32002L0072[1]

A Bizottság 2002/72/EK irányelve (2002. augusztus 6.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakrólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 2002/72/EK IRÁNYELVE

(2002. augusztus 6.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/109/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3. cikkére,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

(1)

A legutóbb a 2002/17/EK irányelvvel ( 2 ) módosított, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 1990. február 23-i 90/128/EGK bizottsági irányelvet ( 3 ) többször és lényegesen módosítani kellett; így célszerű azt a világosság és az érthetőség érdekében egységesíteni.

(2)

A 89/109/EGK irányelv 2. cikke megállapítja, hogy az anyagokból és a tárgyakból - késztermék állapotukban - az összetevők nem kerülhetnek át olyan mennyiségben az élelmiszerekbe, amely az emberi egészségre veszélyes lehet vagy az élelmiszerek összetételében elfogadhatatlan változásokat idéz elő.

(3)

E cél elérése érdekében a műanyagok és a műanyag tárgyak esetén a megfelelő jogi eszköz a 89/109/EGK irányelv 3. cikke értelmében egy egyedi irányelv, amelynek általános rendelkezései a kérdéses esetben is alkalmazhatók.

(4)

Ezen irányelv alkalmazási területének egybe kell esnie a 82/711/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) alkalmazási területével.

(5)

Mivel az ezen irányelvben megállapított szabályok nem alkalmazhatók az ioncserélő gyantákra, ezen anyagokról és tárgyakról egy későbbi egyedi irányelv rendelkezik.

(6)

A szilikonokat nem műanyagnak, hanem elasztomernek kell tekinteni, így azokat ki kell zárni a műanyagok meghatározásából.

(7)

A 89/109/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott célok eléréséhez elegendő összeállítani a jóváhagyott anyagok listáját, feltüntetve benne az összkioldódási határértékeket és szükség esetén más külön korlátozásokat.

(8)

A közösségi szinten teljes körűen bevizsgált és engedélyezett monomerek és egyéb kiindulási anyagok mellett léteznek olyan, legalább egy tagállam által bevizsgált és engedélyezett monomerek és kiindulási anyagok, amelyeket továbbra is alkalmazni lehet, amíg az élelmiszerügyi tudományos bizottság be nem vizsgálja azokat, és döntés születik a közösségi jegyzékbe történő felvételükről; ezt az irányelvet tehát kellő időben ki kell terjeszteni az ideiglenesen kizárt anyagokra és ágazatokra.

(9)

Az adalékanyagok listája jelenleg nem teljes, mivel nem tartalmazza az összes olyan anyagot, amelyet legalább egy tagállamban elfogadtak; ezekre az anyagokra tehát továbbra is a nemzeti jogszabályok vonatkoznak mindaddig, amíg döntés születik a közösségi listára történő felvételükről.

(10)

Ezen irányelv csak néhány anyagra állapít meg előírásokat. Az előírást igénylő egyéb anyagokat továbbra is a nemzeti jogszabályok szabályozzák mindaddig, amíg közösségi szinten döntés születik.

(11)

Egyes adalékanyagok esetében az ezen irányelvben megállapított korlátozások még nem alkalmazhatók minden helyzetben mindaddig, amíg meg nem történik a fogyasztók - egyes különleges helyzetekre jellemző - expozíciójának jobb becsléséhez szükséges adatok összegyűjtése és kiértékelése; ezért ezek az adalékanyagok a közösségi szinten teljes körűen szabályozott adalékanyagok listájától eltérő listán jelennek meg.

(12)

A 82/711/EGK irányelv meghatározza a műanyagok és műanyag tárgyak összetevőinek kioldódási vizsgálatához szükséges alapvető szabályokat, a 85/572/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) pedig meghatározza a kioldódási vizsgálatokban alkalmazandó modellanyagok listáját.

(13)

A kész anyagban vagy tárgyban egy-egy összetevő mennyiségének a meghatározása egyszerűbb, mint a speciális kioldódási szintjének meghatározása. Bizonyos körülmények között engedélyezni kell, hogy a speciális kioldódási szint meghatározása helyett mennyiségi méréssel igazolják a megfelelőséget.

(14)

Bizonyos típusú műanyagok esetén a tapasztalati adatokra alapozott és általánosan elismert diffúziós modellek bizonyos körülmények között lehetővé teszik egy anyag kioldódási szintjének becslését, így a bonyolult, költséges és időigényes vizsgálatok elkerülhetők.

(15)

Az összkioldódási határérték jelzi az anyag inerciájának a mértékét, megakadályozza, hogy az élelmiszer összetételében elfogadhatatlan változások történjenek, továbbá csökkenti a nagyszámú speciális kioldódási határérték vagy más korlátozás szükségességét, így hatékony kontrollt biztosít.

(16)

A 78/142/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) határértékeket állapít meg a vinil-klorid alkalmazásával előállított műanyagok és műanyag tárgyak vinil-klorid tartalmára, valamint az ilyen anyagokból és tárgyakból kioldódó vinil-klorid mennyiségére, a 80/766//EGK ( 7 ) és a 81/432/EGK bizottsági irányelv ( 8 ) pedig meghatározza a fenti határértékek ellenőrzésére vonatkozó közösségi vizsgálati módszereket.

(17)

Az esetleges felelősségre tekintettel mindig szükség van a 89/109/EGK irányelv 6. cikkének (5) bekezdésében előírt írásos nyilatkozatra, amikor olyan műanyagokat vagy műanyag tárgyakat használnak üzemszerűen, amelyeknél jellegüknél fogva nem nyilvánvaló, hogy élelmiszerekkel történő érintkezésre szántak.

(18)

A 80/590/EGK bizottsági irányelv ( 9 ) határozza meg azt a jelölést, amelyet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokon vagy tárgyakon fel lehet tüntetni.

(19)

Az arányosság elvével összhangban, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak szabad mozgásának biztosítására irányuló alapvető célkitűzések eléréséhez szükséges és célszerű megállapítani a műanyagok és az engedélyezett anyagok meghatározásának szabályait. Ezen irányelv arra szorítkozik, ami a szerződés 5. cikkének harmadik bekezdésével összhangban a kitűzött célok eléréséhez szükséges.

(20)

A 89/109/EGK irányelv 3. cikke értelmében az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal konzultáció történt azon előírások tekintetében, amelyek hatással lehetnek a közegészségre.

(21)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(22)

Ez az irányelv nem érinti azokat a VII. melléklet B. címében megadott határidőket, amelyeken belül a tagállamoknak meg kell felelniük a 90/128/EGK irányelvnek és az azt módosító jogi aktusoknak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1 cikk

(1) Ez az irányelv a 89/109/EGK irányelv 3. cikke értelmében vett egyedi irányelv.

(2) Ez az irányelv az alábbi, olyan anyagokra és tárgyakra alkalmazandó, amelyek késztermékként élelmiszerekkel rendeltetésszerűen vagy másként érintkezésbe kerülnek, és ez kifejezetten a rendeltetésük (a továbbiakban: műanyagok és műanyag tárgyak):

a) kizárólag műanyagból álló anyagok és tárgyak, és azok részei;

b) többrétegű műanyagok és műanyag tárgyak;

c) fedéltömítést alkotó műanyag rétegek vagy műanyag bevonatok, amelyek együtt különböző típusú anyagok kettő vagy több rétegéből állnak.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a "műanyag" az a szerves makromolekuláris vegyület, amelyet polimerizációval, polikondenzációval, poliaddícióval vagy más hasonló eljárással, kis relatív molekulatömegű molekulákból vagy természetes makromolekulák kémiai módosításával állítanak elő. Az ilyen makromolekuláris vegyületekhez más anyagokat lehet adni.

Nem tekinthetők azonban "műanyagoknak" a következők:

a) a lakkozott vagy lakkozás nélküli regenerált cellulózfilm, amelyre a 93/10/EGK bizottsági irányelv ( 10 ) vonatkozik;

b) elasztomerek és a természetes, illetve a szintetikus gumik;

c) a papír és a papírlemez, valamint a műanyaggal módosított papírok;

d) a következő felületbevonók:

- paraffinviaszok, beleértve a szintetikus paraffinviaszokat és/vagy a mikrokristályos viaszokat;

- az első francia bekezdésben felsorolt viaszok egymással és/vagy műanyagokkal alkotott keverékei;

e) ioncserélő gyanták;

f) szilikonok.

(4) A (2) bekezdés c) pontjának sérelme nélkül, ez az irányelv nem vonatkozik a két vagy több műanyag rétegből álló olyan anyagokra és tárgyakra, ahol egy vagy több réteg nem kizárólag műanyag, még akkor sem, ha az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő réteg kizárólag műanyag.

1a. cikk

Az irányelv alkalmazásában:

a) "többrétegű műanyagok vagy műanyag tárgyak": kettő vagy több anyagrétegből álló műanyagok vagy műanyag tárgyak, amelyek mindegyike kizárólag műanyagból készül, és amelyek ragasztóval vagy másként vannak egymáshoz rögzítve;

b) "funkcionális műanyag záróréteg": egy vagy több műanyag rétegből álló záróréteg, amely biztosítja, hogy a kész anyag vagy termék megfeleljen az 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 11 ) 3. cikkének és ezen irányelvnek;

c) "zsírszegény élelmiszer": olyan élelmiszer, amelynél a kioldódási vizsgálathoz a 85/572/EGK irányelv a "D" modellanyagtól különböző modellanyagokat ír elő.

2. cikk

(1) A műanyagokból és műanyag tárgyakból az élelmiszerekbe kioldódó összetevők mennyisége nem haladhatja meg a 60 milligrammot az élelmiszer vagy a modellanyag egy kilogrammjára számítva (mg/kg) (összkioldódási határérték).

Ez a határérték a következő esetekben azonban a műanyag vagy műanyag tárgy felszínének egy négyzetdeciméterére számítva 10 milligramm (mg/dm2):

a) tartályok vagy tartályként használható edények, illetve megtölthető tárgyak esetén, ha azok térfogata 500 milliliternél (ml) kisebb vagy 10 liternél (l) nagyobb;

b) lap, fólia vagy más olyan műanyagok vagy műanyag tárgyak esetén, amelyek nem tölthetők meg, vagy amelyeknél gyakorlatilag lehetetlen felbecsülni az ilyen anyag vagy tárgy felszíne és a vele érintkezésbe kerülő élelmiszer mennyisége közötti arányt.

(2) A 91/321/EGK bizottsági irányelv ( 12 ) és a 96/5/EK bizottsági irányelv ( 13 ) szerint csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, vagy ilyenekkel már érintkezésben lévő műanyagok és műanyag tárgyak esetében az összkioldódási határérték mindig 60 mg/kg.

3. cikk

(1) Csak a II. melléklet A. címében felsorolt monomerek és egyéb kiindulási anyagok használhatók fel műanyagok és műanyag tárgyak gyártásához, figyelemmel az abban megállapított korlátozásokra is.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a II. melléklet B. címében felsorolt monomerek és egyéb kiindulási anyagok legkésőbb 2004. december 31-ig továbbra is felhasználhatók, mindaddig, amíg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (továbbiakban: a Hatóság) nem értékeli azokat.

(3) A II. melléklet A. címében szereplő lista módosítható:

- a 89/109/EGK irányelv II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban, a II. melléklet B. címében szereplő anyagok listára történő felvételével, vagy

- a 89/109/EGK irányelv 3. cikkének megfelelően, a jegyzék "új anyagok" - kal történő kiegészítésével, tehát olyanokkal, amelyek a II. mellékletnek sem az A. sem a B. címében nem szerepelnek.

(4) A tagállamok a saját területükön semmilyen új anyag használatát nem engedélyezhetik a 89/109/EGK irányelv 4. cikkében szereplő eljáráson kívül.

(5) A II. melléklet A. és B. címében feltüntetett jegyzékek még nem tartalmazzák a kizárólag az alábbiak előállítására használt monomereket és egyéb kiindulási anyagokat:

- gyantából vagy polimerizált termékekből nyert, folyékony, por vagy diszperziós formájú felületkezelők, például lakkok, kencék, festékek stb.,

- epoxigyanták,

- ragasztók és promotereik,

- nyomdafestékek.

4. cikk

(1) Azon adalékanyagok közösségi listáját, amelyek műanyagok és műanyag tárgyak előállítására felhasználhatók, a felhasználásukra vonatkozó korlátozásokkal és/vagy előírásokkal együtt a III. melléklet tartalmazza.

Az adalékanyagok közösségi listájára fel nem vett adalékanyagok 2009. december 31-ig felhasználhatók a nemzeti jogszabályok szerint.

2010. január 1-jétől kizárólag az adalékanyagok közösségi listájára felvett adalékanyagok használhatók műanyagok és műanyag tárgyak előállítására (pozitív lista).

(2) A III. melléklet B. címében felsorolt adalékanyagoknál a 82/711/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében, és a 85/572/EGK irányelv 1. cikkében meghatározott "D" élelmiszer-utánzó modellanyagban, illetve a helyettesítő vizsgálatok vizsgálati közegeiben megállapított speciális kioldódási határértékeknek való megfelelés ellenőrzését 2008. május 1. -jétől kell alkalmazni.

(3) A III. melléklet A. és B. címében szereplő listák még nem tartalmazzák a következő adalékanyagokat:

a) olyan adalékanyagok, amelyeket csak az alábbiak előállítására használnak fel:

- gyantából, illetve polimerizált termékekből nyert folyékony állapotú, por vagy diszperziós formájú felületkezelők, például lakkok, kencék, festékek,

- epoxigyanták,

- ragasztók és promotereik,

- nyomdafestékek;

b) színezékek;

c) oldószerek.

4a. cikk

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében említett anyagok listájára bármikor fel lehet venni új adalékanyagot, miután annak biztonságosságát a Hatóság értékelte.

(2) A tagállamok előírják, hogy azon személyeknek, akik egy vagy több tagállamban már forgalomba hozott új adalékanyagot kívánnak felvetetni a 4. cikk (1) bekezdésében említett listára, legkésőbb 2006. december 31-ig be kell nyújtaniuk az adalékanyag biztonságosságának a Hatóság által történő értékeléséhez szükséges adatokat.

A szükséges adatok benyújtásához a kérelmezőnek figyelembe kell vennie az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban felhasználandó anyag engedélyezését megelőző biztonsági értékelés iránti kérelem benyújtására vonatkozó iránymutatását.

(3) A Bizottság legkésőbb 2008. április 11-ig közzéteszi a Hatóság által értékelendő adalékanyagok ideiglenes listáját. A listát rendszeresen frissíteni kell.

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a szóban forgó cikkben említett közösségi listára fel nem vett adalékanyagok 2010. január 1. után továbbra is felhasználhatók a nemzeti jogszabályok szerint mindaddig, amíg felvételre nem kerülnek az ideiglenes listára.

(5) Valamely adalékanyagnak az ideiglenes listára történő felvétele az alábbi feltételekhez kötött:

a) az adalékanyagot egy vagy több tagállamban legkésőbb 2006. december 31-ig engedélyezték;

b) az adott adalékanyagra vonatkozó, a (2) bekezdésben említett adatokat a Hatóság követelményeivel összhangban, legkésőbb 2006. december 31-ig benyújtották.

(6) Valamely adalékanyag akkor törlendő az ideiglenes listáról, ha:

a) felvételre kerül az adalékanyagok közösségi listájára; vagy

b) a Bizottság úgy határoz, hogy az anyag nem kerül felvételre az adalékanyagok közösségi listájára; vagy

c) az adatok vizsgálata során a Hatóság kiegészítő információkat igényel, és ezen információkat a Hatóság által meghatározott határidőn belül nem nyújtották be.

4b. cikk

A 89/109/EGK irányelv 4. cikkének sérelme nélkül a tagállamok 2006. december 31. után nem engedélyezhetik a 4. cikk (1) bekezdésében említett azon adalékanyagokat, amelyeket az élelmiszerügyi tudományos bizottság vagy a Hatóság egyáltalán nem értékelt.

4c. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, fedelekben használt műanyag rétegek vagy műanyag bevonatok gyártásához használt adalékok tekintetében a következő szabályok vonatkoznak:

a) A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a III. mellékletben felsorolt adalékok használatára az e mellékletben megállapított korlátozások, illetve előírások vonatkoznak.

b) A 4. cikk (1) bekezdésétől, valamint a 4a. cikk (1) és (5) bekezdésétől eltérően a III. mellékletben lévő jegyzéken nem szereplő adalékok újabb felülvizsgálatig továbbra is használhatók, a nemzeti jog rendelkezéseitől függően.

c) A 4b. cikktől eltérően a tagállamok nemzeti szinten továbbra is engedélyezhetik az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, fedelekben használt műanyag rétegek vagy műanyag bevonatok gyártásához használt adalékokat.

4d. cikk

A műanyagok és műanyag tárgyak gyártásához kizárólag polimerizációs segédanyagként használt adalékok tekintetében, amelyek rendeltetésszerűen nem maradnak bent a késztermékben (a továbbiakban: PSA), a következő szabályok vonatkoznak:

a) A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a III. mellékletben felsorolt PSA használatára az e III. mellékletben megállapított korlátozások, illetve előírások vonatkoznak.

b) A 4. cikk (1) bekezdésétől, valamint a 4a. cikk (1) és (5) bekezdésétől eltérően a III. mellékletben lévő jegyzéken nem szereplő PSA újabb felülvizsgálatig továbbra is használhatók, a nemzeti jog rendelkezéseitől függően.

c) A 4b. cikktől eltérően a tagállamok nemzeti szinten továbbra is engedélyezhetik a PSA-t.

4e. cikk

Műanyagok és műanyag tárgyak gyártásához az azodikarbonamid (EGK-szám: 36640 [CAS-szám: 000123-77-3]) használata tilos.

5. cikk

Csak a IV. mellékletben felsorolt, bakteriális fermentációval kapott termékek használhatók az élelmiszerekkel való érintkezésben.

5a. cikk

(1) A 4. cikkben említett azon adalékanyagok, amelyek a 89/107/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) által élelmiszer-adalékanyagként vagy a 88/388/EGK tanácsi irányelv ( 15 ) által ízesítőként engedélyezettek, nem kerülhetnek át:

a) az élelmiszerekbe olyan mennyiségben, amely az élelmiszer-késztermékben technológiai funkciót tölt be;

b) azon élelmiszerekbe, amelyek felhasználása élelmiszer-adalékanyagként vagy ízesítőként olyan mennyiségben engedélyezett, amely meghaladja a 89/107/EGK irányelvben, illetve a 88/388/EGK irányelvben vagy - amennyiben alacsonyabb - az ezen irányelvben meghatározott korlátozásokat;

c) azon élelmiszerekbe, amelyek élelmiszer-adalékanyagként vagy ízesítőként való felhasználása nem engedélyezett olyan mennyiségben, amely meghaladja az ezen irányelv 4. cikkében megállapított korlátozásokat.

(2) A kiskereskedelmi szakasz kivételével az értékesítési szakaszokban az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő és az (1) bekezdésben említett adalékokat tartalmazó műanyagokat és műanyag tárgyakat a 9. cikkben előírt információkat tartalmazó írásos nyilatkozat kíséri.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett anyagokat élelmiszerrel érintkezésbe kerülő aktív műanyagok és műanyag tárgyak aktív összetevőjeként használják fel, akkor azokra a közösségi rendelkezések elfogadásáig a nemzeti előírások vonatkozhatnak.

6. cikk

(1) A műanyagokra és a műanyag tárgyakra vonatkozó általános előírásokat az V. melléklet A. címe tartalmazza. Az V. melléklet B. címe a II., III. és IV. mellékletben szereplő egyes anyagokra vonatkozó egyéb előírásokat tartalmaz.

(2) A "Korlátozások és/vagy előírások" fejlécű oszlopban szereplő, zárójelbe tett számok jelentését a VI. melléklet ismerteti.

7. cikk

A II. és a III. mellékletben megállapított listán szereplő speciális kioldódási határértékeket mg/kg-ban kell kifejezni. E határértékeket azonban mg/dm2-ben kell kifejezni a következő esetekben:

a) 500 ml-nél kisebb vagy 10 l-nél nagyobb térfogatú tárolóedények, tárolóedényhez hasonló tárgyak vagy megtölthető tárgyak esetén;

b) lap, film vagy egyéb anyagok vagy tárgyak esetén, amelyek nem tölthetők meg, vagy amelyeknél gyakorlatilag lehetetlen felbecsülni az ilyen anyag vagy tárgy felületének nagysága és a vele érintkezésbe kerülő élelmiszer-mennyiség közötti viszonyt.

Ezekben az esetekben a II. és a III. mellékletben megállapított, mg/kg-ban kifejezett határértékeket a mg/dm2-ben történő kifejezéshez 6-tal, mint egyezményes átváltási aránnyal kell osztani.

A 91/321/EGK irányelv és a 96/5/EK irányelv szerinti, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, vagy ilyenekkel már érintkezésben lévő műanyagok és műanyag tárgyak esetében az egyedi kioldódási határérték mértékegysége mindig mg/kg.

7a. cikk

(1) Többrétegű műanyagban vagy műanyag tárgyban az egyes műanyag rétegek összetételének meg kell felelnie ezen irányelv előírásainak.

(2) Amennyiben a végtermékként kapott műanyag vagy műanyag tárgy megfelel az irányelvben előírt egyedi kioldódási és összkioldódási határértékeknek, az (1) bekezdéstől eltérően az élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező és attól funkcionális műanyag záróréteggel elválasztott réteg:

a) nem szükséges, hogy megfeleljen az irányelvben előírt korlátozásoknak és előírásoknak; illetve

b) gyártása történhet olyan anyagokkal, melyek nem szerepelnek ebben az irányelvben vagy az élelmiszerekkel reneltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok vagy műanyag tárgyak nemzeti listáin.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában szereplő anyagok kioldódása az élelmiszerbe vagy modellanyagba nem haladja meg a 0,01 mg/kg értéket, a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 16 ) 11. cikke szerinti elemzési módszerrel, statisztikai biztonsággal mérve. A határérték mindig az élelmiszerben vagy modellanyagban lévő koncentrációként értendő. Ez vonatkozik vegyületcsoportra is, ha a vegyületek szerkezeti vagy toxikológiai szempontból rokonok, például ugyanazon meghatározó funkciós csoporttal rendelkező izomerek vagy vegyületek, és ide tartozik az esetleges nem kívánatos festékátkenődés is.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában említett anyagok nem tartozhatnak a következő kategóriába:

a) a 67/548/EGK tanácsi irányelv ( 17 ) I. mellékletében igazoltan vagy feltehetően rákkeltő, mutagén vagy szaporodásgátló anyagokként besorolt anyagok; vagy

b) a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében előírt szabályok szerint a saját felelősségre vonatkozó kritériumok alapján rákkeltő, mutagén vagy szaporodásgátló anyagokként besorolt anyagok.

8. cikk

(1) A kioldódási határértékek betartásának ellenőrzését a 82/711/EGK és a 85/572/EGK irányelvben megállapított szabályokkal, valamint az I. mellékletben szereplő kiegészítő rendelkezésekkel összhangban kell végezni.

(2) A speciális kioldódási határértékek betartásának az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzése nem kötelező akkor, ha a mért összkioldódási értékből az következik, hogy az adott bekezdésben említett speciális kioldódási határértékeket nem lépték túl.

(3) A speciális kioldódási határértékek betartásának az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzése nem kötelező, ha megállapítható, hogy az anyagban vagy a tárgyban lévő maradványanyag teljes kioldódása esetén sem lépheti túl a specális kioldódási határértéket.

(4) A speciális kioldódási határértékek betartásának (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzése megvalósítható úgy is, hogy meghatározzák az adott anyag mennyiségét a kész műanyagban vagy műanyag tárgyban, amennyiben az anyag mennyisége és speciális kioldódása közötti összefüggést erre alkalmas kísérletekkel vagy általánosan elfogadott és tudományos adatokon alapuló diffúziós modellek alkalmazásával megállapították. Az anyag vagy a tárgy meg nem felelésének bizonyítására a becsült migrációs értéket kísérleti vizsgálatokkal kell megerősíteni.

(5) Az (1) bekezdéstől függetlenül a III. melléklet B. részében említett ftalátok (EGK-számok: 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) esetében az egyedi kioldódási határérték ellenőrzése csak élelmiszer-utánzó modellanyaggal történik. Az egyedi kioldódási határérték ellenőrzése azonban történhet élelmiszerrel is, ha az élelmiszer korábban még nem került érintkezésbe az anyaggal vagy tárggyal, előzetesen megvizsgálták ftalátokra és a ftalátkoncentráció statisztikailag nem volt szignifikáns, illetve a kimutatási határérték alatt volt.

9. cikk

(1) A kiskereskedelmi szakasz kivételével az értékesítési szakaszokban a műanyagokat és műanyag tárgyakat, valamint az ezen műanyagok és műanyag tárgyak gyártására szánt anyagokat az 1935/2004/EK rendelet 16. cikke szerinti írásos nyilatkozat kíséri.

(2) Az (1) szerinti nyilatkozatot a vállalkozó bocsátja ki, és az tartalmazza az irányelv VIa. mellékletében leírt információkat.

(3) Kérésre a vállalkozó a nemzeti illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja azokat a megfelelő dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a műanyagok és műanyag tárgyak, valamint az ezen műanyagok és műanyag tárgyak gyártására szánt anyagok megfelelnek az irányelv előírásainak. A dokumentáció tartalmazza a vizsgálatok, számítások, és más elemzések körülményeit és eredményeit, valamint bizonyítékot a biztonságosságról vagy a megfelelést bemutató indokolást.

10. cikk

(1) A VII. melléklet A. címében felsorolt irányelvekkel módosított 90/128/EGK irányelv hatályát veszti, a VII. melléklet B. címében megállapított átültetési és alkalmazási határidőkre vonatkozó tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvekre vonatkozó hivatkozásokat úgy kell tekinteni, mint az ezen irányelvre történő hivatkozásokat és azokat a VIII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A KIOLDÓDÁSI HATÁRÉRTÉKEK TELJESÜLÉSÉNEK ELLENŐRZÉSEKOR ALKALMAZANDÓ TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

Általános rendelkezések

1.

A 82/711/EGK irányelv mellékletében ismertetett kioldódási vizsgálatok eredményeinek összehasonlításakor a modellanyagok sűrűségét egyezményesen 1-nek kell tekinteni. Ha a kioldódó anyag milligrammban kifejezett tömegét elosztjuk a modellanyag literben kifejezett térfogatával (mg/l), akkor az számszerűleg egyenlő lesz a kioldódó anyag milligrammban kifejezett tömegének és a modellanyag kilogrammban kifejezett tömegének a hányadosával és - a 85/572/EGK irányelv rendelkezéseit figyelembe véve - a kioldódó anyag milligrammban kifejezett tömegének és az élelmiszer kilogrammban kifejezett tömegének a hányadosával.

2. Ha a kioldódási vizsgálatokat az anyagból vagy a tárgyból vett mintákkal vagy az erre a célra gyártott mintákkal végzik és a mintával érintkezésbe került élelmiszer vagy modellanyag mennyisége eltér az anyag vagy a tárgy tényleges alkalmazási körülményei között használt mennyiségtől, a kapott eredményeket az alábbi képlet alkalmazásával kell korrigálni: ahol: M a kioldódás mg/kg-ban m a mintából kioldódott anyagnak a kioldódási vizsgálattal meghatározott tömege mg-ban a1 a minta az élelmiszerrel vagy a modellanyaggal a kioldódási vizsgálat során érintkezésbe lépő felülete dm2 -ben a2 az anyag vagy a tárgy felülete valós alkalmazási körülmények között, dm2 -ben q valós alkalmazási körülmények között az anyaggal vagy a tárggyal érintkezésbe kerülő élelmiszer grammban kifejezett mennyisége.

2a.

A 20 %-nál több zsírt tartalmazó élelmiszereknél az egyedi kioldódás korrekciója a zsírredukciós faktorral:

"zsírredukciós faktor" egy 1 és 5 közötti szám, amellyel az egyedi kioldódási határértékkel való összehasonlítás előtt el kell osztani a lipofil anyagoknak zsíros élelmiszerbe vagy "D" modellanyagba és annak helyettesítőibe történő kioldódás mért értékét.

Általános szabályok

A zsírredukciós faktor alkalmazása szempontjából lipofilnak tekintett anyagokat a IVa. melléklet sorolja fel. A lipofil anyagok mg/kg mértékegységben kapott egyedi kioldódását (M) az 1 és 5 közötti értéket felvevő zsírredukciós faktorral (ZSRF) kell korrigálni (MZSRF). A jogszabály által előírt határértékkel való összehasonlítás előtt a következő egyenleteket kell alkalmazni:

MZSRF = M/ZSRF

és

ZSRF = (g zsír az élelmiszerben/kg élelmiszer)/200 = (% zsír × 5)/100

A zsírredukciós faktorral való korrekció nem alkalmazandó a következő esetekben:

a) ha a műanyag vagy műanyag tárgy rendeltetésszerűen 20 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerrel kerül vagy ilyennel kerülhet érintkezésbe;

b) ha a műanyag vagy műanyag tárgy a 91/321/EGK irányelv és a 96/5/EK irányelv szerinti, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő vagy rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyag és műanyag tárgy;

c) a II. és III. melléklet szerinti közösségi listákon szereplő olyan anyagok esetében, amelyeknél a (4) oszlopban SKH = NK (egyedi kioldódási határérték = nem kimutatható) korlátozás szerepel vagy a 0,01 mg/kg-os kioldódási határértékű fucionális műanyag záróréteg mögött lévő, listán nem szereplő anyagok esetében;

d) olyan műanyagok és műanyag tárgyak esetében, ahol például az alak vagy a használat miatt gyakorlatilag lehetetlen felbecsülni az ilyen anyag vagy tárgy felszíne és a vele érintkezésbe kerülő élelmiszer mennyisége közötti arányt, és a kioldódás kiszámítása a hagyományos 6 dm2/kg felszín/térfogat átváltási tényező segítségével történik.

A zsírredukciós faktorral való ilyen korrekció a következő esetben bizonyos feltételekkel alkalmazható:

tartályok vagy más olyan tárgyak esetében, amelyeket meg lehet tölteni, és amelyek térfogata 500 milliliternél kisebb vagy 10 liternél nagyobb, valamint 20 %-nál több zsírt tartalmazó élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő lapok és fóliák esetében vagy ki kell számítani a kioldódást mint az élelmiszerben vagy modellanyagban lévő koncentrációt (mg/kg), korrigálva a zsírredukciós faktorral, vagy pedig a redukciós faktor alkalmazása nélkül át kell számítani mg/dm2-re. Ha a két érték közül egyik kisebb, mint az egyedi kioldódási határérték, akkor a műanyag vagy műanyag tárgy megfelelőnek tekintendő.

A zsírredukciós faktor alkalmazása nem eredményezheti azt, hogy valamely egyedi kioldódás nagyobb legyen, mint az összkioldódási határérték.

2b.

A "D" élelmiszer-utánzó modellanyagba történő egyedi kioldódás korrekciója:

Lipofil anyagoknak "D" modellanyagba vagy annak helyettesítőibe való egyedi kioldódását a következő tényezőkkel kell korrigálni:

a) A 85/572/EGK irányelv mellékletének 3. pontjában említett redukciós faktor, a továbbiakban: "D modellanyag" redukciós faktor (DRF).

A "D modellanyag" redukciós faktor nem alkalmazható, ha a "D" modellanyagba történő egyedi kioldódás nagyobb, mint a végtermékként használt műanyagban vagy műanyag tárgyban (például vékony fólia) lévő anyag 80 %-a. Tudományos vagy kísérleti bizonyítás (például kísérletek a legkritikusabb élelmiszerekkel) szükséges annak meghatározásához, hogy a "D modellanyag" redukciós faktor alkalmazandó-e. Nem alkalmazandó továbbá a közösségi jegyzékeken szereplő olyan anyagok esetében, amelyeknél a (4) oszlopban SKH = NK (egyedi kioldódási határérték = nem kimutatható) korlátozás szerepel vagy 0,01 mg/kg-os kioldódási határértékű funkcionális műanyag záróréteg mögött lévő, listán nem szereplő anyagok esetében.

b) A zsírredukciós faktor alkalmazandó a modellanyagokba történő kioldódásra, ha a csomagolandó élelmiszer zsírtartalma ismert, és a 2a. pontban említett előírások teljesülnek.

c) A teljes redukciós faktor (TRF) az a tényező (legnagyobb értéke 5 lehet), amellyel a "D modellanyagba" vagy egy helyettesítőbe történt mért egyedi kioldódást el kell osztani az előírt határértékkel való összehasonlítás előtt. A teljes redukciós faktort a "D modellanyag" redukciós faktor és a zsírredukciós faktor szorzata adja, ha mindkét tényező alkalmazandó.

3.

A kioldódás meghatározását az anyagon vagy a tárgyon kell elvégezni, ha ez nem valósítható meg, akkor az anyagból vagy tárgyból vett mintán vagy - adott esetben - az anyag vagy a tárgy reprezentatív mintáján.

A mintát a tényleges alkalmazási körülményekre jellemző módon kell az élelmiszerrel vagy a modellanyaggal érintkezésbe léptetni. Ezért a vizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy a mintának csak azok a részei érintkezzenek az élelmiszerrel vagy a modellanyaggal, amellyel a valós használatban is kapcsolatban vannak. Ez a feltétel különösen fontos a több rétegből álló vagy zárásra stb. használt anyagok és tárgyak esetében.

A zárókupakok, tömítőgyűrűk, dugók vagy más hasonló, zárásra szolgáló eszközök kioldódási vizsgálatait olyan tartályként alkalmazott tárgyakon kell végezni, amelyek használata a szokásos vagy előrelátható alkalmazási móddal teljesen megegyezik.

Minden esetben megengedett, hogy a kioldódási határértéknek való megfelelőség bizonyítására szigorúbb vizsgálatot alkalmazzanak.

4.

Az ezen irányelv 8. cikkében szereplő rendelkezésekkel összhangban az anyag vagy a tárgy mintáját a tényleges alkalmazásra jellemző érintkezési körülményekre tekintettel a 82/711/EGK és a 85/572/EGK irányelvben megállapított szabályok alapján megválasztott ideig és hőmérsékleten kell az élelmiszerrel vagy a megfelelő modellanyaggal érintkezésbe léptetni. Az előírt idő leteltével az élelmiszerben vagy a modellanyagban meg kell határozni az összkioldódást (teljes migráció) és/vagy egy vagy több kioldódott anyag mennyiségét (speciális kioldódás).

5.

Ha egy anyag vagy tárgy a használat során ismételt érintkezésbe kerül az élelmiszerrel, a kioldódási vizsgálatokat háromszor kell elvégezni ugyanazzal a mintával a 82/711/EGK irányelvben megállapított feltételek mellett, minden esetben friss élelmiszert vagy új modellanyagot használva. A megfelelőséget a harmadik vizsgálatban kapott kioldódási érték alapján kell meghatározni. Ha azonban meggyőző bizonyíték van arra, hogy a kioldódás mértéke a második és a harmadik vizsgálat során nem emelkedik, valamint a kioldódási határértékeket már az első vizsgálatban nem haladja meg, további vizsgálat nem szükséges.

5a.

Kupakok, fedelek, tömítések, dugók és hasonló záróeszközök:

a) Ha a rendeltetésszerű használat ismert, az ilyen tárgyakat a rendeltetésszerű vagy előrelátható használatnak megfelelő zárási körülmények között kell vizsgálni úgy, hogy felhelyezik őket azokra az edényekre, amelyekhez készültek. Feltételezett, hogy ezek a tárgyak az edényt kitöltő élelmiszer adott mennyiségével kerülnek érintkezésbe. Az eredményt mg/kg vagy mg/dm2 mértékegységben kell kifejezni a 2. és 7. cikkben leírt szabályok szerint, figyelembe véve a tömítés és az edény teljes érintkezési felületét.

b) Ha a tárgyak rendeltetésszerű használata nem ismert, akkor ezeket külön teszttel kell vizsgálni és az eredményt mg/tárgy értékben kell megadni. A kapott értéket adott esetben hozzá kell adni abból az edényből származó kioldódó mennyiséghez, amelyhez a használatot tervezték.

Különleges rendelkezések az összkioldódásra

6.

Amennyiben a 82/711/EGK és a 85/572/EGK irányelvben ismertetett vizes modellanyagokat alkalmaznak, a mintából kioldódó anyagok teljes mennyiségének analitikai meghatározása elvégezhető a modellanyag elpárologtatásával és a maradék tömegének a megmérésével.

Ha finomított olívaolajat vagy annak helyettesítőjét használják, az alábbi eljárás alkalmazható.

Le kell mérni az anyag vagy a tárgy mintáját a modellanyaggal történő érintkezés előtt és után. A minta által abszorbeált modellanyagot ki kell vonni és a mennyiségét meg kell határozni. A kapott mennyiséget ki kell vonni a minta modellanyaggal történő érintkezése után mért tömegéből. A kiindulási és a vizsgálat után mért korrigált tömegek különbsége adja a vizsgált minta összkioldódását.

Amennyiben egy anyag vagy tárgy rendeltetésszerűen ismételt érintkezésbe lép élelmiszerekkel és műszakilag nem megoldható az (5) bekezdésben ismertetett vizsgálatok elvégzése, módosítani lehet az említett vizsgálatot, feltéve hogy a módosítás lehetővé teszi a harmadik vizsgálat során a kioldódás mértékének meghatározását. A következő albekezdések egy ilyen lehetséges módosítást írnak le.

A vizsgálatot az anyag vagy a tárgy három azonos mintáján végzik el. Az egyik mintán a megfelelő vizsgálat végrehajtásával meghatározzák az összkioldódást (M1). A második és a harmadik minta esetében a vizsgálatot ugyanolyan hőmérsékleten, a megadottnál kétszer, illetve háromszor hosszabb ideig végzik, és azt követően határozzák meg az összkioldódást (M2és M3).

Az anyag vagy a tárgy megfelelőnek tekinthető, ha sem az M1, sem az M3 - M2nem lépi túl az összkioldódási határértéket.

7.

Ha egy anyag vagy tárgy az itt meghatározott analitikai tűréshatárnál kisebb mértékben haladja meg az összkioldódási határértéket, akkor még megfelel az ezen irányelv rendelkezéseinek.

Az alábbi analitikai tűréshatárokat vették figyelembe:

- a finomított olívaolajat vagy helyettesítőit alkalmazó kioldódási vizsgálatokban 20 mg/kg vagy 3 mg/dm2,

- a 82/711/EGK és a 85/572/EGK irányelvben meghatározott egyéb modellanyagokat alkalmazó kioldódási vizsgálatokban 12 mg/kg vagy 2 mg/dm2.

8.

A 82/711/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt rendelkezések sérelme nélkül, a finomított olívaolajat vagy helyettesítőit alkalmazó kioldódási vizsgálatokat nem kell elvégezni az összkioldódási határértéknek való megfelelőség ellenőrzésére olyan esetekben, ahol meggyőző bizonyíték van arra, hogy az előírt vizsgálati módszer technikai szempontból nem megfelelő.

Ilyen esetekben a II. mellékletben található listán speciális kioldódási határérték vagy egyéb korlátozás nélkül szereplő anyagokra egy általános 60 mg/kg, vagy a helyzettől függően 10 mg/dm2speciális kioldódási határértéket kell alkalmazni. az összes meghatározott speciális kioldódások összege azonban nem haladhatja meg az összkioldódási határértéket.

II. MELLÉKLET

A MŰANYAGOK ÉS MŰANYAG TÁRGYAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ FELHASZNÁLHATÓ MONOMEREK ÉS EGYÉB KIINDULÁSI ANYAGOK LISTÁJA

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ

1.

Ez a melléklet a monomerek és az egyéb kiindulási anyagok listáját tartalmazza. A lista magába foglalja:

- az olyan anyagokat, amelyek polimerizáció - beleértve a polikondenzációt és a poliaddíciót - vagy más hasonló folyamat révén makromolekulákat képeznek,

- a módosított makromolekulák előállítása során használt természetes vagy mesterséges makromolekulás anyagokat, amennyiben a szintézisükhöz szükséges monomerek vagy egyéb kiindulási anyagok nem szerepelnek a listán,

- a természetben előforduló vagy szintetizált anyagok módosításához használt anyagokat.

2.

A következő anyagok nem szerepelnek a listán, még akkor sem, ha azokat szándékosan használják és engedélyezték:

a) engedélyezett savak, fenolok és alkoholok alumínium-, ammónium-, kalcium-, vas-, magnézium-, kálium- és nátriumsói (ideértve a kettős és a savanyú sókat is). A "... sav(ak), sók" megnevezést tartalmazó nevek azonban megjelennek a listákon akkor, ha ott a megfelelő szabad sav(ak) nem szerepel(nek);

b) engedélyezett savak, fenolok vagy alkoholok cinksói (ideértve a kettős és a savanyú sókat is). Ezekre a sókra egy csoportos SKH (= 25 mg/kg [Zn-ben kifejezve]) vonatkozik. Ugyanez a Zn-re vonatkozó korlátozás vonatkozik még a következőkre is:

i. a listán szereplő "... sav(ak), sók" nevet tartalmazó anyagok akkor, ha ott a megfelelő szabad sav(ak) nem szerepel(nek);

ii. a VI. melléklet 38. megjegyzésében szereplő anyagok.

3.

A lista nem tartalmazza a következő anyagokat sem, amelyek szintén jelen lehetnek:

a) olyan anyagok, amelyek jelen lehetnek a végtermékben, mint:

- a felhasznált anyagok szennyeződései,

- intermedierek,

- bomlástermékek;

b) oligomerek, valamint természetes és szintetikus makromolekulák és keverékeik, amennyiben a szintetizálásukhoz szükséges monomerek vagy egyéb kiindulási anyagok szerepelnek a listán;

c) az engedélyezett anyagok keverékei.

Az a), b) és c) pontban említett anyagokat tartalmazó műanyagoknak és műanyag tárgyaknak eleget kell tenniük a 89/109/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott követelményeknek.

4.

Az anyagoknak tisztasági szempontból jó technikai minőségűeknek kell lenniük.

5.

A lista a következő információkat tartalmazza:

- 1. oszlop (Hivatkozási szám): a listán szereplő anyagok EGK hivatkozási száma a csomagolóanyagokra vonatkozóan,

- 2. oszlop (CAS szám): az anyag CAS (Chemical Abstracts Service) nyilvántartási száma,

- 3. oszlop (Megnevezés): a kémiai név,

- 4. oszlop (Korlátozások és/vagy előírások): -

- speciális kioldódási határérték (SKH),

- az anyag maximálisan megengedett mennyisége a kész műanyagban vagy a tárgyban (MM),

- az anyag maximálisan megengedett mennyisége a kész műanyagban vagy a tárgyban mg/6 dm2 élelmiszerrel érintkező felületben kifejezve (MMF),

- bármely más, külön megemlített korlátozás,

- az anyagra vagy a polimerre vonatkozó más előírás.

6.

Ha a listán egyedileg feltüntetett anyag egy másik általános megnevezés alá is tartozik, mindig az egyedi vegyületre vonatkozó korlátozásokat kell alkalmazni.

7.

Amennyiben a CAS szám és a kémiai név között bármilyen ellentmondás van, a kémiai név elsőbbséget élvez a CAS számmal szemben. Ha az EINECS-ben és a CAS nyilvántartásban megjelölt CAS szám között bármilyen ellentmondás van, a CAS nyilvántartást kell alkalmazni.

8. A táblázat 4. oszlopában szereplő rövidítések és kifejezések jelentése a következő:

KH

=

a vizsgálati módszer kimutatási határa

KT

=

kész anyag vagy tárgy

ICE

=

izocianát-egyenérték

NK

=

nem kimutatható. Ezen irányelv alkalmazásában: a "nem kimutatható" azt jelenti, hogy az anyagot nem lehet kimutatni olyan validált vizsgálati módszerrel, amely a megadott kimutatatási határnál (KH) jelezné az anyagot. Amennyiben jelenleg nem létezik ilyen módszer, a validált módszer kifejlesztéséig bármely olyan analitikai módszer alkalmazható, amely a kimutatási határnál megfelelő érzékenységű

MM =

=

a "maradékanyag" maximális engedélyezett mennyisége a műanyagban vagy a műanyagból készült tárgyban. Ezen irányelv alkalmazásában a műanyagban vagy műanyag tárgyban lévő anyag mennyiségét validált vizsgálati módszerrel kell meghatározni. Amennyiben ilyen módszer jelenleg nem létezik, a validált módszer kifejlesztéséig alkalmazható az előírt határértéknél kielégítő teljesítmény-jellemzőkkel rendelkező vizsgálati módszer;

MM(E)

=

a "maradék" anyag maximálisan megengedett mennyisége a műanyagban vagy a tárgyban, összes egyenértékben vagy a jelzett anyagokban kifejezve. Ezen irányelv alkalmazásában: az anyag mennyiségét a műanyagban vagy a tárgyban validált analitikai módszerrel kell meghatározni. Amennyiben jelenleg nem létezik ilyen módszer, a validált módszer kifejlesztéséig bármely olyan analitikai módszer alkalmazható, amely az adott határértéknek megfelelő érzékenységű

MMF

=

a "maradék" anyag maximálisan megengedett mennyisége a kész műanyagban vagy a tárgyban mg/6 dm2, az élelmiszerrel érintkező felületben kifejezve. Ezen irányelv alkalmazásában: az anyag mennyiségét a műanyag vagy a tárgy felületén validált analitikai módszerrel kell meghatározni. Amennyiben jelenleg nem létezik ilyen módszer, a validált módszer kifejlesztéséig bármely olyan analitikai módszer alkalmazható, amely az adott határértéknek megfelelő érzékenységű

MMF(E)

=

a "maradék" anyag maximálisan megengedett mennyisége a műanyagban vagy a tárgyban összes egyenértékben vagy a jelzett anyagokban kifejezve és mg/6 dm2 élelmiszerrel érintkező felületben kifejezve. Ezen irányelv alkalmazásában: az anyag mennyiségét a műanyag vagy a tárgy felületén validált analitikai módszerrel kell meghatározni. Amennyiben jelenleg nem létezik ilyen módszer, a validált módszer kifejlesztéséig bármely olyan analitikai módszer alkalmazható, amely az adott határértéknek megfelelő érzékenységű

SKH

=

speciális kioldódási határérték az élelmiszerben vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagban, kivéve ha más előírás vonatkozik rá. Ezen irányelv alkalmazásában: az anyag speciális kioldódását validált analitikai módszerrel kell meghatározni. Amennyiben jelenleg nem létezik ilyen módszer, a validált módszer kifejlesztéséig bármely olyan analitikai módszer alkalmazható, amely az adott határértéknek megfelelő érzékenységű

SKH(E)

=

speciális kioldódási határérték az élelmiszerben vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagban, összes egyenértékben vagy a jelzett anyagokban kifejezve. Ezen irányelv alkalmazásában: az anyagok speciális kioldódását validált analitikai módszerrel kell meghatározni. Amennyiben jelenleg nem létezik ilyen módszer, a validált módszer kifejlesztéséig bármely olyan analitikai módszer alkalmazható, amely az adott határértéknek megfelelő érzékenységű.

A. cím

Az engedélyezett monomerek és egyéb kiindulási anyagok listája

Hivatkozási számCAS számMegnevezésKorlátozások és/vagy előírások
(1)(2)(3)(4)
10030000514–10–3Abietinsav
10060000075–07–0AcetaldehidSKH(E) = 6 mg/kg (2)
10090000064–19–7Ecetsav
10120000108–05–4Vinil-acetátSKH = 12 mg/kg
10150000108–24–7Ecetsav-anhidrid
10210000074–86–2Acetilén
10599/90A061788-89-4Telítetlen (C18) zsírsavak dimerjei, desztillálvaMMF(E) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/91061788-89-4Telítetlen zsírsavak (C18) dimerjei, desztillálás nélkülMMF(E) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/92A068783-41-5Hidrogénezett telítetlen (C18) zsírsavak dimerjei, desztillálvaMMF(E) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/93068783-41-5Hidrogénezett telítetlen (C18) zsírsavak dimerjei, desztillálás nélkülMMF(E) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10630000079–06–1AkrilamidSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
10660015214–89–82-Akrilamido-2-metil-propánszulfonsavSKH = 0,05 mg/kg
10690000079–10–7AkrilsavSKH(T) = 6 mg/kg (36)
10750002495–35–4Benzil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
10780000141–32–2n-butil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
10810002998–08–5Szek – butil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
10840001663–39–4Terc – butil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
11005012542-30-2Akrilsav, diciklopentenil-észterMMF = 0,05 mg/6 dm2
11245002156–97–0Dodecil-akrilátSKH = 0,05 mg/kg (1)
11470000140–88–5Etil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
11500000103-11-7Akrilsav, 2-etilhexil-észterSKH = 0,05 mg/kg
11510000818–61–1Hidroxietil-akrilátLásd az „Akrilsav etilénglikollal alkotott monoésztere”
11530000999–61–1Akrilsav, 2-hidroxipropil-észterMMF = 0,05 mg/6 dm2 az akrilsav, 2-hidroxipropil-észter és az akrilsav, 2-hidroxiizopropil-észter összmennyiségére vonatkozóan, az V. mellékletben megállapított előírások szerint.
11590000106–63–8Izobutil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
11680000689–12–3Izopropil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
11710000096–33–3Metil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
11830000818–61–1Akrilsav etilénglikollal alkotott monoésztereSKH(T) = 6 mg/kg (36)
11890002499–59–4n-oktil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
11980000925–60–0Propil-akrilátSKH(T) = 6 mg/kg (36)
12100000107–13–1AkrilnitrilSKH = NK (KH = 0,020 mg/kg, az analitikai tűréshatárt is beleértve)
12130000124–04–9Adipinsav
12265004074–90–2Divinil-adipátMM = 5 mg/kg KT-ben. Csak komonomerként.
12280002035–75–8Adipinsav-anhidrid
12310Albumin
12340Albumin, formaldehiddel koagulálva
12375Alifás, egyértékű, telített, el nem ágazó, primer alkoholok (C4 – C22)
12670002855–13–21-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciklohexánSKH = 6 mg/kg
12761000693–57–212-AminododekánsavSKH = 0,05 mg/kg
12763000141–43–52-AminoetanolSKH = 0,05 mg/kg. Nem alkalmazható olyan élelmiszerrel érintkező polimerekhez, amelyekre a 85/572/EGK irányelv a D-modell oldószert írja elő, valamint csak közvetett érintkezésre, PET-réteg mögött
12765084434–12–8N-(2-Aminoetil)-β-alanin-nátriumsóSKH = 0,05 mg/kg
12786000919-30-23-Aminopropil-trietoxiszilánA 3-aminopropil-trietoxiszilán kioldható maradéka kevesebb mint 3 mg/kg töltőanyag a szervetlen töltőanyagok reaktív felületkezelésére való használat esetén, és SKH = 0,05 mg/kg műanyagok és műanyag tárgyak felületkezelésére való használat esetén.
12788002432–99–711-AminoundekánsavSKH = 5 mg/kg
12789007664–41–7Ammónia
12820000123–99–9Azealinsav
12970004196–95–6Azealinsav-anhidrid
13000001477–55–01,3-BenzoldimetánaminSKH = 0,05 mg/kg
13060004422–95–11,3,5-Benzoltrikarbonil-trikloridMMF = 0,05 mg/6 dm2 (1,3,5-benzoltrikarbonsavként mérve)
13075000091–76–9BenzoguanaminLásd a „2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazint”
13090000065–85–0Benzoesav
13150000100–51–6Benzil-alkohol
13180000498–66–8Biciklo[2.2.1]hept-2-én (norbornén)SKH = 0,05 mg/kg
13210001761–71–3Bisz(4-aminociklohexil)metánSKH = 0,05 mg/kg
13317132459-54-2N,N′-Bisz[4-(etoxikarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalin-tetrakarboxi-diimidSKH = 0,05 mg/kg. Tisztaság > 98,1 tömeg%. Csak komonomerként (max 4 %) használandó poliészterekhez (PET, PBT)
13323000102-40-91,3-bisz(2-hidroxietoxi)benzolSKH = 0,05 mg/kg
13326000111–46–6Bisz(2-hidroxietil)-éterLásd a „Dietilénglikolt”
13380000077–99–62,2-Bisz(hidroximetil)bután-1-olLásd az „1,1,1-trimetilolpropánt”
13390000105–08–81,4-Bisz(hidroximetil)ciklohexán
13395004767–03–72,2-Bisz(hidroximetil)propionsavMMF = 0,05 mg/6 dm2
13480000080–05–72,2-Bisz(4-hidroxifenil)propánSKH(E) = 0,6 mg/kg (28)
13510001675–54–32,2-Bisz(4-hidroxifenil)propán bisz(2,3-epoxipropil)-étere (= BADGE)Az egyes epoxiszármazékok élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban és tárgyakban történő alkalmazásáról szóló, 2002. február 20-i 2002/16/EK bizottsági irányelv szerint (HL L 51., 2002.2.22., 27. o.)
13530038103–06–92,2-Bisz(4-hidroxifenil)propán bisz(ftálsavanhidrid)SKH = 0,05 mg/kg
13550000110–98–5Bisz(hidroxipropil)-éterLásd a „Dipropilénglikolt”
135600005124–30–1Bisz(4-izocianátociklohexil)metánLásd „Diciklohexil-metán-4,4′-diizocianátot”
13600047465–97–43,3-Bisz(3-metil-4-hidroxifenil)indolin-2-onSKH = 1,8 mg/kg
13607000080–05–7Biszfenol ALásd a „2,2-bisz(4-hidroxi-fenil-propánt)”
13610001675–54–3Biszfenol A bisz(2,3-epoxipropil)-éterLásd a „2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán bisz(2,3-epoxipropil)étert”
13614038103–06–9Biszfenol A bisz(ftálsav-anhidrid)Lásd a „2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán bisz(ftálsav-anhidrid)”
13617000080–09–1Biszfenol SLásd a „4,4-dihidroxi-difenil-szulfont”
13620010043–35–3BórsavSKH(E) = 6 mg/kg (23) (bórban kifejezve), az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.) rendelkezéseinek sérelme nélkül.
13630000106–99–0Buta-1,3-diénMM = 1 mg/kg KT-ben vagy SKH = nem kimutatható (KH = 0,020 mg/kg, az analitikai tűréshatárát is beleértve)
13690000107–88–0Bután-1,3-diol
13720000110–63–4Bután-1,4-diolSKH(T) = 5 mg/kg (24)
13780002425–79–8Bután-1,4-diol-bisz(2,3-epoxipropil)-éterMM = 1 mg/kg KT-ben (epoxicsoportban kifejezve, móltömeg = 43)
13810000505–65–71,4-butándiol formálMMF = 0,05 mg/6 dm2
13840000071–36–3Bután-1-ol
13870000106–98–9But-1-én
13900000107–01–7But-2-én
13932000598–32–3But-3-én-2-olMMF = NK (KH = 0,02 mg/6 mg/6 dm2. Csak komonomerként alkalmazható polimer-adalékanyagok előállítására
14020000098–54–44-terc – ButilfenolSKH = 0,05 mg/kg
14110000123–72–8Butiraldehid
14140000107–92–6Vajsav
14170000106–31–0Vajsav-anhidrid
14200000105–60–2KaprolaktámSKH(E) = 15 mg/kg2 (5)
14230002123–24–2Kaprolaktám nátriumsóSKH(E) = 15 mg/kg2 (5) (kaprolaktámban kifejezve)
14260000502-44-3KaprolaktámSKH = 0,05 mg/kg (kaprolaktám és 6-hidroxihexánsav összegeként kifejezve)
14320000124–07–2Kaprilsav
14350000630–08–0Szén-monoxid
14380000075–44–5Karbonil-dikloridMM = 1 mg/kg KT-ben
14411008001–79–4Ricinusolaj
14500009004–34–6Cellulóz
14530007782–50–5Klór
14570000106–89–82,3-epoxi-1-klórpropánLásd az „Epiklórhidrint”
146270000117-21-53-klórftálsav-anhidridSKH = 0,05 mg/kg, 3-klórftálsavként kifejezve
146280000118-45-64-klórftálsav-anhidridSKH = 0,05 mg/kg, 4-klórftálsavként kifejezve
14650000079–38–9TrifluorklóretilénMMF = 0,5 mg/6 dm2
14680000077–92–9Citromsav
14710000108–39–4m - Krezol
14740000095–48–7o - Krezol
14770000106–44–5p - Krezol
14800003724-65-0KrotonsavMMF(E) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
14841000599–64–44-kumilfenolSKH = 0,05 mg/kg
148760001076-97-71,4-ciklohexán-dikarboxilsavSKH = 5 mg/kg
Kizárólag poliészterek előállításához használható
14880000105–08–8Ciklohexán-1,4-dimetanolLásd az „1,4-bisz (hidroximetil)ciklohexánt”
14950003173–53–3Ciklohexil-izocianátMM(E) = 1 mg/kg a végtermékben (ICE-ben kifejezve) (26)
15030000931–88–4CiklookténSKH = 0,05 mg/kg. Csak olyan élelmiszerrel érintkező polimerekben alkalmazható, amelyekre a 85/572/EGK irányelv az A-modell oldószert írja elő
15070001647–16–1Deka-1.9-diénSKH = 0,05 mg/kg
15095000334–48–5Dekánsav
15100000112–30–1Dekán-1-ol
15130000872–05–9Dec-1-énSKH = 0,05 mg/kg
15250000110–60–11,4-Diaminobután
15267000080-08-04,4′-Diaminodifenil-szulfonSKH = 5 mg/kg
15272000107–15–31,2-DiaminoetánLásd az „Etiléndiamint”
15274000124–09–41,6-DiaminohexánLásd a „Hexametiléndiamint”
15310000091–76–92,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazinMMF = 5 mg/6 dm2
15404000652-67-51,4:3,6-DianhidroszorbitolSKH = 5 mg/kg. Csak komonomerként való felhasználásra poli(etilén-ko-izoszorbid-tereftalátban).
15565000106–46–71,4-DiklórbenzolSKH = 12 mg/kg
15610000080–07–9Bisz(4-klórfenil)-szulfonSKH = 0,05 mg/kg
15700005124–30–1Metilénbisz(ciklohexil-4-izocianát)MM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
15760000111–46–6DietilénglikolSKH(E) = 30 mg/kg (3)
15790000111–40–0DietiléntriaminSKH = 5 mg/kg
15820000345–92–64,4′-DifluorbenzofenonSKH = 0,05 mg/kg
15880000120–80–9Benzol-1,2-diolSKH = 6 mg/kg
15910000108–46–3Benzol-1,3-diolSKH = 2,4 mg/kg
15940000123–31–9Benzol-1,4-diolSKH = 0,6 mg/kg
15970000611–99–44,4′- DihidroxibenzofenonSKH(E) = 6 mg/kg (15)
16000000092–88–64,4′- DihidroxibifenilSKH = 6 mg/kg
16090000080–09–1Bisz(4-hidroxidifenil)-szulfonSKH = 0,05 mg/kg
16150000108–01–02-(Dimetilamino)-etanolSKH = 18 mg/kg
16210006864-37-53,3'-Dimetil-4,4'-diaminodiciklohexil-metánSKH = 0,05 mg/kg (32). Csak poliamidokban használható fel.
16240000091–97–43,3′- Dimetil-4,4′ - diizocianátobifenilMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
16360000576–26–12,6-DimetilfenolSKH = 0,05 mg/kg
16390000126–30–72,2-Dimetilpropán-1,3-diolSKH = 0,05 mg/kg
16450000646–06–01,3-DioxolánSKH = 5 mg/kg
16480000126–58–9Dipentaeritrit
16540000102-09-0Difenil-karbonátSKH = 0,05 mg/kg
16570004128–73–8Difeniléter-4,4′- diizocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
16600005873–54–1Difenilmetán-2,4′- diizocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
16630000101–68–8Difenilmetán-4,4′- diizocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
16650000127–63–9Difenil-szulfonSKH(E) = 3 mg/kg (25)
16660000110–98–5Dipropilénglikol
16690001321–74–0DivinilbenzolMMF = 0,01 mg/6 dm2 vagy SKH = NK (KH = 0,02 mg/kg, az analitikai tűréshatárt beleértve) a divinilbenzol és az etil-vinilbenzol összegére, valamint az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
16694013811–50–2N, N′- Divinilimidazolidin-2-onMM = 5 mg/kg KT-ben
16697000693–23–2Dodekándisav
16704000112–41–4Dodec-1-énSKH = 0,05 mg/kg
16750000106–89–8EpiklórhidrinMM = 1 mg/kg KT-ben
16780000064–17–5Etanol
16950000074–85–1Etilén
16955000096-49-1Etilén-karbonátMaradéktartalom = 5 mg/kg hidrogél, legfeljebb 10 g hidrogél: 1 kg élelmiszer aránynál. A hidrolizátum etilén-glikolt tartalmaz, amelyre az SKH = 30 mg/kg
16960000107–15–3Etilén-diaminSKH = 12 mg/kg
16990000107–21–1EtilénglikolSKH(E) = 30 mg/kg (3)
17005000151–56–4Etilén-iminSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
17020000075–21–8Etilén-oxidMM = 1 mg/kg KT-ben
17050000104–76–72-Etilhexán-1-olSKH = 30 mg/kg
17110016219-75-35-Etilidéndiciklo[2,2,1]hept-2-énMMF = 0,05 mg/6 dm2. A felület/élelmiszermennyiség aránynak 2 dm2/kg-nál kisebbnek kell lennie
17160000097–53–0EugenolSKH = NK (KH = 0,02 mg/kg, analitikai tűréshatárral)
17170061788–47–4Kókuszzsírsavak
17200068308–53–2Szójazsírsavak
17230061790–12–3Tall-olaj
17260000050–00–0FormaldehidSKH(E) = 15 mg/kg (22)
17290000110–17–8Fumársav
17530000050–99–7Glükóz
18010000110–94–1Glutársav
18070000108–55–4Glutársav-anhidrid
18100000056–81–5Glicerin
181170000079-14-1GlikolsavKizárólag élelmiszerrel való közvetett érintkezésre, polietilén-tereftalát(PET)-réteg mögött
18220068564–88–511-(Heptilamino)-undekánsavSKH = 0,05 mg/kg (2)
18250000115–28–61,4,5,6,7,7-Hexaklór-biciklo[2.2.1]hept-5-én-2,3-dikarbonsavSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
18280000115–27–54,5,6,7,8,8-Hexaklór-4,7-metano-izobenzofurán-1,3-dionSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
18310036653–82–4Hexadekán-1-ol
18430000116–15–4HexafluorpropilénSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
18460000124–09–4Hexametilén-diaminSKH = 2,4 mg/kg
18640000822–06–0Hexametilén-diizocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
18670000100–97–0Hexametilén-tetraminSKH(E) = 15 mg/kg (22) (formaldehidben kifejezve)
18700000629-11-81,6-hexándiolSKH = 0,05 mg/kg
18820000592–41–6Hex-1-énSKH = 3 mg/kg
18867000123–31–9HidrokinonLásd „1,4-dihidroxibenzol”
18880000099–96–7p-Hidroxibenzoesav
18896001679-51-24-(Hidroximetil)-1-ciklohexénSKH = 0,05 mg/kg
18897016712–64–46-Hidroxinaftalin-2-karbonsavSKH = 0,05 mg/kg
18898000103–90–2N-(4-Hidroxifenil)-acetamidSKH = 0,05 mg/kg
19000000115–11–7Izobutén
19060000109–53–5Izobutil-vinil-éterMM = 5 mg/kg KT-ben
1911004098–71–91-Izocianáto-3-izocianátometil-3,5,5-trimetilciklohexánMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
19150000121-91-5IzoftálsavSKH(T) = 5 mg/kg (43)
19180000099-63-8Izoftálsav-dikloridSKH(T) = 5 mg/kg (43) (izoftálsavként kifejezve)
19210001459–93–4Dimetil-izoftalátSKH = 0,05 mg/kg
19243000078–79–5IzoprénLásd a „2-metil-1,3-butadiént”
19270000097–65–4Itakonsav
19460000050–21–5Tejsav
19470000143–07–7Laurinsav
19480002146–71–6Vinil-laurinát
19490000947–04–6LaurolaktámSKH = 5 mg/kg
19510011132–73–3Lignocellulóz
19540000110–16–7MaleinsavSKH(E) = 30 mg/kg (4)
19960000108–31–6Maleinsav-anhidridSKH(E) = 30 mg/kg (4) (maleinsavban kifejezve)
199650006915-15-7AlmasavKizárólag komonomerként használható alifás poliészterekben maximum 1 %-ig, moláris alapon
19975000108–78–1MelaminLásd „2,4,6-triamino-1,3,5-triazin”
19990000079–39–0MetakrilamidSKH = NK (KH = 0,02 mg/kg, analitikai tűréshatárral)
20020000079–41–4MetakrilsavSKH(T) = 6 mg/kg (37)
20050000096–05–9Allil-metakrilátSKH = 0,05 mg/kg
20080002495–37–6Benzil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
20110000097–88–1Butil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
20140002998–18–7szek - butil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
20170000585–07–9terc - butil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
20260000101–43–9Ciklohexil-metakrilátSKH = 0,05 mg/kg
20410002082–81–7Bután-1,4-diol metakrilát diésztereSKH = 0,05 mg/kg
20440000097-90-5Metakrilsav, etilénglikol-diészterSKH = 0,05 mg/kg
20530002867–47–2(2-Dimetilamino)-metakrilátSKH = NK (KH = 0,02 mg/kg, beleértve az analitikai tűréshatárt)
20590000106–91–2(2,3-Epoxipropil)-metakrilátMMF = 0,02 mg/6 dm2
20890000097–63–2Etil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21010000097–86–9Izobutil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21100004655–34–9Izopropil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21130000080–62–6Metil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21190000868–77–9Metakrilsav etilénglikollal alkotott monoésztereSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21280002177–70–0Fenil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21340002210–28–8Propil-metakrilátSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21370010595-80-9Metakrilsav, 2-szulfoetil-észterMMF = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2)
21400054276-35-6Metakrilsav, szulfopropil-észterMMF = 0,05 mg/6 dm2
21460000760–93–0Metakrilsav-anhidridSKH(T) = 6 mg/kg (37)
21490000126–98–7MetakrilnitrilSKH = NK (KH = 0,020 mg/kg, beleértve az analitikai tűréshatárt)
214980002530-85-0[3-(metakriloxi) propil]trimetoxi-szilánSKH = 0,05 mg/kg
Kizárólag szervetlen töltőanyagok felületkezelő szereként használható
21520001561–92–8Nátrium-metallil-szulfonátSKH = 5 mg/kg
21550000067–56–1Metanol
21640000078–79–52-metilbuta-1,3-diénMM = 1 mg/kg KT-ben vagy SKH = NK (KH = 0,02 mg/kg, beleértve az analitikai tűréshatárt)
21730000563–45–13-metilbut-1-énMMF = 0,006 mg/6 dm2Csak polipropilénben alkalmazható
21765106246–33–74,4′-metilén-bisz(3-klór-2,6-dimetilanilin)MMF = 0,05 mg/6 dm2
21821000505–65–71,4-metiléndioxibutánLásd a „1,4-butándiol formált”
21940000924–42–5N - (Hidroximetil)-akrilamidSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
21970000923-02-4N-(Hidroximetil)metakrilamidSKH = 0,05 mg/kg
22150000691–37–24-metil-1-penténSKH = 0,05 mg/kg
22210000098-83-9α-MetilsztirolSKH = 0,05 mg/kg
22331025513–64–8(35-45 % m/m) 1,6-diamino-2,2,4-trimetil-hexán és (55-65 % m/m) 1,6-diamino-2,4,4-trimetil-hexán keverékeMMF = 5 mg/6 dm2
22332(40 % m/m) 2,2,4-trimetil-hexán-1,6-diizocianát és (60 % m/m) 2,4,4-trimetil-hexán-1,6-diizocianát keverékeMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
22350000544–63–8Mirisztinsav
22360001141–38–4Naftalin-2,6-dikarbonsavSKH = 5 mg/kg
22390000840–65–3Dimetilnaftalin-2,6-dikarboxilátSKH = 0,05 mg/kg
22420003173–72–6Naftalin-1,5-diizocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
22437000126–30–7NeopentilglikolLásd a „2,2-dimetil-1,3-propándiolt”
22450009004–70–0Nitrocellulóz
22480000143–08–8Nonán-1-ol
22550000498–66–8NorbornénLásd a „Biciklo(2.2.1)hept-2-ént”
22570000112–96–9Oktadecil-izocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
22600000111–87–5Oktán-1-ol
22660000111–66–0Okt-1-énSKH = 15 mg/kg
22763000112–80–1Olajsav
22775000144-62-7OxálsavSKH(E) = 6 mg/kg (29)
22778007456–68–04,4′- Oxibisz(benzolszulfonil-azid)MMF = 0,05 mg/6 dm2
22780000057–10–3Palmitinsav
22840000115–77–5Pentaeritrit
22870000071–41–0Pentán-1-ol
22900000109–67–1Pent-1-énSKH = 5 mg/kg
22932001187-93-5Perfluor-metil-perfluor-vinil-éterSKH = 0,05 mg/kg. Csak tapadásgátló bevonatokhoz
22937001623–05–8Perfluorpropil-perfluorvinil-éterSKH = 0,05 mg/kg
22960000108–95–2Fenol
23050000108–45–21,3-Fenilén-diaminSKH = NK (KH = 0,02 mg/kg, beleértve az analitikai tűréshatárt)
23070000102-39-6(1,3-Feniléndioxi)diecetsavMMF = 0,05 mg/6 dm2
23155000075–44–5FoszgénLásd „Karbonil-klorid”
23170007664–38–2FoszforsavMM = NK (KH = 1 mg/kg KT-ben)
23175000122–52–1Trietil-foszfátSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
23187FtálsavLásd a „Tereftálsavat”
23200000088–99–3o - Ftálsav
23230000131–17–9Diallil-ftalátSKH = NK (KH = 0,01 mg/kg)
23380000085–44–9Ftálsav-anhidrid
23470000080–56–8α - Pinén
23500000127–91–3β - Pinén
23547009016–00–6
063148–62–9
Polidimetilsziloxán (móltömeg > 6 800)Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
23590025322–68–3Polietilénglikol
23651025322–69–4Polipropilénglikol
23740000057–55–6Propán-1,2-diol
23770000504–63–2Propán-1,3-diolSKH = 0,05 mg/kg
23800000071–23–8Propán-1-ol
23830000067–63–0Propán-2-ol
23860000123–38–6Propionaldehid
23890000079–09–4Propionsav
23920000105–38–4Vinil-pronionátSKH(E) = 6 mg/kg (2) (acetaldehidben kifejezve)
23950000123–62–6Propionsav-anhidrid
23980000115–07–1Propilén
24010000075–56–9Propilén-oxidMM = 1 mg/kg KT-ben
24051000120–80–9PirokatechinLásd „1,2-dihidroxibenzol”
24057000089–32–7Piromellitinsav-anhidridSKH = 0,05 mg/kg (piromellitinsavban kifejezve)
24070073138–82–6Gyantasavak
24072000108–46–3RezorcinLásd „1,3-dihidroxibenzol”
24073000101–90–6Rezorcin-diglicidil-éterMMF = 0,005 mg/6 dm2. Nem alkalmazható olyan élelmiszerrel érintkező polimerekben, amelyekre a 85/572/EGK irányelv a D-modell oldószert határozza meg, valamint csak közvetett érintkezésre, PET-réteg mögött.
24100008050–09–7Kolofónium
24130008050–09–7Kolofónium gyantaLásd a „Kolofóniumot”
24160008052–10–6Gyanta tallolaj
24190008050-09-7Fás gyantaLásd „Kolofónium” (Hiv. sz.: 24100)
24250009006–04–6Természetes gumi
24270000069–72–7Szalicilsav
24280000111–20–6Szebacinsav
24430002561–88–8Szebacinsav-anhidrid
24475001313–82–2Nátrium-szulfid
24490000050–70–4Szorbit
24520008001–22–7Szójaolaj
24540009005–25–8Étkezési keményítő
24550000057–11–4Sztearinsav
24610000100–42–5Sztirol
24760026914–43–2SztirolszulfonsavSKH = 0,05 mg/kg
24820000110–15–6Borostyánkősav
24850000108–30–5Borostyánkősav-anhidrid
24880000057–50–1Szacharóz
24886046728-75-05-Szulfoizoftálsav, monolítiumsóSKH = 5 mg/kg, és lítiumra
SKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve).
24887006362–79–45-Szulfoizoftálsav, nátriumsóSKH = 5 mg/kg
24888003965–55–75-Szulfoizoftálsav, nátriumsó, dimetilészterSKH = 0,05 mg/kg
24903068425-17-2Szirupok, hidrolizált keményítő, hidrogénezettAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
24910000100–21–0TereftálsavSKH = 7,5 mg/kg
24940000100–20–9Tereftálsav-dikloridSKH(E) = 7,5 mg/kg (tereftálsavban kifejezve)
24970000120–61–6Dimetil-tereftalát
25080001120–36–1Tetradec-1-énSKH = 0,05 mg/kg
25090000112–60–7Tetraetilénglikol
25120000116–14–3TetrafluoretilénSKH = 0,05 mg/kg
25150000109–99–9TetrahidrofuránSKH = 0,6 mg/kg
25180000102–60–3N, N, N′, N′-Tetrakisz(2-hidroxipropil)-etilén-diamin
25210000584–84–9Toluol-2,4-diizocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
25240000091–08–7Toluol-2,6-diizocianátMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
25270026747–90–0Toluol-2,4-diizocianát-dimerMM(E) = 1 mg/kg (ICE-ben kifejezve) (26)
25360(2,3-Epoxipropil)-tri(C5 – C15)alkil-acetátMM = 1 mg/kg KT-ben (epoxicsoportban kifejezve, móltömeg = 43)
25380Vinil-trialkilacetát (alkil: C7 – C17)MMF = 0,05 mg/6 dm2
25385000102–70–5Triallil-aminAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
25420000108–78–12,4,6-Triamino-1,3,5-triazinSKH = 30 mg/kg
25450026896–48–0Triciklo[7.1.0.04.6]dekándimetanolSKH = 0,05 mg/kg
25510000112–27–6Trietilén-glikol
25540000528-44-9BenzoltrikarbonsavSKH(T) = 5 mg/kg (35)
25550000552-30-7Benzoltrikarbonsav-anhidridSKH(T) = 5 mg/kg (35) (Benzoltrikarbonsavban kifejezve)
25600000077–99–62-Etil-2-hidroximetilpropán-1,3-diolSKH = 6 mg/kg
25840003290–92–41,1,1-Trisz(hidroximetil)-propán-metakrilsav triésztereSKH = 0,05 mg/kg
25900000110–88–3TrioxánSKH = 5 mg/kg
25910024800–44–0Tripropilénglikol
25927027955–94–81,1,1-Trisz(4-hidroxifenol)-etánMM = 0,5 mg/kg KT-ben. Csak polikarbonát esetében
25960000057–13–6Karbamid
26050000075–01–4Vinil-kloridLásd a 78/142/EGK tanácsi irányelvet
26110000075–35–4Vinilidén-dikloridMM = 5 mg/kg KT-ben vagy SKH = NK (KH = 0,05 mg/kg)
26140000075–38–7Vinilidén-difluoridSKH = 5 mg/kg
26155001072–63–51-VinilimidazolMM = 5 mg/kg KT-ben
26170003195–78–6N - Vinil-N - metil-acetamidMM = 2 mg/kg KT-ben
26305000078-08-0Vinil-trietoxi-szilánSKH = 0,05 mg/kg. Csak felületkezelő szerként való felhasználásra.
26320002768–02–7Vinil-trimetoxiszilánMM = 5 mg/kg KT-ben
26360007732–18–5VízA 98/83/EK irányelvnek megfelelően

B. cím

Az A. cím alá történő besorolásukkal kapcsolatos döntésig használható monomerek és egyéb kiindulási anyagok listája

Hivatkozási számCAS számMegnevezésKorlátozások és/vagy előírások
(1)(2)(3)(4)
13050000528–44–9Benzol-1,2,4-trikarbonsavLásd a „Trimellitinsavat”
15730000077–73–6Diciklopentadién
18370000592–45–0Hexa-1,4-dién
26230000088–12–01-Vinilpirrolid-2-on

III. MELLÉKLET

A MŰANYAGOK ÉS MŰANYAG TÁRGYAK GYÁRTÁSÁHOZ FELHASZNÁLHATÓ ADALÉKANYAGOK -----LISTÁJA

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ

1.

Ez a melléklet a következő anyagok listáját tartalmazza:

a) olyan anyagok, amelyeket azért alkalmaznak a műanyagokban, hogy a kívánt műszaki célt elérjék a késztermékben, ideértve a "polimeradalékokatt"; is. Ezek rendeltetésszerűen a késztermékekben maradnak;

b) olyan anyagok, amelyek megfelelő közeget biztosítanak a polimerizációhoz.

E melléklet alkalmazásában az a) és a b) pontban említett anyagok a továbbiakban: adalékanyagok.

E melléklet alkalmazásában a polimeradalékok olyan polimerek és/vagy prepolimerek és/vagy oligomerek, amelyeket meghatározott műszaki cél elérése érdekében adhatnak a műanyagokhoz, azonban más polimerek nélkül nem használhatók a késztermékek és tárgyak fő szerkezeti alkotórészeiként. Ide tartoznak azon anyagok is, amelyeket a polimerizációs folyamathoz használt közeghez adhatnak.

A lista nem tartalmazza az alábbiakat:

a) a polimerek képződését közvetlenül befolyásoló anyagok;

b) színezékek;

c) oldószerek.

2.

A következő anyagok nem szerepelnek a listán, még akkor sem, ha azokat szándékosan használják és engedélyezték:

a) engedélyezett savak, fenolok vagy alkoholok alumínium-, ammónium-, kalcium-, vas-, magnézium-, kálcium- és nátriumsói (ideértve a kettős és a savanyú sókat is). A "... sav(ak), sók" megnevezést tartalmazó nevek azonban megjelennek a listákon akkor, ha ott a megfelelő szabad sav(ak) nem szerepel(nek);

b) engedélyezett savak, fenolok vagy alkoholok cinksói (ideértve a kettős és a savanyú sókat is). Ezekre a sókra egy csoportos SKH = 25 mg/kg (Zn-ben kifejezve) vonatkozik. Ugyanez a Zn-re vonatkozó korlátozás vonatkozik még a következőkre is:

i. a listán szereplő "... sav(ak), sók" nevet tartalmazó anyagok akkor, ha ott a megfelelő szabad sav(ak) nem szerepel(nek);

ii. a VI. melléklet 38. megjegyzésében szereplő anyagok.

3.

A lista nem tartalmazza a következő anyagokat, amelyek szintén jelen lehetnek:

a) olyan anyagok, amelyek jelen lehetnek a végtermékben, mint:

- a felhasznált anyagok szennyeződései,

- intermedierek,

- bomlástermékek;

b) az engedélyezett anyagok keverékei.

Az a) és a b) pontban említett anyagokat tartalmazó műanyagoknak és műanyag tárgyaknak eleget kell tenniük a 89/109/EGK irányelv 2. cikkében megállapított követelményeknek.

4.

Az anyagoknak tisztasági szempontból jó technikai minőségűeknek kell lenniük.

5.

A lista a következő információkat tartalmazza:

- 1. oszlop (Hivatkozási szám): a listán szereplő anyag EGK hivatkozási száma a csomagolóanyagokra vonatkozóan,

- 2. oszlop (CAS szám): az anyag CAS (Chemical Abstracts Service) nyilvántartási száma,

- 3. oszlop (Megnevezés): a kémiai név,

- 4. oszlop (Korlátozások és/vagy előírások): -

- speciális kioldódási határérték (SKH),

- az anyag maximálisan megengedett mennyisége a kész műanyagban vagy tárgyban (MM),

- az anyag maximálisan megengedett mennyisége a kész műanyagban vagy tárgyban mg/6 dm2 élelmiszerrel érintkező felületben kifejezve (MMF),

- bármely más, külön meghatározott korlátozás,

- az anyagra vagy a polimerre vonatkozó bármilyen előírás.

6.

Ha a listán egyedileg feltüntetett anyag egy más általános megnevezés alá is tartozik, mindig az egyedi vegyületre vonatkozó korlátozásokat kell alkalmazni.

7.

Amennyiben a CAS szám és a kémiai név között ellentmondás van, a kémiai név elsőbbséget élvez a CAS számmal szemben. Ha az EINECS-ben és a CAS nyilvántartásban megjelölt CAS szám között ellentmondás van, a CAS nyilvántartást kell alkalmazni.

A. cím

A közösségi szinten teljes körűen összehangolt adalékanyagok nem teljes listája

Hivatkozási számCAS számMegnevezésKorlátozások és/vagy előírások
(1)(2)(3)(4)
30000000064–19–7Ecetsav
30045000123–86–4Butil-acetát
30080004180–12–5Ecetsav, rézsóSKH(E) = 5 mg/kg (7) (rézben kifejezve)
30140000141–78–6Etil-acetát
30280000108–24–7Ecetsav-anhidrid
30295000067–64–1Aceton
30370Acetecetsav sók
30401Zsírsavak acetilezett mono- és digliceridjei
30607Alifás, el nem ágazó (C2–C24) szénatomszámú, természetes olajokból és zsírokból származó savak, lítiumsóSKH(T) = 0,6 mg/kg (lítiumként kifejezve) (8)
30610Alifás, el nem ágazó (C2 – C24) szénatomszámú természetes olajokból és zsírokból származó monokarbonsavak és ezek glicerinnel alkotott mono-, di- és tri-észterei (ideértve az elágazó zsírsavakat is természetes arányban)
30612Alifás, el nem ágazó (C2 – C24) szénatomszámú szintetikus monokarbonsavak és azok glicerinnel alkotott mono-, di- és tri-észterei
30960Alifás (C6 – C22) szénatomszámú monokarbonsavak poliglicerin észterei
31328Zsírsavak, állati vagy növényi eredetű zsírokból és olajokból
31530123968–25–22,4-Di(terc – pentil)- 6-<1-[3,5-di-(terc – pentil)- 2-hidroxi-fenil]-etil>-fenil-akrilátSKH = 5 mg/kg
31542174254-23-0Akrilsav, metil-észter, 1-dodekántiollal képzett telomer, C16–C18-alkil-észterekMM = 0,5 tömeg % KT-ben.
31730000124–04–9Adipinsav
331050146340-15-0(C12–14) szénatomszámú szekunder alkoholok, β-(2-hidroxietoxi), etoxilálvaSKH = 5 mg/kg (44)
33120Telített, el nem ágazó, egyértékű, alifás (C4 – C24) szénatomszámú primer alkoholok
33350009005–32–7Alginsav
335350152261-33-1α-alkének (C20–C24), malein anhidrid kopolimere, 4-amino-2,2,6,6-tetrametil-piperidinnel lejátszódó reakció termékeNem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a D-modellanyagot határozták meg.
Nem használható alkoholos élemiszerekkel való érintkezéskor.
33801Alkilbenzolszulfonsav (alkil: C10 – C13)SKH = 30 mg/kg
34240Alkánszulfonsav fenolokkalészterei (alkil:C10 – C20)SKH = 6 mg/kg. Engedélyezve 2002. január 1-ig
34281El nem ágazó, egyenértékű, páros szénatomszámú (C8 – C22) alkánszulfonsavak
34475Alumínum-kalcium-hidroxid-foszfit-hidrát
34480Alumíniumszál, forgács, por
34560021645–51–2Alumínium-hidroxid
34690011097–59–9Bázikus alumínium-magnézium-karbonát–
34720001344–28–1Alumínium-oxid
34850143925-92-2Aminok, bisz(hidrogénezett tallolaj-alkil), oxidálvaMM = Csak a következő alkalmazási területekre:
a) poliolefinekben 0,1 % m/m koncentrációban, de LDPE-ben nem, ha olyan élelmiszerekkel kerül érintkezésbe, amelyekre a 85/572/EGK irányelv 3-nál kisebb redukciós tényezőt határoz meg;
b) PET-ben 0,25 % m/m koncentrációban, ha a műanyag nem olyan élelmiszerekkel érintkezik, amelyekre a 85/572/EGK irányelv a D-modellanyagot ír elő
34895000088-68-62-aminobenzamidSKH = 0,05 mg/kg. Csak vízhez és italokhoz szánt PET-hez használható fel
35120013560–49–13-Amino-krotonsav bisz(2-hidroxietil)-szulfiddal alkotott diésztere
35160006642–31–56-Amino-1,3-dimetiluracilSKH = 5 mg/kg
35170000141–43–52-AminoetanolSKH = 0,05 mg/kg. Nem alkalmazható olyan, élelmiszerrel érintkező műanyagokhoz, amelyekre a 85/572/EGK irányelv a D-modellanyagot írja elő, valamint csak közvetett érintkezésre, PET-réteg mögött
35284000111–41–12-(2-aminoetilamino)-etanolSKH = 0,05 mg/kg. Nem alkalmazható olyan élelmiszerrel érintkező polimerekben, amelyekre a 85/572/EGK irányelv a D-modell oldószert határozza meg, valamint csak közvetett érintkezésre, PET-réteg mögött.
35320007664–41–7Ammónia
35440001214–97–9Ammónium-bromid
35600001336–21–6Ammónium-hidroxid
35840000506–30–9Arachinsav
35845007771–44–0Arachidonsav
36000000050–81–7Aszkorbinsav
36080000137–66–6Aszkorbinsav-palmitát
36160010605–09–1Aszkorbinsav-sztearát
36640000123–77–3AzodikarbonamidCsak habosítóanyagként alkalmazható. Felhasználása 2005. augusztus 2-től tilos.
36840012007–55–5Bárium-tetraborátSKH(E) = 1 mg/kg báriumban kifejezve (12) és SKH(E) = 6 mg/kg (23) bórban kifejezve), az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.) rendelkezéseinek sérelme nélkül.
36880008012–89–3Méhviasz
36960003061–75–4Behénamid
37040000112–85–6Behénsav
37280001302–78–9Bentonit
37360000100–52–7BenzaldehidA VI. melléklet 9-es megjegyzésének megfelelően
37600000065–85–0Benzoesav
37680000136–60–7Butil-benzoát
37840000093–89–0Etil-benzoát
38080000093–58–3Metil-benzoát
38160002315–68–6Propil-benzoát
38510136504–96–6Az 1,2-bisz(3-aminopropil)-etilén-diamin, N – butil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-amin és a 2,4,6-triklór-1,3,5-triazin polimereSKH = 5 mg/kg
38515001533–45–54,4′-Bisz(benzoxazol-2-il)-stilbénSKH = 0,05 mg/kg (1)
385500882073-43-0bisz(4-propilbenzilidén)propil-szorbitolSKH = 5 mg/kg (beleértve hidrolízis-termékeinek összegét is)
38810080693–00–1Bisz[2,6-di(terc – butil)- 4-metilfenil]pentaeritrit-difoszfitSKH = 5 mg/kg (a foszfit és a foszfát összesen)
38840154862–43–8Bisz(2,4-dikumilfenilpentaeritrit)-difoszfitSKH = 5 mg/kg (magának az anyagnak, valamint az oxidált formájának, a bisz(2,4-dicumilfenilpentaeritrit)difoszfát-nak és hidrolízis termékének a 2,4-dicumilfenolnak az összege.
38875002162-74-5Bisz(2,6-diizopropilfenil) karbodiimidSKH = 0,05 mg/kg. A PET-réteg mögötti felhasználásra.
38879135861–56–2Bisz(3,4-dimetilbenzilidén)-szorbit
38885002725-22-62,4-Bisz(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n-oktiloxifenil)-1,3,5-triazinSKH = 0,05 mg/kg. Csak vizes élelmiszerek esetében.
38950079072–96–1Bisz(4-etilbenzilidén)-szorbit
39200006200–40–4Bisz(2-hidroxietil)- 2-hidroxipropil-3-(dodeciloxi)metil-ammónium-kloridSKH = 1,8 mg/kg
39680000080-05-72,2-bisz(4-hiroxifenil)-propánSKH(E) = 0,6 mg/kg (28)
39815182121-12-69,9-Bisz(metoximetil)-fluorénSKH = 0,05 mg/kg
39890087826–41–3
069158–41–4
054686–97–4
081541–12–0
Bisz(metilbenzilidén)-szorbit
39925129228–21–33,3-bisz(metoximetil)-2,5-dimetilhexánSKH = 0,05 mg/kg
40120068951–50–8Bisz(polietilénglikol)-hidroximetilfoszfonátSKH = 0,6 mg/kg
401550124172-53-8N,N’-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N’-diformil-hexametilén-diaminSKH = 0,05 mg/kg (1) (44)
40320010043–35–3BórsavSKH(E) = 6 mg/kg (23) (bórban kifejezve), az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.) rendelkezéseinek sérelme nélkül.
40400010043–11–5Bór-nitrid
40570000106–97–8Bután
40580000110–63–41,4-ButándiolSKH(E) = 5 mg/kg (24)
41040005743–36–2Kalcium-butirát
41120010043–52–4Kalcium-klorid
41280001305–62–0Kalcium-hidroxid
41520001305–78–8Kalcium-oxid
41600012004–14–7
037293–22–4
Kalcium-szulfo-aluminát
41680000076–22–2KámforA VI. melléklet 9-es megjegyzésének megfelelően
41760008006–44–8Kandelillaviasz
41840000105–60–2KaprolaktámSKH(E) = 15 mg/kg (5)
41960000124–07–2Kaprilsav
42080001333-86-4SzénpigmentAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
42160000124–38–9Szén-dioxid
42320007492–68–4Szénsav, rézsóSKH(E) = 5 mg/kg (7) (rézben kifejezve)
42500Szénsav sók
42640009000–11–7(Karboxi-metil)-cellulóz
42720008015–86–9Lignocerinviasz
42800009000–71–9Kazein
42880008001-79-4Ricinusolaj
42960064147–40–6Dehidratált ricinusolaj
43200Ricinusolaj mono- és digliceridjei
43280009004–34–6Cellulóz
43300009004–36–8Cellulóz-acetát-butirát
43360068442–85–3Regenerált cellulóz
43440008001–75–0Cerezin
43480064365-11-3Aktív szén, aktiváltAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
43515Kókuszzsírsavak kolinésztereinek kloridjaiMMF = 0,9 mg/6 dm2
44160000077–92–9Citromsav
44640000077–93–0Trietil-citrát
45195007787–70–4Réz-bromidSKH(E) = 5 mg/kg (7) (rézben kifejezve)
45200001335–23–5Réz-jodidSKH(E) = 5 mg/kg (7) (rézben kifejezve) és SKH = 1 mg/kg (11) (jódként kifejezve)
45280Pamutszálak
45450068610–51–5p-krezol-diciklopentadién-izobutilén kopolimerSKH = 5 mg/kg
45560014464–46–1Krisztobalit
45600003724-65-0KrotonsavMMF(E) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
45640005232-99-52-Ciano-3,3-difenil-akrilsav, etilészterSKH = 0,05 mg/kg
45703491589-22-1cisz-1,2-Ciklohexán-dikarbonsav, kalciumsóSKH = 5 mg/kg
45705166412-78-81,2-ciklohexánkarbonsav, diizononil-észter
45760000108–91–8Ciklohexil-amin
45920009000–16–2Mézga
45940000334–48–5Dekánsav
46070010016–20–3α-Dextrin
46080007585–39–9β-Dextrin
46375061790–53–2Kovaföld
46380068855–54–9Diatómaföld, izzított szódahamu
46480032647–67–9Dibenzilidén-szorbit
467005,7-di-terc-butil-3-(3,4- és 2,3-dimetil-fenil)-3H-benzofurán-2-on, a) 5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetil-fenil)-3H-benzofurán-2-on (80–100 % m/m) és b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetil-fenil)-3H-benzofurán-2-on (0–20 % m/m) tartalommalSKH = 5 mg/kg
46720004130-42-12,6-di-terc-butil-4-etil-fenolMMF = 4,8 mg/6 dm2
46790004221–80–1(2,4-Di-terc - butil-fenil)-(3,5-di-terc - butil-4-hidroxi-benzoát)
46800067845–93–6Hexadecil-(3,5-di-terc - butil-4-hidroxi-benzoát)
46870003135–18–0Dioktadecil-(3,5-di-terc - butil-4-hidroxibenzil-foszfonát)
46880065140–91–2[3,5-di-(terc - butil)- 4-hidroxi-benzilfoszfonsav]-monoetilészter-kalciumsójaSKH = 6 mg/kg
47210026427–07–6Dibutiltiosztannánsav-polimer [Thiobisz(butilón-szulfid)-polimer]Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
47440000461–58–5Diciándiamin
47540027458–90–8Di(terc – dodecil)-diszulfánSKH = 0,05 mg/kg
47680000111–46–6DietilénglikolSKH(E) = 30 mg/kg (3)
48460000075–37–61,1-Difluoretán
48620000123–31–9Benzol-1,4-diolSKH = 0,6 mg/kg
48720000611–99–44,4′-DihidroxibenzofenonSKH(E) = 6 mg/kg (15)
489609,10-dihidroxi-sztearinsav és oligomerjeiSKH = 5 mg/kg
490800852282-89-4N-(2,6-Diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo[de]izokinolin-1,3(2H)-dionSKH = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)
Kizárólag polietilén-tereftalátban (PET) való felhasználásra.
49485134701–20–52,4-Dimetil-6-(1-metil-pentadecil)fenolSKH = 1 mg/kg
49540000067–68–5Dimetil-szulfoxid
51200000126–58–9Dipentaeritrit
51700147315–50–22-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)- 5-(hexiloxi)fenolSKH = 0,05 mg/kg
51760025265–71–8
000110–98–5
Dipropilénglikol
52640016389–88–1Dolomit
52645010436–08–5Cisz – eikoz-11-énamid
52720000112–84–5Erukasav-amid
52730000112–86–7Erukasav
52800000064–17–5Etanol
53270037205–99–5Etil-(karboxi-metil)-cellulóz
53280009004–57–3Etil-cellulóz
53360000110–31–6N, N′-etilén-bisz(olajsav-amid)
53440005518–18–3N, N′-etilén-bisz(palmitinsav-amid)
53520000110–30–5N, N′-etilén-bisz(sztearinsav-amid)
53600000060–00–4Etiléndiamin-tetraecetsav
53610054453–03–1Etilén-diamin-tetraecetsav, rézsóSKH(E) = 5 mg/kg (7) (rézben kifejezve)
53650000107–21–1EtilénglikolSKH(E) = 30 mg/kg (3)
54005005136–44–7N - Palmitol-N′-sztearoil-etilén-diamin
54260009004–58–4Etil-(hidroxi-etil)-cellulóz
54270Etil-(hidroxi-metil)-cellulóz
54280Etil-(hidroxi-propil)-cellulóz
54300118337–09–02,2′-Etilidén-bisz[4,6-di-(terc – butil)fenil]-fluorofoszfozitSKH = 6 mg/kg
54450Állati és növényi élelmiszerekből nyert zsírok és olajok
54480Állati és növényi élelmiszerekből nyert hidrogénezett zsírok és olajok
54930025359–91–5Formaldehid-1-naftolkopolimer [= poli(1-hidroxinaftil-metán)]SKH = 0,05 mg/kg
55040000064–18–6Hangyasav
55120000110–17–8Fumársav
55190029204–02–2Gadoleinsav
55440009000–70–8Zselatin
55520Üvegszál
55600Üveggyöngy (mikro)
55680000110–94–1Glutársav
55910736150-63-3Gliceridek, ricinusolaj-mono-, hidrogénezett, acetátok
55920000056–81–5Glicerin
56020099880–64–5Glicerin-dibehenát
56360Glicerin-acetátok
56486Glicerin alifás, telített, el nem ágazó, páros szénatomszámú (C14 – C18) savakkal és alifás, telítetlen, el nem ágazó, páros szénatomszámú (C16 – C18) savakkal alkotott észterei
56487Glicerin-butirátok
56490Erukasav glicerinészter
56495Glicerin 12-hidroxi-sztearátok
56500Glicerin laurátok
56510Glicerin linolenátok
56520Glicerin mirisztátok
56535Glicerin, észterei nonánsavval
56540Glicerin oleátok
56550Glicerin palmitátok
56570Glicerin propionátok
56580Glicerin ricinoleátok
56585Glicerin sztearátok
56610030233–64–8Glicerin-monobehenát
56720026402–23–3Glicerin-monohexanoát
56800030899–62–8Glicerin-monolaurát-diacetát
56880026402–26–6Glicerin-monooktanoát
57040Glicerin-monooleát aszkorbinsav észtere
57120Glicerin-monooleát citromsav észtere
57200Glicerin-monopalmitát aszkorbinsav észtere
57280Glicerin-monopalmitát citromsav észtere
57600Glicerin-monosztearát aszkorbinsav észtere
57680Glicerin-monosztearát citromsav észtere
57800018641–57–1Glicerin-tribehenát
57920000620–67–7Glicerin-triheptanoát
58300Glicinsók
58320007782–42–5Grafit
58400009000–30–0Guargyanta
58480009000–01–5Gumiarábikum
58720000111–14–8Heptánsav
59280000100-97-0Hexametilén-tetraminSKH(E) = 15 mg/kg (22) (formaldehidben kifejezve)
59360000142–62–1Hexánsav
59760019569–21–2Huntit
59990007647–01–0Hidrogén-klorid
60025Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-okténbőlAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően. Nem használható zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakhoz.
60027Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-hexénből és/vagy 1-okténből és/vagy 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-tetracénből (Mw: 440-12 000)Nem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a D-modellanyagot határozták meg.
Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
60030012072–90–1Hidromagnezit
60080012304–65–3Hidrotalkit
60160000120–47–8Etil-(4-hidroxi-benzoát)
60180004191–73–5Izopropil-(4-hidroxi-benzoát)
60200000099–76–3Metil-(4-hidroxi-benzoát)
60240000094–13–3Propil-(4-hidroxi-benzoát)
60480003864–99–12-[2′-Hidroxi-3,5-di(terc – butil)fenil]- 5-klórbenzotriazolSKH(E) = 30 mg/kg (19)
60560009004–62–0(Hidroxietil)-cellulóz
60880009032–42–2(Hidroxietil-metil)-cellulóz
61120009005–27–0(Hidroxietil)-keményítő
61390037353–59–6(Hidroximetil)-cellulóz
61680009004–64–2(Hidroxipropil)-cellulóz
61800009049–76–7(Hidroxipropil)-keményítő
61840000106–14–912-Hidroxi-sztearinsav
62020007620-77-112-Hidroxisztearinsav, lítiumsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve).
62140006303–21–5Hipofoszforossav
622150007439-89-6VasSKH = 48 mg/kg
62240001332–37–2Vas-oxid
62245012751-22-3Vas-foszfidCsak PET polimerek és kopolimerek esetén.
62280009044-17-1Izobutilén-butén kopolimer
62450000078–78–4Izopentán
62640008001–39–6Japán viasz
62720001332–58–7Kaolin
62800Izzított kaolin
62960000050–21–5Tejsav
63040000138–22–7Butil-laktát
63280000143–07–7Laurinsav
63760008002–43–5Lecitin
63840000123–76–2Levulinsav
63920000557–59–5Lignocerinsav
64015000060–33–3Linolsav
64150028290–79–1Linolénsav
64500Lizinsók
64640001309–42–8Magnézium-hidroxid
64720001309–48–4Magnézium-oxid
6480000110–16–7MaleinsavSKH(E) = 30 mg/kg (4)
64990025736-61-2Maleinsav-anhidrid-sztirol, kopolimer, nátriumsóAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
65020006915–15–7Almasav
65040000141–82–2Malonsav
65520000087–78–5Mannit
65920066822–60–4[(N – Metakroiloxietil-N, N – dimetil-N – karboximetil-ammónium)-klorid] nátriumsó; oktadecil-metakrilát, etil-metakrilát, ciklohexil-metakrilát, N – vinil-pirrolidin-2-on kopolimerek
66200037206–01–2Metil-(karboximetil)-cellulóz
66240009004–67–5Metil-cellulóz
66560004066–02–82,2′-Metilén-bisz(4-metil-6-ciklohexilfenol)SKH(E) = 3 mg/kg (6)
66580000077–62–32,2′-Metilén-bisz[4-metil-6-(1-metilciklohexil)fenol]SKH(E) = 3 mg/kg (6)
66640009004–59–5Metil-etil-cellulóz
66695Metil-(hidroximetil)-cellulóz
66700009004–65–3Metil-(hidroxipropil)-cellulóz
66755002682-20-42-metil-4-izotiazol-3-onSKH = 0,5 mg/kg. Csak vizes polimer-diszperziókban és emulziókban használható olyan koncentrációk mellett, amelyeknek nincs antimikrobiális hatása a polimer felületén vagy nincs ilyen hatása magára az élelmiszerre.
66905000872-50-4N-Metilpirolidon
66930068554-70-1MetilszilszeszkvioxánMaradék monomer metilszilszeszkvioxánban < 1 mg metiltrimetoxiszilán/kg metilszilszeszkvioxán.
67120012001–26–2Csillámpala
671554-(2-Benzoxazolil)-4′-(5-metil-2-benzoxazolil)sztilbén, 4,4′-bisz(2-benzoxazolil)sztilbén és 4,4′-bisz(5-metil-2-benzoxazolil)sztilbén elegyeLegfeljebb 0,05 tömeg% (a használt anyag mennyisége/a keverék mennyisége) Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
67180(Decil-oktil)-ftalát (50 %(m/m)), didecil-ftalát (25 %(m/m)) és dioktil-ftalát (25 %(m/m)) keverékeSKH = 5 mg/kg (1).
67200001317–33–5Molibdén-diszulfid
67840Montánsav és/vagy etilénglikollal és/vagy 1,3-butándiollal és/vagy glicerinnel alkotott észterei
67850008002–53–7Montánviasz
67891000544–63–8Mirisztinsav
68040003333–62–87-[2H-nafto-(1,2-d)triazol-2-il]- 3-fenil-kumarin
68078027253-31-2Neodekánsav, kobaltsóSKH(E) = 0,05 mg/kg (neodekánsavban kifejezve) és SKH(E) = 0,05 mg/kg (14) (kobaltban kifejezve). Nem alkalmazható olyan élelmiszerrel érintkező polimerekben, amelyekre a 85/572/EGK irányelv a D-modellanyagot határozza meg.
68119Neopentil glikol, diészterek és monoészterek benzoesavval és 2-etilhexánsavvalSKH = 5 mg/kg
Nem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a D-modellanyagot határozták meg.
68125037244–96–5Nefelin-szienit
68145080410–33–92,2′, 2″-NitriloSKH = 5 mg/kg (a foszfit és foszfát összesen)
68960000301–02–0Olajsav-amid
69040000112–80–1Olajsav
69760000143–28–2Oktadec-9-én-1-ol
69920000144-62-7OxálsavSKH(E) = 6 mg/kg (29)
70000070331–94–12,2′-oxamidobisz[etil-3-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxifenil)-propionát]
70240012198–93–5Ozokerit
70400000057–10–3Palmitinsav
70480000111-06-8Palmitinsav, butil-észter
71020000373–49–9Palmitoleinsav
71440009000–69–5Pektin
71600000115–77–5Pentaeritrit
71635025151–96–6Pentaeritrit-dioleátSKH = 0,05 mg/kg. Nem alkalmazható olyan élelmiszerrel érintkező műanyagokhoz, amelyekre a 85/572/EGK irányelv a D-modellanyagot írja elő
71670178671–58–4Pentaeritrit-tetrakisz(2-ciano-3,3-difenilakrilát)SKH = 0,05 mg/kg
71680006683–19–8Pentaeritritol-tetrakisz[3-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]
71720000109–66–0Pentán
71960003825-26-1Perfluoroktánsav, ammóniumsóCsak nagy hőmérsékleten szinterezett, többször használatos tárgyakban használandó.
721410018600-59-42,2’-(1,4-fenilén)bisz[4H-3,1-benzoxazin-4-on]SKH = 0,05 mg/kg (beleértve hidrolízis-termékeinek összegét is)
72640007664–38–2Foszforsav
73160Foszforsav (C16 és C18 mono- és dialkil)-észtereiSKH = 0,05 mg/kg
73720000115–96–8Triklóretil-foszfátSKH = NK (KH = 0,02 mg/kg, beleértve az analitikai tűréshatárt)
74010145650–60–8Bisz[2,4-di-(terc – butil)-6-metilfenil]-etil-foszfátSKH = 5 mg/kg (a foszfit és foszfát összege)
74240031570–04–4Trisz[2,4-di-(terc – butil)-fenil]-foszfit
74480000088–99–3o-Ftálsav
74560000085-68-7Benzil-butil-ftalátCsak a következőkként használandó:
a) lágyító többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) lágyító olyan egyszer használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz, melyek zsírszegény élelmiszerekkel érintkeznek, kivéve a 91/321/EGK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket, és a 96/5/EK irányelv szerinti termékeket;
c) technológiai segédanyag, legfeljebb 0,1 %-os koncentráció a végtermékben.
SKH = 30 mg/kg élelmiszer-utánzó modellanyag.
74640000117-81-7Bisz(2-etilhexil)-ftalátCsak a következőkként használandó:
a) lágyító zsírszegény élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) technológiai segédanyag, legfeljebb 0,1 %-os koncentráció a végtermékben.
SKH = 1,5 mg/kg élelmiszer-utánzó modellanyag.
74880000084-74-2Dibutil-ftalátCsak a következőkként használandó:
a) lágyító zsírszegény élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) technológiai segédanyag, legfeljebb 0,05 %-os koncentráció a végtermékben.
SKH = 0,3 mg/kg élelmiszer-utánzó modellanyag.
75100068515-48-0
028553-12-0
Telített primer C8–C10 elágazó láncú alkoholok több mint 60 % C9 fatlát diészterekCsak a következőkként használandó:
a) lágyító többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) lágyító olyan egyszer használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz, melyek zsírszegény élelmiszerekkel érintkeznek, kivéve a 91/321/EGK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket és a 96/5/EK irányelv szerinti termékeket;
c) technológiai segédanyag, legfeljebb 0,1 %-os koncentráció a végtermékben.
SKH(E) = 9 mg/kg élelmiszer-utánzó modellanyag. (42)
75105068515-49-1
026761-40-0
Telített primer C9–C11 alkoholok több mint 90 % C10 ftalát diészterekCsak a következőkként használandó:
a) lágyító többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) lágyító olyan egyszer használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz, melyek zsírszegény élelmiszerekkel érintkeznek, kivéve a 91/321/EGK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket és a 96/5/EK irányelv szerinti termékeket;
c) technológiai segédanyag, legfeljebb 0,1 %-os koncentráció a végtermékben.
SKH(E) = 9 mg/kg élelmiszer-utánzó modellanyag. (42)
76320000085–44–9Ftálsav-anhidrid
76415019455-79-9Pimelinsav, kalciumsó
76463Poliakrilsav, sókSKH(T) = 6 mg/kg (36) (akrilsavra )
76721009016–00–6
063148–62–9
Polidimetilsziloxan (móltömeg > 6800)Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
76723167883-16-1Polidimetilsziloxán, 3-aminopropil lezárású, polimer diciklohexil-metán-4,4′-diizocianáttalAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
76725661476-41-1Polidimetilsziloxán, 3-aminopropil lezárású, polimer 1-izocianáto-3-izocianátometil-3,5,5-trimetilciklohexánnalAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
76730γ-Hidroxipropilezett polidimetilsziloxan,SKH = 6 mg/kg
7680700073018-26-5Adipinsav poliésztere, 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollalSKH = 30 mg/kg
76815Adipinsav és glicerin vagy pentaeritritol poliésztere, páros számú, egyenesláncú C12–C22 zsírsavakkal képzett észterekAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
76845031831-53-51,4-Butándiol kaprolaktámmal képzett poliésztereA 14260 és 13720 EGK-számú anyagokra vonatkozó korlátozást figyelembe kell venni.
Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
76866Adipinsav propán-1,2-diollal és/vagy bután-1,3-diollal és/vagy bután-1,4-diollal és/vagy polipropilénglikollal alkotott poliészterei, a láncok végén ecetsavval vagy C12-C18 zsírsavakkal vagy n-oktanollal és/vagy n-dekanollal lezárvaSKH = 30 mg/kg
76960025322–68–3Polietilénglikol
77370070142-34-6Polietilénglikol-30-dipolihidroxisztearát
77600061788–85–0Hidrogénezett ricinusolaj polietilénglikolésztere
77702Alifás (C6 – C22) monokarbonsavak polietilénglikol észterei és azok ammónium- és nátrium szulfátjai
77708El nem ágazó és elágazó, (C8-C22) primer alkoholok polietilénglikol (EO = 1-50) -étereiSKH = 1,8 mg/kg
Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
77732Butil 2-ciano 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, tipikusan 5) étereSKH = 0,05 mg/kg. Csak PET-ben használható fel.
77733Butil-2-ciano 3-(4-hidroxifenil) akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, tipikusan 5) étereSKH = 0,05 mg/kg. Csak PET-ben használható fel.
77895068439–49–6Poletilénglikol (EO = 2-6)monoalkil-(C16-C18)éterSKH = 0,05 mg/kg és az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
77897Polietilénglikol (EO = 1–50) monoalkil-éter (el nem ágazó és elágazó, C8–C20) -szulfát, sókSKH = 5 mg/kg
79040009005–64–5Polietilénglikol-1,4-anhidro-szorbit-monolaurát
79120009005–65–6Polietilénglikol-1,4-anhidro-szorbit-monooleát
79200009005–66–7Polietilénglikol-1,4-anhidro-szorbit-monopalmitát
79280009005–67–8Polietilénglikol-1,4-anhidro-szorbit-monosztearát
79360009005–70–3Polietilénglikol-1,4-anhidro-szorbit-trioleát
79440009005–71–4Polietilénglikol-1,4-anhidro-szorbit-trisztearát
79600009046-01-9Polietilénglikol-tridecil-éter-foszfátSKH = 5 mg/kg. Csak vizes élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak esetében. Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
79920009003-11-6
106392-12-5
Poli(etilén-propilén)glikol
80000009002-88-4Polietilén viasz
800770068441-17-8Polietilén gyanták oxidálvaSKH = 60 mg/kg
80240029894–35–7Ricinolsav poliglicerin észtere
803500124578-12-7Poli(12-hidroxi-sztearátsav)-polietilén-imin kopolimerKizárólag polietilén-tereftalátban (PET), polisztirénben (PS), ütésálló polisztirénben (HIPS) és poliamidban (PA) való felhasználásra, 0,1 tömegszázalékig.
Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
804800090751-07-8; 0082451-48-7Poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilén-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]SML = 5 mg/kg (47)
Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
805101010121-89-7Poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropán-1,3-diil)-blokk-poli(x-oleil-7-hidroxi-1,5-diimino-oktán-1,8-diil), folyamatkeverék, x = 1 és/vagy 5, dodecilbenzolszulfonsavval semlegesítveKizárólag polimerizációs gyártási segédanyagként használható polietilénben (PE), polipropilénben (PP) és polisztirénben (PS).
80640Polioxialkil (C2 – C4)-dimetil-polisziloxán
80720008017–16–1Polifoszforsav
80800025322–69–4Polipropilénglikol
81060009003-07-0Polipropilén viasz
81220192268–64–7Poli-(<6-[N-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)butilamino]- 1,3,5-triazin-2,4-diil>[(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)imino]- hexán-1,6-diil[(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)imino]-α-[N, N, N′, N′-tetrabutil-N″-[(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ilamino)-hexil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-ω-N, N, N′, N′-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diamin)SKH = 5 mg/kg
815009003-39-8PolivinilpirrolidonAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
81515087189–25–1Glicerin cinksó polimerSKH(E) = 25 mg/kg (38) (cinkben kifejezve)
81520007758–02–3Kálium-bromid
81600001310–58–3Kálium-hidroxid
81760Sárgaréz, bronz, vörösréz, saválló acél, ón porok, lemezkék és szálak, és vörösréz-, ón- és vasötvözetekSKH(E) = 5 mg/kg (7) (vörösrézben kifejezve),
SKH = 48 mg/kg (vasban kifejezve).
81840000057–55–6Propán-1,2-diol
81882000067–63–0Propán-2-ol
82000000079–09–4Propionsav
82080009005–37–21,2-Propilénglikol-alginát
82240022788–19–81,2-Propilénglikol-dilaurát
82400000105–62–41,2-Propilénglikol-dioleát
82560033587–20–11,2-Propilénglikol-dipalmitát
82720006182–11–21,2-Propilénglikol-disztearát
82800027194–74–71,2-Propilénglikol-monolaurát
82960001330–80–91,2-Propilénglikol-monooleát
83120029013–28–31,2-Propilénglikol-monopalmitát
83300001323–39–31,2-Propilénglikol-monosztearát
83320Propil-(hidroxi-etil)-cellulóz
83325Propil-(hidroxi-metil)-cellulóz
83330Propil-(hidroxi-propil)-cellulóz
83440002466–09–3Pirofoszforsav
83455013445–56–2Pirofoszforossav
83460012269–78–2Pirofillit
83470014808–60–7Kvarc
83599068442–12–6Olajsav-(2-szulfanoetil)-észternek diklór-dimetilónnal és triklór-metilónnal adott reakciótermékeiSKH(E) = 0,18 mg/kg (16) (ónban kifejezve)
83610073138–82–6Gyantasavak
83840008050–09–7Fenyőgyanta
84000008050–31–5Fenyőgyanta glicerinésztere
84080008050–26–8Fenyőgyanta pentaeritritésztere
84210065997–06–0Hidrogénezett fenyőgyanta
84240065997–13–9Hidrogénezett fenyőgyanta glicerinésztere
84320008050–15–5Hidrogénezett fenyőgyanta metilésztere
84400064365–17–9Hidrogénezett fenyőgyanta pentaeritritésztere
84560009006–04–6Természetes gumi
84640000069–72–7Szalicilsav
85360000109–43–3Dibutil-szebacinát
85601Természetes szilikátok (azbeszt kivételével)
85610Természetes izzított szilikátok (kivéve azbeszt)
85680001343–98–2Sziliciumsav
85840053320–86–8Lítium-, magnézium-, nátriumszilikátokSKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve)
86000Szililezett kovasav
86160000409–21–2Szilícium-karbid
86240007631–86–9Szilícium-dioxid
86285Izzított szilícium-dioxid
86560007647–15–6Nátrium-bromid
86720001310–73–2Nátrium-hidroxid
87040001330–43–4Nátrium-tetraborátSKH(E) = 6 mg/kg (23) (bórban kifejezve), az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5., 32. o.) rendelkezéseinek sérelme nélkül.
87200000110–44–1Szorbinsav
87280029116–98–11,4-Anhidro-szorbit-dioleát
87520062568–11–01,4-Anhidro-szorbit-monobehenát
87600001338–39–21,4-Anhidro-szorbit-monolaurát
87680001338–43–81,4-Anhidro-szorbit-monooleát
87760026266–57–91,4-Anhidro-szorbit-monopalmitát
87840001338–41–61,4-Anhidro-szorbit-monosztearát
87920061752–68–91,4-Anhidro-szorbit-tetrasztearát
88080026266–58–01,4-Anhidro-szorbit-trioleát
88160054140–20–41,4-Anhidro-szorbit-tripalmitát
88240026658–19–51,4-Anhidro-szorbit-trisztearát
88320000050–70–4Szorbit
88600026836–47–5Szorbit-monosztearát
88640008013–07–8Epoxidált szójaolajSKH = 60 mg/kg. A 91/321/EGK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket, vagy a 96/5/EK irányelvben meghatározott, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt feldolgozott gabonaalapú élelmiszereket és bébiételeket tartalmazó üvegedények lezárására használatos PVC-tömítések esetében azonban az SKH 30 mg/kg-ra csökken. Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
88800009005–25–8Étkezési keményítő
88880068412–29–3Hidrolizált keményítő
88960000124–26–5Sztearinsav-amid
89040000057–11–4Sztearinsav
89120000123-95-5Sztearinsav, butil-észter
89200007617–31–4Sztearinsav, rézsóSKH(E) = 5 mg/kg (7) (rézben kifejezve)
89440Sztearinsav etilénglikollal alkotott észtereiSKH(E) = 30 mg/kg (3)
90720058446–52–9Sztearoil-benzoil-metán
90800005793–94–22-[(Sztearoil-oxi)-propionil-oxi]-propionsav kalciumsó
90960000110–15–6Borostyánkősav
91200000126–13–6Szacharóz-acetát-izobutirát
91360000126–14–7Szacharóz-oktaacetát
91530Szulfoszukcinátsav alkil (C4-C20) vagy ciklohexil diészterek, sókSKH = 5 mg/kg
91815Szulfoszukcinátsav monoalkil (C10-C16) polietilén-glikol észterek, sókSKH = 2 mg/kg
91840007704–34–9Kén
91920007664–93–9Kénsav
92030010124–44–4Kénsav, rézsóSKH(E) = 5 mg/kg (7) (rézben kifejezve)
92080014807–96–6Talkum
92150001401–55–4TanninsavakA JECFA-előírásoknak megfelelően
92160000087–69–4Borkősav
92195Taurinsók
922000006422-86-2Tereftálsav, bisz(2-etilhexil)-észterSKH = 60 mg/kg
92205057569–40–1[2,2′-Metilénbisz(4-metil-6-terc – butil-fenol)]-tereftalát
92350000112–60–7Tetraetilén-glikol
924700106990-43-6N,N’,N’’,N’’-tetrakisz(4,6-bisz(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadekan-1,10-diaminSKH = 0,05 mg/kg
924750203255-81-63,3’,5,5’-tetrakisz(tert-butil)-2,2’-dihidroxibifenil, ciklikus észter [3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propil]oxi-foszfonsavvalSKH = 5 mg/kg (az anyag és a hidrolízis-termékek foszfit és foszfát formájának összegeként kifejezve)
92640000102–60–3N, N, N′, N′-Tetrakisz(2-hidroxi-propil)-etiléndiamin
92700078301–43–62,2,4,4-Tetrametil-20-(2,3-epoxipropil)- 7-oxa-3,20-diaza-diszpiro-[5.1.11.2]-heneikozan-21-on polimereSKH = 5 mg/kg
92930120218–34–0Tiodi-2,1-etándiil-bisz(5-metoxikarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridine-3-karboxilát)SKH = 6 mg/kg
93440013463–67–7Titán-dioxid
93450Titánium-dioxid, az n-oktiltriklór-szilán és [aminotrisz(metilén-foszfinsav), penta nátrimsó kopolimerével bevonva]Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
93520000059–02–9
010191–41–0
α-Tokoferol
93680009000–65–1Tragant-mézga
93720000108–78–12,4,6-Triamino-1,3,5-triazinSKH = 30 mg/kg
93760000077-90-7Tri-n-butil-acetil-citrát
940000000102-71-6TrietanolaminSKH = 0,05 mg/kg (beleértve a hidroklorid adduktot is)
94320000112–27–6Trietilén-glikol
944250000867-13-0Trietil-foszfonacetátKizárólag polietilén-tereftalátban (PET) való felhasználásra.
94960000077–99–61,1,1-Trimetilol-propánSKH = 6 mg/kg
94985Trimetilol-propán, vegyes triészterek és diészterek benzoesavval és 2-etilhexánsavvalSKH = 5 mg/kg
Nem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyak esetében, melyekre a D-modellanyagot határozták meg.
95000028931-67-1Trimetilol-propán - trimetakrilát-metil-metakrilát kopolimer
950206846-50-02,2,4-Trimetil-1,3-pentándiol-diizobutirátSKH = 5 mg/kg élelmiszer. Csak egyszer használatos kesztyűkhöz használható.
95200001709–70–21,3,5-trimetil-2,4,6-trisz-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxibenzil)-benzol
95270161717–32–45-Butil-5-etil-2-[2,4,6-trisz(terc – butil)fenoxi]-1,3,2-dioxafoszfiránSKH = 2 mg/kg (a foszfit, foszfát és a hidrolízis termék = TTBP összege)
95420745070-61-51,3,5-Trisz(2,2-dimetilpropánamido)-benzolSKH = 0,05 mg/kg élelmiszer.
95725110638–71–6Citromsav és hidroszilikát reakciótermékének lítiumsójaSKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve)
95855007732–18–5VízA 98/83/EGK irányelvnek megfelelően
95858Petróleumbázisú vagy szintetikus hidrokarbon alapanyagú finomított gyanták, paraffinokSKH = 0,05 mg/kg és az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően. Nem használható zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakhoz.
95859Petróleumbázisú vagy szintetikus finomított gyantákAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
95883Petróleumbázisú szénhidrogénekből előallított fehér ásványi olajok, paraffinokAz V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
95905013983–17–0Wollastonit
95920Kezeletlen faliszt és szál
95935011138–66–2Xantángyanta
96190020427–58–1Cink-hidroxidSKH(E) = 25 mg/kg (38) (cinkben kifejezve)
96240001314–13–2Cink-oxidSKH(E) = 25 mg/kg (38) (cinkben kifejezve)
96320001314–98–3Cink-szulfidSKH(E) = 25 mg/kg (38) (cinkben kifejezve)

B. cím

A 4. cikk második bekezdésében említett adalékanyagok nem teljes jegyzéke

Hivatkozási számCAS számMegnevezésKorlátozások és/vagy előírások
(1)(2)(3)(4)
30180002180–18–9Ecetsav-mangánsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (10) (mangánban kifejezve)
31500025134-51-4Akrilsav, akrilsav, 2-etilhexil-észter, kopolimerSKH(E) = 6 mg/kg (36) (akrilsavban kifejezve) és SKH = 0,05 mg/kg (akrilsav, 2-etilhexil-észterben kifejezve).
31520061167–58–6[2-terc – Butil-6-(3-terc – butil-2-hidroxi-5-metil-benzil)- 4-metilfenil-akrilátSKH = 6 mg/kg
31920000103–23–1Bisz(2-etilhexil)-adipátSKH = 18 mg/kg (1)
34130Alkil, el nem ágazó, páros szénatomszámú (C12–C20) dimetilaminSKH = 30 mg/kg
34230(C8 – C22)AlkánszulfonsavakSKH = 6 mg/kg
34650151841-65-5Alumínium-hidroxibisz[2,2'-metilénbisz(4,6-di-terc-butilfenil)-foszfátSKH = 5 mg/kg
35760001309-64-4Antimon-trioxidSKH = 0,04 mg/kg (39) (antimonban kifejezve).
36720017194–00–2Bárium-hidroxidSKH(E) = 1 mg/kg (12) (báriumban kifejezve)
36800010022–31–8Bárium-nitrátSKH(E) = 1 mg/kg (12) (báriumban kifejezve)
38000000553-54-8Benzoesav, lítiumsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve)
38240000119–61–9BenzofenonSKH = 0,6 mg/kg
38505351870-33-2cisz-endo-Biciklo[2.2.1]heptán-2,3-dikarbonsav, dinátriumsóSKH = 5 mg/kg. Nem használható savas élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő polietilénnel. Tisztaság: ≥ 96 %
38560007128–64–52,5Bisz(5-terc – butil-2-benzoxazolil)tiofénSKH = 0,6 mg/kg
38700063397–60–4Bisz(2-karbobutoxietil)ón-bisz(izooktil-szulfanoacetát)SKH = 18 mg/kg
38800032687–78–8N, N′-Bisz[3-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxifenil)-propionil]-hidrazidSKH = 15 mg/kg
38820026741–53–7Bisz(2,4-di-terc – butilfenil)-pentaeritrit-difoszfitSKH = 0,6 mg/kg
38940110675-26-82,4-Bisz(dodeciltiometil)-6-metilfenolSKH(E) = 5 mg/kg (40)
39060035958–30–61,1-Bisz(2-hidroxi-3,5-di-terc – butilfenil)etánSKH = 5 mg/kg
39090N, N – bisz(2-hidroxietil)(C8 – C18)alkilaminSKH(E) = 1,2 mg/kg (13)
39120N, N – bisz(2-hidroxietil)(C8 – C18)alkilamin-hidrokloridokSKH(E) = 1,2 mg/kg (13) (tercier aminban kifejezve HCl nélkül)
40000000991–84–42,4-Bisz(oktilszulfanil)- 6-(4-hidroxi-3,5-di-terc – butilanilino)- 1,3,5-triazinSKH = 30 mg/kg
40020110553–27–02,4-Bisz(oktiltiometil)-6-metilfenolSKH(E) = 5 mg/kg (40)
40160061269–61–2N, N′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)hexametiléndiamin-1,2-dibrómetán kopolimerSKH = 2,4 mg/kg
40720025013-16-5terc-butil-4-hidroxianizol (= BHA)SKH = 30 mg/kg
40800013003–12–84,4′-Butilidén-bisz[(6-terc – butil-3-metilfenil-ditridecil)-foszfit]SKH = 6 mg/kg (mangánban kifejezve)
40980019664–95–0Vajsav mangánsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (10)
42000063438–80–2(2-Butoxikarboniletil)ón-trisz(izooktil-szulfanilacetát)SKH = 30 mg/kg
42400010377–37–4Szénsav lítiumsóiSKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve)
42480000584–09–8Rubídium-karbonátSKH = 12 mg/kg
43600004080–31–3[1-(3-klórallil)- 3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán]-kloridSKH = 0,3 mg/kg
43680000075–45–6Difluor-klórmetánSKH = 6 mg/kg és az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
44960011104–61–3Kobalt-oxidSKH(E) = 0,05 mg/kg (14) (kobaltban kifejezve)
45440Butilezett, sztirolozott krezolokSKH = 12 mg/kg
45650006197–30–42-Etilhexil-(2-ciano-3,3-difenil-akrilát)SKH = 0,05 mg/kg
46640000128-37-02,6-di-terc-butil-p-krezol (= BHT)SKH = 3,0 mg/kg
47500153250-52-3N,N′-Diciklohexil-2,6-naftalin-dikarboxamidSKH = 5 mg/kg.
47600084030–61–5Di-n-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkaptoacetát)SKH(E) = 0,05 mg/kg élelmiszer (41) (mono-n-dodecil-ón-trisz(izooktil-merkaptoacetát), di-n-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkaptoacetát), mono-dodecil-ón-triklorid és di-dodecil-ón-diklorid összegeként), a mono- és di-dodecil-ón-klorid összegeként kifejezve.
48640000131–56–62,4-DihidroxibenzofenonSKH(E) = 6 mg/kg (15)
48800000097–23–42,2′-Dihidroxi-5,5′-diklórdifenilmetánSKH = 12 mg/kg
48880000131–53–32,2′-Dihidroxi-4-metoxibenzofenonSKH(E) = 6 mg/kg (15)
49595057583-35-4Dimetilón-bisz(etilhexil-merkaptoacetát)SKH(E) = 0,18 mg/kg (16) (ónban kifejezve)
49600026636–01–1Dimetilón-bisz(izooktil-szulfanilacetát)SKH(E) = 0,18 mg/kg (16) (ónban kifejezve)
49840002500–88–1Dioktadecil-diszulfánSKH = 3 mg/kg
50160Di-n-oktilón-bisz(nalkil(C10–C16)-merkaptoacetátSKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50240010039–33–5Di-n-oktilón-bisz(2-etilhexilmaleát)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50320015571–58–1Di-n-oktilón-bisz(2-etilhexilmerkaptoacetát)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50360Di-n-oktilón-bisz(2-etilmaleát)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50400033568–99–9Di-n-oktilón-bisz(izooktilmaleát)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50480026401–97–8Di-n-oktilón-bisz(izooktil-merkaptoacetát)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50560Di-n-oktilón-1,4-butándiol-bisz(-merkaptoacetát)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50640003648–18–8Di-n-oktilón-dilaurátSKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50720015571–60–5Di-n-oktilón-dimaleátSKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50800Di-n-oktilón-dimaleát, észterezettSKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50880Di-n-oktilón-dimaleát, polimerek(n = 2–4)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
50960069226–44–4Di-n-etilénglikol-bisz(merkaptoacetát)SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
51040015535–79–2Di-n-oktilón-merkaptoacetátSKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
51120Di-n-oktilón-tiobenzoát-2-etilhexilmerkaptoacetátSKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ónban kifejezve)
51570000127–63–9Difenil-szulfonSKH(E) = 3 mg/kg (25)
51680000102–08–9N, N′-DifeniltiokarbamidSKH = 3 mg/kg
52000027176–87–0DodecilbenzolszulfonsavSKH = 30 mg/kg
52320052047–59–32-(4-Dodecilfenil)indolSKH = 0,06 mg/kg
52880023676–09–7Etil-(4-etoxibenzoát)SKH = 3,6 mg/kg
53200023949–66–82-etoxi-2′-etil-oxanilidSKH = 30 mg/kg
53670032509-66-3Etilénglikol bisz[3,3-bisz(3-tert-butil-4-hidroxifenil)butirát]SKH = 6 mg/kg
54880000050-00-0FormaldehidSKH(E) = 15 mg/kg22
55200001166-52-5Galluszsav, dodecil-észterSKH(E) = 30 mg/kg (34)
55280001034-01-1Galluszsav, oktil-észterSKH(E) = 30 mg/kg (34)
55360000121-79-9Galluszsav, propil-észterSKH(E) = 30 mg/kg (34)
58960000057–09–0Hexadecil-trimetil-ammónium-bromidSKH = 6 mg/kg
59120023128–74–71,6-Hexametilén-bisz[3-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxifenil)-propionamid]SKH = 45 mg/kg
59200035074–77–21,6-Hexametilén-bisz[3-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxifenil)-propionát]SKH = 6 mg/kg
60320070321–86–72-[2-Hidroxi-3,5-bisz(1,1-dimetil-benzil)-fenil]-benzotriazolSKH = 1,5 mg/kg
60400003896–11–52-(2′-Hidroxi-3′-terc – butil-5′-metilfenil)- 5-klórbenzotriazolSKH(E) = 30 mg/kg (19)
60800065447–77–01-(2-Hidroxietil)- 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidin dimetilszukkcinát kopolimerSKH = 30 mg/kg
61280003293–97–82-Hidroxi-4-hexiloxi-benzofenonSKH(E) = 6 mg/kg (15)
61360000131–57–72-Hidroxi-4-metoxi-benzofenonSKH(E) = 6 mg/kg (15)
61440002440–22–42-(2′-hidroxi-5′-metil-fenil)-benzotriazolSKH(E) = 30 mg/kg (19)
61600001843–05–62-Hidroxi-4-oktiloxi-benzofenonSKH(E) = 6 mg/kg (15)
63200051877–53–3Tejsav, mangánsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (10) (mangánban kifejezve)
63940008062-15-5LignoszulfonsavSKH = 0,24 mg/kg és csak műanyag diszperziókhoz való diszpergálószerként használható
64320010377–51–2Lítium-jodidSKH(E) = 1 mg/kg (11) (jódban kifejezve) és SKH(E) = 0,6 mg/kg 10 (lítiumban kifejezve)
65120007773–01–5Mangán-kloridSKH(E) = 0,6 mg/kg (10) (mangánban kifejezve)
65200012626–88–9Mangán-hidroxidSKH(E) = 0,6 mg/kg (110) (mangánban kifejezve)
65280010043–84–2Mangán-hipofoszfitSKH(E) = 0,6 mg/kg (10) (mangánban kifejezve)
65360011129–60–5Mangán-oxidSKH(E) = 0,6 mg/kg (10) (mangánban kifejezve)
65440Mangán-pirofoszfitSKH(E) = 0,6 mg/kg (10) (mangánban kifejezve)
66350085209-93-42,2′-Metilén-bisz(4,6-di-terc-butilfenil)-lítium-foszfátSKH = 5 mg/kg és SKH(E)= 0,6 (8) (lítiumban kifejezve)
66360085209–91–2[2,2′-Metilénbisz(4,6-di-terc – butil-fenil)]-nátrium-foszfátSKH = 5 mg/kg
66400000088–24–42,2′-Metilénbisz(4-etil-6-terc – butil-fenol)SKH(E) = 1,5 mg/kg (20)
66480000119–47–12,2′-Metilén bisz(4-metil-6-terc – butil-fenol)SKH(E) = 1,5 mg/kg (20)
67360067649–65–4Mono-n-dodecil-ón-trisz(izooktil-merkaptoacetát)SKH(E) = 0,05 mg/kg élelmiszer (41) (mono-n-dodecil-ón-trisz(izooktil-merkaptoacetát), di-n-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkaptoacetát), mono-dodecil-ón-triklorid és di-dodecil-ón-diklorid összegeként), a mono- és di-dodecil-ón-klorid összegeként kifejezve.
67515057583-34-3Monometilón-trisz(etilhexil-merkaptoacetát)SKH(E) = 0,18 mg/kg (16) (ónban kifejezve)
67520054849–38–6Metilón-trisz(izooktil-szulfanil-acetát)SKH(E) = 0,18 mg/kg (16) (ónban kifejezve)
67600Oktilón-trisz[alkil(C10 – C16)-szulfanil-acetát]SKH(E) = 1,2 mg/kg (18) (ónban kifejezve)
67680027107–89–7Oktilón-trisz(2-etilhexil-szulfanil-acetát)SKH(E) = 1,2 mg/kg (18) (ónban kifejezve)
67760026401–86–5Oktilón-trisz(izooktil-szulfanil-acetát)SKH(E) = 1,2 mg/kg (18) (ónban kifejezve)
67896020336-96-3Mirisztinsav, lítiumsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve)
68320002082–79–3Oktadecil-[3-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxifenil)-propionát]SKH = 6 mg/kg
68400010094–45–8N – Oktadecil-[(Z)dokoz-13-én-amid]SKH = 5 mg/kg
68860004724–48–5OktánfoszfonsavSKH = 0,05 mg/kg
69160014666-94-5Olajsav, kobaltsóSKH(E) = 0,05 mg/kg (14) (kobaltban kifejezve)
69840016260–09–6(Z)-N – Oktadecil-hexadekánamidSKH = 5 mg/kg
71935007601-89-0Perklórsav, nátriumsó monohidrátSKH = 0,05 mg/kg (31)
72081/10Kőolajalapú szénhidrogén gyanták (hidrogénezett)Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
72160000948–65–22-FenilindolSKH = 15 mg/kg
72800001241–94–72-Etilhexil-difenil-foszfátSKH = 2,4 mg/kg
73040013763–32–1Foszforsav lítiumsóiSKH(E) = 0,6 mg/kg (20) (lítiumban kifejezve)
73120010124–54–6Foszforsav-mangánsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (10) (mangánban kifejezve)
74400Foszforossav-trisz(nonil- és/vagy dinonilfenil)-észtereiSKH = 30 mg/kg
77440Polietilénglikol-diricinoleátSKH = 42 mg/kg
77520061791–12–6Ricinusolaj polietilénglikol-észtereSKH = 42 mg/kg
78320009004–97–1Polietilénglikol-ricinoleátSKH = 42 mg/kg
81200071878–19–8Poli<6-[(1,1,3,3-tetrametil-butil)-amino]- 1,3,5-triazin-2,4-diil>-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]hexametilén [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]SKH = 3 mg/kg
81680007681–11–0Kálium-jodidSKH(E) = 1 mg/kg (11) (jódban kifejezve)
82020019019–51–3Propionsav-kobaltsóSKH(E) = 0,05 mg/kg (14) (kobaltban kifejezve)
83595119345–01–6A di-terc – butilfoszfonit bifenillel képzett reakcióterméke, amelyet 2,4-di-terc – butilfenol, foszfor-triklorid és bifenil Friedel-Craft reakciójával nyerünkSKH = 18 mg/kg és az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően
83700000141–22–0RicinolsavSKH = 42 mg/kg
84800000087–18–3Szalicilsav-(4-terc – butilfenil)-szalicilátSKH = 12 mg/kg
84880000119–36–8Metil-szalicilátSKH = 30 mg/kg
85760012068–40–5Szilíciumsav-lítium-aluminiumsó (2:1:1)SKH(E) = 0,6 mg/kg (8) (lítiumban kifejezve)
85920012627–14–4Szilíciumsav-lítiumsóSKH(E) = 0,6 mg/kg (11à (lítiumban kifejezve)
85950037296-97-2Kovasav, magnézium-nátrium-fluorid sóSKH = 0,15 mg/kg (fluoridban kifejezve). Többrétegű anyagok csak olyan rétegeiben, amelyek nem kerülnek érintkezésbe élelmiszerrel.
86480007631-90-5Nátrium-biszulfitSKH(E) = 10 mg/kg (30) (kén-dioxidban kifejezve)
86800007681–82–5Nátrium-jodidSKH(E) = 1 mg/kg (11) (jódban kifejezve)
86880Nátrium-monoalkil-dialkil-fenoxibenzoldiszulfonátSKH = 9 mg/kg
86920007632-00-0Nátrium-nitritSKH = 0,6 mg/kg
86960007757-83-7Nátrium-szulfitSKH(E) = 10 mg/kg (30) (kén-dioxidban kifejezve)
87120007772-98-7Nátrium-tioszulfátSKH(E) = 10 mg/kg (30) (kén-dioxidban kifejezve)
89170013586–84–0Sztearinsav-kobaltsóSKH(E) = 0,05 mg/kg (14) (kobaltban kifejezve)
92000007727–43–7Bárium-szulfátSKH(E) = 1 mg/kg (12) (báriumban kifejezve)
92320Glikolsav-(tetradecil)polietilénglikollal(éterfok = 3–8) alkotott étereSKH = 15 mg/kg
92560038613–77–3[Tetrakisz(2,4-di-terc – butilfenil)- 4,4′-bifenililén]-difoszfonitSKH = 18 mg/kg
92800000096–69–54,4′-Tiobisz(6-terc – butil-3-metil-fenol)SKH = 0,48 mg/kg
92880041484–35–9Tiodietanol-bisz[3-(3,5-di-terc – butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]SKH = 2,4 mg/kg
93120000123–28–4Didodecil-(3,3′ tiodipropionát)SKH(E) = 5 mg/kg (21)
93280000693–36–7Dioktadecil-(2,2′ tiodipropionát)SKH(E) = 5 mg/kg (21)
93970Triciklodekáimetanol-bisz(hexahidroftalát)SKH = 0,05 mg/kg.
94400036443-68-2Trietilénglikol-bisz[3-(terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)-propionát]SKH = 9 mg/kg
94560000122–20–3TriizopropanolaminSKH = 5 mg/kg
95265227099-60-71,3,5-Trisz(4-benzoilfenil)-benzolSKH = 0,05 mg/kg
95280040601–76–11,3,5-Trisz(4-terc – butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbenzil)- 1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trionSKH = 6 mg/kg
95360027676–62–61,3,5-Trisz(3,5-di-terc – butil-4-hidroxibenzil)- 1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trionSKH = 5 mg/kg
95600001843–03–41,1,3-Trisz(2-metil-4-hidroxi-5-terc – butilfenil)-butánSKH = 5 mg/kg

IV. MELLÉKLET

BAKTERIÁLIS FERMENTÁCIÓVAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK

Hivatkozási számCAS számMegnevezésKorlátozások és/vagy előírások
(1)(2)(3)(4)
18888080181-31-33-hidroxibutánsav-3-hidroxipentánsav kopolimerAz V. mellékletben meghatározott előírásoknak megfelelően

IVa. MELLÉKLET

OLYAN LIPOFIL ANYAGOK, AMELYEKNÉL HASZNÁLNI KELL A ZSÍRREDUKCIÓS FAKTORT

EGK-számCAS-számNév
31520061167-58-6Akrilsav, 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil-észter
31530123968-25-2Akrilsav, 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenil-észter
31920000103-23-1Adipinsav, bisz(2-etilhexil)-észter
34130Alkil, el nem ágazó, páros szénatomszámú (C12-C20) dimetilamin
38240000119-61-9Benzofenon
38515001533-45-54,4′-Bisz(2-benzoxazolil)sztilbén
38560007128-64-52,5-Bisz(5-terc-butil-2-benzoxazolil)tiofén
38700063397-60-4Bisz(2-karbobutoxietil)ón-bisz(izooktil-merkaptoacetát)
38800032687-78-8N,N′-Bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionil)hidrazid
38810080693-00-1Bisz(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritritol-difoszfit
38820026741-53-7Bisz(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritritol-difoszfit
38840154862-43-8Bisz(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol-difoszfit
39060035958-30-61,1-Bisz(2-hidroxi-3,5-di-terc-butilfenil)etán
39815182121-12-69,9-Bisz(metoximetil)-fluorén
39925129228-21-33,3-Bisz(metoximetil)-2,5-dimetilhexán
40000000991-84-42,4-Bisz(oktilmerkapto)-6-(4-hidroxi-3,5-di-terc-butilanilin)-1,3,5-triazin
40020110553-27-02,4-Bisz(oktiltiometil)-6-metilfenol
40800013003-12-84,4′-Butilidén-bisz(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecil-foszfit)
42000063438-80-2(2-Karbobutoxietil)ón-trisz(izooktil-merkaptoacetát)
45450068610-51-5p-Krezol-diciklopentadién-izobutilén, kopolimer
45705166412-78-81,2-ciklohexándikarbonsav, diizononil-észter
46720004130-42-12,6-Di-terc-butil-4-etilfenol
47540027458-90-8Di-terc-dodecil-diszulfid
47600084030-61-5Di-n-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkaptoacetát)
48800000097-23-42,2′-Dihidroxi-5,5′-diklór-difenilmetán
48880000131-53-32,2′-Dihidroxi-4-metoxibenzofenon
49080852282-89-4N-(2,6-Diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo[de]izokinolin-1,3(2H)-dion
49485134701-20-52,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenol
49840002500-88-1Dioktadecil-diszulfid
51680000102-08-9N,N′-Difeniltiokarbamid
52320052047-59-32-(4-Dodecilfenil)indol
53200023949-66-82-Etoxi-2′-etiloxanilid
53670032509-66-3Etilénglikol bisz[3,3-bisz(3-tert-butil-4-hidroxifenil)butirát]
54300118337-09-02,2′-Etilidén-bisz(4,6-di-terc-butil-fenil)fluor-foszfonit
59120023128-74-71,6-Hexametilén-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionamid)
59200035074-77-21,6-Hexametilén-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát)
60320070321-86-72-[2-Hidroxi-3,5-bisz(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazol
60400003896-11-52-(2′-Hidroxi-3′-terc-butil-5′-metilfenil)-5-klórbenzotriazol
60480003864-99-12-(2′-Hidroxi-3,5′-di-terc-butilfenil)-5-klórbenzotriazol
61280003293-97-82-Hidroxi-4-n-hexiloxibenzofenon
61360000131-57-72-Hidroxi-4-metoxibenzofenon
61600001843-05-62-Hidroxi-4-n-oktiloxibenzofenon
66360085209-91-22,2′-Metilén-bisz(4,6-di-terc-butilfenil)-nátrium-foszfát
66400000088-24-42,2′-Metilén-bisz(4-etil-6-terc-butilfenol)
66480000119-47-12,2′-Metilén-bisz(4-metil-6-terc-butilfenol)
66560004066-02-82,2′-Metilén-bisz(4-metil-6-ciklohexilfenol)
66580000077-62-32,2′-Metilén-bisz(4-metil-6-(1-metil-ciklohexil)fenol)
68145080410-33-92,2′,2″-Nitrilo[trietil-trisz(3,3′,5,5′-tetra-terc-butil-1,1′-bi-fenil-2,2′-diil)foszfit]
68320002082-79-3Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát
68400010094-45-8Oktadecilerukamid
69840016260-09-6Oleilpalmitamid
71670178671-58-4Pentaeritritol-tetrakisz(2-ciano-3,3-difenilakrilát)
72081/10Kőolajalapú szénhidrogén gyanták (hidrogénezett)
721410018600-59-42,2′-(1,4-fenilén)bisz[4H-3,1-benzoxazin-4-on]
72160000948-65-22-Fenilindol
72800001241-94-7Foszforsav, difenil-2-etilhexil-észter
73160Foszforsav, mono- és di-n-alkil(C16 és C18)-észterek
74010145650-60-8Foszforsav, bisz(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil)-etil-észter
74400Foszforsav, trisz(nonil-és/vagy dinonilfenil)-észter
768070007308-26-5Adipinsav poliésztere, 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal
768661,2-propándiol és/vagy 1,3- és/vagy 1,4-butándiol és/vagy polipropilénglikol adipinsavval képzett poliészterei, ecetsav vagy C12-C18 zsírsavak vagy n-oktanol és/vagy n-dekanol végcsoporttal
77440Polietilénglikol-diricinoleát
78320009004-97-1Polietilénglikol-monoricinoleát
81200071878-19-8Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]hexametilén[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]
83599068442-12-6Olajsav, 2-merkaptoetil-észter reakciótermékei diklór-dimetil-ónnal, nátrium-szulfiddal és triklór-metil-ónnal
83700000141-22-0Ricinolsav
84800000087-18-3Szalicilsav, 4-terc-butilfenil-észter
92320Glikolsav tetradecil-polietilénglikol(EO = 3–8)-étere
924750203255-81-63,3′,5,5′-tetrakisz(tert-butil)-2,2′-dihidroxibifenil, ciklikus észter [3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propil] oxifoszfonsavval
92560038613-77-3Tetrakisz(2,4-di-terc-butil-fenil)-4,4′-bifenililén-difoszfonit
92700078301-43-62,2,4,4-Tetrametil-20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikozan-21-on, polimer
92800000096-69-54,4′-Tio-bisz(6-terc-butil-3-metilfenol)
92880041484-35-9Tiodietanol-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát)
93120000123-28-4Tiodipropionsav, didodecil-észter
93280000693-36-7Tiodipropionsav, dioktadecil-észter
95270161717-32-42,4,6-Trisz(terc-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propándiol-foszfit
95280040601-76-11,3,5-Trisz(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95360027676-62-61,3,5-Trisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95600001843-03-41,1,3-Trisz(2-metil-4-hidroxi-5-terc-butilfenil)-bután

V. MELLÉKLET

ELŐÍRÁSOK

A. rész: Általános előírások

Az műanyagokból és műanyag tárgyakból nem oldódhatnak ki kimutatható mennyiségű primer aromás aminok (kimutatási határ: 0,01 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag). A II. és III. melléklet szerinti listákon szereplő primer aromás aminok kioldódására ez a korlátozás nem vonatkozik.

B. rész: Egyéb előírások

Hivatkozási számEGYÉB ELŐÍRÁSOK
11530Akrilsav, 2-hidroxipropil-észter.
Legfeljebb 25 % (m/m) akrilsav, 2-hidroxiizopropil-észtert (CAS szám 002918-23-2) tartalmazhat
16690Divinilbenzol
Legfeljebb 45 % (m/m) etilvinilbenzolt tartalmazhat
188883-hidroxibutánsav 3-hidroxi-pentánsav kopolimer
MeghatározásA kopolimereket Alcaligenes eutrophus ellenőrzött fermentációjával állítják elő, amelyhez szénforrásként glükóz és propánsav keverékét alkalmazzák. Az alkalmazott organizmus genetikailag nem módosított és egyetlen vadtípusú organizmusból származik, az Alcaligenes eutrophus HI6 NCIMB 10442 törzséből. Az organizmus mestertörzseit liofilizálva ampullákban tárolják. Az almestertörzseket/munkatörzseket a mestertörzsekből állítják elő, és folyékony nitrogénben tárolják; ebből készülnek a fermentorhoz használt inokulumok. A fermentorból vett mintákat naponta vizsgálják mikroszkóp alatt, valamint különböző típusú agarokon és különböző hőmérsékleteken tenyésztett telepeik esetleges morfológiai változásai szempontjából. A kopolimereket hőkezelt baktériumokból különítik el a többi sejtalkotó ellenőrzött feltárásával és az azt követő mosással és szárítással. Az ilyen kopolimereket általában olvasztással nyert, formulázott, az általános és egyedi előírásokat kielégítő adalékanyagokat, pl. oltóanyagokat, lágyítókat, töltőanyagokat, stabilizátorokat és pigmenteket is tartalmazó granulátumként hozzák forgalomba
Kémiai névPoli(3-D-hidroxibutanoát-ko-3-D-hidroxipentanoát)
CAS szám080181-31-3
Szerkezeti képletahol n/(m + n) nagyobb mint 0 és kevesebb vagy egyenlő 0,25
Átlagos molekulatömegLegalább 150 000 Dalton (gélkromatográfiás méréssel)
TesztLegalább 98 % poli(3-D-hidroxibutanoát-ko-3-D-hidroxipentanoát), amelyet hidrolízis után 3-D-hidroxibutánsav és 3-D-hidroxipentánsav keverékeként határoznak meg
MegnevezésIzolálás után fehér–törtfehér színű por
Jellemzők
Azonosító vizsgálatok:
OldékonyságOldható klórozott szénhidrogénekben, például kloroformban vagy diklórmetánban, de gyakorlatilag oldhatatlan etanolban, alifás alkánokban és vízben
KorlátozásMMF a krotonsav esetében 0,05 mg/6 dm2
TisztaságA nyersanyag granulálása előtt a kopolimer porok előírt összetétele:
— nitrogénLegfeljebb 2 500 mg/kg műanyag
— cinkLegfeljebb 100 mg/kg műanyag
— rézLegfeljebb 5 mg/kg műanyag
— ólomLegfeljebb 2 mg/kg műanyag
— arzénLegfeljebb 1 mg/kg műanyag
— krómLegfeljebb 1 mg/kg műanyag
23547Polidimetilsziloxán (móltömeg > 6 800)
Viszkozitás legalább 100 ×10–6 m2 /s (= 100 centistokes) 25 °C-on
24903Szirupok, hidrolizált keményítő, hidrogénezett
A maltitszirupra (E 965(ii)) vonatkozó tisztasági kritériumoknak (a legutóbb a 2004. április 16-i 2004/46/EK irányelvvel (HL L 114., 2004.4.21., 15. o.) módosított 95/31/EK bizottsági irányelv (HL L 178., 1995.7.28., 1. o.)) megfelelően
25385Triallil-amin
40 mg/kg hidrogél a következő arányban: 1 kg élelmiszerhez maximum 1,5 gramm hidrogél. Csak olyan hidrogélekben alkalmazható, amelyek rendeltetésszerűen nem érintkeznek közvetlenül az élelmiszerrel.
383204-(benzoxazol-2-il)- 4′-(5-metilbenzoxazol-2-il)-sztilbén
Legfeljebb 0,05 % (m/m) (a felhasznált anyag mennyisége/a formuláció mennyisége)
42080Szénpigment
Előírások:
— kioldható toluolvegyületek: legfeljebb 0,1 % az ISO 6209 sz. módszerrel meghatározva,
— ciklohexán-kivonat UV-abszorpciója 386 nm-en: < 0,02 abszorpciós egység 1 cm-es küvettával vagy < 0,1 abszorpciós egység 5 cm-es küvettával általánosan elismert analitikai módszer segítségével meghatározva,
— benzo[a]pirén: legfeljebb 0,25 mg/kg szénpigment,
— szénpigment legnagyobb felhasználatkoncentrációja a polimerben: 2,5 % (m/m).
43480Aktív szén, aktivált
Csak PET-ben, legfeljebb 10 mg/kg polimer értékig. Ugyanazok a tisztasági követelmények, mint amelyeket 95/45/EK bizottsági irányelv (HL L 226., 1995.9.22., 1. o. A legutóbb a 2004/47/EK irányelvvel (HL L 113., 2004.4.20., 24. o.) módosított irányelv.) határoz meg növényi szénre (E 153), a hamutartalom kivételével, ami legfeljebb 10 tömeg % lehet
43680Difluor-klórmetán
A klórfluormetán-tartalom az anyagban kevesebb mint 1 mg/kg
47210Dibutiltiosztanánsav-polimer
Molekulaegység = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)
60025Előírások:
— Viszkozitás legalább = 3,8 cSt (100oC-on)
— Átlag molekulasúly > 450
60027Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-hexénből és/vagy 1-okténből és/vagy 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-tetradecénből (Mw: 440-12 000)
Az átlagos molekulatömeg legalább 440 Da
Viszkozitás 100 °C-on: legalább 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)
64990Maleinsav-anhidrid-sztirol, kopolimer, nátriumsó
Az 1 000 daltonnál kisebb molekulasúlyú frakció kisebb mint 0,05 tömeg %
671554-(2-Benzoxazolil)-4′-(5-metil-2-benzoxazolil)sztilbén, 4,4′-bisz(2-benzoxazolil)sztilbén és 4,4′-bisz(5-metil-2-benzoxazolil)sztilbén elegye
A gyártási folyamatból származó elegy, amely jellemzően (58–62 %): (23–27 %): (13–17 %) összetételű
72081/10Kőolajalapú szénhidrogén gyanták (hidrogénezett)
Előírások:
A kőolajalapú hidrogénezett szénhidrogéngyanták előállítása 220 °C-nál kisebb forráspontú krakkolt kőolaj desztillátumából származó alifás, aliciklusos és/vagy monobenzenoid arilalkének diénjeiből és olefinjeiből, valamint az ilyen desztillációs termékekben található tiszta monomerekből történik katalitikus vagy termikus polimerizációval, amit desztilláció, hidrogénezés és további feldolgozás követ.
Tulajdonságok:
Viszkozitás: > 3 Pa.s 120 °C-on
Lágyulási pont: > 95 °C az ASTM E 28-67 módszerrel meghatározva
Brómszám: < 40 (ASTM D1159)
50 %-os toluolos oldat színe: < 11 a Gardner skálán
Maradék aromás monomer ≤ 50 ppm
76721Polidimetilsziloxán (móltömeg > 6 800)
Viszkozitás legalább 100 × 10–6 m2 /s (= 100 centistokes) 25 °C-on
76723Előírások:
Az 1 000 daltonnál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 1,5 tömeg %-ot
76725Előírások:
Az 1 000 daltonnál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 1 tömeg %-ot
76815Adipinsav és glicerin vagy pentaeritritol poliésztere, páros számú, egyenesláncú C12–C22 zsírsavakkal képzett észterek
Az 1 000 daltonnál kisebb molekulasúlyú frakció kisebb mint 5 tömeg %
768451,4-Butándiol kaprolaktámmal képzett poliésztere
Az 1 000 daltonnál kisebb molekulasúlyú frakció kisebb mint 0,5 % (m/m).
77708El nem ágazó és elágazó, (C8-C22) primer alkoholok polietilénglikol (EO = 1-50) -éterei
Az etilén-oxid maximális maradványanyag-mennyisége az anyagban vagy a termékben = 1 mg/kg
77895Polietilénglikol(E0 = 2-6)-monoalkil(C16-C18)-éter
E keverék összetétele a következő:
— polietilénglikol(E0 = 2-6)-monoalkil(C16-C18)-éter (kb. 28 %)
— zsíralkoholok (C16-C18) (kb. 48 %)
— etilénglikol-monoalkil(C16-C18)-éter (kb. 24 %)
79600Polietilénglikol-tridecil-éter-foszfát
Polietilénglikol(EO ≤ 11)-tridecil-éter-foszfát (mono- és dialkilészter), legfeljebb 10 % polietilénglikol(EO ≤ 11)-tridecil-éter-tartalommal
80350Poli(12-hidroxi-sztearátsav)-polietilén-imin kopolimer
A poli(12-hidroxi-sztearátsav) polietilén-iminnel való reakciója során keletkezik
80480Poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilén-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]
Az átlagos molekulatömeg legalább 2 400 Da
Maradékanyag-tartalom: morfolin ≤ 30 mg/kg, N,N’-bisz(2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)hexán-1,6-diamin < 15 000 mg/kg, és 2,4-diklór-6-morfolin-1,3,5-triazin ≤ 20 mg/kg
81500Polivinilpirrolidon
Az anyagnak meg kell felelnie a 96/77/EK bizottsági irányelvben (2) megállapított tisztasági kritériumoknak.
83595A di-terc – butilfoszfonit bifenillel képzett reakcióterméke, amelyet di-terc – butilfenol, foszfor-triklorid és bifenil Friedel-Craft reakciójával nyernek
Összetétel:
— 4,4′-Bifenilén-bisz[0,0-bisz(2,4-di-terc – butil-fenil)-foszfonit] (CAS szám: 38613–77–3) (36-46 tömeg % (1)),
— 4,3′-Bifenilén-bisz[0,0-bisz(2,4-di-terc – butil-fenil)-foszfonit] (CAS szám: 118421–00–4 (17-23 tömeg % (1)),
— 3,3′-Bifenilén-bisz[0,0-bisz(2,4-di-terc – butil-fenil)-foszfonit] (CAS szám: 118421–01–5 (1-5 tömeg % (1)),
— 4-Bifenilén-0,0-bisz(2,4-di-terc – butil-fenil)-foszfonit (CAS szám: 91362–37–7) (11-19 tömeg % (1)),
— Trisz(2,4-di-terc – butil-fenil)-foszfit (CAS szám: 31570–04–4) (9-18 tömeg % (1)),
— 4,4′-Bifenilén-0,0-bisz(2,4-di-terc – butil-fenil)-foszfonát-0,0-bisz(2,4-di-terc – butil-fenil)-foszfonit (CAS szám: 112949–97–0) (< 5 tömeg % (1)).
Egyéb előírások:
— Foszfortartalom minimum 5,4 % – maximum 5,9 %
— Savszám maximum 10 mg KOH/gramm
— Olvadáspont-tartomány 85-110 °C
88640Epoxidált szójaolaj
Epoxid < 8 %, jódszám < 6
93450Titánium-dioxid, az n-oktiltriklór-szilán és [aminotrisz(metilén-foszfinsav), penta nátrimsó] kopolimerével bevonva]
A bevont titánium-dioxid felületkezelő kopolimer-tartalma nem haladhatja meg az 1 tömegszázalékot.
95858Előírások:
— Az átlag molekulasúly legalább 350
— Viszkozitás 100oC-on: legalább 2,5 cSt
— A 25-nél kisebb szénatomszámú szénhidrogén-tartalom legfeljebb 40 tömeg %
95859Finomított viaszok, amelyek kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénből származnak
— 25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén-tartalom legfeljebb 5 % (m/m)
— Viszkozitás legalább 11 × 10–6 m2/s (= 11 centistokes) 100 °C-on
— Átlagos móltömeg legalább 500.
95883Fehér ásványolajok, paraffinos, kőolajalapú szénhidrogénből származó
A terméknek ki kell elégítenie a következő specifikációt:
— 25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén-tartalom legfeljebb 5 tömeg %
— Viszkozitás legalább 8,5 × 10–6 m2/s (= 8,5 centistokes) 100 °C-on
— Átlagos molekulatömeg legalább 480
(1) A felhasznált anyag /a képződött anyag mennyisége
(2) HL L 339., 1996.12.30., 1. o.

VI. MELLÉKLET

A "KORLÁTOZÁSOK ÉS/VAGY ELŐÍRÁSOK" OSZLOPHOZ TARTOZÓ MEGJEGYZÉSEK

(1) Figyelmeztetés: fennáll annak a veszélye, hogy az SKH-t túllépik a zsíros élelmiszer-utánzó modellanyagokban.

(2) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 10060 és 23920 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(3) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 15760, 16990, 47680, 53650 és 89440 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(4) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 19540, 19960 és 64800 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(5) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 14200, 14230 és 41840 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(6) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 66560 és 66580 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(7) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 és 92030 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(8) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 és 95725 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(9) Figyelmeztetés: fennáll a veszély, hogy az anyag kioldódása rontja a vele érintkező élelmiszer érzékszervi tulajdonságait és így a késztermék nem felel meg a 89/109/EGK irányelv 2. cikke második franciabekezdésének.

(10) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 és 73120 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(11) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 45200, 64320, 81680 és 86800 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékeinek (jódként kifejezett) összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(12) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 36720, 36800, 36840 és 92000 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(13) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 39090 és 39120 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(14) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 44960, 68078, 69160, 82020, és 89170 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(15) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360, és 61600 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(16) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 49595, 49600, 67520, 67515, és 83599 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(17) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy az 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 és 51120 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(18) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 67600, 67680 és 67760 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(19) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 60400, 60480 és 61440 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(20) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 66400 és 66480 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(21) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 93120 és 93280 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(22) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 17260, 18670, 54880 és 59280 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(23) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 13620, 36840, 40320 és 87040 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(24) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 13720 és 40580 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(25) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 16650 és 51570 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(26) Ebben az esetben az MM(E) azt jelenti, hogy a 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 és 25270 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok maradékmennyiségének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(27) Ebben az esetben az MMF(E) azt jelenti, hogy a 10599/90A, 10599/91, 10599/92A és 10599/93 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok maradékmennyiségének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(28) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 13480 és 39680 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(29) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 22775 és 69920 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(30) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 86480, 86960 és 87120 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(31) Zsírral érintkező műanyagok esetén a megfelelőségi vizsgálathoz D-modell oldószerként telített zsír élelmiszer-modellanyagot célszerű használni.

(32) Zsírral érintkező műanyagok esetén a megfelelőségi vizsgálathoz izooktánt célszerű használni a (nem stabil) D-modell oldószer helyett.

(33) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 14800 és 45600 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok maradékmennyiségének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(34) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy az 55200, 55280 és 55360 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási határértékének összege nem haladhatja meg a korlátozást.

(35) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 25540 és 25550 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(36) Ebben az esetben az SKH(T) azt jelenti, hogy az 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 és 76463 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(37) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 és 21460 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(38) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 81515, 96190, 96240 és 96320 hivatkozási számú anyagoknak, valamint az engedélyezett savak, fenolok vagy alkoholok cinksóinak (ideértve a kettős és a savanyú sókat is) összesített kioldódási értéke nem haladja meg a korlátozást. Ugyanez a Zn-re vonatkozó korlátozás vonatkozik a listán szereplő "... sav(ak), sók" nevet tartalmazó anyagokra is akkor, ha ott a megfelelő szabad sav(ak) nem szerepel(nek).

(39) Nagyon nagy hőmérsékleten előfordulhatnak a kioldódási határértéknél nagyobb értékek is.

(40) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 38940 és 40020 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(41) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 47600 és 67360 EGK-szám alatt szereplő anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(42) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 75100 és 75105 EGK-számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(43) Ebben az esetben az SKH(T) azt jelenti, hogy az 19150 és 19180 hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást.

(44) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik a poliolefinek.

(45) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik azok a műanyagok, melyek az adott anyagból 0,5 tömegszázaléknál többet tartalmaznak.

(46) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik a magas alkoholtartalmú élelmiszerekkel való érintkezés során.

(47) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépi az az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), mely az adott anyagból 0,3 tömegszázaléknál többet tartalmaz és zsíros élelmiszerekkel kerül érintkezésbe.

VIa. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 9. cikkben említett írásos nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

1. a műanyagokat vagy műanyag tárgyakat, vagy az ilyenek gyártására szolgáló anyagokat gyártó vagy importáló vállalkozó neve és címe;

2. a műanyagok, műanyag tárgyak vagy az ilyenek gyártására szolgáló anyagok megnevezése;

3. a nyilatkozat dátuma;

4. annak megerősítése, hogy a műanyagok vagy műanyag tárgyak megfelelnek az ezen irányelvben és az 1935/2004/EK rendeletben szereplő előírásoknak;

5. a felhasznált olyan anyagokra vonatkozó információk, amelyekre ezen irányelv korlátozásokat és/vagy előírásokat ír elő, hogy a további gazdasági szereplők biztosítani tudják a korlátozások betartását;

6. olyan információk az élelmiszert illetően korlátozás alá eső anyagokról, melyek ezek kísérleti adatok vagy elméleti számítás alapján megállapított egyedi kioldódását és adott esetben a 95/31/EK irányelv, a 95/45/EK irányelv és a 96/77/EK irányelv szerinti tisztasági kritériumait adják meg, hogy ezen műanyagok vagy műanyag tárgyak felhasználói eleget tudjanak tenni az alkalmazandó közösségi rendelkezéseknek, illetve ezek hiányában az élelmiszerekre alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek;

7. a műanyagok vagy műanyag tárgyak használati előírási, mint például:

i. azok az élelmiszertípusok, amelyekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe fognak kerülni;

ii. kezelési és tárolási idő és hőmérséklet úgy, hogy a műanyagok vagy műanyag tárgyak élelmiszerrel érintkezésben vannak;

iii. az anyag vagy tárgy megfelelőségének megállapításakor használt felszín/térfogat arány (az élelmiszerre);

8. ha többrétegű műanyagban fucionális műanyag záróréteg van, annak igazolása, hogy a műanyag vagy műanyag tárgy megfelel az irányelv 7a. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében szereplő előírásoknak.

Az írásos nyilatkozat lehetővé teszi a tárgyát képező műanyagok, műanyag tárgyak és anyagok egyszerű azonosítását, és meg kell újítani, ha az előállítás lényeges megváltoztatása megváltoztatja a kioldódási viselkedést vagy ha új tudományos ismeretek látnak napvilágot.

VII. MELLÉKLET

A. rész

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELV ÉS MÓDOSÍTÁSAI

(a 10. cikk (1) bekezdése alapján)

A 90/128/EGK bizottsági irányelv (HL L 349., 1990.12.13., 26. o.)

A 92/39/EGK bizottsági irányelv (HL L 168., 1992.6.23., 21. o.)

A 93/9/EGK bizottsági irányelv (HL L 90., 1993.4.14., 26. o.)

A 95/3/EK bizottsági irányelv (HL L 41., 1995.2.23., 44. o.)

A 96/11/EK bizottsági irányelv (HL L 61., 1996.3.12., 26. o.)

Az 1999/91/EK bizottsági irányelv (HL L 310., 1999.12.4., 41. o.)

A 2001/62/EK bizottsági irányelv (HL L 221., 2001.8.17., 18. o.)

A 2002/17/EK bizottsági irányelv (HL L 58., 2002.2.28., 19. o.)

B. rész

A NEMZETI JOGBA TÖRTÉNŐ ÁTÜLTETÉS HATÁRIDŐI

(a 10. cikk (1) bekezdése alapján)

IrányelvHatáridők
ÁtültetésAz irányelv rendelkezéseinek megfelelő termékek forgalmazásának az engedélyezéseAz irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő termékek forgalmazásának a tilalma
90/128/EGK (HL L 349., 1990.12.13., 26. o.)1990. december 31.1991. január 1.1993. január 1.
92/39/EGK (HL L 168., 1992.6.23., 21. o.)1992. december 31.1994. március 31.1995. április 1.
93/9/EGK (HL L 90., 1993.4.14., 26. o.)1994. április 1.1994. április 1.1996. április 1.
95/3/EK (HL L 41., 1995.2.23., 44. o.)1996. április 1.1996. április 1.1998. április 1.
96/11/EK (HL L 61., 1996.3.12., 26. o.)1997. január 1.1997. január 1.1999. január 1.
1999/91/EK (HL L 310., 1999.12.4., 41. o.)2000. december 31.2002. január 1.2003. január 1.
2001/62/EK (HL L 221., 2001.8.17., 18. o.)2002. november 30.2002. december 1.2002. december 1.
2002/17/EK (HL L 58., 2002.2.28., 19. o.)2003. február 28.2003. március 1.2004. március 1. A divinilbenzolt tartalmazó anyagokra és tárgyakra 2003. március 1.

VIII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 90/128/EGK irányelvEzen irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
3a. cikk4. cikk
3b. cikk5. cikk
3c. cikk6. cikk
4. cikk7. cikk
5. cikk8. cikk
6. cikk9. cikk
10. cikk
11. cikk
12. cikk
I. MELLÉKLETI. MELLÉKLET
II. MELLÉKLETII. MELLÉKLET
III. MELLÉKLETIII. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLETIV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLETV. MELLÉKLET
VI. MELLÉKLETVI. MELLÉKLET
VII. MELLÉKLET
VIII. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 40., 1989.2.11., 38. o.

( 2 ) HL L 58., 2002.2.28., 19. o.

( 3 ) A legutóbb a HL L 349., 1990.12.13., 26. o. által helyesbített HL L 75., 1990.3.12.

( 4 ) HL L 297., 1982.10.23., 26. o. A legutóbb a 97/48/EK irányelvvel (HL L 222., 1997.8.12., 10. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 372., 1985.12.31., 14. o.

( 6 ) HL L 44., 1978.2.15., 15. o.

( 7 ) HL L 213., 1980.8.16., 42. o.

( 8 ) HL L 167., 1981.6.24., 6. o.

( 9 ) HL L 151., 1980.6.19., 21. o.

( 10 ) HL L 93., 1993.4.17., 27. o. A 93/111/EK irányelvvel (HL L 310., 1993.12.14., 41. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

( 12 ) HL L 175., 1991.7.4., 35. o.

( 13 ) HL L 49., 1996.2.28., 17. o.

( 14 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

( 15 ) HL L 184., 1988.7.15., 61. o.

( 16 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o., helyesbítre: HL L 191, 2004.5.28., 1. o.

( 17 ) HL 196., 1967.8.16., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0072&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0072-20091109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0072-20091109&locale=hu

Tartalomjegyzék