349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 11. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/P. §-a a következő (5a)-(5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A gyermekotthon vezetője a Gyvt. 57. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes gondozásra történő befogadás tényét, valamint az ideiglenes gondozás megszűnésének időpontját huszonnégy órán belül rögzíti a gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszerében. Ha a gyermekotthon vezetője az ideiglenes gondozás megszűnése időpontjának rögzítését elmulasztja, a férőhely az ideiglenes gondozásra történő befogadást követő negyedik napon automatikusan felszabadul.

(5b) A nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon vezetője a gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszerében két munkanapon belül rögzíti, ha a fiatal felnőtt utógondozói ellátásának biztosítására vonatkozóan befogadó nyilatkozatot adott ki.

(5c) Ha a fiatal felnőtt utógondozói ellátásra irányuló kérelmét a gyámhatóság elutasítja, a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon vezetője az (5b) bekezdés szerinti adatrögzítést törli. Ha a törlés elmarad, a férőhely az (5b) bekezdés szerinti adatrögzítést követő hetvenegyedik napon automatikusan felszabadul."

2. § Hatályát veszti a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/P. § (6) bekezdésében az "azt" szövegrész.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 13. § b) pontjában az "általános szociális munkás" szövegrész helyébe az "általános szociális munkás, diakónus" szöveg lép.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szülőn kívüli más hozzátartozó a gyermekek otthongondozási díja megállapítása iránti kérelmet az Szt. 39. § (1) bekezdése szerinti körülmények - ide nem értve a szülő szülői felügyeleti joga Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése szerinti szünetelésének, illetve bíróság általi megszüntetésének esetét - bekövetkezésétől számított három hónapon belül nyújthatja be."

5. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) és (3) bekezdése.

4. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontjában az "általános szociális munkás, szociális munkás" szövegrész helyébe az "általános szociális munkás, szociális munkás, diakónus szakképzettséggel rendelkező személy" szöveg lép.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet "A működési támogatás visszafizetése" alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) Fenntartóváltozáskor az engedélyest átadó fenntartó által az átadott engedélyes után visszafizetendő támogatás és kamatai megfizetésére az engedélyest átvevő fenntartót is kötelezni kell, ha az engedélyest átadó fenntartóval szemben a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre vezetett végrehajtás részben vagy egészben eredménytelen volt.

(2) A kezelő szerv a fenntartóváltozást megelőzően az engedélyest átvevő fenntartó kérelmére - az engedélyest átadó fenntartó egyidejű értesítése mellett - tájékoztatást nyújt az engedélyest átadó fenntartó által az engedélyes után visszafizetendő támogatás és fizetendő kamat összegéről.

(3) Az engedélyest átvevő fenntartó fizetési kötelezettségének teljesítésére a 19-21. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

6. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontjában az "(1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdése" szöveg lép.

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 6/A. § (1) bekezdés e) pontjában az "a), d) és e)" szövegrész helyébe az "a) és d)" szöveg,

b) 22. §-ában a "terhére" szövegrész helyébe a "pozitív számlaegyenlege terhére és mértékéig" szöveg,

c) 22/C. § (1) és (2) bekezdésében az "1000" szövegrész helyébe az "5000" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1a) bekezdés a) pontjában az "- a felülvizsgálat alapján hozott döntés kivételével -" szövegrész.

8. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kormány a Főigazgatóságot jelöli ki az állam

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatainak ellátására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntartói feladatokat

a) a Főigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,

b) a kirendeltség látja el - az e rendelet szerint a Főigazgatóság központi szerve, illetve a főigazgató által ellátott feladatok kivételével - az a) pont alá nem tartozó intézmények

esetében."

(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Főigazgatóság ellátja a jogszabály alapján átvett vagyon és integrált intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat."

12. § Hatályát veszti a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja.

9. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az akkreditált munkáltató köteles

8 munkanapon belül bejelenteni)

"cf) ha más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni, valamint a más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység folytatására vonatkozó vállalkozási, megbízási szerződés megkötését, annak megszűnését, megszüntetését,"

(2) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja a következő cg) és ch) alponttal egészül ki:

(Az akkreditált munkáltató köteles

8 munkanapon belül bejelenteni)

"cg) új tevékenység megkezdését az akkreditált telephelyen,

ch) állásidő elrendelését, ha az tárgyhónapban a megváltozott munkaképességű munkavállalóinak legalább 30%-át érinti,"

14. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható."

(2) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az akkreditált munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű munkavállalókat az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.

(2b) Ha a (2a) bekezdés szerinti akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás nem minősül védett foglalkoztatásnak, az (1) bekezdés szerinti támogatás kizárólag a kötelező foglalkoztatási szintnek megfelelő létszámot meghaladó létszám tekintetében nyújtható."

(3) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem igényelhető olyan munkavállaló után, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt."

15. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 20/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyéni támogatás éves keretösszegét a tranzit és a tartós foglalkoztatásra külön-külön kell meghatározni."

(2) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 20/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egyéni támogatás éves keretösszege a 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti forprofit és nonprofit munkáltatók között differenciálható. A differenciálás mértékének megállapítására a 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyéni támogatás tervezett éves keretösszege a forprofit és nonprofit munkáltatók szerint, külön-külön kerül meghatározásra."

16. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része tárgyév december 31-éig a munkaidő-keretben történő foglalkoztatáshoz használható fel."

17. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az éves támogatási szerződés megkötését követő első alkalommal a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeg kétszeresét - munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeg kétszeresét - előlegként, ezt követően a havi keretösszegnek az előző hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani. Az előleg összegének levonására az utolsó havi, kifizetésre jóváhagyott támogatás összegéből kerül sor, az előleg mértékén túl tárgyév december 31-ét követően kifizetési igény nem nyújtható be. Amennyiben az utolsó havi támogatás elszámolás nem éri el a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget - munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeget -, az el nem számolt előleget a munkáltató a Kormányhivatal részére az utolsó elszámolt hónapot követő harmadik hónap 1-jéig visszafizeti."

18. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 29. alcíme a következő 55/C. §-sal egészül ki:

"55/C. § (1) A szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 17. § (2)-(2b) bekezdését, 20/B. § (2) és (6) bekezdését, valamint 39. § (2) és (3) bekezdését első alkalommal a 2024. évre kiírt pályázati eljárás során kell alkalmazni.

(2) A 2023. évi támogatási időszakban a MódR. hatálybalépését megelőző napon hatályos 17. § (2) bekezdést, 20/B. § (2) bekezdést és 39. § (2) és (3) bekezdést kell alkalmazni."

19. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § 11. pontjában a "bekezdés a)-c) pontjában" szövegrész helyébe a "bekezdésében" szöveg,

b) 37. § (4) bekezdésében az "az adott költségvetési évben felhasználható" szövegrész helyébe az "a tárgyév december 31-éig használható fel" szöveg,

c) 39. § (3) bekezdésében a "keretösszeget" szövegrész helyébe a "keretösszeg kétszeresét" szöveg,

d) 39. § (4) bekezdésében az "elszámol" szövegrész helyébe az "elszámol, azzal, hogy a tárgyévet követő január 31. napját követően elszámolás nem nyújtható be" szöveg,

e) 1. melléklet 1. pont a) alpont aa) pontjában a "szociális munkás" szövegrész helyébe a "szociális munkás, diakónus" szöveg,

f) 3. melléklet c) pontjában a "hiányosságai" szövegrész helyébe a "hiányosságai, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, határidőn túli benyújtása" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés e) pontja.

10. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

21. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Szt. 58/A. § (2d) bekezdése és a Gyvt. 145. § (2d) bekezdése szerinti esetben a befogadásra a területi lefedettség, az ellátási szükségletek, valamint a fenntartó szakmai tevékenységének figyelembevételével, a kiírt kapacitás erejéig van lehetőség."

22. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a lakosságszámot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatai alapján kell figyelembe venni, azzal, hogy tanyagondnoki szolgáltatás esetén a bejegyzés alapjául szolgáló külterületre vonatkozó adat hiányában a Központi Statisztikai Hivatal adatait vagy a jegyző által kiállított igazolást kell figyelembe venni."

23. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A működést engedélyező szerv a 2023. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2026. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2024. március 31-éig dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik."

11. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "szociális munkás" szövegrész helyébe a "szociális munkás, diakónus" szöveg lép.

12. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A közigazgatási szakvizsgával egyenértékű a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség és a kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség."

26. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 2. melléklet I. cím 1. pont 1.1. alpontjában a "felsőfokú szociális szakképzettség" szövegrészhez fűzött megjegyzésben és a 8. pont 8.1. alpontjában az "általános szociális munkás, szociális munkás" szövegrész helyébe az "általános szociális munkás, szociális munkás, diakónus szakképzettség" szöveg,

b) 2. melléklet I. cím 10. pont 10.1. alpontjában a "szociális munkás" szövegrész helyébe a "szociális munkás, diakónus szakképzettség" szöveg,

c) 2. melléklet II. cím 1. pont 1.1. alpontjában, 2. pont 2.1. alpontjában, 3. pont 3.1. alpontjában, 4. pont 4.1. alpontjában, 7. pont 7.1. alpontjában, 8. pont 8.1. alpontjában, 9. pont 9.1. alpontjában, 10. pont 10.1. alpontjában, 11. pont 11.1. alpontjában és 12. pont 12.1. alpontjában az "általános szociális munkás" szövegrész helyébe az "általános szociális munkás, diakónus szakképzettség" szöveg

lép.

13. Az egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet] 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 7. alcím 2023. augusztus 9-én lép hatályba."

28. § A 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (1a) és (2) bekezdésben" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a "7., 8." szövegrész helyébe a "8." szöveg

lép.

14. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. § E rendelet 9. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék