32006R0861[1]

A Tanács 861/2006/EK rendelete ( 2006. május 22. ) a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról

A TANÁCS 861/2006/EK RENDELETE

(2006. május 22.)

a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 2 ) előírja, hogy a közösségi halászati politikának (KHP) fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételekkel kell biztosítania az élő vízi erőforrások kiaknázását.

(2)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet és annak végrehajtási rendeletei értelmében a KHP végrehajtása során kulcsfontosságú cél a közösségi pénzügyi beavatkozás hatékonyabbá tétele a halászati ágazatban. A pénzügyi beavatkozás következetességének és relevanciájának biztosításához elengedhetetlen, hogy a vonatkozó eljárások - mind a Közösségen belül, mind a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban - fokozottan kiegészítő jellegűek, egyszerűbbek, egységesebbek és összehangoltabbak legyenek.

(3)

Figyelembe kell venni a KHP 2002. évi reformja során megállapított korábbi célkitűzéseket, amelyeket ágazati jogi és politikai eszközökkel egészítettek ki.

(4)

Szükséges továbbá a közösségi jogszabályokat hozzáigazítani ezekhez a célokhoz és a 2007-2013 közötti időszak pénzügyi keretének iránymutatásaihoz, mindeközben biztosítva az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek ( 3 ) és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletben ( 4 ) meghatározott végrehajtási szabályoknak, valamint az egyszerűsítés és a jobb szabályozás követelményeinek való megfelelést.

(5)

A közösségi kiadások többek között finanszírozási határozat, közösségi támogatási megállapodás, közbeszerzési szerződés, szándéknyilatkozat és igazgatási megállapodások formájában jelenhetnek meg az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek megfelelően.

(6)

Figyelmet kell fordítani továbbá a Halászati és Mezőgazdasági Tanács 2004. július 19-én tartott ülésén elfogadott, a halászati partnerségi megállapodásokra vonatkozó következtetésekre.

(7)

Szükséges a célok, a fellépés területeinek és a közösségi finanszírozási várt eredményeinek világos meghatározása.

(8)

Szabályokat kell előírni a kiadások támogathatóságára, a közösségi pénzügyi hozzájárulás szintjére és rendelkezésre bocsátásának feltételeire vonatkozóan.

(9)

Közös érdek, hogy a tagállamok olyan berendezésekkel rendelkezzenek, amelyek az ellenőrzések magas szintű végrehajtását teszik lehetővé. A Közösségnek támogatnia kell a tagállamok ellenőrzésre irányuló befektetéseit annak érdekében, hogy a tagállamok eleget tegyenek a KHP szabályai szerinti kötelezettségüknek.

(10)

Szükséges pénzügyi eszközöket biztosítani a KHP végrehajtásának a Bizottság által történő ellenőrzéséhez.

(11)

A Közösségnek ezenkívül hozzá kell járulnia a Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség költségvetéséhez az Ügynökség éves munkatervének megvalósítása érdekében, beleértve a berendezések költségeit, a működési költségeket és a feladatok elvégzéséhez szükséges kiadásokat.

(12)

A halászati gazdálkodás a halállományok biológiai állapotára vonatkozó adatok rendelkezésre állásától és a halászflották tevékenységétől függ. Közösségi pénzügyi hozzájárulásokkal kell támogatni a KHP irányításához szükséges adatok tagállamok általi gyűjtését, illetve egyéb bizottsági tanulmányokat és kísérleti projekteket.

(13)

Pénzügyi forrásokat kell biztosítani a tudományos szakvélemények rendszeres beszerzésére azon nemzetközi tudományos szervezetektől, amelyek a halászati vizsgálatok koordinációjáért felelősek azokon a vizeken, ahol a közösségi flották tevékenykednek.

(14)

A KHP reformja új igényeket teremtett a tudományos tanácsadás terén, különösen az ökoszisztéma-megközelítés elfogadása és a vegyes halászat szabályozása tekintetében. Pénzügyi kompenzációt kell biztosítani annak érdekében, hogy a szóban forgó területek elismert szakértői vagy az intézmények, amelyekben dolgoznak, megfeleljenek ezeknek a további igényeknek.

(15)

A halászati ágazat és más érdekcsoportok közötti párbeszéd és kommunikáció előmozdítása érdekében fontos annak biztosítása, hogy az iparág és más érdekelt felek igen korai szakaszban értesüljenek a tervezett kezdeményezésekről, illetve hogy a KHP célkitűzései és az azzal kapcsolatos intézkedések egyértelműen legyenek bemutatva és elmagyarázva.

(16)

Tekintetbe véve az 1999/478/EK bizottsági határozat ( 5 ) értelmében megújított halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság (ACFA) feladatait, a bizottságban képviselettel rendelkező európai szakmai szervezetek részére pénzügyi támogatást kell nyújtani a tanácsadó bizottság üléseinek előkészítéséhez a nemzeti szervezetek közötti együttműködés európai szinten történő javítása, illetve a közösségi érdekű területeken a halászati ágazat nagyobb kohéziójának biztosítása érdekében.

