22/2013. (V. 16.) NFM rendelet

a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program hatálya

1. § A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program (a továbbiakban: Minőségbiztosítási Program) hatálya a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerinti együttműködő hatóságokra és a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. belső minőségbiztosítás: egy szervezet saját eszközeivel és erőforrásaival, a saját belső minőségbiztosítási programja szerint végrehajtott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzés, amelynek célja annak megállapítása, hogy az érintett szervezet milyen mértékben felel meg a nemzetközi, az európai uniós és a hazai légiközlekedés védelmi előírásoknak és belső légiközlekedés védelmi eljárásoknak;

2. éves minőségbiztosítási ellenőrzési program: egy adott naptári évben végrehajtani tervezett légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzéseket tartalmazó dokumentum;

3. külső minőségbiztosítás: a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetnek külső eszközökkel és erőforrásokkal, a jelen rendelet szerint végrehajtott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzése, amelynek célja annak megállapítása, hogy az érintett szervezet milyen mértékben felel meg a nemzetközi, az európai uniós és a hazai légiközlekedés védelmi előírásoknak és eljárásoknak;

4. légiközlekedés védelmi felmérés (értékelés és elemzés): a légiközlekedés védelmi rendszer működésének értékelése a biztonsági szükségletek meghatározása céljából, amely tartalmazza a légiközlekedés védelmi intézkedések és eljárások végrehajtása ellenére fennmaradt jogellenes beavatkozásokra kihasználható gyenge pontok meghatározását, valamint rendelkezésre állása esetén bármely ismert kockázat kezelésére alkalmas, a fenyegetéssel arányban lévő légiközlekedés védelmi intézkedéssel kapcsolatos ajánlást;

5. minőségbiztosítási ellenőrzési terv: meghatározott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtásának terve, amely tartalmazza a minőségbiztosítási ellenőrzés időtervét, szempont-rendszerét, valamint a végrehajtás erőforrásait;

6. vezető ellenőr: nemzeti minőségbiztosítási ellenőr, aki e rendelet előírásainak megfelelően felkészült, képzett és minőségbiztosítási ellenőrzés vezetésére megbízást kapott a felelős hatóságtól.

3. A Minőségbiztosítási Program célja, tartalma

3. § A Minőségbiztosítási Program célja a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programban (a továbbiakban: Védelmi Program) meghatározott elvek, célok és feladatok koordinált megvalósításának elősegítése érdekében

a) a folyamatosan és tervszerűen működő külső és belső minőségbiztosítási rendszer és a kapcsolódó eljárások nemzeti rendszerének kialakítása, bevezetése és fenntartása,

b) a Védelmi Program hatékonyságának fenntartása és folyamatos fejlesztése az együttműködő hatóságok és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek tervezett és nem tervezett minőségbiztosítási ellenőrzései során tapasztalt tények (adatok, információk, megfigyelések eredménye) összefoglaló értékelése és elemzése alapján.

4. § (1) A Minőségbiztosítási Program belső minőségbiztosítási funkciója keretében a Védelmi Program és a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program (a továbbiakban: Képzési Program)

a) naprakészségét,

b) hatásossága felmérését, továbbá a nemzetközi, európai uniós és hazai előírásokkal, követelményekkel és eljárásokkal való összhangjának ellenőrzését és a minőségbiztosítási ellenőrzés elvégzését

szolgálja.

(2) A Minőségbiztosítási Program külső minőségbiztosítási funkciója keretében az egyes szervezetek által kidolgozott légiközlekedés védelmi programok és a Védelmi Program, valamint a Képzési Program előírásainak megfelelő

a) eljárások,

b) intézkedések, valamint

c) az alkalmazott gyakorlat

minőségbiztosítási ellenőrzését szolgálja.

5. § (1) Valamennyi együttműködő hatóság és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet feladata és kötelessége az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása során az együttműködés biztosítása. Az együttműködés kiterjed a nemzeti ellenőr részére szükséges engedélyek kiadásának soron kívüli intézésére, a feladataik ellátásához szükséges képzések, valamint mozgásuk akadályoztatástól mentes biztosítására.

(2)[1]

4. A Minőségbiztosítási Programot működtető felelős hatóság feladatai

6. §[2] A légiközlekedési hatóság az éves monitoring terv szerint végrehajtja a minőségbiztosítási ellenőrzéseket. Az ellenőrzésekbe a légiközlekedés védelemben együttműködő hatóságok auditori képzettséggel rendelkező tagjai bevonhatók. A légiközlekedési hatóság szervezi és hajtja végre a monitoring tevékenységeket. Az együttműködő hatóságok auditori képzettséggel rendelkező tagjai is betölthetnek vezető védelmi ellenőri feladatokat. Az ellenőrzéseken a légiközlekedési hatóság döntése alapján további megfigyelők is részt vehetnek.

