32007R0498[1]

A Bizottság 498/2007/EK rendelete ( 2007. március 26. ) az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 498/2007/EK RENDELETE

(2007. március 26.)

az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 102. cikkére,

(1)

Az 1198/2006/EK rendelet (a továbbiakban: az alaprendelet) felváltja az 1263/1999/EK ( 2 ) és a 2792/1999/EK ( 3 ) tanácsi rendeleteket tekintettel a halászatot, a halászati területeket és a belvízi halászatot érintő új fejleményekre. Az alaprendelet végrehajtására ezért helyénvaló részletes szabályokat megállapítani.

(2)

Az operatív programok bemutatása érdekében részletes szabályokat kell meghatározni. Az operatív programok létrehozásának, valamint azok Bizottság általi vizsgálatának és jóváhagyásának megkönnyítése érdekében e tervek szerkezetére és tartalmára vonatkozóan közös szabályokat kell megállapítani különösen az alaprendelet 20. cikkében meghatározott követelmények alapján.

(3)

A közösségi halászflotta kiigazítását célzó intézkedések támogatása tekintetében a tagállamoknak operatív programjukban be kell mutatniuk a támogatások kiszámításának módját.

(4)

Az alaprendelet 25. cikkének (4) bekezdésében előírt lehetőséget illetően (motorteljesítmény-csökkentés egyes hajókategóriáknál) meg kell határozni e lehetőség alkalmazásának feltételeit.

(5)

Az akvakultúra, illetve a halászati és akvakultúratermékek feldolgozásának és forgalmazásának összefüggésében használt egyes fogalmakat meg kell határozni annak biztosítására, hogy értelmezésük egységes legyen.

(6)

Az akvakultúrára, valamint a feldolgozásra és forgalmazásra irányuló termelő beruházások támogatása tekintetében a tagállamoknak operatív programjukban ismertetniük kell, hogyan biztosítanak majd prioritást a mikro- és kisvállalkozások számára.

(7)

Az állat-egészségügyi intézkedések támogatásával kapcsolatban részletes feltételeket kell megállapítani a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvnek ( 4 ) való megfelelés érdekében.

(8)

A közérdekű intézkedések támogatását illetően meg kell határozni a támogatható kiadások körét.

(9)

Az alaprendelet 43. cikkében említett halászati területek tekintetében meg kell állapítani a kiválasztásukra irányadó feltételeket.

(10)

A köz- és magánszféra közötti partnerségeknek az alaprendelet 45. cikke alapján történő támogatásának meg kell felelnie bizonyos részletes feltételeknek.

(11)

A halászati területek fenntartható fejlesztése tekintetében a csoportok kiválasztásának átláthatónak kell lennie annak biztosítására, hogy releváns és kiváló minőségű helyi fejlesztési terveket válasszanak ki támogatásra.

(12)

Meg kell állapítani a több intézkedésre vonatkozó közös szabályokat. A beruházási műveletek célirányosságát biztosítandó, különösen a támogatható kiadások meghatározására irányadó közös szabályokat kell kidolgozni.

(13)

Az átláthatóság érdekében, valamint annak biztosítására, hogy a lehetséges finanszírozási lehetőségekről szóló tájékoztatás minden érdekelt félhez széles körben eljusson, az arányosság elvének figyelembevételével meg kell határozni az Európai Halászati Alapon (a továbbiakban: az Alap) keresztül a Közösség és a tagállamok által közösen nyújtott finanszírozási lehetőségekről a lehetséges kedvezményezetteket tájékoztató intézkedések minimális tartalmát, ideértve az arra irányuló kötelezettséget, hogy nyilvánosságot biztosítsanak azon lépéseknek, amelyeket a lehetséges kedvezményezetteknek meg kell tenniük a finanszírozás kérelmezéséhez, valamint az alkalmazandó kiválasztási feltételeknek.

(14)

Az Alapból származó támogatások felhasználásának jobb átláthatósága érdekében a tagállamoknak elektronikusan vagy másként évente nyilvánosságra kell hozniuk a kedvezményezettek jegyzékét, a műveletek megnevezését, valamint a műveletekhez a közfinaszírozásból elkülönített összegeket. Az a tény, hogy az ilyen információkat hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság számára azt a célt szolgálja, hogy a halászati ágazat, a halászati területek és a belvízi halászat fejlesztése terén átláthatóbbá váljon a közösségi fellépés, hatékonyabb legyen a pénzügyi gazdálkodás, fokozottabbá váljon különösen a felhasznált közpénzek ellenőrzése, végezetül pedig azt, hogy az Alap intézkedéseinek kedvezményezettjei között elkerülhető legyen a verseny torzulása. Tekintettel a kitűzött célok súlyára, az arányosság elve és a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettség alapján indokolt előírni a vonatkozó információk általános közzétételét, mivel az nem lép túl azon, ami megengedhető egy demokratikus társadalomban, illetve ami szükséges a szabálytalanságok megakadályozásához.

(15)

A megállapodás szerinti intézkedések magasabb színvonalú végrehajtásának biztosítása, valamint a Bizottsággal, illetve a tagállamok és a Bizottság között a tájékoztatási és nyilvánosságot biztosító stratégiákról és azok eredményeiről folytatott hatékonyabb információcsere érdekében ki kell jelölni a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedésekért felelős kapcsolattartókat.

(16)

A 2000-2006 közötti programozási időszak tapasztalatai alapján szükség van azon feltételek részletes meghatározására, amelyeket a finanszírozási eszközöknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy egy adott operatív program keretében finanszírozhatók legyenek.

(17)

Tekintettel az alaprendelet 59. cikkére, illetve a szerzett tapasztalat fényében meg kell határozni azokat a kötelezettségeket, amelyek a finanszírozandó műveletek kiválasztásához és jóváhagyásához vezető szakaszban az irányító hatóságokat kötik a kedvezményezetekkel szemben, a kedvezményezett által bejelentett kiadások ellenőrzésének szempontjai tekintetében, beleértve a visszatérítésre irányuló kérelmek adminisztratív ellenőrzését és az egyedi műveletek helyszíni ellenőrzését, valamint a szúrópróbaszerűen végrehajtott helyszíni ellenőrzések során tiszteletben tartandó feltételek szempontjából.

(18)

Részletesen meg kell határozni a műveletek számviteli nyilvántartásaiban feltüntetendő adatok körét, valamint azon információkat, amelyeket a végrehajtásra vonatkozó adatként meg kell őrizni, továbbá amelyeket az irányító hatóságoknak rögzíteniük, tárolniuk, illetve kérésre a Bizottságnak továbbítaniuk kell.

(19)

Az operatív programok kiadásainak megfelelő ellenőrzése érdekében meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett az ellenőrzési nyomvonal kielégítőnek tekinthető.

(20)

A műveletek ellenőrzése az ellenőrző hatóság felelősségi körében zajlik. Annak érdekében, hogy ezek az ellenőrzések megfelelő mértékben és hatékonysággal, valamennyi tagállamban azonos szabványok szerint történjenek, meg kell szabni azokat a feltételeket, amelyeknek ezen ellenőrzéseknek meg kell felelniük.

(21)

A tapasztalat azt mutatja, hogy részletesen meg kell határozni az ellenőrizendő műveletek mintavételezésének alapját, amelyhez az ellenőrző hatóságnak tartania kell magát, amikor meghatározza vagy jóváhagyja a mintavételezési módszert, ideértve a véletlenszerű statisztikai mintavételhez használandó bizonyos technikai feltételeket és olyan tényezőket is, amelyeket kiegészítő mintavétel céljából figyelembe kell venni.

(22)

Annak érdekében, hogy az ellenőrzési stratégia, az éves ellenőrzési jelentés és az alaprendelet 61. cikke értelmében az ellenőrzési hatóság feladatkörébe tartozó zárónyilatkozatok elkészítése és bemutatása egyszerűbb és összehangoltabb legyen, tartalmukra vonatkozó részletes szabályokat kell megállapítani, és meg kell határozni az alapul vett információk jellegét és minőségét.

(23)

A rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a Számvevőszéknek és a Bizottságnak a kiadásokat és ellenőrzéseket alátámasztó valamennyi dokumentumhoz biztosított hozzáférési jogai tekintetében az alaprendelet 87. cikkének lehető leghatékonyabb alkalmazása érdekében az irányító hatóságok biztosítják, hogy az alátámasztó dokumentumokkal rendelkező szervezetek azonosítására és fellelhetőségére vonatkozó információk elérhetők legyenek, magukat a dokumentumokat pedig át kell adni személyek és szervezetek egy minimális körének. Ugyanebből a célból meg kell határozni azon adathordozók körét is, amelyek e dokumentumok tárolásának céljára általánosan elfogadottnak tekinthetők. Evégett a nemzeti hatóságoknak meg kell határozniuk azokat az eljárásokat, amelyek révén a dokumentumok az eredetinek megfelelő állapotban tarthatók, amennyiben ennek jelentősége van, és ellenőrzés céljára felhasználhatók.

(24)

A kiadások igazolása és a kifizetési kérelmek elkészítésére vonatkozó szabványok összehangolása érdekében meg kell határozni ezen igazolások és kérelmek tartalmát, valamint az ezek alapjául szolgáló információk jellegét és minőségét. Részletes eljárásokat kell meghatározni abból a célból, hogy az alaprendelet 60. cikkének f) pontjával összhangban nyilvántartást vezessenek a hozzájárulás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő és visszavont összegekről, valamint a Bizottság megfelelő tájékoztatása érdekében.

(25)

Az alaprendelet 71. cikke alapján a tagállamok az első időközi kifizetési kérelem benyújtása előtt vagy az operatív program jóváhagyását követő legkésőbb tizenkét hónapon belül kötelesek benyújtani a Bizottságnak az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírását, a felállított rendszerek értékelésének eredményeit tartalmazó jelentést, valamint egy véleményt a rendelet irányítási és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó előírásainak való megfelelésről. Mivel e dokumentumok azon kulcsfontosságú elemek közé tartoznak, amelyekre a közösségi költségvetés megosztott irányításának összefüggésében a Bizottság támaszkodik annak ellenőrzésekor, hogy az adott pénzügyi támogatást a tagállamok a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges, alkalmazandó szabályok és elvek alapján használják-e fel, részletesen meg kell határozni azon információk körét, amelyeket az ilyen dokumentumoknak tartalmazniuk kell, valamint az értékelés és a vélemény elkészítésének alapját.

(26)

Az alaprendelet 57. cikke előírja, hogy az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseknek arányosnak kell lenniük az érintett operatív programra allokált közkiadások teljes összegével. Amennyiben az operatív programra allokált közkiadások korlátozott mértékűek, helyénvaló biztosítani, hogy az adott tagállam a vizsgálati és ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatos egyes feladatok végzésekor jobban támaszkodhasson nemzeti szerveire és szabályaira, valamint azt, hogy a Bizottság következésképpen meghatározza, hogy mely igazolási intézkedések, mely műveletellenőrzések, illetve mely kötelezettségek végezhetők el a nemzeti szabályok szerint és a nemzeti szervezetek által. Ilyen esetekben a Bizottságnak különbséget kell tennie azon eszközök között, amelyek által a tagállamoknak teljesíteniük kell a kiadások igazolásával, illetve az irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálatával kapcsolatos feladataikat, továbbá meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek értelmében a Bizottság jogosult a saját ellenőrzése korlátozására és elfogadhatja a nemzeti szervezetek által nyújtott biztosítékokat.

(27)

Igazgatási és ellenőrzési kötelezettségeik részeként a tagállamok kötelesek bejelenteni és nyomon követni a szabálytalanságokat. A strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1994. júliusi 11-i 1681/94/EK bizottsági rendelet ( 5 ) részletes szabályokat állapított meg e követelmény végrehajtására vonatkozóan. Az átláthatóság és az egyszerűsítés érdekében ezeket a szabályokat helyénvaló belefoglalni e rendeletbe.

(28)

Rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság térítse meg a perköltségeket, ha egy tagállamot arra kér, hogy szabálytalanságot követően jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése érdekében indítson vagy folytasson jogi eljárást, illetve arról, hogy a Bizottság kellő tájékoztatást kapjon, amely alapján dönteni tud az alaprendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerinti, nem behajtható összegek miatti veszteség felosztásáról. A szabálytalanságok ügyében rendelkezni kell a Bizottság és a tagállamok között rendszeres kapcsolattartásról, a kockázatelemzések és a jelentések összeállítása céljából rendelkezésre bocsátott információk felhasználásáról, valamint az érintett bizottságok tájékoztatásáról.

(29)

Annak érdekében, hogy a jelentéstételi rendszerben minél kisebb legyen az adminisztatív teher, de megmaradjon a tájékoztatás szükséges mértéke, a tagállamok - az alaprendelet 60. cikkének f) pontjából közvetlenül eredő kötelezettségek sérelme nélkül - nem kötelesek bejelenteni az egy bizonyos határértéktől alacsonyabb összegű szabálytalanságokat, kivéve ha a Bizottság azt kifejezetten kéri.

(30)

Az információk és a pénzügyi adatok elektronikus úton történő cseréje leegyszerűsíti a folyamatokat, növeli a hatékonyságot, fokozza az átláthatóságot, és időt takarít meg. Annak érdekében, hogy ezek az előnyök maradéktalanul kiaknázhatók legyenek, ám eközben megőrizhető legyen az adatcsere biztonsága, létre kell hozni egy közös számítástechnikai rendszert, illetve össze kell állítani a Bizottság és a tagállamok szempontjából közös érdekbe tartozó dokumentumok jegyzékét. Következésképpen meg kell határozni az egyes dokumentumok formáját, és részletes leírást kell adni azon információkról, amelyeket e dokumentumoknak tartalmazniuk kell. Ugyanezen okoknál fogva meg kell határozni annak módját, hogy az említett számítógépes rendszer hogyan azonosítja a dokumentumok feltöltéséért és bármilyen frissítéséért felelős felet.

(31)

Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 6 ) összhangban elő kell írni az elektronikus aláírás használatát, figyelemmel az Alap felhasználásának pénzügyi irányításához szükséges biztonsági és titkossági fokozatra, a technika jelenlegi állására és a költség-haszon elemzésre.

(32)

A közös számítástechnikai rendszer gyors fejlesztése és megfelelő működése érdekében e rendszer fejlesztési költségeit az alaprendelet 46. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Közösségek általános költségvetéséből kell finanszírozni, a nemzeti, regionális és helyi számítástechnikai rendszerekhez való kapcsolódás költségeinek pedig az említett rendelet 46. cikke alapján jogosultaknak kell lenniük az Alap pénzügyi hozzájárulására.

(33)

Az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervezetek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) fényében a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedésekkel, valamint az e rendeletben előírt ellenőrzési munkával összefüggésben szükséges előírni, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell előzniük a személyes adatok illetéktelen közzétételét vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá meg kell határozni, hogy a Bizottság és a tagállamok milyen célból dolgozhatnak fel ilyen adatokat.

(34)

Hatályon kívül kell helyezni a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköznek (HOPE) az akvakultúrában a patológiai kockázatok megszüntetéséhez történő hozzájárulása feltételeinek megállapításáról szóló, 2000. december 13-i 2722/2000/EK bizottsági rendeletet ( 9 ), a halászati és az akvakultúra-ágazatban a tagállamok által a termelői szervezeteknek nyújtott támogatás kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. május 2-i 908/2000/EK bizottsági rendeletet ( 10 ) és a 2792/1999/EK tanácsi rendeletben meghatározott intézkedések végrehajtásának részletes szabályairól szóló, 2001. február 22-i 366/2001/EK bizottsági rendeletet ( 11 ).

(35)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Halászati Alap Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja az 1198/2006/EK rendelet (a továbbiakban: az alaprendelet) végrehajtásának részletes szabályait az alábbiak tekintetében:

a) az operatív programok szerkezete és benyújtása;

b) halászati intézkedések;

c) az operatív programok értékelése;

d) tájékoztatás és nyilvánosság;

e) finanszírozási eszközök;

f) irányítás, monitoring és ellenőrzés;

g) szabálytalanságok;

h) elektronikus adatcsere; valamint

i) személyi adatok.

2. cikk

Egyedi rendelkezések egyes operatív programokra

A 28. cikk (2) bekezdése, valamint az 51., 52. és 53. cikk egyedi rendelkezéseket állapít meg azon operatív programokra, amelyek esetében a támogatható közkiadások összessége 2004-es árakon számolva nem haladja meg a 90 millió eurót.

II. FEJEZET

AZ OPERATÍV PROGRAMOK SZERKEZETE ÉS BENYÚJTÁSA

3. cikk

Az operatív programok szerkezete és benyújtása

(1) Az operatív programok tartalmát - amelyet az alaprendelet 20. cikke említ - az e rendelet I. mellékletének A. részével, illetve az említett melléklet B. részében foglalt finanszírozási tervvel összhangban kell meghatározni.

Az alaprendelet 48. cikkében említett előzetes értékelést csatolni kell az operatív programhoz.

(2) A tagállamok a programot érintő valamennyi felülvizsgálatot követően a Bizottság rendelkezésére bocsátják operatív programjuk elektronikus változatát. A tagállamok e rendelet 65. cikkével összhangban elektronikus úton továbbítják a Bizottságnak a programoknak az alaprendelet 18. cikkében említett felülvizsgálata iránti kérelmeket. A tagállamok legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig benyújtják a Bizottságnak az operatív program felülvizsgálata iránti azon kérelmeket, amelyek a folyó évben hatással vannak az Európai Halászati Alap (az Alap) hozzájárulására.

III. FEJEZET

PRIORITÁSI TENGELYEK

I. SZAKASZ

1. prioritási tengely: intézkedések a közösségi halászflotta kiigazítására

4. cikk

Állami támogatás a halászati tevékenységek végleges beszüntetése esetén

(1) Halászati tevékenységei végleges beszüntetése után az érintett halászhajót véglegesen törölni kell a közösségi halászflotta-nyilvántartásból és - adott esetben - a hajó halászati engedélyét is véglegesen érvényteleníteni kell.

(2) Az operatív program meghatározza az alaprendelet 23. cikke alapján nyújtott támogatások kiszámításának módszerét.

(3) Amennyiben a halászati tevékenységek végleges beszüntetése valamely hajó esetében az alaprendelet 23. cikke (1) bekezdése b) pontjában említett halászaton kívüli tevékenységre való alkalmazás révén valósul meg, a tagállamok kiigazítják a támogatás mértéket figyelembe véve olyan szempontokat, mint a hajóhoz tartozó halászati engedély piaci értéke és a hajó maradványértéke.

(4) Amennyiben a halászhajó a támogatás odaítéléséről szóló határozat napja és a halászati tevékenységek végleges beszüntetésének napja közötti időszakban elvész, az irányító hatóság a biztosítás által fizetett kártalanítás összegén pénzügyi korrekciót végez.

5. cikk

Állami támogatás a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése esetén

(1) Az operatív program meghatározza az alaprendelet 24. cikke alapján nyújtott támogatások kiszámításának módszerét.

(2) Az alaprendelet 24. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában "az ágazat részére megítélt közösségi pénzügyi támogatás" az Alap által az érintett tagállam operatív programjának nyújtott hozzájárulás.

6. cikk

Halászhajók fedélzeti beruházásai és szelektivitás

(1) Az alaprendelet 25. cikkének alkalmazásában az irányító hatóság felelős az e cikk (2)-(5) bekezdésének való megfelelés értékeléséért, és kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja a kapcsolódó dokumentumokat.

(2) Az összes támogatható kiadás, amely az alaprendelet 25. cikke alapján - ugyanezen cikk (6) bekezdésének e) pontja kivételével - hajónként támogatható a programozási időszak egészében nem haladhatja meg az objektív kritériumok, például az említett rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kritériumok alapján meghatározott és az operatív programban feltüntetett legnagyobb összeget.

(3) A motorteljesítmény 20 %-os csökkentése az alaprendelet 25. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint hajók egy csoportjával is megvalósítható a következő feltételekkel:

a) az azonos csoportba tartozó hajókat egyenként kell azonosítani;

b) az azonos csoportba tartozó hajók ugyanazokban a gazdálkodási övezetekben működnek;

c) az 1639/2001/EK bizottsági rendelet ( 12 ) III. függelékében (C. szakasz) felsorolt halászeszközök közül valamennyi, azonos csoportba tartozó hajó ugyanazokat az eszközöket használja;

d) az azonos csoportba tartozó hajók száma nem haladhatja meg az ötvenet.

(4) A halászflottából állami támogatással történő kilépések nem számítanak bele a 20 %-os teljesítménycsökkentésbe, amely az alaprendelet 25. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint hajók egy csoportjával is megvalósítható.

(5) Az alaprendelet 25. cikke (6) bekezdésének e) pontja szerint nyújtott pénzügyi támogatás csak olyan felszerelési és korszerűsítési munkálatokra adható, amelyek célja a fogás és a halászeszköz védelme a 79/409/EGK ( 13 ) és a 92/43/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) alapján védett, vadon élő ragadozófajok ellen.

7. cikk

Kisüzemi part menti halászat

(1) Amennyiben a magánfinanszírozási arányt az alaprendelet 26. cikkének (2) bekezdésével összhangban csökkentik, a közpénzből való hozzájárulás arányát ennek megfelelően növelni kell. Az Alapból nyújtott hozzájárulást a közpénzből való hozzájáruláshoz viszonyítva, az alaprendelet 53. cikkében előírt arányoknak megfelelően kell kiszámítani.

(2) Az operatív program meghatározza a kisüzemi part menti halászat részére az alaprendelet 26. cikke (3) és (4) bekezdése alapján nyújtott támogatások kiszámításának módszerét.

(3) Az alaprendelet 26. cikke (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásában a "halászati termékek" a kisüzemi part menti halászatot folytató hajók fogásaiból származó halászati termékek.

8. cikk

A közösségi halászflotta-gazdálkodás miatti társadalmi-gazdasági kompenzáció

(1) Az operatív program meghatározza az alaprendelet 27. cikke alapján a közösségi halászflotta-gazdálkodás céljára nyújtott társadalmi-gazdasági kompenzáció kiszámításának módszerét.

(2) Az alaprendelet 27. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján a korai nyugdíjazás céljára nyújtott támogatás abban az esetben is jogosult az Alap hozzájárulására, ha azt a kedvezményezetteknek 2015. december 31-e után fizetik ki, feltéve hogy ezt megelőzően a támogatást egy zárolt számlán letétbe helyezik.

II. SZAKASZ

2. prioritási tengely: akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúratermékek feldolgozása és forgalmazása

9. cikk

Az akvakultúrás tenyésztésre vonatkozó intervenció alkalmazási köre

Az alaprendelet 28. cikkének (6) bekezdése alapján nyújtott támogatás fedezheti a 85/337/EGK tanácsi irányelvben ( 15 ) előírt vizsgálatok költségeit.

10. cikk

Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedések

(1) Az alaprendelet 29. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) "új faj": olyan fajok, amelyek akvakultúrás tenyésztése az adott tagállamban alacsony szintű vagy nem létező, és amelyek jó piaci lehetőségekkel rendelkeznek;

b) "jó piaci lehetőségekkel rendelkező fajok": olyan fajok, amelyeknél a középtávú előjelzések azt mutatják, hogy a piaci kereslet valószínűleg meghaladja a kínálatot;

c) "szokásos gyakorlat az akvakultúra-ágazatban": az egészségügyi, állat-egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó, kötelező erejű jogszabályok betartásával végzett akvakultúra-tevékenységek;

d) "hagyományos akvakultúra": olyan hagyományos termelési gyakorlatok, amelyek kapcsolódnak az adott terület társadalmi és kulturális örökségéhez.

(2) Az alaprendelet 29. cikkében előírt támogatás kiterjedhet az akvakultúrahajókra. A 2371/2002/EK rendelet ( 16 ) 3. cikkének c) pontjában meghatározott halászhajók azonban akkor sem minősülnek akvakultúrahajóknak, ha azokat kizárólag az akvakultúra terén használják.

(3) Az alaprendelet 35. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül, azon rendelet 29. cikke alapján nyújtott támogatás kiterjedhet a kiskereskedelemmel kapcsolatos beruházásokra, amennyiben azok az akvakultúrával foglalkozó gazdaságok szerves részét képezik.

(4) Amennyiben a tagállamok élnek az alaprendelet 29. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt lehetőséggel, életbe léptetnek olyan mechanizmusokat, amelyek az irányító hatóság számára hozzáférhetővé teszik az akvakultúra keretében tenyésztett fajokra vonatkozó, későbbi piaci elemzések eredményeit.

(5) Az alaprendelet 29. cikkében előírt intézkedéseket illetően a tagállamok operatív programjukban ismertetik, hogyan állítják fel a prioritásokat a mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtandó támogatások vonatkozásában.

11. cikk

A vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések

(1) Amennyiben a kedvezményezetteknek az alaprendelet 30. cikkében említett célokra nyújtanak támogatást, a tagállamok legkésőbb az adott művelet jóváhagyásától számított három éven belül, illetve a művelet végrehajtásának végén ellenőrzik, hogy a kedvezményezettek tiszteletben tartják-e a vízi környezettel kapcsolatos vállalásaikat.

(2) Az alaprendelet 30. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt támogatás csak a valamely közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való részvétel költségeire vonatkozik, amelyek az adott vállalkozás EMAS rendszerének jóváhagyása előtt merültek fel.