(17)

A KHP irányításának javítására és a 2004/585/EK tanácsi határozattal ( 6 ) létrehozott regionális tanácsadó testületek kellő megalakulása érdekében alapvető fontosságú e testületek pénzügyi támogatása működésük indulási szakaszában, illetve a tolmácsolási és fordítási költségeikhez való hozzájárulás.

(18)

A regionális tanácsadó testületek és az ACFA munkájának összehangolása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a regionális tanácsadó testületek ülésein az ACFA képviselője is részt vehessen.

(19)

A KHP célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Közösség aktív szerepet tölt be a nemzetközi szervezetek munkájában, valamint halászati megállapodásokat köt a halászati ágazatra vonatkozó partnerségi megállapodásokat is ideértve.

(20)

Elengedhetetlen, hogy a Közösség hozzájáruljon a nyílt tengeren és a harmadik országok vizeiben található halászati erőforrások hosszú távú védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítására tervezett támogatási intézkedésekhez.

(21)

Az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések végrehajtásához és értékeléséhez szükséges tevékenységek előkészítésével, nyomon követésével, ellenőrzésével, auditjával és értékelésével, illetve e rendelet céljainak megvalósításával kapcsolatos kiadásokat technikai segítségnyújtás keretében történő pénzügyi intézkedésekkel kell fedezni.

(22)

A közösségi és nemzeti programok tartalmát illetően eljárásokat kell kialakítani a KHP vonatkozó területeihez tartozó különféle intézkedésekkel kapcsolatban.

(23)

Helyénvaló meghatározni a tagállamok kiadásaihoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét.

(24)

A 2007-2013 közötti időszakra egy pénzügyi keretet kell létrehozni a "Közös jövőnk építése - A kibővített Európai Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei 2007-2013" című, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közleménnyel összhangban.

(25)

Az e rendelettel finanszírozott intézkedések tekintetében biztosítani kell a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét az ezen érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával, illetve gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok és a Bizottság megfelelő ellenőrzéseket végezzenek.

(26)

A közösségi finanszírozás hatékonysága érdekében az e rendelettel finanszírozott tevékenységeket rendszeresen értékelni kell.

(27)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtó hatáskörök gyakorlásának eljárásainak megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 7 ) összhangban kell elfogadni.

(28)

A halászati ágazattal és a közös halászati politika által érintett csoportokkal folytatandó szorosabb párbeszédről szóló, 2000. március 27-i 657/2000/EK tanácsi rendeletet ( 8 ), a tagállamokban az adatgyűjtés folyamán felmerülő kiadásokra és a közös halászati politika kivitelezéséhez szükséges tanulmányok és kísérleti projektek finanszírozására nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2000. június 29-i 2000/439/EK tanácsi határozatot ( 9 ) és a tagállamok halászati ellenőrzési programjához nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2004. április 29-i 2004/465/EK tanácsi határozatot ( 10 )2007. január 1-jével hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS HATÁLY

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet létrehozza a közös halászati politika (KHP) végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések keretét (a továbbiakban: uniós pénzügyi intézkedések).

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet az uniós pénzügyi intézkedésekre alkalmazandó a következő területeken:

a) a KHP szabályainak ellenőrzése és végrehajtása;

b) védelmi intézkedések, adatok gyűjtése és kezelése, valamint az adatoknak a KHP-vel összefüggő tudományos tanácsadás érdekében történő felhasználása;

c) a KHP irányítása;

d) nemzetközi kapcsolatok a KHP és a tengerjog területén.

II. FEJEZET

CÉLOK

3. cikk

Általános célok

A III. fejezetben említett uniós pénzügyi intézkedések konkrétan hozzájárulnak az alábbi általános célok megvalósításához:

a) az igazgatási kapacitás és a KHP szabályainak ellenőrzésére és végrehajtására használt eszközök javítása;

b) a KHP-hoz szükséges adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának javítása;

c) a KHP céljaira történő tudományos tanácsadás minőségének javítása;

d) a KHP céljait szolgáló, az uniós halászflotta irányítását támogató technikai segítségnyújtás javítása;

e) a halászati ágazat és az egyéb érdekcsoportok KHP-ban való részvételének javítása, illetve a Bizottság és közöttük folyó párbeszéd és kommunikáció előmozdítása;

f) a KHP céljait szolgáló, a halászati partnerségi megállapodásokra, valamint az egyéb kétoldalú és többoldalú megállapodásokra vonatkozó intézkedések végrehajtása, különös tekintettel a harmadik országok vizein és a nyílt tengeren található halászati erőforrások fenntarthatóságának javítására;

g) a tengerjoggal kapcsolatos intézkedések végrehajtása.

4. cikk

Az ellenőrzésre és végrehajtásra vonatkozó konkrét célok

A közös halászati politikának az uniós vizeken belüli és kívüli hatékony végrehajtása érdekében a 8. cikkben említett uniós pénzügyi intézkedések az alábbi intézkedések finanszírozásával hozzájárulnak a halászati tevékenységek ellenőrzésének tökéletesítéséhez:

a) a tagállamok által a halászati ellenőrző tevékenységek kapacitásfejlesztése és a feltárt gyengeségek enyhítése érdekében végrehajtott intézkedések;

b) a bizottsági szolgálatok által végzett értékelés és ellenőrzés a KHP szabályainak a tagállamokban való alkalmazására vonatkozóan;

c) az ellenőrző intézkedések koordinációja, különösen a nemzeti vizsgálati és felügyeleti rendszereknek a Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség (CFCA) segítségével való közös telepítésének megtervezése révén.

5. cikk

Az adatok gyűjtésére, kezelésére, felhasználására és a tudományos tanácsadásra vonatkozó konkrét célkitűzések

A 9., 10. és 11. cikkben említett uniós pénzügyi intézkedések hozzájárulnak az uniós vizeken belül és kívül a halászati erőforrások állapotára, a halászat mértékére, a halászatnak az erőforrásokra és a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatására, a halászat és az akvakultúra gazdasági szempontjaira, valamint a halászati ágazat teljesítményére vonatkozó adatok gyűjtésének, kezelésének, felhasználásának, valamint az említett kérdéseket érintő tudományos szakvélemények színvonalának javításához azáltal, hogy a tagállamok részére pénzügyi támogatást biztosítanak a biológiai, technikai, környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági információkat magukban foglaló, többéves összesített és tudományosan megalapozott adatállományok létrehozására.

6. cikk

Az irányításra vonatkozó konkrét célkitűzések

A 12. cikkben említett uniós pénzügyi intézkedések hozzájárulnak ahhoz a célhoz, hogy az érdekelt felek a tervezéstől a végrehajtásig a KHP valamennyi szakaszában részt vegyenek, illetve ahhoz, hogy tájékoztassák őket a KHP céljairól és az azzal kapcsolatos intézkedésekről, adott esetben azok társadalmi-gazdasági hatásáról is.

7. cikk

A nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó konkrét célkitűzések

(1) A halászati megállapodásokról - a halászati partnerségi megállapodásokat is beleértve - folytatott tárgyalások és e megállapodások megkötése tekintetében a 13. cikkben említett uniós pénzügyi intézkedések hozzájárulnak a következő célok megvalósításához:

a) a munkahelyek védelme a halászatból élő uniós régiókban;

b) az Unióban a halászati ágazat fennmaradásának és versenyképességének biztosítása;

c) harmadik országokban kétoldalú, regionális vagy többoldalú partnerségek útján a halászati erőforrásokkal való gazdálkodás és az erőforrások ellenőrzésére rendelkezésre álló kapacitás fejlesztése a fenntartható halászat biztosítása érdekében, illetve ezen országokban a halászati ágazat gazdasági fejlődésének előmozdítása az érintett halászatok tudományos és technikai értékelésének, a halászati tevékenységek monitoringjának és ellenőrzésének, valamint az ágazatban az egészségügyi feltételeknek és az üzleti környezetnek a javításával;

d) az uniós piac megfelelő ellátásának biztosítása.

(2) Az Unió regionális és nemzetközi szervezetekben való részvétele tekintetében a 13. cikkben említett uniós pénzügyi intézkedések hozzájárulnak a halászati erőforrások nemzetközi szintű védelméhez és fenntartható kiaknázásához az ezen erőforrásokra vonatkozó megfelelő gazdálkodási intézkedések elfogadásával.

III. FEJEZET

UNIÓS PÉNZÜGYI INTÉZKEDÉSEK

8. cikk

Az ellenőrzésre és végrehajtásra vonatkozó intézkedések

(1) A KHP szabályainak ellenőrzése és végrehajtása tekintetében közösségi pénzügyi intézkedésekkel a következő költségek támogathatók:

a) a KHP-ra vonatkozó monitoring és ellenőrzési rendszerek megvalósítása során a tagállamoknál felmerült alábbi költségek:

i. az illetékes nemzeti hatóságok, a közigazgatási szervek vagy a magánszektor által végzett ellenőrző tevékenységekkel kapcsolatos következő beruházások költségei:

- technológia beszerzése és/vagy fejlesztése, ideértve mindenféle hardvert és szoftvert, a hajófelderítési rendszereket (VDS) és az olyan informatikai hálózatokat, amelyek lehetővé teszik a halászattal kapcsolatos adatok gyűjtését, nyilvántartását, validálását, elemzését és cseréjét, és a halászattal kapcsolatos adatokra vonatkozó mintavételi módszerek fejlesztését, beleértve az ellenőrzéssel kapcsolatos honlapok fejlesztését,

- a halászatban és a halászati termékek forgalmazásában részt vevő szereplőktől a megfelelő tagállami és uniós hatóságok felé irányuló adattovábbítást lehetővé tévő szükséges berendezések beszerzése és/vagy fejlesztése, ideértve az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek (ERS), a hajómegfigyelési rendszerek (VMS) és az automatikus azonosító rendszerek (AIS) szükséges elemeit,

- a tagállamok közötti adatcserét és adatelemzést elősegítő programok végrehajtása,

- az ellenőrzési eszközök beszerzése és korszerűsítése;

ii. a halászati tevékenységek monitoringjáért, ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős személyzet képzési és csereprogramjai, beleértve a tagállamok közöttieket is;

iii. a halászati ellenőrzéssel kapcsolatos kísérleti projektek végrehajtása;

iv. költség-haszon elemzés, az illetékes hatóságok által a monitoring, ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek végzése során felmerült költségek felmérése és ellenőrzése;

v. a szemináriumokat és médiaeszközöket is beleértve az olyan kezdeményezések, amelyek célja a halászok, a többi szereplő (mint például az ellenőrök, államügyészek és bírók) és a közvélemény tájékozottságának növelése a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem szükségességéről és a KHP szabályainak végrehajtásáról;

b) az új ellenőrzési technológiák értékelése és kifejlesztése céljából a Közös Kutatóközponttal vagy bármely egyéb uniós tanácsadó testülettel megkötött igazgatási megállapodásokhoz kapcsolódó kiadások;

c) a KHP tagállamok általi végrehajtásának vizsgálatára vonatkozó, bizottsági ellenőrök által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos valamennyi működési költség, különös tekintettel az ellenőrzési kiküldetésekre, a biztonsági felszerelésre, az ellenőrök képzésére, az ülésekre, valamint az ellenőrzési eszközök Bizottság által történő bérlésére vagy vásárlására;

d) hozzájárulás a CFCA költségvetéséhez az éves munkaprogramhoz kapcsolódó személyzeti, igazgatási és működési költségek fedezésére.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén részletes szabályokat fogadhat el az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

9. cikk

Az alapadatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó intézkedések

(1) Az alapadatok gyűjtése, kezelése és felhasználása tekintetében a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet ( 11 ) 4. cikkében említett többéves nemzeti programok keretében uniós támogatásra jogosult kiadások a következők:

a) a kereskedelmi halászatra és a szabadidős horgászatra vonatkozó biológiai, műszaki, környezeti és társadalmi-gazdasági adatok gyűjtésének költségei, ideértve a mintavételt, a tengeren végzett monitoringtevékenységet és kutatási felméréseket, illetve az akvakultúra-ágazatban és a feldolgozóiparban a környezeti és társadalmi-gazdasági adatok gyűjtésének költségei a 199/2008/EK rendelet 3. cikkében említett többéves uniós programban meghatározottaknak megfelelően;

b) az a) pontban említett adatok kezelésével, létrehozásával, javításával és felhasználásával kapcsolatos kiadások;

c) az a) pontban említett adatok felhasználásával járó egyéb műveletekkel, például biológiai paraméterek kiszámításával és a tudományos elemzések végzéséhez és szakvélemények kialakításához használandó adatállományok létrehozásával kapcsolatos kiadások;

d) a 199/2008/EK rendelet 5. cikkének 1. bekezdésében említett regionális koordinációs találkozókon való részvétel költségei, azon regionális halgazdálkodási szervezetek releváns tudományos találkozóin való részvétel költségei, amelyekben az Unió szerződő fél vagy megfigyelő, illetve a tudományos tanácsadással foglalkozó nemzetközi szervezetek találkozóin való részvétel költségei.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén részletes szabályokat fogadhat el az (1) bekezdés alkalmazása tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

10. cikk

A kiegészítő adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó intézkedések

(1) A kiegészítő adatok gyűjtését illetően a Bizottság tanulmányokat készíthet és kísérleti projekteket végezhet. Az uniós pénzügyi támogatásra a következő tevékenységek lehetnek jogosultak:

a) a tudományos tanácsadáshoz szükséges adatok gyűjtési módszereinek optimalizálását és szabványosítását célzó módszertani tanulmányok és projektek végzése;

b) feltáró célú adatgyűjtő projektek különösen az akvakultúra, a halászat és az akvakultúra környezettel való kapcsolata, illetve a halászati és akvakultúra-ágazat munkahelyteremtő képessége terén;

c) a KHP keretében tervezett határozatokkal kapcsolatos gazdasági és bioökonómiai elemzések és szimulációk, beleértve a helyreállítási és gazdálkodási terveket, valamint a KHP hatásának értékelését;

d) a halászatok szelektivitása, többek között a halászfelszerelések és halászati technikák tervezésével kapcsolatos szelektivitás, valamint a fogási kapacitás, a halászati erőkifejtés és a pusztulási arány közötti összefüggések vizsgálata a halászat minden egyes területén;

e) a KHP hatékonyabb végrehajtása, különösen a költséghatékonyság tekintetében;

f) a halászati tevékenységek és az akvakultúra, illetve a vízi ökoszisztémák közötti összefüggések értékelése és kezelése.

(2) Valamennyi tanulmány és kísérleti projekt finanszírozása az (1) bekezdésnek megfelelően végezhető, és nem haladhatja meg az e cikk és a 9. cikk alapján finanszírozott intézkedésekre engedélyezett éves előirányzatok 15 %-át.

11. cikk

A tudományos tanácsadásra vonatkozó intézkedések

A tudományos tanácsadás vonatkozásában uniós pénzügyi intézkedésekkel a következő költségek támogathatók:

a) nemzeti kutatóintézetekkel vagy állományfelmérésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel kötött, tudományos tanácsadásra és adatszolgáltatásra vonatkozó partnerségi szerződésekkel kapcsolatos költségek;

b) a Közös Kutatóközponttal vagy bármely egyéb uniós tanácsadó testülettel kötendő olyan igazgatási megállapodásokkal kapcsolatos költségek, amelyek célja, hogy titkárságot biztosítsanak a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) részére, továbbá az adatok előzetes elemzése és a halászati erőforrások állapotának értékelésére szolgáló adatok előkészítése;

c) a HTMGB tagjai és/vagy a HTMGB által meghívott szakértők részére a munkacsoportokban és plenáris üléseken való részvétel és az ott végzett munka címén kifizetett díjak;

d) a Bizottságnak tudományos tanácsadást vagy a tisztviselők és az érdekelt felek részére tudományos szakvélemények értelmezésére irányuló képzéseket nyújtó független szakértők részére kifizetett díjak;

e) az állományok felméréséért felelős nemzetközi szervezeteknek fizetett hozzájárulások.

12. cikk

Az irányításra vonatkozó intézkedések

Az irányítás vonatkozásában uniós pénzügyi intézkedésekkel a következő költségek támogathatók:

a) az ACFA üléseit megelőző előkészítő ülésekkel kapcsolatosan felmerült, az ACFA képviseleti szervei tagjainak utazási és szállásköltségei, valamint ezen előkészítő ülésekkel kapcsolatban felmerült fordítási, tolmácsolási és terembérleti költségek;

b) az ACFA által kijelölt képviselőknek a regionális tanácsadó testületek, a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) üléseihez kapcsolódó részvételi költségei;

c) a regionális tanácsadó testületek működési költségei a 2004/585/EK határozatban előírtak szerint;

d) a KHP céljainak és intézkedéseinek magyarázatával kapcsolatos költségek, különös tekintettel a Bizottság javaslataira, valamint az e téren lényeges információknak a halászati ágazatnak és az egyéb érintett csoportoknak való továbbításával járó költségek, beleértve a következő, Bizottság által kezdeményezett intézkedéseket:

i. az érintett csoportok konkrét igényeire szabott dokumentációs (írott, audiovizuális és elektronikus) anyagok készítése és terjesztése;

ii. az adatokhoz és a magyarázó dokumentumokhoz való széles körű hozzáférés előmozdítása - különösen azokban a vonatkozásokban, amelyeket a bizottsági javaslatok tartalmaznak -, a Bizottság illetékes osztályai honlapjának fejlesztése, egy rendszeresen megjelenő kiadvány, valamint tájékoztató jellegű és képzési szemináriumok szervezése a véleményformálók számára.

13. cikk

A nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó intézkedések

(1) A nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában a következő költségek támogathatók uniós pénzügyi intézkedésekkel:

a) azokból a halászati és a halászati partnerségi megállapodásokból eredő költségek, amelyeket az Unió kötött, illetve amelyeket meg kíván újítani, illetve amelyekről tárgyalni szándékozik harmadik országokkal;

b) az Unió nemzetközi szervezetek költségvetéséhez való kötelező hozzájárulásaiból származó költségek;

c) az európai uniós tagságból és az ENSZ szervezeteinek nyújtott önkéntes finanszírozásból eredő költségek; továbbá az európai uniós tagsággal és bármely, a tengerjog területén működő nemzetközi szervezetnek nyújtott önkéntes finanszírozással kapcsolatos költségek;

d) az Unió számára fontos új nemzetközi szervezetek vagy nemzetközi szerződések előkészítéséhez nyújtott önkéntes pénzügyi hozzájárulások;

e) az Unió számára különösen fontos, nemzetközi szervezetek által végzett munkához vagy programokhoz nyújtott önkéntes pénzügyi hozzájárulások;

f) azon tevékenységekhez (a szerződő felek munkájához, informális vagy rendkívüli üléseihez) nyújtott pénzügyi hozzájárulások, amelyek biztosítják az Unió nemzetközi szervezetekben képviselt érdekeit, és megerősítik az e szervezetekben tagsággal rendelkező partnereivel való együttműködést. Ebben a vonatkozásban a harmadik országok képviselőinek a nemzetközi fórumok és szervezetek keretében folytatott tárgyalásokon és ezek keretében tartott üléseken való részvételének költségei, amennyiben jelenlétük az Unió érdekét képezi.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint finanszírozott intézkedéseket különösen a halászati megállapodásoknak és/vagy jegyzőkönyveknek az Európai Unió és harmadik országok közötti megkötésével kapcsolatos rendeletek vagy határozatok, valamint a nemzetközi halászati szervezetekre vonatkozó megállapodásoknak az Európai Unió által történő aláírásáról szóló rendeletek és határozatok alapján hajtják végre.

14. cikk

Technikai segítségnyújtás

Az uniós pénzügyi intézkedések fedezhetik az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések végrehajtásához és értékeléséhez szükséges tevékenységek előkészítéséhez, nyomon követéséhez, monitoringjához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez kapcsolódó költségeket, továbbá az e rendelet céljainak megvalósítását célzó költségeket: pl. tanulmányokkal, ülésekkel, szakértőkkel, információkkal, tájékoztatással, oktatási és publikációs tevékenységekkel, - az információcserét szolgáló számítógépes hálózatokat is ideértve - az információs technológiával és az ideiglenes személyzettel kapcsolatos költségeket, valamint a Bizottság bármely egyéb igazgatási vagy technikai segítségnyújtással kapcsolatban felmerült költségeit.

IV. FEJEZET

A TÁRSFINANSZÍROZÁS MÉRTÉKE

15. cikk

A monitoring és ellenőrzési rendszerek társfinanszírozási mértéke

A 8. cikk a) pontjában említett uniós pénzügyi intézkedések vonatkozásában a társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át. A 8. cikk a) pontjának i. alpontjában - a hajók és repülőgépek vásárlása kivételével -, illetve iii. és v. alpontjában említett tevékenységekre vonatkozóan azonban a Bizottság határozhat az elszámolható költségek 50 %-át meghaladó mérték megállapításáról.

16. cikk

Az alapadatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának társfinanszírozási mértéke

A 9. cikkben említett uniós pénzügyi intézkedések vonatkozásában a társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg a 199/2008/EK rendelet 4. cikkében meghatározottak szerinti program végrehajtása során felmerülő, közpénzen finanszírozott, elszámolható költségek 50 %-át.

17. cikk

A kiegészítő adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának társfinanszírozási mértéke

A 10. cikkben említett uniós pénzügyi intézkedések vonatkozásában a társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg az ajánlatkérést követően végrehajtott intézkedések esetében az összes támogatható költség 50 %-át. Azon egyetemek és állami kutatóintézetek, amelyek számára a rájuk vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében előírják a marginális költségek beszámítását, pályázatot nyújthatnak be a projekt kivitelezése során felmerülő marginális költségek 100 %-áig.

18. cikk

Az ACFA-tagok utazási és szállásköltségei finanszírozásának mértéke

(1) A 12. cikk a) és b) pontjában említett uniós pénzügyi intézkedések vonatkozásában a finanszírozás mértékét az e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban kell meghatározni.

(2) A Bizottsággal megkötött finanszírozási megállapodás keretében az ACFA plenáris tanácsában tagsággal rendelkező képviseleti szervezetek lehívási jogait az ACFA plenáris tanácsán belüli jogosultságaik arányában és a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében osztják el.

(3) Ezek a lehívási jogok, valamint a képviseleti szervezet tagja utazásának átlagköltsége határozzák meg azoknak az utazásoknak a számát, amelyért minden egyes szervezet pénzügyileg felelős lehet az előkészítő ülések céljából. A lehívási jog keretén belül a ténylegesen felmerült elszámolható kiadások 20 %-ának megfelelő összeget átalányként minden képviseleti szervezet megtartja az előkészítő ülések szervezéséhez szorosan kapcsolódó szervezési és igazgatási költségek fedezésére.

V. FEJEZET

FINANSZÍROZÁSI ELJÁRÁSOK

1. SZAKASZ

A monitoring és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó eljárások

19. cikk

Bevezető rendelkezés

A KHP-ra vonatkozó monitoring és ellenőrzési rendszerek végrehajtása során a tagállamok által elfogadott nemzeti programok részére az uniós pénzügyi hozzájárulást az e szakaszban meghatározott eljárásokkal összhangban biztosítják.

20. cikk

Programozás

(1) Az uniós pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelmeiket a tagállamok a végrehajtás érintett évét megelőző év november 15-ig nyújtják be a Bizottsághoz.

A kérelemhez mellékelni kell az éves halászati ellenőrzési programot, amely a következő információkat tartalmazza:

a) az éves halászati ellenőrzési program céljai;

b) a terv szerint rendelkezésre álló emberi erőforrások;

c) a terv szerint rendelkezésre álló pénzügyi források;

d) a terv szerint rendelkezésre álló hajók és repülőgépek száma;

e) azon projektek jegyzéke, amelyekhez a tagállam pénzügyi hozzájárulást igényel;

f) a projektek megvalósításának tervezett összköltsége;

g) az éves halászati ellenőrzési programban feltüntetett valamennyi projekt megvalósításának ütemterve;

h) azon indikátorok jegyzéke, amelyek alapján felmérik az éves halászati ellenőrzési program hatékonyságát.

(2) A halászati ellenőrzési programban valamennyi projektre vonatkozóan meg kell adni, hogy a 8. cikk a) pontjában említett tevékenységek melyikére vonatkozik, mi a projekt célja, valamint részletesen ismertetni kell ezt a következők megadásával: felelőse, helyszíne, becsült költsége, megvalósításának ütemterve, valamint a követendő közbeszerzési eljárás. Amennyiben egy projektet több tagállam együttesen hajt végre, a halászati ellenőrzési programban jelezni kell, hogy mely tagállamok vesznek benne részt, mekkora a becsült összköltsége, és mekkora a becsült költség tagállamonként.

(3) A hajók és repülőgépek tekintetében a halászati ellenőrzési program ezenkívül meghatározza a következőket:

a) az éves össztevékenység százalékaként az illetékes hatóságok ezeket milyen mértékben használják majd ellenőrzési célokra;

b) egy évben valószínűleg hány óráig vagy napig használják majd ezeket halászati ellenőrzési célokra, és a tagállam milyen intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a Bizottság vagy az Európai Számvevőszék ellenőrizni tudja e gépeknek ellenőrzés céljára történő valós igénybevételét;

c) korszerűsítés esetén várható élettartamuk.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett információkat a tagállamok elektronikus és papírformátumban is benyújtják azon az elektronikus formanyomtatványon, amelyet a Bizottság eljuttat hozzájuk.

21. cikk

A Bizottság határozata

(1) A tagállamok által benyújtott halászati ellenőrzési programok alapján minden évben határozatot hoznak az Unió nemzeti programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásáról, a 30. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozatok a legmegfelelőbb programokat részesítik előnyben a monitoring, ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek hatékonyságának javítása érdekében, figyelembe véve a tagállamoknak a már elfogadott programok végrehajtásában nyújtott teljesítményét.

(3) Az (1) bekezdésben említett határozatok megállapítják:

a) a 8. cikk a) pontjában említett tevékenységek vonatkozásában az egyes tagállamoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás teljes összegét;

b) a pénzügyi hozzájárulás mértékét;

c) az uniós szabályokból eredő, a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó bármilyen feltételt.

2. SZAKASZ

Az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó eljárások

22. cikk

Bevezető rendelkezés

A 9. cikkben említett alapadatok gyűjtése, kezelése és felhasználása során a tagállamoknál felmerült kiadásokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást az e szakaszban meghatározott eljárásokkal összhangban kell nyújtani.

24. cikk

A Bizottság finanszírozási határozata

(1) A tagállamok által a 199/2008/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott, és a Bizottság által ugyanezen rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban jóváhagyott többéves nemzeti programok alapján a Bizottság a 30. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban minden évben határozatot hoz a nemzeti programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról.

(3) Az (1) bekezdésben említett határozatok megállapítják:

a) a 9. cikkben említett tevékenységek vonatkozásában az egyes tagállamoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás teljes összegét;

b) a pénzügyi hozzájárulás mértékét;

c) az uniós szabályokból eredő, a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó bármilyen feltételt.

VI. FEJEZET

A PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSA

25. cikk

Költségvetési források

Az éves előirányzatokat a pénzügyi keretek között a költségvetési hatóság engedélyezi.

26. cikk

Az uniós támogatás felhalmozása

Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések nem részesülhetnek támogatásban más uniós pénzügyi forrásokból. A rendelet kedvezményezettjei kötelesek a Bizottság számára információkat nyújtani bármely egyéb támogatásról és a folyamatban levő támogatási kérelmekről.

VII. FEJEZET

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

27. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekeit az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 12 ) és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel ( 13 ), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 14 ) összhangban a csalás, korrupció és bármilyen egyéb illegális tevékenység elleni megelőző intézkedések és hatékony ellenőrzések alkalmazásával, a jogosulatlanul kifizetett összegek behajtásával, szabálytalanságok észlelésekor pedig hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kiszabásával védjék.

(2) Az e rendelet keretében finanszírozott uniós intézkedések esetében a 2988/95/EK, Euratom rendelet és a 2185/96/Euratom, EK rendelet alkalmazandó az uniós jog rendelkezéseit érintő bármely jogsértésre, beleértve a program alapján előírt szerződési kötelezettségnek egy gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából eredő megsértését is, amely hátrányosan érinti vagy érintheti az Európai Unió általános költségvetését vagy az általuk kezelt költségvetéseket egy indokolatlan kiadási jogcímen keresztül.

(3) A Bizottság csökkenti, felfüggeszti vagy visszafizetteti az egy adott intézkedésre odaítélt pénzügyi támogatás összegét, amennyiben szabálytalanságokra bukkan - beleértve e rendelet rendelkezéseinek vagy a szóban forgó pénzügyi támogatást odaítélő egyedi határozatnak, szerződésnek vagy megállapodásnak figyelmen kívül hagyását -, vagy ha tudomást szerez arról, hogy a Bizottság jóváhagyásának kérelmezése nélkül az intézkedésen olyan változtatást hajtottak végre, amely ellentétes a projekt jellegével vagy megvalósításának feltételeivel.

28. cikk

Ellenőrzések és pénzügyi korrekciók

(1) A tagállamok által a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban végzett ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság és a Számvevőszék tisztviselői vagy képviselőik a támogatás utolsó részletének a Bizottság általi folyósítását követő három éven belül bármikor, - a sürgős esetek kivételével - legalább tíz munkanappal korábban történő előzetes értesítést követően helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek az e rendelettel finanszírozott intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzések végzésére kellően feljogosított tisztviselői vagy képviselőik hozzáférnek az e rendelet által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatos könyvekhez és valamennyi egyéb dokumentumhoz, ideértve az elektronikus adathordozón összeállított vagy kapott és rögzített dokumentumokat és metaadatokat is.

Az előzőekben említett ellenőrzési jogkörök nem érintik azon nemzeti rendelkezések alkalmazását, amelyek fenntartanak bizonyos hatásköröket a nemzeti jogszabályokban kifejezetten megjelölt személyek számára. A Bizottság és a Számvevőszék tisztviselői vagy képviselőik nem vesznek részt többek között olyan házkutatásokban vagy személyek hivatalos kihallgatásában, amelyek az érintett tagállam nemzeti jogszabályainak keretében zajlanak. Az így szerzett információkhoz azonban hozzáférnek.

Amennyiben az e rendelet alapján nyújtott uniós pénzügyi támogatást a későbbiekben végső kedvezményezettként harmadik fél kapja meg, az eredeti kedvezményezett - aki az uniós pénzügyi támogatás fogadója - minden lényeges információt megad a Bizottságnak a végső kedvezményezett személyére vonatkozóan.

E célból a kedvezményezettek minden vonatkozó dokumentumot rendelkezésre bocsátanak a támogatás utolsó részletének folyósítását követő három éven belül.

A Bizottság azt is megkövetelheti az érintett tagállamoktól, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek a 8. és 9. cikk alapján finanszírozott intézkedésekre vonatkozóan. Ezeken az ellenőrzéseken részt vehetnek a Bizottság és a Számvevőszék tisztviselői vagy képviselőik.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az uniós pénzeszközök nem az e rendeletben vagy bármely más vonatkozó uniós jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően kerültek felhasználásra, az (1) bekezdés értelmében értesíti a kedvezményezetteket - a végső kedvezményezetteket is beleértve -, akik az értesítés időpontjától számított egy hónapon belül küldhetik meg észrevételeiket a Bizottság részére.

Amennyiben a kedvezményezettek az adott határidőn belül nem válaszolnak, vagy ha észrevételeik nem változtatnak a Bizottság véleményén, a Bizottság csökkenti vagy megszünteti az odaítélt pénzügyi hozzájárulást, illetve felfüggeszti a kifizetéseket.

Bármely jogosulatlanul kifizetett összeget vissza kell fizetni a Bizottságnak. A kellő időben vissza nem fizetett összegeket kamat terheli, az 1605/2002/EK, Euratom rendeletben megállapított feltételek szerint.

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 53. cikkének (7) bekezdése és 165. cikke szerint finanszírozott intézkedések ellenőrzésére megfelelő szabályok legyenek érvényben.

(4) A nemzeti szuverenitás elvének megfelelően a Bizottság csak az adott harmadik országgal kötött megállapodás alapján végezhet vagy végeztethet pénzügyi ellenőrzést a 13. cikk a) pontja szerint finanszírozott intézkedésekre vonatkozóan.

29. cikk

Értékelés és jelentéstétel

(1) Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedéseket végrehajtásuk nyomon követése végett rendszeres monitoringnak vetik alá.

(2) A Bizottság gondoskodik a finanszírozott intézkedések rendszeres, független és külső értékeléséről.

(3) A Bizottság az alábbiakat terjeszti az Európai Parlament és a Tanács elé:

a) legkésőbb 2011. március 31-ig egy időközi értékelő jelentést az elért eredményekről és az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések végrehajtásának minőségi és mennyiségi vonatkozásairól;

b) legkésőbb 2012. augusztus 30-ig egy közleményt az e rendelet szerint finanszírozott intézkedések folytatásáról;

c) legkésőbb 2014. december 31-ig egy utólagos értékelő jelentést.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság segíti. Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 15 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) A e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

32. cikk

Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése

A 657/2000/EK rendelet, a 2000/439/EK és a 2004/465/EK határozat 2007. január 1-jével hatályát veszti. Mindazonáltal a 2000/439/EK határozat és melléklete 3. cikkének második francia bekezdésében és 4. és 6. cikkében előírt, 2006. december 31-jétől hatályos szabályok értelemszerűen alkalmazandók az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó 2007. és 2008. évi nemzeti programok tekintetében.

33. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) 2005. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb az 1242/2004/EK rendelettel (HL L 236., 2004.7.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 4 ) HL L 357., 2002.12.31.,1. o. A legutóbb az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 187., 1999.7.20., 70. o. A 2004/864/EK bizottsági határozattal (HL L 370., 2004.12.17., 91. o.) módosított határozat.

( 6 ) HL L 256., 2004.8.3., 17. o. A 2006/191/EK bizottsági határozattal (HL L 66., 2006.3.8., 50. o.) módosított határozat.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 8 ) HL L 80., 2000.3.31., 7. o.

( 9 ) HL L 176., 2000.7.15., 42. o. A legutóbb a 2005/703/EK határozattal (HL L 267., 2005.10.12., 26. o.) módosított határozat.

( 10 ) HL L 157., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2006/2/EK határozattal (HL L 2., 2006.1.5., 4. o.) módosított határozat.

( 11 ) HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

( 12 ) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

( 13 ) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

( 14 ) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

( 15 ) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0861 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0861&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0861-20110723 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0861-20110723&locale=hu