Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32008R0199[1]

A Tanács 199/2008/EK rendelete ( 2008. február 25. ) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról

A TANÁCS 199/2008/EK RENDELETE

(2008. február 25.)

a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 3 ) előírja, hogy a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságnak (a továbbiakban: HTMGB) - többek között biológiai, gazdasági, környezeti, társadalmi és műszaki szempontok szerint - rendszeres időközönként értékelnie kell az élő vízi erőforrásokkal való gazdálkodást.

(2)

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének a felelősségteljes halgazdálkodás magatartási kódexe és a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok védelméről és a velük való gazdálkodásról szóló megállapodás egyaránt hangsúlyozza, hogy az ágazatbeli tudományos ismeretek előmozdítása érdekében szükséges a kutatás és az adatgyűjtés fejlesztése.

(3)

A nem közösségi vizekben található élő vízi erőforrások védelmére, kezelésére és kiaknázására vonatkozó közös halászati politika célkitűzéseinek megfelelően és különösen a halászati partnerségi megállapodásokban foglalt vagy a regionális halgazdálkodási szervezetek által elfogadott rendelkezésekkel összhangban a Közösségnek részt kell vennie a halászati erőforrások védelmére tett erőfeszítésekben.

(4)

A Tanács 2003. január 23-án következtetéseket fogadott el a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, "a környezetvédelmi követelmények közös halászati politikába történő beépítésére irányuló közösségi cselekvési terv meghatározásáról" szóló bizottsági közleményről, amely irányadó elveket, gazdálkodási intézkedéseket és munkaprogramot fogalmaz meg az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek a halászati gazdálkodásban való előmozdítása érdekében.

(5)

A Tanács 2003. október 13-án következtetéseket fogadott el a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a közösségi halgazdálkodás céljára készülő tudományos és műszaki szakvélemények javítására vonatkozó bizottsági közleményről, amely a tudományos szakvélemények tárgyában ismerteti a Közösség igényeit, meghatározza a szakvélemények kibocsátásának mechanizmusait, feltérképezi azokat a területeket, ahol a tanácsadás rendszere fejlesztésre szorul, valamint javaslatot tesz a rövid, közép- és hosszú távú lehetséges megoldásokra.

(6)

A közös halászati politika irányításához szükséges adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó közösségi keret létrehozásáról szóló, 2000. június 29-i 1543/2000/EK tanácsi rendeletet ( 4 ) felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy kellően figyelembe vehető legyen a halgazdálkodás flottaalapú megközelítése, az ökoszisztéma-alapú megközelítés kidolgozásának szükségessége, a halászati adatok minőségének, teljességének és hozzáférhetőségének javítása iránti igény, a tudományos szakvélemények kiadásának hatékonyabb támogatása, valamint a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása.

(7)

A halászati adatok gyűjtésének és kezelésének területén jelenleg hatályos rendeletek rendelkezéseket tartalmaznak a halászhajókkal kapcsolatos adatok gyűjtéséről és kezeléséről, a hajók tevékenységéről, fogásaikról és az árak ellenőrzéséről, amelyeket a közös halászati politika területén az adatgyűjtés és ezen adatok használatának egyszerűsítése és a kettős adatgyűjtés elkerülése érdekében e rendeletben figyelembe kell venni. A hatályos rendeletek a következők: a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet ( 5 ), a tagállamok által benyújtandó, az akvakultúra-termelésre vonatkozó statisztikákról szóló, 1996. április 22-i 788/96/EK tanácsi rendelet ( 6 ), a közösségi halászflottának és halászati erőkifejtésnek a többéves orientációs programokkal kapcsolatban történő felosztásáról szóló, 1998. szeptember 30-i 2091/98/EK bizottsági rendelet ( 7 ), a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet ( 8 ), a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelet ( 9 ), az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelet ( 10 ), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelet ( 11 ), a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet ( 12 ), a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 26-i 812/2004/EK tanácsi rendelet ( 13 ), a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról szóló, 2006. december 18-i 1921/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 14 ), a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló, 2006. december 21-i 1966/2006/EK tanácsi rendelet ( 15 ) és az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2007. szeptember 18-i 1100/2007/EK tanácsi rendelet ( 16 ).

(8)

A tudományos értékelés céljára gyűjtött adatoknak tartalmazniuk kell többek között a flottákra és tevékenységeikre vonatkozó információkat, a fogásokra kiterjedő biológiai adatokat - a visszaengedett halállományokkal összefüggő információkat is ideértve -, a halállományokra vonatkozó felmérési adatokat és az esetlegesen a halászat által a tengeri ökoszisztémára gyakorolt környezeti hatással kapcsolatos adatokat. Ezen adatok körébe tartoznak továbbá az árképzésről felvilágosítást adó adatok, valamint egyéb olyan adatok, amelyek elősegíthetik a halászati vállalkozások, az akvakultúra- és feldolgozóipar gazdasági helyzetének, illetve ezekben az ágazatokban a foglalkoztatási helyzet alakulásának felmérését.

(9)

Az élő vízi erőforrások védelme és megőrzése és fenntartható kiaknázásuk biztosítására a halgazdálkodásba fokozatosan be kell vezetni egy ökoszisztéma-alapú megközelítést. Ennek érdekében adatokat szükséges gyűjteni a halászat tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásainak értékelésére.

(10)

A halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására irányuló közösségi programok végrehajtása a tagállamok közvetlen felelőssége. Ennek megfelelően a tagállamoknak a közösségi programmal összhangban ki kell dolgozniuk saját nemzeti programjukat.

(11)

A tagállamoknak együtt kell működniük egymással és harmadik országokkal, továbbá az adott tengeri régió és az érintett belvizeket magukban foglaló régiók tekintetében végzett adatgyűjtések terén össze kell hangolniuk nemzeti programjaikat.

(12)

Meg kell határozni a közösségi szintű prioritásokat és a Közösségen belüli adatgyűjtés és adatfeldolgozás eljárásait annak érdekében, hogy egy stabil többéves regionális keret kialakításával biztosítható legyen a rendszer egészének koherenciája, illetve optimalizálható legyen költséghatékonysága.

(13)

Az e rendeletben említett adatokat számítógépes nemzeti adatbázisokba kell betáplálni, hogy a Bizottság számára hozzáférhetők és a végfelhasználók számára továbbíthatóak legyenek. A tudományos közösségnek érdekében áll, hogy a személyazonosítást lehetővé nem tévő adatok hozzáférhetők legyenek bármely olyan fél részére, amelynek érdeke fűződik ezek elemzéséhez.

(14)

A halászati erőforrásokkal való gazdálkodás részletes adatok feldolgozását teszi szükségessé a konkrét kérdések megoldása érdekében. Ezzel összefüggésben a tagállamoknak továbbítaniuk kell a tudományos elemzéshez szükséges adatokat, és biztosítaniuk kell az ehhez szükséges technikai kapacitást. Szükség esetén a részletes adatokat továbbításuk előtt a véghasználók általi megkeresésben meghatározott összesítési szinten összesíteni kell.

(15)

Az e rendelet hatálya alá adatokhoz való hozzáféréssel összefüggő kötelezettségek nem érintik a tagállamoknak a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv ( 17 ), valamint a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK rendelet ( 18 ) szerinti kötelezettségeit.

(16)

E rendelet alkalmazásában a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmét a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 19 ), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 20 ) szabályozza.

(17)

A halászati adatok gyűjtésére és kezelésére irányuló nemzeti programok végrehajtása jelentős kiadásokkal jár. E programok előnyei teljes mértékben csak közösségi szinten valósíthatók meg. Ezért rendelkezni kell a Közösség által a tagállami költségekhez nyújtandó pénzügyi hozzájárulásról, összhangban a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelettel ( 21 ).

(18)

Arra az esetre, ha a Bizottság szabálytalanságokat tárna fel az érintett kiadásoknál, a 861/2006/EK rendelet 28. cikkével összhangban pénzügyi korrekciókra vonatkozó rendelkezést kell elfogadni.

(19)

Rendkívül fontos a nemzeti programok helyes végrehajtása, különösen a határidők tiszteletben tartása, a minőség-ellenőrzés, a gyűjtött adatok hitelesítése és továbbítása. Ezen okból a közösségi pénzügyi hozzájárulást a határidők betartásától, a minőség-ellenőrzéstől, az elfogadott minőségi szabványok tiszteletben tartásától és az adatok nyújtásáról kell függővé tenni. Ennek megfelelően, az e feltételeknek való meg nem felelés eseteire egy pénzügyi szankciórendszert kell bevezetni.

(20)

A közös halászati politika irányításához szükséges tudományos tanácsadás javítása érdekében szükséges, hogy a tagállamok és a Bizottság összehangolják tevékenységüket, és együttműködjenek a megfelelő tudományos testületek keretében.

(21)

Prioritásként kell kezelni annak biztosítását, hogy a megfelelő tudományos szakértők részt vegyenek a közös halászati politika irányításához szükséges tudományos értékeléseket végző szakértői csoportok munkájában.

(22)

A tudományos közösséggel konzultációt kell folytatni, a halászati ágazatban tevékenykedőket és az egyéb érdekcsoportokat pedig tájékoztatni kell az adatgyűjtésre vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról. A szükséges szakvélemények gyűjtéséhez a megfelelő testületek a 2005/629/EK bizottsági határozattal ( 22 ) létrehozott HTMGB, az 1999/478/EK bizottsági határozattal ( 23 ) létrehozott halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság és a 2004/585/EK tanácsi határozattal ( 24 ) létrehozott regionális tanácsadó testületek.