5. Az ellenőrre vonatkozó követelmények és feladatkörei leírása

7. § (1) Külső minőségbiztosítási ellenőrző tevékenységet az a személy végezhet (a továbbiakban: ellenőr), aki

a) a légiközlekedési hatóság e rendelet szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazottja, vagy a légiközlekedési hatóság megbízásából eljáró, e rendelet szerinti képesítéssel rendelkezik, és

b) megfelel a "B" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen.

(2) Az ellenőr

a) nem lehet az ellenőrzéssel érintett tevékenységgel összefüggésben

aa) az ellenőrzést megelőző két évre visszamenőleg az ellenőrzött szervezet alkalmazottja,

ab) az ellenőrzést megelőző hat hónapon belül az ellenőrzött szervezettel polgári jogi jogviszonyban, kivéve a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet,

b) nem lehet az ellenőrzött szervezet légiközlekedés védeleméért felelős vezetője vagy annak közeli hozzátartozója.

(3) Az ellenőrnek közvetetten sem fűződhet gazdasági vagy egyéb érdeke a minőségbiztosítási ellenőrzés eredményéhez.

(4) Az ellenőrnek tájékoztatnia kell a légiközlekedési hatóságot, ha nem felel meg az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(5) Az ellenőr az ellenőrzés során tudomására jutott információkat nem adhatja át jogosulatlan személy számára.

8. § (1) Külső minőségbiztosítási ellenőrzés során az ellenőr jogosult:

a) súlyos hibák azonosítása esetén, amennyiben a vezető ellenőr a légiközlekedés védelme érdekében szükségesnek ítéli, azonnali intézkedést kezdeményezni a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szervezet vezetőjénél vagy védelmi tisztjénél,

b) megkövetelni a védelmi intézkedések pontos végrehajtását vagy megismétlését.

(2) Az ellenőr nem jogosult:

a) a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szakterületen alkalmazott eszközök, berendezések kezelésére,

b) a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szakterület okmányainak, dokumentumainak megváltoztatására, bejegyzések tételére.

9. § Az ellenőr feladatai a külső minőségbiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatban:

a) a légiközlekedés védelmével kapcsolatos minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtása,

b) a minőségbiztosítási ellenőrzés során feltárt hibák kijavításának nyomon követése,

c) a minőségbiztosítási ellenőrzés során tapasztaltak értékelése és elemzése,

d) javaslatok kidolgozása a légiközlekedés védelmének növelése érdekében,

e) a légiközlekedés védelmi szabályok érvényesítése érdekében szükség esetén azonnali intézkedések kezdeményezése, továbbá

f) kapcsolattartás a hazai és külföldi társszervezetekkel, valamint az ellenőrzött szervezetekkel.

10. § Az ellenőr

a) ismeri

aa) a légiközlekedés védelmére vonatkozó hazai és nemzetközi előírásokat, eljárásokat és bevett gyakorlatot,

ab) a Védelmi Programot és annak alkalmazását az ellenőrzött szakterületen,

ac) a légiközlekedés védelmi eszközöket, technológiákat és ezek alkalmazási módjait,

ad) a minőségbiztosítási ellenőrzés általános elveit, eljárásait és alkalmazott módszereit,

b) rendelkezik

ba) legalább három év munkatapasztalattal, ezen belül legalább két év légiközlekedés védelmi jártassággal az adott szakterületen,

bb) a vezető ellenőr esetében legalább két év minőségbiztosítási ellenőrzési tapasztalattal, és

c) képes angol nyelven folyamatos és érthető kommunikációra, ha az ellenőrzött szervezetnél használt közös nyelvet nem beszéli.

11. § (1) Az ellenőri kijelölés és a tevékenység végzésének feltétele a légiközlekedési hatóság által szervezett minőségbiztosítási ellenőri tanfolyam, vagy nemzetközi szervezet által szervezett auditori, vagy a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról szóló, 2010. január 26-i 72/2010/EU bizottsági rendelet szerinti tanfolyam elvégzése és vizsga sikeres teljesítése.

(2) Az ismeretek elsajátításának és rendszeres felfrissítésének rendjét a Képzési Program tartalmazza.

(3) A megbízó az ellenőri tevékenységet felfüggeszti, ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) vagy az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) kockázatot jelentő tényezőre tekintettel ezt kezdeményezi.

12. § Az ellenőrnek a felkérés esetén a minőségbiztosítási ellenőrzés ellátásához szükséges érdekében kétévente legalább egy külső vagy nemzetközi légiközlekedés védelmi ellenőrzésen kell részt vennie.

13. § (1) A külső minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtására jogosult személyeket a légiközlekedési hatóság nyilvántartja. A nyilvántartás tartalmazza, hogy a nyilvántartott személy jogosult-e minőségbiztosítási ellenőri, vezető ellenőri tevékenység végzésére.

(2) A légiközlekedési hatóság az ellenőrt a 10. § b) pontjában meghatározott feltételek teljesülése alapján a következő szakterületekre veszi nyilvántartásba:

a) általános minőségbiztosítási ellenőr, az áru és postai küldemény kivételével,

b) áru és postai küldemények minőségbiztosítási ellenőr.

(3) A nyilvántartást a légiközlekedési hatóság évente felülvizsgálja.

6. Minőségbiztosítási ellenőrzés

14. § (1) A minőségbiztosítási ellenőrzés a 300/2008/EK európai parlament és tanácsi rendelet alapján a következő légiközlekedés védelmi területekre terjedhet ki:

a) a repülőterek védelme,

b) a repülőterek elkülönített területei,

c) a légijármű védelme,

d) utasok és kézipoggyász,

e) feladott poggyász,

f) áru és postai küldemény,

g) légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok,

h) fedélzeti ellátmány,

i) repülőtéri készletek,

j) a személyzet tagjainak felvétele és képzése,

k) védelmi berendezések.

(2) A minőségbiztosítási ellenőrzés

a) eredete szerint:

aa) külső minőségbiztosítási ellenőrzés, amely lehet nemzeti, azaz a felelős hatóság nevében végrehajtott minőségbiztosítási ellenőrzés, vagy nemzetközi, azaz nemzetközi szervezetek ellenőrei által végrehajtott minőségbiztosítási ellenőrzés,

ab) belső minőségbiztosítási ellenőrzés, azaz a légiközlekedés védelmében érintett szervezetek légiközlekedés védelmi tisztjei által szervezett, a szervezeten belüli minőségbiztosítási ellenőrzés;

b) tervezés szerint:

ba) előre bejelentett ellenőrzés, azaz olyan, a légiközlekedési hatóság által elfogadott külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési program alapján előre meghatározott minőségbiztosítási ellenőrzés, amelyről az ellenőrzött szervezetet előre értesítik, vagy

bb) előre be nem jelentett ellenőrzés, azaz olyan minőségbiztosítási ellenőrzés, amely végrehajtása előtt az ellenőrzött szervezetet nem értesítik.

(3) A minőségbiztosítási ellenőrzés lehet:

a) légiközlekedés védelmi felülvizsgálat, azaz átfogó, az (1) bekezdésben meghatározott több területre kiterjedő minőségbiztosítási ellenőrzés,

b) légiközlekedés védelmi vizsgálat, azaz átfogó, az (1) bekezdésben meghatározott néhány vagy egymáshoz kapcsolódó területekre kiterjedő minőségbiztosítási ellenőrzés,

c) légiközlekedés védelmi teszt, azaz külső minőségbiztosítási ellenőrzés keretében a légiközlekedési hatóság vagy annak megbízásából a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján végzett teszt,

d) felmérés, azaz kérdőív formátumban, egyedi intézkedések bevezetésével kapcsolatos kérdésekre adandó válaszok, amely felmérést a légiközlekedési hatóság készíti és a kérdőív tartalma alapján küldi meg az érintett szervezetek részére.

(4) Az egyes területek ellenőrzése során a minőségbiztosítási ellenőrzés keretén belül ellenőrizni kell:

a) a dokumentációt (szabályzatok, kézikönyvek, eljárások, nyilvántartások),

b) a légiközlekedés védelem belső minőségbiztosítását,

c) a légiközlekedés védelmi képzéseket,

d) a légiközlekedés védelmi tervet,

e) a szerződött szolgáltatásokat, szolgáltatókat,

f) a légiközlekedés védelmével összefüggő események - különösen a jogellenes beavatkozás, előírások megsértése miatt indított vizsgálatokat,

g) a gyakorlatokat,

h) a minőségbiztosítási ellenőrzés alapján hozott intézkedéseket,

i) a védelmi oktatókat.

15. § (1)[3]

(2)[4] A légiközlekedési hatóság által vezetett légiközlekedési vagy a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységre kiadott engedélyek nyilvántartása alapján kerül sor a külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési program összeállítására. A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programban jelölni kell azokat a minőségbiztosítási ellenőrzéseket, amelyeket előre be nem jelentetten terveznek végrehajtani. Az előre be nem jelentett minőségbiztosítási ellenőrzés aránya legalább 80%.

(3) A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programnak

a) tartalmaznia kell az előre bejelentett és az előre be nem jelentett ellenőrzések tekintetében az ellenőrzések tervezett helyét, időpontját, időtartamát, az ellenőrzések szakterületét,

b) meg kell határoznia azokat a minőségbiztosítási ellenőrzéseket, amelyeket nem előre bejelentetten, váratlanul terveznek végrehajtani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott, előre be nem jelentett minőségbiztosítási ellenőrzés aránya az éves terv legkevesebb 15%-a lehet olyan módon, hogy arra a légiközlekedés védelmi területek mindegyikén legalább egyszer sor kerüljön.

(5) A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot a légiközlekedési hatóság év közben módosítja vagy kiegészíti, ha

a) azt az aktuális légiközlekedés védelmi helyzet megköveteli, vagy

b) a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknél év közben bekövetkezett változások szükségessé teszik.

(6) A módosított külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot a visszakövethetőség érdekében új azonosító számmal kell ellátni.

(7) A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerint kell minősíteni.

(8)[5]

16. § (1) Az e rendelet alapján végrehajtott minőségbiztosítási ellenőrzések gyakoriságát az aktuális légiközlekedés védelmi helyzet alapján kell meghatározni. Az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó táblázatot az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól a légiközlekedés védelmi fenyegetettségi szint változása esetén lehet eltérni.

7. Légiközlekedés védelmi felülvizsgálat

17. § (1)[6]

(2) A légiközlekedés védelmi felülvizsgálat végrehajtására ki kell jelölni a felülvizsgálatot végrehajtó ellenőröket. Az ellenőrök közül a felülvizsgálat vezetésére vezető ellenőrt kell kijelölni. Amennyiben a felülvizsgálandó szervezet nagysága, vagy az általa végzett tevékenysége alapján a felülvizsgálat elvégzéséhez elégséges egy ellenőr, ebben az esetben az ellenőr végrehajtja a vezető ellenőri feladatokat is.

(3) A légiközlekedés védelmi felülvizsgálatban a vezető ellenőr a hozzá beosztott ellenőr szakmai munkáját irányítja és koordinálja. A beosztott ellenőr a vezető ellenőr által meghatározott légiközlekedés védelmi felülvizsgálat terv alapján önállóan végzi a munkáját. Ennek keretében az ellenőrök feladata a hibák megállapítása, ezek kategorizálására történő javaslattétel.

(4) A vezető ellenőr feladata:

a) a légiközlekedés védelmi felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentációk előkészítése,

b) szervezési, koordinációs feladatok ellátása,

c) az ellenőrök irányítása,

d) megbeszélések összehívása, nyitó és záró értekezlet levezetése,

e) a légiközlekedés védelmi felülvizsgálat jelentés elkészítése,

f) hiányosságok megállapítása,

g) eltérési lap elkészítése,

h) kapcsolattartás a felülvizsgált szervezet képviselőjével,

i) javító intézkedések vizsgálata az ellenőrök bevonásával,

j) szükség esetén a visszaellenőrzés megszervezése,

k) emlékeztető készítése.

(5) Az ellenőr feladata:

a) a légiközlekedés védelmi felülvizsgálatban való részvétel,

b) segítségnyújtás a vezető ellenőrnek,

c) kérdéslista összeállítása a vonatkozó részterületből,

d) jegyzetek készítése a légiközlekedés védelmi felülvizsgálat során,

e) részjelentés készítése,

f) együttműködés a többi ellenőrrel,

g) szükség esetén részvétel a visszaellenőrzésben,

h) emlékeztető készítése.

(6)[7]

(7) A (4) bekezdés j) pontjában és az (5) bekezdés g) pontjában lévő visszaellenőrzés megszervezése és abban történő részvétel nem a légiközlekedési hatóság alkalmazásában lévő kormányzati szolgálati viszonyban álló nemzeti minőségbiztosítási ellenőrrel csak előzetes egyeztetés alapján történhet.

18. § A légiközlekedés védelmi felülvizsgálat a következő szakaszokból áll:

a) felkészülési szakasz:

aa) vezető ellenőr kijelölése,

ab) minőségbiztosítási ellenőrzésről szóló értesítés az érintett szervezet részére,

ac) ellenőr felkérése minőségbiztosítási ellenőrzésben való részvételre,

ad) ellenőr megbízása,

ae) szükség szerint előzetes kérdőív megküldése az érintett szervezet részére,

af) feladatterv összeállítása,

ag) egyéb feltételek előkészítése,

b) végrehajtási szakasz: a minőségbiztosítási ellenőrzés helyszíni végrehajtása,

c) szükség esetén intézkedési szakasz:

ca) jelentéstétel,

cb) hibák kijavítása, javító intézkedések,

cc) visszaellenőrzés,

d) befejezési szakasz, amely a légiközlekedés védelmi felülvizsgálat lezárását jelenti.

19. § (1)[8] Az ellenőrt vagy a vezető ellenőrt úgy kell kiválasztani, hogy az jogosult legyen a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett területen a feladatot elvégezni, továbbá rendelkezzen a szükséges nyelvismerettel.

(2) A minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtására szóló személyi megbízást a felülvizsgálat előtt legalább egy héttel a légiközlekedési hatóság vezetője adja ki. A megbízólevél tartalmazza az ellenőr nevét, hatósági ellenőri kártyaszámát, a minőségbiztosítási ellenőrzés időpontját és helyét.

20. § (1) A minőségbiztosítási ellenőrzés tervét a vezető ellenőr állítja össze. A terv összeállítását úgy kell elvégezni, hogy az abban foglaltak végrehajtása biztosítható legyen.

(2) A minőségbiztosítási ellenőrzés terve tartalmazza:

a) a minőségbiztosítási ellenőrzés azonosító adatát, fajtáját,

b) a minőségbiztosítási ellenőrzés alkalmával alapul vett követelményeket,

c) a minőségbiztosítási ellenőrzés során ellenőrizendő területeket, folyamatokat és dokumentumokat,

d) a helyszíneket, a végrehajtás tervezett dátumát, a helyszíni tevékenységek várható időtartamát és időpontjait,

e) az ellenőr által elvégzendő részfeladatokat, csoportbeosztásokat,

f) a kezdés, a befejezés, illetve a csoport közbenső egyeztetésének tervezett időpontjait,

g) a végrehajtást befolyásoló egyéb lényeges információkat, különösen az utazásra és a helyszínen szükséges eszközökre vonatkozó információkat.

(3) A minőségbiztosítási ellenőrzés terv alapján a vezető ellenőr a felülvizsgálat megkezdése előtt 5 nappal az ellenőrizendő szervezetet tájékoztatja a minőségbiztosítási ellenőrzés azonosító adatáról, az ellenőrök nevéről, azok csoportbeosztásáról, a csoportok által ellenőrizendő tevékenységek listájáról, a nyitó és záró megbeszélés tervezett időpontjáról és helyszínéről.

(4) A minőségbiztosítási ellenőrzés nyitó megbeszélése pontos helyszínének és időpontjának meghatározása a vezető ellenőr és a felülvizsgált szervezet egyetértése alapján történik. A nyitó megbeszélés helyszínét a felülvizsgálandó szervezet biztosítja. A felülvizsgálandó szervezet további képviselőt is meghívhatja a nyitó megbeszélésre. A felülvizsgált szervezet gondoskodik többek között az ellenőrök kísérésének, ellenőrizendő területre belépésének megszervezéséről, a felülvizsgálat során az ellenőrök felülvizsgált szervezeten belüli közlekedésének biztosításáért.

(5) A minőségbiztosítási ellenőrzéshez szükséges feltételek - ideértve a közlekedés megszervezése, az esti vagy éjszakai munka eszközei, belépési engedély - rendelkezésre állásának ellenőrzése a vezető ellenőr feladata.

21. § A minőségbiztosítási ellenőrzés helyszíni végrehajtása során a következő eszközök, módszerek használhatók:

a) jegyzőkönyv felvétele,

b) jegyzetkészítés,

c) jelentéskészítés,

d) meghallgatás,

e) szemrevételezés,

f) hitelesítés,

g) tesztelés,

h) kikérdezés,

i) dokumentumok megvizsgálása.

22. § (1) A minőségbiztosítási ellenőrzés nyitó megbeszélés tartalma és célja:

a) a minőségbiztosítási ellenőrzés céljának és kritériumainak pontosítása,

b) a résztvevők kölcsönös bemutatása, hatáskörük, feladatuk tisztázása,

c) a minőségbiztosítási ellenőrzés tervének és végrehajtásának egyeztetése,

d) a kapcsolattartás és a kísérés módjának tisztázása,

e) annak ellenőrzése, hogy a végrehajtás feltételei rendelkezésre állnak, amelybe beleértendő a munkabiztonságra vonatkozó előírások betartása is,

f) a minőségbiztosítási ellenőrzés során alkalmazandó módszerek tisztázása,

g) a záró megbeszélés időpontjának és helyszínének egyeztetése.

(2) A minőségbiztosítási ellenőrzés helyszíni végrehajtása során:

a) az ellenőr a minőségbiztosítási ellenőrzés terv szerint, a kérdéslisták alapján végzi az információk, adatok, tények gyűjtését a minőségbiztosítási ellenőrzés céljának megfelelően annak érdekében, hogy megállapítható legyen a vonatkozó kritériumok teljesítése vagy az adott követelményektől való eltérés; az ellenőr a jegyzetek készítését a legérthetőbb formában teszi meg a későbbi összesítő jelentés elkészítésére tekintettel,

b) a minőségbiztosítási ellenőrzés során a vezető ellenőr rendszeresen tájékoztatja az ellenőrzött szervezetet az ellenőrzés előrehaladásáról, a végrehajtást akadályozó esetleges problémákról,

c) az ellenőrnek a minőségbiztosítási ellenőrzés során tapasztalt minden olyan esetet, ami a légiközlekedés védelmére vonatkozó előírások betartásának súlyos hiányosságára utal, azonnal jelezni kell a vezető ellenőrnek. A vezető ellenőr dönt arról, hogy milyen intézkedést kér az ellenőrzött szervezettől annak érdekében, hogy a közvetlen veszély elháruljon.

(3) A minőségbiztosítási ellenőrzés záró megbeszélésére a felkészülést az ellenőrök bevonásával a vezető ellenőr irányítja. A felkészülés során az ellenőrök egyeztetik a tapasztalatokat, megállapodnak a záró megbeszélésen ismertetendő ajánlásokban és előzetes hibák minősítésében, valamint az ellenőrzött területek légiközlekedés védelmi megfelelőségének előzetes szintjében.

(4) A minőségbiztosítási ellenőrzés záró megbeszélésen a vezető ellenőr ismerteti a minőségbiztosítási ellenőrzés előzetes általános megállapításait és ajánlásait, az esetleg szükséges azonnali intézkedéseket igénylő hibákat, a légiközlekedés védelmi követelmények általános teljesítési szintjét. A záró megbeszélésen egyeztetik az írásos jelentés eljuttatása módját, a hibákkal kapcsolatos határidőket és feladatokat.

8. Légiközlekedés védelmi vizsgálat

23. § (1) A 14. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott légiközlekedés védelmi vizsgálatot a légiközlekedési hatóság vezetésével vagy a légiközlekedési hatóság megbízásából kell végrehajtani a külső éves minőségbiztosítási ellenőrzés program alapján. Időtartama az ellenőrzött légiközlekedés védelmi terület és az ellenőrzött légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet méretétől függ.

(2) Az előre bejelentett légiközlekedés védelmi vizsgálat menete azonos a légiközlekedés védelmi felülvizsgálatra meghatározottakkal, azzal a különbséggel, hogy a légiközlekedés védelmi vizsgálat során csak néhány vagy kapcsolódó terület ellenőrzésére kerül sor.

(3) Az előre be nem jelentett minőségbiztosítási ellenőrzés során a légiközlekedés védelmi felülvizsgálat esetében meghatározott feladatok közül a következők elhagyhatóak:

a) az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés,

b) az előzetes kérdőív megküldése,

c) a feladatterv összeállítása,

d) a nyitó megbeszélés.

9. Légiközlekedés védelmi teszt

24. § (1) A 14. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott légiközlekedés védelmi tesztet külső minőségbiztosítási ellenőrzés keretében a légiközlekedési hatóság vezetésével vagy megbízásából kell végrehajtani a légiközlekedési hatóság által kiadott tesztelési eljárásrend szerint.

(2) A légiközlekedés védelmi teszt végrehajtására tervet kell készíteni, amely a jogellenes beavatkozást szimuláló tevékenység végrehajtása érdekében tartalmazza a tesztelésnek alávetett védelmi eljárás vagy intézkedés megnevezését, az alkalmazott eszközt vagy eszközöket és a szimuláció tervezett körülményeit. A tervnek továbbá tartalmaznia kell azon intézkedéseket is, amelyek biztosítják a szimulációnak egy tényleges jogellenes beavatkozással történő összetévesztésének kizárását, valamint a személyek és vagyontárgyak bárminemű károsodásának megelőzését.

(3) A légiközlekedés védelmi tesztet a légiközlekedés védelmi felülvizsgálatra meghatározottak szerint a légiközlekedés védelmi teszt sajátosságainak megfelelően kell végrehajtani.

(4) A légiközlekedés védelmi tesztelés célja

a) egy adott terület vagy légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet konkrét tevékenységi területének önálló, vagy

b) légiközlekedés védelmi felülvizsgálat vagy légiközlekedés védelmi vizsgálat során annak részeként az ellenőrzött védelmi terület rendszerszerű működésének

ellenőrzése.

(5) A légiközlekedés védelmi tesztelésnek nem célja vétkesség vagy személyi felelősség megállapítása.

(6) A légiközlekedés védelmi teszt lehet

a) nyílt teszt, azaz előre bejelentett tesztelés, amely során a tesztelők a helyszínen előre értesítik az ellenőrzött személyeket a tesztelés folyamatáról, majd elvégzik a tesztelést a teszttárgyak és a tesztszemélyek segítségével, vagy

b) rejtett teszt, azaz előre be nem jelentett tesztelés, amely során a tesztelők a helyszínen elvégzik a tesztelést a teszttárgyak és a tesztszemélyek segítségével, vagy

c) zártláncú televízión történő megfigyelés, azaz a zártláncú televízió felvételek megfigyelése a munkafolyamat ellenőrzésére, amely során a megfigyelés történhet élő képen vagy felvételről.

(7) A légiközlekedés védelmi tesztet dokumentálni kell.

(8) Belső minőségbiztosítási ellenőrzés során végrehajtott légiközlekedés védelmi teszthez csak tiltott tárgy imitációt lehet alkalmazni. Közbiztonságra veszélyes teszttárgy alkalmazására csak az annak alkalmazását lehetővé tevő hatósági engedély birtokában kerülhet sor.

25. § A minőségbiztosítási ellenőrzés során feltárt hibákat a 18/2010/EU bizottsági rendelet II. függelékében megjelölt, az előírásoknak megfelelésre vonatkozó harmonizált minősítési rendszer szerint kell meghatározni.

10. Minőségbiztosítási ellenőrzést követő teendők

26. § (1) A minőségbiztosítási ellenőrzésről a jelentést a minőségbiztosítási ellenőrzés során az ellenőrök által rögzített információk és adatok felhasználásával a minőségbiztosítási ellenőrzés vezetésével megbízott vezető ellenőr készíti el. A jelentést valamennyi ellenőr aláírja. Ha az ellenőr nem ért egyet a megállapítással, írásban különvéleményt fűzhet a jelentéshez. A jelentést a vezető ellenőr eljuttatja a légiközlekedési hatóság részére.

(2) A jelentés a következőket tartalmazza:

a) a minőségbiztosítási ellenőrzés azonosítója és fajtája,

b) a jelentés készítésének dátuma,

c) a minőségbiztosítási ellenőrzés célja,

d) vonatkozó előírások rögzítése,

e) végrehajtó személyek felsorolása,

f) érintett szakterület megjelölése,

g) általános tapasztalatok, megállapítások, eredmények részletesen kifejtve,

h) hibák száma,

i) javaslat a megfelelés minősítésére,

j) ellenőrök és a vezető ellenőr aláírása.

(3) A jelentéshez csatolni kell a hibákat felsoroló minőségbiztosítási ellenőrzés eltérési lapot, amely tartalmazza a vonatkozó előírást, az attól való eltérés megnevezését (hibát), a javító intézkedés határidejét, amennyiben a hiba kijavítására nincs azonnal lehetőség, a hiba kijavításáig alkalmazandó korrekciós intézkedéseket. Az eltérési lap tartalmazza továbbá a lezárás dátumának jelzésére szolgáló részt is.

(4)[9]

27. § (1)[10]

(2) A javító intézkedéseket a következő határidőkkel kell végrehajtani:

a) "Megfelel, de korrekciót igényel" (Compliant, but improvement desirable - ID): a fejlesztési intézkedések tervét a minőségbiztosítási ellenőrzés jelentés átvételének napjától számított 60 napon belül kell elkészíteni, valamint a fejlesztési intézkedéseket 12 hónapon belül meg kell tenni.

b) "Nem felel meg" (Not compliant - D): a javító intézkedés befejezésének végső határideje a minőségbiztosítási ellenőrzésről szóló jelentés átvételének napjától számított 60 nap.

c) "Súlyos hibák miatt nem felel meg" (Not compliant, with serious deficiencies - SD): a javító intézkedést haladéktalanul meg kell kezdeni, a befejezésének végső határideje a minőségbiztosítási ellenőrzésről szóló jelentés átvételének napjától számított 30 nap, a korrekciós intézkedések azonnali alkalmazása mellett.

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

(6)[14]

28. §[15]

29. §[16]

11. A minőségbiztosítási ellenőrzés dokumentumainak kezelése

30. §[17]

31. §[18]

12. Jelentéstétel

32. §[19]

13. Belső minőségbiztosítási eljárások

33. §[20] (1) A légiközlekedési hatóság által a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jóváhagyott belső minőségbiztosítási program alapján a védelmi tiszt feladata a belső minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtásának megszervezése. A védelmi tiszt monitoring tevékenységének bizonyos részeit átadhatja a szervezeten belüli dolgozónak vagy az erre a célra létrehozott önálló szervezeti egységnek. A védelmi tiszt minden év december 31-ig elkészíti a következő évre vonatkozó minőségbiztosítási ellenőrzési tervet, amelyben meghatározza a minőségbiztosítási tevékenységgel ellenőrizendő területeket, a minőségbiztosítási ellenőrző tevékenység hozzávetőleges időpontját és azok gyakoriságát.

(2) A belső minőségbiztosítási tevékenység kiadható az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklete 11.2.5. pontja szerinti képzéssel és védelmi háttérellenőrzéssel rendelkező harmadik félnek. A légiközlekedés védelmében érintett szervezet ellenőrizheti az alvállalkozó légiközlekedés védelmi tevékenységét, amennyiben alvállalkozásba adott ki bizonyos területeket.

(3) A védelmi tiszt felelős azért, hogy évente legalább egyszer átfogó belső légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási felülvizsgálatra kerüljön sor. A védelmi tiszt a belső minőségbiztosítási programban meghatározott időközönként részterületeket köteles ellenőrizni a minőség szintjének megtartása, javítása érdekében, amelyet gyakorisági táblázat formájában rögzíteni kell a minőségbiztosítási programban. A belső minőségbiztosítási tevékenység során tapasztaltakról az érintett szervezeti egység, valamint a szervezet vezetőjének részére jelentést kell készíteni. A hiányosságok kijavítása érdekében a hiányosságokban érintett terület vezetőjének meg kell tenni a szükséges javító intézkedéseket.

(4) A védelmi tiszt köteles legalább a következő ellenőrzési fajtákat alkalmazni a monitoring tevékenysége során:

a) audit,

b) ellenőrzés és

c) teszt.

(5) A tesztelési folyamatokat a biztonsági előírások betartásának figyelembevételével tesztprotokoll formájában a minőségbiztosítási programban részletezni kell. A nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási programban található eljárási útmutatók irányadók a belső ellenőrzésnél. A végrehajtott belső minőségbiztosítási tevékenységről szóló dokumentációt más iratoktól elkülönítetten kell kezelni, és a légiközlekedési hatóság felhívására be kell azt mutatni.

(6) A belső minőségbiztosítási ellenőrző tevékenységet az e rendeletben meghatározottak szerint a belső minőségbiztosítási tevékenység sajátosságainak megfelelően kell végrehajtani.

(7) A belső minőségbiztosítási program legalább a következő elemeket tartalmazza:

1. jogszabályi előírások,

2. program célja, tartalma,

3. felelősségi körök,

4. védelmi tiszt feladatai és jogai a minőségbiztosítással kapcsolatban,

5. monitoring tevékenységek részletezése,

6. tervezés (az ellenőrizendő területek meghatározása, gyakorisága),

7. végrehajtás,

8. hiányosságok kijavítása, intézkedések,

9. jelentések.

14. A Minőségbiztosítási Program felülvizsgálata

34. § (1) A Minőségbiztosítási Programot szükség esetén, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni.

(2) A felülvizsgálat kiinduló adatai:

a) az Európai Bizottság által a tagállamok részére meghatározott szempontok és követelmények,

b) az Európai Repülési Konferencia polgári légiközlekedés védelmére vonatkozó előírásai, ajánlásai,

c) a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek a polgári légiközlekedés elleni jogellenes beavatkozások megelőzésére vonatkozó szabványai és ajánlott eljárásai és

d) a légközlekedési hatóság által a Minőségbiztosítási Programmal kapcsolatban készített éves összefoglaló jelentés.

(3)[21]

15. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 2 évre visszamenőleges összeférhetetlenségre vonatkozó követelményt a rendelet hatálybalépését követő második évtől kezdődően kell alkalmazni.

36. § Ez a rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel és a Korm. rendelettel együtt

a) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról szóló, 2010. január 8-i 18/2010/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez[22]

AuditEllenőrzésTeszt
gyakoriságidőtartamgyakoriságidőtartamgyakoriság/évidőtartam
több mint 2 millió
utasforgalommal rendelkező
repülőterek
évente3-5 munkanap6 alkalom/év1 nap20fél nap
több mint 500 000
utasforgalommal rendelkező
repülőterek
2 évente1-5 munkanap2 alkalom/év1 nap5fél nap
kevesebb mint 500 000
utasforgalommal rendelkező
repülőterek
3 évente1-2 munkanapévente
legalább 1
szervezet
1 nap1fél nap
kis repülőterek5 évente1 munkanapxx
földi kiszolgálói minősítéssel
rendelkező meghatalmazott
ügynök
5 évente1 munkanapévente
legalább egy
szervezet
fél nap6fél nap
meghatalmazott ügynök5 évente1 munkanapévente
legalább két
szervezet
fél nap2fél nap
ismert szállítók5 évente1 munkanap2 évente
legalább egy
szervezet
fél nap2fél nap
fedélezti ellátmány
meghatalmazott beszállítói
5 évente1 munkanap2 évente
legalább egy
szervezet
fél nap2fél nap
több mint 2000 főt
foglalkoztató magyar AOC-val
rendelkező légitársaságok
3 évente1 munkanap2 éventefél nap5fél nap
kevesebb mint 2000 főt
foglalkoztató magyar AOC-val
rendelkező légitársaságok
5 évente1 munkanap3 éventefél nap2fél nap
külföldi légitársaságokxlegalább 20
légitársaság/
év
fél nap20fél nap
földi kiszolgálók5 évente1 munkanap3 éventefél napx
légiforgalmi irányító szolgálat3 évente1 munkanap3 éventefél napx
védelmi oktatókxlegalább 5
oktató/ év
fél napx

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 46. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[3] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 47. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[5] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Megállapította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 68. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § g) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § g) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § g) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § g) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § h) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § h) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § i) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § i) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § i) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[20] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 48. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[21] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 69. § k) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 49. §-a (lásd 11. melléklet). Hatályos 2021.04.14.

Tartalomjegyzék