32022R0201[1]

A Bizottság (EU) 2022/201 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. december 10.) a 748/2012/EU rendeletnek a tervező és gyártó szervezetek által létrehozandó vezetési rendszerek és eseményjelentési rendszerek, valamint az Ügynökség által alkalmazott eljárások tekintetében történő módosításáról, továbbá az említett rendelet helyesbítéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/201 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. december 10.)

a 748/2012/EU rendeletnek a tervező és gyártó szervezetek által létrehozandó vezetési rendszerek és eseményjelentési rendszerek, valamint az Ügynökség által alkalmazott eljárások tekintetében történő módosításáról, továbbá az említett rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére és 62. cikke (13) bekezdésére,

mivel:

(1) A 748/2012/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja a polgári légi járművek, valamint az ezekbe beépítendő hajtóművek, légcsavarok és alkatrészek tervezésére és gyártására vonatkozó követelményeket.

(2) Az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletének 3.1. b) pontjával összhangban a jóváhagyott tervező és gyártó szervezeteknek a végzett tevékenység típusát és a szervezet méretét figyelembe véve olyan vezetési rendszert kell létrehozniuk és fenntartaniuk, amely biztosítja az említett mellékletben foglalt alapvető követelmények teljesülését, kezeli a biztonsági kockázatokat, és törekszik a rendszer folyamatos fejlesztésére.

(3) Az 1944. december 7-én Chicagóban aláírt, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) "Repülésbiztonsági menedzsment" című 19. függeléke értelmében az illetékes hatóságoknak elő kell írniuk, hogy a polgári légi járműveket, valamint az ezekbe beépítendő hajtóműveket, légcsavarokat és alkatrészeket tervező és gyártó jóváhagyott szervezetek repülésbiztonsági menedzsmentrendszert vezessenek be.

(4) A 748/2012/EU rendelet már most is előírja a jóváhagyott tervező és gyártó szervezetek számára a menedzsmentrendszer egyes elemeinek való megfelelést; ezek az elemek azonban nem fedik le teljes mértékben az ilyen repülésbiztonsági menedzsmentrendszerre vonatkozóan a Chicagói Egyezmény 19. függelékében megállapított szabványokat és ajánlott gyakorlatokat. Ezért a meglévő követelményeket ki kell egészíteni a menedzsmentrendszer hiányzó elemeivel.

(5) Az arányos végrehajtás és az általános célú légi közlekedés területén működő légialkalmasság-irányító szervezetekre alkalmazott megközelítéssel való összhang biztosítása érdekében azon tervező és gyártó szervezek számára, amelyek esetében a 748/2012/EU rendelet értelmében nem kötelező a jóváhagyás, nem kell előírni a menedzsmentrendszer valamennyi elemének való megfelelést.

(6) A 748/2012/EU rendelet szerinti termékek és alkatrészek tervezése és gyártása során minden szervezet - beleértve azokat is, amelyek üzleti tevékenységének fő helye az Unión kívül található - már most is köteles kötelező és önkéntes eseményjelentési rendszert létrehozni. A 748/2012/EU rendeletet azonban módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy az eseményjelentési rendszer összhangban legyen a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) elveivel.

(7) Ezen túlmenően módosítani kell a tervtanúsítási, a felügyeleti és a végrehajtási feladatok tekintetében az Ügynökségre vonatkozó követelményeket.

(8) A jóváhagyott tervező szervezetek számára megfelelő hosszúságú átmeneti időszakot kell biztosítani annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek az e rendelettel bevezetett új szabályoknak és eljárásoknak.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések az Ügynökség által az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiadott 04/2020 sz. véleményen (4) alapulnak.

(10) A 748/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az (EU) 2021/699 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) bevezette azt a követelményt, hogy a nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jövőbeli jogosultjainak biztosítaniuk kell, hogy a folyamatos szerkezeti integritási program a repülőgép teljes üzemi élettartama alatt érvényes maradjon. A 748/2012/EU rendelet I. melléklete egy 21.A.101. h) ponttal egészült ki, melynek értelmében egyes jövőbeli jogosultaknak olyan légialkalmassági előírásoknak kell megfelelniük, amelyek legalább az (EU) 2015/640 bizottsági rendelet (6) I. mellékletének 26.300., 26.320. és 26.330. pontjaival egyenértékű biztonsági szintet biztosítanak. A 26.320. pontra való hivatkozás helytelenül szerepel, mivel az nem létezik. A 748/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 748/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az I. melléklet (21. rész) 21.B.433. d) 1. és 2. pontjától eltérve az I. melléklet (21. rész) szerint kibocsátott, érvényes jóváhagyási bizonyítvánnyal rendelkező tervező szervezetek 2025. március 7-ig korrigálhatják az (EU) 2022/201 (*1) bizottsági rendelettel bevezetett, I. melléklet szerinti követelményeknek való meg nem felelés eseteit.

Ha a szervezet 2025. március 7-ig nem korrigálta a meg nem felelések eseteit, a jóváhagyási bizonyítványt részben vagy teljes egészében vissza kell vonni, korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.

(*1) A Bizottság (EU) 2022/201 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. december 10.) a 748/2012/EU rendeletnek a tervező és gyártó szervezetek által létrehozandó vezetési rendszerek és eseményjelentési rendszerek, valamint az Ügynökség által alkalmazott eljárások tekintetében történő módosításáról, továbbá az említett rendelet helyesbítéséről (HL L 337"."

2. Az I. melléklet (21. rész) e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) e rendelet II. mellékletének megfelelően helyesbítésre kerül.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. március 7-től kell alkalmazni, a 2. cikk kivételével, amelyet 2022. március 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2) A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5) A Bizottság (EU) 2021/699 felhatalmazáson alapuló rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások, a karbantartás során használatos alkatrészek gyártása és az elöregedett légi járművekkel kapcsolatos szempontoknak a tanúsítás során történő figyelembevétele tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (HL L 145., 2021.4.28., 1. o.).

(6) A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) az adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.).

I. MELLÉKLET

Az I. melléklet (21. rész) a következőképpen módosul:

1. A tartalomjegyzék helyébe a következő szöveg lép: "Tartalom A. SZAKASZ - MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK (C. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ) D. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK F. ALRÉSZ - GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN G. ALRÉSZ - A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK J. ALRÉSZ - A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK (L. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ) M. ALRÉSZ - JAVÍTÁSOK (N. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ) O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNY RENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY Q. ALRÉSZ - TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK AZONOSÍTÁSA B. SZAKASZ - ELJÁRÁSOK AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK (C. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ) D. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK F. ALRÉSZ - GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN G. ALRÉSZ - A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK J. ALRÉSZ - A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK (L. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ) M. ALRÉSZ - JAVÍTÁSOK (N. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ) O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNY RENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY Q. ALRÉSZ - TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK AZONOSÍTÁSA Függelékek I. függelék - 1. számú EASA-űrlap - Üzemképességi tanúsítvány II. függelék - 15a. és 15c. számú EASA-űrlapok - Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány III. függelék - 20a. számú EASA-űrlap - Repülési engedély IV. függelék - 20b. számú EASA-űrlap - Repülési engedély (illetékes hatóságok által kiállítva) V. függelék - 24. számú EASA-űrlap - Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány VI. függelék - 25. számú EASA-űrlap - Légialkalmassági bizonyítvány VII. függelék - 45. számú EASA-űrlap - Zajbizonyítvány VIII. függelék - 52. számú EASA-űrlap - Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről IX. függelék - 53. számú EASA-űrlap - Üzembehelyezési bizonyítvány X. függelék - 55. számú EASA-űrlap - Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa XI. függelék - 65. számú EASA-űrlap - Eseti engedély gyártó szervezet jóváhagyásának hiányában végzett gyártásra XII. függelék - Repülésiteszt-kategóriák és a repülési tesztekben részt vevő személyzet kapcsolódó képesítései."

21.1. Illetékes hatóság

21.2. Alkalmazási kör

21.A.1. Alkalmazási kör

21.A.2. Nem a bizonyítvány kérelmezője vagy jogosultja által tett kötelezettségvállalás

21.A.3A. Jelentéstételi rendszer

21.A.3B. Légialkalmassági irányelvek

21.A.4. A tervezés és a gyártás összehangolása

21.A.5. Nyilvántartások vezetése

21.A.6. Kézikönyvek

21.A.7. A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások

21.A.9. Hozzáférés és vizsgálat

21.A.11. Alkalmazási kör

21.A.13. Jogosultság

21.A.14. Az alkalmasság bizonyítása

21.A.15. Kérelem

21.A.19. Új típusalkalmassági bizonyítványt igénylő módosítások

21.A.20. A típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolása

21.A.21. A típusalkalmassági vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítására vonatkozó követelmények

21.A.31. Típusterv

21.A.33. Vizsgálatok és tesztek

21.A.35. Repülési tesztek

21.A.41. Típusalkalmassági bizonyítvány

21.A.44. A bizonyítvány jogosultjának kötelezettségei

21.A.47. Átruházhatóság

21.A.51. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.62. Az üzemeltetési alkalmassági adatok rendelkezésre állása

21.A.65. A repülőgép-szerkezetek folyamatos szerkezeti integritása

21.A.90A. Alkalmazási kör

21.A.90B. Szabványos módosítások

21.A.90C. A folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat érintő önálló változtatások

21.A.91. A típusalkalmassági bizonyítvány módosításainak osztályozása

21.A.92. Jogosultság

21.A.93. Kérelem

21.A.95. Kis jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelmények

21.A.97. Nagy jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelmények

21.A.101. A típusalkalmassági tanúsítási alap, az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja és a környezetvédelmi követelmények a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetében

21.A.108. Az üzemeltetési alkalmassági adatok rendelkezésre állása

21.A.109. Kötelezettségek és EPA-jelzés

21.A.111. Alkalmazási kör

21.A.112A. Jogosultság

21.A.112B. Az alkalmasság bizonyítása

21.A.113. Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

21.A.115. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány formáját érintő nagy jelentőségű módosítások jóváhagyására vonatkozó követelmények

21.A.116. Átruházhatóság

21.A.117. A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének módosításai

21.A.118A. Kötelezettségek és EPA-jelzés

21.A.118B. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.120B. Az üzemeltetési alkalmassági adatok rendelkezésre állása

21.A.121. Alkalmazási kör

21.A.122. Jogosultság

21.A.124. Kérelem

21.A.124A. A megfelelés módozatai

21.A.125A. Eseti engedély kiállítása

21.A.125B. Szabálytalanságok és észrevételek

21.A.125C. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.126. Gyártás-ellenőrzési rendszer

21.A.127. Tesztek: légi járművek

21.A.128. Tesztek: hajtóművek és légcsavarok

21.A.129. A gyártó szervezet kötelezettségei

21.A.130. Megfelelőségi nyilatkozat

21.A.131. Alkalmazási kör

21.A.133. Jogosultság

21.A.134. Kérelem

21.A.134A. A megfelelés módozatai

21.A.135. A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása

21.A.139. Gyártásirányítási rendszer

21.A.143. A gyártó szervezet részletes ismertetése

21.A.145. Erőforrások

21.A.147. Változások a gyártásirányítási rendszerben

21.A.148. Telephely módosítása

21.A.149. Átruházhatóság

21.A.151. A jóváhagyás feltételei

21.A.153. A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21.A.158. Szabálytalanságok és észrevételek

21.A.159. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.163. Kiváltságok

21.A.165. A bizonyítvány jogosultjának kötelezettségei

21.A.171. Alkalmazási kör

21.A.172. Jogosultság

21.A.173. Osztályozás

21.A.174. Kérelem

21.A.175. Nyelv

21.A.177. Módosítások vagy változtatások

21.A.179. Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

21.A.181. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.182. A légi jármű azonosítása

21.A.201. Alkalmazási kör

21.A.203. Jogosultság

21.A.204. Kérelem

21.A.207. Módosítások vagy változtatások

21.A.209. Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

21.A.211. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.231. Alkalmazási kör

21.A.233. Jogosultság

21.A.234. Kérelem

21.A.235. A tervező szervezet jóváhagyásának kiadása

21.A.239. Tervezésirányítási rendszer

21.A.243. Kézikönyv

21.A.245. Erőforrások

21.A.247. Változások a tervezésirányítási rendszerben

21.A.249. Átruházhatóság

21.A.251. A jóváhagyás feltételei

21.A.253. A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21.A.258. Szabálytalanságok és észrevételek

21.A.259. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.263. Kiváltságok

21.A.265. A bizonyítvány jogosultjának kötelezettségei

21.A.301. Alkalmazási kör

21.A.303. Az alkalmazandó követelmények betartása

21.A.305. Alkatrészek és berendezések jóváhagyása

21.A.307. Alkatrészek és berendezések beszerelhetősége

21.A.431A. Alkalmazási kör

21.A.431B. Szabványos javítások

21.A.432A. Jogosultság

21.A.432B. Az alkalmasság bizonyítása

21.A.432C. A javítási terv jóváhagyása iránti kérelem

21.A.433. A javítási terv jóváhagyására vonatkozó követelmények

21.A.435. A javítási tervek osztályozása és jóváhagyása

21.A.439. Pótalkatrészek gyártása

21.A.441. A javítások kivitelezése

21.A.443. Korlátozások

21.A.445. Kijavítatlan károsodás

21.A.451. Kötelezettségek és EPA-jelzés

21.A.601. Alkalmazási kör

21.A.602A. Jogosultság

21.A.602B. Az alkalmasság bizonyítása

21.A.603. Kérelem

21.A.604. Segédhajtómű (APU) ETSO-engedélyezése

21.A.605. Adatokkal kapcsolatos követelmények

21.A.606. Az ETSO-engedély kiállítására vonatkozó követelmények

21.A.607. Az ETSO-engedéllyel kapcsolatos kiváltságok

21.A.608. Terv- és teljesítménynyilatkozat (DDP)

21.A.609. Az ETSO-engedély jogosultjainak kötelezettségei

21.A.610. Eltérés engedélyezése

21.A.611. Tervmódosítások

21.A.619. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.621. Átruházhatóság

21.A.701. Alkalmazási kör

21.A.703. Jogosultság

21.A.707. Repülési engedélyek kérelmezése

21.A.708. Repülési feltételek

21.A.709. A repülési feltételek jóváhagyásának kérelmezése

21.A.710. A repülési feltételek jóváhagyása

21.A.711. A repülési engedély kiállítása

21.A.713. Módosítások

21.A.715. Nyelv

21.A.719. Átruházhatóság

21.A.723. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21.A.725. Repülési engedélyek megújítása

21.A.727. A repülési engedély jogosultjának kötelezettségei

21.A.801. Termékek azonosítása

21.A.803. Azonosító adatok kezelése

21.A.804. Alkatrészek és berendezések azonosítása

21.A.805. A kritikus alkatrészek azonosítása

21.A.807. Az ETSO-cikkek azonosítása

21.B.10. Felügyeleti dokumentáció

21.B.15. Az Ügynökség tájékoztatása

21.B.20. Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra

21.B.25. Menedzsmentrendszer

21.B.30. Minősített szervezetekre ruházott feladatok

21.B.35. Változások a menedzsmentrendszerben

21.B.55. Nyilvántartások vezetése

21.B.65. Felfüggesztés, korlátozás és visszavonás

21.B.70. Tanúsítási előírások

21.B.75. Egyedi feltételek

21.B.80. A típusalkalmassági tanúsítási alap típusalkalmassági bizonyítvány és korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány esetében

21.B.82. Az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa esetében

21.B.85. Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények meghatározása típusalkalmassági bizonyítvány és korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány esetében

21.B.100. A részvétel mértéke

21.B.103. A típusalkalmassági vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21.B.105. A típusalkalmassági tanúsítási alap, a környezetvédelmi követelmények és az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja a típusalkalmassági bizonyítvány nagy jelentőségű módosítása esetében

21.B.107. A típusalkalmassági bizonyítvány módosítása jóváhagyásának kiállítása

21.B.109. Típusalkalmassági tanúsítási alap, környezetvédelmi követelmények és az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyási alapja kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány esetében

21.B.111. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21.B.115. A megfelelés módozatai

21.B.120. Első tanúsítási eljárás

21.B.125. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések; észrevételek

21.B.135. Az eseti engedély érvényben tartása

21.B.140. Az eseti engedély módosítása

21.B.215. A megfelelés módozatai

21.B.220. Első tanúsítási eljárás

21.B.221. Felügyeleti elvek

21.B.222. Felügyeleti program

21.B.225. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések; észrevételek

21.B.240. Változások a gyártásirányítási rendszerben

21.B.320. Vizsgálat

21.B.325. A légialkalmassági bizonyítványok kiállítása

21.B.326. Légialkalmassági bizonyítvány

21.B.327. Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány

21.B.420. Vizsgálat

21.B.425. A zajbizonyítványok kiállítása

21.B.430. Első tanúsítási eljárás

21.B.431. Felügyeleti elvek

21.B.432. Felügyeleti program

21.B.433. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések; észrevételek

21.B.435. Változások a tervezésirányítási rendszerben

21.B.450. A típusalkalmassági tanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények jelentős javítási terv jóváhagyása esetében

21.B.453. A javítási terv jóváhagyásának kiadása

21.B.480. Az ETSO-engedély kiállítása

21.B.520. Vizsgálat

21.B.525. A repülési engedély kiállítása

2. A 21.A.1. pont helyébe a következő lép:

"21.A.1. Alkalmazási kör

Ez az alrész az ennek a mellékletnek az értelmében kiállított vagy kiállítandó bizonyítvány kérelmezőjének vagy jogosultjának általános jogait és kötelezettségeit határozza meg."

3. A 21.A.3A. pont helyébe a következő lép: "21.A.3A. Jelentéstételi rendszer (*1) Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).""

a) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, Európai Műszaki Szabvány Rendelet szerinti engedély (ETSO-engedély), jelentős javítási terv jóváhagyása vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás iránti kérelmet nyújtott be vagy azzal rendelkezik:

1. létrehoz és fenntart egy rendszert az eseményjelentések gyűjtésére, vizsgálatára és elemzésére a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, valamint a 3. pont értelmében kötelezően jelentendő és az önkéntesen bejelentett események kivonatolása céljából. Amennyiben az üzleti tevékenység fő helye valamely tagállamban található, egységes rendszer is létrehozható a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai, valamint az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek való megfelelés érdekében. A jelentéstételi rendszer a következőket tartalmazza:

i. olyan meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk, amelyek hátrányosan befolyásolják vagy befolyásolhatják a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási terv jóváhagyásban, illetve bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságát;

ii. az i. pont hatálya alá nem tartozó hibák, veszélyes megközelítések és veszélyek;

2. a termék, alkatrész vagy berendezés ismert üzemeltetői, valamint - kérésre - az egyéb végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján felhatalmazott személyek rendelkezésére bocsátja az 1. pontnak megfelelően létrehozott rendszerre, valamint az 1. pont i. alpontjában említett meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk benyújtásának módjára vonatkozó információkat;

3. jelent az ügynökség felé minden olyan meghibásodást, üzemzavart, hibát vagy egyéb olyan eseményt, amelyről a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási terv jóváhagyásában vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termékkel, alkatrésszel vagy berendezéssel kapcsolatban tudomása van, és amely veszélyes helyzetet eredményezett vagy eredményezhet.

b) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely e szakasz G. alrésze alapján rendelkezik a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványával vagy ilyen iránti kérelmet nyújtott be, vagy amely az e szakasz F. alrésze szerinti terméket, alkatrészt vagy berendezést állít elő:

1. létrehoz és fenntart egy rendszert az eseményjelentések - köztük a hibákról, veszélyes megközelítésekről és veszélyekről szóló jelentések - gyűjtésére és értékelésére a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, valamint a 2. és 3. pont értelmében kötelezően jelentendő és az önkéntesen bejelentett események kivonatolása céljából. Azon szervezetek esetében, amelyek székhelye valamely tagállamban található, egységes rendszer is létrehozható a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai, valamint az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek való megfelelés érdekében;

2. a tervjóváhagyás felelős jogosultja felé jelent minden olyan esetet, ahol a gyártó szervezet olyan termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket adott ki, amelyeknél megállapították, hogy azok az alkalmazandó tervadatoktól esetlegesen eltérnek, és vizsgálatot folytat a tervjóváhagyás jogosultjával együtt annak érdekében, hogy meghatározza azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes állapotot eredményezhetnek;

3. a 21.1. pontnak megfelelően jelenti az ügynökség és a felelős tagállam illetékes hatósága felé azokat az eltéréseket, amelyeket a 21.A.3A.b) 2. pontjának megfelelően határoztak meg, és amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek;

4. ha a gyártó szervezet valamely másik gyártó szervezet beszállítója, e felé a másik szervezet felé is jelent minden olyan esetet, amikor termékeket, alkatrészeket és berendezéseket adott ki a szóban forgó szervezet számára, és azokról később esetlegesen megállapította, hogy azok az alkalmazandó tervadatoktól eltérnek.

c) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül az a) 3. pont, a b) 2. pont, a b) 3. pont és a b) 4. pont szerinti jelentések során minden természetes vagy jogi személynek megfelelően védenie kell a bejelentő személy és a jelentésben említett személy(ek) személyazonosságának titkosságát.

d) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül bármely természetes vagy jogi személy az a) 3. pontban és a b) 3. pontban említett jelentéseket az ügynökség vagy az illetékes hatóság által megállapított formában és módon, a lehető legrövidebb idő alatt nyújtja be, legkésőbb 72 órával azt követően, hogy a természetes vagy jogi személy megállapította, hogy az esemény lehetséges veszélyes helyzethez vezethet, kivéve, ha rendkívüli körülmények ezt megakadályozzák.

e) A 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok sérelme nélkül, ha az a) 3. pontnak vagy a b) 3. pontnak megfelelően jelentett valamely esemény tervezési hiba vagy gyártási hiba miatt következett be, a típusalkalmassági bizonyítvány, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási terv jóváhagyása, az ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet alapján kiadottnak minősülő jóváhagyás jogosultja, illetve adott esetben a gyártó szervezet a hiba okát kivizsgálja, és jelentést tesz a 21.1. pont szerinti felelős tagállam illetékes hatósága és az ügynökség felé a vizsgálat eredményéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a hiba kijavítása érdekében tesz vagy javasol.

f) Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a hiba kijavításához intézkedés szükséges, a típusalkalmassági bizonyítványnak, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványnak, a jelentős javítási terv jóváhagyásának, az ETSO-engedélynek vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásnak a jogosultja, illetve adott esetben a gyártó szervezet a lényeges adatokat az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

4. A 21.A.5. pont helyébe a következő lép: "21.A.5. Nyilvántartások vezetése Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely e rendelet alapján típusalkalmassági bizonyítvánnyal, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, ETSO-engedéllyel, tervezési vagy javítási engedéllyel, repülési engedéllyel, gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványával vagy eseti engedélyével rendelkezik vagy ilyen iránti kérelmet nyújtott be:

a) amikor egy terméket, alkatrészt vagy berendezést tervez, vagy ezeken módosításokat vagy javításokat végez, kialakít egy nyilvántartási rendszert, és megőrzi a vonatkozó tervezési információkat/adatokat; ezeket az információkat/adatokat az ügynökség rendelkezésére bocsátja, mint a a termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmassága, az üzemeltetési alkalmassági adatok folyamatos érvényessége, valamint az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények betartásának biztosításához szükséges információkat/adatokat;

b) amikor egy terméket, alkatrészt vagy berendezést gyárt, rögzíti a gyártási folyamatnak azon részleteit, amelyek a termék, alkatrész vagy berendezés alkalmazandó tervadatoknak való megfelelősége szempontjából relevánsak, valamint a partnerekkel és beszállítókkal szemben támasztott követelményeket, és ezeket az adatokat az illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja, mint a termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat;

c) a repülési engedélyek tekintetében:

1. megőrzi a repülési feltételek megállapításához és igazolásához benyújtott dokumentumokat, és azokat az ügynökség és a tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja, mint a légi jármű folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat;

2. amikor a jóváhagyott szervezetek jogosultsága alapján repülési engedélyt ad ki, megőrzi a kapcsolódó dokumentumokat, beleértve a repülési feltételek jóváhagyását és a repülési engedély kiadását igazoló vizsgálati jelentéseket és dokumentumokat, és azokat az ügynökség és a szervezet felügyeletéért felelős tagállam illetékes hatósága rendelkezésére bocsátják, mint a légi jármű folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat;

d) nyilvántartást vezet a 21.A.139. c) pontban, a 21.A.145. b) pontban, a 21.A.145. c) pontban, a 21.A.239. c) pontban, a 21.A.245. a) vagy a 21.A.245. e) 1. pontban említett, az alábbi feladatokban részt vevő személyzet kompetenciáiról és képesítéseiről:

1. tervezés vagy gyártás;

2. annak független figyelemmel kísérésére, hogy teljesíti-e a szervezet a vonatkozó követelményeket;

3. repülésbiztonság-menedzsment;

e) nyilvántartások vezetése a személyzet felhatalmazásáról, amennyiben olyan személyzetet alkalmaz, amely:

1. gyakorolja a jóváhagyott szervezet a 21.A.163. és/vagy adott esetben a 21.A.263. pont szerinti kiváltságait;

2. független feladatot lát el annak ellenőrzésére, hogy a szervezet megfelel-e a 21.A.139. e) és/vagy adott esetben a 21.A.239. e) pont szerinti vonatkozó követelményeknek;

3. ellátja a 21.A.239. d) 2. pont szerinti, a megfelelőség igazolásával kapcsolatos független hitelesítési feladatot."

5. A szöveg a következő 21.A.9. ponttal egészül ki: "21.A.9. Hozzáférés és vizsgálat Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely e rendelet alapján típusalkalmassági bizonyítvánnyal, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, ETSO-engedéllyel, tervmódosítás- vagy javításiterv-jóváhagyással, légialkalmassági bizonyítvánnyal, zajbizonyítvánnyal, repülési engedéllyel, tervező szervezet jóváhagyásával, gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványával vagy eseti engedéllyel rendelkezik vagy ilyen iránti kérelmet nyújtott be:

a) az illetékes hatóság számára hozzáférést biztosít minden létesítményhez, termékhez, alkatrészhez és berendezéshez, dokumentumhoz, nyilvántartáshoz, adathoz, folyamathoz, eljáráshoz vagy bármely más anyaghoz, hogy az szükség esetén megvizsgáljon bármely jelentést, elvégezhessen bármely vizsgálatot, elvégezhessen, illetve részt vehessen bármely repülési vagy földi teszten annak ellenőrzése érdekében, hogy a szervezet megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek;

b) gondoskodik róla, hogy az illetékes hatóság a természetes vagy jogi személy partnerei, beszállítói és alvállalkozói tekintetében is rendelkezzen az a) pontban előírtak szerinti hozzáféréssel."

6. A 21.A.44. pont a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) vállalja a 21.A.3A., a 21.A.3B., a 21.A.4., a 21.A.5., a 21.A.6., a 21.A.7., a 21.A.9., a21.A.62. és a 21.A.65. pontban meghatározott kötelezettségeket; továbbá ennek érdekében továbbra is betartja a 21.A.13. pont szerinti jogosultsághoz szükséges minősítési követelményeket;".

7. A 21.A.47. pont helyébe a következő lép:

"21.A.47. Átruházhatóság

A segédhajtóműre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványt, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt vagy ETSO-engedélyt kizárólag olyan természetes vagy jogi személyre lehet átruházni, aki képes vállalni a 21.A.44. pont szerinti kötelezettségeket, és ebből a célból bizonyította alkalmasságát a 21.A.14. ponttal összhangban."

8. A 21.A.109. pont a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) vállalja a 21.A.4., 21.A.5., 21.A.6., 21.A.7., 21.A.9. és 21.A.108. pontokban meghatározott kötelezettségeket;".

9. A 21.A.118A. a) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.5., 21.A.6., 21.A.7., 21.A.9. és 21.A.120B. pontokban vannak meghatározva;".

10. A szöveg a következő 21.A.124A. ponttal egészül ki: "21.A.124A. A megfelelés módozatai

a) A szervezet bármely alternatív megfelelési módozatot felhasználhat az e rendeletnek való megfelelés érdekében.

b) Ha egy szervezet alternatív megfelelési módozatot kíván alkalmazni, előzetesen tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a módozat részletes leírásának benyújtásával. A leírásnak tartalmaznia kell a kézikönyvek vagy eljárások esetlegesen releváns módosításait, valamint annak magyarázatát, hogy miként valósul meg az e rendeletnek való megfelelés.

A szóban forgó alternatív megfelelési módozatokat a szervezet abban az esetben alkalmazhatja, ha azt az illetékes hatóság előzetesen jóváhagyja."

11. A 21.A.125A. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.A.125A. Eseti engedély kiállítása".

12. A 21.A.125B. pont helyébe a következő lép: "21.A.125B. Szabálytalanságok és észrevételek

a) A szabálytalanságokról szóló, a 21.B.125. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően az eseti engedély jogosultja:

1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát vagy okait, illetve az azt előidéző tényező(ke)t;

2. kiigazító intézkedési tervet dolgoz ki;

3. az illetékes hatóságot kielégítő módon igazolja a kiigazító intézkedés végrehajtását.

b) Az a) pontban említett intézkedéseket a 21.B.125. pontnak megfelelően az illetékes hatósággal egyeztetve megállapított időszakon belül kell végrehajtani.

c) Az eseti engedély jogosultjának kellően figyelembe kell vennie a 21.B.125. e) pontnak megfelelően kapott észrevételeket. A szervezetnek rögzítenie kell az ezen észrevételekkel kapcsolatban hozott határozatokat.".

13. A 21.A.125C. pont helyébe a következő lép: "21.A.125C. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) Az eseti engedély korlátozott időtartamra szól, amely semmi esetre sem haladhatja meg az 1 évet. Az eseti engedély abban az esetben marad érvényben, ha a szervezet teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

1. a gyártó szervezet betartja az e melléklet értelmében alkalmazandó követelményeket;

2. a gyártó szervezet vagy bármely partnere, beszállítója vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet;

3. a gyártó szervezet bizonyítani tudja az illetékes hatóságnak, hogy képes kielégítően biztosítani az eseti engedély tárgyát képező termékek, alkatrészek és berendezések gyártásának ellenőrzését;

4. az illetékes hatóság nem vonta vissza az eseti engedélyt a 21.B.65. pont alapján, azt a gyártó szervezet nem adta vissza, és annak időtartama még nem járt le.

b) Az eseti engedély visszaadása, visszavonása, illetve érvényességének lejárata esetén az eseti engedélyt visszajuttatják az illetékes hatósághoz."

14. A 21.A.126. b) pont a következőképpen módosul:

a) Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5. azokat az anyagokat és alkatrészeket, amelyeket a típustervtől vagy a gyártási előírásoktól való eltérések miatt tartanak vissza, és amelyeknek a késztermékbe való beépítését mérlegelni kell, jóváhagyott tervezési és gyártási felülvizsgálati eljárásnak vetik alá. Az említett eljárás által felhasználhatónak minősített anyagokat és alkatrészeket megfelelően meghatározzák, és újra ellenőrzik, hogy nincs-e szükség átdolgozásra vagy javításra. A szóban forgó eljárás során kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket megjelölik és eltávolítják, hogy azokat a késztermékbe ne lehessen beépíteni."

b) A 6. pontot el kell hagyni.

15. A 21.A.129. pont a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"21.A.129. A gyártó szervezet kötelezettségei".

b) Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) megfelelnek e szakasz A. alrészének."

c) Az f) pontot el kell hagyni.

16. A szöveg a következő 21.A.134A. ponttal egészül ki: "21.A.134A. A megfelelés módozatai

a) A szervezet bármely alternatív megfelelési módozatot felhasználhat az e rendeletnek való megfelelés érdekében.

b) Ha egy szervezet alternatív megfelelési módozatot kíván alkalmazni, előzetesen tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a módozat részletes leírásának benyújtásával. A leírásnak tartalmaznia kell a kézikönyvek vagy eljárások esetlegesen releváns módosításait, valamint annak magyarázatát, hogy miként valósul meg az e rendeletnek való megfelelés.

A szóban forgó alternatív megfelelési módozatokat a szervezet abban az esetben alkalmazhatja, ha azt az illetékes hatóság előzetesen jóváhagyja."

17. A 21.A.135. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.A.135. A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása".

18. A 21.A.139. pont helyébe a következő lép: "21.A.139. Gyártásirányítási rendszer

a) A gyártó szervezet olyan gyártásirányítási rendszert hoz létre, vezet be és tart fenn, amely magában foglal egy repülésbiztonság-menedzsment elemet és egy minőségirányítási elemet, világosan meghatározott elszámoltathatósággal és felelősségi körökkel mindenhol a szervezeten belül.

b) A gyártásirányítási rendszer(t):

1. meg kell, hogy feleljen a szervezet méretének, tevékenységei jellegének és összetettségének, figyelembe véve az e tevékenységekkel járó veszélyeket és a kapcsolódó kockázatokat;

2. a 21.A.145. c) 1. pont szerint kinevezett egyetlen vezető közvetlen felügyelete alatt kell létrehozni, bevezetni és fenntartani.

c) A gyártásirányítási rendszer repülésbiztonság-menedzsment elemének részeként a gyártó szervezet:

1. kidolgozza, bevezeti és fenntartja a repülésbiztonsági politikát és a kapcsolódó repülésbiztonsági célkitűzéseket;

2. a 21.A.145. c) 2. ponttal összhangban kinevezi a kulcsfontosságú biztonsági személyzetet;

3. a repülésbiztonsági kockázatok kezelésére szolgáló eljárást hoz létre, vezet be és tart fenn a légi közlekedési tevékenységeivel járó repülésbiztonsági veszélyek azonosítása, értékelése és az azokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése érdekében, beleértve a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket és hatékonyságuk bizonyítását;

4. repülésbiztonsági folyamatot hoz létre, vezet be és tart fenn, amely a következőket foglalja magában:

i. a szervezet biztonsági teljesítményének mérése és nyomon követése;

ii. a 21.A.147. pont szerinti módosítások kezelése;

iii. a repülésbiztonság-menedzsment elem folyamatos fejlesztésére vonatkozó elvek;

5. a biztonság előmozdítása a szervezeten belül az alábbiak révén:

i. képzés és oktatás;

ii. kommunikáció;

6. a 21.A.3A. pont szerinti eseményjelentési rendszer létrehozása a biztonság folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében.

d) A gyártásirányítási rendszer minőségirányítási eleme részeként a gyártó szervezet:

1. biztosítja, hogy a szervezet vagy partnerei által gyártott, illetve külső felek által szállított vagy azok számára alvállalkozásba kiadott valamennyi termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a szervezet gyakorolja a 21.A.163. pontban meghatározott kiváltságokat;

2. a jóváhagyás alkalmazási körén belül szükség szerint az alábbiakra vonatkozó ellenőrzési eljárásokat dolgoz ki, vezet be és tart fenn:

i. a dokumentumok kiállítására, jóváhagyására vagy módosítására;

ii. az eladók és alvállalkozók értékelő auditálására és ellenőrzésére;

iii. annak ellenőrzésére, hogy a beérkező termékek, alkatrészek, anyagok és berendezések (beleértve a termékek beszerzői által új vagy használt állapotban szállított tételeket is) megfelelnek az alkalmazandó tervadatokban előírtaknak;

iv. a meghatározásra és nyomonkövethetőségre;

v. a gyártási folyamatokra;

vi. az ellenőrzésre és vizsgálatra, beleértve a gyári berepüléseket is;

vii. az eszközök, befogó berendezések és tesztberendezések kalibrálására;

viii. a nem megfelelő tételek ellenőrzésére;

ix. a tervezési jóváhagyás kérelmezőjével vagy jogosultjával történő légialkalmassági összehangolásra;

x. a nyilvántartások készítésére és megőrzésére;

xi. a személyzet szakértelmére és szakképzettségére;

xii. a légialkalmassági forgalombahozatali okmányok kiállítására;

xiii. a kezelésre, tárolásra és csomagolásra;

xiv. a belső minőségügyi ellenőrzésekre és az azokból következő kiigazító intézkedésekre;

xv. a jóváhagyás feltételeinek megfelelően bármely, a jóváhagyott létesítményeken kívüli helyszínen végzett munkára;

xvi. a gyártás befejezését követően, de a szállítást megelőzően a repülőgép biztonságos üzemkész állapotának fenntartása érdekében végzett munkára;

xvii. a repülési engedélyek kiadására és a kapcsolódó repülési feltételek jóváhagyására;

3. az ellenőrzési eljárásokba meghatározott rendelkezéseke épít bele a kritikus alkatrészekre vonatkozóan.

e) A gyártó szervezet a gyártásirányítási rendszer részeként független felügyeleti funkciót hoz létre annak ellenőrzésére, hogy a szervezet megfelel-e e melléklet vonatkozó követelményeinek, valamint hogy megfelel-e a gyártásirányítási rendszernek, továbbá, hogy a gyártásirányítási rendszer megfelelő-e. A felügyeletbe beletartozik a 21.A.145. c) pont 2. alpontjában említett személyhez vagy személyek csoportjához és a 21.A.145. c) pont 1. alpontjában említett vezetőhöz történő visszacsatolás annak érdekében, hogy szükség esetén biztosított legyen kiigazító intézkedéseket végrehajtása.

f) Amennyiben a gyártó szervezet egy vagy több további, az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá tartozó szervezeti bizonyítvánnyal rendelkezik, a gyártásirányítási rendszer integrálható a meglévő kiegészítő bizonyítvány(ok) által előírt rendszerbe.".

19. A 21.A.143. pont a következőképpen módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"21.A.143. A gyártó szervezet részletes ismertetése".

b) Az a) pont a következőképpen módosul:

i. A bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

"a) A gyártó szervezet elkészíti és fenntartja a gyártó szervezet részletes ismertetését, amely közvetlenül vagy hivatkozások révén megadja a 21.A.139. pontban leírt gyártásirányítási rendszerrel kapcsolatos alábbi információkat:".

ii. A 11. pont helyébe a következő szöveg lép:

"11. a gyártásirányítási rendszer, szabályok, folyamatok és eljárások 21.A.139. c) pontban előírt leírása;".

iii. A 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

"12. a 21.A.139. d) pont 1. alpontjában említett harmadik felek felsorolása;".

c) A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) A gyártó szervezet részletes ismertetésének első kiadását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia."

d) A bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

"c) A gyártó szervezet részletes ismertetését szükség szerint módosítani kell, hogy az megfeleljen a szervezet aktuális helyzetének. A módosításokról másolatot kell küldeni az illetékes hatóságnak."

20. A 21.A.145. pont helyébe a következő lép: "21.A.145. Erőforrások A gyártó szervezet igazolja, hogy:

a) a létesítmények, munkafeltételek, berendezések és eszközök, eljárások és kapcsolódó anyagok, a személyzet létszáma és szakértelme, és az általános szervezet megfelelő a 21.A.165. pont szerinti kötelezettségek ellátásához.

b) Az összes szükséges légialkalmassági és környezetvédelmi adat tekintetében:

1. a gyártó szervezet birtokában van minden olyan adat, amelyre szükségesek az alkalmazandó tervadatoknak való megfelelő megállapításához. Ezek az adatok származhatnak az ügynökségtől és a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás jogosultjától vagy kérelmezőjétől, és tartalmazhatnak a környezetvédelmi követelmények alóli mentességet is;

2. a gyártó szervezet eljárást alakított ki annak biztosítására, hogy a légialkalmassági és környezetvédelmi adatokat helyesen vegyék fel a gyártási adataiba;

3. ezeket az adatokat rendszeresen módosítják, és minden olyan személy rendelkezésére bocsátják, akinek feladatai ellátásához szüksége van az ezekhez az adatokhoz való hozzáférésre;

c) a vezetőség és az alkalmazottak tekintetében:

1. a gyártó szervezet felelős vezetőt nevezett ki, aki felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a szervezeten belül valamennyi gyártási folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint hogy a gyártó szervezet folyamatosan megfeleljen a 21.A.139. pontban említett gyártásirányítási rendszer követelményeinek és a 21.A.143. pontban említett, a gyártó szervezet részletes ismertetésében meghatározott adatoknak és eljárásoknak;

2. a felelős vezető egy vagy több személyt nevezett ki annak biztosítására, hogy a szervezet betartsa az ebben a mellékletben foglalt követelményeket, és meghatározta ezeket a személyeket és azok hatásköreit; ez a személy vagy személyek csoportja elszámolással tartozik a felelős vezetőnek és közvetlen kapcsolatban állnak vele. A kijelölt személy vagy személyek csoportja rendelkezik a feladatai ellátáshoz szükséges megfelelő szaktudással, szakmai háttérrel és tapasztalattal;

3. az alkalmazottaknak minden szinten megfelelő hatáskört biztosítanak kijelölt feladataik ellátásához, valamint hogy a szervezeten belül teljeskörűen és hatékonyan összehangolják a légialkalmassági és környezetvédelmi adatokkal kapcsolatos tevékenységeket;

d) a tanúsítást végző személyzet tekintetében, akiket a gyártó szervezet felhatalmazott a 21.A.163. pont szerint kiállított dokumentumok aláírására a jóváhagyás alkalmazási köre vagy feltételei szerint:

1. ismeretei, szakmai háttere (beleértve a szervezeten belüli más feladatokat is) és tapasztalata megfelelő kijelölt feladatai ellátásához;

2. rendelkezik a hatáskörére vonatkozó igazolással."

21. A 21.A.147. pont helyébe a következő lép:

"21.A.147. Változások a gyártásirányítási rendszerben

A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának kiadását követően a gyártásirányítási rendszer minden olyan módosítását, amely a termék, alkatrész vagy berendezés megfelelőségének igazolása, vagy ezek légialkalmassági és környezetvédelmi jellemzőinek szempontjából jelentős, az illetékes hatóság hagyja jóvá annak végrehajtás előtt. A gyártó szervezet jóváhagyás iránti kérelmet nyújt be az illetékes hatósághoz, bizonyítva, hogy továbbra is megfelel e mellékletnek."

22. A 21.A.157. pontot el kell hagyni.

23. A 21.A.158. pont helyébe a következő lép: "21.A.158. Szabálytalanságok és észrevételek

a) A szabálytalanságokról szóló, a 21.B.225. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja:

1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát vagy okait, illetve az azt előidéző tényező(ke)t;

2. kiigazító intézkedési tervet dolgoz ki;

3. az illetékes hatóságot kielégítő módon igazolja a kiigazító intézkedés végrehajtását.

b) Az a) pontban említett intézkedéseket a 21.B.225. pontnak megfelelően az illetékes hatósággal egyeztetve megállapított időszakon belül kell végrehajtani.

c) A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa jogosultjának kellően figyelembe kell vennie a 21.B.225. e) pontnak megfelelően kapott észrevételeket. A szervezetnek rögzítenie kell az ezen észrevételekkel kapcsolatban hozott határozatokat."

24. A 21.A.159. pont helyébe a következő lép: "21.A.159. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványát határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány abban az esetben marad érvényben, ha a gyártó szervezet teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

1. a gyártó szervezet továbbra is megfelel az (EU) 2018/1139 rendelet és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek;

2. a gyártó szervezet, vagy annak bármelyik partnere, beszállítója vagy alvállalkozója engedélyezi az illetékes hatóság számára, hogy elvégezze a 21.A.9. pont szerinti vizsgálatokat;

3. a gyártó szervezet bizonyítani tudja az illetékes hatóságnak, hogy képes kielégítően biztosítani a jóváhagyás tárgyát képező termékek, alkatrészek és berendezések gyártásának ellenőrzését;

4. a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványát az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a gyártó szervezet nem adta vissza azt.

b) a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az illetékes hatósághoz."

25. A 21.A.165. pont a következőképpen módosul:

a) a d)-h) pontok helyébe a következő szöveg lép:

"d) segítséget nyújt a típusalkalmassági bizonyítvány vagy más tervjóváhagyás jogosultjának a gyártott termékekkel, alkatrészekkel és berendezésekkel kapcsolatos valamennyi folyamatos légialkalmassági intézkedés elvégzését illetően;

e) abban az esetben, ha a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja a jóváhagyás feltételeinek megfelelően üzembe helyezési bizonyítványt tervez kiadni, megállapítja, hogy valamennyi elkészült légi járművön elvégezték a szükséges karbantartást, és azok biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban vannak;

f) amennyiben az alkalmazható, a 21.A.163. e) pontban meghatározott kiváltságnak megfelelően meghatározza a repülési engedély kiadásának feltételeit;

g) amennyiben az alkalmazható, a 21.A.163. e) pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21.A.711. c) és e) pontoknak való megfelelőséget;

h) megfelelnek e szakasz A. alrészének."

b) Az i., j) és k) pontot el kell hagyni.

26. A 21.A.180. pontot el kell hagyni.

27. A 21.A.181. a) pont a következőképpen módosul:

a) A bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

"a) A légialkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány abban az esetben marad érvényben, ha teljesül az alábbi feltételek mindegyike:".

b) Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. a légi jármű továbbra is megfelel a típustervre és a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeknek; valamint".

c) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. a bizonyítványt az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a bizonyítvány jogosultja nem adta vissza azt."

28. A 21.A.210. pontot el kell hagyni.

29. A 21.A.211. a) pont a következőképpen módosul:

a) A bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

"a) A zajbizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány abban az esetben marad érvényben, ha teljesül az alábbi feltételek mindegyike:".

b) Az a) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. a légi jármű továbbra is megfelel a típustervre és a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeknek; valamint".

c) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. a bizonyítványt az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a bizonyítvány jogosultja nem adta vissza azt."

30. A 21.A.239. pont helyébe a következő lép: "21.A.239. Tervezésirányítási rendszer

a) A tervező szervezet olyan tervezésirányítási rendszert hoz létre, vezet be és tart fenn, amely magában foglal egy biztonságirányítási elemet és egy tervezésbiztosítási elemet, világosan meghatározott elszámoltathatósággal és felelősségi körökkel mindenhol a szervezeten belül.

b) A tervezésirányítási rendszer(t):

1. meg kell, hogy feleljen a szervezet méretének, tevékenységei jellegének és összetettségének, figyelembe véve az e tevékenységekkel járó veszélyeket és a kapcsolódó kockázatokat;

2. a 21.A.245. a) pont szerint kinevezett egyetlen vezető felügyelete alatt kell létrehozni, bevezetni és fenntartani.

c) A tervezésirányítási rendszer biztonságirányítási eleme részeként a tervező szervezet:

1. kidolgozza, bevezeti és fenntartja a repülésbiztonsági politikát és a kapcsolódó repülésbiztonsági célkitűzéseket;

2. a 21.A.245. b) ponttal összhangban kinevezi a kulcsfontosságú biztonsági személyzetet;

3. a repülésbiztonsági kockázatok kezelésére szolgáló eljárást hoz létre, vezet be és tart fenn, amely magában foglalja a légi közlekedési tevékenységeivel járó repülésbiztonsági veszélyek azonosítását, értékelését és az azokhoz kapcsolódó kockázatok kezelését, beleértve a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedéseket és hatékonyságuk bizonyítását;

4. repülésbiztonsági folyamatot hoz létre, vezet be és tart fenn, amely a következőket foglalja magában:

i. a szervezet biztonsági teljesítményének mérése és nyomon követése;

ii. a 21.A.243. c) és a 21.A.247. pont szerinti módosítások kezelése;

iii. a biztonságirányítási elem folyamatos fejlesztésére vonatkozó elvek;

5. a biztonság előmozdítása a szervezeten belül az alábbiak révén:

i. képzés és oktatás;

ii. kommunikáció;

6. a 21.A.3A. pont szerinti eseményjelentési rendszer létrehozása a biztonság folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében.

d) A tervezésirányítási rendszer tervezésbiztosítási eleme részeként a tervező szervezet:

1. létrehoz, bevezet és fenntart egy rendszert a jóváhagyás feltételeinek hatálya alá tartozó termékek, alkatrészek és berendezések tervezésének, tervmódosításainak és javításának ellenőrzésére és felügyeletére; a rendszer:

i. magában foglal egy légialkalmassági funkciót, amely annak biztosításáért felel, hogy a termékek, alkatrészek és berendezések kialakítása, illetve a tervmódosítások és a javítások megfelelnek az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapjának és a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek;

ii. biztosítja, hogy a tervező szervezet megfelelően ellássa feladatait e melléklettel és a 21.A.251. pont szerint kiadott jóváhagyási feltételekkel összhangban;

2. független hitelesítési funkciót hoz létre, vezet be és tart fenn, amelynek alapján a tervező szervezet igazolja az alkalmazandó légialkalmassági, üzemeltetési alkalmassági adatoknak és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést;

3. meghatározza, hogy a tervezésirányítási rendszer hogyan kezeli a tervezett alkatrészek vagy berendezések, illetve a partnerek vagy alvállalkozók által írásos eljárásokban szabályozott módszerek szerint végzett feladatok elfogadhatóságát.

e) A tervező szervezet a tervezésirányítási rendszer részeként független felügyeleti funkciót hoz létre annak ellenőrzésére, hogy a szervezet megfelel-e e melléklet vonatkozó követelményeinek, valamint hogy megfelel-e a tervezésirányítási rendszernek és az helytálló-e. A felügyeletbe beletartozik a 21.A.245. b) pontban említett személyhez vagy személyek csoportjához és a 21.A.245. a) pontban említett vezetőhöz történő visszacsatolás annak érdekében, hogy szükség esetén kiigazító intézkedéseket lehessen biztosítani.

f) Amennyiben a tervező szervezet egy vagy több további, az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá tartozó szervezeti bizonyítvánnyal rendelkezik, a tervezésirányítási rendszer integrálható a kiegészítő bizonyítvány(ok) által előírt rendszerbe."

31. A 21.A.243. pont helyébe a következő lép: "21.A.243. Kézikönyv

a) A tervezésirányítási rendszer részeként a tervező szervezetnek kézikönyvet kell készítenie és az ügynökség rendelkezésére bocsátania, amely közvetlenül vagy hivatkozások révén ismerteti a szervezetet, annak vonatkozó politikáit, folyamatait és eljárásait, a tervezési munka típusát, valamint a termékek, alkatrészek és berendezések azon kategóriáit, amelyek kapcsán a tervező szervezet a 21.A.251. pont szerint kibocsátott jóváhagyási feltételek szerint rendelkezik tervező szervezeti jóváhagyással, valamint adott esetben a partnereivel vagy alvállalkozóival fennálló kapcsolódási pontokat és azok ellenőrzését. Amennyiben repülési teszteket terveznek végezni, a szervezet repülési tesztekhez kapcsolódó politikáit és eljárásait meghatározó berepülési üzemeltetési utasítást kell készíteni és az ügynökség rendelkezésére bocsátani. A berepülési üzemeltetési utasítás az alábbiakat foglalja magában:

1. a szervezet repülési tesztekre vonatkozó folyamatainak leírása, amely a repülési engedély kiadásának folyamatában való részvételére is kitér;

2. személyzeti politika, többek között a személyzet összeállítása, kompetenciája, naprakészsége és a repülési idők korlátozásai, adott esetben a XII. függelékkel összhangban;

3. a személyzet tagjain kívüli személyek szállítására és adott esetben a repülési tesztelési képzésre vonatkozó eljárások;

4. kockázatkezelési és repülésbiztonsági politika és a kapcsolódó módszertanok;

5. a fedélzeten szállítandó műszerek és berendezések meghatározására szolgáló eljárások;

6. a repülési teszthez bemutatandó dokumentumok listája.

b) Ha bármely alkatrészt vagy berendezést, illetve a termékek bármely módosítását partner szervezetek vagy alvállalkozók végzik, a kézikönyv tartalmazza az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a tervező szervezet miként tudja igazolni minden alkatrészre és berendezésre nézve a 21.A.239. d) 2. pontban meghatározott megfelelőséget, továbbá közvetlenül vagy hivatkozások révén tartalmazza az ennek a nyilatkozatnak a megalapozásához az említett partnerszervezetek vagy alvállalkozók tervezési tevékenységére és szervezetére vonatkozó szükséges leírásokat és információkat.

c) A kézikönyvet szükség szerint módosítják, hogy az mindenkor a szervezet érvényes leírását tartalmazza, és a módosítások példányait az ügynökség rendelkezésére bocsájtják.

d) A tervező szervezet nyilatkozatot készít és tart fenn a vezetőség tagjai és a szervezeten belül a légialkalmasságot, az üzemeltetési alkalmassági adatokat és a környezetvédelmet befolyásoló döntések meghozataláért felelős más személyek képzettségére és tapasztalataira vonatkozóan. Ezt a nyilatkozatot benyújtja az illetékes hatóságnak."

32. A 21.A.245. pont helyébe a következő lép: "21.A.245. Erőforrások

a) A szervezet kinevezi a tervező szervezet vezetőjét, aki felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a szervezeten belül valamennyi tervezési folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint hogy a tervező szervezet folyamatosan megfeleljen a 21.A.239. pontban említett tervezésirányítási rendszer követelményeinek és a 21.A.243. pontban említett kézikönyvben meghatározott eljárásoknak.

b) A tervező szervezet vezetője kijelöli és meghatározza a következők hatáskörét:

1. a légialkalmassági feladat vezetője;

2. a független felügyeleti feladat vezetője;

3. a szervezet méretétől, valamint tevékenységei jellegétől és összetettségétől függően bármely más személy vagy személyek csoportja, akinek vagy amelynek biztosítania kell, hogy a szervezet megfeleljen e melléklet követelményeinek.

c) A 21.A.245. b) 1. ponttól eltérve a 21.A.239. d) 1. pont i. alpontjában említett légialkalmassági feladat a tervező szervezet vezetőjének közvetlen felügyelete alatt is elvégezhető az alábbi esetekben:

1. amennyiben a tervező szervezet a 21.A.251. pont szerint kiadott jóváhagyás feltételei szerint meghatározott tevékenységeinek köre/munkája kisebb változtatásokra és/vagy kisebb javításokra korlátozódik;

2. korlátozott ideig, amikor a tervező szervezetnél nincs kinevezett vezető a légialkalmassági feladathoz, és e feladatnak a tervező szervezet vezetőjének közvetlen felügyelete alatt történő gyakorlása arányban áll a szervezet tevékenységi körével és szintjével.

d) A b) pont szerint kinevezett személy vagy személyek csoportja:

1. felelősséggel tartozik a tervező szervezet vezetőjének, és közvetlenül hozzáféréssel rendelkezik hozzá;

2. rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges megfelelő szaktudással, szakmai háttérrel és tapasztalattal.

e) A tervező szervezet biztosítja, hogy:

1. az összes műszaki részleg rendelkezik a szükséges létszámú és kellően tapasztalt személyzettel, amely megfelelő hatáskörrel rendelkezik feladatai ellátásához, továbbá a feladatok, valamint a létesítmények, a berendezések és az elhelyezés alkalmasak arra, hogy a személyzet biztosítsa a termékre vonatkozó légialkalmassági, üzemeltetési alkalmassági adat- és környezetvédelmi követelmények teljesülését;

2. az egyes részlegeken belül és a részlegek között is teljes mértékben és hatékonyan összehangolt a légialkalmassági, üzemeltetési alkalmassági és környezetvédelmi ügyek kezelése."

33. A 21.A.247. pont helyébe a következő lép:

"21.A.247. Változások a tervezésirányítási rendszerben

A tervező szervezet jóváhagyásának kiadását követően a tervezésirányítási rendszernek a termék, alkatrész vagy berendezés megfelelőségének igazolása, légialkalmassága, üzemeltetési alkalmassága és a környezetvédelmi követelmények szempontjából jelentős módosításait azok végrehajtása előtt az ügynökség hagyja jóvá. A tervező szervezet jóváhagyás iránti kérelmet nyújt be az ügynökségnek, amelyben a kézikönyv javasolt módosításai alapján igazolja, hogy továbbra is megfelel e mellékletnek."

34. A 21.A.257. pontot el kell hagyni.

35. A 21.A.258. pont helyébe a következő lép: "21.A.258. Szabálytalanságok és észrevételek

a) A szabálytalanságokról szóló, a 21.B.433. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja:

1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát vagy okait, illetve az azt előidéző tényező(ke)t;

2. kiigazító intézkedési tervet dolgoz ki;

3. az ügynökséget kielégítő módon igazolja a kiigazító intézkedés végrehajtását.

b) Az a) pontban említett intézkedéseket a 21.B.433. pontnak megfelelően az ügynökséggel egyeztetve megállapított időszakon belül kell végrehajtani.

c) A tervező szervezet jóváhagyása jogosultjának kellően figyelembe kell vennie a 21.B.433. e) pontnak megfelelően kapott észrevételeket. A szervezetnek rögzítenie kell az ezen észrevételekkel kapcsolatban hozott határozatokat."

36. A 21.A.259. pont helyébe a következő lép: "21.A.259. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A tervező szervezet jóváhagyását határozatlan időre adják ki. A jóváhagyás abban az esetben marad érvényben, ha a tervező szervezet teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

1. a tervező szervezet továbbra is megfelel az (EU) 2018/1139 rendeletnek és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak; figyelembe véve e melléklet 21.B.433. pontjának a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit;

2. a tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja vagy bármely partnere vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet;

3. a tervező szervezet bizonyítani tudja az ügynökség számára, hogy a szervezet tervezésirányítási rendszere kielégítően képes biztosítani a jóváhagyás tárgyát képező termékek, javítások és azok módosításai tervezésének ellenőrzését;

4. a bizonyítványt az ügynökség nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a tervező szervezet nem adta vissza azt.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az ügynökséghez."

37. A 21.A.263. c) pontban a bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

"c) A tervező szervezet jóváhagyásának jogosultja a 21.A.251. pont értelmében kibocsátott jóváhagyási feltételek szerint és a tervezésirányítási rendszer kapcsolódó eljárásainak megfelelően jogosult arra, hogy:"

38. A 21.A.265. pont a következőképpen módosul:

a) A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) megállapítja, hogy a termékek kialakítása, illetve a tervmódosítások és a javítások megfelelnek az alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak, az üzemeltetési alkalmassági adatok alkalmazandó jóváhagyási alapjának és a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek;".

b) A h) pont helyébe a következő szöveg lép:

"h) meghatározza azokat az adatokat és információkat, amelyeket a jóváhagyott tervező szervezet az ügynökség által az alábbi nyilatkozat formájában meghatározott jóváhagyási feltételek szerint ad ki: »E dokumentum műszaki tartalmának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt«".

c) A szöveg a következő i. ponttal egészül ki:

"i. megfelelnek e szakasz A. alrészének."

39. A 21.A.451. pont a következőképpen módosul:

a) Az a) 1. pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"i. a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.5., 21.A.6., 21.A.7., 21.A.9., 21.A.439., 21.A.441. és 21.A.443. pontokban vannak meghatározva;".

b) A b) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. vállalja a 21.A.4., 21.A.5. és 21.A.7. pontokban meghatározott kötelezettségeket;".

40. A 21.A.604. pont a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) a 21.A.9., 21.A.603., 21.A.610. és 21.A.621. ponttól eltérve az alábbi pontok alkalmazandók: 21.A.15., 21.A.20., 21.A.21., 21.A.31., 21.A.33., 21.A.44., 21.A.47., 21.B.75. és 21.B.80. Típusalkalmassági bizonyítvány helyett azonban a 21.A.606. ponttal összhangban ETSO-engedélyt kell kiadni;".

41. A 21.A.609. pont a következőképpen módosul:

a) A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) minden cikk valamennyi modelljéhez, amelyhez ETSO-engedélyt adtak ki, az összes műszaki adatot és nyilvántartást tartalmazó naprakész dokumentumot készít el és tart fent a 21.A.5. pontnak megfelelően;".

b) az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) betartja a 21.A.3A., 21.A.3B., 21.A.4. és 21.A.9. pontban foglaltakat;".

42. A 21.A.615. pontot el kell hagyni.

43. A 21.A.619. pont helyébe a következő lép: ‘21.A.619. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) Az ETSO-engedélyt határozatlan időre adják ki. Az engedély abban az esetben marad érvényben, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

1. a kérelmező továbbra is betartja az ETSO-engedély megadásakor meghatározott feltételeket;

2. A 21.A.609. pontban meghatározott kötelezettségeket az ETSO-engedély jogosultja továbbra is teljesíti;

3. az ETSO-engedély jogosultja vagy bármely partnere, beszállítója vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet;

4. az ETSO-cikkről bebizonyosodott, hogy nem idéz elő elfogadhatatlan veszélyt üzemeltetés közben;

5. az ETSO-engedélyt az ügynökség nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a jogosultja nem adta vissza azt.

b) Lemondás vagy visszavonás esetén az ETSO-engedélyt vissza kell juttatni az ügynökséghez."

44. A 21.A.705. pontot el kell hagyni.

45. A 21.A.711. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.A.711. A repülési engedély kiállítása".

46. A 21.A.721. pontot el kell hagyni.

47. A 21.A.723. pont a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) A repülési engedély legfeljebb 12 hónapra állítható ki, és abban az esetben marad érvényben, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

1. A szervezet továbbra is megfelel a repülési engedéllyel kapcsolatban a 21.A.711. e) pontban előírt feltételeknek és korlátozásoknak;

2. a jogosult vagy bármely partnere, beszállítója vagy alvállalkozója elismeri, hogy az illetékes hatóság a 21.A.9. ponttal összhangban vizsgálatokat végezhet;

3. a repülési engedélyt az illetékes hatóság nem vonta vissza a 21.B.65. pont értelmében, vagy a jogosultja nem adta vissza azt.

4. a légi jármű ugyanabban a lajstromban szerepel."

48. A 21.A.729. pontot el kell hagyni.

49. A 21.B.103. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.B.103. A típusalkalmassági vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása".

50. A 21.B.107. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.B.107. A típusalkalmassági bizonyítvány módosítása jóváhagyásának kiállítása".

51. A 21.B.111. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.B.111. A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása".

52. A 21.B.150. pontot el kell hagyni.

53. A 21.B.260. pontot el kell hagyni.

54. A 21.B.425. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.B.425. A zajbizonyítványok kiállítása";

55. A 21.B.453. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.B.453. A javítási terv jóváhagyásának kiadása"

56. A 21.B.430. és a 21.B.445. pontot el kell hagyni.

57. A B. szakasz J. alrésze helyébe a következő szöveg lép: "J. ALRÉSZ - A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA 21.B.430. Első tanúsítási eljárás 21.B.431. Felügyeleti elvek Az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a tanúsított szervezetek továbbra is megfelelnek-e az alkalmazandó követelményeknek. 21.B.432. Felügyeleti program 21.B.433. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések; észrevételek 21.B.435. Változások a tervezésirányítási rendszerben

a) Amikor egy tervező szervezet jóváhagyásának első alkalommal történő kiadására irányuló kérelmet kap, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a kérelmező teljesíti-e a vonatkozó követelményeket.

b) Az első tanúsításra irányuló vizsgálat során legalább egyszer megbeszélést kell tartani a tervező szervezet vezetőjével annak biztosítása érdekében, hogy az érintett személy tisztában legyen a szerepével és elszámoltathatóságával.

c) Az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie minden dokumentált szabálytalanságot, a lezáró intézkedéseket, valamint a tervező szervezet jóváhagyásának kiállítására vonatkozó ajánlásokat.

d) Az illetékes hatóságnak írásban meg kell erősítenie a kérelmező ellenőrzése során megállapított valamennyi szabálytalanságot. Az első tanúsításkor a tervező szervezet jóváhagyásának kiállítása előtt az illetékes hatóság számára kielégítő módon ki kell igazítani az összes szabálytalanságot.

e) Miután meggyőződött arról, hogy a kérelmező teljesíti az alkalmazandó követelményeket, az illetékes hatóság kiállítja a tervező szervezet jóváhagyását.

f) A bizonyítvány hivatkozási számát a tervező szervezet jóváhagyásán az ügynökség által meghatározott módon tüntetik fel.

g) A bizonyítványt határozatlan időre adják ki. A jogosultságokat és azon tevékenységi köröket, amelyekre a tervező szervezet jogosult, ideértve az esetleges korlátozásokat is, a tervező szervezet jóváhagyásához csatolt jóváhagyási feltételekben kell megadni.

a) Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények:

1. olyan dokumentációnak kell kísérnie, amelyet kifejezetten arra szántak, hogy útmutatást nyújtson a felügyeletért felelős személyeknek feladataik végrehajtásához;

2. tájékoztatnia kell az érintett szervezeteket a felügyeleti tevékenységek eredményeiről;

3. értékeléseken, auditokon, vizsgálatokon, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokon kell alapulnia;

4. amennyiben további intézkedésekre van szükség - beleértve a 21.B.433. pontban előírt intézkedéseket is -, ezt alátámasztó bizonyítékokat kell szolgáltatnia az illetékes hatóság részére.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell állapítania az a) pont szerinti felügyelet hatókörét, figyelembe véve a múltbeli felügyeleti tevékenységek eredményeit és a repülésbiztonsági prioritásokat.

c) Az illetékes hatóság összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

a) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania és fenn kell tartania egy olyan felügyeleti programot, amely kiterjed azokra a felügyeleti tevékenységekre, amelyeknek meg kell felelniük a 21.B.431. a) pontnak.

b) A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a szervezet egyedi jellegét, tevékenységének összetettségét, a korábbi tanúsítási vagy felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket:

1. értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben a következőket:

i. a menedzsmentrendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések;

ii. a szervezet hatáskörébe tartozó termékek, alkatrészek és berendezések tervezése és tanúsítása releváns mintájának termékellenőrzése;

iii. mintavétel az elvégzett munkából;

iv. nem bejelentett vizsgálatok;

2. a tervező szervezet vezetője és az illetékes hatóság közötti megbeszélések annak érdekében, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

c) A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d) A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban:

1. a szervezet bizonyította, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat;

2. a szervezet folyamatosan bizonyította a 21.A.247. pontnak való megfelelést, és a tervezésirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol;

3. nem lettek megállapítva 1. szintű szabálytalanságok;

4. minden kiigazító intézkedés végre lett hajtva az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőre a 21.B.433. d) pontban előírtak szerint.

A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a d) 1-4. pontban foglalt feltételek mellett a szervezet kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a szervezet repülésbiztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

e) Az ellenőrzés-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetnek visszaesett a teljesítménye a repülésbiztonság terén.

f) A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges végrehajtásának dátumát.

g) Minden egyes felügyelet-tervezési ciklus befejezésekor az illetékes hatóságnak a jóváhagyás folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést kell készítenie, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

a) Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell egy rendszerrel a szabálytalanságok repülésbiztonsági jelentőségük szempontjából való elemzésére.

b) Az illetékes hatóságnak 1. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve a szervezet bizonyítványának és a jóváhagyási feltételeknek való olyan meg nem feleléseket, amelyek ellenőrizetlen eltérésekhez és potenciálisan nem biztonságos állapothoz vezethetnek. Az 1. szintű szabálytalanságok közé az alábbiak tartoznak:

1. nem biztosított az illetékes hatóság részére a 21.A.9. pont szerinti hozzáférés a szervezet létesítményeihez normál munkaidőben, két írásos kérelmezést követően sem;

2. a tervező szervezet jóváhagyásának megszerzése vagy a bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása a benyújtott okirati bizonyíték meghamisításával történt;

3. bizonyíték van arra, hogy a tervező szervezet jóváhagyását törvénysértő tevékenységre vagy csalásra használják;

4. a tervező szervezet a 21.A.245. a) pont szerinti vezetője kinevezésének elmulasztása.

c) Az illetékes hatóságnak 2. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve a jóváhagyási feltételeket tartalmazó bizonyítványnak való olyan meg nem felelést, amely nem minősül 1. szintű szabálytalanságnak.

d) Ha az illetékes hatóság a felügyelet során vagy egyéb úton szabálytalanságot állapít meg az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai által megkövetelt minden egyéb tevékenység sérelme nélkül, írásban kell tájékoztatnia a szervezetet a szabálytalanságról, és kiigazító intézkedéseket kell kérnie a feltárt meg nem felelés(ek) megszüntetésére. Ha egy 1. szintű szabálytalanság közvetlenül egy termékre vonatkozik, az illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatóságát.

1. 1. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóság:

i. a szervezet részére a kiigazító intézkedések végrehajtására a szabálytalanság jellegének megfelelő időszakot biztosít, amely semmiképp nem lehet több 21 munkanapnál. Az időszaknak a szabálytalansággal kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság kiigazító intézkedést kér a megállapított meg nem felelés kezelésére;

ii. értékeli a szervezet által javasolt kiigazító intézkedési tervet és végrehajtási tervet, és ha az értékelés eredménye az, hogy azok elegendőek a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat;

iii. amennyiben a szervezet nem nyújt be elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy elmulasztja a kiigazító intézkedés az illetékes hatóság által elfogadott határidőn belüli végrehajtását, azonnali és megfelelő intézkedéseket hoz az érintett szervezet tevékenységeinek betiltása vagy korlátozása, és adott esetben az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően a tervező szervezet jóváhagyásának mindaddig történő visszavonása, illetve részben vagy teljes mértékben történő korlátozása vagy felfüggesztése érdekében, amíg a szervezet sikeresen végre nem hajtotta a szükséges kiigazító intézkedéseket.

2. 2. szintű szabálytalanságok esetén az illetékes hatóság:

i. a szervezet részére a kiigazító intézkedések végrehajtására a szabálytalanság jellegének megfelelő időszakot biztosít, amely először semmiképp nem lehet több 3 hónapnál. Ez az időszak a szabálytalanság kiigazítását célzó intézkedést kérő írásbeli értesítés napjától kezdődik. Ezen időszak végén és a szabálytalanság jellegétől függően az illetékes hatóság meghosszabbíthatja a 3 hónapos időszakot, feltéve, hogy az illetékes hatósággal megállapodás született egy kiigazító intézkedési tervről;

ii. értékeli a szervezet által javasolt kiigazító intézkedési és végrehajtási tervet, és ha az értékelés eredménye az, hogy azok elegendőek a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat;

iii. amennyiben a szervezet nem nyújt be elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a kiigazító intézkedéseket az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőig, a szabálytalanságot 1. szintre kell emelni, és meg kell hozni d) 1. pontban leírt intézkedéseket.

e) Az illetékes hatóság észrevételeket tehet a következő, nem 1. vagy 2. szintű szabálytalanságnak minősülő esetek bármelyikével kapcsolatban:

1. minden olyan darab esetében, amelynek teljesítményét eredménytelennek értékelték;

2. ha megállapítást nyert, hogy egy darab a b) vagy a c) pont szerinti meg nem felelést okozhat;

3. amikor a szervezet általános repülésbiztonsági teljesítménye szempontjából fontos javaslatok vagy fejlesztések merülnek fel.

Az e pont alapján kiadott észrevételeket írásban kell közölni a szervezettel, és az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie azokat.

a) Amikor a tervezésirányítási rendszer jelentős változtatására irányuló kérelmet kap, a jóváhagyás megadása előtt az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az adott szervezet teljesíti-e az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai vonatkozó követelményeit.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell határoznia, hogy a szervezet milyen feltételek mellett végezhet üzembentartási tevékenységet a változtatás ideje alatt, kivéve, ha úgy dönt, hogy a tervező szervezet jóváhagyását erre az időre fel kell függeszteni.

c) Miután meggyőződött arról, hogy a szervezet teljesíti az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeit, az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia a változtatást.

d) Ha szervezet jelentős változtatásokat vezet be tervezésirányítási rendszerben anélkül, hogy megkapta volna az illetékes hatóság erre vonatkozó, c) pont szerinti jóváhagyását, az illetékes hatóságnak - minden további végrehajtási intézkedés sérelme nélkül - mérlegelnie kell, hogy szükség van-e a szervezet bizonyítványának felfüggesztésére, korlátozására vagy visszavonására.

e) A tervezésirányítási rendszer nem jelentős változtatásai esetében az illetékes hatóságnak a 21.B.431. pontban meghatározott elvekkel összhangban ki kell terjesztenie a folyamatos felügyeletet a szóban forgó változtatások felülvizsgálatára. Amennyiben meg nem felelést állapít meg, az illetékes hatóságnak értesíti a szervezetet, további változtatásokat kér, és a 21.B.433. pont szerint jár el."

58. A 21.B.453. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép

"21.B.453. A javítási terv jóváhagyásának kiadása".

59. A 21.B.480. pont címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"21.B.480. Az ETSO-engedély kiállítása".

60. A VIII. függelék helyébe a következő szöveg lép: "VIII. függelék Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről - 52. számú EASA-űrlap MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT LÉGI JÁRMŰRŐL 1. A gyártás helye (állam) 2. [TAGÁLLAM] (1), az Európai Unió tagállama (2) 3. A nyilatkozat hivatkozási száma: 4. Szervezet 5. A légi jármű típusa 6. Típusalkalmassági bizonyítvány hivatkozási száma: 7. A légi jármű lajstromszáma vagy jele 8. A gyártó szervezet azonosító száma: 9. A hajtómű/légcsavar adatai (3) 10. Átalakítások és/vagy szervizelési közlemények (3) 11. Légialkalmassági irányelvek 12. Engedmények 13. Kivételek, mentességek, eltérések (3) 14. Megjegyzések 15. Légialkalmassági bizonyítvány 16. További követelmények 17. Megfelelőségi nyilatkozat Tanúsítjuk, hogy a fent megjelölt légi jármű teljes mértékben megfelel a típusalkalmassági bizonyítvány tárgyát képező tervnek, valamint a 9., 10., 11., 12. és 13. rovatban meghatározottaknak. A légi jármű biztonságos üzemkész állapotban van. A légi jármű repülési tesztjei kielégítőek voltak. 18. Alulírott 19. Név 20. Kelt (év/hónap/nap) 21. A gyártó szervezet jóváhagyásának száma 52. számú EASA-űrlap - 3. kiadás (1) Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság. (2) Nem EU-tagállam vagy az EASA esetében törlendő. (3) A nem kívánt szövegrész törlendő. Útmutatás a légi járműről kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52. számú - EASA-űrlap) használatához 1. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET 1.1. Azt, hogy a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a 21. rész A. szakaszának F. alrésze alapján működő gyártó szervezetnek hogyan kell használnia, a 21.A.130. pont, valamint a vonatkozó elfogadható igazolási eljárás írja le. 1.2. A 21. rész A. szakaszának G. alrésze alapján a légi járműről kiállított megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) célja, hogy a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja számára lehetővé tegye, hogy - kiváltságának megfelelően - a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától egy adott légi járműre vonatkozóan légialkalmassági bizonyítványt, valamint kérésre zajbizonyítványt kapjon. 2. ÁLTALÁNOS 2.1. A megfelelőségi nyilatkozatnak követnie kell a mintát, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a megfelelőségi nyilatkozat nem válhat felismerhetetlenné. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz. 2.2. A megfelelőségi nyilatkozat elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A nyilatkozaton szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük. A csatolt mintának megfelelően a feliratok előnyomtatva is elkészíthetők, az előnyomtatott űrlap azonban más, a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatokat nem tartalmazhat. 2.3. A nyilatkozat kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel az olvashatóság érdekében. A megfelelőségi nyilatkozat kiállítható angol nyelven, valamint - szükség szerint - a kibocsátó tagállam egy vagy több további hivatalos nyelvén is. 2.4. A jóváhagyott gyártó szervezet köteles megőrizni a nyilatkozat, valamint a nyilatkozatban hivatkozott függelékek egy-egy példányát. 3. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL 3.1. A megfelelőségi nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy minden rovata ki legyen töltve. 3.2. Megfelelőségi nyilatkozat a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára csak akkor állítható ki, ha előzetesen megtörtént a légi járműre és a légi járműbe beszerelt termékekre vonatkozó tervek jóváhagyása. 3.3. Ha az illetékes hatóság másként nem rendelkezik, a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. rovat külön megjelölt, a gyártó szervezet által őrzött okmányokra való utalások útján is kitölthető. 3.4. A megfelelőségi nyilatkozat elvben nem vonatkozik a felszerelés azon elemeire, amelyeket az alkalmazandó üzemeltetési szabályok értelmében a járművön esetleg el kell helyezni. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egyes ilyen elemek meg vannak jelölve a 10. rovatban, vagy szerepelnek a jóváhagyott típustervben. Az üzemeltetőket ennek megfelelően emlékeztetjük arra, hogy saját tevékenységi körükben felelősek az alkalmazandó üzemeltetési szabályok betartásáért. 1. rovat Az a tagállam, amelyben a légi járművet gyártották. 2. rovat Az az illetékes hatóság, amely saját hatáskörében állítja ki a megfelelőségi nyilatkozatot. 3. rovat Ebbe a rovatba egyedi sorszámot kell előnyomtatni, a nyilatkozat ellenőrzése és visszakereshetősége céljából. Kivételt képeznek a számítógéppel létrehozott dokumentumok: a számot nem kell előnyomtatni, ha a számítógépet egyedi szám előállításához és kinyomtatásához programozzák. 4. rovat A nyilatkozatot kiállító szervezet teljes neve és címe. Ez a rovat lehet előnyomtatott. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is. 5. rovat A légi jármű típusának teljes megnevezése a típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint. 6. rovat A nyilatkozat tárgyát képező légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának hivatkozási számai és kiadási adatai. 7. rovat Lajstromba vett légi jármű esetén a lajstromjel. Lajstromba nem vett légi jármű esetén a tagállam illetékes hatósága és - szükség szerint - a harmadik ország illetékes hatósága által elfogadott jel. 8. rovat A gyártó szervezet által ellenőrzési, nyomonkövethetőségi és terméktámogatási céllal a légi járműhöz rendelt azonosító szám. Ezt néha »gyártó szervezet sorozatszámának« vagy »gyári sorozatszámnak« is szokás nevezni. 9. rovat A hajtómű és a légcsavar(ok) típusának teljes megnevezése a vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint. Ugyanitt fel kell tüntetni a gyártó szervezet azonosító számát és a gyártás helyét is. 10. rovat A légi jármű tervadatainak jóváhagyott változásai. 11. rovat A légi alkalmasságra vonatkozó irányelvek és más hasonló előírások teljes felsorolása, nyilatkozat ezek betartásáról, valamint a megfelelőségi nyilatkozat tárgyát képező légi járműre - beleértve a termékeket, valamint a beszerelt alkatrészeket, berendezéseket és felszerelést is - alkalmazott megfelelőségértékelési módszer ismertetése. Itt kell megadni a megfeleléssel kapcsolatos követelményekre vonatkozó határidőket is. 12. rovat Nem tervezett jóváhagyott eltérések a jóváhagyott típustervtől (ezeket engedményeknek is szokás nevezni). 13. rovat Ebben a rovatban csak megállapodáson alapuló kivételek, mentességek és eltérések jelölhetők meg. 14. rovat Megjegyzések. Minden olyan nyilatkozat, tájékoztatás, különös adat vagy korlátozás, amely hatással lehet a nyilatkozat tárgyát képező légi jármű légi alkalmasságára. Ha nincs ilyen információ vagy adat, a rovatba a‘ szöveget írja. 15. rovat A kért légialkalmassági bizonyítvány típusának megfelelően »Légialkalmassági bizonyítvány« vagy »Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány«. 16. rovat Ebbe a rovatba a - például az importáló ország által közölt - kiegészítő követelményeket kell beírni. 17. rovat A megfelelőségi nyilatkozat érvényességéhez az szükséges, hogy valamennyi rovata ki legyen töltve. A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja köteles egy-egy példányban megőrizni a repülési tesztről, valamint az esetleges hibákról és a hibák javításáról felvett jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet a tanúsítást végző személyeknek és a repülőszemélyzet egy tagjának (pl. berepülő pilóta, a repülési tesztért felelős mérnök) kedvező nyilatkozat kíséretében alá kell írnia. Annak érdekében, hogy a légi jármű megfeleljen az alkalmazandó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban legyen, repülési tesztként a 21.A.139. pont - és különösen a pont 21.A.139. d.) 1. vi. pont - szerinti gyártásrendszer minőségirányítási elemének ellenőrzése keretében meghatározott teszteket kell elvégezni. A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványának jogosultja köteles továbbá megőrizni a nyilatkozat biztonságos üzemkész állapotra vonatkozó részének igazolása céljából átadott (vagy rendelkezésre bocsátott) darabok jegyzékét. 18. rovat A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezet jóváhagyásának jogosultja által a pont 21.A.145. d) pont alapján feljogosított személy írhatja alá. Bélyegzővel nyomott aláírás nem alkalmazható. 19. rovat A nyilatkozatot aláíró személy neve gépelve vagy nyomtatva, olvasható formában. 20. rovat A megfelelőségi nyilatkozat aláírásának dátuma. 21. rovat Az illetékes hatóság jóváhagyásának hivatkozási adatai.

61. A X. függelék helyébe a következő szöveg lép: "X. függelék A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa - 55. számú EASA-űrlap Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványai az I. melléklet (21. rész) G. alrésze szerint [TAGÁLLAM] (1) Az Európai Unió tagállama (2) GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNYA Hivatkozási szám: [TAGÁLLAM KÓDJA (1)].21G.XXXX Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 748/2012/EU bizottsági rendeletnek a kiállítás időpontjában hatályos rendelkezései alapján a(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] az alábbiakban megjelölt feltételekkel tanúsítja, hogy a(z) [VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME] a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) A. szakasza alapján gyártó szervezet, és ebbéli minőségében a fenti referenciákkal jogosult a mellékelt jóváhagyási jegyzőkönyvben felsorolt termékek, alkatrészek és berendezések gyártására és ezzel összefüggésben tanúsítványok kiállítására. FELTÉTELEK: 1. A jóváhagyás csak a jóváhagyás különös feltételeit rögzítő mellékelt okmányban megjelölt területre vonatkozik. 2. A jóváhagyásnak feltétele, hogy a gyártó szervezet kövesse a gyártó szervezet jóváhagyott részletes ismertetése szerinti eljárásokat. 3. A jóváhagyás mindaddig érvényes, ameddig a jóváhagyott gyártó szervezet továbbra is teljesíti a 748/2012/EU rendelet I. mellékletben (21. rész) foglalt követelmények. 4. A fenti feltételek teljesülése esetén a jóváhagyás - a lemondás, a helyébe lépő új jóváhagyás kiadása, a felfüggesztés és a visszavonás esetét kivéve - korlátlan ideig érvényes. Az eredeti kiállítás kelte: ... A felülvizsgálat kelte: ... A felülvizsgálat száma: ... Aláírás: ... Az illetékes hatóság részéről: [ILLETÉKES HATÓSÁG AZONOSÍTÓJA (1)] 55a. számú EASA-űrlap - 3. kiadás (1) Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság. (2) Nem EU-tagállam esetén törlendő. [TAGÁLLAM] (1) Az Európai Unió tagállama (2) A jóváhagyás feltételei TS: [TAGÁLLAM KÓDJA (1)].21G.XXXX Ez az okmány a következő szervezetnek, mint gyártó szervezetnek kiadott [TAGÁLLAM KÓDJA (1)].21G.XXXX sz. jóváhagyás mellékletét képezi: A vállalat neve: 1. szakasz TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK: AZ ALÁBBIAK GYÁRTÁSA TERMÉK/KATEGÓRIA A gyártó szervezet részletes ismertetésének xxx. szakaszában megállapított adatok szerint és korlátozásokkal. 2. szakasz HELYEK: 3. szakasz KIVÁLTSÁGOK: A gyártó szervezet a jóváhagyás különös feltételeit rögzítő okmányban körülírt feltételekkel és a gyártó szervezet részletes ismertetésében szereplő eljárásokkal összhangban a következők szerint jogosult élni a pont 21.A.163, pontban előírt kiváltságaival: [a nem kívánt rész törlendő] A termékterv elfogadása előtt az 1. számú EASA-űrlap csak megfelelési célra állítható ki. Jóváhagyás nélküli légi járműre nem állítható ki megfelelőségi nyilatkozat. A karbantartási előírásoknak való megfelelés kötelezővé válásáig a karbantartás a gyártó szervezet részletes ismertetésének xxx. szakaszával összhangban végezhető. Repülési engedélyek a gyártó szervezet részletes ismertetésének yyy. szakaszával összhangban állíthatók ki. Az eredeti kiállítás kelte: Aláírás: A felülvizsgálat kelte: A felülvizsgálat száma: A(z) [ILLETÉKES HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE (1)] nevében: 55b. számú EASA-űrlap - 3. kiadás (1) Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság. (2) Nem EU-tagállam esetén törlendő.

62. A XI. függelék helyébe a következő szöveg lép: "XI. függelék Eseti engedély gyártó szervezet jóváhagyása nélküli gyártáshoz - 65. számú EASA-űrlap Eseti engedély az F. melléklet (21. rész) F. alrésze szerint [TAGÁLLAM] (1) Az Európai Unió tagállama (2) ESETI ENGEDÉLY A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN VÉGZETT GYÁRTÁSRA [A KÉRELMEZŐ NEVE] [KERESKEDELMI NÉV (ha eltér a kérelmező nevétől)] [A KÉRELMEZŐ SZÉKHELYE (TELJES CÍM)] Kelt: (nap, hónap, év) Hivatkozási szám: [TAGÁLLAM KÓDJA (2)].21F.XXXX Tisztelt [a Kérelmező neve]! Az Önöknél működő gyártás-ellenőrzési rendszer értékelése alapján megállapítottuk, hogy az megfelel a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. melléklete (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelményeknek. Ennek megfelelően - az alábbiakban megjelölt feltételekkel - engedélyezzük az alább felsorolt termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelmények szerinti igazolását. Darabok száma Termékszám Sorozatszám LÉGI JÁRMŰVEK ALKATRÉSZEK Az eseti engedélyre a következő feltételek az irányadók: 1. Az engedély csak addig érvényes, ameddig a(z) [vállalatnév] teljesíti a [748/2012/EU] rendelet I. melléklete (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelményeket. 2. Az engedély érvényességének feltétele a(z) [vállalatnév] ... hiv. számú/kiadású kézikönyvében leírt eljárások követése. 3. Az engedély... -án/-én hatályát veszti. 4. A 748/2012/EU rendelet 21.A.130. pontjában foglalt rendelkezések alapján a(z) [vállalatnév] által kiadott megfelelőségi nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt a jelen eseti engedélyt kiállító hatóság a fent hivatkozott kézikönyv ... eljárása szerint felülhitelesítette. 5. A(z) [vállalatnév] az engedélyt kiállító hatóságnak köteles haladéktalanul bejelenteni a gyártásellenőrző rendszer minden olyan változását, amely kihatással lehet az engedélyben felsorolt termékek és alkatrészek ellenőrzésére, megfelelőségére vagy légi alkalmasságára. Az illetékes hatóság részéről: A(z) [ILLETÉKES HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE (1)(2)] nevében: Dátum és aláírás 65. számú EASA-űrlap - 3 kiadás (1) Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság. (2) Nem EU-tagállam esetén törlendő.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).""

II. melléklet

Az I. melléklet (21. rész) 21.A.101. h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"h) Az (EU) 2015/640 bizottsági rendelet (*1) I. melléklete 26.300. pontjának hatálya alá tartozó nagy repülőgépek esetében a kérelmezőnek olyan típusalkalmassági előírásoknak kell megfelelnie, amelyek legalább az (EU) 2015/640 rendelet I. melléklete 26.300. és 26.330. pontjának megfelelő biztonsági szintet biztosítanak, kivéve a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezőit, akiknek nem kell figyelembe venniük a 26.303. pontot.

(*1) A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) az adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.).""

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022R0201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022R0201&locale=hu

Tartalomjegyzék