(23)

Az irányítóbizottságnak biztosítania kell a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést e rendelet megfelelő végrehajtása érdekében. Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 25 ) összhangban kell elfogadni.

(24)

Az eddigi tapasztalatok és az új igények alapján helyénvaló hatályon kívül helyezni az 1543/2000/EK rendeletet, és azt ezzel a rendelettel felváltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1) E rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a) a többéves programok keretében a halászati ágazattal kapcsolatos biológiai, műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozású adatok gyűjtése és kezelése;

b) a közös halászati politika keretében a halászati ágazatra vonatkozó adatoknak tudományos elemzés céljából történő felhasználása.

(2) E rendelet továbbá rendelkezéseket állapít meg a közös halászati politika végrehajtásához szükséges tudományos tanácsadás javítása érdekében.

(3) E rendelet nem érinti a 95/46/EK irányelv, a 45/2001/EK rendelet, a 2003/4/EK irányelv és az 1367/2006/EK rendelet szerinti kötelezettségeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "halászati ágazat": a kereskedelmi halászattal, a hobbihorgászattal, akvakultúrával és a halászati termékeket feldolgozó iparágakkal kapcsolatos tevékenységek;

b) "akvakultúra": a vízi organizmusok olyan művelése vagy tenyésztése, amelyben a kérdéses organizmusok gyarapodását a környezet természetes kapacitását meghaladó mértékben gyarapító technológiákat használnak; a vízi organizmus természetes vagy jogi személy tulajdonában marad a művelés vagy tenyésztés egész időszaka alatt, beleértve a gyűjtést is;

c) "hobbihorgászat": az élővízi erőforrások szabadidős vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi halászati tevékenység;

d) "tengeri régiók": a 2004/585/EK tanácsi határozat I. mellékletében meghatározott földrajzi területek és a regionális halgazdálkodási szervezetek által megállapított területek;

e) "törzsadatok": az egyes halászhajókra, természetes vagy jogi személyekre vagy egyes mintákra vonatkozó adatok;

f) "metaadatok": az összegyűjtött törzsadatokról minőségi és mennyiségi információt nyújtó adatok;

g) "részletes adatok": törzsadatokon alapuló adatok olyan formában, amely természetes vagy jogi személyek közvetlen vagy közvetett azonosítását nem teszi lehetővé;

h) "összesített adatok": a törzs- vagy részletes adatok meghatározott elemzési célokból történő összesítésének eredménye;

i) "végfelhasználók": a halászati ágazatban az adatok tudományos elemzésében kutatási vagy kezelési szempontból érdekelt testületek;

j) "flottaalapú mintavétel": biológiai, műszaki, gazdasági és társadalmi vonatkozású adatok gyűjtése megegyezés szerinti regionális halászattípusok és flottaszegmensek alapján;

k) "közösségi halászhajó": a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének d) pontjában meghatározott hajó.

II. FEJEZET

ADATOK GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA A TÖBBÉVES PROGRAMOK KERETÉBEN

1. SZAKASZ

Közösségi program és nemzeti programok

3. cikk

Közösségi program

(1) A 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban többéves közösségi program kerül meghatározásra a biológiai, műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozású olyan adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása céljából, amelyek az alábbiakat érintik:

a) közösségi halászhajók által folytatott kereskedelmi halászat:

i. a közösségi vizeken, ideértve a belvizeken folytatott kereskedelmi angolna- és lazachalászatot is;

ii. a közösségi vizeken kívül;

b) a közösségi vizeken folytatott hobbihorgászat, ideértve az angolna és a lazac belvizeken folytatott hobbihorgászatát is;

c) a tagállamokban és a közösségi vizeken végzett, tengeri fajokkal - többek között angolnával és lazaccal - kapcsolatos akvakultúra-tevékenységek;

d) halászati termékeket feldolgozó ipar.

(2) A közösségi programokat hároméves időszakokra kell kidolgozni. Az első időszak a 2009-től 2010-ig terjedő évekre vonatkozik.

4. cikk

Nemzeti programok

(1) A közösségi jog értelmében fennálló adatgyűjtési kötelezettségeik sérelme nélkül a tagállamok a közösségi programmal összhangban kialakított többéves nemzeti programjuk (a továbbiakban: nemzeti program) keretében biológiai, műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozású törzsadatokat gyűjtenek.

(2) A nemzeti program a 2. szakaszban előírtaknak megfelelően különösen az alábbiakat foglalja magában:

a) többéves mintavételi programok;

b) szükség esetén a kereskedelmi halászat és a hobbihorgászat tengeri megfigyelésére szolgáló rendszer;

c) a tengerkutatási felmérésekre vonatkozó rendszer;

d) a tudományos elemzési céllal történő adatkezelésre és -felhasználásra vonatkozó rendszer.

(3) A nemzeti programoknak tartalmazniuk kell az adatok gyűjtése és elemzése során, valamint az adatok helytállóságának és pontosságának becslésekor alkalmazandó eljárásokat és módszereket.

(4) A tagállamok nemzeti programjukat jóváhagyásra benyújtják a Bizottságnak. Ezt a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság által meghatározott időpontig, formában és címre elektronikus úton elküldve teszik meg.

(5) Az első nemzeti program a 2009. és 2010. évre tervezett tevékenységeket tartalmazza.

5. cikk

Koordináció és együttműködés

(1) A tagállamok nemzeti programjukat összehangolják az ugyanabban a tengeri régióban található többi tagállam programjával, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy tevékenységüket egyeztessék olyan harmadik országokkal, amelyek az adott tengeri régióban a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó vizekkel rendelkeznek. E célból a Bizottság regionális koordinációs találkozókat rendezhet annak érdekében, hogy a tagállamokat nemzeti programjaik összehangolásában, valamint az adatok adott régióban való gyűjtésében, kezelésében és felhasználásában segítse.

(2) A regionális koordinációs találkozókon tett, regionális szintű ajánlások figyelembevétele érdekében a tagállamok a programozási időszakban adott esetben módosításokat nyújthatnak be nemzeti programjukra vonatkozóan. E módosításokat a Bizottságnak kell elküldeni legkésőbb két hónappal a végrehajtás éve előtt.

(3) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

Nemzeti programok értékelése és jóváhagyása

(1) A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) értékeli:

a) a nemzeti programok és módosításaik 4. és 5. cikknek való megfelelését; és

b) az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célkitűzésekre a nemzeti programok hatálya alá tartozó adatok tudományos helytállóságát és a javasolt módszerek és eljárások minőségét.

(2) Amennyiben a HTMGB (1) bekezdésben említett értékelése azt mutatja, hogy egy adott nemzeti program nem felel meg a 4. és 5. cikknek, vagy nem garantálja az adatok tudományos helytállóságát vagy a javasolt módszerek és eljárások megfelelő minőségét, a Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállamot, és módosításokat javasol a programhoz. Ezt követően az érintett tagállam felülvizsgált nemzeti programot nyújt be a Bizottságnak.

(3) A Bizottság a HTMGB értékelése és a saját szolgálatai által elvégzett költségfelmérés alapján hagyja jóvá a nemzeti programokat és az azokon az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban végzett módosításokat.

7. cikk

A nemzeti programok eredményeinek értékelése és jóváhagyása

(1) A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak nemzeti programjaik megvalósításáról. Ezt a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság által meghatározott időpontig, formában és címre elküldve teszik meg.

(2) A HTMGB értékeli:

a) a Bizottság által a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban jóváhagyott nemzeti programok végrehajtását; valamint

b) a tagállamok által gyűjtött adatok minőségét.

(3) A Bizottság az alábbiak alapján értékeli a nemzeti programok végrehajtását:

a) a HTMGB értékelése;

b) a megfelelő regionális halgazdálkodási szervezetekkel - amelyekben a Közösség szerződő fél vagy megfigyelő -, valamint az érintett nemzetközi tudományos szervekkel folytatott konzultáció; valamint

c) a saját szolgálatai által végzett költségfelmérés.

8. cikk

Közösségi pénzügyi támogatás

(1) A nemzeti programokra irányuló közösségi pénzügyi támogatást a 861/2006/EK rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

(2) A 861/2006/EK rendelet 9. cikkében említett alapadatok a tagállamok nemzeti programjának csak azon részeire terjednek ki, amelyek a közösségi programot hajtják végre.

(3) Nemzeti programok számára kizárólag az e rendeletben megállapított szabályok teljes mértékű tiszteletben tartása esetén nyújtható közösségi pénzügyi támogatás.

(4) A Bizottság - azt követően, hogy lehetőséget adott az érintett tagállam meghallgatására - felfüggesztheti és/vagy visszatéríttetheti a közösségi pénzügyi támogatást a következő körülmények fennállása esetén:

a) a 7. cikkben említett értékelésből az derül ki, hogy a nemzeti program végrehajtása nem felel meg e rendeletnek; vagy

b) a 7. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett konzultáció rámutat, hogy a tagállamok nem bocsátották rendelkezésre az adatokat a 16. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk (1) bekezdése szerint; vagy

c) nem került sor az adatoknak a 14. cikk (2) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzésére és a 17. cikk szerinti feldolgozására.

(5) A (3) bekezdés sérelme nélkül a Bizottság - azt követően, hogy lehetőséget adott az érintett tagállam meghallgatására - az alábbi körülmények esetén is csökkentheti a közösségi pénzügyi támogatást:

a) ha a 4. cikk (4) bekezdésével összhangban megállapított időpontig nem nyújtottak be a Bizottságnak nemzeti programot;

b) ha a 7. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított időpontig nem nyújtottak be a Bizottságnak jelentést;

c) ha valamely végfelhasználó adatok iránti hivatalos kérelmet nyújtott be, az adatokat azonban nem bocsátották az érintett végfelhasználó rendelkezésére a 20. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban, vagy az adatok minőség-ellenőrzése és feldolgozása nem felelt meg a 14. cikk (2) bekezdésének, illetve a 17. cikknek.

(6) A közösségi pénzügyi támogatás (4) és (5) bekezdésben említett csökkentésének arányban kell állnia a megfelelés hiányának mértékével. A közösségi pénzügyi támogatás (5) bekezdésben említett csökkentése alkalmazásának fokozatosnak kell lennie, és mértéke nem haladhatja meg a nemzeti program teljes éves költségének 25 %-át.

(7) A (6) bekezdésben említett csökkentés alkalmazásának részletes szabályait a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

2. SZAKASZ

Az adatgyűjtési eljárásra vonatkozó előírások

9. cikk

Mintavételi programok

(1) A tagállamok többéves nemzeti mintavételi programokat hoznak létre.

(2) A nemzeti mintavételi programok többek között az alábbiakra terjednek ki:

a) adott esetben a hobbihorgászatot is magában foglaló, biológiai adatokra vonatkozó mintavételi terv, amely halászflotta alapú mintavételre épül;

b) a halászati ágazat által a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatások felmérését lehetővé tevő és a tengeri ökoszisztéma állapotának ellenőrzését elősegítő, az ökoszisztémával kapcsolatos adatokra vonatkozó mintavételi terv;

c) a gazdasági és társadalmi vonatkozású adatokkal kapcsolatos mintavételi terv, amely lehetővé teszi a halászati ágazat gazdasági helyzetének felmérését, illetve amelynek segítségével hosszú távon elemezhető az ágazat teljesítménye és elvégezhető a meghozott vagy javasolt intézkedések hatásvizsgálata.

(3) A nemzeti mintavételi tervek kidolgozására alkalmazott eljárásokat és módszereket a tagállamok határozzák meg, úgy, hogy - amennyire lehetséges - azok:

a) hosszú távon változatlanok legyenek;

b) a régiókon belül szabványosítottak legyenek;

c) a megfelelő regionális halgazdálkodási szervezetek - amelyekben a Közösség szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt -, valamint az érintett nemzetközi tudományos szervek által megállapított minőségi szabványoknak megfeleljenek.

(4) Az összegyűjtött adatok helytállóságát és pontosságát szükség szerint rendszeresen vizsgálni kell.

10. cikk

A mintavételi helyszínekhez való hozzáférés

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti program végrehajtásáért felelős szerv által kijelölt mintavevő személyek feladataik teljesítése érdekében hozzáférhessenek:

a) valamennyi kirakodott fogáshoz, ideértve - adott esetben - az átrakodott és az akvakultúra-létesítményekbe átszállított halmennyiséget is;

b) a hajókra és vállalkozásokra vonatkozóan a gazdasági adatok gyűjtéséért felelős közigazgatási szervek által vezetett nyilvántartásokhoz;

c) a halászattal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások gazdasági adataihoz.

11. cikk

A kereskedelmi halászat és a hobbihorgászat tengeri megfigyelése

(1) A tagállamok a kereskedelmi halászat és a hobbihorgászat tengeri megfigyelésére vonatkozó programokat dolgoznak ki és vezetnek be, amennyiben a nemzeti programok keretében történő adatgyűjtés céljából arra szükség van.

(2) A tengeri megfigyeléssel kapcsolatos feladatokat a tagállamok határozzák meg.

(3) A közösségi halászhajók kapitányai felveszik a fedélzetre a tengeri megfigyelési rendszer keretében működő és az adott nemzeti program végrehajtásáért felelős szerv által kijelölt mintavevő személyeket, és együttműködnek velük annak érdekében, hogy a közösségi halászhajók fedélzetén való tartózkodásuk ideje alatt elvégezhessék feladataikat.

(4) A közösségi halászhajók kapitányai csak a nyilvánvaló helyhiány indokával vagy a nemzeti jogszabályok szerinti biztonsági okokból utasíthatják el a tengeri megfigyelési rendszer keretében működő mintavevő személyek fedélzetre való felvételét. Ilyen esetekben az adatokat a nemzeti program végrehajtásáért felelős szerv által kidolgozott és ellenőrzött önmintavételi program keretében kell összegyűjteni, amelyet a közösségi halászhajó személyzete végez el.

12. cikk

Tengerkutatási felmérés

(1) A tagállamok - a kereskedelmi halászati vállalkozások által szolgáltatott adatoktól függetlenül - tengerkutatási felméréseket végeznek az állományok méretének és eloszlásának értékelése, valamint a halászati tevékenység környezetre kifejtett hatásának felmérése céljából.

(2) A közösségi támogatásra jogosult tengerkutatási felméréseket a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

III. FEJEZET

ADATKEZELÉSI ELJÁRÁS

13. cikk

Adattárolás

A tagállamok:

a) biztosítják a nemzeti programok keretében gyűjtött törzsadatok számítógépes adatbázisokban történő biztonságos tárolását, és minden szükséges lépést megtesznek bizalmas kezelésük érdekében;

b) biztosítják a nemzeti programok keretében gyűjtött társadalmi és gazdasági vonatkozású törzsadatokkal kapcsolatos metaadatok számítógépes adatbázisokban történő biztonságos tárolását;

c) minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elvesztéstől, romlástól, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

14. cikk

Az adatok minőség-ellenőrzése és validálása

(1) A tagállamok felelősek a nemzeti programok keretében összegyűjtött törzsadatok, valamint az ezeken alapuló, a végfelhasználóknak továbbítandó részletes és összesített adatok minőségéért és teljességéért.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a nemzeti programok keretében gyűjtött törzsadatokat a megfelelő minőség-ellenőrzési eljárások segítségével kellően ellenőrizzék a hibák kiszűrése érdekében;

b) a nemzeti programok keretében gyűjtött, törzsadatok alapján kapott adatokat a végfelhasználóknak történő elküldésük előtt validálják;

c) az a) és b) pontban említett törzs-, részletes és összesített adatokra alkalmazandó minőségbiztosítási eljárásokat a nemzetközi tudományos testületek, a regionális halgazdálkodási szervezetek és a HTMGB által elfogadott eljárásokkal összhangban dolgozzák ki.

IV. FEJEZET

A KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKA KERETÉBEN GYŰJTÖTT ADATOK FELHASZNÁLÁSA

15. cikk

A rendelkezés hatálya alá tartozó adatok

(1) Ez a fejezet az alábbiak alapján gyűjtött valamennyi adatra alkalmazandó:

a) a 2847/93/EK, a 788/96/EK, a 2091/98/EK, a 104/2000/EK, a 2347/2002/EK, az 1954/2003/EK, a 2244/2003/EK, a 26/2004/EK, a 812/2004/EK, az 1921/2006/EK, az 1966/2006/EK, valamint az 1100/2007/EK rendelet;

b) az e rendelet keretében:

i. a hajók tevékenységére vonatkozó, megfelelő formátumú adatok, amelyek műholdas megfigyelésből és egyéb felügyeleti rendszerekből származó információkon alapulnak;

ii. állományok szerinti bontásban a regionális halászattípusokként és flottaszegmensekként, földrajzi területenként és időszakonként kifogott halak - adott esetben a visszaengedett halállományt is beleértve - összmennyiségének megbízható becslését lehetővé tévő adatok;

iii. a kiaknázott állományok állapotának felméréséhez szükséges valamennyi biológiai adat;

iv. a halászati tevékenységek által a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatás értékeléséhez szükséges, az ökoszisztémával kapcsolatos adatok;

v. a halászati ágazat gazdasági és társadalmi vonatkozású adatai.

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben említett adatgyűjtés során el kell kerülniük minden átfedést.

16. cikk

A törzsadatokhoz való hozzáférés és azok továbbítása

(1) A 4. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött, társadalmi és gazdasági vonatkozású adatoktól eltérő törzsadatok meglétének ellenőrzése céljából a tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság hozzáférjen a 13. cikk a) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

(2) A 4. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött társadalmi és gazdasági vonatkozású adatok ellenőrzése céljából a tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság hozzáférjen a 13. cikk b) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

(3) A tagállamok megállapodást kötnek a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság eredményesen és akadálytalanul hozzáférjen az (1) és (2) bekezdésben említett nemzeti számítógépes adatbázisaikhoz, az egyéb közösségi szabályok által megállapított kötelezettségek sérelme nélkül.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a tengerkutatási felmérésekre vonatkozó programok keretében gyűjtött törzsadatokat a Közösség és a tagállamok nemzetközi kötelezettségeivel összhangban továbbítsák a nemzetközi tudományos szervezeteknek és a regionális halgazdálkodási szervezetek keretében működő megfelelő tudományos szerveknek.

17. cikk

Törzsadatok feldolgozása

(1) A tagállamok a törzsadatokat a feldolgozás során részletes vagy összesített adatokká alakítják át összhangban:

a) a vonatkozó nemzetközi szabványokkal, amennyiben ilyenek léteznek;

b) a nemzetközi vagy regionális szinten elfogadott eljárásokkal, amennyiben ilyenek léteznek.

(2) A tagállamok szükség esetén biztosítják a végfelhasználók és a Bizottság számára a kért adatok feldolgozásához alkalmazott módszerek leírását és statisztikai jellemzőiket.

18. cikk

A részletes és összesített adatok benyújtása

(1) A tagállamok a végfelhasználók rendelkezésére bocsátják a részletes és összesített adatokat azzal a céllal, hogy támogassák a tudományos elemzéseket:

a) mint a halgazdálkodásra vonatkozó tanácsadás alapját, beleértve a regionális tanácsadó testületeket is;

b) a nyilvános viták és az érdekelt feleknek a szakpolitika alakításában való részvétele érdekében;

c) tudományos értekezés céljából.

(2) Amennyiben szükséges, a névtelenség biztosítása érdekében a tagállamok visszautasíthatják a hajók tevékenységére vonatkozó, a műholdas hajómegfigyelési rendszerből származó információkon alapuló adatok szolgáltatását végfelhasználók számára az (1) bekezdés b) pontjában említett célokra.

19. cikk

A részletes és összesített adatok továbbítása

A tagállamok a részletes és összesített adatokat biztonságos elektronikus formátumban továbbítják.

20. cikk

A részletes és összesített adatok továbbításának eljárása

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vonatkozó részletes és összesített adatokat - a Közösség és a tagállamok nemzetközi kötelezettségeivel összhangban - rendszeresen és időben megküldjék a megfelelő regionális halgazdálkodási szervezetnek, amelyekben a Közösség szerződő félként vagy megfigyelőként részt vesz, valamint az érintett nemzetközi tudományos szerveknek.

(2) A részletes és összesített adatok konkrét tudományos elemzés céljából való kérelme esetén a tagállamok biztosítják, hogy az adatok a végfelhasználók rendelkezésére álljanak:

a) a 18. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett célra az adatkérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül;

b) a 18. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett célra az adatkérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül.

(3) A részletes és összetett adatoknak a 18. cikk (1) bekezdése c) pontjában említett tudományos értekezés céljából való kérelme esetén a tagállamok:

a) az adatgyűjtők szakmai érdekeinek védelme céljából az adatok gyűjtése időpontjától számított három évig visszatarthatják az adatok végfelhasználók számára való továbbítását. A tagállamok bármilyen ilyen döntésről tájékoztatják a végfelhasználókat és a Bizottságot. Kellően indokolt esetben a Bizottság engedélyezheti az említett időszak meghosszabbítását;

b) e hároméves időszak lejárta esetén gondoskodnak arról, hogy az adatok a végfelhasználók rendelkezésére álljanak az adatkérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül.

(4) A tagállamok a részletes és összesített adatok továbbítását csak az alábbi esetekben tagadhatják meg:

a) ha fennáll a természetes vagy jogi személyek azonosításának a veszélye, amely esetben az adott tagállam a végfelhasználók igényeinek kielégítésére javaslatot tehet olyan alternatív megoldásokra, amelyek biztosítják az anonimitást;

b) a 22. cikk (3) bekezdésében említett esetekben;

c) ha ugyanezek az adatok más formában, illetve formátumban, a végfelhasználók számára könnyen hozzáférhető módon már rendelkezésre állnak.

(5) Azokban az esetekben, amikor a megfelelő regionális halgazdálkodási szervezetektől - amelyekben a Közösség szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt - és érintett nemzetközi tudományos szervektől eltérő végfelhasználók által kért adatok különböznek a korábban már a megfelelő regionális halgazdálkodási szervezetek - amelyekben a Közösség szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt - és érintett nemzetközi tudományos szervek rendelkezésére bocsátott adatoktól, a tagállamok az adattovábbítás előtt a végfelhasználóknak felszámíthatják az adatok kivonatolásának és - amennyiben szükséges - összesítésének tényleges költségeit.

21. cikk

Az adatszolgáltatás megtagadásának felülvizsgálata

(1) Ha valamely tagállam a 20. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján megtagadja az adatszolgáltatást, a végfelhasználó kérheti a Bizottságtól az elutasítás felülvizsgálatát. Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az adatszolgáltatás megtagadása nem kellően indokolt, megkövetelheti a tagállamtól, hogy az adatokat egy hónapon belül bocsássa a végfelhasználó rendelkezésére.

(2) Amennyiben a tagállam az említett adatokat az (1) bekezdésben említett időszakon belül nem adja meg, a 8. cikk (5) és (6) bekezdése alkalmazandó.

22. cikk

A végfelhasználók kötelezettségei

(1) A végfelhasználók:

a) az adatokat a kérelmükben megjelölt célra használják fel a 18. cikkel összhangban;

b) kellően megjelölik az adatok forrásait;

c) felelnek az adatoknak a tudományos etika tekintetében való helyes és megfelelő felhasználásáért;

d) a Bizottságot és az érintett tagállamokat tájékoztatják az adatokkal kapcsolatos bármilyen feltételezett problémákról;

e) az érintett tagállamokat és a Bizottságot tájékoztatják az adatok felhasználásának eredményeiről;

f) a kért adatokat az érintett tagállam beleegyezése nélkül nem továbbítják harmadik felek részére;

g) az adatokat nem adják el harmadik feleknek.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot minden olyan esetben, ha a végfelhasználók nem tartják be az előírásokat.

(3) Ha valamely végfelhasználó nem tartja be az (1) bekezdésben megállapított követelményeket, a Bizottság engedélyezheti, hogy az érintett tagállam az említett végfelhasználó esetében korlátozza vagy megtagadja az adatokhoz való hozzáférést.

V. FEJEZET

A TUDOMÁNYOS TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA

23. cikk

A nemzetközi testületek ülésein való részvétel

A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti szakértőik részt vegyenek a regionális halgazdálkodási szervezetek - amelyekben a Közösség szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt -, valamint az érintett nemzetközi tudományos szervek vonatkozó ülésein.

24. cikk

Koordináció és együttműködés

(1) A tagállamok és a Bizottság összehangolják erőfeszítéseiket és együttműködnek annak érdekében, hogy tovább javítsák a tudományos tanácsadás megbízhatóságát, a munkaprogramok minőségét, valamint a regionális halgazdálkodási szervezetek - amelyekben a Közösség szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt -, valamint az érintett nemzetközi tudományos szervek munkamódszereit.

(2) Az ilyen egyeztetés és együttműködés a nyílt tudományos vita sérelme nélkül történik, és célja az elfogulatlan tudományos tanácsadás előmozdítása.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

26. cikk

Nyomon követés

A Bizottság a HTMGB-vel együtt a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkével létrehozott halászati és akvakultúra-ágazati bizottság (a továbbiakban: a bizottság) keretében nyomon követi a nemzeti programok előrehaladását.

27. cikk

Halászati és akvakultúra-ágazati bizottság

(1) A Bizottság munkáját a bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkeit kell alkalmazni.

(3) Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett határidő egy hónap.

28. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az 1543/2000/EK rendelet 2009. január 1-jén hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendelkezéseket azonban továbbra is alkalmazni kell a 2008. december 31. előtt elfogadott nemzeti programok vonatkozásában.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

29. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1543/2000/EK rendeletA 199/2008/EK rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3., 4. és 5. cikk
4. cikk15. cikk
5. cikk3. és 25. cikk
6. cikk4. és 8. cikk
7. cikk13. és 18. cikk
8. cikk25. és 26. cikk
9. cikk27. cikk
10. cikk26. cikk
11. cikk29. cikk

( 1 ) 2007. november 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 10., 2008.1.15., 53. o.

( 3 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb a 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 176., 2000.7.15., 1. o.

( 5 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1098/2007/EK rendelettel (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 108., 1996.5.1., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 266., 1998.10.1., 36. o.

( 8 ) HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 351., 2002.12.28., 6. o. A 2269/2004/EK rendelettel (HL L 396., 2004.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

( 11 ) HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

( 12 ) HL L 5., 2004.1.9., 25. o. Az 1799/2006/EK rendelettel (HL L 341., 2006.12.7., 26. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 150., 2004.4.30., 12. o. A 809/2007/EK rendelettel (HL L 182., 2007.7.12., 1. o.; helyesbítve: HL L 185., 2004.5.24., 4. o.) módosított rendelet.

( 14 ) HL L 403., 2006.12.30., 1. o.

( 15 ) HL L 409., 2006.12.30., 1. o.; helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 3. o.

( 16 ) HL L 248., 2007.9.22., 17. o.

( 17 ) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

( 18 ) HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

( 19 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

( 20 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 21 ) HL L 160., 2006.6.14., 1. o.

( 22 ) HL L 225., 2005.8.31., 18. o.

( 23 ) HL L 187., 1999.7.20., 70. o. A 2004/864/EK határozattal (HL L 370., 2004.12.17., 91. o.) módosított határozat.

( 24 ) HL L 256., 2004.8.3., 17. o. A 2007/409/EK határozattal (HL L 155., 2007.6.15., 68. o.) módosított határozat.

( 25 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0199 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0199&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0199-20080312 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0199-20080312&locale=hu

Tartalomjegyzék