(3) Az alaprendelet 30. cikke (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában az "ökológiai akvakultúra" alatt a vízi fajoknak a 2092/91/EGK tanácsi rendelet ( 17 ) 2. cikke szerinti, ökológiai termelési módszerekkel történő tenyésztésére irányuló akvakultúra-tevékenységeket kell érteni, amelyek erre utaló jelöléssel vannak ellátva. Az ökológiai termelés részletes szabályainak közösségi elfogadásáig, az átállást is beleértve, a tagállamok által jóváhagyott vagy elismert, az ökológiai termelésre vonatkozó nemzeti szabályok, illetve - azok hiányában - magánszabványok alkalmazandók.

(4) Az alaprendelet 30. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt támogatás csak a NATURA 2000 területekre vonatkozó, meghatározott korlátozások vagy követelmények teljesítésére nyújtható, amelyeket a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvek végrehajtására vonatkozó nemzeti szabályokkal vezettek be.

(5) Az alaprendelet 30. cikkének (3) bekezdése alkalmazásában a "szokásos helyes akvakultúra-gyakorlat" a kötelező erejű egészségügyi, állat-egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, valamint olyan termelési eljárások alkalmazását jelenti, amelyek megakadályozzák az erőforrások pazarlását és az elkerülhető környezetszennyezést.

12. cikk

Állat-egészségügyi intézkedések

(1) Az alaprendelet 32. cikkében előírt támogatás a következőkre terjedhet ki:

a) az akvakultúrában előforduló, a 90/424/EGK tanácsi határozat ( 18 ) 3. cikkében felsorolt egzotikus betegségek esetében 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3. szakasza szerint alkalmazott ellenőrző intézkedések;

b) az akvakultúrában előforduló, a 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt nem egzotikus betegségek esetében a 2006/88/EK irányelv 44. cikkének (2) bekezdése szerint kidolgozott és jóváhagyott felszámolási programok.

(2) Az operatív program irányító hatósága döntést hoz arról, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett ellenőrző intézkedések vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett felszámolási programok finanszírozásához járul-e hozzá, és az intézkedések, illetőleg a program benyújtása előtt a 90/424/EGK határozat rendelkezéseivel összhangban részletes szabályokat fogad el pénzügyi részvételével kapcsolatban.

(3) Amennyiben a 90/424/EGK határozat 24. cikkével összhangban a Bizottság nem hagyja jóvá az ezen cikk (1) bekezdésében említett ellenőrző intézkedéseket vagy a felszámolási programot, a hozzájárulásra előirányzott összeget haladéktalanul vissza kell fizetni az operatív program költségvetésébe.

(4) Ha a 90/424/EGK határozat 24. cikkével összhangban a Bizottság által jóváhagyott fellépés támogatható költségeinek értéke kisebb az irányító hatóság által előirányzott összegnél, a tagállam az így jelentkező különbözetet felhasználhatja operatív programja részére.

(5) Az alaprendelet 32. cikkében előírt támogatás nem terjed ki azokra a felügyeleti tevékenységekre, amelyek célja egy adott területtel összfüggésben a hivatalosan betegségtől mentes státusz megszerzése érdekében a betegségtől való mentesség bizonyítása, illetve nem terjed ki az állandó költségek, mint például a hivatalos állat-egészségügyi szolgálatok költségeire.

13. cikk

Belvízi halászat

(1) Az alaprendelet 33. cikkének alkalmazásában "kizárólag belvizeken működő hajó" minden olyan hajó, amely belvízi kereskedelmi halászatot folytat és nem szerepel a közösségi halászflotta-nyilvántartásban.

(2) Az alaprendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében és 25. cikkében előírt beruházások vonatkozásában a 12 méternél rövidebb, vontatott halászeszközt nem használó, belvízi halászatot folytató hajók azon rendelet 26. cikkében említett kisüzemi hajók számára előírt támogatással megegyező mértékben támogathatók.

(3) A tagállamok operatív programjukban meghatározzák, hogyan biztosítják, hogy az alaprendelet 33. cikke alapján támogatott beruházások ne veszélyeztessék a flottaméret és a meglévő halászati erőforrások közötti egyensúlyt.

14. cikk

A feldolgozás és értékesítés területét érintő beruházások

(1) A dioxin és egyéb, az emberi egészségre káros anyagok hallisztből és halolajból való kivonására irányuló beruházások az alaprendelet 34. cikke alapján támogathatók az Alapból abban az esetben is, ha a végtermékeket az emberi fogyasztástól eltérő célokra kívánják felhasználni és feldolgozni.

(2) Az alaprendelet 35. cikkében előírt intézkedéseket illetően a tagállamok operatív programjaikban ismertetik a mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtandó támogatások vonatkozásában a prioritások felállításának szempontjait.

III. SZAKASZ

3. prioritási tengely: közös érdekeket célzó intézkedések

15. cikk

Kollektív intézkedések

(1) Az alaprendelet 37. cikkében előírt támogatás nem fedezi a felderítő célú halászati utakkal kapcsolatban felmerült költségeket.

(2) Az alaprendelet 37. cikk első bekezdése n) pontjában előírt támogatás a következő célokra nyújtható:

a) termelői szervezetek létrehozása a 104/2000/EK tanácsi rendelet ( 19 ) alapján 2007. január 1-je után elismert termelői szervezetek alapításának és adminisztartív működésének megkönnyítésére;

b) a termelői szervezetek 104/2000/EK rendelet 12. cikke alapján különös elismerésben részesített terveinek végrehajtása a termékek minőségének javítására irányuló tervek végrehajtásának megkönnyítése érdekében,

illetve

c) a termelői szervezetek szerkezetátalakítása hatékonyságuk piaci követelményekkel összhangban történő javítására.

(3) Ezen cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett támogatás a 104/2000/EK rendelet 12. cikke alapján történő különös elismerés időpontját követő három évben fokozatosan csökken.

16. cikk

A vízben élő növény- és állatvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedések

(1) Az alaprendelet 38. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában előírt támogatás a mesterséges zátonyok vagy egyéb, rendkívül tartós elemekből álló létesítmények építésére vagy telepítésére irányuló intézkedésekre vonatkozik.

A támogatás kiterjedhet a telepítést megelőző munkálatokra, beleértve a tanulmányok írását, az alkotóelemeinek elkészítését, a jelzőrendszer kialakítását, a létesítmény szállítását és összeszerelését, valamint a tudományos megfigyelést.

(2) Az alaprendelet 38. cikkének (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás nem terjed ki a halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított búvóhelyekre.

(3) Az alaprendelet 38. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontjában előírt támogatás fedezheti a NATURA 2000 európai ökológiai hálózathoz tartozó területek védelméhez szükséges intézkedések kiadásait. A támogatás kiterjedhet a gazdálkodási tervek, stratégiák és programok előkészítésére, az infrastruktúrára - beleértve az értékcsökkenést és a tartalékképzést-, a tartaléklistán szereplő munkavállalók képzésére és oktatására, valamint a releváns tanulmányok készítésére.

(4) Az alaprendelet 38. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja alapján nyújtott támogatás nem fedezi a jogokról való lemondás kompenzációját, a bevételkiesést és az alkalmazottak fizetését.

(5) Az alaprendelet 38. cikke (2) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában a "közvetlen újratelepítés" a halgazdaságban tenyésztett vagy a másutt kihalászott élő vízi szervezetek természetes környezetükbe való visszaengedését jelenti.

17. cikk

Kirakodóhelyek

Amennyiben az alaprendelet 39. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírtak szerint támogatást nyújtanak a kirakodóhelyek átépítésére és a meglévő kirakodóhelyeken a part menti halászok által fogott halzsákmány kirakodási feltételeinek javítására, a tagállamok a kirakodóhelyeken biztosítják a vonatkozó egészségügyi szabályok betartását, valamint az ellenőrző intézkedések végrehajtását.

18. cikk

Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése

(1) Az alaprendelet 40. cikke (3) bekezdésének a), d), e) és g) pontjában előírt, a promóciós intézkedésekre nyújtott támogatás magában foglalhatja különösen az alábbiakat:

a) a promóciós kampányok előkészítésében és végrehajtásában részt vevő reklámügynökségek és egyéb szolgáltatók költségei;

b) hirdetési felület vásárlása vagy bérlete, illetve szlogenek és címkék készítése a promóciós kampányok idejére;

c) a kampányhoz szükséges kiadási tevékenységekkel és a külső személyzettel kapcsolatban felmerült kiadások;

d) kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése és az azokon való részvétel.

(2) Az 510/2006/EK tanácsi rendelet ( 20 ) alapján védett termékek promóciójára csak attól a naptól nyújtható támogatás, amikor azokat felvették az említett rendelet 7. cikkében említett nyilvántartásba.

19. cikk

Kísérleti projektek

(1) Az alaprendelet 41. cikke alapján nem nyújtható támogatás a felderítő halászat céljára.

(2) Amennyiben az alaprendelet 41. cikkében előírtaknak megfelelően egy adott kísérleti projekt támogatásban részesül, az irányító hatóság biztosítja, hogy a kísérleti projekt tartalmazzon kellő tudományos utóvizsgálatot, valamint hogy az említett rendelet 41. cikkének (3) bekezdésében említett technikai jelentésekről megfelelő minőségi értékelés készüljön.

(3) A kísérleti projektek nem lehetnek közvetlenül kereskedelmi jellegűek. A kísérleti projektek végrehajtása során keletkező bármilyen nyereséget le kell vonni a művelet részére nyújtott állami támogatásból.

(4) Amennyiben a kísérleti projekt összköltsége meghaladja az 1 millió eurót, az irányító hatóság a projekt jóváhagyása előtt értékelést kér egy független tudományos szervtől.

20. cikk

Halászhajók átalakítása más célra való alkalmazásra

A halászhajók halászaton kívüli tevékenységre való átállítását követően az alaprendelet 42. cikkében előírt hajóátalakítási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az adott hajót véglegesen törölték a halászflotta-nyilvántartásból, illetve - adott esetben - ha a hajó halászati engedélyét is véglegesen érvénytelenítették.

IV. SZAKASZ

4. prioritási tengely: a halászati területek fenntartható fejlesztése

21. cikk

Célok és intézkedések

Az alaprendelet 43. cikke alapján nyújtott támogatás a következőkre fordítható:

a) az alaprendelet 45. cikke (2) bekezdésében és 24. cikkében említett helyi fejlesztési stratégiáknak az alaprendelet 44. cikke (1) bekezdésének a)-g), i) és j) pontjában, valamint 44. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt támogatható intézkedések útján történő végrehajtása az alaprendelet 43. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt célok elérése érdekében;

b) az alaprendelet 44. cikke (1) bekezdésének h) pontjában említett és 24. cikkében említett a halászati területek csoportjai közötti régióközi és transznacionális együttműködés végrehajtása, alapvetően a hálózatosodás és a legjobb gyakorlat terjesztése révén, és az alaprendelet 43. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett cél megvalósítása érdekében.

22. cikk

A 4. prioritási tengely területi hatálya

(1) Az operatív program meghatározza a halászati területek kiválasztásának eljárásait és kritériumait. A tagállamok maguk döntenek arról, hogyan alkalmazzák az alaprendelet 43. cikkének (3) és (4) bekezdését.

(2) A kiválasztott halászati területeknek nem kell feltétlenül egybeesniük valamely nemzeti közigazgatási területtel vagy a strukturális alapok célkitűzései alapján, támogatási jogosultság céljára létrehozott övezetekkel.

23. cikk

A csoportok kiválasztásának eljárásai és kritériumai

(1) Az alaprendelet 45. cikkének (1) bekezdésében említett csoport összetételét oly módon kell kialakítani, hogy a csoport képes legyen fejlesztési stratégiát kidolgozni és azt az érintett területen végrehajtani.

A partnerség relevanciáját és hatékonyságát értékelni kell az összetétel, valamint - a feladatok és felelősségi körök elosztását illetően - az átláthatóság és az egyértelműség alapján.

Biztosítani kell a partnerek azon képességét, hogy elvégezzék a rájuk bízott feladatokat, illetve a döntéshozatal hatékonyságát.

A partnerség a döntéshozatali szintet is beleértve a halászati ágazat és az egyéb, releváns helyi társadalmi-gazdasági ágazatok képviselőiből áll.

(2) A "csoport" igazgatási képessége megfelelőnek tekinthető, amennyiben a csoport:

a) a partnerség tagjai közül kiválaszt egy partnert igazgatási vezetőnek, aki biztosítja a partnerség megfelelő működését,

vagy

b) egy jogszerűen létrehozott közös struktúrában gyűlik össze, amelynek formai összetétele biztosítja a partnerség megfelelő működését.

(3) Amennyiben a csoportot közpénzek kezelésével bízzák meg, annak pénzügyi kapacitását értékelni kell a következők alapján:

a) a (2) bekezdés a) pontja tekintetében az igazgatási vezető képessége az alapok kezelésére;

b) a (2) bekezdés b) pontja tekintetében az közös struktúra képessége az alapok kezelésére.

(4) A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásáért felelős csoportokat az operatív program jóváhagyásának napjától számított legfeljebb négy éven belül kell kiválasztani. Hosszabb időkeret is megállapítható, amennyiben az irányító hatóság a csoportokra vonatkozóan egynél több kiválasztási eljárást szervez.

(5) Az operatív program meghatározza a következőket:

a) a csoportok kiválasztásának eljárásai és kritériumai, valamint a tagállam által kiválasztandó csoportok száma. Az alaprendelet 45. cikkében és az e cikkben említett kiválasztási kritériumok képezik a minimumkövetelményeket, amelyek kiegészíthetők meghatározott nemzeti kritériumokkal. Az eljárásoknak átláthatónak kell lenniük, megfelelő nyilvánosságot kell biztosítaniuk, és - adott esetben - gondoskodniuk kell a helyi fejlesztési stratégiákat előterjesztő csoportok közötti versenyről;

b) igazgatási szabályok, valamint a pénzeszközök mobilizálására és egészen a kedvezményezettekig történő eljuttatásukra vonatkozó eljárások; a program különösen azt ismerteti, hogyan épülnek be a csoportok az irányítási, monitoring- és ellenőrzési rendszerekbe.

24. cikk

Helyi fejlesztési stratégia

A csoport által az alaprendelet 45. cikke (2) bekezdése alapján előterjesztett helyi fejlesztési stratégia:

a) integrált és a gazdasági szereplők, az ágazatok és a műveletek közötti kölcsönhatáson alapul, valamint túlmutat a műveletek puszta összegyűjtésén vagy az ágazati intézkedések egymás mellé helyezésén;

b) összhangban van az adott halászati terület igényeivel, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági igényekre;

c) bizonyítja fenntarthatóságát;

d) kiegészíti az érintett területen végrehajtott egyéb fellépéseket.

25. cikk

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása

(1) Az alaprendelet 45. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a csoport a helyi fejlesztési stratégia alapján kiválasztja a finanszírozandó műveleteket.

(2) Ha közpénzek kezelésével bízzák meg, a csoport külön számlát nyit a helyi fejlesztési stratégia végrehajtására.

V. SZAKASZ

Több intézkedésre vonatkozó közös rendelkezések

26. cikk

Az 1-4. prioritási tengelyre vonatkozó közös rendelkezések

Az alábbi kiadások nem jogosultak támogatásra az Alapból:

a) az alaprendelet 28. cikke (3) bekezdésének, 34. cikke (3) bekezdésének, 37. cikke első bekezdésének i) pontjának és 44. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az egész életen át tartó tanulás céljára használt infrastruktúra vásárlása, amelynek eladási ára meghaladja az érintett művelet összes támogatható kiadásának a 10 %-át;

b) az érintett művelethez közvetlenül nem kapcsolódó járművek költségei.

IV. FEJEZET

AZ OPERATÍV PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE

27. cikk

Időközi értékelések

Az alaprendelet 49. cikkében említett időközi értékelést a tagállamok legkésőbb 2011. június 30-ig küldik el. Amennyiben valamely tagállam nem teljesíti ezt a kötelezettséget, a Bizottság határozhat úgy, hogy az alaprendelet 88. cikkével összhangban megszakítja a kifizetési határidőt.

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

28. cikk

A tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések ismertetése az operatív programban, valamint a végrehajtásról szóló éves és zárójelentésekben

(1) Az alaprendelet 20. cikke (1) bekezdése g) pontjának v. alpontja alkalmazásában az operatív program magában foglalja legalább a következő elemeket:

a) a tagállamok vagy az irányító hatóság által foganatosítandó, a kedvezményezetteknek és lehetséges kedvezményezetteknek szóló tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések tartalma és azok indikatív költségvetése;

b) a tagállamok vagy az irányító hatóság által meghozandó, nagyközönségnek szóló tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések, valamint azok indikatív költségvetése;

c) a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedésekért felelős közigazgatási osztályok és szervezetek;

d) a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések értékelési módjának bemutatása a következő szempontok alapján: az operatív program mennyire figyelemfelkeltő és közismert, valamint a Közösség operatív programban játszott szerepe.

(2) A 2. cikkben említett operatív programokra nem alkalmazandó e cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja.

(3) Az alaprendelet 67. cikkében említett, az operatív programok végrehajtásáról szóló éves és zárójelentésekben a következők szerepelnek:

a) a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések, amelyeket elvégeztek;

b) ezen rendelet 31. cikke második bekezdésének d) pontjában említett, tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések részletei, adott esetben ideértve azt az elektronikus címet is, ahol ezek az adatok megtalálhatók.

A 2010. évi végrehajtási jelentésben, valamint a végrehajtási zárójelentésben - amelyeket az alaprendelet 67. cikke említ - szerepelnie kell egy olyan fejezetnek, amely a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedéseket ezen cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően értékeli az operatív programok közismertsége szempontjából.

29. cikk

Tájékoztató intézkedések a lehetséges kedvezményezettek számára

(1) Az alaprendelet 51. cikke (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában, az irányító hatóság gondoskodik arról, hogy az operatív programról széles körben tájékoztatást nyújt megadva az Alap pénzügyi hozzájárulásának részleteit, illetve hogy a programot minden érdeklődő fél számára hozzáférhetővé teszik. Az irányító hatóság ezenkívül biztosítja, hogy az operatív program keretében a Közösségtől és a tagállamtól származó közös támogatás által kínált finanszírozási lehetőségekről a lehető legszélesebb körben tájékoztatást nyújt.

(2) Az irányító hatóság a lehetséges kedvezményezettek számára egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt legalább a következőkről:

a) jogosultsági feltételek, amelyeket teljesíteni kell az operatív program keretében történő finanszírozásra való jogosultsághoz;

b) a finanszírozási kérelmek elbírálási eljárásainak leírása és a szóban forgó időszakok ismertetése;

c) a finanszírozandó műveletek kiválasztási kritériumai;

d) a nemzeti, regionális vagy helyi szintű kapcsolattartók megnevezése, akik tájékoztatással tudnak szolgálni az operatív programokról.

(3) Az irányító hatóság a lehetséges kedvezményezetteket tájékoztatja a 31. cikk második bekezdésének d) pontjában előírt közzétételről.

(4) Az irányító hatóság a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően a (2) bekezdésben felsorolt információk terjesztésére alkalmas következő szervezetek közül legalább egyet bevon a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedésekbe:

a) nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint fejlesztő ügynökségek;

b) kereskedelmi és szakmai egyesületek;

c) gazdasági és szociális partnerek;

d) nem kormányzati szervezetek;

e) az üzleti életet képviselő szervezetek;

f) európai uniós tájékoztató központok és bizottsági képviselők a tagállamokban;

g) oktatási intézmények.

30. cikk

Tájékoztató intézkedések a kedvezményezettek számára

Az irányító hatóság tájékoztatja a kedvezményezetteket arról, hogy a finanszírozás elfogadása egyben annak elfogadását is jelenti, hogy az érintett kedvezményezett felkerül a kedvezményezettek 31. cikk második bekezdésének d) pontja szerint közzétett listájára is.

31. cikk

Az irányító hatóságnak a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedésekkel kapcsolatos feladatai

Az alaprendelet 51. cikke (2) bekezdésének c) pontja alkalmazásában az irányító hatóság biztosítja, hogy a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedéseket oly módon hajtsák végre, hogy azok a lehető legszélesebb körű médianyilvánosságot kapják, különféle kommunikációs eszközöket és módszereket felhasználva az adott területi szintnek megfelelően.

Az irányító hatóság feladata legalább a következő, tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések megszervezése:

a) nagyszabású tájékoztató kampány az operatív program elindításának reklámozására;

b) évente legalább egy nagyszabású tájékoztató kampány az operatív program eredményeinek bemutatására;

c) május 9-től kezdődően egy héten keresztül az irányító hatóság épületének fellobogózása az Európai Unió zászlójával;

d) a kedvezményezetteket, a műveletek nevét, valamint az egyes műveletekre elkülönített közfinanszírozás összegét feltüntető jegyzék elektronikus vagy egyéb módon történő közzététele.

Az Alap által támogatott, a szakmai készségek és a képzés színvonalának javítására irányuló műveletek résztvevői, valamint az alaprendelet 27. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírtak alapján a halászati ágazat korai elhagyására - beleértve a korai nyugdíjazást is - támogatásban részesülő kedvezményezettek nem nevezhetők meg.

32. cikk

A kedvezményezettek feladatai a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedésekkel kapcsolatban

(1) Az alaprendelet 51. cikke alkalmazásában a kedvezményezettnek feladata, hogy az ezen cikk (2), (3) és (4) bekezdésben előírt intézkedések útján tájékoztassa a nyilvánosságot az Alaptól kapott támogatásról.

(2) Amennyiben az Alap által társfinanszírozott művelet összes támogatható költsége meghaladja az 500 000 eurót, és infrastruktúra vagy építkezési műveletek finanszírozásából áll, a kedvezményezett a művelet végrehajtása alatt hirdetőtáblát állít fel a helyszínen. A 33. cikkben említett információ a hirdetőtábla legalább 25 %-át foglalja el.

Amikor a művelet befejeződik, a hirdetőtáblát a (3) bekezdésben említett állandó tájékoztató táblával kell felváltani.

(3) Amennyiben a művelet összes támogatható költsége meghaladja az 500 000 eurót, és fizikai tárgy megvásárlásából, az infrastruktúra vagy építkezési műveletek finanszírozásából áll, a kedvezményezett jól látható helyen nagy méretű állandó tájékoztató táblát állít fel a művelet befejezését követő hat hónapon belül.

A táblán fel kell tüntetni a művelet jellegét és elnevezését, valamint a 33. cikkben említett információkat. Az abban a cikkben előírt információ a tábla legalább 25 %-át foglalja el.

A tájékoztató táblát azon csoportok helyszínein is el kell helyezni, amelyeket az alaprendelet 4. prioritási tengelye alapján finanszíroznak.

(4) A kedvezményezett adott esetben gondoskodik arról, hogy az Alap által finanszírozott művelet résztvevőit tájékoztatassák a támogatásról.

A kedvezményezett egyértelmű tájékoztatást nyújt arról, hogy az elvégzendő műveletet az Alapból társfinanszírozott operatív program keretében választották ki.

Az ilyen művelettel kapcsolatos bármilyen dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell annak a megállapításnak, hogy az operatív programot az Alap társfinanszírozta.

33. cikk

A művelet tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedéseinek technikai jellemzői

(1) Valamennyi, a kedvezményezettek, a lehetséges kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedés tartalmazza a következőket:

a) az Európai Unió jelképe a II. mellékletben meghatározott grafikus szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra tett utalással együtt;

b) az Alapra történő hivatkozás: "Európai Halászati Alap";

c) az irányító hatóság által kiválasztott jelmondat annak megvilágítására, hogy a Közösség közreműködése milyen hozzáadott értéket ad, lehetőség szerint: "A fenntartható halászatba ruházunk be".

(2) Kisebb reklámtárgyakra nem vonatkozik az (1) bekezdés b) és c) pontja.

VI. FEJEZET

FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK

34. cikk

Valamennyi finanszírozási eszközre vonatkozó általános rendelkezések

(1) Az alaprendelet 55. cikke (8) bekezdésének megfelelően az Alap az operatív program részeként 2005. január 1-jétől társfinanszírozhat olyan kiadásokat, amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban ( 21 ) meghatározott vállalkozásoknak, elsősorban kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) - a mikrovállalkozásokat is beleértve - szánt finanszírozási eszközök támogatására irányuló műveletek során merültek fel; ilyen finanszírozási eszközök a kockázatitőke-alapok, a garanciaalapok és hitelalapok, a holdingalapokat is beleértve.

A finanszírozási eszközök visszafizethető beruházásokat létrehozó műveletek, vagy garanciát nyújtanak a visszafizethető beruházásokra, illetve mindkettő formájában megjelenhetnek. A 35., a 36. és a 37. cikkben meghatározott feltételek vonatkoznak rájuk.

(2) A finanszírozási eszközök tekintetében a költségnyilatkozat magában foglalja az ilyen pénzügyi eszközök létrehozásakor vagy az azokhoz való hozzájárulás során kifizetett összes kiadást. Az operatív program részleges vagy végleges lezárásakor azonban a támogatható kiadásoknak azonosnak kell lenniük az (1) bekezdésben említett minden egyes finanszírozási eszközből a vállalkozásokba történő beruházásokra fordított bármilyen kifizetés összegével, vagy a nyújtott garanciák összességével, beleértve a garanciaalapok által biztosíték céljára elkülönített összegeket és a támogatható igazgatási költségeket. A vonatkozó költségnyilatkozatot ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(3) Az operatív programokból a finanszírozási eszközök felé irányuló kifizetések kamathozamát a kis- és középvállalkozások - a mikrovállalkozásokat is beleértve - részére létrehozott finanszírozási eszközök finanszírozására kell fordítani.

(4) A finanszírozási eszközök által megvalósuló beruházásokból a művelethez visszajuttatott, vagy a garanciák letételét követően megmaradt forrásokat az érintett tagállamok illetékes hatóságai a kis- és középvállalkozások javára használják fel, a mikrovállakozásokat is ideértve.

35. cikk

Valamennyi finanszírozási eszközre vonatkozó feltételek

(1) Ha az Alap finanszírozási eszközöket tartalmazó műveleteket finanszíroz, akár holdingalapon keresztül is, a társfinanszírozó partnerek vagy a részvényesek vagy azok szabályosan meghatalmazott képviselője üzleti tervet nyújt be.

Az üzleti tervet értékelni kell, a végrehajtását pedig a tagállamnak vagy az irányító hatóságnak, illetve azok hatáskörében figyelemmel kell kísérni. A finanszírozási eszközökkel végzett beruházási tevékenységek gazdasági versenyképességének felmérésekor figyelembe kell venni az érintett vállalkozás összes jövedelemforrását.

(2) Az (1) bekezdésben említett üzleti terv meghatározza legalább a következőket:

a) a megcélzott vállalkozási piacot és az azok finanszírozására vonatkozó kritériumok és feltételek;

b) a finanszírozási eszköz működési költségvetése;

c) a finanszírozási eszköz tulajdonjoga;

d) a társfinanszírozó partnerek vagy részvényesek;

e) a finanszírozási eszköz működési szabályai;

f) a vezetőség szakértelmére, jártasságára és függetlenségére vonatkozó rendelkezések;

g) az Alap hozzájárulásának indokolása és szándékolt felhasználása;

h) a finanszírozási eszközöknek a vállalkozásokba való beruházásokból történő kiszállásra vonatkozó politikája;

i) a finanszírozási eszköz felszámolási rendelkezései, beleértve a finanszírozási eszközhöz a beruházásokból visszajuttatott, vagy az összes garancia kifizetése után megmaradt azon források újrafelhasználását, amelyek az operatív programból való hozzájárulásnak tulajdoníthatók.

(3) A finanszírozási eszközöket, beleértve a holdingalapokat is, a társfinanszírozó partnerek vagy részvényesek közötti megállapodás által szabályozott, független jogalanyként vagy egy meglévő pénzintézeten belüli külön pénzügyi egységként kell létrehozni.

Ha a finanszírozási eszközt pénzintézeten belül hozzák létre, külön pénzügyi csoportként kell kialakítani, amelyre a pénzintézeten belül meghatározott végrehajtási szabályok vonatkoznak, amelyek különösen olyan, különálló számlák vezetését írják elő, amelyek az adott finanszírozási eszközbe beruházott új forrásokat - ideértve az operatív programhoz kapcsolódókat is - megkülönböztetik a pénzintézeten belül már kezdetben rendelkezésre álló forrásoktól.

A Bizottság a finanszírozási eszközökben nem válik társfinanszírozó partnerré vagy részvényessé.

(4) Hacsak magasabb százalékos arány miatt egy versenyképes pályázat után szükségesnek nem bizonyul, az irányítási költségek a támogatásnyújtás időtartama alatt éves átlagban nem léphetik túl a következő értékeket:

a) az operatív programból holdingalapoknak juttatott tőke 2 %-a vagy az operatív programból vagy holdingalapból a garanciaalapoknak jutatott tőke 2 %-a;

b) az operatív programból vagy a holdingalapból a finanszírozási eszközöknek juttatott tőke 3 %-a minden egyéb esetben, a mikrovállalkozásoknak nyújtott mikrohiteleszközök kivételével;

c) az operatív programból vagy a holdingalapból a mikrovállalkozásokra irányuló eszközöknek juttatott tőke 4 %-a.

(5) Az operatív programokból a finanszírozási eszközöknek juttatott hozzájárulások feltételeit finanszírozási szerződésben kell megállapítani, amelyet a finanszírozási eszköz jogszerűen meghatalmazott képviselője és a tagállam vagy az irányító hatóság között kell megkötni.

(6) Az (5) bekezdésben említett finanszírozási szerződés legalább a következőket tartalmazza:

a) beruházási stratégia és tervezés;

b) a végrehajtás monitoringja az alkalmazott szabályoknak megfelelően;

c) az operatív programból származó hozzájárulásnak a finanszírozási eszközből való kilépésének politikája;

d) a finanszírozási eszköz felszámolási rendelkezéseit, beleértve a finanszírozási eszközhöz a beruházásokból visszajuttatott vagy az összes garancia kifizetése után megmaradt források újrafelhasználását, amelyek az operatív programból való hozzájárulásnak tulajdoníthatók.

(7) Az irányító hatóság óvintézkedéseket tesz a tőkeberuházási vagy a hitelpiaci verseny torzulásának minimális szintre történő csökkentése érdekében. A részvényberuházásokból és kölcsönökből származó nyereségeket, az irányítási költségek és a teljesítményösztönzők arányos részesedésének levonásával, preferenciálisan szét lehet osztani a piacgazdasági beruházási elv szerint működő beruházóknál, egészen a finanszírozási eszköz szabályaiban lefektetett díjazás mértékéig, majd ezeket részarányosan szét kell osztani minden társfinanszírozó partner vagy részvényes között.

36. cikk

A holdingalapokra alkalmazandó különös feltételek

(1) Amennyiben az Alap finanszírozási eszközöket finanszíroz holdingalapokon - azaz több kockázati tőkealapba, garanciaalapba és hitelalapba történő befektetés céljából felállított alapokon - keresztül, a tagállam vagy az irányító hatóság ezeket az alábbiak közül egy vagy több formában hajtja végre:

a) közbeszerzési szerződés odaítélése az alkalmazandó közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően;

b) egyéb esetekben, amennyiben a megállapodás a közbeszerzési törvény értelmében nem szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés, e célból adomány formájában közvetlen pénzügyi hozzájárulásként meghatározott támogatás nyújtása:

i. az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap részére;

vagy

ii. pénzügyi intézmény részére pályázat kiírása nélkül, amennyiben ez a Szerződéssel összeegyeztethető nemzeti jogszabályon alapul.

(2) Ha az Alap holdingalapok útján szervezett finanszírozási eszközöket finanszíroz, a tagállam vagy az irányító hatóság finanszírozási megállapodást köt a holdingalappal, amelyben megállapítják a finanszírozás szabályait és a célkitűzéseket.

A finanszírozási megállapodásnak figyelembe kell vennie az ilyen eszközök kkv-knak nyújtott kínálata és azok kkv-k általi kereslete közötti különbségek értékelésének következtetéseit.

(3) A (2) bekezdésben említett finanszírozási szerződésben rendelkezni kell különösen a következőkről:

a) az operatív programból a holdingalapba irányuló hozzájárulások feltételei;

b) a pénzügyi közvetítőknek szánt, szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás;

c) a pénzügyi közvetítők értékelése, kiválasztása és akkreditációja;

d) a beruházási politika létrehozása és monitoringja, amely politika megjelöli legalább a megcélzott vállalkozásokat és a támogatandó finanszírozási konstrukciókat;

e) a holdingalapnak a tagállam vagy az irányító hatóság felé tett jelentése;

f) a beruházások végrehajtásának az alkalmazandó szabályozásnak megfelelő monitoringja;

g) ellenőrzési követelmények;

h) a holdingalap beruházási alapokból, garanciaalapokból vagy hitelalapokból történő kilépésének politikája;

i) a holdingalap felszámolási rendelkezéseiről, beleértve a finanszírozási eszközhöz a beruházásokból visszajuttatott vagy minden garancia kifizetése után megmaradt források újrafelhasználását, amelyek az operatív programból való hozzájárulásnak tulajdoníthatók.

(4) Az operatív program által támogatott holdingalapokból kockázati tőkeberuházási alapokba, garanciaalapokba és hitelalapokba juttatott hozzájárulások feltételeit finanszírozási megállapodásban kell megállapítani, amelyet egyrészről a kockázati tőkeberuházási alap, a garanciaalap vagy a hitelalap, másrészt pedig a holdingalap között kell megkötni. A finanszírozási megállapodás magában foglalja legalább a 35. cikk (6) bekezdésében felsorolt elemeket.

37. cikk

A kockázatitőke-, garancia- és hitelalapokra vonatkozó különös feltételek

A holdingalapoktól eltérő finanszírozási eszközöknek vállalkozásokba kell beruházniuk, elsősorban kkv-kba. Az ilyen beruházásokat csak a megalapításkor, a kezdeti szakaszokban lehet elvégezni, beleértve a kezdőtőkét vagy az ilyen vállalkozások terjeszkedését, és csak olyan tevékenységekben, amelyeket a finanszírozási eszközök irányítói gazdaságilag életképesnek ítélnek.

VII. FEJEZET

IRÁNYÍTÁS, MONITORING ÉS ELLENŐRZÉS

I. SZAKASZ

Általános rendelkezések

38. cikk

Közreműködő szervezetek

(1) Ha az irányító vagy az ellenőrző hatóság egy vagy több feladatát közreműködő szervezet hajtja végre, az erre vonatkozó intézkedéseket hivatalosan, írásban rögzíteni kell.

(2) E rendelet irányító és ellenőrző hatóságokra vonatkozó rendelkezései a közreműködő szervezetre is alkalmazandók.

39. cikk

Az irányító hatóság

(1) A műveleteknek az alaprendelet 59. cikke a) pontjának alkalmazásában történő kiválasztása és jóváhagyása céljából az irányító hatóság biztosítja, hogy a kedvezményezettek értesülnek az operatív program keretében szállított termékek, illetve szolgáltatások sajátos feltételeiről, a finanszírozási tervről, a végrehajtás határidejéről, valamint a betartandó és közlendő pénzügyi és egyéb információkról. Meggyőződik arról, hogy a kedvezményezettnek van kapacitása e kötelezettségek teljesítésére a jóváhagyó döntést megelőzően.

(2) Azok a vizsgálatok, amelyeket az irányító hatóság az alaprendelet 59. cikkének b) pontja értelmében végez el, adott esetben a műveletek igazgatási, pénzügyi, technikai, illetve fizikai szempontjaira terjednek ki.

A vizsgálatok biztosítják, hogy a bevallott kiadások megfelelnek a valóságnak, a termékeket, illetve szolgáltatásokat a jóváhagyó döntéssel összhangban nyújtották, a kedvezményezett általi visszatérítési kérelmek helyesek, a kiadások pedig megfelelnek a közösségi és nemzeti szabályoknak. Eljárásokat tartalmaznak annak elkerülésére, hogy több közösségi vagy nemzeti rendszer keretében vagy több programozási időszakban kétszer finanszírozzák ugyanazt a kiadást.

A vizsgálatok a következő eljárásokat foglalják magukban:

a) a kedvezményezettek minden egyes visszatérítési kérelmének adminisztratív vizsgálatai;

b) az egyes műveletek helyszíni vizsgálatai.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti helyszíni vizsgálatokat egy-egy operatív program esetében mintavétel alapján végzik, az irányító hatóság feljegyzést készít, amelyben ismerteti és indokolja a mintavételezési módszert, és kijelöli a vizsgálatra kiválasztott műveleteket és ügyleteket.

Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségének és szabályszerűségének megfelelő biztosítása érdekében, valamint figyelemmel arra a kockázatra, amelyet az érintett kedvezményezettek és műveletek típusának megfelelően az irányító hatóság megállapít, az irányító hatóság meghatározza a minta méretét.

Az irányító hatóság évente felülvizsgálja a mintavételezési módszert.

(4) Az irányító hatóság írásban megállapítja a fenti (2) bekezdés értelmében végzett vizsgálatokra vonatkozó szabványokat és eljárásokat, feljegyzéseket készít minden vizsgálatról, megállapítja az elvégzett munkát, a vizsgálat időpontját és eredményeit, valamint a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban hozott intézkedéseket.

(5) Ha az irányító hatóság egyben valamely operatív program kedvezményezettje is, az ezen cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett vizsgálatok lebonyolítására tett intézkedések biztosítják a feladatok megfelelő szétválasztását, összhangban az alaprendelet 57. cikke (1) bekezdésének b) pontjával.

40. cikk

A műveletekre vonatkozó, a Bizottság számára kérésre közlendő adatok

(1) A műveleteknek az alaprendelet 59. cikkének c) pontjában említett számviteli nyilvántartásai és végrehajtási adatai magukban foglalják az e rendelet III. mellékletében meghatározott információkat. Ezen információkat a kedvezményezettek kora vagy neme alapján szükség esetén figyelmen kívül kell hagyni.

(2) Az ezen cikk (1) bekezdésben említett információkhoz az irányító, igazoló és ellenőrző hatóság, valamint az alaprendelet 61. cikkének (3) bekezdésében megnevezett szervezetek férhetnek hozzá.

(3) A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon vagy más, megegyezés szerinti határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdésben említett megfelelő információkat dokumentációs célra, illetve helyszíni vizsgálatok végzéséhez. A Bizottság az (1) bekezdésben említett információk tekintetében tájékoztatást kérhet a műveletekre, intézkedésekre, prioritási tengelyekre vagy az operatív programokra vonatkozóan.

4. Az alaprendelet 60. cikke f) pontjával összhangban vezetett számviteli nyilvántartásokban a Bizottságnak az 55. cikk szerint bejelentett szabálytalansággal kapcsolatos bármely összeget azzal a hivatkozási számmal kell azonosítani, amelyet a szabálytalanságnak adtak, vagy bármely más megfelelő módszerrel.

41. cikk

Ellenőrzési nyomvonal

Az alaprendelet 59. cikkének f) pontja alkalmazásában az ellenőrzési nyomvonal akkor tekinthető megfelelőnek, ha teljesíti a következő feltételeket:

a) lehetővé teszi az operatív program keretében társfinanszírozott műveletekkel kapcsolatban a Bizottság számára igazolt összegek összesített egyenlegének egyeztetését az igazoló hatóság, a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek birtokában található részletezett számviteli nyilvántartásokkal és az azokat alátámasztó bizonylatokkal;

b) lehetővé teszi a közpénzekből való hozzájárulás kedvezményezett számára történt kifizetésének vizsgálatát;

c) lehetővé teszi a támogatásfelügyeleti bizottság által az operatív program céljára meghatározott kiválasztási kritériumok alkalmazásának vizsgálatát;

d) minden egyes operatív programhoz adott esetben technikai leírást és finanszírozási tervet ad meg, tartalmazza az odaítélésre vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó dokumentumokat, az elért haladásról szóló jelentéseket, valamint az elvégzett vizsgálatokról és ellenőrzésekről készült jelentéseket.

42. cikk

A műveletek ellenőrzése

(1) Az alaprendelet 61. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett ellenőrzéseket 2008. július 1-jétől kezdve 12 havonként egyszer kell elvégezni műveletek olyan módszerrel kiválasztott mintáján, amelyet a 43. cikknek megfelelően az ellenőrző hatóság állapít meg vagy hagy jóvá.

Az ellenőrzéseket a helyszínen, a kedvezményezettnél található dokumentáció és feljegyzések alapján kell elvégezni.

(2) Az ellenőrzések során meg kell vizsgálni, hogy teljesültek-e a következő feltételek:

a) a művelet megfelel az operatív programra vonatkozó kiválasztási kritériumoknak, a jóváhagyó döntésnek megfelelően hajtották végre, és funkcionalitása, felhasználása és a kitűzött célok elérése tekintetében valamennyi rá vonatkozó feltételt teljesít;

b) a bejelentett kiadások egyeznek a kedvezményezettnél található számviteli nyilvántartásban és az azokat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatokkal;

c) a kedvezményezett által bejelentett kiadások összhangban állnak a közösségi és nemzeti előírásokkal;

d) a közpénzekből való hozzájárulást a kedvezményezettnek az alaprendelet 80. cikkével összhangban fizették ki.

(3) Ha az észlelt problémák a rendszerből adódónak tűnnek, és ennélfogva az adott operatív program keretében folytatott egyéb műveletekre nézve is kockázatot jelentenek, az ellenőrző hatóság gondoskodik további vizsgálatok, ideértve szükség esetén további ellenőrzések elvégzéséről, hogy a problémák mértéke megállapítható legyen. A szükséges megelőző és kiigazító intézkedéseket a felelős hatóságok hozzák meg.

(4) Kizárólag a (1) bekezdésnek megfelelő ellenőrzés hatálya alá tartozó kiadásokat lehet ellenőrzött kiadásként feltüntetni a VI. melléklet A. részének 9. pontja, valamint a VII. melléklet A. részének 9. pontjában szereplő táblázatok segítségével történő jelentéstétel céljából.

43. cikk

Mintavétel

(1) A 12 havonta ellenőrizendő műveletek mintáját első alkalommal a (2), (3) és (4) bekezdésben leírt véletlenszerű statisztikai mintavételi módszerrel kell megállapítani. Az (5) és (6) bekezdéssel összhangban kiegészítő mintaként további műveletek is kiválaszthatók e célra.

(2) A mintavétel és az eredményekből történő következtetés módszerének figyelembe kell vennie az elfogadott nemzetközi ellenőrzési szabványokat, és a módszert dokumentálni kell. A kiadások összegére, valamint a műveletek számára és típusára és egyéb lényeges tényezőkre figyelemmel az ellenőrző hatóság megállapítja a megfelelő, alkalmazandó mintavételezési módszert. A minta technikai paramétereit a IV. melléklet szerint kell meghatározni.

(3) A 12 havonta ellenőrizendő mintát azon műveletek közül kell kiválasztani, amelyeknek az operatív programmal összefüggő kiadásait bejelentették a Bizottságnak az alaprendelet 61. cikk (1) bekezdés e) pontjának i. alpontja szerinti éves ellenőrzési jelentés Bizottsághoz történő benyújtásának évét megelőző évben. A 12 hónapos időszak alatt az ellenőrző hatóságnak jogában áll úgy dönteni, hogy azokat a műveleteket, amelyeknek költségeit 2007-ben és 2008-ban jelentették be, az ellenőrizendő műveletek kiválasztási alapjába sorolja.

(4) Az ellenőrző hatóság a következtetéseket a Bizottságnak a (3) bekezdésben említett időszakban bejelentett kiadások ellenőrzésének eredményei alapján vonja le, majd az éves ellenőrzési jelentésben közli a Bizottsággal. Az olyan operatív programok esetén, amelyeknél az előre látható hibaarány eléri a jelentősnek tekinthető szintet, az ellenőrző hatóság elemzi ennek jelentőségét, és megteszi a szükséges lépéseket, többek között megfelelő javasatokat tesz, amelyeket az éves ellenőrzési jelentésben közöl.

(5) Az ellenőrző hatóság rendszeresen áttekinti a véletlenszerű mintavétel lefedettségét, különös tekintettel arra, hogy az ellenőrzésnek megfelelő mértékben bizonyítania kell az operatív program részleges és végleges lezárásakor tett nyilatkozatokat. Szakmai szempontú elbírálás alapján dönt arról, hogy szükség van-e további műveletekből válogatott kiegészítő minta vizsgálatára a felismert sajátos kockázati tényezők figyelembevétele, valamint annak érdekében, hogy a program megfelelő mértékben lefedett legyen a művelettípusok, kedvezményezettek, közreműködő szervezetek és prioritási tengelyek tekintetében.

(6) Az ellenőrző hatóság a kiegészítő minta ellenőrzésének eredményeiből következtetéseket von le, és ezeket az éves ellenőrzési jelentésben közli a Bizottsággal. Amennyiben az észlelt szabálytalanságok száma magas, vagy rendszerből adódó szabálytalanságokat mutattak ki, az ellenőrző hatóság elemzi ezek jelentőségét, és meghozza a szükséges intézkedéseket, többek között javasatokat tesz, amelyeket az éves ellenőrzési jelentésben közöl. A kiegészítő minták ellenőrzésének eredményeit a véletlenszerű mintától függetlenül kell elemezni. A kiegészítő mintában talált szabálytalanságokat nem veszik figyelembe a véletlenszerű minta hibaarányának kiszámításakor.

44. cikk

Az ellenőrző hatóság által bemutatott dokumentumok

(1) Az alaprendelet 61. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett ellenőrzési stratégiát e rendelet V. mellékletében megadott mintával összhangban kell megállapítani. Ezt évente kell frissíteni és felülvizsgálni, szükség esetén pedig év közben is.

(2) Az alaprendelet 61. cikk (1) bekezdés e) pontjának i. alpontjában említett éves ellenőrzési jelentésnek és véleménynek az említett rendelet 61. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján, az operatív programra vonatkozó ellenőrzési stratégiának megfelelően végrehajtott rendszer- és műveletellenőrzéseken kell alapulnia, és azokat a VI. mellékletben foglalt minták szerint kell elkészíteni.

(3) Az alaprendelet 61. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti zárónyilatkozat alapja az összes olyan ellenőrzési munka, amelyet az ellenőrzési stratégiának megfelelően az ellenőrző hatóság végzett, vagy annak hatáskörében eljárva végeztek. A zárónyilatkozatot és az ellenőrzési zárójelentést az e rendelet VII. mellékletében található minta szerint kell összeállítani.

(4) Amennyiben a vizsgálat hatásköre korlátozott, illetve az észlelt szabálytalan kiadások mértéke nem teszi lehetővé, hogy fenntartás nélküli vélemény készüljön az alaprendelet 61. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti éves véleményhez, illetve az említett rendelet 61. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett zárónyilatkozathoz, az ellenőrző hatóság ezt megindokolja, és felbecsüli a probléma mértékét és pénzügyi hatásait.

(5) Egy adott operatív program részleges lezárása esetén az alaprendelet 85. cikkében előírt költségnyilatkozatban szereplő ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó nyilatkozatot az ellenőrző hatóság e rendelet VIII. mellékletében szereplő minta alapján állítja össze, és az alaprendelet 61. cikkének (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontjában említett véleménnyel együtt nyújtja be.

45. cikk

A dokumentumok rendelkezésre állása

(1) Az alaprendelet 87. cikkének alkalmazásában az irányító hatóság gondoskodik arról, hogy nyilvántartás álljon rendelkezésre azon szervezetek kilétéről és fellelhetőségéről, amelyek birtokában vannak a kiadásokat és az ellenőrzéseket alátámasztó dokumentumoknak, beleértve a megfelelő ellenőrzési nyomvonal követéséhez szükséges valamennyi dokumentumot.

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy az ezen cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok ellenőrzés céljára rendelkezésre álljanak, illetve belőlük kivonatok vagy róluk másolatok legyenek készíthetők az arra jogosult személyek vagy szervezetek számára, ideértve legalább az irányító vagy igazoló hatóság, a közreműködő szervezetek, valamint az ellenőrző hatóság és az alaprendelet 61. cikke (3) bekezdésében meghatározott szervezetek felhatalmazott személyzetét, illetve az Közösség felhatalmazott tisztviselőit és azok meghatalmazott képviselőit.

(3) Az irányító hatóság az alaprendelet 87. cikkének (1) bekezdésének a) pontjában említett teljes időszak alatt rendelkezik az említett cikk (2) bekezdésében említett műveletek értékeléséhez és a jelentéstételhez szükséges információval, ezen belül a 40. cikkben meghatározott információval.

(4) Az alaprendelet 87. cikke értelmében általánosan elfogadott adathordozóknak legalább a következők tekintendők:

a) eredeti dokumentumok fénymásolatai;

b) eredeti dokumentumokról készült mikrofichek;

c) eredeti dokumentumok elektronikus változatai;

d) kizárólag elektronikus formában létező dokumentumok.

(5) Az eredeti dokumentumokkal együtt általánosan elfogadott adathordozókon tárolt dokumentumok megfelelőségének igazolási eljárását a nemzeti hatóságok állapítják meg, és biztosítják, hogy a tárolt változatok megfeleljenek a nemzeti jogszabályi követelményeknek, és alkalmasak legyenek ellenőrzés céljára.

(6) Ha a dokumentumok kizárólag elektronikus formában léteznek, az alkalmazott számítástechnikai rendszerek összhangban állnak az elfogadott biztonsági szabványokkal, amelyek biztosítják, hogy a tárolt dokumentumok megfeleljenek a nemzeti jogszabályi követelményeknek, és alkalmasak legyenek ellenőrzés céljára.

46. cikk

Az igazoló hatóság által benyújtott dokumentumok

(1) Az alaprendelet 60. cikkének a) pontjában említett igazolt kiadási kimutatásokat és kifizetés iránti kérelmeket az e rendelet IX. mellékletében megadott minta alapján kell elkészíteni, majd továbbítani kell a Bizottságnak.

Az igazoló hatóság minden év március 31-ig az e rendelet X. mellékletében szereplő minta szerinti nyilatkozatot nyújt be a Bizottságnak, amelyben az operatív program valamennyi prioritási tengelye tekintetében megállapítja a következőket:

a) az előző évben benyújtott költségnyilatkozatból a műveletre irányuló közpénzekből való hozzájárulás egy részének vagy egészének megszüntetését követően visszavont összegek;

(b) az előző évben benyújtott kiadáskimutatásokból levont, visszafizettetett összegek;

c) az előző év december 31-ig visszafizetendő összegekről szóló nyilatkozat, a beszedési utalvány kiállítási éve szerinti bontásban;

(d) azon összegek listája, amelyekről az előző évben megállapítást nyert, hogy nem visszafizettethetők, vagy amelyek várhatóan nem visszafizettethetők, a beszedési utalványok kiállításának éve szerint csoportosítva.

Az első albekezdés a), b) és c) pontja alkalmazásában a Bizottságnak az 55. cikk szerint bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos összesített összegeket minden prioritási tengelyre vonatkozóan meg kell adni.

Az első albekezdés d) pontja alkalmazásában a Bizottságnak az 55. cikk szerint bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos bármely összeget az adott szabálytalanság hivatkozási számával, vagy más megfelelő módszerrel kell azonosítani.

(2a) Az igazoló hatóság a (2) bekezdés d) pontjában említett minden egyes összeg esetében megjelöli, hogy kéri-e a közösségi résznek az Európai Unió általános költségvetéséből történő fedezését.

A közösségi részt az Európai Unió általános költségvetéséből kell fedezni, amennyiben a Bizottság a nyilatkozat benyújtásának napjától számított egy éven belül nem teszi meg az alábbi lépések egyikét sem:

a) tájékoztatást kér az alaprendelet 70. cikkének (2) bekezdése céljára;

b) írásban értesíti a tagállamot arról, hogy a szóban forgó összeggel kapcsolatban vizsgálat indítására készül;

c) kéri a tagállamot, hogy folytassa a visszafizettetési eljárást.

Vélelmezett vagy bizonyított csalás esetén nem alkalmazandó az egyéves határidő.

(2b) A (2) bekezdésben említett nyilatkozat alkalmazásában azok a tagállamok, amelyek a nyilatkozat benyújtásának idején még nem vezették be saját pénznemként az eurót, a nemzeti valutában megadott összegeket az alaprendelet 95. cikke (3) bekezdése szerinti átváltási árfolyam felhasználásával átszámítják euróra. Ha az összegek olyan kiadásokra vonatkoznak, amelyek az igazoló hatóság könyvelésében több hónapon át rögzítésre kerülnek, használható a kiadások legutóbbi könyvelése szerinti hónapban érvényes átváltási árfolyam.

(3) Az operatív program részleges lezárásának lebonyolítása érdekében az igazoló hatóság az alaprendelet 85. cikkében előírt költségnyilatkozatot az e rendelet XI. mellékletében megadott minta alapján küldi el a Bizottságnak.

47. cikk

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása

Az operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszereinek az alaprendelet 71. cikke (1) bekezdésében megadott leírásában minden egyes operatív program esetében szerepelnek az e rendelet 57. cikkében említett pontokra vonatkozó információk, valamint az e rendelet 48. és 49. cikkében meghatározott információk.

Ezeket az információkat az e rendelet XII. mellékletének A. részében szereplő minta szerint kell benyújtani.

48. cikk

Tájékoztatás az irányító és az ellenőrző hatóságról, valamint a közreműködő szervezetekről

Az irányító és az ellenőrző hatóságra, valamint az egyes közreműködő szervezetekre vonatkozóan a tagállam a következő információkat nyújtja be a Bizottságnak:

a) a rájuk ruházott feladatok leírása;

b) valamennyi szervezet szervezeti ábrája, osztályaik közötti vagy az azokon belüli feladatmegosztás ismertetése, valamint az álláshelyek tájékoztató jellegű száma;

c) a műveletek kiválasztási és jóváhagyó eljárásai;

d) azok az eljárások, amelyek során a kedvezményezettek visszatérítési kérelmeit megkapják, vizsgálják és érvényesítik, különösen a 39. cikkben a vizsgálat céljaira előírt szabályok és eljárások, valamint azok az eljárások, amelyek során a kedvezményezettnek történő kifizetést engedélyezik, végrehajtják és könyvelik;

e) azok az eljárások, amelyek során a költségnyilatkozatokat összeállítják, igazolják és a Bizottsághoz benyújtják;

f) a c), d) és e) pontban említett eljárásokhoz kialakított írásbeli eljárásokra tett utalás;

g) a tagállam által megállapított és az operatív programra vonatkozó elszámoltathatósági szabályok;

h) az operatív program keretében végzett, a 40. cikk (1) bekezdésében említett műveletek és végrehatási adatok részletes számviteli nyilvántartásának vezetésére alkalmazott rendszer.

49. cikk

Az ellenőrző hatóságra és az alaprendelet 61. cikke (3) bekezdésében említett szervezetekre vonatkozó információk

Az ellenőrző hatósággal és az alaprendelet 61. cikke (3) bekezdésében említett szervezetekkel kapcsolatban a tagállamok megadják a Bizottságnak a következő információkat:

a) feladataik és egymás közötti kapcsolatuk leírása;

b) az ellenőrző hatóság és az operatív program ellenőrzésébe bevont valamennyi szervezet szervezeti ábrája, annak ismertetése, hogyan van biztosítva függetlenségük, a kiosztott álláshelyek indikatív száma, valamint a szükséges végzettség és tapasztalat megjelölése;

c) az ellenőrzési jelentések eredményeként született javaslatok és kiigazító intézkedések végrehajtásának megfigyelésére szolgáló eljárások;

d) adott esetben az operatív program ellenőrző hatóság által végzett ellenőrzéseinek végrehajtásába bevont szervezetek munkájának felülvizsgálatára alkalmazott eljárások;

e) az éves ellenőrzési jelentés és a zárónyilatkozat elkészítése során alkalmazott eljárások.

50. cikk

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelése

(1) Az alaprendelet 71. cikkének (2) bekezdésében említett jelentés a rendszerleírás vizsgálatán, a rendszerekre vonatkozó dokumentumokon, a számviteli nyilvántartás vezetésének gyakorlatának és a műveletek végrehajtási adatainak rendszerén, valamint azoknak a jelentősebb szervezeteknek a dolgozóival készült megbeszéléseken alapul, amelyeket az ellenőrző hatóság vagy a jelentésért felelős más szervezet az információk teljeskörűségéhez, tisztázásához, illetve vizsgálatához fontosnak tart.

(2) Az alaprendelet 71. cikkének (2) bekezdésben említett, a rendszerek megfelelősségéről szóló véleményt az e rendelet XII. mellékletének B. részében szereplő mintával összhangban kell összeállítani.

(3) Ha az érintett irányítási és ellenőrzési rendszerek lényegében azonosak az 1083/2006/EK tanácsi rendelet ( 22 ) értelmében jóváhagyott támogatás céljából létrehozottakkal, akkor figyelembe vehetők azoknak az ellenőrzéseknek az eredményei is, amelyeket nemzeti és közösségi ellenőrök e rendszerekkel kapcsolatban az alaprendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt jelentés és vélemény elkészítése céljából végeztek.

II. SZAKASZ

A 2. cikkben említett operatív programok ellenőrzésére vonatkozó eltérések

51. cikk

Általános eltérések

(1) Az e rendelet 2. cikkében említett operatív programok esetében az ellenőrzési hatóság nem köteles benyújtani a Bizottságnak a 61. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti ellenőrzési stratégiát.

(2) Az alaprendelet 2. cikkében említett azon operatív programoknál, amelyek esetében az alaprendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt, a rendszer megfelelőségéről szóló vélemény nem fogalmaz meg fenntartásokat, vagy amelyeknél a fenntartásokat a korrekciós intézkedések végrehajtását követően visszavonták, a Bizottság dönthet úgy, hogy:

a) a rendszerek hatékony működése tekintetében az alaprendelet 61. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában említett véleményre támaszkodik;

b) helyszíni ellenőrzést csak abban az esetben végez, ha bizonyítékok arra utalnak, hogy a rendszer olyan hiányosságokat mutat, amelyek érintik a Bizottság számára arra az évre igazolt kiadásokat, amelyre vonatkozóan a 61. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja szerinti olyan véleményt adtak, amely nem tartalmaz hiányosságokra vonatkozó fenntartásokat.

(3) Amennyiben a Bizottság meghozza az ezen cikk (2) bekezdésében említett döntést, ennek megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamot.

Ha léteznek hiányosságokra utaló bizonyítékok, a Bizottság megkövetelheti, hogy az érintett tagállam az alaprendelet 72. cikke (3) bekezdésével összhangban végezzen ellenőrzést, vagy az említett rendelet 72. cikkének (2) bekezdése alapján saját maga végezheti el az ellenőrzést.

52. cikk

Szervezetek és eljárások létrehozása a nemzeti jog alapján

(1) A 2. cikkben említett operatív programok esetében a tagállam élhet továbbá az 51. cikk szerinti eltéréseken kívül azzal a lehetőséggel, hogy a nemzeti szabályok szerint hozza létre az alábbi feladatok elvégzésére hivatott szervezeteket és eljárásokat:

a) az irányító hatóságnak a társfinanszírozott termékeknek és szolgáltatásoknak, valamint az alaprendelet 59. cikkének b) pontja értelmében bejelentett kiadásoknak a hitelesítésével kapcsolatos feladatai;

b) az igazoló hatóságnak az alaprendelet 60. cikk értelmében meglévő feladatai;

c) az ellenőrző hatóságnak az alaprendelet 61. cikk értelmében meglévő feladatai.

(2) Amennyiben egy tagállam az ezen cikk (1) bekezdésében említett lehetőséget választja, nem szükséges az alaprendelet 58. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében igazoló hatóságot és ellenőrző hatóságot kijelölnie.

(3) Ha valamely tagállam az ezen cikk (1) bekezdésében említett lehetőséget választja, értelemszerűen alkalmazandók az alaprendelet 71. cikkének rendelkezései.

53. cikk

A nemzeti jog alapján létrehozott szervezetekre és eljárásokra vonatkozó különös rendelkezések

(1) E cikk rendelkezései azon operatív programokra alkalmazandók, amelyek esetében a tagállamok az 52. cikk (1) bekezdésében említett lehetőséget választják.

(2) A 39. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálatokat az 52. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti szervezetek végzik el.

(3) Az alaprendelet 61. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett műveletek ellenőrzését a nemzeti eljárásoknak megfelelően kell elvégezni. E műveletekre nem alkalmazandó e rendelet 42. és 43. cikke.

(4) A 44. cikk (2)-(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó azoknak a dokumentumoknak az elkészítésére, amelyeket az 52. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti szervezetek adnak ki.

Az éves ellenőrzési jelentést és az éves véleményt adott esetben a VI. mellékletben található minták alapján kell összeállítani.

(5) A 46. cikk (2) bekezdésében említett kötelezettségeket az 52. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti szervezet végzi el.

A költségnyilatkozatot a IX. és XI. mellékletben közölt minták szerint kell elkészíteni.

(6) A 47., 48. és 49. cikkben említett irányítási és ellenőrzési rendszerek leírásában szereplő tájékoztatás részeként adott esetben tájékoztatást kell adni az 52. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti szervezetekről is.

VIII. FEJEZET

SZABÁLYTALANSÁGOK

54. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) "gazdasági szereplő": minden olyan természetes vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, aki részt vesz az Alapból származó támogatások végrehajtásában, kivéve a tagállamokat közhatalmi jogosítványaik gyakorlása során;

b) "első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás": az illetékes hatóság - legyen az közigazgatási vagy jogi - első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, nem érintve azt a lehetőséget, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy bírósági eljárás változásainak következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható;

c) "a csalás gyanúja": olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy meghatározzák a szándékos magatartás, különösen az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kidolgozott, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény ( 23 ) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti csalás fennállását;

d) "csőd": fizetésképtelenségi eljárások az 1346/2000/EK tanácsi rendelet ( 24 ) 2. cikkének a) pontja értelmében.

55. cikk

Kezdeti jelentés - eltérések

(1) Az alaprendelet 70. cikke szerinti kötelezettségek sérelme nélkül a tagállamok minden negyedév végét követő két hónapon belül jelentenek a Bizottságnak minden olyan szabálytalanságot, amely első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás tárgyát képezi.

Ebben a jelentésben a tagállamok minden esetben megadják a következők részleteit:

a) az Alap, a célkitűzés, az operatív program, a prioritási tengely, az érintett művelet, valamint a közös azonosító kód (CCI-szám);

b) a megszegett rendelkezés;

c) az első olyan információ nyújtásának időpontja és forrása, amely szabálytalanság elkövetésének gyanújához vezetett;

d) a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatok;

e) adott esetben a gyakorlat okot ad-e a csalás gyanújára;

f) a szabálytalanság felderítésének módja;

g) adott esetben az érintett tagállamok és harmadik országok;

h) a szabálytalanság elkövetésének időszaka vagy pillanata;

i) a szabálytalanságról szóló hivatalos jelentést kidolgozó nemzeti hatóságok vagy szervezetek, valamint a közigazgatási vagy igazságügyi nyomon követésért felelős hatóságok;

j) a szabálytalanságról szóló első közigazgatási vagy jogi tényállás megállapításának napja;

k) a bevont természetes és jogi személyek vagy bármely egyéb résztvevő személyazonossága, kivéve azokat az eseteket, ahol ez az információ a szabálytalanságok elleni küzdelem céljából irreleváns az érintett szabálytalanság jellege miatt;

l) a műveletre jóváhagyott összes támogatható kiadás és közpénzből való hozzájárulás a közösségi hozzájárulás megfelelő összegével együtt;

m) a Bizottságnak igazolt, a szabálytalanság által érintett kiadás és közpénzből való hozzájárulás, valamint a veszélyben forgó közösségi hozzájárulás megfelelő összege;

n) csalás gyanúja esetén és amennyiben a k) pontban megjelölt személyek vagy egyéb alanyok részére nem történt kifizetés a közpénzből való hozzájárulásból, úgy az az összeg, amelyet jogtalanul fizettek volna ki, amennyiben a szabálytalanságot nem derítik fel;

o) a művelet helyszínéül szolgáló régió vagy térség kódja a NUTS-szint meghatározásával vagy másképp;

p) a szabálytalan kiadások jellege.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve nem kell jelenteni a következő eseteket:

a) amikor a szabálytalanság csupán abban áll, hogy a társfinanszírozott operatív programban szereplő valamely művelet részben vagy egészen nem került végrehajtásra a kedvezményezett csődje miatt;

b) azokat az eseteket, amelyeket a kedvezményezett önként hozott az irányító vagy igazoló hatóság tudomására még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azokat fel, akár az érintett kiadásnak a Bizottsághoz benyújtott igazolt nyilatkozatokban való feltüntetése előtt, akár azt követően;

c) azokat az eseteket, amelyeket az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság még azelőtt derített fel, hogy az érintett kiadás bekerült volna a Bizottságnak benyújtott nyilatkozatba.

Mindazonáltal a csődöt megelőző szabálytalanságokat, valamint a csalás gyanújának eseteit jelenteni kell.

(3) Amennyiben nem áll rendelkezésre az (1) bekezdésben említett információk egy része, különösképpen a szabálytalanság elkövetésében alkalmazott gyakorlatokat és a szabálytalanság felderítésének módját érintő információk, vagy amennyiben az információkat helyesbíteni kell, a tagállamok a szabálytalanságokról szóló következő negyedéves jelentések benyújtásakor lehetőség szerint közlik a Bizottsággal a hiányzó vagy helyesbített információkat.

(4) Amennyiben a vizsgálatok megbízhatóságáról nemzeti jogszabályok rendelkeznek, úgy az információk közlése a hatáskörrel rendelkező bíróság vagy törvényszék felhatalmazásától függ.

(5) Amennyiben valamely tagállam az (1) bekezdés értelmében nem tud beszámolni szabálytalanságról, erről a Bizottságot az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül értesíti.

56. cikk

Sürgős esetek

Minden egyes tagállam azonnal értesíti a Bizottságot és szükség esetén a többi érintett tagállamot is minden olyan felderített vagy gyanított szabálytalanságról, amelyeknél fennáll annak a veszélye, hogy:

a) hamarosan a területén kívül is hatásai lesznek,

vagy

b) újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utalnak.

57. cikk

Nyomonkövetési jelentés

(1) A 55. cikk (1) bekezdésében említett információ mellett a tagállamok minden negyedév végétől számított két hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot - az említett cikk szerint tett bármely korábbi jelentésre történő hivatkozással - a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási vagy büntetőjogi szankció kiszabására vonatkozó bármely eljárás indításáról, lezárásáról vagy az alkalmazásától való eltekintéstől, illetve ezen eljárások eredményéről.

A szabálytalanságokra kivetett szankciókkal kapcsolatban a tagállamok a következőket is jelzik:

a) a szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellegű-e;

b) a szankciót a közösségi vagy a nemzeti jog megsértéséért alkalmazzák-e;

c) a szankciókat előíró rendelkezésekre történő hivatkozás;

d) megállapítottak-e csalást.

(2) A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam tájékoztatást nyújt egy bizonyos szabálytalansággal vagy szabálytalanságok csoportjával kapcsolatban.

58. cikk

Elektronikus adatküldés

Az 55. és 56. cikkben, valamint az 57. cikk (1) bekezdésében említett információkat lehetőség szerint a Bizottság által e célra rendelkezésre bocsátott modul használatával biztonságos kapcsolat útján, elektronikus úton kell elküldeni.

59. cikk

Perköltségek visszatérítése

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatóságai a Bizottság kifejezett kérésére úgy döntenek, hogy a jogtalanul kifizetett összegek visszatérítése érdekében bírósági eljárást indítanak, illetve egy más megkezdett eljárást folytatnak, a Bizottság vállalhatja, hogy a tagállam részére a perköltségek, valamint közvetlenül az eljárásból származó költségek egészét vagy egy részét erről hiteles dokumentáció bemutatása esetén visszatéríti az eljárások eredménytelensége esetén is.

60. cikk

Tagállamokkal történő együttműködés

(1) A Bizottság megfelelő kapcsolatokat ápol az érintett tagállamokkal az 55. cikk szerinti szabálytalanságokkal, az 57. cikk szerinti eljárásokkal, különösen pedig a visszafizetés lehetőségével kapcsolatosan nyújtott tájékoztatás kiegészítése céljából.

2. Az (1) bekezdésben említett kapcsolatok sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a szabálytalanság jellegéből adódóan ugyanilyen vagy hasonló gyakorlatra kerülhet sor más tagállamokban, az ügyet a 94/140/EK bizottsági határozattal ( 25 ) létrehozott, a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság elé terjeszti.

A Bizottság minden évben tájékoztatja a tanácsadó bizottságot és az alaprendelet 101. cikkében említett bizottságot az Alapot érintő feltárt szabálytalanságok nagyságrendjéről, valamint a szabálytalanságok különböző kategóriáiról típus és szám szerinti bontásban.

(3) A Bizottság közösségi szintű tájékoztató üléseket rendez a tagállamok képviselői számára, hogy velük együtt megvizsgálja az 55., 56. és 57. cikk, valamint az e cikk (1) bekezdése értelmében szerzett információt. A vizsgálat a szabálytalanságokkal, megelőző intézkedésekkel és bírósági eljárásokkal kapcsolatos információkból leszűrhető tanulságokra összpontosít.

(4) Valamely tagállam vagy a Bizottság kérésére a tagállam és a Bizottság konzultálnak egymással a Közösség érdekeit sértő bármilyen kibúvó megszüntetése céljából, amely a hatályban lévő rendelkezések végrehajtása folyamán válik láthatóvá.

61. cikk

Az információ felhasználása

A Bizottság bármilyen, a tagállamok által e rendelet szerint közölt általános vagy operatív természetű információt felhasználhat kockázati elemzések végzése céljából, és a szerzett információk alapján jelentéseket készíthet, és korai előrejelző rendszereket fejleszthet ki a veszélyek hatékonyabb felismerésére.

63. cikk

A jelentéstételi határértéket el nem érő szabálytalanságok

(1) Amennyiben a szabálytalanságok 10 000 eurónál alacsonyabb, az Európai Közösségek általános költségvetésére terhelhető összegekre vonatkoznak, a tagállamoknak nem kell elküldeniük a Bizottság számára az 55. és 57. cikkben előírt információkat, kivéve ha azt a Bizottság kifejezetten kéri.

(2) Azok a tagállamok, amelyek az 55. cikk (1) bekezdése szerinti jelentés benyújtásának idején még nem vezették be saját pénznemként az eurót, a nemzeti valutában megadott összegeket az alaprendelet 95. cikke (3) bekezdésében említett átváltási árfolyam felhasználásával átszámítják euróra.

Ha az összegek olyan kiadásokra vonatkoznak, amelyek az igazoló hatóság könyvelésében több hónapon át rögzítésre kerülnek, használható a kiadások legutóbbi könyvelése szerinti hónapban érvényes átváltási árfolyam. Amennyiben a kiadásokat nem rögzítették az igazoló hatóság könyvelésében, a Bizottság által elektronikus úton közzétett legutóbbi átváltási árfolyam alkalmazandó.

IX. FEJEZET

ELEKTRONIKUS ADATCSERE

64. cikk

Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer

Az alaprendelet 65. és 75. cikke alkalmazásában adatcserét biztosító számítástechnikai rendszert kell létrehozni az operatív programmal kapcsolatos valamennyi adatcsere eszközeként.

Az egyes tagállamok és a Bizottság közötti adatcserét ennek a Bizottság által létrehozott számítástechnikai rendszernek a segítségével kell elvégezni, amely lehetővé teszi az adatok Bizottság és az egyes tagállamok közötti biztonságos cseréjét.

A tagállamok részt vesznek az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer továbbfejlesztésében.

65. cikk

Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer tartalma

(1) Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer közérdekű információkat is tartalmaz a Bizottság és a tagállamok számára, mégpedig legalább a pénzügyi tranzakciókhoz szükséges következő adatokat:

a) az operatív programok finanszírozási tervei az I. melléklet B. részében található mintának megfelelően;

b) költségnyilatkozatok és fizetési kérelmek a IX. mellékletben foglalt mintának megfelelően;

c) a visszavont és visszafizettetett összegekről, valamint a függőben lévő visszafizetésekről szóló éves nyilatkozat a X. mellékletben található mintának megfelelően;

d) a kifizetési kérelmek éves előrejelzései a XIII. mellékletben szereplő mintának megfelelően;

e) az éves jelentések és a záró végrehajtási jelentések pénzügyi szakasza a XIV. melléklet 3.3. pontjában foglalt mintának megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer magában foglalja legalább a következő közérdekű, az elvégzendő monitoringot lehetővé tévő dokumentumokat és adatokat:

a) az alaprendelet 15. cikkében említett nemzeti stratégiai terv;

b) az operatív programok - azok bármilyen módosításait is beleértve - az I. melléklet A. részében található mintának megfelelően;

c) az Alapból származó hozzájárulásokkal kapcsolatos bizottsági határozat;

d) az éves jelentések és a záró végrehajtási jelentések a XIV. mellékletben szereplő mintának megfelelően;

e) az ellenőrzési stratégia az V. mellékletben található mintának megfelelően;

f) az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírását a XII. melléklet A. részében foglalt mintának megfelelően;

g) az ellenőrzésekről szóló jelentések és vélemények a VI., VII. és VIII. mellékletben, valamint a XII. melléklet B. részében található mintának megfelelően, illetve a Bizottság és az egyes tagállamok közötti levelezés;

h) a részleges lezárással kapcsolatos költségnyilatkozat a XI. mellékletben található mintának megfelelően;

i) a visszavont és visszafizettetett összegekről, valamint a függőben lévő visszafizetésekről szóló éves nyilatkozat a X. mellékletben foglalt mintának megfelelően.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett adatokat adott esetben a mellékletekben megadott formátumban kell továbbítani.

66. cikk

Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer működése

(1) A Bizottság és a tagállamok által az alaprendelet értelmében kijelölt hatóságok, valamint azok a szervezetek, amelyekre az adott feladatot ráruházták, az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerbe az előírt formátumban rögzítik azon dokumentumokat, amelyekért felelősek, valamint ezek minden frissítését.

(2) A tagállamok központosítják, és a Bizottsághoz továbbküldik az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerhez való hozzáférési jogosultságok iránti kérelmeket.

(3) Az adatcseréket és ügyleteket elektronikus aláírással kell ellátni az 1999/93/EK irányelv 2. cikkének 1. pontja értelmében. A tagállamok és a Bizottság elismerik bizonyítékként az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerben alkalmazott elektronikus aláírás jogi hatékonyságát és elfogadhatóságát a jogi eljárásokban.

(4) A számítástechnikai rendszer fejlesztésének költségei az Európai Közösségek általános költségvetéséből finanszírozzák az alaprendelet 46. cikkének (1) bekezdése szerint. Az adatcserét biztosító közös számítástechnikai rendszer és a nemzeti, regionális és helyi számítástechnikai rendszerek közötti interfész költségei, valamint a nemzeti, regionális és helyi rendszereknek az alaprendelet szerinti követelményekhez való hozzáigazításának költségei ugyanezen rendelet 46. cikkének (2) bekezdése alapján támogathatók.

67. cikk

Adatátvitel az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerrel

(1) Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer a tagállamok és a Bizottság számára közvetlenül vagy a nemzeti, regionális és helyi számítógép-irányító rendszerekkel, automatikus szinkronizációért és adatrögzítésért felelős interfészen keresztül érhető el.

(2) A dokumentumok Bizottság felé történő továbbítása időpontjaként azt a dátumot kell figyelembe venni, amikor a tagállam a dokumentumokat beküldi az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerbe.

(3) Vis maior esetén, különösképpen az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer hibás működése, vagy tartós kapcsolat hiányában az érintett tagállam az alaprendeletben által előírt dokumentumokat papíralapú adathordozó formájában is továbbíthatja a Bizottság számára az e rendelet I., és V-XIV. mellékletében szereplő nyomtatványokat használva. Amint a vis maior oka megszűnik, a tagállam haladéktalanul rögzíti a megfelelő dokumentumokat az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerbe. A (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a benyújtás dátumának a dokumentumok papíralapú adathordozó formájában történő benyújtásának napja tekintendő.

X. FEJEZET

SZEMÉLYES ADATOK

68. cikk

Személyes adatok védelme

(1) A tagállamok és a Bizottság minden szükséges intézkedést megtesznek a 40. cikk (1) bekezdésében említett információ, a Bizottság ellenőrzései során összegyűjtött információk, valamint a VIII. fejezetben említett információk illetéktelen közzététele vagy az azokhoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

(2) Az ezen rendelet 40. cikke (1) bekezdésében említett, valamint a Bizottság ellenőrzései során összegyűjtött információkat a Bizottság kizárólag az alaprendelet 72. cikke szerinti kötelezettségei teljesítése céljából használhatja fel.

Az Európai Számvevőszék, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal hozzáfér ezekhez az információkhoz.

(3) A VIII. fejezetben említett információk nem küldhetők el más személyeknek a tagállamokon vagy a közösségi intézményeken belüli azon személyeken kívül, akiknek kötelességei szükségessé teszik, hogy hozzáférhessenek azokhoz, kivéve ha az ilyen információt benyújtó tagállam ehhez kifejezetten hozzájárult.

(4) A 31. cikk második bekezdésének d) pontjában említett információkban szereplő személyes adatok kizárólag az abban a cikkben meghatározott célokra dolgozhatók fel.

XI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

69. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2722/2000/EK, a 908/2000/EK és a 366/2001/EK rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

A hatályon kívül helyezett rendeletek rendelkezései továbbra is alkalmazandók a 2792/1999/EK rendelet alapján jóváhagyott támogatásokra.

70. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

OPERATÍV PROGRAM

A. RÉSZ

Az operatív program tartalma

A 3. és 4. pontban említett információkat összesített formában kell benyújtani, amennyiben azokat tartalmazza a nemzeti stratégiai terv.

1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM

2. A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TERÜLETEK FÖLDRAJZI LEHATÁROLÁSA

Határozza meg:

1. konvergencia-célkitűzés szerinti régiók (adott esetben);

2. nem konvergencia-célkitűzés szerinti régiók (adott esetben).

3. ELEMZÉS

a) A tagállam halászati ágazatának általános ismertetése, amely magában foglalja a következőket:

1. a nemzeti és/vagy helyi körülmények elemzése;

2. a konvergencia-célkitűzés és a nem konvergencia-célkitűzés szerinti régiók elemzése;

3. az előző programozási időszak alapján, illetve más tagállamok vagy régiók hasonló tapasztalatából levont főbb tanulságok, valamint - amikor hozzáférhetővé válik - az előzetes értékelés megállapításai;

4. környezetmutatók és amennyiben releváns, az Eurostat által és egyéb statisztikai adatforrásokból összegyűjtött nemzeti vagy regionális statisztikák. Adott esetben a nemzeti stratégiai tervben a halászati ágazat leírása céljából felsorolt mutatókat kell felhasználni;

b) Hajtóerők és fejlődési tendenciák, beleértve a halászati ágazat társadalmi-gazdasági fejlődésének ágazati és regionális dimenzióját; az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek ismertetése SWOT-elemzés formájában, amelynek célja a tagállam által az operatív programmal és a prioritási tengelyekkel összefüggésben meghozott stratégiai döntések feltérképezése;

c) A következők leírása:

1. környezetvédelmi helyzet, adott esetben beleértve a környezetvédelmi szempontú stratégiai értékelés eredményeit is;

2. a munkaerő-piaci lehetőségek tekintetében a férfiak és nők közötti egyenlőség, adott esetben ideértve a meghatározott csoportokat érintő korlátozásokat;

d) Az elemzés főbb eredményei.

4. STRATÉGIA AZ OPERATÍV PROGRAM SZINTJÉN

Az erősségek és gyengeségek kezeléséhez választott stratégia, beleértve a következőket:

1. az operatív program átfogó céljának/céljainak ismertetése hatásmutatók ( 26 ) segítségével;

2. program prioritásai közé tartozó konkrét célok ismertetése eredménymutatók ( 27 ) segítségével;

3. ütemterv és közbenső célok.

5. AZ ELŐZETES ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

Az előzetes értékelés tartalmaz egy összefoglalót, amely azonosítja és értékeli az 1198/2006/EK rendelet 48. cikkében szereplő elemeket.

Az előzetes értékelés ezenfelül kitér a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 28 ) (a továbbiakban: a stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó irányelv) előírt környezeti vizsgálatok követelményeire is.

A teljes előzetes értékelést az operatív program mellékleteként kell benyújtani.

6. A PROGRAM PRIORITÁSI TENGELYEI

a) A választott prioritási tengelyek koherenciája és indoklása, tekintettel az alábbiakra:

1. a nemzeti stratégiai terv vonatkozó része;

2. az operatív programra vonatkozó irányadó elvek (az 1198/2006/EK rendelet 19. cikke);

3. az 1198/2006/EK rendelet 48. cikkében említett előzetes értékelés eredményei.

b) Minden egyes prioritási tengely leírása, beleértve a következőket:

1. a prioritási tengely fő céljai;

2. az alaphelyzet és a számszerűsített célok a 4.2. pontban említett mutatók felhasználásával;

3. a társfinanszírozás átlagos mértékének indoklása (adott esetben), az operatív program egészének, illetve az egyes prioritási tengelyek célcsoportjai/-ágazatai/-területei és/vagy kedvezményezettjei;

4. az előterjesztett stratégia eredményeképpen az egyes tengelyek tekintetében javasolt főbb intézkedések;

5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hasonló tevékenységektől való elhatárolásra vonatkozó információk, valamint - adott esetben - azon intézkedések, amelyeket annak érdekében foganatosítottak, hogy a prioritási tengelyek, illetőleg a fenti alapok és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök kiegészítsék egymást.

c) A prioritási tengelyekhez és az intézkedésekhez szükséges meghatározott információ (adott esetben).

- 1. prioritási tengely: intézkedések a közösségi halászflotta kiigazítására

- Állami támogatás a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséhez

- Annak leírása, hogyan biztosítanak elsőbbséget a helyreállítási tervek finanszírozásának

- A halászati tevékenységek végleges beszüntetésére irányuló támogatások kiszámítási módszerének leírása

- Állami támogatás a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez

- A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésére irányuló támogatások kiszámítási módszerének leírása

- Halászhajók fedélzeti beruházásai és szelektivitás

- Azon feltételek leírása, amelyek abban az esetben alkalmazandók, amikor a tagállamok lehetővé teszik, hogy a motorteljesítmény csökkentését halászhajók egy-egy csoportja teljesítse, illetve az e feltételek betartásának felügyeletére létrehozott mechanizmus leírása.

- Azon objektív kritériumok ismertetése, amelyeket az 1198/2006/EK rendelet 25. cikke alapján és az ezen rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a hajók fedélzetét érintő és a szelektivitással kapcsolatos, a programozási időszak egészében hajónként támogatható beruházások összes elszámolható kiadása legnagyobb összegének megállapításához használtak.

- Kisüzemi part menti halászat

- Az 1198/2006/EK rendelet 26. cikke (3) bekezdésében előírt, a kisüzemi part menti halászat számára nyújtandó társadalmi-gazdasági kompenzációk kiszámítási módszerének leírása

- Az 1198/2006/EK rendelet 26. cikke (4) bekezdésében előírt, a halászok és halászhajó-tulajdonosok számára nyújtandó támogatások kiszámítási módszerének leírása

- A közösségi halászati flottagazdálkodás céljára nyújtandó társadalmi-gazdasági kompenzáció

- Az 1198/2006/EK rendelet 27. cikkében előírt társadalmi-gazdasági kompenzációk kiszámítási módszerének leírása

- 2. prioritási tengely: akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúratermékek feldolgozása és forgalmazása:

- Az akvakultúra területét érintő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedések

- A mikro- és kisvállalkozások elsőbbségét biztosító módszer leírása

- Belvízi halászat

- Azon mechanizmusok leírása, amelyek biztosítják, hogy az 1198/2006/EK rendelet 33. cikke alapján támogatott beruházások ne veszélyeztessék a flottaméret és a meglévő halászati erőforrások közötti egyensúlyt.

- Azon meghozandó intézkedések leírása, amelyek biztosítják, hogy az 1198/2006/EK rendelet 33. cikke alapján támogatásban részesülő hajók kizárólag belvizeken folytathassák tevékenységüket.

- Azon objektív kritériumok ismertetése, amelyeket az 1198/2006/EK rendelet 33. cikke alapján és az ezen rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a hajók fedélzetét érintő és a szelektivitással kapcsolatos, a programozási időszak egészében belvízi hajónként támogatható beruházások összes elszámolható kiadása legnagyobb összegének megállapításához használtak.

- A belvízi halászatban működő hajók halászaton kívüli tevékenységekre való alkalmazására irányuló támogatások kiszámítási módszerének leírása, valamint azon meghozandó intézkedések ismertetése, amelyek biztosítják, hogy az Alapból támogatásban részesülő hajók a későbbiekben ne folytathassanak belvízi halászati tevékenységet.

- Az 1198/2006/EK rendelet 33. cikkének (4) bekezdésében előírt, a halászati tevékenységek végleges beszüntetésére nyújtott támogatások kiszámítási módszerének leírása

- A feldolgozás és értékesítés területét érintő beruházások

- A mikro- és kisvállalkozások elsőbbségét biztosító módszer leírása.

- 4. prioritási tengely: a halászati területek fenntartható fejlesztése

- A halászati területek kiválasztásának eljárásai és kritériumai Azon halászati területek kiválasztásának indoklása, amelyek méretüket tekintve kívül esnek az 1198/2006/EK rendelet 43. cikkének (3) bekezdésében meghatározott korlátokon

- A csoportok kiválasztásának eljárásai, kritériumai és ütemterve, ideértve a csoportok indikatív számát, valamint a helyi fejlesztési stratégiák által lefedett halászati területek tervezett százaléka

- Az igazgatási szabályok, valamint az egészen a kedvezményezettekig elérő pénzmozgások leírása, ideértve a műveletek kiválasztási eljárásának, valamint az irányítási, monitoring- és ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatban a csoportok meglévő feladatainak leírása

- Az 1198/2006/EK rendelet 44. cikkének (5) bekezdésében meghatározott felső értéket meghaladó működési költségek indoklása

- Az egynél több közösségi támogatási eszköz támogatására jogosult intézkedések indoklása, illetve a választott megoldás indoklása

- 5. prioritási tengely: technikai segítségnyújtás

- Az előkészítéssel, monitoringgal, értékeléssel, reklámmal, felügyelettel, ellenőrzéssel és hálózatépítéssel kapcsolatos tevékenységek indoklása, amelyek költsége meghaladja az 1198/2006/EK rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső értéket.

7. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

Ezen mellékletnek "Az operatív programok finanszírozási tervei" című B. részével összhangban kell kidolgozni.

8. VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK

a) Az 1198/2006/EK rendelet 58. cikkében meghatározott valamennyi szervezet kijelölése a tagállamok által, vagy - ha a tagállam él az 52. cikkben megállapított választási lehetőséggel - más szervezetek és eljárások kijelölése a 53. cikkben megállapított szabályoknak megfelelően.

b) A Bizottság által teljesített kifizetések fogadására illetékes szervezet, valamint a kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet vagy szervezetek.

c) Az átláthatóság biztosítása céljából a pénzeszközök mobilizálásával és mozgásával kapcsolatos eljárások leírása.

d) A monitoring és értékelési rendszer, valamint a monitoring bizottság összetételének leírása.

e) Az irányítás, a monitoring és az értékelés tekintetében előírt követelmények teljesítéséhez szükséges elektronikus adatcserére vonatkozóan a Bizottság és az érintett tagállam által közösen elfogadott (elfogadandó) szabályok leírása.

f) Az 1198/2006/EK rendelet 8. cikkében említett partnerek kijelölése és együttműködésük eredményei. A konzultációba bevont partnerek jegyzéke és a konzultációk eredményeinek összefoglalása. Az 1198/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában - figyelembe véve a férfiak és nők közötti egyenjogúság, valamint a fenntartható fejlődésnek a környezet védelmének és javításának a szakpolitikákba történő beépítésén keresztül történő előmozdításának szükségességét - a tagállamok fontolóra veszik az érdekelt felek konzultációba való bevonását, a nem kormányzati szervezeteket is beleértve.

g) Az operatív program nyilvánosságát és az azzal kapcsolatos tájékoztatás biztosítását célzó elemek, összhangban az e rendelet 28. cikkében meghatározott szabályokkal.

B. RÉSZ

Az operatív program finanszírozási terve

I. táblázat: Az operatív program finanszírozási terve, amely - adott esetben - a konvergencia- és nem konvergencia-célkitűzés szerint támogatásra jogosult régiók tekintetében külön-külön meghatározza az Alap éves kötelezettségvállalását az operatív programban

A kötelezettségvállalásokat éves szinten kell meghatározni a következő terv alapján:

Az operatív program hivatkozási száma (CCI-szám):

Év, a program forrása szerint, euróban:

Konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

ÉvAlap
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Összesen

Nem konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

ÉvAlap
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Összesen

II. táblázat: Az operatív program finanszírozási terve, amely külön-külön az egész programozási időszakra és valamennyi prioritási tengelyre, illetve - adott esetben - a konvergencia-célkitűzés és a nem konvergencia-célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók szerint külön-külön (*) meghatározza az Alap összes pénzügyi hozzájárulását az operatív programhoz, a nemzeti állami hozzájárulást és prioritási tengelyenként a visszatérítés mértékét.

Az operatív program hivatkozási száma (CCI-szám):

Prioritási tengelyek euróban kifejezve

2. táblázat: Az operatív program pénzügyi táblázata prioritási tengelyenkénti bontásban

Konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

PrioritásÖsszes állami
a = (b + c)
Alap hozzájárulása
(b)
Nemzeti hozzájárulás
(c)
Alap társfinanszírozási arány (1)
(d) = (b) / (a) × 100
1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely (2)
Összesen
(1) Az Alap társfinanszírozási arány kerekíthető a táblázatban. A kifizetések visszatérítésére alkalmazott pontos arány a (d) százalék.
(2) A konvergencia-célkitűzés és a nem konvergencia-célkitűzés szerint támogatásra jogosult régiókra egyaránt kiterjedő operatív programok esetében az 5. prioritási tengelynek szánt összes állami hozzájárulás a többséget alkotó típusba tartozó azon régiók számára különíthető el, amelyek az operatív programban a legnagyobb összegű állami hozzájárulással rendelkeznek.

Nem konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

PrioritásÖsszes állami
a = (b + c)
Alap hozzájárulása
(b)
Nemzeti hozzájárulás
(c)
Alap társfinanszírozási arány (1)
(d) = (b) / (a) × 100
1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely (2)
Összesen
(1) Az Alap társfinanszírozási arány kerekíthető a táblázatban. A kifizetések visszatérítésére alkalmazott pontos arány a (d) százalék.
(2) A konvergencia-célkitűzés és a nem konvergencia-célkitűzés szerint támogatásra jogosult régiókra egyaránt kiterjedő operatív programok esetében az 5. prioritási tengelynek szánt összes állami hozzájárulás a többséget alkotó típusba tartozó azon régiók számára különíthető el, amelyek az operatív programban a legnagyobb összegű állami hozzájárulással rendelkeznek.

II. MELLÉKLET

A JELKÉP MEGJELENÍTÉSÉRE ÉS A HIVATALOS SZÍNEK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A jelkép leírása

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

Heraldikai leírás

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

Mértani leírás

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. Mindegyik csillag álló helyzetben van, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A kör úgy kerül kialakításra, hogy a csillagok az óralapon szereplő órák helyén jelenjenek meg. A csillagok száma nem változik.

Szabványszínek

A jelkép a következő színeket tartalmazza:
A téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE ;
a csillagoké PANTONE YELLOW .
Négyszínnyomás
Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet előállítani.
A PANTONE YELLOW szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.
A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % „Process Cyan” és 80 % „Process Magenta” keverésével állítható elő.
Internet
A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB:0/0/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimálisan: 000099), a PANTONE YELLOW megfelelője pedig az RGB:255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimálisan: FFCC00).

Előállítás monokróm eljárással

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat.
Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

Előállítás színes háttérrel

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

III. MELLÉKLET

A 40. CIKK ALAPJÁN KÉRÉSRE A BIZOTTSÁGGAL KÖZLENDŐ ADATOK JEGYZÉKE

A műveletekre vonatkozó adatok, amelyeket a Bizottság az ezen rendelet 40. cikke alapján bármikor bekérhet, az alábbiakban feltüntetett információkat tartalmazza a pénzgazdálkodáshoz, monitoringhoz, ellenőrzéshez vagy értékeléshez szükséges, az 1198/2006/EK rendeletben meghatározott egyéb információk sérelme nélkül.

A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt (15) munkanapon vagy más megegyezés szerinti határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsátja a megfelelő információkat dokumentációs célra, illetve helyszíni vizsgálatok végzéséhez. A Bizottság ezen információk tekintetében tájékoztatást kérhet a műveletekre, intézkedésekre, prioritási tengelyekre vagy az operatív programokra vonatkozóan.

Tagállam

A művelet részletei:

- Konvergencia-célkitűzés

- Nem konvergencia-célkitűzés

(a nem kívánt rész törlendő)

A művelet rövid leírása adott esetben az alábbiakban felsorolt adatok felhasználásával

A program közös azonosító kódja (CCI-szám):

Az operatív programot jóváhagyó, ...-i .../200../EK bizottsági határozat

Az egyedi műveletekről szóló információk

pénzügyi adatok euróban kifejezve

A táblázat fejlécében szereplő szöveg: lásd az alábbiakban.

(1)(2)(3)(16)(17)(18)

Az illetékes hatóság képviselőjének neve, beosztása és aláírása:

Kelt: 20../../..

A táblázat fejlécében szereplő szöveg:

(minden egyes művelettel kapcsolatban közlendő információk)

1-5. oszlop: a művelet igazgatási részletei

(1) A művelet azonosítószáma (az irányító hatóság által a támogatás odaítéléséről szóló közigazgatási határozat meghozatalakor adott szám - legfeljebb 20 karakter).

(2) (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a művelet az 1. prioritási tengely alá tartozik: közösségi flottanyilvántartási szám (CFR) (kérjük, ne adja meg a lajstromozási számot)); a művelet csak egy hajóra vonatkozhat.

(3) A művelet végrehajtásának helye (közigazgatási terület)

(4) A művelet végrehajtási helyének NUTS III. kódja.

(5) Kedvezményezett (cégnév).

(6) Nem (férfi, nő)

7-10. oszlop: a művelet kiadásaira vonatkozó becslések, összhangban az irányító hatóság által a támogatás odaítéléséről szóló közigazgatási határozattal

(7) Az állami támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalakor figyelembe vett összköltség (EUR).

(8) Az állami támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalakor figyelembe vett összes állami költség (EUR).

(9) A művelet részére az Alapból nyújtott támogatás (EUR).

(10) A támogatás odaítéléséről szóló közigazgatási határozat elfogadásának időpontja (nn/hh/éééé).

11-15. oszlop: a műveletre vonatkozó fizikai adatok (osztályozás és fizikai végrehajtás)

(11) Intézkedés (2 számjegy) a nómenklatúrával összhangban (egy adott egyedi művelet csak egy intézkedésre vonatkozhat)

(12) Művelet (1 számjegy) a nómenklatúrával összhangban (egy adott egyedi művelet egynél több műveletre is vonatkozhat; ebben az esetben kérjük, soronként csak egy műveletet adjon meg, a kitöltésnél több sort is használhat)

(13) Végrehajtási adat (1 vagy 2 számjegy) a nómenklatúrával összhangban (egy adott művelet részét képező művelet egynél több végrehajtási adattal is jellemezhető; ebben az esetben soronként csak egy végrehajtási adat tüntethető fel, a kitöltésnél több sor is használható).

(14) Az elért fizikai mennyiség (valamennyi végrehajtási adathoz egy mennyiség adható meg)

(15) A művelet végrehajtásának állapota (1 számjegy): 0-ás kód (művelethez jóváhagyták a támogatást, de a kiadásokat még nem jelentették be az irányító hatóságnak)/1-es kód (folyamatban lévő művelet)/2-es kód (részleges végrehajtást követően ideiglenesen megszakított művelet)/3-as kód (részleges végrehajtást követően leállított művelet)/4-es kód (befejezett művelet).

16-18. oszlop: információk a művelet pénzügyi lebonyolításáról - nyilatkozat a támogatható kiadásokról és a vonatkozó állami támogatásról

(16) A kedvezményezett által igazolt és ténylegesen kifizetett támogatható kiadások (EUR), amelyek pontosságát ellenőrizték az e rendelet 39. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(17) Nemzeti hozzájárulás (EUR): a kedvezményezetteknek az 1198/2006/EK rendeletben meghatározott kereteken belül fizetett támogatások, beleértve az országos, regionális vagy helyi szintű szubvenciót és egyéb állami támogatást.

(18) A kedvezményezettek részére az Alapból nyújtott támogatás (EUR).

A PRIORITÁSI TENGELYEK, INTÉZKEDÉSEK, MŰVELETEK ÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOK NÓMENKLATÚRÁJA

1. prioritási tengely - Intézkedések a közösségi halászflotta kiigazítására

1.1. intézkedés: a halászati tevékenységes végleges beszüntetése

- 1. művelet: leselejtezés

- 1. adat: BT

- 2. adat: kW

- 2. művelet: a hajók halászaton kívüli tevékenységre való alkalmazása

- 1. adat: BT

- 2. adat: kW

- 3. művelet: a hajók mesterséges zátonyok létrehozására való alkalmazása

- 1. adat: BT

- 2. adat: kW

1.2. intézkedés: a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

- 1. művelet: a tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

- 1. adat: halászok száma/nap

- 2. adat: adott esetben az érintett hajók

1.3. intézkedés: halászhajók fedélzeti beruházásai és szelektivitás

- 1. művelet: a fedélzeti biztonság javítása

- 1. adat: az érintett hajó

- 2. művelet: a munkafeltételek javítása

- 1. adat: az érintett hajó

- 3. intézkedés: a higiénia javítása

- 1. adat: az érintett hajó

- 4. művelet: a termékminőség javítása

- 1. adat: az érintett hajó

- 5. művelet: az energiahatékonyság javítása

- 1. adat: az érintett hajó

- 6. intézkedés: a szelektivitás javítása

- 1. adat: az érintett hajó

- 7. művelet: motorcsere

- 1. adat: motorteljesítmény (korszerűsítés után) (kW)

- 2. adat: a kicserélt motorokhoz viszonyított teljesítménycsökkenés (-kW)

- 3. adat: az érintett hajó

- 8. művelet: a halászeszköz cseréje

- 1. adat: a kicserélt halászeszközök száma

- 2. adat: az érintett hajó

- 9. intézkedés: halászhajók egyéb fedélzeti beruházásai és szelektivitás

- 1. adat: az érintett hajó

1.4. intézkedés: kisüzemi part menti halászat

- 1. művelet: kisüzemi part menti halászat

- 1. adat: azon halászok/hajótulajdonosok száma, akik az egyes halászterületekhez való hozzáférésre vonatkozó feltételek szabályozásának és ellenőrzésének javítására kaptak támogatást

- 2. adat: azon halászok/hajótulajdonosok száma, akik arra kaptak támogatást, hogy előmozdítsák a halászati termékek termelési, feldolgozási és forgalmazási láncolatának szervezését

- 3. adat: azon halászok/hajótulajdonosok száma, akik a halászati erőkifejtésnek az erőforrások védelme céljából történő csökkentésére irányuló önkéntes lépések ösztönzésére kaptak támogatást

- 4. adat: azon halászok/hajótulajdonosok száma, akik a halászati erőkifejtést nem növelő technológiai innovációk ösztönzésére kaptak támogatást

- 5. adat: azon halászok/hajótulajdonosok teljes száma, akik a biztonsági képzés javítására kaptak támogatást

- 6. adat: azon női halászok/hajótulajdonosok száma, akik a biztonsági képzés javítására kaptak támogatást

- 7. adat: azon halászok/hajótulajdonosok teljes száma, akik a szakmai készségek javítására kaptak támogatást

- 8. adat: azon női halászok/hajótulajdonosok száma, akik a szakmai készségek javítására kaptak támogatást

1.5. intézkedés: a flottagazdálkodás miatti társadalmi-gazdasági kompenzációk

- 1. művelet: társadalmi-gazdasági kompenzációk

- 1. adat: a tevékenységi körüket szélesítő halászok teljes száma (adott eseten)

- 2. adat: a tevékenységi körüket szélesítő női halászok teljes száma (adott eseten)

- 3. adat: a halászati ágazatot korán elhagyó halászok teljes száma

- 4. adat: a halászati ágazatot korán elhagyó női halászok teljes száma

- 5. adat: a 40 évnél fiatalabb halászoknak nyújtott egyedi támogatások teljes száma

- 6. adat: a 40 évnél fiatalabb női halászoknak nyújtott egyedi támogatások száma

- 7. adat: a szakmai készségeiket fejlesztő halászok teljes száma

- 8. adat: a szakmai készségeiket fejlesztő női halászok száma

- 9. adat: a halászati ágazaton kívüli átképzési programban részt vevő halászok teljes száma

- 10. adat: a halászati ágazaton kívüli átképzési programban részt vevő női halászok száma

- 11. adat: képzéssel eltöltött napok száma

- 12. adat: a nem megújítható kompenzációban részesülő halászok teljes száma (adott eseten)

- 13. adat: a nem megújítható kompenzációban részesülő női halászok száma (adott eseten)

2. prioritási tengely - Akvakultúra, belvízi halászat, valamint a halászati és akvakultúratermékek feldolgozása és forgalmazása

2.1. intézkedés: akvakultúra

- 1. művelet: a termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével

- 1. adat: kékkagyló, tonna/év

- 2. adat: pénzkagyló, tonna/év

- 3. adat: osztriga, tonna/év

- 4. adat: tengeri sügér, tonna/év

- 5. adat: dörmögőhal, tonna/év

- 6. adat: nagy rombuszhal, tonna/év

- 7. adat: lazac, tonna/év

- 8. adat: tengervízben tenyésztett pisztráng, tonna/év

- 9. adat: angolna, tonna/év

- 10. adat: ponty, tonna/év

- 11. adat: édesvízben tenyésztett pisztráng, tonna/év

- 12. adat: tonhal, tonna/év

- 13. adat: egyéb fajok, tonna/év

- 14. adat: a vállalkozás mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)

- 2. művelet: a termelésben a meglévő halgazdaságok korszerűsítése vagy bővítése következtében beálló változás

- 1. adat: kékkagyló, tonna/év

- 2. adat: pénzkagyló, tonna/év

- 3. adat: osztriga, tonna/év

- 4. adat: tengeri sügér, tonna/év

- 5. adat: dörmögőhal, tonna/év

- 6. adat: nagy rombuszhal, tonna/év

- 7. adat: lazac, tonna/év

- 8. adat: tengervízben tenyésztett pisztráng, tonna/év

- 9. adat: angolna, tonna/év

- 10. adat: ponty, tonna/év

- 11. adat: édesvízben tenyésztett pisztráng, tonna/év

- 12. adat: tonhal, tonna/év

- 13. adat: egyéb fajok, tonna/év

- 14. adat: a vállalkozás mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)

- 3. művelet: halkeltetőből származó ivadékok számának növelése

- 1. adat: kékkagyló, darabszám/év

- 2. adat: pénzkagyló, darabszám/év

- 3. adat: osztriga, darabszám/év

- 4. adat: tengeri sügér, darabszám/év

- 5. adat: dörmögőhal, darabszám/év

- 6. adat: nagy rombuszhal, darabszám/év

- 7. adat: lazac, darabszám/év

- 8. adat: tengervízben tenyésztett pisztráng, darabszám/év

- 9. adat: angolna, darabszám/év

- 10. adat: ponty, darabszám/év

- 11. adat: édesvízben tenyésztett pisztráng, darabszám/év

- 12. adat: tonhal, darabszám/év

- 13. adat: egyéb fajok, darabszám/év

- 14. adat: a vállalkozás mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)

- 4. művelet: a vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések

- 1. adat: olyan egység, amely végrehajtotta az 1198/2006/EK rendelet 30. cikk (2) bekezdés a) pontjában előírt, a vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedéseket

- 2. adat: olyan egység, amely betartotta a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásait

- 3. adat: olyan egység, amely bevezette a biogazdálkodást

- 5. művelet: közegészségügyi intézkedések

- 1. adat: kompenzációban részesült kagylótenyésztő

- 6. művelet: állat-egészségügyi intézkedések

- 1. adat: kompenzációban részesült tenyésztő

2.2. intézkedés: belvízi halászat

- 1. művelet: belvízi halászhajók

- 1. adat: a korszerűsített hajó űrtartalma (BT)

- 2. adat: a korszerűsített hajó teljesítménye (kW)

- 3. adat: a halászaton kívüli tevékenységekre alkalmazott hajó űrtartalma (BT)

- 4. adat: a halászaton kívüli tevékenységekre alkalmazott hajó teljesítménye (kW)

- 5. adat: az érintett hajó

- 2. művelet: belvízi halászati létesítmények építésére irányuló beruházások

- 1. adat: támogatásban részesített egység

- 3. művelet: belvízi halászati létesítmények bővítésére, felszerelésére és korszerűsítésére irányuló beruházások

- 1. adat: támogatásban részesített egység

2.3. intézkedés: feldolgozás és forgalomba hozatal

- 1. művelet: feldolgozókapacitás növelése (új egységek építése és/vagy meglévő egységek bővítése)

- 1. adat: friss vagy hűtött termékek, tonna/év

- 2. adat: tartósított vagy félig tartósított termékek, tonna/év

- 3. adat: fagyasztott vagy mélyfagyasztott termékek, tonna/év

- 4. adat: egyéb feldolgozott termékek (előkészített halliszt, illetve füstölt, sózott vagy szárított termékek), tonna/év

- 5. adat: a vállalkozás mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)

- 2. művelet: feldolgozóegységek építése, bővítése, fejlesztése és korszerűsítése

- 1. adat: olyan egység, ahol javultak a higiéniai/munkakörülmények

- 2. adat: olyan egység, ahol javultak a környezeti feltételek

- 3. adat: olyan egység, amely jobb termelési rendszereket (minőség, technológiai innováció) vezetett be

- 4. adat: a vállalkozás mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)

- 3. művelet: új forgalmazási létesítmény építése

- 1. adat: alapterület m2-ben

- 2. adat: a vállalkozás mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)

- 4. művelet: meglévő forgalmazási létesítmények korszerűsítése

- 1. adat: olyan egység, ahol javultak a higiéniai/munkakörülmények

- 2. adat: olyan egység, ahol javultak a környezeti feltételek

- 3. adat: olyan egység, amely jobb rendszereket (minőség, technológiai innováció) vezetett be

- 4. adat: olyan egység, amely bevezette a halászati és akvakultúratermékek hulladékainak kezelését, feldolgozását és forgalmazását (4)

- 5. adat: olyan egység, amelynek haszna származott e vállalkozásméret (mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozás) szerint lebontott műveletből

3. prioritási tengely - Közös érdekeket célzó intézkedések

3.1. intézkedés: kollektív műveletek

- 1. adat: megalapított termelői szervezetek

- 2. adat: szerkezetátalakításon átesett termelői szervezetek

- 3. adat: szakmai készségeket fejlesztő vagy új képzési módszereket és eszközöket kifejlesztő művelet

- 4. adat: a kutatók és a halászati ágazat szereplői közötti partnerség ösztönzésére irányuló művelet

- 5. adat: a nők és férfiak közötti egyenlőséget szorgalmazó szervezetek és egyéb érdekeltek között a hálózatépítésre, valamint a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok cseréjére irányuló művelet

- 6. adat: egyéb művelet(ek)

3.2. intézkedés: a vízben élő növény- és állatfajok védelme és fejlesztése

- 1. adat: rögzített vagy mozgó létesítmények telepítésével védett tengeri terület (km2)

- 2. adat: a belvizek felújítására irányuló művelet

- 3. adat: a NATURA 2000 területekkel kapcsolatos művelet

- 4. adat: az ívási területekre és a felújított migrációs útvonalakra vonatkozó műveletek

3.3. intézkedés: halászkikötők, kirakodóhelyek és menedékek

- 1. művelet: a meglévő halászkikötőkbe történő beruházások

- 1. adat: a létesített hűtőtárolók űrtartalma m3-ben

- 2. adat: a hűtőtárolókon kívüli tárolók űrtartalma m3-ben

- 3. adat: a létesítmények kezelésével kapcsolatos művelet

- 4. adat: jéggyártó készülékekkel kapcsolatos művelet

- 5. adat: a létesítmények ellátásával (áram, víz, üzemanyag) kapcsolatos művelet

- 6. adat: egyéb létesítményekkel kapcsolatos művelet

- 7. adat: az átalakított rakpart területe m2-ben

- 8. adat: az átalakított rakpart hossza, m

- 9. adat: közvetlen értékesítésre alkalmas felület területe, m2

- 2. művelet: a kirakodóhelyek fejlesztésére és átalakítására irányuló beruházások

- 1. adat: támogatásban részesített kirakodóhely

- 3. művelet: kisméretű halászmenedékek építésére vagy korszerűsítésére irányuló, biztonsággal kapcsolatos beruházások

- 1. adat: támogatásban részesített menedékhely

- 4. művelet: kisméretű halászmenedékek korszerűsítésére irányuló, biztonsággal kapcsolatos beruházások

- 1. adat: támogatásban részesített menedékhely

3.4. intézkedés: új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése

- 1. adat: halászati és akvakultúratermékekre vonatkozó kampány

- 2. adat: a halászat imázsának javítására irányuló kampány

- 3. adat: olyan termékek ösztönzésére irányuló művelet, amelyeket a környezetre alacsony hatást gyakorló módszerekkel állítottak elő

- 4. adat: a 2081/92/EGK tanácsi rendelet ( 29 ) értelmében elismert termékek promóciójára irányuló művelet

- 5. adat: a halászati és akvakultúratermékekkel kapcsolatos minőségpolitika végrehajtására irányuló művelet

- 6. adat: a minőségtanúsítással kapcsolatos művelet

- 7. adat: a piacnak a többlettel vagy nem megfelelő mértékben kiaknázott fajokkal való ellátásának előmozdítására irányuló művelet

- 8. adat: piacfelmérések végrehajtására irányuló művelet

3.5. intézkedés: kísérleti műveletek

- 1. adat: innovációs technológia vizsgálata

- 2. adat: a gazdálkodási tervek és a halászati erőkifejtés elosztására vonatkozó tervek vizsgálata

- 3. adat: a halászeszközök szelektivitásának javítására, illetve a járulékos fogások és visszaengedett halak számának csökkentésére irányuló vizsgálati módszerek

- 4. adat: a halászati gazdálkodási technikák alternatív típusainak vizsgálatára irányuló művelet.

3.6. intézkedés: halászhajók átalakítása más célra való alkalmazásra

- 1. adat: történelmi örökség céljára átalakított hajó

- 2. adat: halászati kutatás céljára átalakított hajó (FR)

- 3. adat: képzési tevékenységek céljára átalakított hajó (TA)

- 4. adat: ellenőrzés céljára átalakított hajó (C)

4. prioritási tengely - A halászati területek fenntartható fejlesztése

4.1. intézkedés: A halászati területek fejlesztése

- 1. adat: a halászati területek versenyképességének erősítésére irányuló művelet

- 2. adat: a gazdasági tevékenységek szerkezetátalakítására és átállítására irányuló művelet

- 3. adat: tevékenységek diverzifikálására irányuló művelet

- 4. adat: a halászati termékeknél hozzáadott érték létrehozására irányuló művelet

- 5. adat: a kis halászközösségek és a turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra támogatására irányuló művelet

- 6. adat: a halászati területek környezetének védelmére irányuló művelet

- 7. adat: halászati területek termelési potenciáljának helyreállítására irányuló művelet

- 8. adat: a régióközi és transznacionális együttműködés előmozdítására irányuló művelet

- 9. adat: szakmai készségek megszerzésére, valamint a helyi fejlesztési stratégia előkészítésének és megvalósításának megkönnyítésére irányuló művelet

- 10. adat: a csoportok működési költségeihez való hozzájárulásra irányuló művelet

- 11. adat: a csoportok kommunikációs tevékenységére irányuló művelet

- 12. adat: egyéb művelet(ek)

5. prioritási tengely - Technikai segítségnyújtás

5.1. intézkedés: technikai segítségnyújtás

- 1. művelet: programok irányítása és végrehajtása

- 1. adat: az operatív program végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló művelet

- 2. adat: az igazgatási kapacitás bővítésére irányuló művelet

- 3. adat: kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatos művelet

- 4. adat: a halózatépítés megkönnyítésére irányuló művelet

- 5. adat: értékelési művelet

- 2. művelet: tanulmányok (az értékelés kivételével)

- 1. adat: tanulmányok

- 3. művelet: tájékoztatás és nyilvánosság

- 1. adat: nyilvánosságot biztosító művelet

- 2. adat: az érintett felek tájékoztatására irányuló művelet

- 4. művelet: egyéb technikai segítségnyújtási intézkedések

- 1. adat: egyéb fajta technikai segítségnyújtással kapcsolatos művelet.

IV. MELLÉKLET

A 43. CIKK SZERINTI, VÉLETLENSZERŰ STATISZTIKAI MINTAVÉTEL TECHNIKAI PARAMÉTEREI (MINTAVÉTEL)

(1) A véletlenszerű statisztikai mintavétel lehetővé teszi, hogy az összkiadásokra vonatkozó adatokból vett minta ellenőrzési eredményei alapján következtetések legyenek levonhatók, így bizonyosságot nyújt az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelő működésére.

(2) A rendszer működésére vonatkozó bizonyosságot a rendszerellenőrzés következtetéseiből és a véletlenszerű statisztikai mintavételi módszerrel kiválasztott mintában található műveletek ellenőrzéseiből adódó konfidenciaszint határozza meg. A bizonyosság magas fokának, vagyis az ellenőrzési kockázat csökkenésének eléréséhez az ellenőrző hatóságnak ötvöznie kell a rendszerellenőrzések és a műveletek ellenőrzéseinek eredményeit. Az ellenőrző hatóság először értékeli a rendszerek megbízhatóságát (magas, átlagos vagy alacsony) figyelembe véve a rendszerellenőrzések eredményeit és a rendszerellenőrzések eredményeit, így meghatározhatja a mintavétel technikai paramétereit, különösen a konfidenciaszintet és a várható hibaarányt. A tagállamok felhasználhatják az 1198/2006/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdése szerinti megfelelőségi felmérés alapján készült jelentés eredményeit is. A rendszerellenőrzésekből és a műveletek ellenőrzéseiből adódó kombinált bizonyossági szintnek magasnak kell lennie. A mintavételi műveletekhez használt konfidenciaszint nem lehet alacsonyabb 60 %-nál, ahol a lényegességi szint maximálisan 2 %. Alacsony megbízhatóságúként értékelt rendszer esetében a mintavételi műveletekhez használt konfidenciaszint nem lehet 90 %-nál kevesebb. Az ellenőrző hatóságnak az éves ellenőrzési jelentésében le kell írnia, milyen módon kapták meg a bizonyossági szintet.

(3) Az irányítási és ellenőrzési rendszerek megbízhatósága azoknak a kritériumoknak a segítségével állapítható meg, amelyeket az ellenőrző hatóság a rendszerek ellenőrzésére határoz meg, ezek közé tartozik a rendszerek összes kulcsfontosságú elemének számszerű felmérése, amelyekbe az operatív program irányításában és ellenőrzésében résztvevő legfontosabb hatóságokat és közreműködő szervezeteket is bevonják. Az elvégzett felmérésről készült feljegyzések egy példányát az ellenőrzési dossziéban kell tartani.

V. MELLÉKLET

AZ 1198/2006/EK RENDELET 61. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJA SZERINTI ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA MINTÁJA

1. BEVEZETÉS

- Az ellenőrzési stratégia kidolgozásáért felelős hatóság és minden egyéb résztvevő szervezet meghatározása. Az ellenőrzési stratégia kialakításához alkalmazott eljárás kifejtése.

- Az ellenőrzési stratégia általános célkitűzéseinek a részletezése.

- Az ellenőrző hatóság és egyéb, saját felelősségre ellenőrzést végrehajtó szervezetek feladatainak és felelősségének kifejtése.

- Annak feltüntetése, hogy az ellenőrző hatóság független az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól.

- Az ellenőrző hatóság megerősíti, hogy az 1198/2006/EK rendelet 61. cikke (3) bekezdése értelmében ellenőrzéseket végző szervezetek kellő funkcionális függetlenséggel rendelkeznek.

2. JOGALAP ÉS HATÁSKÖR

- Az nemzeti szabályozási keretek megjelölése, amelyek az ellenőrző hatóságot és annak feladatait érintik.

- A stratégia által lefedett időszak megjelölése.

3. MÓDSZERTAN

- A követendő ellenőrzési módszertan megjelölése, a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok (nem kizáró jelleggel ideértve az INTOSAI, az IFAC és az IIA szabványokat), ellenőrző kézikönyvek és egyéb különleges dokumentumok figyelembevételével.

4. ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS ÉS PRIORITÁSOK

- Lényegességi küszöbök a célok tervezéséhez és a hiányosságok jelentéséhez.

- A végrehajtandó ellenőrzési típusok megjelölése (rendszerellenőrzések, műveletek ellenőrzése).

- A rendszerellenőrzésekhez:

a) az ellenőrzési munkáért felelős szervezet vagy szervezetek felsorolása;

b) az ellenőrizendő szervezetek felsorolása;

c) a rendszerellenőrzések által lefedett bármilyen általános ügy megjelölése, például közbeszerzés, állami támogatás, környezetvédelmi követelmények, esélyegyenlőség és informatikai rendszerek.

- A műveletellenőrzésekhez:

a) az ellenőrzési munkáért felelős szervezet vagy szervezetek meghatározása;

b) a rendszerellenőrzéssel elért bizonyossági szint meghatározási kritériumainak megjelölése, valamint utalás a 43. cikkben megjelölt mintavételezési módszertan alkalmazásához felhasznált dokumentumokra;

c) a jelentős hibák felismerésekor teendő lépések meghatározási folyamatának a meghatározása.

- A teljes programozási időszakra meghatározott prioritások és ellenőrzési célkitűzések megjelölése és indoklása.

- A kockázatértékelési eredmények és a tervezett ellenőrzési munka közötti kapcsolat kifejtése.

- A következő évi ellenőrzési feladatok indikatív ütemterve táblázatos formában.

5. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

- Az alkalmazott eljárások megjelölése, beleértve a szervezetek és rendszerek előző ellenőrzési eredményei figyelembevételének mértékét (például a 2000-2006-os időszak ellenőrzései, a megfelelőségi felmérés keretében végzett ellenőrzési munka).

- Az érintett irányító hatóság, az igazoló hatóság és a közreműködő szervezetek megjelölése.

- A figyelembe vett kockázati tényezők megjelölése, beleértve a kockázati területekként azonosított bármilyen horizontális kérdést.

- Az eredmények megjelölése a kulcsfontosságú szervezetek, folyamatok, ellenőrzések és ellenőrizendő prioritási tengelyek meghatározása és fontossági sorrendbe állítása révén.

6. MÁSOK MUNKÁJÁRA TÖRTÉNŐ TÁMASZKODÁS

- Annak megjelölése, hogy más ellenőrök milyen mértékben ellenőriznek bizonyos alkotóelemeket, és erre a munkára milyen mértékben lehet esetlegesen támaszkodni.

- Annak kifejtése, hogy az ellenőrző hatóság hogyan fogja biztosítani az egyéb ellenőrző szervezetek által elvégzett munka minőségét, figyelembe véve a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványokat.

7. FORRÁSOK

- A tervezett elkülönítendő források megjelölése, legalább a következő évre.

8. JELENTÉSTÉTEL

- A belső jelentési eljárások megjelölése, például ideiglenes és végleges ellenőrzési jelentések, valamint az ellenőrzött szervezet azon jogának megjelölése, hogy meghallgassák, és magyarázatot adjon a záró állásfoglalás előtt.

VI. MELLÉKLET

AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS AZ ÉVES VÉLEMÉNY MINTÁJA

A. RÉSZ

Az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 61. cikkének (1) bekezdése e) pontjának i. alpontja és e rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerinti éves ellenőrzési jelentés mintája

1. BEVEZETÉS

- A felelős ellenőrző hatóság, valamint egyéb, a jelentés elkészítésében részt vevő szervezetek megjelölése.

- A 12 hónapos (referencia-)időszak megjelölése, amelyből a véletlenszerű minta származik.

- A jelentés által lefedett operatív program (CCI-szám), valamint irányító és igazoló hatóságai megjelölése.

- A jelentéskészítés lépéseinek leírása.

2. IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK,

- Az 1198/2006/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdésében szereplő leíráshoz képest az irányítási és az ellenőrzési rendszerekben történt bármely jelentős változás megjelölése, amelyről az ellenőrző hatóság értesült, valamint azon időpontok megjelölése, amikor a változások életbe léptek.

3. AZ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA VÁLTOZÁSAI

- Az ellenőrzési stratégián végrehajtott vagy javasolt bármilyen változtatás és a mögöttes okok megjelölése.

4. RENDSZERELLENŐRZÉSEK

- A rendszerellenőrzéseket végrehajtó szervezetek megjelölése, beleértve magát az ellenőrző hatóságot is.

- A végrehajtott ellenőrzések összefoglaló listája (ellenőrzött szervezetek).

- Az ellenőrzési stratégia keretén belül az ellenőrzés kiválasztási alapjának ismertetése.

- Az irányítási és ellenőrzési rendszerek számára az ellenőrzési munka és azok működéséből levonható alapvető eredmények és következtetések leírása, beleértve az irányítási vizsgálatok kielégítő voltát, az igazolási eljárásokat és az ellenőrzési nyomvonalat, a feladatok megfelelő szétválasztását és a Közösség elvárásainak és alapelveinek való megfelelést.

- Annak megjelölése, hogy valamely feltárt probléma rendszeresnek tekinthető-e, továbbá a meghozott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások számszerűsítését, valamint bármely kapcsolódó pénzügyi korrekció megjelölése.

5. A MŰVELETEK MINTÁINAK ELLENŐRZÉSE

- Azon szervezetek megjelölése, amelyek végrehajtották a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, az ellenőrző hatóságot is beleértve.

- A minta (minták) kiválasztási szempontjainak leírása.

- Adott esetben a lényegességi szint, a statisztikai minta esetében az alkalmazott konfidenciaszint, valamint az időszak megjelölése.

- Összefoglaló táblázat (lásd 9. pont), amely tartalmazza a Bizottságnak a naptári év (tárgyév, amely az ellenőrzési időszakban ér véget) folyamán bejelentett támogatható kiadásokat, az ellenőrzött kiadások összegét, valamint a Bizottságnak bejelentett támogatható kiadások teljes összegével kapcsolatban ellenőrzött kiadások százalékos arányát (mind az elmúlt naptári évre, mint halmozottan). A véletlenszerű mintavételre vonatkozó adatokat meg kell különböztetni a más mintákra vonatkozóktól.

- Az ellenőrzések legfontosabb eredményeinek leírása, különös tekintettel a szabálytalan kiadások összegének és az ellenőrzött véletlenszerű mintából eredő hibaarány feltüntetésére.

- Az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságára vonatkozó ellenőrzések eredményeiből levont következtetések megjelölése.

- A szabálytalanságok nyomon követésére vonatkozó információk, beleértve az előzőleg jelentett hibaarányok helyesbítését.

- Annak megjelölése, hogy valamely feltárt probléma rendszeresnek tekinthető-e, továbbá a meghozott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások számszerűsítését, valamint bármely kapcsolódó pénzügyi korrekció megjelölése.

6. KOORDINÁCIÓ AZ ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK ÉS AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁG ÁLTAL VÉGZETT FELÜGYELETI MUNKA KÖZÖTT

- Az 1198/2006/EK rendelet 61. cikke (3) bekezdése értelmében ellenőrzéseket végző egyéb ellenőrző szerveknek az ellenőrző hatóság általi felügyeletére vonatkozó eljárás leírása (adott esetben).

7. A KORÁBBI ÉVEKBEN VÉGZETT ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK NYOMON KÖVETÉSE

- A még hátralévő ellenőrzési ajánlások nyomon követéséről, valamint a korábbi években végzett rendszer- és műveletellenőrzések nyomon követéséről szóló információk.

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK (ADOTT ESETBEN)

9. A BEJELENTETT KIADÁSOKRA ÉS SZÚRÓPRÓBASZERŰ ELLENŐRZÉSEKRE VONATKOZÓ TÁBLÁZAT

Konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

Hivatkozás
(CCI-szám)
A tárgyévben bejelentett kiadásokA véletlenszerű mintához ellenőrzött kiadások a tárgyévbenA szabálytalan kiadások összege és százaléka (hibaarány) a véletlenszerű mintábanEgyéb ellenőrzött kiadások (1)Szabálytalan kiadások összege egyéb kiadásmintábanA bejelentett kiadások kumulatív összegeAz ellenőrzött kiadások kumulatív összege a bevallott kiadások kumulatív összegének százalékában
(2)(3)Összeg%
(1) A kiegészítő mintával, illetve a véletlenszerű mintával összefüggő kiadások a tárgyéven kívül.
(2) Az ellenőrzött kiadások összege.
(3) Az ellenőrzött kiadások százalékos aránya a Bizottságnak a tárgyévben bejelentett támogatható kiadások függvényében.

Nem konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

Hivatkozás
(CCI-szám)
A tárgyévben bejelentett kiadásokA véletlenszerű mintához ellenőrzött kiadások a tárgyévbenA szabálytalan kiadások összege és százaléka (hibaarány) a véletlenszerű mintábanEgyéb ellenőrzött kiadások (1)Szabálytalan kiadások összege egyéb kiadásmintábanA bejelentett kiadások kumulatív összegeAz ellenőrzött kiadások kumulatív összege a bevallott kiadások kumulatív összegének százalékában
(2)(3)Összeg. %
(1) A kiegészítő mintával, illetve a véletlenszerű mintával összefüggő kiadások a tárgyéven kívül.
(2) Az ellenőrzött kiadások összege.
(3) Az ellenőrzött kiadások százalékos aránya a Bizottságnak a tárgyévben bejelentett támogatható kiadások függvényében.

B. RÉSZ

Az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 61. cikkének (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja és e rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerinti éves vélemény mintája

Az Európai Bizottság [...] Főigazgatósága számára

1. BEVEZETÉS

Alulírott, a (tagállam által kijelölt szervezet neve) képviseletében megvizsgáltam a(z) (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) operatív program irányítási és ellenőrzési rendszereinek működését, hogy véleményt alkothassak arról, hogy e rendszerek elég hatékonyan működtek-e ahhoz, hogy elfogadható bizonyosságot nyújtsanak a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozatok helytállóságára és következésképpen az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan.

2. A VIZSGÁLAT HATÁLYA

A vizsgálat a programra vonatkozó ellenőrzési stratégiával összhangban a (év) július 1-jétől június 30-ig tartó időszakban került végrehajtásra és az 1198/2006/EK rendelet 61 cikke (1) bekezdése e) pontja i. alpontjának megfelelően a csatolt éves ellenőrzési jelentésben került bejelentésre.

Vagy

A vizsgálat hatályát nem korlátozták.

Vagy

A vizsgálat hatályát a következő tényezők korlátozták:

a)

b)

c) stb.

(A vizsgálat hatályának bármilyen korlátozása feltüntetendő, például bármilyen, rendszerből adódó probléma, az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságai, alátámasztó dokumentáció hiánya, jogi eljárás alá vont esetek stb., továbbá fel kell mérni az e tényezők által érintett kiadások és közösségi hozzájárulás összegét. Amennyiben az ellenőrző hatóság úgy tekinti, hogy a korlátozások nincsenek hatással a bejelentett végleges kiadásokra, erről nyilatkozni kell.)

3. VÉLEMÉNY

Vagy

(Fenntartás nélküli vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett időszakra vonatkozóan a ... (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer megfelel az 1198/2006/EK rendelet 57-61. cikkében és az 498/2007/EK bizottsági rendelet ( 30 ) VII. fejezetében előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működött ahhoz, hogy elfogadható bizonyosságot nyújtson a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozatok helytállóságára és következésképpen az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan.

Vagy

(Fenntartásos vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett időszakra vonatkozóan a ... (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelnek az 1198/2006/EK rendelet 57-61. cikkében és az 498/2007/EK rendelet VII. fejezetében előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működött ahhoz, hogy elfogadható bizonyosságot nyújtson a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozat helytállóságára és következésképpen az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan, kivéve a következő szempontokat ( 31 ): ...

Véleményem, amely szerint a rendszerek (e) szempontja(i) nem felel(nek) meg a követelményeknek, és/vagy azok nem oly módon működtek, hogy elfogadható bizonyosságot nyújtsanak a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozat helytállóságával kapcsolatban, a következő indokok támasztják alá ( 32 ):

Úgy vélem, hogy e fenntartás(ok) az összes bejelentett kiadás ...-ára vannak hatással. Így az érintett közösségi hozzájárulás ....

Vagy

(Elutasító vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett időszakra vonatkozóan a ... (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer nem felel meg az 1198/2006/EK rendelet 57-61. cikkében és az 498/2007/EK rendelet VII. fejezetében előírt követelményeknek, és nem működött elég hatékonyan ahhoz, hogy elfogadható bizonyosságot nyújtson a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozatok helytállóságára és következésképpen az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan.

Ez az elutasító vélemény az alábbiakon alapul ( 33 ): ...

Kelt:Aláírás:

VII. MELLÉKLET

AZ 1198/2006/EK TANÁCSI RENDELET 61. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK f) PONTJA, VALAMINT E RENDELET 44. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI, AZ OPERATÍV PROGRAMOKRA VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI ZÁRÓJELENTÉS ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT MINTÁJA

A. RÉSZ

Az ellenőrzési zárójelentés mintája

1. BEVEZETÉS

- A felelős ellenőrző hatóság, valamint egyéb, a jelentés elkészítésében részt vevő szervezetek megjelölése.

- Az utolsó referenciaidőszak megjelölése, amelyből a véletlenszerű mintavételezés történt.

- A jelentés által lefedett operatív program, valamint irányító és igazoló hatóságai megjelölése.

- A jelentéskészítés lépéseinek leírása.

2. AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK, VALAMINT AZ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA MÓDOSÍTÁSAI ( 34 )

- Az irányítási és ellenőrzési rendszerekben az 1198/2006/EK rendelet 71. cikkének (1) bekezdése szerinti leíráshoz képest történt bármely jelentős, az ellenőrző hatóságnak bejelentett módosítás, valamint a módosítás hatálybalépési időpontjának megjelölése.

- Az ellenőrzési stratégiát érintő bármely módosítás, valamint az ilyen módosítások okainak megjelölése

3. AZ 1198/2006/EK RENDELET 61. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK a) ÉS b) PONTJA, VALAMINT AZ E RENDELET 43. CIKKE ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT ELLENŐRZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A rendszerellenőrzésekhez:

- A rendszerellenőrzéseket végrehajtó szervezetek megjelölése, beleértve magát az ellenőrző hatóságot is.

- Az elvégzett ellenőrzések összefoglaló felsorolása: az ellenőrző szervezetek és az ellenőrzés éve.

- Az ellenőrzési stratégiával összefüggésben elvégzett ellenőrzések kiválasztási szempontjainak leírása ( 35 ).

- A legfontosabb eredmények, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerekre és azok működésére vonatkozóan az ellenőrzési munkából levont következtetések leírása, beleértve az irányítási ellenőrzések, igazoló eljárások és ellenőrzés megfigyelési adatainak megfelelőségét, a feladatok megfelelő szétválasztását és a közösségi követelményeknek és szakpolitikáknak való megfelelést (35) .

- Annak megjelölése, hogy valamely feltárt probléma rendszeresnek tekinthető-e, továbbá a meghozott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások számszerűsítését, valamint bármely vonatkozó pénzügyi korrekció megjelölése (35) .

A műveletellenőrzésekhez:

- A szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végrehajtó szervezetek megjelölése, beleértve magát az ellenőrző hatóságot is.

- A minta (minták) kiválasztási szempontjainak leírása.

- A lényegességi szint, valamint statisztikai minta esetében az alkalmazott konfidenciaszint, valamint adott esetben az időszak megjelölése.

- Az ellenőrzések legfontosabb eredményeinek leírása, különös tekintettel a szabálytalan kiadások összegének és az ellenőrzött véletlenszerű mintából eredő hibaarány feltüntetésére (35) .

- Az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságára vonatkozó ellenőrzések eredményeiből levont következtetések megjelölése.

- A szabálytalanságok nyomon követésére vonatkozó információk, beleértve az előzőleg jelentett hibaarányok helyesbítését.

- Annak megjelölése, hogy egy adott megállapított probléma rendszeresnek tekinthető-e, továbbá a meghozott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások számszerűsítését, valamint bármely vonatkozó pénzügyi korrekció megjelölése (35) .

4. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG NYOMON KÖVETÉSE

- A rendszerellenőrzések és műveleti ellenőrzések eredményeinek nyomon követésére vonatkozó információ.

5. AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁG KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁJA A ZÁRÓNYILATKOZAT ELKÉSZÍTÉSÉBEN

- Az irányító és igazoló hatóságok, valamint a közreműködő szervezetek programlezárási eljárására vonatkozó ellenőrzések összefoglalása.

- Az 1198/2006/EK rendelet 60. cikkének f) pontja szerint vezetett adósnyilántartásra vonatkozó ellenőrzés eredményeinek összefoglalása.

- Az alátámasztó dokumentumokkal kapcsolatosan bevallott összegek pontosságára vonatkozóan újra elvégzett ellenőrzések eredményeinek összefoglalása.

- Egyéb nemzeti vagy közösségi ellenőrző szervezetek jelentéseiben foglalt vizsgálati eredményeinek összefoglalása (kategóriánként felsorolva, hogy mely jelentéseket kapták meg és vizsgálták meg).

- Az ellenőrzési eredmények és a bejelentett szabálytalanságok nyomon követésével kapcsolatos információellenőrzés eredményeinek összefoglalása.

- A irányító és igazoló hatóságok által a fenntartás nélküli vélemény lehetővé tételének érdekében elvégzett kiegészítő munka vizsgálati eredményeinek összefoglalása.

- Egyéb.

6. A VIZSGÁLAT HATÁLYÁNAK KORLÁTOZÁSA AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁG ÁLTAL

- Jelenteni kell bármely, az ellenőrző hatóság által végzett vizsgálat hatályát korlátozó tényező részleteit ( 36 ).

- Meg kell állapítani az érintett kiadások és közösségi hozzájárulás hozzávetőleges összegét.

7. JELENTETT SZABÁLYTALANSÁGOK

- Igazolás arról, hogy a szabálytalanságok jelentésének és nyomon követésének eljárása, beleértve a rendszerből adódó problémák kezelését, a szabályozó követelményeknek megfelelően történt.

- Igazolás az 1198/2006/EK rendelet 70. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint jelentett szabálytalanságokról szóló végrehajtási zárójelentésben megadott információk pontosságáról.

- A rendszerből adódónak tekintett szabálytalansági esetek jegyzéke, valamint az érintett kiadások összegei.

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK (ADOTT ESETBEN)

9. A BEJELENTETT KIADÁSOKRA ÉS SZÚRÓPRÓBASZERŰ ELLENŐRZÉSEKRE VONATKOZÓ TÁBLÁZAT

Konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

Hivatkozás
(CCI-szám)
A tárgyévben bejelentett kiadásokA véletlenszerű mintához ellenőrzött kiadások a tárgyévbenA szabálytalan kiadások összege és százaléka (hibaarány) a véletlenszerű mintábanEgyéb ellenőrzött kiadások (1)Szabálytalan kiadások összege egyéb kiadásmintábanA bejelentett kiadások kumulatív összegeAz ellenőrzött kiadások kumulatív összege a bevallott kiadások kumulatív összegének százalékában
(2)(3)Összeg%
(1) A kiegészítő mintával, illetve a véletlenszerű mintával összefüggő kiadások a tárgyéven kívül.
(2) Az ellenőrzött kiadások összege.
(3) Az ellenőrzött kiadások százalékos aránya a Bizottságnak a tárgyévben bejelentett támogatható kiadások függvényében.

Nem konvergencia-célkitűzés szerinti régiók

Hivatkozás
(CCI-szám)
A tárgyévben bejelentett kiadásokA véletlenszerű mintához ellenőrzött kiadások a tárgyévbenA szabálytalan kiadások összege és százaléka (hibaarány) a véletlenszerű mintábanEgyéb ellenőrzött kiadások (1)Szabálytalan kiadások összege egyéb kiadásmintábanA bejelentett kiadások kumulatív összegeAz ellenőrzött kiadások kumulatív összege a bevallott kiadások kumulatív összegének százalékában
(2)(3)Összeg%
(1) A kiegészítő mintával, illetve a véletlenszerű mintával összefüggő kiadások a tárgyéven kívül.
(2) Az ellenőrzött kiadások összege.
(3) Az ellenőrzött kiadások százalékos aránya a Bizottságnak a tárgyévben bejelentett támogatható kiadások függvényében.

B. RÉSZ

Zárónyilatkozat

Az Európai Bizottság [...] Főigazgatósága számára

1. BEVEZETÉS

Alulírott, a(z) (a tagállam által kijelölt szervezet neve) képviseletében a(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időtartama) operatív program esetében megvizsgáltam a programon az ellenőrző hatóság által, illetve annak hatáskörében az ellenőrző stratégiával összhangban elvégzett ellenőrzési munka eredményeit [és elvégeztem az általam szükségesnek ítélt kiegészítő munkát]. A vizsgálat, valamint az általam elvégzett kiegészítő munka eredményeinek összefoglalása a csatolt ellenőrzési zárójelentésben található (amely a 2015. január 1-jétől2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó éves ellenőrzési jelentések által megkövetelt információkat is tartalmazza). Ezt a munkát azzal a szándékkal terveztem és végeztem, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az operatív programhoz való közösségi támogatás mérlegére vonatkozó kifizetési kérelem helyes és érvényes-e, valamint hogy az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban foglalt ügyletek jogszerűek és szabályosak-e.

2. A VIZSGÁLAT HATÁLYA

A vizsgálat végrehajtása a programra vonatkozó ellenőrzési stratégiával összhangban történt, és a csatolt ellenőrzési zárójelentésben az 1198/2006/EK rendelet 61. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint jelentették.

Vagy

A vizsgálat hatályát nem korlátozták.

Vagy

A vizsgálat hatályát a következő tényezők korlátozták:

a)

b)

c), stb.

(A vizsgálat hatályának bármilyen korlátozása feltüntetendő, például bármilyen, rendszerből adódó probléma, az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságai, alátámasztó dokumentáció hiánya, jogi eljárás alá vont esetek stb., és fel kell mérni az ilyen tényezők által érintett kiadások, valamint a közösségi támogatás összegét. Amennyiben az ellenőrző hatóság úgy tekinti, hogy a korlátozások nincsenek hatással a bejelentett végleges kiadásokra, erről nyilatkozni kell.)

3. SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS HIBAARÁNYOK

Vagy

Az ellenőrzési munkában fellelhető szabálytalan esetek és hibaarányok nem olyan mértékűek, hogy kizárnák a fenntartás nélküli vélemény adásának lehetőségét, tekintve hogy az irányító hatóság kielégítően kezelte őket, illetve előfordulásuk időbeli alakulását.

Vagy

Az ellenőrző munkában található szabálytalan esetek és hibaarányok, valamint az a mód, ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, kizárja a fenntartás nélküli vélemény adásának lehetőségét. Ezeknek az eseteknek a jegyzékét az ellenőrzési zárójelentés tünteti fel, esetleg rendszerből adódó jellegükkel és a probléma kiterjedésével együtt. Az ilyen tényezők által esetleg érintett összes bejelentett kiadás és állami támogatás összege hozzávetőlegesen.... Ennek következményeként a megfelelő, esetleg érintett közösségi támogatás ...

4. VÉLEMÉNY

Vagy

(Fenntartás nélküli vélemény)

Amennyiben a vizsgálat hatálya nem volt korlátozva, és a szabálytalan esetek és hibaarányok, valamint annak módja, ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, nem zárják ki a fenntartás nélküli véleményt:

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a záró költségnyilatkozat valamennyi anyagi vonatkozásban megfelelően mutatja be az operatív program keretében kifizetett kiadásokat, valamint a programhoz való közösségi támogatás mérlegére vonatkozó kifizetési kérelem érvényes, és az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban szereplő ügyletek jogszerűek és szabályosak.

Vagy

(Fenntartásos vélemény)

Amennyiben a vizsgálat hatálya korlátozva volt és/vagy a szabálytalan esetek és hibaarányok, valamint annak módja, ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, fenntartásos véleményt tesznek lehetővé, azonban az összes vonatkozó kiadásra vonatkozóan nem tesznek indokolttá elutasító véleményt:

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a záró költségnyilatkozat valamennyi anyagi vonatkozásban megfelelően mutatja be az operatív program keretében kifizetett kiadásokat, valamint az ilyen programhoz való közösségi támogatás mérlegére vonatkozó kifizetési kérelem érvényes, és az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban foglalt ügyletek jogszerűek és szabályosak, kivéve a 2. pont alatt említett eseteket és/vagy a 3. pont alatti, a hibaarányokkal és szabálytalanságokkal, valamint annak módjával kapcsolatos megállapításokat, és ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, amelynek hatása a fentiekben van számszerűsítve. Úgy vélem, hogy e korlátozás(ok) az összes bejelentett kiadás ... -ára vannak hatással. Így az érintett közösségi hozzájárulás ....

Vagy

(Elutasító vélemény)

Amennyiben a vizsgálat hatályát tekintve jelentős korlátozások, hibaarányok, illetve szabálytalan esetek voltak tapasztalhatók, valamint ezek irányító hatóság általi kezelésének módja olyan, hogy számottevő további munka nélkül semmiféle következtetés nem vonható le a záró költségnyilatkozat megbízhatóságára vonatkozóan:

A fentiekben említett vizsgálat, különös tekintettel pedig a 2. pont alatt említett ügyekre és/vagy a 3. pont alatt említett hibaarányok, szabálytalan esetek, valamint az alapján, hogy ezeket az irányító hatóság nem kielégítően kezelte, az a véleményem, hogy a záró költségnyilatkozat nem mutatja be megfelelően valamennyi anyagi vonatkozásban az operatív program keretében kifizetett kiadásokat, ennek következményeként az ilyen programhoz való közösségi támogatás mérlegére vonatkozó kifizetési kérelem nem érvényes, és az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban szereplő ügyletek nem jogszerűek és nem szabályosak.

Dátum:Aláírás:

VIII. MELLÉKLET

A 44. CIKK (5) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN AZ OPERATÍV PROGRAM RÉSZLEGES LEZÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT MINTÁJA

Az Európai Bizottság [...] Főigazgatósága számára

A(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programot irányító hatóság benyújtotta a [...-án/-én végrehajtott (dátum, ameddig a műveletek végrehajtásra kerültek)/... és ... között végrehajtott (dátumok, amelyek között a műveletek végrehajtásra kerültek)] műveletekre vonatkozó költségnyilatkozatot, és e műveletekre vonatkozóan a program részleges lezárását kéri az 1198/2006/EK rendelet 85. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint.

Alulírott, a (tagállam által kijelölt szervezet neve) képviseletében megvizsgáltam az ezen a programon az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 61. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. és ii. alpontja szerint kiadott éves ellenőrzési jelentésekben és az éves véleményekben közzétett elvégzett ellenőrzési munka eredményeit a ... évre/évekre vonatkozóan.

Ezen munkát azzal a szándékkal terveztem és végeztem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy a szóban forgó költségnyilatkozat helyes és érvényes-e, valamint az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban szereplő ügyletek jogszerűek és szabályosak-e.

Vélemény

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) program irányító hatósága által az elvégzett műveletekre vonatkozó, a [...-án/-én /... és ... között elvégzett] műveletekre tekintettel a program részleges lezárása céljából előterjesztett költségnyilatkozat valamennyi anyagi vonatkozásban helyesen mutatja be a kifizetett kiadásokat, valamint hogy az ennek alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályosak.

Dátum:Aláírás:

IX. MELLÉKLET

IGAZOLÁS, KÖLTSÉGNYILATKOZAT ÉS KIFIZETÉSI KÉRELEM

A. RÉSZ

Igazolás, költségnyilatkozat és időközi kifizetési kérelem

B. RÉSZ

Igazolás, költségnyilatkozat és az utolsó kifizetés iránti kérelem

X. MELLÉKLET

A VISSZAVONT ÉS VISSZAFIZETTETETT, A FÜGGŐBEN LÉVŐ ÉS A 46. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VISSZA NEM FIZETTETHETŐ ÖSSZEGEKRŐL SZÓLÓ ÉVES NYILATKOZAT

1. A támogatásra jogosult régiók tekintetében a költségnyilatkozatokból levont, a 20.... év során visszavont összegek

Visszavont összegek (1)
A konvergencia-célkitűzés alapján
abcdefg
Prioritási tengelyA kedvezményezettek által kifizetett, visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (2)A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulás visszavont összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszavont összege EUR-ban (3)A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (4)A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont összege EUR-banA 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kapcsolódó EHA-hozzájárulás összege EUR-ban (5)
1
2
3
4
5
Összesen
A nem konvergencia-célkitűzés alapján
abcdefg
Prioritási tengelyA kedvezményezettek által kifizetett, visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (2)A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulás visszavont összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszavont (3) összege EUR-banA 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kiadások teljes összege EUR-ban (4)A közpénzből való kapcsolódó hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont összege EUR-banA 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszavont kapcsolódó EHA-hozzájárulás összege EUR-ban (5)
1
2
3
4
5
Összesen
(1) A táblázat e részében (visszavont összegek) a Bizottságnak már bejelentett, a programból szabálytalanság nyomán visszavont kiadások szerepelnek. Az 1. táblázat kitöltése esetén az e melléklet 2., 3. és 4. táblázatát nem kell kitölteni.
(2) A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett, visszavont kiadások teljes összege.
(3) A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett, visszavont EHA-kiadások teljes összege.
(4) A b) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.
(5) A d) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

2. A támogatható régiók tekintetében a költségnyilatkozatokból levont, a 20.... év során visszafizetendő összegek

Visszafizettetett összegek (1)
A konvergencia-célkitűzés alapján
hijklmn
Prioritási tengelyA kedvezményezettek által kifizetett kiadások teljes összege EUR-ban (2)A közpénzből való hozzájárulás visszafizettetett (3) összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizettetett (4) összege EUR-banA 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kiadások teljes összege EUR-ban (5)A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett összege EUR-ban (6)A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (7)
1
2
3
4
5
Összesen
A nem konvergencia-célkitűzés alapján
hijklmn
Prioritási tengelyA kedvezményezettek által kifizetett kiadások teljes összege EUR-ban (2)A közpénzből való hozzájárulás visszafizettetett (3) összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizettetett (4) összege EUR-banA 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kiadások teljes összege EUR-ban (5)A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett összege EUR-ban (6)A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizettetett kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (7)
1
2
3
4
5
Összesen
(1) E táblázatban (visszafizettetett összegek) azok a kiadások szerepelnek, amelyek egyelőre még benne vannak a programban, de visszafizettetési eljárás van folyamatban velük kapcsolatban, illetve amelyeket a visszafizettetést követően levontak. A 2. táblázat kitöltése esetén az e melléklet 1., 3. és 4. táblázatát nem kell kitölteni.
(2) A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett azon kiadások teljes összege, amelyek tekintetében a közpénzből való kapcsolódó hozzájárulást visszafizettették.
(3) A kedvezményezettel ténylegesen visszafizettetett közpénzből való hozzájárulás összege
(4) A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett, visszafizettetett kapcsolódó EHA-kiadások teljes összege.
(5) Az i) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.
(6) A j) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.
(7) A k) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

3. A 20... december 31-én függőben lévő visszafizetendő összegek

Konvergencia
abcdefgh
Prioritási tengelyA visszafizettetési eljárás megindításának éveA kedvezményezettek által kifizetett támogatható kiadások teljes összege EUR-ban (1)A közpénzből való hozzájárulás visszafizetendő (2) összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizetendő (3) összege EUR-banA 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságokhoz kapcsolódó kiadások teljes összege EUR-ban (4)A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő összege EUR-ban (5)A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (6)
12007
2008
22007
2008
32007
2008
Összesen
Nem konvergencia
abcdefgh
Prioritási tengelyA visszafizettetési eljárás megindításának éveA kedvezményezettek által kifizetett támogatható kiadások teljes összege EUR-ban (1)A közpénzből való hozzájárulás visszafizetendő (2) összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás visszafizetendő (3) összege EUR-banA 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságokhoz kapcsolódó kiadások teljes összege EUR-ban (4)A közpénzből való hozzájárulásnak a 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő összege EUR-ban (5)A 498/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő kapcsolódó EHA-kiadások összege EUR-ban (6)
12007
2008
22007
2008
32007
2008
Összesen
(1) A d) oszlopban szereplő, közpénzből való hozzájáruláshoz kapcsolódó, a kedvezményezett által kifizetett kiadások összege.
(2) A visszafizettetési eljárás tárgyát képező közpénzből való hozzájárulás a kedvezményezett szintjén.
(3) A visszafizettetési eljárás tárgyát képező EHA-hozzájárulás a kedvezményezett szintjén.
(4) A c) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.
(5) A d) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.
(6) Az e) oszlopban szereplő összeg azon része, amelyet a 498/2007/EK rendelet 55. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek be.

4. A 20... december 31-i állapot szerint nem visszafizettethető összegek

Konvergencia
abcdefghijkl
A művelet számaPrioritási tengelyA szabálytalanság azonosító száma (ha van) (1)A visszafizettetési eljárás megindításának éveA kedvezményezettek által kifizetett összes, nem visszafizettethetőnek minősített kiadás (2)A közpénzből való hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (3) minősített összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (4) minősített összege EUR-banA közpénzből való hozzájárulásnak a kedvezményezett részére történő utolsó kifizetésének dátumaA nem visszafizettethetőség megállapításának dátumaA nem visszafizettethetőség okaA visszafizettetés érdekében tett intézkedések, ideértve a visszafizettetési utasítás dátumátA közösségi részt az Európai Unió költségvetéséből kell-e fedezni (I/N)
X20..
Y20..
Z20..
Összesen
Nem konvergencia
abcdefghijkl
A művelet számaPrioritási tengelyA szabálytalanság azonosító száma (ha van) (1)A visszafizettetési eljárás megindításának éveA kedvezményezettek által kifizetett összes, nem visszafizettethetőnek minősített kiadás (2)A közpénzből való hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (3) minősített összege EUR-banA kapcsolódó EHA-hozzájárulás nem visszafizettethetőnek (4) minősített összege EUR-banA közpénzből való hozzájárulásnak a kedvezményezett részére történő utolsó kifizetésének dátumaA nem visszafizettethetőség megállapításának dátumaA nem visszafizettethetőség okaA visszafizettetés érdekében tett intézkedések, ideértve a visszafizettetési utasítás dátumátA közösségi részt az Európai Unió költségvetéséből kell-e fedezni (I/N)
X20..
Y20..
Z20..
Összesen
(1) A szabálytalanság hivatkozási száma vagy egyéb, a 498/2007/EK rendelet 40. cikkének (4) bekezdésében említett azonosító szám.
(2) Az f) oszlopban szereplő közpénzből való hozzájáruláshoz kapcsolódó, a kedvezményezett által kifizetett költség összege.
(3) A közpénzből való hozzájárulás kifizetett összege, amelyről megállapítást nyert, hogy nem visszafizettethető, vagy, amely esetében várhatóan nem kerül sor visszafizetésre.
(4) Az EHA-hozzájárulás kifizetett összege, amelyről megállapítást nyert, hogy nem visszafizettethető, vagy, amely esetében várhatóan nem kerül sor visszafizetésre.

XI. MELLÉKLET

A 46. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI RÉSZLEGES LEZÁRÁSRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGNYILATKOZAT MINTÁJA

Költségnyilatkozat prioritási tengelyenként részleges lezárás esetén

Operatív program hivatkozási száma (CCI-szám):

Tagállam:

A Bizottsághoz történő megküldés időpontja:

A konvergencia-célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiókban a ../../.. és ../12/31 között végrehajtott műveletek összes igazolt, támogatható kiadása:

Prioritási tengely2007–2015
Összes igazolt kiadásKözpénzből való hozzájárulás
Az Alap hozzájárulásaNemzeti hozzájárulás
1. prioritási tengely: összesen
2. prioritási tengely: összesen
3. prioritási tengely: összesen
4. prioritási tengely: összesen
5. prioritási tengely: összesen
Végösszeg

A nem konvergencia-célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiókban a ../../.. és ../12/31 között végrehajtott műveletek összes igazolt, támogatható kiadása:

Prioritási tengely2007–2015
Összes igazolt kiadásKözpénzből való hozzájárulás
Az Alap hozzájárulásaNemzeti hozzájárulás
1. prioritási tengely: összesen
2. prioritási tengely: összesen
3. prioritási tengely: összesen
4. prioritási tengely: összesen
5. prioritási tengely: összesen
Végösszeg

XII. MELLÉKLET

AZ 1198/2006/EK RENDELET 71. CIKKE ÉS AZ E RENDELET 47. CIKKE SZERINTI IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK LEÍRÁSA

A. RÉSZ

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

1.1. Információk, amelyeket a következők nyújtottak be:

- tagállam [neve]:

- a program megnevezése és CCI-száma:

- a fő kapcsolattartó személy neve, e-mail címe és faxszáma: (a leírások összehangolásáért felelős szervezet).

1.2. A megadott információ az (év/hónap/napján) fennálló állapotot írja le.

1.3. A rendszer struktúrája (az irányítási és ellenőrzési rendszerbe bevont szervezetek közötti szervezeti kapcsolatot bemutató általános információ és folyamatábra)

1.3.1.

Irányító hatóság (az irányító hatóság neve, címe és kapcsolattartó személye)

1.3.2.

Közreműködő szervezetek (a közreműködő szervezetek neve, címe és kapcsolattartó személye)

1.3.3.

Igazoló hatóság (az igazoló hatóság neve, címe és kapcsolattartó személye)

1.3.4.

Ellenőrző hatóság és az ellenőrző hatóság felelősségi körében ellenőrzéseket végző szervezetek (az ellenőrző hatóság vagy egyéb ellenőrző szervezetek neve, címe és kapcsolattartó személye)

1.4. Az Alap hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának biztosítására az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok és a közreműködő szervezetek részére adott útmutató (időpont és hivatkozás)

2. IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

2.1. Az irányító hatóság és fontosabb feladatai

2.1.1.

Az irányító hatóságot feladatai elvégzésére felhatalmazó hivatalos kijelölés időpontja és formája

2.1.2.

Az irányító hatóság által közvetlenül végzett feladatok részletes leírása

2.1.3.

Az irányító hatóság által hivatalosan átruházott feladatok (feladatok, közreműködő szervezetek, az átruházás formája)

2.2. Az irányító hatóság szervezeti felépítése

2.2.1.

Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

2.2.2.

Az irányító hatóság/közreműködő szervezet személyzete általi felhasználás céljából írásban rögzített eljárások (időpont és hivatkozás)

2.2.3.

Eljárások leírása a műveletek kiválasztására és jóváhagyására, valamint annak biztosítására, hogy végrehajtásuk teljes időtartama alatt megfeleljenek a vonatkozó közösségi és nemzeti szabályoknak (az 1198/2006/EK rendelet 59. cikkének a) pontja).

2.2.4.

A műveletek vizsgálata (az 1198/2006/EK rendelet 59. cikkének b) pontja).

- A vizsgálati eljárások leírása

- A vizsgálatokat elvégző szervezetek

- Az ennek céljából írásban rögzített eljárások (útmutatókra való hivatkozás)

2.2.5.

A visszatérítés iránti kérelmek feldolgozása

- Azon eljárások leírása, amelyeket a visszatérítési kérelmek átvétele, vizsgálata és jóváhagyása során alkalmaznak, és amelyekkel a kedvezményezettek számára a kifizetések engedélyezése, végrehajtása és elszámolása történik (beleértve az összes bevont szervet felsoroló folyamatábrát).

- A visszatérítési kérelem feldolgozása során az egyes lépéseket végrehajtó szervezetek

- Az ennek céljából írásban rögzített eljárások (útmutatókra való hivatkozás)

2.2.6.

Annak leírása, hogy az irányító hatóság milyen módon továbbítja az információkat az igazoló hatóság részére

2.2.7.

A tagállam által megállapított és az operatív programra alkalmazandó jogosultsági szabályok

2.3. A feladatok elkülönítési módjának leírása azokban az esetekben, amikor az irányító, illetve igazoló hatóságként ugyanazt a szervet jelölik ki

2.4. Közbeszerzésre, állami támogatásra, esélyegyenlőségre és környezetvédelemre vonatkozó szabályok

2.4.1.

Az alkalmazandó szabályokra vonatkozóan kiadott utasítások és útmutatások (időpont és hivatkozás)

2.4.2.

Az alkalmazandó szabályok (pl. az irányítási ellenőrzések, vizsgálatok, ellenőrzések) tiszteletben tartásának biztosítására tervezett intézkedések.

2.5. Ellenőrzési nyomvonal

2.5.1.

Annak leírása, hogy az 498/2007/EK rendelet 41. cikkében meghatározott követelmények hogyan valósulnak meg a program és/vagy az egyedi prioritások keretében

2.5.2.

Az alátámasztó dokumentumok kedvezményezettek általi megőrzésére adott utasítások (időpont és hivatkozás)

- A megőrzés időtartamának feltüntetése

- A dokumentumok megőrzésének formája

2.6. Szabálytalanságok és visszafizettetés

2.6.1.

A szabálytalanságok jelentésére és korrekciójára, valamint az adósságok nyilvántartására és a jogtalan kifizetések behajtására vonatkozóan kiadott utasítások (időpont és hivatkozás)

2.6.2.

Azon eljárás leírása (beleértve a folyamatábrát), amely biztosítja, hogy a(z) 498/2007/EK rendelet 55. cikkének megfelelően teljesítik a szabálytalanságok Bizottság részére történő bejelentésére vonatkozó kötelezettséget.

3. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK

Megjegyzés: Ezt a részt valamennyi közreműködő szervezetre vonatkozóan külön-külön kell kitölteni. Kérjük, jelölje meg azt a hatóságot, amely a feladatot a közreműködő szervezetre ruházta.

3.1. A közreműködő szervezetek és fontosabb feladataik

3.1.1.

A közreműködő szervezetek fontosabb funkcióinak/feladatainak részletes leírása

3.2. Az egyes közreműködő szervezetek felépítése

3.2.1.

Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

3.2.2.

A közreműködő szervezet személyzete általi felhasználás céljából írásban rögzített eljárások (időpont és hivatkozás)

3.2.3.

A műveletek kiválasztására és jóváhagyására szolgáló eljárások leírása (ha azok leírása nem szerepel a 2.2.3. pont alatt)

3.2.4.

A műveletek vizsgálata (az 1198/2006/EK rendelet 59. cikkének b) pontja szerint) (ha annak leírása nem szerepel a 2.2.4. pont alatt)

3.2.5.

A visszatérítés iránti kérelmek feldolgozásának leírása (ha annak leírása nem szerepel a 2.2.5. pont alatt)

4. IGAZOLÓ HATÓSÁG:

4.1. Igazoló hatóság és fontosabb feladatai

4.1.1.

Az igazoló hatóságot feladatai elvégzésére felhatalmazó hivatalos kijelölés időpontja és formája

4.1.2.

Az igazoló hatóság által végzett feladatok részletes leírása

4.1.3.

Az igazoló hatóság által hivatalosan átruházott feladatok (feladatok, közreműködő szervezetek, az átruházás formája)

4.2. Az igazoló hatóság szervezeti felépítése

4.2.1.

Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

4.2.2.

Az igazoló hatóság személyzete általi felhasználás céljából írásban rögzített eljárások (időpont és hivatkozás)

4.3. Költségnyilatkozatok igazolása

4.3.1.

Azon eljárás leírása, amely alapján a költségnyilatkozatok elkészítése, igazolása és a Bizottsághoz való benyújtása történik.

4.3.2.

Azon lépések leírása, amelyeket az igazoló hatóság tesz az 1198/2006/EK rendelet 60. cikkében meghatározott követelmények teljesítésére.

4.3.3.

Intézkedések arra vonatkozóan, hogy az igazoló hatóság számára rendelkezésre álljon a műveletekre, továbbá az irányító hatóság, a közreműködő szervezetek és az ellenőrző hatóság által végzett vizsgálatokra és ellenőrzésekre vonatkozó részletes információ.

4.4. Számviteli rendszer

4.4.1.

A létrehozandó és a Bizottság részére benyújtandó, a kiadások igazolására használt számviteli rendszer leírása

- Decentralizált rendszer esetében az összesített adatoknak az igazoló hatóság részére történő továbbítására szolgáló intézkedések

- A létrehozandó számviteli rendszer és az információs rendszer közötti kapcsolat (6. pont)

4.4.2.

A számviteli rendszer részletezése:

- Összes kiadás prioritási tengelyek szerint:

4.5. Visszafizetendő összegek

4.5.1.

A Közösségi támogatás azonnali visszafizettetésének biztosítására szolgáló rendszer leírása

4.5.2.

Az adós főkönyvének fenntartására és a bejelentendő kiadásokból visszaszerzett összegek levonására tett intézkedések

5. ELLENŐRZŐ HATÓSÁG ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK

5.1. Az ellenőrző hatóság és az annak felelősségi körében ellenőrzéséket végző ellenőrző szervezetek fontosabb feladatainak és kapcsolatainak leírása

5.2. Az ellenőrző hatóság és az annak felelősségi körébe tartozó ellenőrző szervezetek felépítése

5.2.1.

Szervezeti ábra (beleértve az elkülönített álláshelyek indikatív számát)

5.2.2.

Rendelkezések a függetlenség biztosítására

5.2.3.

A szükséges képzettség, illetve gyakorlat

5.2.4.

A könyvvizsgálói jelentésekből adódó ajánlások és korrekciós intézkedések végrehajtására vonatkozó monitoring eljárás leírása

5.2.5.

A többi ellenőrző szervezet munkájának az ellenőrző hatóság általi felügyeletére vonatkozó eljárások leírása (adott esetben)

5.3. Éves ellenőrzési jelentés, éves vélemény és zárónyilatkozat

Az éves ellenőrzési jelentés, az éves vélemény és a zárónyilatkozat elkészítési folyamatának leírása

6. INFORMÁCIÓS RENDSZER (AZ 1198/2006/EK RENDELET 59. CIKKÉNEK c) PONTJA)

6.1. Az információs rendszer leírása, beleértve a folyamatábrát (központi vagy közös hálózati rendszer, illetve decentralizált rendszer a rendszerek közötti kapcsolatokkal együtt)

6.2. Annak megjelölése, hogy a rendszer működik-e már, hogy megbízható pénzügyi és statisztikai információkat gyűjtsön a 2007 és 2013 közötti programok megvalósítására vonatkozóan.

- Ha a rendszer még nem működik, kérjük megadni a működés megkezdésének időpontját.

B. RÉSZ

Az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 71. cikkének (2) bekezdése és az e rendelet 50. cikke alapján az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségéről kiadott vélemény mintája

Az Európai Bizottság [...] Főigazgatósága számára

Bevezetés

Alulírott, a (a tagállam által az 1198/2006/EK rendelet 71. cikk (3) bekezdése szerint kijelölt ellenőrző hatóság vagy funkcionálisan független szervezet neve) képviseletében, a ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelésének eredményeit tartalmazó vélemény kidolgozásáért, valamint ezeknek az 1198/2006/EK rendelet 57-61. cikkének való megfeleléséről szóló véleményezésért felelős szervezetként vizsgálatot végeztem az 498/2007/EK rendelet 50. cikke alapján.

A vizsgálat hatálya

A vizsgálat az irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló, a (a leírást benyújtó szervezet/szervezetek neve)-től éééé/hh/nn-án kapott leíráson alapult. Ezenfelül a(z) ... (alanyok)-kal kapcsolatban további információkat vizsgáltunk meg, és kikérdeztük a(z)... (szervezetek, amelyek személyzetét kikérdezték) személyzetét.

A vizsgálat az irányító, igazoló és ellenőrző hatóságokra, a Bizottság kifizetéseinek fogadására és a kifizetések kedvezményezettek számára történő folyósítására kijelölt szervre, valamint a következő közreműködő szervezetekre terjedt ki (jegyzék ...).

Vélemény ( 37 )

Vagy

(Fenntartás nélküli vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelnek az 1198/2006/EK rendelet 57-61. cikkében és a(z) 498/2007/EK rendelet VII. fejezetében foglalt követelményeknek.

Vagy

(Fenntartásos vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelnek az 1198/2006/EK rendelet 57-61. cikkében és a(z) 498/2007/EK rendelet VII. fejezetében foglalt követelményeknek, kivéve a következő vonatkozásokban ... ( 38 ).

Indokaim, amelyek szerint a rendszerek ezen aspektusa(i) nem felel(nek) meg a követelményeknek, valamint e hiányosság(ok) komolyságára vonatkozó értékelésem a következő ( 39 ):

Vagy

(Elutasító vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek nem felelnek meg az 1198/2006/EK rendelet 57-61. cikkében és a(z) 498/2007/EK rendelet VII. fejezetében foglalt követelményeknek.

Ez az elutasító vélemény az alábbiakon alapul ( 40 ):

Dátum:Aláírás:

XIII. MELLÉKLET

A VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KIFIZETÉSI KÉRELMEK ELŐREJELZÉSE

A folyó pénzügyi évre, valamint a következő pénzügyi évre vonatkozó, valószínűsíthető kifizetési kérelmek ideiglenes előrejelzései

(EUR)
Közösségi társfinanszírozás (1)
[folyó év][következő év]
Operatív program (CCI-szám) összesen:
Konvergencia-célkitűzés szerinti régiók
Nem konvergencia-célkitűzés szerinti régiók
(1) A táblázatban csak a közösségi hozzájárulással kapcsolatos, valószínűsítető kifizetési kérelmekre vonatkozó ideiglenes előrejelzéseket kell megadni, és nem az összes költség-előrejelzést. A valószínűsíthető kifizetési kérelmek előrejelzésében a közösségi hozzájárulást a szóban forgó évre kell meghatározni, és nem lehet halmozni a programozási időszak elejétől.

XIV. MELLÉKLET

ÉVES ÉS ZÁRÓJELENTÉS

1. AZONOSÍTÁS

Tagállam:

Operatív programProgram száma (CCI-szám):
Végrehajtási jelentésJelentéstétel éve:
Az éves jelentés monitoring bizottság általi jóváhagyásának időpontja:

2. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

3. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE PRIORITÁSI TENGELYENKÉNT:

3.1. Információ a prioritási tengelyek tekintetében a ténylegesen elért előrehaladásáról

Az operatív programban említett valamennyi, a célokkal és a várható eredményekkel kapcsolatos számszerűsíthető eredménymutatóra vonatkozóan (az N. évre, az előző jelentéstételi évekre, valamint együttesen).

Prioritási tengely:

Mutatók200720082009201020112012201320142015Összesen
1. mutató:Eredmény
Cél (1)
Kiindulás
… stb.… stb.
N. mutató:Eredmény
Cél (1)
Kiindulás
(1) A cél megadható évenkénti bontásban vagy az egész programozási időszakra vonatkozóan.

Az információk grafikon segítségével is megadhatók. Ha lehetséges, valamennyi mutatót nemek szerint kell lebontani. Ha a számok (adatok) még nem állnak rendelkezésre, tájékoztatást kell adni arról, hogy azok mikor lesznek elérhetők, valamint hogy az irányító hatóság mikor adja meg azokat a Bizottságnak.

3.2. A prioritási tengelyekre és az intézkedésekre vonatkozó meghatározott információk

- A halászati erőkifejtés kiigazítására vonatkozó tervek végrehajtási eredményeinek az operatív programban meghatározott mutatók segítségével történő elemzése a 3.1. pontban megadott táblázat formájában.

- A kiválasztott halászati területek, a kiválasztott csoportok, a számukra elkülönített költségvetés, a helyi fejlesztési stratégiák által lefedett halászati területek százalékos aránya.

3.3. Pénzügyi információk (valamennyi pénzügyi adatot euróban kell megadni)

A konvergencia-célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók

Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadásokMegfelelő hozzájárulás közpénzbőlMegfelelő hozzájárulás az AlapbólA kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadásokAlap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállaltA Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés
A közösségi hozzájárulás kiszámítási alapjának meghatározása
A 1198/2006/EK tanácsi rendelet 76. cikkének (1) bekezdése vagy 76. cikkének (2) bekezdése
A Közösségtől kapott összes kifizetés
1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely
Végösszeg

A nem konvergencia-célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók

Az irányító hatóságnak megküldött kifizetési igényekben foglalt, a kedvezményezettek által kifizetett kiadásokMegfelelő hozzájárulás közpénzbőlMegfelelő hozzájárulás az AlapbólA kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős szervezet által kifizetett kiadásokAlap hozzájárulása, amelyre az irányító hatóság kötelezettséget vállaltA Bizottságtól kérvényezett összes kifizetés
A közösségi hozzájárulás kiszámítási alapjának meghatározása
A 1198/2006/EK tanácsi rendelet 76. cikkének (1) bekezdése vagy 76. cikkének (2) bekezdése
A Közösségtől kapott összes kifizetés
1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely
Végösszeg

A pénzügyi információk grafikon segítségével is megadhatók.

3.4. Minőségi elemzés

A fizikai és pénzügyi mutatókkal mért eredmények elemzése, beleértve a kezdeti célokkal kapcsolatban elért előrehaladás minőségi elemzését.

Az operatív program által a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdítására gyakorolt hatás bemutatása, valamint a partnerségi megállapodások leírása.

A le nem zárt műveletek jegyzéke és befejezésük ütemezése (csak zárójelentés).

3.5. Monitoring szabályok

Az irányító hatóság vagy a monitoring bizottság által végzett monitoring és értékelések a végrehajtás minőségének és hatékonyságának biztosítására, különösen a monitoring és értékelő intézkedések, beleértve a közép- és hosszú távú értékelési tevékenységeket, az adatgyűjtési rendelkezéseket, a tapasztalt nehézségeket és az azok megoldására hozott intézkedéseket.

3.6. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések (csak akkor kell kitölteni, ha a korábbi jelentéshez képest jelentős változás történt)

Az operatív program végrehajtása során felmerült bármilyen jelentősebb probléma - és a prioritási tengelyek érintettségének mértékében a prioritási tengelyek szerint -, beleértve adott esetben az 1198/2006/EK rendelet 61. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. alpontjában előírt eljárás alapján meghatározott jelentősebb problémák összefoglalóját, valamint az irányító hatóság vagy a monitoring bizottság által a problémák megoldására hozott intézkedéseket is.

3.7. Az operatív program éves vizsgálata után a Bizottság által megfogalmazott ajánlások (csak akkor kell kitölteni, ha a korábbi jelentéshez képest jelentős változás történt).

A jelentésnek adott esetben ismertetnie kell, hogy a tagállam hogyan valósította meg a Bizottság által a program előző éves vizsgálatakor megfogalmazott ajánlást.

Ha valamely ajánlást nem hajtották végre, az irányító hatóságnak meg kell adnia a végrehajtás elmaradásának okait.

3.8. Visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás (csak akkor kell kitölteni, ha a korábbi jelentéshez képest jelentős változás történt).

Tájékoztatás az 1198/2006/EK rendelet 56. cikkében és a 96. cikkének (2) bekezdésében említett támogatás visszavonását követően visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás felhasználásáról.

3.9. Az 1198/2006/EK rendelet 56. cikke szerinti jelentős módosulás (csak akkor kell kitölteni, ha a korábbi jelentéshez képest jelentős változás történt)

Olyan esetek, amelyek során kiderült, hogy az 1198/2006/EK rendelet 56. cikke szerinti jelentős módosulásról van szó.

3.10. Az operatív program végrehajtására vonatkozó általános feltételek változásai (csak akkor kell kitölteni, ha a korábbi jelentéshez képest jelentős változás történt).

Azon elemek ismertetése, amelyek - bár nem közvetlenül az operatív program által nyújtott támogatásból erednek - közvetlen hatással vannak a program megvalósítására (mint pl. jogszabályi változások vagy váratlan gazdasági-társadalmi fejlemények).

4. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELHASZNÁLÁSA (CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA A KORÁBBI JELENTÉSHEZ KÉPEST JELENTŐS VÁLTOZÁS TÖRTÉNT).

- a technikai segítségnyújtás felhasználási módjának magyarázata.

- az Alapból az operatív program részére juttatott hozzájárulás összegének a technikai segítségnyújtásra fordított aránya.

5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG (CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA A KORÁBBI JELENTÉSHEZ KÉPEST JELENTŐS VÁLTOZÁS TÖRTÉNT)

- az operatív program tekintetében a tájékoztatást és nyilvánosságot biztosító intézkedések, beleértve a legjobb gyakorlatra vonatkozó példákat, továbbá kiemelve a jelentős eseményeket és a(z) 498/2007/EK rendelet 31. cikke második bekezdésének d) pontjában említett tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések részleteit, valamint azokat az elektronikus címeket, ahol ezek az adatok elérhetők;

- táblázatformában megadott mutatók a 3.1. pontban előírtak szerint;

- a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések eredményeinek értékelése az operatív programok láthatósága és közismertsége, valamint a Közösségnek a program megvalósításában betöltött szerepe szempontjából (csak a 2010. évre vonatkozó végrehajtási jelentésben és a végrehajtási zárójelentésben).

6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI JOGNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

Tájékoztatás az operatív program végrehajtása során felmerült és a közösségi jognak való megfeleléssel összefüggő jelentősebb problémákról, valamint az azok kezelésére hozott intézkedésekről.

7. MÁS ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSE

Az Európai Halászati Alapból, a Strukturális Alapokból, a Kohéziós Alapból és egyéb, már létező pénzügyi eszközökből származó támogatások elhatárolásának és kiegészítő jellegének biztosítására hozott intézkedések végrehajtásának összefoglalója (az 1198/2006/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdése).

( 1 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

( 2 ) HL L 161., 1999.6.26., 54. o.

( 3 ) HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 485/2005/EK rendelettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

( 5 ) HL L 178., 1994.7.12., 43. o. A 2035/2005/EK rendelettel (HL L 328., 2005.12.15., 8. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

( 7 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 9 ) HL L 314., 2000.12.14., 10. o.

( 10 ) HL L 105., 2000.5.3., 15. o. A 2438/2000/EK rendelettel (HL L 280., 2000.11.4., 37. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 55., 2001.2.24., 3. o.

( 12 ) HL L 222., 2001.8.17., 53. o.

( 13 ) HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

( 14 ) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

( 15 ) HL L 175., 1985.7.5., 40. o.

( 16 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 17 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

( 18 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

( 19 ) HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

( 20 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

( 21 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 22 ) HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

( 23 ) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

( 24 ) HL L 160., 2000.6.30., 1. o.

( 25 ) HL L 61.,1994.3.4., 27. o.

( 26 ) A hatásmutatók az operatív program azonnali hatásokon túlmutató következményeire utalnak.

( 27 ) Az eredménymutatók az operatív program által a kedvezményezettekre gyakorolt közvetlen és azonnali hatásokkal állnak összefüggésben.

( 28 ) HL L 197., 2001.7.21., 30. o.

( 29 ) HL L 208., 1992.7.24., 1. o.

( 30 ) HL L 120., 2007.5.10., 1. o.

( 31 ) Jelölje meg azt a szervezetet vagy azokat a szervezeteket, valamint rendszereik azon szempontjait, amelyek nem feleltek meg a követelményeknek, vagy nem működtek hatékonyan.

( 32 ) Valamennyi szervezet, illetve a rendszer valamennyi szempontja tekintetében jelölje meg a fenntartások okait.

( 33 ) Valamennyi szervezet, illetve valamennyi szempont tekintetében jelölje meg az elutasító vélemény okait.

( 34 ) A korábbi ellenőrzési jelentésekben fel nem tüntetett változások esetén.

( 35 ) A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben nem szereplő ellenőrzések céljából.

( 36 ) Ilyenek például a rendszerhibák, az irányítási és ellenőrzési rendszerek hiányosságai, az alátámasztó dokumentumok hiánya, valamint a jogi eljárás alá vont ügyek.

( 37 ) Ha a nyilatkozatot az ellenőrző hatóság adta ki, ez utóbbinak az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 65. cikke szerint külön nyilatkoznia kell illetékességéről és funkcionális függetlenségéről.

( 38 ) Jelölje meg azt a szervezetet vagy azokat a szervezeteket, valamint rendszereik azon aspektusait, amelyek nem feleltek meg a követelményeknek vagy nem működtek hatékonyan.

( 39 ) Jelölje meg az egyes szervezetek és szempontok esetében rögzített fenntartások okát(okait).

( 40 ) Valamennyi szervezet, illetve valamennyi szempont tekintetében jelölje meg az elutasító vélemény okát(okait).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0498 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0498&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0498-20110112 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0498-20110112&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére