szolgáltatástervezési koncepció, valamint szociálpolitikai koncepció elkészítésében, felülvizsgálatában történő részvételre,

d) az (1) bekezdés k) pontja szerinti szakterület esetében a szociális szolgáltatások, szociális intézmények minőségügyi rendszerével, illetve minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátására.

2. A szakértői tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei

4. § (1)[2] A névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Hivatal) az 1. melléklet szerinti bejelentési adatlapon kell benyújtani. A bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell a Gyvt. 103/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti

a) szakképesítési feltételek, valamint vezetőképzésre, szakvizsgára vonatkozó feltételek teljesítését tanúsító okiratok másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot,

b) két szakmai ajánlást és

c) a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást, nyilatkozatot.

(3) Ha a bejelentés megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Gyvt.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal a szakértői tevékenység folytatását bejelentő személyt (a továbbiakban: bejelentő) felveszi a névjegyzékbe és erről igazolás megküldésével értesíti.

(4) Ha a bejelentés nem felel meg a Szolgtv.-ben, a Gyvt.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásával visszaküldi a bejelentő számára az általa mellékelt dokumentumokat.

(5) Ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a bejelentő nem felel meg a gyermekvédelmi vagy szociálpolitikai szakértői tevékenység folytatásához szükséges - a Szolgtv.-ben, a Gyvt.-ben és az e rendeletben meghatározott - feltételeknek, ennek közlésével egyidejűleg visszaküldi számára az általa mellékelt dokumentumokat.

5. § (1) A 2. melléklet határozza meg a bejelentő választott szakterülete tekintetében elfogadható

a) szakképesítéseket,

b) - a (2)-(4) bekezdés szerinti kivétellel - vezetőképzést vagy szakvizsgát és

c) szakmai gyakorlatot.

(2) A vezetőképzéssel, szakvizsgával egyenértékű, ha a bejelentő szakirányú tudományos fokozattal rendelkezik, ideértve - az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek kivételével - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 105. §-a és 106. §-a szerinti doktori címeket.

(3) A 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szakterületek esetén, ha a bejelentő felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, vezetőképzés, szakvizsga vagy tudományos fokozat megléte nem szükséges.

(4) A 3. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott szakterület esetén vezetőképzés, szakvizsga megléte nem szükséges.

(5) A 2. § (1) bekezdés l) és m) pontja szerinti szakterület esetén a bejelentéshez mellékelni kell a 2. melléklet I. rész 12. és 13. pontjában meghatározott igazolást is.

(6)[3] A közigazgatási szakvizsgával egyenértékű a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség és a kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség.

6. § (1) A szakmai gyakorlat időtartamába a 2. melléklet szerinti szakképesítés megszerzését megelőző időszak nem számítható be.

(2) A szakmai gyakorlat és a bejelentési adatlapon megjelölt szakterület között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia. Közvetlen kapcsolatnak minősül

a) a fenntartói, igazgatási feladatok, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális szolgáltatás körében felmerülő feladatok - ha a választott szakterület adott ellátotti csoportot érint, akkor az érintett ellátotti csoporttal összefüggésben történő - ellátása,

b) a választott szakterületre vonatkozó szakmai, tudományos tevékenység.

(3) A szakmai gyakorlat igazolható

a) a bejelentő foglalkoztatója vagy annak jogelődje által a szakmai gyakorlatról kiállított igazolással,

b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő dokumentum vagy a munkaköri leírás másolatával, vagy

c) a bejelentőnek a szakmai gyakorlatról szóló nyilatkozatával, ha az a) és b) pontban foglaltak beszerzése nem lehetséges.

7. § (1) A szakmai ajánlás tartalmi és formai követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Szakmai ajánlást az adhat, aki

a) azon a szakterületen, amelyet a bejelentési adatlapon megjelöltek, a 2. melléklet szerinti, összesen legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) a bejelentő felett nem gyakorol munkáltatói jogokat, illetve a bejelentő nem gyakorol felette munkáltatói jogokat, és

c) nem minősül a bejelentő Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójának.

(3) A 2. § (1) bekezdés l) és m) pontjában meghatározott szakterület esetében az egyik szakmai ajánlásnak a 2. melléklet I. rész 12. és 13. pontjában megjelölt programot minősíttető személytől vagy szervezet képviselőjétől kell származnia.

3. A névjegyzék vezetése

8. § (1) A szakértő a névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenti a Hivatalnak.

(2) A Hivatal a névjegyzéken folyamatosan átvezeti a változásokat, és a Gyvt. 103/B. § (3) bekezdése szerinti közhírré tétel során a naprakész adatokat teszi közhírré. A Hivatal a Szociális Ágazati Portálon közhírré teszi továbbá a szakértői tevékenység szüneteltetésének és a névjegyzékből való törlésnek a tényét.

4. A szakértő képzése és működése

9. § (1) A szakértő a névjegyzékbe vételét követő egy éven belül egy alkalommal - a szakértői tevékenységre való felkészítés érdekében szervezett - 6 óra időtartamú jelenléti felkészítő képzésen köteles részt venni.

(2) A felkészítő képzés tartalma:

a) a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenység végzése során az egységes szemlélet és gyakorlat kialakításához szükséges ismeretek átadása és

b) a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenységhez kapcsolódó szakmai és etikai kérdések áttekintése.

(3) A szakértő ötévenként legalább két alkalommal - a szakértők szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve továbbképzése érdekében szervezett - 6 óra időtartamú jelenléti továbbképzésen köteles részt venni.

(4) A továbbképzés tartalma:

a) a szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokban, szakmai szabályokban, eljárásrendekben, valamint a szakértői tevékenység ellátására vonatkozó szabályokban bekövetkezett változások ismertetése,

b) a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenységgel kapcsolatos gyakorlat áttekintése, problémák feltárása és megoldása és

c) a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenységet érintő fejlesztési irányok ismertetése.

(5)[4] A felkészítő képzés és a továbbképzés képzőhelyeit a szociálpolitikáért felelős miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki.

(6) A képzőhely igazolást állít ki a felkészítő képzésen és továbbképzésen való részvételről, amelynek másolati példányát megküldi a Hivatal részére.

10. § A szakértő nem járhat el olyan ügyben, amelyben

a) az ügy valamely jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti,

b) saját maga, hozzátartozója, foglalkoztatója, foglalkoztatottja vagy az irányítása alatt álló személy érintett, vagy

c) - az adott ügy összes körülményére tekintettel - nem várható el tőle az ügy tárgyilagos megítélése.

5. A szakértői tevékenység szüneteltetése

11. § (1) A szakértő a Hivatalnál kérheti szakértői tevékenységének legfeljebb három évre történő szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés záró időpontja a szüneteltetés alatt módosítható, de a szüneteltetés időtartama ez esetben sem haladhatja meg a három évet.

(2) A szüneteltetés időtartama alatt a szakértő köteles részt venni a felkészítő képzésen és a továbbképzésen.

6. Törlés a névjegyzékből

12. § (1) A szakértőt a Szolgtv. 28. §-ában foglaltakon túl törölni kell a névjegyzékből, ha

a) elhunyt,

b) a felkészítő képzésen vagy továbbképzésen történő részvételi kötelezettségének nem tett eleget, vagy

c) a szakértői tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételek már nem állnak fenn.

(2) A szakértő kérelmére az általa megjelölt szakterületét a névjegyzékből törölni kell.

12/A. §[5] A szünetelés, valamint a törlés iránti bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) E rendeletet a 2018. január 1-jén az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a szakértői tevékenység megkezdésének, folytatásának engedélyezése iránt folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2018. január 1-jén folyamatban lévő panaszeljárásokat az R. 10. és 11. §-a alapján kell lefolytatni azzal, hogy az R. 10. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény helyett a névjegyzékből való törlést kell alkalmazni.

(3) A 2017. december 31-én az R. alapján az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzéken és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe, illetve Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe 2018. január 1-jén hivatalból felvételre kerülnek.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak a 2017. december 31-én fennálló felkészítő képzésen és továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének határidejét nem érintik.

15. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Bejelentés gyermekvédelmi szakértői/szociálpolitikai szakértői tevékenység folytatásáról
1. A bejelentés oka
□ 1.1. Szakértői tevékenység megkezdése
□ 1.2. Szakterület kiterjesztése
□ 1.3. Adatváltozás bejelentése
2. A bejelentő adatai
2.1. Név: .........................................................................................................
2.2. Lakcím: ....................................................................................................
2.3. Tevékenység helye: ...................................................................................
2.4. Születési név: ............................................................................................
2.5. Születési hely: ...........................................................................................
2.6. Születési idő: .............................................................................................
2.7. Anyja születési neve: .................................................................................
2.8. Telefonszám: .............................................................................................
2.9. Elektronikus levélcím: .................................................................................
2.10. A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:
AB
1.Szakképesítés, végzettség megnevezése:A szakképzettséget, képesítést igazoló okiratot kiállító
intézmény neve, a kiállítás időpontja:
2.
3.
4.
5.
6.
7.Működési engedély:Nyilvántartási szám:
3. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvételemet az alábbi szakterület(ek)re kérem:
□ 3.1. gyermekjóléti szolgáltatás
□ 3.2. bölcsődei ellátás
□ 3.3 gyermekek egyéb napközbeni ellátása
□ 3.4. gyermekek átmeneti gondozása
□ 3.5. nevelőszülői, helyettes szülői ellátás
□ 3.6. gyermekotthoni ellátás
□ 3.7. területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
□ 3.8. javítóintézeti nevelés
□ 3.9. fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása
□ 3.10. speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása
□ 3.11. gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata
□ 3.12. konfliktuskezelés,
□ 3.13. gyermekvédelmi közvetítés (mediáció)
□ 3.14. gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,
□ 3.15. nyilvántartás
□ 3.16. az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése
□ 3.17. gyermekek vagyoni érdekvédelme
□ 3.18. gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
4. Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvételemet az alábbi szakterület(ek)re kérem:
□ 4.1. időskorúak szociális ellátása
□ 4.2. fogyatékos személyek szociális ellátása
□ 4.3. pszichiátriai betegek szociális ellátása
□ 4.4. szenvedélybetegek szociális ellátása
□ 4.5. hajléktalan személyek szociális ellátása
□ 4.6. családsegítés
□ 4.7. szociális igazgatás
□ 4.8. fejlesztő foglalkoztatás
□ 4.9. rehabilitációs utógondozás
□ 4.10. szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a
szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás
□ 4.11. szociális minőségfejlesztési tanácsadás
□ 4.12. szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban
□ 4.13. szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben ellátott személyek
állapotának felülvizsgálatában
□ 4.14. szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban
Kelt:
……………….…………….
bejelentő aláírása

2. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A gyermekvédelmi szakértőknél és a szociálpolitikai szakértőknél elfogadható szakképesítés, vezetőképzés, szakvizsga és szakmai gyakorlat

I. Gyermekvédelmi szakértők

1. Gyermekjóléti szolgáltatás szakterület

1.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség*, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség**, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség***, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, komplex szociális szolgáltatások

1.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

1.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

* Felsőfokú szociális szakképzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, diakónus szakképzettség, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus.[7]

**Mentálhigiénés szakképzettség: felsőfokú végzettség és mentálhigiénés szakképzettség, valamint az alap- vagy mesterképzést követően szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett mentálhigiénés szakképzettség.

***Pedagógus szakképzettség: felsőfokú végzettség és tanító, tanár (közismereti, szakmai, hitéleti), óvodapedagógus, szakoktató szakképzettség, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő.

2. Bölcsődei ellátás szakterület

2.1. Elfogadható szakképesítés:

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),

e) kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ),

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)

végzettséggel rendelkező:

orvos, okleveles pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy, vagy

3. a 2. a)-g) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező:

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy, vagy

4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy.

2.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

2.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: bölcsődei területen, valamint 0-3 éves gyermekek ellátását végző gyermekotthonban szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

3. Gyermekek egyéb napközbeni ellátása szakterület

3.1. Elfogadható szakképesítés:

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),

e) kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ),

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)

végzettséggel rendelkező:

orvos, okleveles pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy, vagy

3. a 2. a)-g) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező:

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy, vagy

4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy, konduktor, fejlesztő pedagógus.

3.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

3.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekek napközbeni ellátása, egyéb alternatív, a 0-5 éves korú gyermekek optimális fejlődése érdekében végzett képességgondozás, szabadidős programok szervezése területén szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

4. Gyermekek átmeneti gondozása szakterület

4.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó/ okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.

4.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

4.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátások vagy a szociális ellátások területén szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

5. Nevelőszülői, helyettes szülői ellátás szakterület

5.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.

5.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

5.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: nevelőszülői, helyettes szülői hálózatban, vagy annak működtetése során szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

6. Gyermekotthoni ellátás szakterület

6.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve hittantanár, hittanár - szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.

6.2. Elfogadható szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

6.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekotthoni ellátásban vagy annak működtetése során szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

7. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás szakterület

7.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve hittanár, hittantanár - szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatás-szervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, hittanár, hittantanár.

7.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

7.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásban, ennek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

8. Javítóintézeti nevelés szakterület

8.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, pszichopedagógus, okleveles pszichológus, mentálhigiénés szakképzettség, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, közgazdász szociálpolitikai szakon.[8]

8.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

8.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: javítóintézetben, speciális gyermekotthonban, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

9. Fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása szakterület

9.1. Elfogadható szakképesítés: gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor.

9.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

9.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális ellátás területén fogyatékos gyermekekkel végzett munka, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

10. Speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása szakterület

10.1. Elfogadható szakképesítés: pedagógus szakképzettség, okleveles pszichológus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, diakónus szakképzettség, orvos.[9]

10.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

10.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális, illetve az egészségügyi ellátás területén speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekekkel végzett munka, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

11. Gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata szakterület

11.1. Elfogadható szakképesítés: okleveles pszichológus, pszichiáter.

11.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

11.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális, illetve az egészségügyi ellátás területén gyermekek személyiségvizsgálata, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

12. Konfliktuskezelés szakterület

12.1. Elfogadható szakképesítés: a szociális továbbképzések rendszerében e témában minősített program trénere, illetve a programon kiképzett személy, felsőfokú intézménynél szakirányú továbbképzés keretében, mediátor/közvetítő szakirányon szerzett oklevél. Kiképzettnek tekintendő az a személy is, aki olyan programon szerzett tanúsítványt, amelyet 2003. április 11-e előtt minősítettek. A minősítés tényét a programot akkreditáltató személy vagy szervezet képviselője igazolja.

12.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

12.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén szerzett 5 éves gyakorlat, ezen belül 3 éves, a konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika tanítása során szerzett szakmai gyakorlat.

13. Gyermekvédelmi közvetítés (mediáció) szakterület

13.1. Elfogadható szakképesítés: a szociális továbbképzések rendszerében e témában minősített program trénere, illetve a programon kiképzett személy, felsőfokú intézménynél szakirányú továbbképzés keretében, mediátor/közvetítő szakirányon szerzett oklevél. Kiképzettnek tekintendő az a személy is, aki olyan programon szerzett tanúsítványt, amelyet 2003. április 11-e előtt minősítettek. A minősítés tényét a programot akkreditáltató személy vagy szervezet képviselője igazolja.

13.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

13.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén szerzett 5 éves gyakorlat, ezen belül 3 éves, a konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika tanítása során szerzett szakmai gyakorlat.

14. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése szakterület

14.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, okleveles pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, pszichopedagógus, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA).

14.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

14.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerek működtetése, fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, értékelése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

15. Nyilvántartás szakterület

15.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, okleveles pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, pszichopedagógus, mentálhigiénés segítő szakember, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző.

15.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

15.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerekben, illetve ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, értékelése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

16. Az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése szakterület

16.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus szakképzettség, okleveles pszichológus.

16.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

16.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerekben, ezek módszertani segítése során szerzett gyakorlat, gyermekekkel foglalkozó egészségügyi intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

17. Gyermekek vagyoni érdekvédelme szakterület

17.1. Elfogadható szakképesítés: közgazdász, jogász, felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus szakképzettség.

17.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

17.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: ingatlanok forgalmazásában, pénzügyi befektetésekben, gazdasági társaságok működésében, továbbá a gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás területén a gyermekek vagyonának kezelésében szerzett szakmai gyakorlat.

18. Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szakterület

18.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális igazgatásszervező, pedagógus szakképzettség.

18.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: közigazgatási szakvizsga, jogász képesítésnél jogi szakvizsga is.

18.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumban folytatott tevékenység, a Gyvt. 15. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott ellátások körében végzett tevékenység, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál a fenntartói feladatok ellátásával összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál, valamint a járási hivatalnál a gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, a pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységgel közvetlenül összefüggő feladat ellátása vagy mindezek módszertani segítése, felsőfokú szociális szakképzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[10]

II. Szociálpolitikai szakértők

1. Időskorúak szociális ellátása szakterület

1.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, viselkedéselemző.[11]

1.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, orvosi szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is.

1.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[12]

2. Fogyatékos személyek szociális ellátása szakterület

2.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, audiológus, fül-orr-gégész szakorvos, ortopéd szakorvos, szemész szakorvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, konduktor, konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító, fejlesztő pedagógus.[13]

2.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, orvosi szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító, gyógypedagógus képesítésnél a pedagógus-szakvizsga is.

2.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[14]

3. Pszichiátriai betegek szociális ellátása szakterület

3.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, pszichiáter szakorvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, konduktor.[15]

3.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, pszichiáter szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is.

3.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[16]

4. Szenvedélybetegek szociális ellátása szakterület

4.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, addiktológiai vagy pszichiáter szakorvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, konduktor.[17]

4.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, addiktológiai szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, addiktológiai szakpszichológusi szakvizsga.

4.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[18]

5. Hajléktalan személyek szociális ellátása szakterület

5.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú képzettség.

5.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, orvosi szakvizsga, klinikai szakpszichológusi szakvizsga.

5.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[19]

6. Családsegítés szakterület

6.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, komplex szociális szolgáltatások.

6.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is.

6.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.

7. Szociális igazgatás szakterület

7.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, szociális igazgatásszervező, közgazdász.[20]

7.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: közigazgatási szakvizsga, jogász képesítésnél jogi szakvizsga is.

7.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[21]

8. Fejlesztő foglalkoztatás szakterület

8.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, konduktor, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, viselkedéselemző.[22]

8.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus képesítésnél: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga; pszichológus képesítésnél: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga vagy klinikai szakpszichológusi szakvizsga, gyógypedagógus képesítésnél: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga vagy pedagógus-szakvizsga, jogász képesítésnél: közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális igazgatásszervező képesítésnél: közigazgatási szakvizsga.

8.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[23]

9. Rehabilitációs utógondozás szakterület

9.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, viselkedéselemző.[24]

9.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, orvos, rehabilitációs szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, gyógypedagógus képesítésnél a pedagógus-szakvizsga is.

9.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[25]

10. Szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás szakterület

10.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, viselkedéselemző, konduktor.[26]

10.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus képesítésnél a közigazgatási szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is.

10.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[27]

11. Szociális minőségfejlesztési tanácsadás szakterület

11.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, viselkedéselemző, konduktor, szociális minőség menedzser, vezető auditor.[28]

11.2. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[29]

12. Szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban, szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában, szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban szakterületek

12.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, diakónus szakképzettség, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, viselkedéselemző, konduktor, konduktor tanító, konduktor óvodapedagógus.[30]

12.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, rehabilitációs szakorvos, pszichiáter szakorvos, addiktológiai szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító, gyógypedagógus képesítésnél a pedagógus-szakvizsga is.

12.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.[31]

3. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Szakmai ajánlás az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe / az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzékbe való felvételhez
1. A szakmai ajánlást adó személy adatai
1.1. Neve: .....................................................................................................................................
1.2. Munkahelye: ..........................................................................................................................
1.3. Beosztása: ..............................................................................................................................
1.4. Szakterülete, főbb szakmai tevékenysége: ............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
1.5. Szakmai gyakorlata: ..............................................................................................................
1.6. Szakmai kapcsolata a bejelentővel: ......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. A bejelentő adatai
2.1. Neve: .....................................................................................................................................
2.2. Lakcíme: ................................................................................................................................
3. Azon szakterület megnevezése, amelyre a bejelentő felvételét ajánlja: .................................................
4. Ajánlás (a bejelentő szakmai munkájának átfogó értékelése, kiemelve, hogy a bejelentő szakmai munkásságát az ajánló
mióta ismeri, a bejelentő szakmai tevékenységéről milyen szakterületen, munkakörben szerzett tudomást; a bejelentő
szakmai képességeinek, kompetenciáinak bemutatása, ajánlott terjedelem: egy A/4-es oldal):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
5. Záradék
5.1. Kijelentem, hogy a bejelentő felett nem gyakorlok munkáltatói jogokat, illetve a bejelentő nem gyakorol felettem
munkáltatói jogokat, továbbá a bejelentő nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
hozzátartozómnak.
5.2. Kijelentem, hogy1
- a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletének I. része szerinti
- a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletének II. része szerinti
legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal rendelkezem.
Dátum: ...................................................................................
…………………………………………..
aláírás
____________________________________
1 A megfelelő rész aláhúzandó

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[3] Beiktatta a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2023.07.28.

[4] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 177. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[5] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[8] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[9] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[10] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[12] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[14] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[16] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[18] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[21] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[23] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[25] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[27] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[29] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[30] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2023.07.28.

[31] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 265. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék