32022R0938[1]

A Bizottság (EU) 2022/938 végrehajtási rendelete (2022. július 26.) az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi adatkatalógusra és a légiforgalmi tájékoztató kiadványra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/938 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. július 26.)

az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi adatkatalógusra és a légiforgalmi tájékoztató kiadványra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 43. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjára, valamint 62. cikke (15) bekezdésének a) és c) pontjára,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja az általános légi forgalmat szolgáló légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat (ATM/ANS) és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat, valamint az azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelményeket.

(2) A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 2020. június 8-án elfogadta a "Léginavigációs szolgálati eljárások - Légügyi információkezelés" (PANS-AIM, 10066. sz. dokumentum) 1. módosítását, amely új rendelkezéseket vezet be a légiforgalmi tájékoztató kiadvány (AIP) és a légiforgalmi adatkatalógus tartalmára és szerkezetére vonatkozóan; a módosítás 2021. november 4-től alkalmazandó az ICAO szerződő államaiban. Ezeknek a rendelkezéseknek tükröződniük kell az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletben és különösen a III. mellékletben meghatározott, az ATM/ANS-szolgáltatókra vonatkozó egységes követelményekben (ATM/ANS.OR rész), valamint a VI. mellékletében meghatározott, a légiforgalmi tájékoztatást nyújtó szolgáltatókra vonatkozó speciális követelményekben (AIS rész).

(3) A 965/2012/EU bizottsági rendelet (3) és az 139/2014/EU bizottsági rendelet (4) által bevezetett, az időjárási körülményektől függetlenül végzett műveletek fogalmának végrehajtásához szükséges egyik elem a repülőtérrel kapcsolatos releváns, szabványos formátumban feltüntetett információk rendelkezésre állása az AIP-ban. Az AIP egyes részeinek jelenlegi szerkezete és tartalma az 1944. december 7-én Chicagóban aláírt, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 14. függelékének a súrlódásmérésre vonatkozó korábbi rendelkezéseit tükrözi, így nem rendelkezik az átfogó ICAO-jelentéstételi formátumnak az AIP-on keresztül történő alkalmazásához szükséges légiforgalmi információk közzétételéről. Ezért helyénvaló módosítani az (EU) 2017/373 rendelet VI. mellékletében (AIS rész) foglalt, az AIP tartalmára és szerkezetére vonatkozó rendelkezéseket.

(4) A 965/2012/EU rendeletben és az 139/2014/EU rendeletben szereplő fogalommeghatározásokkal való összhang biztosítására az (EU) 2017/373 rendelet I. mellékletében (Fogalommeghatározások) szereplő, az időjárási körülményektől függetlenül végzett műveletek fogalmához kapcsolódó fogalommeghatározásokat módosítani kell. Továbbá annak érdekében, hogy a SNOWTAM-ok minden szükséges üzemeltetési feltétel mellett kiadásra kerüljenek, a SNOWTAM fogalmának az (EU) 2017/373 rendelet I. mellékletében (Fogalommeghatározások) szereplő meghatározását úgy kell módosítani, hogy az összhangban legyen a Chicagói Egyezmény 15. függelékében és az 139/2014/EU rendeletben foglalt meghatározással.

(5) A SNOWTAM-formanyomtatvány kitöltésére vonatkozó jelenlegi utasítások alapján a futópálya bizonyos üzemeltetési feltételei mellett nem lehet SNOWTAM-ot kiadni, ami befolyásolja a futópálya-felület állapotára vonatkozó átfogó jelentéstételi formátum helyes alkalmazását. Az 139/2014/EU rendelettel való összhang érdekében tehát célszerű módosítani az (EU) 2017/373 rendelet VI. mellékletében foglalt ilyen utasításokat.

(6) Ezért az (EU) 2017/373 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének 03/2022. sz. véleményével.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/373 rendelet I., III. és VI. melléklete e rendelet I., II. és III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgáltatásokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és a 2016/1377/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 62., 2017.3.8., 1. o.).

(3) A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(4) A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 44., 2014.2.14., 1. o.).

I. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/373 végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. a szöveg a következő 38a. ponttal egészül ki:

"38a. »hagyományos navigációs útvonal«: földi navigációs eszközökre való hivatkozással létrehozott ATS-útvonal;"

2. a 206. pont helyébe a következő szöveg lép:

"206. »csökkent látási viszonyok között végzett műveletek« (LVO-k): 550 m-nél kisebb futópálya menti látástávolság (RVR) vagy 200 lábnál kisebb elhatározási magasság (DH) mellett futópályán végzett megközelítési vagy felszállási műveletek;"

3. a szöveg a következő 206a. ponttal egészül ki:

"206a. »csökkent látási viszonyok között követendő eljárások«: a csökkent látási viszonyok között végzett műveletek során a biztonság garantálása érdekében a repülőtéren alkalmazott eljárások;"

4. a szöveg a következő 212a. ponttal egészül ki:

"212a. »műveleti engedménnyel végzett műveletek«: meghatározott légi járművel vagy földi berendezéssel, illetve légi járművek és földi berendezések kombinációjával végzett műveletek, amelyek lehetővé teszik az alábbi engedmények bármelyikét:

a) a szokásosnál alacsonyabb repülőtéri üzemeltetési minimumok alkalmazása az adott műveletosztály tekintetében;

b) a látótávolságra vonatkozó követelmények teljesítése vagy csökkentése;

c) kevesebb földi létesítmény biztosítása;"

5. a 231. pont helyébe a következő szöveg lép:

"231. »SNOWTAM«: NOTAM értesítések szabványos formátumban kiadott különleges sorozata, amely beszámol a felszín állapotáról, közölve a hó, jég, latyak, dér, víztócsa vagy víz okozta veszélyes körülmények fennállását vagy megszűnését a mozgási területen lévő hóval, latyakkal, jéggel vagy dérrel összefüggésben;".

II. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/373 végrehajtási rendelet III. mellékletének 1. függeléke a következőképpen módosul:

(1) Az 1. táblázat (Repülőtéri adatok) helyébe a következő táblázat lép: "1. Repülőtéri adatok

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Repülőtér/ helikopter-leszállóhely Kijelölt terület (beleértve mindenfajta épületet, berendezést és felszerelést) a földön vagy a vízen, amelyet részben vagy teljes egészében légi járművek érkezéséhez, indulásához és földi mozgásához használnak.

Kód A repülőtér/helikopter-leszállóhely kódja

ICAO helységazonosító kód Szöveg A repülőtér/helikopter-leszállóhely négybetűs ICAO helységazonosító kódja, az ICAO Doc 7910. számú, »Helységazonosító kódok« című kézikönyvben felsoroltak szerint Ha van

IATA kód Szöveg Az IATA szabályai szerint valamely helyhez rendelt azonosító (767. számú határozat) Ha van

Egyéb Szöveg Helyileg meghatározott repülőtér azonosító, amennyiben eltér az ICAO helységazonosító kódtól

Név Szöveg A repülőtér elsődleges hivatalos neve, amelyet az illetékes hatóság ruházott rá

Kiszolgált város Szöveg A repülőtér/helikopter-leszállóhely által kiszolgált város teljes neve (szabad szöveg)

Engedélyezett forgalom típusa

Nemzetközi/belföldi Kódlista Annak megjelölése, hogy nemzetközi és/vagy belföldi járatok engedélyezettek-e a repülőtéren/ helikopter-leszállóhelyen

Műszeres repülési szabályok (IFR)/látvarepülési szabályok (VFR) Kódlista Annak megjelölése, hogy IFR és/vagy VFR-repülések engedélyezettek-e a repülőtéren/ helikopter-leszállóhelyen

Menetrend szerinti/nem menetrend szerinti Kódlista Annak megjelölése, hogy menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti járatok engedélyezettek-e a repülőtéren/ helikopter-leszállóhelyen

Polgári/katonai Kódlista Annak megjelölése, hogy kereskedelmi jellegű polgári repülés és/vagy általános célú repülés és/vagy katonai célú repülések engedélyezettek-e a repülőtéren/ helikopter-leszállóhelyen

Korlátozott használat Szöveg Annak megjelölése, hogy a repülőtér vagy a helikopter-leszállóhely nem nyilvános (csak a tulajdonosok használhatják)

Helikopter-leszállóhely típusa Szöveg A helikopter-leszállóhely típusa (felszíni, emelt, hajófedélzeti vagy helikopterleszálló platform)

Irányítás típusa Szöveg Annak megjelölése, hogy a repülőtér polgári, katonai vagy közös irányítás alatt áll

Engedéllyel rendelkező Szöveg Annak megjelölése, hogy a repülőtér rendelkezik/nem rendelkezik az ICAO szabályai vagy a 139/2014/EU rendelet szerinti engedéllyel

Engedélyezés dátuma Dátum Az engedély illetékes hatóság általi kiadásának a dátuma

Engedély lejárati dátuma Dátum A repülőtér engedélye érvénytelenné válásának dátuma

Repülőtér-magasság

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A leszállási terület legmagasabb pontjának a közepes tengerszinttől mért függőleges távolsága 0,5 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m vagy 1 láb

Földalak-egyenetlenség Magasság Földalak-egyenetlenség a repülőtér / helikopter-leszállóhely magassági helyzetén Adott esetben 0,5 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m vagy 1 láb

Referencia-hőmérséklet Érték A repülőtéren az év legmelegebb hónapjában mért legmagasabb napi hőmérsékletek havi átlaga; ezt a hőmérsékletet átlagolni kell több éves időszak vonatkozásában.

Átlagos alacsony hőmérséklet Érték A repülőtér tengerszint feletti magasságán az utolsó öt évben az év leghidegebb hónapjában mért legalacsonyabb hőmérsékletek átlaga 5 fok

Mágneses eltérés A földrajzi észak és a mágneses észak közötti különbség, fokokban kifejezve

Szög Szög A mágneses eltérés szögértéke 1 fok Alapvető Felmérési 1 fok 1 fok

Dátum Dátum Az a dátum, amikor a mágneses eltérés a megfelelő értéket mutatta

Éves változás Érték A mágneses eltérés éves változásának mértéke

Vonatkozási pont A repülőtér kijelölt földrajzi helye

Helyzet Pont A repülőtéri referenciapont földrajzi helye 30 m Mindennapi Felmérési/számított 1 s 1 s

Terület Szöveg A repülőtéri referenciapont helye

Irány Szöveg A repülőtéri referenciapont iránya a repülőtér által kiszolgált város központjától

Távolság Távolság A repülőtéri referenciapont távolsága a repülőtér által kiszolgált város központjától

Leszállási irányjelző A le- és felszállás végrehajtására ténylegesen kijelölt irányt jelző látás utáni segédeszköz

Hely Szöveg A leszállási irányjelző helye

Világítás Szöveg A leszállási irányjelző világítása Ha van

Másodlagos áramforrás

Jellemzők Szöveg A másodlagos áramforrás leírása

Átkapcsolási idő Érték Másodlagos áramforrásra való átkapcsolási idő

Anemométer A szél sebességét mérő eszköz

Hely Szöveg Az anemométer helye

Világítás Szöveg Az anemométer világítása Ha van

Repülőtéri helyleadó (ABN) / azonosító jeladó (IBN) Repülőtéri helyleadó/azonosító jeladó a repülőtér helyének a levegőből történő megjelölésére

Hely Szöveg A repülőtéri helyleadó/azonosító jeladó helye Ha van

Jellemzők Szöveg A repülőtéri helyleadó/azonosító jeladó leírása

Üzemidő Ütemezés A repülőtéri helyleadó/azonosító jeladó üzemideje

Szélirányjelző

Hely Szöveg A szélirányjelző helye

Világítás Szöveg A szélirányjelző világítása

Futópálya menti látástávolság (RVR) megfigyelő hely RVR megfigyelés helye

Helyzet Pont RVR megfigyelő helyek földrajzi helye

Frekvenciaterület A földi mozgási terület kijelölt része, ahol a légiforgalmi irányítás vagy a földi irányítás speciális frekvenciát igényel

Állomás Szöveg A szolgáltatást nyújtó állomás neve

Frekvencia Érték A szolgáltatást nyújtó állomás frekvenciája

Határ Sokszög A frekvenciaterület területhatára

Veszélyes csomópont A légijármű-vezetőktől/vezetőktől fokozott figyelmet követelő repülőtéri mozgási terület, ahol viszonylag nagy az ütközés és a futópályasértés veszélye

Azonosító Szöveg A veszélyes csomópont azonosítója

Annotáció Szöveg A veszélyes csomóponttal kapcsolatos további információk

Geometria Sokszög A veszélyes csomópont földrajzi területe

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Futópálya Szárazföldi repülőtér meghatározott négyszögletes területe, amelyet légi járművek fel- és leszállása céljából hoztak létre

Kód Szöveg A futópálya teljes szöveges jelölője, amelyet a futópálya egyedi azonosítására használnak a repülőtéren/helikopter-leszállóhelyen (pl.: 09/27, 02R/20L, RWY 1)

Névleges hosszúság Távolság A futópálya bejelentett hosszirányú kiterjedése működési (teljesítmény) számításokhoz. 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Névleges szélesség Távolság A futópálya bejelentett keresztirányú kiterjedése működési (teljesítmény) számításokhoz 1 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Geometria Sokszög A futópályaelem geometriája, futópálya beljebb helyezett területe és futópálya kereszteződés

Középvonali pontok

Helyzet Pont A futópálya középvonalának földrajzi helye a futópálya mindkét végén, a biztonsági megállási területnél (SWY), valamint minden felszállási repülési útvonal terület kezdeténél, és a futópálya, valamint a biztonsági megállási terület lejtésének valamennyi változásánál A 4 3.8.4.2. számú melléklet szerinti meghatározás 1 m Kritikus Felmérési

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A megfelelő középvonali pont tengerszinthez viszonyított magassága. Nem precíziós megközelítési eljárások esetén a futópálya mentén bármely jelentős magas vagy alacsony közbenső pontot meg kell mérni másfél méter vagy láb pontosságig. 0,25 m Kritikus Felmérési

Földalak-egyenetlenség Magasság Földalak-egyenetlenség a megfelelő középvonali pontnál

Futópálya kilépési vonal

Kilépésirányító vonal Vonal A futópálya kilépési vonal földrajzi helye 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s 1 s

Szín Szöveg A futópálya kilépési vonal színe

Stílus Szöveg A futópálya kilépési vonal stílusa

Irányítottság Kódlista A futópálya kilépési vonal irányítottsága (egyirányú vagy kétirányú)

Felület típusa Szöveg A futópálya felületének típusa

Szilárdság

Burkolatosztályozási szám Szöveg Burkolatosztályozási szám

Burkolat típusa Szöveg Burkolat típusa a légijármű-osztályozási szám - burkolatosztályozási szám meghatározásához

Ágyazat kategória Szöveg A futópálya-ágyazati teherbíró képesség kategóriája

Megengedett nyomás Szöveg A legnagyobb megengedett abroncsnyomás-kategória vagy a legnagyobb megengedett abroncsnyomásérték

Értékelési módszer Szöveg Az alkalmazott értékelési módszer

Futópályasáv A futópályát, és ha ilyet kijelöltek, a biztonsági megállási területet magába foglaló meghatározott terület:

a futópályáról lefutó légi jármű sérülési kockázatának csökkentésére; és

a terület felett le- és felszállás végrehajtása alkalmával átrepülő légi jármű védelmére

Hosszúság Távolság A futópályasáv hosszirányú kiterjedése

Szélesség Távolság A futópályasáv keresztirányú kiterjedése

Felület típusa Szöveg A futópályasáv felületének típusa

Padka A szilárd burkolat széléhez csatlakozó, oly módon kiképzett terület, hogy az átmenetet biztosítson a szilárd burkolat és a szomszédos talajfelület között

Geometria Sokszög A futópályapadka földrajzi helye

Felület típusa Szöveg A futópályapadka felületének típusa

Szélesség Távolság A futópályapadka szélessége 1 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb

Gázsugár-eróziónak ellenálló padka A felszállási nekifutás kezdetén a légi jármű hajtómű gázsugár okozta eróziónak ellenálló, a futópálya széléhez csatlakozóan elhelyezett, különlegesen kiképzett felület

Geometria Sokszög A gázsugár-eróziónak ellenálló padka földrajzi helye

Akadálymentes zóna Szöveg Akadálymentes zóna megléte I. kategóriás precíziós megközelítésű futópálya esetén Ha rendelkezésre áll

Futópályajelzés

Típus Szöveg Futópályajelzés típusa

Leírás Szöveg Futópályajelzés leírása

Geometria Sokszög A futópályajelzés földrajzi helye

Futópálya középvonalát jelző fények

Hosszúság Távolság A futópálya középvonalát jelző fények hosszirányú kiterjedése

Elosztás Távolság A futópálya középvonalát jelző fények közötti távolság

Szín Szöveg A futópálya középvonalát jelzőfények színe

Fényerő Szöveg A futópálya középvonalát jelző fények fényereje

Helyzet Pont Minden egyes, a futópálya középvonalát jelző fény földrajzi helye

Futópályaszegély-fények

Hosszúság Távolság A futópályaszegély-fények hosszirányú kiterjedése

Elosztás Távolság A futópályaszegély-fények közötti távolság

Szín Szöveg A futópályaszegély-fények színe

Fényerő Szöveg A futópályaszegély-fények fényereje

Helyzet Pont Minden egyes futópályaszegély-fény földrajzi helye

Hivatkozási kód A hivatkozási kód arra szolgál, hogy egyszerű módszert nyújtson a repülőterek jellemzőire vonatkozó számos előírás összekapcsolásához olyan repülőtéri segédeszközök biztosítása érdekében, amelyek alkalmasak a repülőtéren üzemeltetni kívánt légi járművek számára.

Szám Kódlista A repülőgép-vonatkozási futópálya-hosszúságon alapuló szám

Betű Kódlista A repülőgép szárnyfesztávolságán és a fő hajtómű külső fesztávolságán alapuló betű

Korlátozás Szöveg A futópályára vonatkozó korlátozások leírása

Futópálya irány

Kód Szöveg A leszállási és felszállási irány teljes szöveges kódja - példák: 27, 35L, 01R

Pontos irányszög Irányszög A futópálya pontos irányszöge 1/100 fok Mindennapi Felmérési 1/100 fok 1 fok

Típus Szöveg A futópálya típusa: precíziós megközelítésű (I., II., III. kategória), nem precíziós megközelítésű / nem műszeres

Pályaküszöb A futópálya leszállásra alkalmas részének kezdete

Helyzet Pont A pályaküszöb földrajzi helye 1 m Kritikus Felmérési 1/100 s 1 s

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A pályaküszöb tengerszinthez viszonyított magassága Lásd az 1. megjegyzést

Földalak-egyenetlenség Magasság WGS-84 földalak-egyenetlenség a pályaküszöb helyzeténél Lásd a 2. megjegyzést

Típus Szöveg Annak megjelölése, hogy a pályaküszöb beljebb helyezett-e vagy sem; a beljebb helyezett küszöb nem a futópálya végénél elhelyezett küszöb

Beljebb helyezés Távolság A beljebb helyezett küszöb távolsága Beljebb helyezett küszöb esetén 1 m Mindennapi Felmérési

Futópálya vége Futópálya vége (repülési útvonal összehangolási pont)

Helyzet Pont Futópálya végének helye az indulás irányában 1 m Kritikus Felmérési 1/100 s 1 s

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A futópálya véghelyzetének a tengerszinthez viszonyított magassága Lásd a futópálya középvonali pontjait

A futópálya indulási vége (DER) A felszállásra alkalmasnak nyilvánított terület vége (vagyis a futópálya vége, illetve biztonsági felszálló terület rendelkezésre állása esetén a biztonsági felszálló terület vége) Az indulási eljárás kezdete

Helyzet Pont A futópálya indulási végének földrajzi helye

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A futópálya indulási végének tengerszinthez viszonyított magassága a futópálya vagy a biztonsági felszálló terület végének a tengerszinthez viszonyított magassága, attól függően, hogy melyik van magasabban

Földetérési terület A futópálya-felület küszöbön túl található része, ahol a leszálló repülőgépek először érintik meg a futópályát Tengerszinthez viszonyított magasság

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság Precíziós megközelítésű futópálya földetérési területének a legmagasabb tengerszinthez viszonyított magassága Precíziós megközelítésű futópálya 0,25 m vagy 0,25 láb

Lejtés Érték A futópálya földetérési területének lejtése

Lejtés Érték A futópálya lejtése

Leszállási és várakozási műveletek (LAHSO) Leszállási és várakozási műveletek

Geometria Vonal A leszállási és várakozási műveletek földrajzi helye

Védett elem Szöveg A védett futópálya vagy gurulóút neve

Beljebb helyezett terület A futópályának a futópálya kezdete és a beljebb helyezett küszöb közötti szakasza

Geometria Sokszög A beljebb helyezett terület földrajzi helye

Burkolatosztályozási szám Szöveg A beljebb helyezett terület burkolatosztályozási száma

Felület típusa Szöveg A beljebb helyezett terület felületének típusa

Légi járműre vonatkozó korlátozás Szöveg Adott légi jármű típusra vonatkozó használati korlátozás

Biztonsági megállási terület (SWY) A rendelkezésre álló felszállási távolság végén a talajon meghatározott derékszögű terület, amelyet úgy alakítottak ki, hogy azon a légi jármű a felszállás megszakítása esetén megállítható legyen

Hosszúság Távolság A biztonsági megállási terület hosszirányú kiterjedése Ha van 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Szélesség Távolság A biztonsági megállási terület szélessége 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Geometria Sokszög A biztonsági megállási terület földrajzi helye

Lejtés Érték A biztonsági megállási terület lejtése

Felület típusa Szöveg A biztonsági megállási terület felületének típusa

Biztonsági felszálló terület Az illetékes hatóság ellenőrzése alatt álló, talaj vagy vízfelszín felett meghatározott derékszögű terület, amelyet úgy választottak vagy alakítottak ki, hogy alkalmas legyen arra, hogy felette egy repülőgép meghatározott magasságig végrehajthassa kezdeti emelkedésének egy részét

Hosszúság Távolság A biztonsági felszálló terület hosszirányú kiterjedése 1 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb

Szélesség Távolság A biztonsági felszálló terület keresztirányú kiterjedése 1 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb

Talajszelvény A biztonsági felszálló terület függőleges szelvénye (vagy lejtése) Ha van

Futópálya végbiztonsági terület (RESA) A futópálya meghosszabbított középvonalára szimmetrikus terület a futópályasáv végén, amelyet elsősorban a futópálya előtt földet érő vagy a futópályán túlfutó repülőgép sérülési kockázatának csökkentése érdekében alakítottak ki

Hosszúság Távolság A futópálya végbiztonsági terület hosszirányú kiterjedése

Szélesség Távolság A futópálya végbiztonsági terület keresztirányú kiterjedése

Hosszanti lejtés Érték A futópálya végbiztonsági terület hosszanti lejtése

Keresztirányú lejtés Érték A futópálya végbiztonsági terület keresztirányú lejtése

Deklarált távolságok

Rendelkezésre álló felszállási nekifutási távolság (TORA) Távolság A futópálya azon hosszúsága, amelyet a felszálló repülőgép földi nekifutására alkalmasnak és igénybe vehetőnek nyilvánítanak 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Rendelkezésre álló felszállási úthossz (TODA) Távolság A rendelkezésre álló felszállópálya hosszúsága, valamint a rendelkezésre álló felszállási biztonsági sáv hosszúsága, amennyiben van ilyen 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Rendelkezésre álló gyorsulás-megállási távolság (ASDA) Távolság A rendelkezésre álló felszállópálya hosszúsága, valamint a biztonsági megállási terület hosszúsága, amennyiben van ilyen 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Rendelkezésre álló leszállási távolság (LDA) Távolság A futópálya azon hosszúsága, amelyet a leszálló repülőgép földi futására alkalmasnak és igénybe vehetőnek nyilvánítanak 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Megjegyzések Szöveg Megjegyzések, beleértve a futópálya belépési vagy kezdeti pontját, ahol alternatív csökkentett távolságok bejelentésére került sor

A futópálya végét jelző fények

Szín Szöveg A futópálya végét jelző fények színe

Helyzet Pont A futópálya végét jelző fények földrajzi helye

A biztonsági megállási területet jelző fények

Hosszúság Távolság A biztonsági megállási területet jelző fények hosszirányú kiterjedése

Szín Szöveg A biztonsági megállási területet jelző fények színe

Helyzet Pont A biztonsági megállási területet jelző fények földrajzi helye

Bevezető fényrendszer

Típus Szöveg A bevezető fényrendszer besorolása, kritériumként alkalmazva a 139/2014/EU rendeletet és a CS-ADR-DSN előírásait, különös tekintettel a CS ADR-DSN.M.625 és CS ADR-DSN.M.626 előírásokra

Hosszúság Távolság A bevezető fényrendszer hosszirányú kiterjedése

Fényerő Szöveg A bevezető fényrendszer relatív fényerejét jelző kód

Helyzet Pont A bevezető fényrendszer egyes fényeinek földrajzi helye

Pályaküszöbfények

Szín Szöveg A pályaküszöbfények színe

Szárny keresztfény (wing bar) színe Szöveg A pályaküszöb szárny keresztfények színe

Helyzet Pont Az egyes pályaküszöbfények és szárny keresztfények földrajzi helye

A földetérési területet jelző fények

Hosszúság Távolság A futópálya földetérési területét jelző fények hosszirányú kiterjedése

Helyzet Pont Minden egyes, a futópálya földetérési területét jelző fény földrajzi helye

Vizuális siklópálya kijelölő rendszer

A küszöb feletti minimális szemmagasság (MEHT) Magasság A küszöb feletti minimális szemmagasság

Hely Pont A vizuális siklópálya kijelölő rendszer földrajzi helye

Szög Szög Névleges siklópálya szög(ek)

Típus Szöveg A vizuális megközelítés kijelölő rendszer típusa (PAPI, A-PAPI stb.)

Eltolódási szög Szög Amennyiben a rendszer tengelye nem párhuzamos a futópálya középvonalával, az eltolódás szöge és iránya (balra vagy jobbra)

Eltolódás iránya Szöveg Amennyiben a rendszer tengelye nem párhuzamos a futópálya középvonalával, az eltolódás szöge és iránya (balra vagy jobbra)

Fékezőszerkezet Vonal A futópályát keresztező fékezőszerkezet-kábel földrajzi helye

Fékező rendszer Magas energiaelnyelő képességgel rendelkező anyag a futópálya vagy a biztonsági megállási terület végén, amelyet úgy alakítottak ki, hogy összeroppanjon a repülőgép súlya alatt, miközben az anyag a légi jármű futóművére lassulási erőt fejt ki

Geometria Sokszög A fékező rendszer földrajzi helye

Visszafogás Távolság A fékező rendszer általi visszafogás

Hosszúság Távolság A fékező rendszer hosszirányú kiterjedése

Szélesség Távolság A fékező rendszer keresztirányú kiterjedése

Rádió-magasságmérő terület

Hosszúság Távolság A rádió-magasságmérő terület hosszirányú kiterjedése

Szélesség Távolság A rádió-magasságmérő terület keresztirányú kiterjedése

Geometria Sokszög A rádió-magasságmérő terület földrajzi helye

1. megjegyzés Nem precíziós megközelítésű futópályák küszöbmagassága 0,5 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m vagy 1 láb

Precíziós megközelítésű futópályák küszöbmagassága 0,25 m Kritikus Felmérési 0,1 m vagy 0,1 láb 0,5 m vagy 1 láb

2. megjegyzés WGS-84 földalak-egyenetlenség nem precíziós megközelítések pályaküszöbénél 0,5 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m vagy 1 láb

WGS-84 földalak-egyenetlenség precíziós megközelítések pályaküszöbénél 0,25 m Kritikus Felmérési 0,1 m vagy 0,1 láb 0,5 m vagy 1 láb

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Végső megközelítési és felszállási terület Kijelölt terület, amely fölött a függeszkedés vagy a leszállás végső megközelítési manőverét végrehajtják, illetve ahonnan a felszállási manővert megkezdik; az 1. teljesítményosztályú helikopterek esetében a kijelölt terület magában foglalja a felszállás megszakítására rendelkezésre álló területet is.

Küszöbpont A végső megközelítési és felszállási terület kezdete, amely leszálláshoz használható

Helyzet Pont A végső megközelítési és felszállási terület küszöbpontjának földrajzi helye 1 m Kritikus Felmérési 1/100 s 1 s

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A végső megközelítési és felszállási terület küszöbének tengerszinthez viszonyított magassága Lásd az 1. megjegyzést

Földalak-egyenetlenség Magasság WGS-84 földalak-egyenetlenség a végső megközelítési és felszállási terület küszöbének helyzeténél Lásd a 2. megjegyzést

A futópálya indulási vége A felszállásra alkalmasnak nyilvánított terület vége (vagyis a futópálya vége, illetve biztonsági felszálló terület rendelkezésre állása esetén a biztonsági felszálló terület vége vagy a végső megközelítési és felszállási terület vége)

Helyzet Pont A futópálya indulási végének földrajzi helye 1 m Kritikus Felmérési 1/100 s 1 s

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A futópálya/végső megközelítési és felszállási terület kezdetének és végének magasságai közül a nagyobb

Típus Szöveg Végső megközelítési és felszállási terület típusa

Megnevezés Szöveg A leszállási és felszállási terület teljes szöveges jelölője

Hosszúság Távolság A végső megközelítési és felszállási terület hosszirányú kiterjedése 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Szélesség Távolság A végső megközelítési és felszállási terület keresztirányú kiterjedése

Geometria Sokszög A végső megközelítési és felszállási terület földrajzi helye

Lejtés Érték A végső megközelítési és felszállási terület lejtése

Felület típusa Szöveg A végső megközelítési és felszállási terület felületének típusa

Pontos irányszög Irányszög A végső megközelítési és felszállási terület pontos irányszöge 1/100 fok Mindennapi Felmérési 1/100 fok

Deklarált távolságok

Rendelkezésre álló felszállási úthossz (TODAH) Távolság A végső megközelítési és felszállási terület hossza, valamint a helikopter biztonsági felszálló terület hossza (ha rendelkezésre áll) Továbbá - adott esetben - alternatív csökkentett deklarált távolságok 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb

Megszakított felszálláshoz rendelkezésre álló úthossz (RTODAH) Távolság A végső megközelítési és felszállási terület hossza, amit 1. teljesítményosztályban üzemben tartott helikopterek számára rendelkezésre állónak és alkalmasnak nyilvánítottak, megszakított felszállás végrehajtásához 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb

Rendelkezésre álló leszállási távolság (LDAH) Távolság A végső megközelítési és felszállási terület hossza, valamint bármely további terület, amit helikopterek számára rendelkezésre állónak és alkalmasnak nyilvánítottak leszállási manőver adott magasságból történő végrehajtásához 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb

Megjegyzések Szöveg Megjegyzések, beleértve a futópálya belépési vagy kezdeti pontját, ahol alternatív csökkentett távolságok bejelentésére került sor

A végső megközelítési és felszállási terület jelölése

Leírás Szöveg A végső megközelítési és felszállási terület jelöléseinek leírása

Bevezető fényrendszer

Típus Szöveg A bevezető fényrendszer besorolása, kritériumként alkalmazva a 139/2014/EU rendeletet és a CS-ADR-DSN előírásait, különös tekintettel a CS ADR-DSN.M.625 és CS ADR-DSN.M.626 előírásokra

Hosszúság Távolság A bevezető fényrendszer hosszirányú kiterjedése

Fényerő Szöveg A bevezető fényrendszer relatív fényerejét jelző kód

Helyzet Pont A bevezető fényrendszer egyes fényeinek földrajzi helye

Területi fények

Leírás Szöveg A területi fények leírása

Helyzet Pont Az egyes területi fények földrajzi helye

Célpont fények

Leírás Szöveg Célpont fények leírása

Helyzet Pont Az egyes célpont fények földrajzi helye

Földetérési és elemelkedési terület (TLOF) Helikopter földet érésére és elemelkedésére alkalmas terület

Kód Szöveg A földetérési és elemelkedési terület szöveges jelölője

Középpont

Helyzet Pont A földetérési és elemelkedési terület küszöbpontjának földrajzi helye 1 m Kritikus Felmérési 1/100 s 1 s

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A földetérési és elemelkedési terület küszöbének tengerszinthez viszonyított magassága Lásd az 1. megjegyzést

Földalak-egyenetlenség Magasság WGS-84 földalak-egyenetlenség a földetérési és elemelkedési terület középponti helyzeténél Lásd a 2. megjegyzést

Hosszúság Távolság A földetérési és elemelkedési terület hosszirányú kiterjedése 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Szélesség Távolság A földetérési és elemelkedési terület keresztirányú kiterjedése 1 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb 1 m

Geometria Sokszög A földetérési és elemelkedési elem földrajzi helye

Lejtés Érték A földetérési és elemelkedési terület lejtése

Felület típusa Szöveg A földetérési és elemelkedési terület felületének típusa

Teherbíró képesség Érték A földetérési és elemelkedési terület teherbíró képessége 1 tonna

Vizuális siklópálya kijelölő rendszer típusa Szöveg A vizuális siklópálya kijelölő rendszer típusa

Jelölés

Leírás Szöveg A földetérési és elemelkedési terület jelöléseinek leírása

Biztonsági terület A helikopter-leszállóhelyen kijelölt, a földetérési és elemelkedési területet körülvevő akadálymentes terület, amely nem léginavigációs célokra szolgáló terület, és amelynek célja a földetérési és elemelkedési területről véletlenül letérő helikoptereket érő károk kockázatának csökkentése

Hosszúság Távolság A biztonsági terület hosszirányú kiterjedése

Szélesség Távolság A biztonsági terület keresztirányú kiterjedése

Felület típusa Szöveg A biztonsági terület felületének típusa

Helikopter biztonsági felszálló terület A talaj vagy vízfelszín felett meghatározott terület, amelyet úgy választottak és/vagy alakítottak ki, hogy alkalmas legyen arra, hogy felette 1. teljesítményosztályú helikopterek gyorsuljanak és meghatározott magasságot érjenek el

Hosszúság Távolság A helikopter biztonsági felszálló terület hosszirányú kiterjedése

Talajszelvény Érték A helikopter biztonsági felszálló terület függőleges szelvénye (vagy lejtése)

1. megjegyzés Végső megközelítési és felszállási terület küszöb PinS (Point in Space, térbeli pont) megközelítéssel rendelkező vagy azzal nem rendelkező helikopter-leszállóhelyek számára 0,5 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb

Végső megközelítési és felszállási terület küszöb üzemeltetésre szánt helikopter-leszállóhelyek számára 0,25 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb (nem precíziós) 0,1 m vagy 0,1 láb (precíziós)

2. megjegyzés WGS-84 földalak-egyenetlenség végső megközelítési és felszállási terület küszöbnél és a földetérési és elemelkedési terület geometriai középpontjában, PinS megközelítéssel rendelkező vagy azzal nem rendelkező helikopter-leszállóhelyek számára 0,5 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb

WGS-84 földalak-egyenetlenség végső megközelítési és felszállási terület küszöbnél és a földetérési és elemelkedési terület geometriai középpontjában, üzemeltetésre szánt helikopter-leszállóhelyek számára 0,25 m Kritikus Felmérési 1 m vagy 1 láb (nem precíziós) 0,1 m vagy 0,1 láb (precíziós)

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Forgalmi előtér Szárazföldi repülőtéren kijelölt terület, amely az utasok, posta vagy teheráru küldemények be- és kirakodására, valamint a légi járművek üzemanyaggal történő feltöltésére, parkolására vagy karbantartására szolgál

Kód Szöveg Adott repülőtér/helikopter-leszállóhely forgalmi előterének meghatározásához használt teljes szöveges név vagy kód

Geometria Sokszög A forgalmi előtér elem földrajzi helye 1 m Mindennapi Felmérési 1/10 s 1 s

Típus Szöveg A forgalmi előtér elsődleges használatának besorolása

Légi járműre vonatkozó korlátozás Szöveg Adott légi jármű típusra vonatkozó használati korlátozás (tilalom)

Felület típusa Szöveg A forgalmi előtér felületének típusa

Szilárdság

Burkolatosztályozási szám Szöveg A forgalmi előtér burkolatosztályozási száma

Burkolat típusa Szöveg Légijármű-osztályozási szám - burkolatosztályozási szám meghatározása

Ágyazat kategória Szöveg A forgalmi előtér ágyazati teherbíró képesség kategóriája

Megengedett nyomás Szöveg A legnagyobb megengedett abroncsnyomás-kategória vagy a legnagyobb megengedett abroncsnyomásérték

Értékelési módszer Szöveg A forgalmi előtér teherbíró képességének meghatározására használt értékelési módszer

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A forgalmi előtér tengerszinthez viszonyított magassága

Gurulóút Szárazföldi repülőtéren kijelölt, a légi járművek gurulására és a repülőtér egyes területeinek összekapcsolására létesített út

Kód Szöveg A gurulóút teljes szöveges jelölője

Szélesség Távolság A gurulóút keresztirányú kiterjedése 1 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb

Geometria Sokszög A gurulóút elem földrajzi helye

Híd Szöveg Híd típusa (nincs, felüljáró, aluljáró)

Felület típusa Szöveg A gurulóút felületének típusa

Szilárdság

Burkolatosztályozási szám Szöveg A gurulóút burkolatosztályozási száma

Burkolat típusa Szöveg Légijármű-osztályozási szám - burkolatosztályozási szám meghatározása

Ágyazat kategória Szöveg A gurulóút ágyazati teherbíró képesség kategóriája

Megengedett nyomás Szöveg A legnagyobb megengedett abroncsnyomás-kategória vagy a legnagyobb megengedett abroncsnyomásérték

Értékelési módszer Szöveg A gurulóút teherbíró képességének meghatározására használt értékelési módszer

Légi járművekre vonatkozó korlátozások Szöveg Adott légi jármű típusra vonatkozó használati korlátozás (tilalom)

Referencia kód betű Kódlista A repülőgép szárnyfesztávolságán és a fő hajtómű külső fesztávolságán alapuló betű

Hely a szárnyvégek kinyitásához Pont/sokszög Hajlítható szárnyvégű repülőgépek fogadására alkalmas repülőterek esetében az a hely, ahol a szárnyvégek kinyithatók

Középvonali pontok

Helyzet Pont A gurulóút középvonali pontjainak földrajzi koordinátái 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s 1/100 s

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A gurulóút középvonali pontjainak tengerszinthez viszonyított magassága 1 m Alapvető Felmérési

Padka A szilárd burkolat széléhez csatlakozó és oly módon kiképzett terület, hogy az átmenetet biztosítson a szilárd burkolat és a szomszédos talajfelület között

Geometria Sokszög A gurulóútpadka földrajzi helye

Felület típusa Szöveg A gurulóútpadka felületének típusa

Szélesség Távolság A gurulóútpadka szélessége 1 m Alapvető Felmérési 1 m vagy 1 láb

Irányító vonalak

Geometria Vonal Az irányító vonalak földrajzi helye 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s 1/100 s

Szín Szöveg A gurulóút irányító vonalak színe

Stílus Szöveg A gurulóút irányító vonalak stílusa

Szárnyfesztávolság Érték Szárnyfesztávolság

Legnagyobb sebesség Érték Legnagyobb sebesség

Irány Szöveg Irány

Közbenső várakozó hely jelzővonala Vonal Közbenső várakozó hely jelzővonala 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s 1 s

Gurulóút jelölése

Leírás Szöveg Gurulóút jelölésének leírása

Gurulóút szegélyfényei

Leírás Szöveg Gurulóút szegélyfényeinek leírása

Helyzet Pont Minden egyes gurulóút-szegélyfény földrajzi helye

A gurulóút középvonalát jelző fények

Leírás Szöveg A gurulóút középvonalát jelző fények leírása

Helyzet Pont Minden egyes, a gurulóút középvonalát jelző fény földrajzi helye

Megállító keresztfénysor

Leírás Szöveg Megállító keresztfénysor leírása Ha van

Hely Vonal Megállító keresztfénysorok helye

Futópálya védőfényei

Leírás Szöveg Futópálya-védőfények és egyéb futópálya-védelmi intézkedések leírása Ha van

Hely Pont Megállító keresztfénysor helye »A« elrendezés

Hely Vonal Megállító keresztfénysor helye »B« elrendezés

Futópálya várakozási hely A futópálya, egy akadálykorlátozási felület vagy a műszeres leszállító rendszer (ILS)/mikrohullámú leszállító rendszer (MLS) kritikus/érzékeny terület védelmére kijelölt hely, amelynél a guruló légi járműnek és egyéb járműveknek a repülőtéri irányító torony ettől eltérő engedélyének hiányában meg kell állniuk, és várakozniuk kell

Geometria Vonal A futópálya várakozási hely földrajzi helye 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s 1 s

Védett futópálya Szöveg Védett futópálya kódja

Megállás kategória Kódlista Futópálya kategória (0., I., II., III.)

Futópálya következik (runway ahead) szöveg Szöveg A jelölés szerinti tényleges szöveg; pl.: »RWY AHEAD« vagy »RUNWAY AHEAD«

Közbenső várakozó hely Geometria Vonal A közbenső várakozó hely földrajzi helye - a forgalom irányítására szolgáló kijelölt hely, amelynél a repülőtéri irányítótorony utasításának megfelelően a guruló légi jármű és egyéb járművek megállnak és a további gurulásra vonatkozó légiforgalmi irányítói engedélyig várakoznak

Helikopter-gurulóút Kerekes futóművel rendelkező helikopterek földi mozgásához szánt földi gurulóút

Kód Szöveg A helikopter-gurulóút teljes szöveges jelölője

Középvonali pontok Pont A helikopter-gurulóút középvonali pontjainak földrajzi helye 0,5 m Alapvető Felmérési/számított

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A helikopter-gurulóút tengerszinthez viszonyított magassága 1 m Alapvető Felmérési

Szélesség Távolság A helikopter-gurulóút keresztirányú kiterjedése 1 m Alapvető Felmérési

Felület típusa Szöveg A helikopter-gurulóút felületének típusa

Kereszteződés jelzővonala Vonal Helikopter-gurulóút kereszteződés jelzővonala 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s 1 s

Világítás

Leírás Szöveg A helikopter-gurulóút fényeinek leírása

Helyzet Pont A helikopter-gurulóút egyes fényeinek földrajzi helye

Jelölés

Leírás Szöveg A helikopter-gurulóút jelöléseinek leírása

Helikopter-légigurulóút A talajszinten kijelölt útvonal helikopterek légi gurulására

Kód A helikopter-légigurulóút teljes szöveges jelölője

Középvonali pontok Pont A helikopter-légigurulóút középvonali pontjainak földrajzi helye 0,5 m Alapvető Felmérési/számított

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A helikopter-légigurulóút tengerszinthez viszonyított magassága 1 m Alapvető Felmérési

Szélesség Távolság A helikopter-légigurulóút keresztirányú kiterjedése 1 m Alapvető Felmérési

Felület típusa Szöveg A helikopter-légigurulóút felületének típusa

Világítás

Leírás Szöveg A helikopter-légigurulóút fényeinek leírása

Helyzet Pont A helikopter-légigurulóút egyes fényeinek földrajzi helye

Jelölés

Leírás Szöveg A helikopter-légigurulóút jelöléseinek leírása

Helikopter légi közlekedési útvonalak Kijelölt útvonal helikopterek közlekedésére a helikopter-leszállóhely különböző pontjai között; a gurulási útvonal magában foglalja a helikopter-gurulóutat és a helikopter-légigurulóutat, amelyek középpontjában a gurulási útvonal áll.

Kód Szöveg A légi közlekedési útvonal teljes szöveges jelölője

Geometria Vonal A légi közlekedési útvonal földrajzi helye

Szélesség Távolság A légi közlekedési útvonal keresztirányú kiterjedése 1 m Alapvető Felmérési

INS ellenőrző pont

Hely Pont INS ellenőrző pont földrajzi helye Ha rendelkezésre áll 0,5 m Mindennapi Felmérési 1/100 s 1/100 s

URH tartományú körsugárzó rádió-irányadó (VOR)

Hely Pont VOR ellenőrző pont földrajzi helye Ha rendelkezésre áll

Frekvencia Érték VOR ellenőrző pont frekvenciája

Magasságmérő ellenőrző pont

Hely Pont Magasságmérő ellenőrző pont földrajzi helye

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság Magasságmérő ellenőrző pont tengerszinthez viszonyított magassága

Légijármű-állóhely A forgalmi előtéren a légi jármű parkolására kijelölt terület

Név Szöveg A légijármű-állóhely neve

Légijármű-állóhely pontok Hely Pont A légijármű-állóhely pont földrajzi helye 0,5 m Mindennapi Felmérési 1/100 s 1/100 s

Légijármű-típusok Kódlista Légijármű-típusok

Azonosító jel Szöveg Légijármű-állóhely azonosító jelének leírása

Vizuális dokkolás/parkolás irányító rendszer Szöveg A légijármű-állóhelyen lévő vizuális dokkolás/parkolás irányító rendszer leírása

Parkoló terület Sokszög A parkoló terület földrajzi helye

Utashíd Kódlista A légijármű-állóhelynél rendelkezésre álló utashíd

Üzemanyag Kódlista A légijármű-állóhelynél rendelkezésre álló üzemanyag

Földi energiaellátó egység Kódlista A légijármű-állóhelynél rendelkezésre álló földi energiaellátó egység

Vontatás Kódlista A légijármű-állóhelynél rendelkezésre álló vontatás

Terminál Szöveg Terminálépületre való hivatkozás

Felület típusa Szöveg A légijármű-állóhely felületének típusa

Légi járműre vonatkozó korlátozás Szöveg Adott légi jármű típusra vonatkozó használati korlátozás (tilalom)

Burkolatosztályozási szám Szöveg A légijármű-állóhely burkolatosztályozási száma

Állóhely jelzővonala

Geometria Vonal Az állóhely-jelzővonal földrajzi helye 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A parkolási jelzővonal pontjainak tengerszinthez viszonyított magassága 1 m Alapvető Felmérési

Irány Szöveg Az állóhely-jelzővonal iránya

Szárnyfesztávolság Érték Szárnyfesztávolság

Szín Kódlista Az állóhely-jelzővonal színe

Stílus Kódlista Az állóhely-jelzővonal stílusa

Helikopter-állóhely Helikopterek parkolására szolgáló légijármű-állóhely, ahol gurulási műveleteket hajtanak végre, illetve ahol a helikopter földet ér és elemelkedik légi gurulási műveletek céljából

Név Szöveg Helikopter-állóhely neve

Hely Pont A helikopter-állóhely pont/INS ellenőrző pontok földrajzi helye 0,5 m Alapvető Felmérési 1/100 s

Jégmentesítő terület Az a létesítmény, ahol a repülőgépről letisztítják a jeget vagy havat (jégmentesítés), hogy tiszta felületet biztosítsanak, és/vagy ahol a repülőgép tiszta felületeire a felfagyás, a jégkéreg kialakulás és a hó vagy latyak felgyülemlésének korlátozott ideig történő megakadályozása érdekében jégtelenítő anyagot hordanak fel (jégtelenítés)

Azonosító Szöveg Jégmentesítő terület azonosítója

Geometria Sokszög Jégmentesítő terület földrajzi helye 1 m Mindennapi Felmérési 1/10 s 1 s

Felület típusa Szöveg A jégmentesítő terület felületének típusa

Alap azonosítója Szöveg A gurulóút, a parkoló vagy a forgalmi előtér alapját képező elem neve

Légi járműre vonatkozó korlátozás Szöveg Adott légi jármű típusra vonatkozó használati korlátozás (tilalom)

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Kommunikációs létesítmény

Szolgáltatás megnevezése Szöveg A nyújtott szolgáltatás meghatározása

Hívójel Szöveg A kommunikációs létesítmény hívójele

Csatorna Szöveg A kommunikációs létesítmény csatornája/frekvenciája

Bejelentkezési cím Szöveg A létesítmény bejelentkezési címe Szükség szerint

Üzemidő Ütemezés Az egységet kiszolgáló állomás üzemideje".

(2) A 3. táblázat (ATS és egyéb útvonaladatok) helyébe a következő táblázat lép: "3. ATS és egyéb útvonaladatok

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

ATS-útvonal A forgalom lebonyolítására kijelölt, a légiforgalmi szolgálatok biztosítása érdekében meghatározott útvonal

Kód Szöveg Az e rendelet XI. melléklete (FPD rész) szerint az ATS-útvonalakhoz rendelt kódok

Kód előtagja Szöveg Az útvonalkód előtagja az 1. megjegyzésben meghatározottak szerint

Egyéb útvonal A forgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, légiforgalmi szolgálat biztosítása nélkül

Kód Szöveg Az útvonal kódja

Típus Szöveg Az útvonal típusa (pl.: VFR szerinti ellenőrizetlen navigációs útvonalak)

Repülési szabályok Kódlista Az útvonalra alkalmazandó repülési szabályokra (IFR/VFR) vonatkozó információk

Útvonalszakasz

Ponttól Az útvonalszakasz első pontjára való hivatkozás

Név Szöveg Valamely mérvadó pont kódolt jelölései vagy kódnevei

Jelentéstétel Kódlista A légiforgalmi/meteorológiai szolgálati jelentéstételi követelmény megjelölése mint »kötelező« vagy »kérésre«

Pontig Az útvonalszakasz második pontjára való hivatkozás

Név Szöveg Valamely mérvadó pont kódolt jelölései vagy kódnevei

Jelentéstétel Kódlista A légiforgalmi/meteorológiai szolgálati jelentéstételi követelmény megjelölése mint »kötelező« vagy »kérésre«

Útirány Irányszög Az útszakasz útiránya, VOR radiálja vagy mágneses irányszöge 1/10 fok (terminál érkezés indulás) Mindennapi (terminál érkezés indulás) Számított (terminál érkezés indulás) 1 fok (terminál érkezés indulás) 1 fok (terminál érkezés indulás)

Átkapcsolási pont Pont VOR-berendezésektől vett rádió-navigációs jelekkel kijelölt ATS-útvonalon az a pont, amelynél a légi jármű navigációs helymeghatározásának elsődleges viszonyítási alapjaként a mögötte lévő navigációs berendezésről az előtte lévő következő berendezésre várhatóan átkapcsol VOR radiál esetében

Hosszúság Távolság A »ponttól« és a »pontig« közötti geodéziai távolság Lásd a 2. megjegyzést

Felső határ Tengerszint feletti magasság Az útszakasz felső határa

Alsó határ Tengerszint feletti magasság Az útszakasz alsó határa

Minimális útvonalmagasság (MEA) Tengerszint feletti magasság Az utazó szakasz légtérszerkezetének megfelelő, a vonatkozó navigációs berendezések és az ATS-adás kellő vételét és az előírt akadálymentességet biztosító magassága. 50 m Mindennapi Számított 50 m vagy 100 láb 50 m vagy 100 láb

Legkisebb akadálymentes magasság (MOCA) Tengerszint feletti magasság A repülés adott szakaszának az előírt akadálymentességet még biztosító legkisebb magassága 50 m Mindennapi Számított 50 m vagy 100 láb 50 m vagy 100 láb

Minimális repülési magasság Tengerszint feletti magasság Minimális repülési magasság 50 m Mindennapi Számított 50 m vagy 100 láb 50 m vagy 100 láb

Oldalsó határok Távolság Az útvonal oldalsó határai

Legkisebb területi magasság (AMA) Tengerszint feletti magasság Műszeres meteorológiai körülmények (IMC) esetén használatos legalacsonyabb tengerszint feletti magasság, amely akadálymentességet biztosít egy - általában párhuzamosok és meridiánok által - meghatározott területen

Legkisebb irányvezetési magasság (MVA) Tengerszint feletti magasság Legkisebb irányvezetési magasság

Korlátozások Szöveg Területi sebességi és szint/tengerszint feletti magasság korlátozásokra vonatkozó megjelölések, ha meghatároztak ilyeneket

Utazómagasságok iránya Az utazómagasság irányának megjelölése (páros, páratlan, nincs)

Előre Kódlista Az utazómagasság irányának megjelölése (páros, páratlan, nincs) az útszakasz első pontjától a második pontig

Hátra Kódlista Az utazómagasság irányának megjelölése (páros, páratlan, nincs) az útszakasz második pontjától az első pontig

Rendelkezésre állás Szöveg Az útvonal rendelkezésre állására vonatkozó információ

Légtérosztály Szöveg A légtér osztályozása, amely meghatározza az üzemeltetési szabályokat, a repülési előírásokat és a szolgáltatásokat

Teljesítményalapú navigációra (PBN) vonatkozó követelmények Teljesítménykövetelményeken alapuló területi navigáció ATS-útvonalon üzemelő légi járművek számára műszeres megközelítési eljárás esetén vagy kijelölt légtérben Csak teljesítményalapú navigáció

Navigációs előírás(ok) Szöveg Adott szakaszra vagy szakaszokra alkalmazandó navigációs előírás(ok) megnevezése; a navigációs előírásoknak két fajtája létezik:

a) megkövetelt navigációs teljesítményre (RNP) vonatkozó előírások: területi navigáción alapuló navigációs előírások, amelyek tartalmazzák a teljesítményellenőrzésre és riasztásra vonatkozó követelményt, és amelyeket az RNP előtag jelöl; pl.: RNP 4, RNP APCH.

b) területi navigációs (RNAV) előírások: területi navigáción alapuló navigációs előírások, amelyek nem tartalmazzák a teljesítményellenőrzésre és riasztásra vonatkozó követelményt, és amelyeket az RNAV-előtag jelöl; pl.: RNAV 5, RNAV 1.

Navigációs teljesítménykövetelmények Szöveg Az egyes teljesítményalapú navigációs útvonalakra (területi navigáció vagy megkövetelt navigációs teljesítmény) vonatkozó navigációs pontossági követelmény

Érzékelőkre vonatkozó követelmények Szöveg Az érzékelőkre vonatkozó követelmények megjelölése, beleértve bármely navigációs előírási korlátozást

Irányító egység

Név Szöveg A szolgáltatást nyújtó egység neve

Csatorna Szöveg Az irányító egység működési csatornája/frekvenciája

Bejelentkezési cím Szöveg Az irányító ATS-egységbe való adatkapcsolati bejelentkezéshez használt meghatározott kód Adott esetben

1. megjegyzés U = felső 2. megjegyzés 1/10 km Mindennapi Számított 1/10 km vagy 1/10 tengeri mérföld 1 km vagy 1 tengeri mérföld

H = helikopter 1/100 km Alapvető Számított 1/100 km vagy 1/100 tengeri mérföld 1 km vagy 1 tengeri mérföld

S = szuperszonikus

T = TACAN

Egyéb

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Fordulópont

Azonosítás Szöveg A mérvadó ponthoz rendelt nevek, kódolt jelölések vagy kódnevek

Helyzet Pont A fordulópont földrajzi helye 100 m Alapvető Felmérési/számított 1 s 1 s

Kialakítás

Navigációs berendezés Szöveg A VOR/távolságmérő berendezés referenciapontjának állomásazonosítója

Irányszög Irányszög A VOR/távolságmérő berendezés referenciapontjával bezárt irányszög, ha a fordulópont azzal nem közös elhelyezésű Lásd a lenti 1. megjegyzést

Távolság Távolság A VOR/távolságmérő berendezés referenciapontjától való távolság, ha a fordulópont azzal nem közös elhelyezésű Lásd a lenti 2. megjegyzést

1. megjegyzés 1/10 fok Mindennapi Számított 1/10 fok 1/10 fok

1/100 fok Alapvető Számított 1/100 fok 1/10 fok

Számított

2. megjegyzés 1/10 km Mindennapi Számított 1/10 km vagy 1/10 tengeri mérföld 2/10 km (1/10 tengeri mérföld)

1/100 km Alapvető Számított 1/100 km vagy 1/100 tengeri mérföld 2/10 km (1/10 tengeri mérföld)

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Várakozás útvonalon Előre meghatározott manőver, amely a légi járművet adott légtéren belül tartja, miközben az további engedélyre vár

Azonosítás Szöveg A várakozási eljárás azonosítása

Rögzített pont Szöveg A várakozási eljárási pont azonosítása 100 m Alapvető Felmérési/számított 1 s 1 s

Fordulópont Pont A várakozási fordulópont földrajzi helye

Beérkező útirány Irányszög A várakozási eljárás beérkező útiránya

Fordulási irány Szöveg Az eljárási fordulás iránya

Sebesség Érték Maximális műszer szerinti sebesség

Szint

Minimális várakozási szint Tengerszint feletti magasság A várakozási eljárás minimális várakozási szintje

Maximális várakozási szint Tengerszint feletti magasság A várakozási eljárás maximális várakozási szintje

Kimenő idő/távolság Érték A várakozási eljárás idő/távolság értéke

Irányító egység

Név Szöveg Az irányító egység megjelölése

Frekvencia Érték Az irányító egység működési frekvenciája/csatornája

Különleges várakozási belépési eljárás Szöveg A különleges, VOR/távolságmérő berendezéssel végrehajtott belépési eljárás szöveges leírása VOR/távolságmérő berendezés szerinti várakozási mintára vonatkozóan megállapított, a kimenő szakasz végénél lévő másodlagos pontra radiális belépés esetén".

(3) Az 5. táblázat (Rádiónavigációs berendezésekre/rendszerekre vonatkozó adatok) helyébe a következő táblázat lép: "5. Táblázat Rádiónavigációs berendezésekre/rendszerekre vonatkozó adatok

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Rádiónavigációs berendezés

Típus Szöveg Rádiónavigációs berendezés típusa

Azonosítás Szöveg A navigációs berendezés egyértelmű azonosításához megadott kód

Név Szöveg A navigációs berendezéshez rendelt szöveges név

ILS-létesítmények osztályozása Kódlista Az ILS besorolása funkcionális és teljesítőképessége alapján ILS

GBAS-létesítmények osztályozása Kódlista A GBAS földi alrendszer besorolása funkcionális és teljesítőképessége alapján GBAS

GBAS megközelítési létesítmények jelölése Kódlista A GBAS szolgáltatási volumenére és teljesítményére vonatkozó követelményeken alapuló besorolás minden egyes támogatott megközelítés esetében GBAS

Működési terület Szöveg Annak megjelölése, hogy a navigációs berendezés útvonal-repülési (E), repülőtéri (A) vagy kettős (AE) célokat szolgál

A kiszolgált repülőtér/helikopter-leszállóhely Szöveg A kiszolgált repülőterek/helikopter-leszállóhelyek ICAO helységazonosító kódja vagy neve

A kiszolgált futópálya Szöveg A kiszolgált futópálya kódja

Üzemeltető szervezet Szöveg A létesítményt üzemeltető szervezet neve

A támogatott műveletek típusa Kódlista A támogatott műveletek típusa az ILS/MLS, az alapvető GNSS, a műholdas pontosító rendszer (SBAS), valamint a földi bázisú kiegészítő rendszer (GBAS) vonatkozásában

Helymegosztás Szöveg Arra vonatkozó információ, hogy a navigációs berendezés együtt került elhelyezésre más navigációs berendezéssel

Üzemidő Ütemezés A rádiónavigációs berendezés üzemideje

Mágneses eltérés A földrajzi észak és a mágneses észak közötti különbség, fokokban kifejezve

Szög Szög A rádiónavigációs berendezés mágneses eltérése ILS/NDB Lásd a lenti 1. megjegyzést

Dátum Dátum Az a dátum, amikor a mágneses eltérés a megfelelő értéket mutatta

Állomás mágneses elhajlása Szög A navigációs berendezés nulla fokos radiálja és a földrajzi észak közötti, az állomás kalibrálásának időpontjában meghatározott iránykülönbség VOR/ILS/MLS

Nulla irányszögű irány Szöveg Az állomás által megadott »nulla irányszög« iránya, pl.: mágneses észak, földrajzi észak stb. VOR

Frekvencia Érték A rádiónavigációs berendezés frekvenciája vagy hangolási frekvenciája

Csatorna Szöveg A rádiónavigációs berendezés csatornaszáma Távolságmérő berendezés vagy GBAS

Helyzet Pont A rádiónavigációs berendezés földrajzi helye Lásd a lenti 2. megjegyzést

Tengerszinthez viszonyított magasság Tengerszinthez viszonyított magasság A távolságmérő berendezés adóantennájának tengerszinthez viszonyított magassága vagy a GBAS-referenciapont tengerszinthez viszonyított magassága Távolságmérő berendezés vagy GBAS Lásd a lenti 3. jegyzetet

Ellipszoid magasság Magasság A GBAS-referenciapont ellipszoid magassága GBAS

Iránysávadó iránya

Irányszög Irányszög Iránysávadó iránysávvonala ILS iránysávadó 1/100 fok Alapvető Felmérési 1/100 fok (ha valós) 1 fok

Típus Szöveg Az iránysávadó irányának típusa, valós vagy mágneses ILS iránysávadó

Nulla irányszögű irány Irányszög MLS nulla irányszögű irány MLS 1/100 fok Alapvető Felmérési 1/100 fok (ha valós) 1 fok

Szög Szög ILS siklópályaszöge vagy MLS normál siklópályaszöge ILS GP/MLS

RDH Érték Az ILS referenciapont magasságának értéke (ILS RDH) ILS GP 0,5 m Kritikus Számított

Az iránysávadó antenna távolsága a futópálya végétől Távolság Az ILS iránysávadó és a futópálya/végső megközelítési és felszállási terület vége közötti távolság ILS iránysávadó 3 m Mindennapi Számított 1 m vagy 1 láb Az ábrázolás szerint

Az ILS siklópálya antenna és a pályaküszöb közötti távolság Távolság Az ILS siklópálya antenna és a pályaküszöb közötti távolság a középvonal mentén ILS GP 3 m Mindennapi Számított 1 m vagy 1 láb Az ábrázolás szerint

Az ILS jeladó és a pályaküszöb közötti távolság Távolság Az ILS jeladó és a pályaküszöb közötti távolság ILS 3 m Alapvető Számított 1 m vagy 1 láb 2/10 km (1/10 tengeri mérföld)

Az ILS távolságmérő berendezés antennája és a pályaküszöb közötti távolság Távolság Az ILS távolságmérő berendezés antennája és a pályaküszöb közötti távolság a középvonal mentén ILS 3 m Alapvető Számított 1 m vagy 1 láb Az ábrázolás szerint

Az MLS irányszög antenna távolsága a futópálya végétől Távolság Az MLS irányszög antenna távolsága a futópálya / végső megközelítési és felszállási terület végétől MLS 3 m Mindennapi Számított 1 m vagy 1 láb Az ábrázolás szerint

Az MLS-magassági szög antenna távolsága a pályaküszöbtől Távolság Az MLS-magassági szög antenna távolsága a pályaküszöbtől a középvonal mentén MLS 3 m Mindennapi Számított 1 m vagy 1 láb Az ábrázolás szerint

Az MLS távolságmérő berendezés (DME) antennája és a pályaküszöb közötti távolság Távolság Az MLS DME/P antennája és a pályaküszöb közötti távolság a középvonal mentén MLS 3 m Alapvető Számított 1 m vagy 1 láb Az ábrázolás szerint

Jel polarizáció Kódlista GBAS-jel polarizáció (GBAS/H vagy GBAS/E) GBAS

Kijelölt működési tartomány (DOC) Szöveg Kijelölt működési tartomány vagy standard szolgáltatási volumen, mint a navigációs berendezés/GBAS-referenciapontjától számított sugarú körzeten belüli tartomány vagy szolgáltatási volumen, magasság, és szakaszok, szükség esetén

1. megjegyzés ILS iránysávadó 1 fok Alapvető Felmérési 1 fok

NDB 1 fok Mindennapi Felmérési 1 fok

Felmérési

2. megjegyzés Repülőtéri navigációs berendezés 3 m Alapvető Felmérési 1/10 s Az ábrázolás szerint

GBAS-referenciapont 1 m Felmérési

Útvonali 100 m Alapvető Felmérési 1 s

Felmérési

3. megjegyzés DME 30 m (100 láb) Alapvető Felmérési 30 m (100 láb) 30 m (100 láb)

DME/P 3 m Alapvető Felmérési 3 m (10 láb)

GBAS-referenciapont 0,25 m Alapvető 1 m vagy 1 láb

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

GNSS Globális helyzet- és időmeghatározó rendszer, amely egy vagy több műhold-konstellációt, légi jármű vevőket és rendszer integritás ellenőrzést foglal magában, amelyet szükség szerint kiterjesztenek a tervezett üzemeltetésre vonatkozóan előírt navigációs teljesítmény támogatása érdekében

Név Szöveg A GNSS elem neve (GPS, GBAS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS stb.)

Frekvencia Érték A GNSS frekvenciája Szükség szerint

Szolgáltatási terület Sokszög A GNSS szolgáltatási terület földrajzi helye

A lefedett terület Sokszög A GNSS által lefedett terület földrajzi helye

Üzemeltető hatóság Szöveg A létesítményt üzemeltető hatóság neve

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Légiforgalmi földi fények A tagállamok által mérvadóként kiválasztott földrajzi helyzetek jelölésére elhelyezett földi fények vagy egyéb fényjeladók, a légi járművön található fények kivételével

Típus Szöveg Jeladó típusa

Kód Szöveg A jeladó egyértelmű azonosításához megadott kód

Név Szöveg A város neve vagy a jeladó egyéb azonosítója

Fényerő Érték A jeladó fényének ereje 1000 cd

Jellemzők Szöveg A jeladó jellemzőire vonatkozó információk

Üzemidő Ütemezés A jeladó üzemideje

Helyzet Pont A jeladó földrajzi helyzete

Tengeri fények

Helyzet Pont A jeladó földrajzi helyzete

Láthatósági tartomány Távolság A jeladó láthatósági tartománya

Jellemzők Szöveg A jeladó jellemzőire vonatkozó információk

Tárgykör Tulajdonság Altulajdonság Típus Leírás Megjegyzés Pontosság Megbízhatóság Létrehozás típusa Közzétételi felbontás Térkép felbontása

Különleges navigációs rendszer Különleges navigációs rendszerekhez kapcsolódó állomások (DECCA, LORAN stb.)

Típus Szöveg A rendelkezésre álló szolgáltatás típusa (fő jelzés, segédjelzés, szín)

Kód Szöveg A különleges navigációs rendszer egyértelmű azonosításához megadott kód

Név Szöveg A különleges navigációs rendszerhez rendelt szöveges név

Frekvencia Érték A különleges navigációs rendszer frekvenciája (csatorna száma, impulzussűrűség, ismétlődési arány, adott esetben)

Üzemidő Ütemezés A különleges navigációs rendszer üzemideje

Helyzet Pont A különleges navigációs rendszer földrajzi helyzete 100 m Alapvető Felmérési/számított

Üzemeltető szervezet Szöveg A létesítményt üzemeltető szervezet neve

Létesítmény-lefedettség Szöveg A különleges navigációs rendszer létesítmény-lefedettsége".

III. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/373 végrehajtási rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. függelék a következőképpen módosul:

a) a 2. részben (ÚTVONALON (ENR)) az ENR 3. szakasz (ATS-ÚTVONALAK) helyébe a következő szöveg lép: "ENR 3. ATS-ÚTVONALAK ENR 3.1. Hagyományos navigációs útvonalak A hagyományos navigációs útvonalak részletes leírása, amely tartalmazza a következőket: ENR 3.2. Területi navigációs útvonalak A teljesítményalapú navigációs (területi navigáció és megkövetelt navigációs teljesítmény) útvonalak részletes leírása, amely tartalmazza a következőket: ENR 3.3. Egyéb útvonalak Meg kell adni az egyéb, kifejezetten kijelölt, a meghatározott területe(ke)n kötelező útvonalak leírását. Szabad útvonalú légtér leírása, mint az a meghatározott légtér, amelyben a felhasználók szabadon tervezhetnek közvetlen útvonalakat egy meghatározott belépési pont és egy meghatározott kilépési pont között, feltüntetve a közvetlen útvonal kivitelezésére vonatkozó információkat, a közvetlen útvonalak fordulópontjainak használatára vonatkozó korlátozásokat, valamint a repülési tervben való megjelölést (15. tétel). Meg kell adni a légiforgalmi irányítói engedélyek kiadásának feltételeit. ENR 3.4. Várakozás útvonalon Meg kell adni az útvonalon való várakozási eljárások részletes leírását, amely a következőket tartalmazza:

1. az útvonal kódja, az adott szakasz(ok)ra alkalmazandó, az előírt kommunikációs teljesítményre (RCP) vonatkozó előírás(ok), az előírt felügyeleti teljesítményre (RSP) vonatkozó előírás(ok), az útvonalat meghatározó összes mérvadó pont - köztük a kötelező« vagy »kérésre« jelentéstételi pontok - neve, kódja vagy névkódja és földrajzi koordinátái fokban, percben és másodpercben megadva;

2. útirányok vagy VOR radiálok a legközelebbi fokra megadva, az egyes egymást követő mérvadó pontok közötti geodéziai távolság a legközelebbi tized kilométerre vagy tized tengeri mérföldre megadva, valamint - VOR radiálok esetében - az átkapcsolási pontok;

3. alsó és felső határok, illetve minimális útvonalmagasságok a legközelebbi magasabb 50 m-re vagy 100 lábra megadva, és légtérosztályozás;

4. oldalhatárok és legkisebb akadálymentes magasságok;

5. utazómagasságok iránya;

6. megjegyzések, amelyek tartalmazzák az irányító egység megjelölését, működési csatornáját, adott esetben a bejelentkezési címét, SATVOICE számát, valamint bármely navigációs, RCP és RSP-előírás korlátozását.

1. az útvonal kódja, az adott szakasz(ok)ra alkalmazandó, az előírt kommunikációs teljesítményre (RCP) vonatkozó előírás(ok), navigációs előírás(ok) és/vagy az előírt felügyeleti teljesítményre (RSP) vonatkozó előírás(ok), az útvonalat meghatározó összes mérvadó pont - köztük a kötelező« vagy »kérésre« jelentéstételi pontok - neve, kódja vagy névkódja és földrajzi koordinátái fokban, percben és másodpercben megadva;

2. területi navigációs útvonalat meghatározó fordulópontok tekintetében továbbá, adott esetben:

a) a VOR/távolságmérő berendezés vonatkozási pontjának állomásazonosítója;

b) irányszög a legközelebbi fokra megadva, és távolság a VOR/távolságmérő berendezés vonatkozási pontjától a legközelebbi tized kilométerre vagy tized tengeri mérföldre megadva, ha a fordulópont azzal nem közös elhelyezésű;

c) a távolságmérő berendezés adóantennájának tengerszinthez viszonyított magassága a legközelebbi 30 m-re (100 láb) megadva;

3. mágneses referencia-irányszög a legközelebbi fokra megadva, a meghatározott végpontok közötti geodéziai távolság a legközelebbi tized kilométerre vagy tized tengeri mérföldre megadva, és az egyes egymást követő kijelölt mérvadó pontok közötti távolság;

4. felső és alsó határok, valamint légtérosztályozás;

5. utazómagasságok iránya;

6. az egyes teljesítményalapú navigációs útvonalakra (területi navigáció vagy megkövetelt navigációs teljesítmény) vonatkozó navigációs pontossági követelmény;

7. megjegyzések, amelyek tartalmazzák az irányító egység megjelölését, működési csatornáját, adott esetben a bejelentkezési címét, SATVOICE számát, valamint bármely navigációs, RCP és RSP-előírás korlátozását.

1. a várakozás azonosítása (ha van) és a várakozási pont (navigációs berendezés) vagy fordulópont földrajzi koordinátákkal, fokban, percben és másodpercben megadva;

2. rárepülési útirány;

3. az eljárási fordulás iránya;

4. maximális műszer szerinti sebesség;

5. minimális és maximális várakozási szint;

6. kimenő idő/távolság;

7. az irányító egység és működési frekvenciája.";

b) a 3. rész (REPÜLŐTEREK (AD)) a következőképpen módosul:

i. az AD 1. szakasz (REPÜLŐTEREK/HELIKOPTER-LESZÁLLÓHELYEK - BEVEZETÉS) helyébe a következő szöveg lép: "AD 1. REPÜLŐTEREK/HELIKOPTER-LESZÁLLÓHELYEK - BEVEZETÉS AD 1.1. Rendelkezésre álló repülőterek/helikopter-leszállóhelyek és a használatra vonatkozó feltételek AD 1.1.1. Általános feltételek A repülőterekért és a helikopter-leszállóhelyekért felelős illetékes hatóság rövid leírása, amely a következőket tartalmazza: AD 1.1.2. Katonai légibázisok használata Katonai légibázisok polgári használatára vonatkozó szabályok és eljárások, ha vannak. AD 1.1.3. Csökkent látási viszonyok között követendő eljárások A csökkent látási viszonyok között végzett műveletekre vonatkozó eljárások (ha vannak) alkalmazásának általános feltételei. AD 1.1.4. Repülőtér-használati minimumok A tagállam által alkalmazott repülőtér-használati minimumok részletes leírása. AD 1.1.5. Egyéb információk Adott esetben egyéb, hasonló jellegű információk. AD 1.2. Mentő és tűzoltó szolgálatok, a futópálya-felület viszonyaira vonatkozó értékelés és jelentéstétel, valamint hóeltakarítási terv AD 1.2.1. Mentő és tűzoltó szolgálatok A nyilvános repülőtereken/helikopter-leszállóhelyeken mentő és tűzoltó szolgálatok létesítésére vonatkozó szabályok rövid leírása, feltüntetve a tagállam által megállapított mentési és tűzoltási kategóriákat. AD 1.2.2. A futópálya-felület állapotára vonatkozó értékelés és jelentéstétel, valamint hóeltakarítási terv A futópálya-felület állapotára vonatkozó értékelés és jelentéstétel leírása; a hóeltakarítási szempontok rövid leírása, amelyeket azokon a nyilvános repülőtereken/helikopter-leszállóhelyeken alkalmaznak, amelyeken hóállapotok rendszerint bekövetkezhetnek, a következők feltüntetésével: AD 1.3. Repülőterek/helikopter-leszállóhelyek jegyzéke Adott tagállam területén található repülőterek/helikopter-leszállóhelyek jegyzéke, grafikus ábrázolással kiegészítve, amely a következőket tartalmazza: AD 1.4. Repülőterek/helikopter-leszállóhelyek csoportosítása A tagállam által a repülőterek/helikopter-leszállóhelyek információk előállítása/terjesztése/nyújtása céljából történő csoportosítása során alkalmazott feltételek rövid leírása. AD 1.5. Repülőterek tanúsítási státusza A tagállamban található repülőterek jegyzéke, feltüntetve a tanúsítási státuszt, a következők megjelölésével:

1. a rendelkezésre álló repülőterek/helikopter-leszállóhelyek és berendezéseik használatára vonatkozó általános feltételek; és

2. a szolgáltatások alapját képező rendelkezések leírása, valamint hivatkozás arra, hogy az AIP-ban hol sorolják fel az ICAO-tól való eltéréseket, ha vannak.

1. a futópálya-felület állapotára vonatkozó jelentéstétel és a téli szolgálat megszervezése;

2. mozgási területek felügyelete;

3. a felület állapotára vonatkozó értékeléshez használt módszerek; különlegesen előkészített téli futópályán végzett műveletek;

4. a mozgási területek használhatóságának fenntartása érdekében tett intézkedések;

5. jelentéstételi rendszer és eszközök;

6. a futópálya lezárásának esetei;

7. a hóviszonyokra vonatkozó információk terjesztése.

1. repülőtér/helikopter-leszállóhely neve és ICAO helységazonosító kódja;

2. a repülőtéren/helikopter-leszállóhelyen engedélyezett forgalom típusa (nemzetközi/belföldi, IFR/VFR, menetrend szerinti / nem menetrend szerinti, általános célú légi közlekedés, katonai és egyéb);

3. hivatkozás az AIP 3. részének alszakaszára, amely tartalmazza a repülőterek/helikopter-leszállóhelyek részletes leírását.

1. a repülőtér neve és ICAO helységazonosító kódja;

2. a tanúsítás dátuma és - adott esetben - érvényessége;

3. esetleges megjegyzések.";

ii. az AD 2. szakasz (REPÜLŐTEREK) a következőképpen módosul:

- a **** AD 2.7. pont helyébe a következő szöveg lép: "**** AD 2.7. A futópálya-felület állapotára vonatkozó értékelés és jelentéstétel, valamint hóeltakarítási terv A futópálya-felület állapotára vonatkozó értékeléssel és jelentéstétellel kapcsolatos információk. A repülőtéri mozgási területek takarításához meghatározott berendezések és működési prioritások részletes leírása, amely a következőket tartalmazza: 1. takarító berendezések típusa(i); 2. takarítási prioritások; 3. anyaghasználat a mozgási terület felületének kezeléséhez; 4. különlegesen előkészített téli futópályák; 5. megjegyzések."

- a **** AD 2.19. pont helyébe a következő szöveg lép: "**** AD 2.19. Rádiónavigációs és leszállási eszközök A repülőtéri műszeres megközelítési és közelkörzeti eljárásokhoz kapcsolódó rádiónavigációs és leszállási eszközök részletes leírása, amely a következőket tartalmazza: 1. a) az eszközök típusa; b) mágneses eltérés a legközelebbi fokra kerekítve, az adott esetnek megfelelően; c) az ILS/MLS/GLS, az alapvető GNSS és az SBAS használata esetén támogatott művelettípusok; d) az ILS osztályozása; e) a létesítmények osztályozása és a megközelítési létesítmények megjelölése(i) a GBAS vonatkozásában; f) a VOR/ILS/MLS vonatkozásában az állomás mágneses elhajlása a legközelebbi fokra kerekítve, az eszköz műszaki felállításához; 2. azonosítás, szükség esetén; 3. frekvencia/frekvenciák, csatorna szám(ok), szolgáltató és hivatkozási útvonal azonosító(k), adott esetben; 4. üzemidő, adott esetben; 5. az adóantenna helyzetének földrajzi koordinátái fokban, percben, másodpercben és tized másodpercben megadva; 6. a távolságmérő berendezés adóantennájának tengerszinthez viszonyított magassága a legközelebbi 30 m-re (100 láb) megadva, és a precíziós távolságmérő berendezés tengerszinthez viszonyított magassága a legközelebbi 3 m-re (10 láb) megadva, a GBAS vonatkozási pont tengerszinthez viszonyított magassága a legközelebbi méterre vagy lábra megadva és a pont ellipszoid magassága a legközelebbi méterre vagy lábra megadva; az SBAS vonatkozásában a leszállási küszöbpont (LTP) vagy fiktív küszöbpont (FTP) ellipszoid magassága a legközelebbi méterre vagy lábra megadva; 7. a szolgáltatási volumen sugara a GBAS vonatkozási pontjától, a legközelebbi kilométerre vagy tengeri mérföldre megadva; 8. megjegyzések. Amennyiben ugyanazt az eszközt használják útvonali és repülőtéri célokra, az ENR 4. szakaszban is meg kell adni a leírást. Ha a földi bázisú kiegészítő rendszer (GBAS) több repülőteret szolgál ki, mindegyik repülőtér vonatkozásában meg kell adni az eszköz leírását. Ha a létesítményt üzemben tartó hatóság nem a kijelölt hatóság, az üzemben tartó hatóság nevét fel kell tüntetni a megjegyzések oszlopban. A létesítmény szolgáltatási szintjét fel kell tüntetni a megjegyzések oszlopban.";

- a **** AD 2.22. pont helyébe a következő szöveg lép: "**** AD 2.22. Repülési eljárások A feltételek és a repülési eljárások részletes leírása, beleértve a radar és/vagy ADS-B eljárásokat, amelyeket a repülőtéri légtér szervezése alapján vezettek be. A repülőtéren alkalmazott, csökkent látási viszonyok között követendő eljárások, ha meghatároztak ilyeneket, a következők feltüntetésével: 1. futópálya (futópályák) és a hozzájuk tartozó berendezések, amelyek használata akkor engedélyezett, amikor csökkent látási viszonyok között követendő eljárások vannak érvényben, beleértve adott esetben az 550 m-nél kisebb futópálya menti látástávolság (RVR) mellett, műveleti engedménnyel végzett műveletekre vonatkozó eljárásokat is; 2. meghatározott meteorológiai körülmények, amelyek esetében csökkent látási viszonyok között követendő eljárások kezdeményezésére, alkalmazására és megszüntetésére kerülne sor; 3. csökkent látási viszonyok között követendő eljárások során alkalmazandó földi jelölések/fények; 4. megjegyzések."

- a szöveg a következő **** AD 2.25. ponttal egészül ki:

"**** AD 2.25. A látható szakasz felszínére (VSS) behatoló akadályok

A látható szakasz felszínére (VSS) behatoló akadályok, beleértve az érintett eljárásokat és eljárási minimumokat is.";

iii. az AD 3. szakaszban (HELIKOPTER-LESZÁLLÓHELYEK) a **** AD 3.18. pont helyébe a következő szöveg lép: "**** AD 3.18. Rádiónavigációs és leszállási eszközök A helikopter-leszállóhelyi műszeres megközelítési és közelkörzeti eljárásokhoz kapcsolódó rádiónavigációs és leszállási eszközök részletes leírása, amely a következőket tartalmazza: Amennyiben ugyanazt az eszközt használják útvonali és helikopter-leszállóhelyi célokra, az ENR 4. szakaszban is meg kell adni a leírást. Ha a földi bázisú kiegészítő rendszer (GBAS) több helikopter-leszállóhelyet szolgál ki, mindegyik repülőtér vonatkozásában meg kell adni az eszköz leírását. Ha a létesítményt üzemben tartó hatóság nem a kijelölt hatóság, az üzemben tartó hatóság nevét fel kell tüntetni a megjegyzések oszlopban. A létesítmény szolgáltatási szintjét fel kell tüntetni a megjegyzések oszlopban.";

1.

a) az eszközök típusa;

b) mágneses eltérés a legközelebbi fokra kerekítve, az adott esetnek megfelelően;

c) az ILS/MLS/GLS, az alapvető GNSS és az SBAS használata esetén támogatott művelettípusok;

d) az ILS osztályozása;

e) a létesítmények osztályozása és a megközelítési létesítmények megjelölése(i) a GBAS vonatkozásában;

f) a VOR/ILS/MLS vonatkozásában az állomás mágneses elhajlása a legközelebbi fokra kerekítve, az eszköz műszaki felállításához;

2. azonosítás, szükség esetén;

3. frekvencia/frekvenciák, csatorna szám(ok), szolgáltató és hivatkozási útvonal azonosító(k), adott esetben;

4. üzemidő, adott esetben;

5. az adóantenna helyzetének földrajzi koordinátái fokban, percben, másodpercben és tized másodpercben megadva;

6. a távolságmérő berendezés adóantennájának tengerszinthez viszonyított magassága a legközelebbi 30 m-re (100 láb) megadva, és a precíziós távolságmérő berendezés tengerszinthez viszonyított magassága a legközelebbi 3 m-re (10 láb) megadva, a GBAS vonatkozási pont tengerszinthez viszonyított magassága a legközelebbi méterre vagy lábra megadva és a pont ellipszoid magassága a legközelebbi méterre vagy lábra megadva; az SBAS vonatkozásában a leszállási küszöbpont (LTP) vagy fiktív küszöbpont (FTP) ellipszoid magassága a legközelebbi méterre vagy lábra megadva;

7. a szolgáltatási volumen sugara a GBAS vonatkozási pontjától, a legközelebbi kilométerre vagy tengeri mérföldre megadva;

8. megjegyzések.

2. a 3. függelék helyébe a következő szöveg lép: "3. függelék SNOWTAM-Formanyomtatvány ÚTMUTATÓ A SNOWTAM-FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 1. Általános előírások a) Ha a jelentés több futópályára vonatkozik, meg kell ismételni a B-P pontot (repülőgépteljesítmény-számítási szakasz). b) Az adatelemeket jelölő betűk csak hivatkozási célokat szolgálnak, azokat nem kell belevenni a közleményekbe. Az M (kötelező), C (feltételes) és O (opcionális) betűk a használatot jelölik, és az információkat az alábbiak szerint kell szerepeltetni. c) Metrikus mértékegységek használandók, és nem kell jelenteni a mértékegységeket. d) A SNOWTAM legfeljebb 8 órán át érvényes. Új SNOWTAM-ot kell kiadni minden esetben, amikor a futópálya állapotára vonatkozó új jelentés érkezik. e) A SNOWTAM törli a korábbi SNOWTAM-ot. f) »TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)« rövidített fejrészt kell beilleszteni a SNOWTAM számítógépes adatbázisokban történő automatizált feldolgozásának elősegítése érdekében. Ezeknek a szimbólumoknak az értelmezése a következő: TT = a SNOWTAM adatok azonosítója = SW; AA = a tagállamokhoz rendelt földrajzi azonosító, pl. LF = FRANCIAORSZÁG; iiii = a SNOWTAM sorszáma négy számjeggyel; CCCC = a SNOWTAM által érintett repülőtér négybetűs helységazonosító kódja; MMYYGGgg = a megfigyelés/mérés dátuma/időpontja, ahol: MM = hónap, pl. január = 01, december = 12; YY = a hónap napja; GGgg = az időpont órában (GG) és percben (gg), UTC szerint; (BBB) = választható csoport, amely: egy korábban azonos sorozatszámmal kiadott SNOWTAM közlemény javítása esetén = COR. A (BBB) esetében használt zárójelek azt jelzik, hogy ez a csoport opcionális. Ha a jelentés több futópályára vonatkozik, és egyenként megjelölik a megfigyelési/mérési dátumokat/időpontokat a B adatelem megismétlésével, a legutóbbi megfigyelési/mérési dátumot/időpontot kell beilleszteni a rövidített fejrészbe (MMYYGGgg). g) A SNOWTAM-formanyomtatványban használt »SNOWTAM« kifejezést és a SNOWTAM négyjegyű sorozatszámát szóközzel kell elválasztani, pl. SNOWTAM 0124. h) A SNOWTAM közlemény olvashatósága érdekében soremelést kell alkalmazni a SNOWTAM sorozatszám után, az A adatelem után és a repülőgépteljesítmény-számítási szakasz után. i) Ha a jelentés több futópályára vonatkozik, meg kell ismételni az információkat a repülőgépteljesítmény-számítási szakaszban az egyes futópályákra vonatkozó mérések dátumától és időpontjától, a helyzetfelismerési szakaszban foglalt információk előtt. j) Kötelező információk: 1. A REPÜLŐTÉR HELYSÉGAZONOSÍTÓ KÓDJA; 2. A MÉRÉS DÁTUMA ÉS IDŐPONTJA; 3. A FUTÓPÁLYA KISEBB SZÁMÚ AZONOSÍTÓJA; 4. A FUTÓPÁLYA ÁLLAPOT KÓDJA A FUTÓPÁLYA MINDEN HARMADÁN; valamint 5. ÁLLAPOTLEÍRÁS A FUTÓPÁLYA MINDEN HARMADÁRA NÉZVE (amikor a bejelentett futópálya-állapot kód (RWYCC) 0-6). 2. Repülőgépteljesítmény-számítási szakasz A adatelem - Repülőtér helységazonosító kód (négy betűből álló helységazonosító kód). B adatelem - A mérés dátuma és időpontja (nyolc számjegyből álló dátum-időpont csoport, amely UTC szerinti hónap, nap, óra és perc formában adja meg a megfigyelés idejét). C adatelem - A futópálya kisebb számú azonosítója (nn[L] vagy nn[C] vagy nn[R]). Minden futópálya vonatkozásában csak egy futópálya kód illeszthető be, és mindig az alacsonyabb szám. D adatelem - A futópálya-állapot kódja a futópálya minden harmadára nézve. A futópálya minden harmada vonatkozásában csak egy számjegy (0, 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6) illeszthető be, amelyeket ferde vonal választ el egymástól (n/n/n). E adatelem - A szennyezettség mértéke százalékban a futópálya minden harmadára nézve. Ennek megadása esetén 25, 50, 75 vagy 100 írandó be az egyes futópálya harmadok vonatkozásában, amelyeket ferde vonal választ el egymástól ([n]nn/[n]nn/[n]nn). Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha minden egyes futópálya harmadra (G adatelem) a DRY-tól eltérő állapotjelentés vonatkozik. Ha az állapotok nem kerülnek jelentésre, ezt az »NR« beillesztésével kell jelölni a megfelelő futópálya harmad(ok) vonatkozásában. F adatelem - A laza szennyeződés mélysége a futópálya minden harmadán. Ezt milliméterben kell megadni az egyes futópálya harmadok vonatkozásában, ferde vonallal elválasztva (nn/nn/nn vagy nnn/nnn/nnn). Ezt az információt csak a következő szennyeződéstípusok esetében kell megadni: - víztócsa, a jelentendő érték 04, majd a mért érték. Jelentős változások: 3 mm; - latyak, a jelentendő érték 03, majd a mért érték. Jelentős változások: 3 mm; - nedves hó, a jelentendő érték 03, majd a mért érték. Jelentős változások: 5 mm; és - száraz hó, a jelentendő érték 03, majd a mért érték. Jelentős változások: 20 mm. Ha az állapotok nem kerülnek jelentésre, ezt az »NR« beillesztésével kell jelölni a megfelelő futópálya harmad(ok) vonatkozásában. G adatelem - Állapotleírás minden egyes futópálya harmad vonatkozásában. Be kell írni az alábbi állapotleírások valamelyikét az egyes futópálya harmadok vonatkozásában, ferde vonallal elválasztva. COMPACTED SNOW (ÖSSZENYOMOTT HÓ) DRY SNOW (SZÁRAZ HÓ) DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (SZÁRAZ HÓ ÖSSZENYOMOTT HAVON) DRY SNOW ON TOP OF ICE (SZÁRAZ HÓ JÉGEN) FROST (DÉR) ICE (JÉG) SLIPPERY WET (CSÚSZÓS, NEDVES) SLUSH (LATYAK) SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (SPECIÁLISAN ELŐKÉSZÍTETT TÉLI FUTÓPÁLYA) STANDING WATER (VÍZTÓCSA) WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (VÍZ ÖSSZENYOMOTT HAVON) WET (NEDVES) WET ICE (NEDVES JÉG) WET SNOW (NEDVES HÓ) WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEDVES HÓ ÖSSZENYOMOTT HAVON) WET SNOW ON TOP OF ICE (NEDVES HÓ JÉGEN) DRY (SZÁRAZ) (csak akkor jelentendő, ha nincs szennyeződés) Ha az állapotok nem kerülnek jelentésre, ezt az »NR« beillesztésével kell jelölni a megfelelő futópálya harmad(ok) vonatkozásában. H adatelem - A futópálya szélessége, amelyre a futópálya-állapot kódok vonatkoznak. Be kell írni a szélességet méterben megadva, ha az kisebb, mint a közzétett futópálya-szélesség. 3. Helyzetfelismerési szakasz A helyzetfelismerési szakaszban megadott elemek után pont következik. Teljesen ki kell hagyni a helyzetfelismerési szakaszban azokat az elemeket, amelyekre vonatkozóan nincs információ, vagy ahol nem töltötték ki a közzétételre vonatkozó feltételes körülményeket. I adatelem - Csökkentett futópályahossz. Meg kell adni a vonatkozó futópálya kódot és a rendelkezésre álló hosszúságot méterben kifejezve (pl. RWY nn [L] vagy nn [C] vagy nn [R] REDUCED TO [n]nnn). Ez az információ feltételes, ha NOTAM kiadására került sor új meghatározott távolságok megadásával. J adatelem - Hófúvás a futópályán. Amennyiben erről érkezik jelentés, meg kell adni a futópálya kisebb számú azonosítóját, majd szóköz, majd »DRIFTING SNOW« (RWY nn vagy RWY nn[L] vagy nn[C] vagy nn[R] DRIFTING SNOW). K adatelem - Laza homok a futópályán. Amennyiben a futópályán laza homokról érkezik jelentés, meg kell adni a futópálya kisebb számú azonosítóját, majd szóköz, majd »LOOSE SAND« (RWY nn vagy RWY nn[L] vagy nn[C] vagy nn[R] LOOSE SAND). L adatelem - Vegyszeres kezelés a futópályán. Amennyiben vegyszeres kezelés alkalmazásáról érkezik jelentés, meg kell adni a futópálya kisebb számú azonosítóját, majd szóköz, majd »CHEMICALLY TREATED« (RWY nn vagy RWY nn[L] vagy nn[C] vagy nn[R] CHEMICALLY TREATED). M adatelem - Hópadok a futópályán. Amennyiben a futópályán lévő hópadokról érkezik jelentés, meg kell adni a futópálya kisebb számú azonosítóját, majd szóköz, majd »SNOWBANK«, majd szóköz, majd »L« (bal) vagy »R« (jobb) vagy »LR« (mindkét oldal), majd a középvonaltól mért távolság méterben megadva, szóközzel elválasztva, »FM CL« (RWY nn vagy RWY nn[L] vagy nn[C] vagy nn[R] SNOWBANK Lnn vagy Rnn vagy LRnn FM CL). N adatelem - Hópadok a gurulóúton. Ha hópadok vannak a gurulóúton (gurulóutakon), meg kell adni a gurulóút (gurulóutak) azonosítóját, majd szóköz, majd »SNOWBANKS« (TWY [nn]n vagy TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n... vagy ALL TWYS SNOWBANKS). O adatelem - Hópadok a futópálya mellett. Amennyiben olyan hópadokról érkezik jelentés, amelyek meghaladják a repülőtéri hóeltakarítási tervben meghatározott magasságprofilt, meg kell adni a futópálya kisebb számú azonosítóját, majd az »ADJ SNOWBANKS« szöveget (RWY nn vagy RWY nn[L] vagy nn[C] vagy nn[R] ADJ SNOWBANKS). P adatelem - A gurulóút állapota. Ha a gurulóút állapota a jelentés szerint csúszós vagy rossz, meg kell adni a gurulóút azonosítóját, majd szóköz, majd »POOR« (TWY [n vagy nn] POOR vagy TWYS [n vagy nn]/[n vagy nn]/[n vagy nn] POOR... vagy ALL TWYS POOR). R adatelem - A forgalmi előtér állapota. Ha a forgalmi előtér állapota a jelentés szerint csúszós vagy rossz, meg kell adni a forgalmi előtér azonosítóját, majd szóköz, majd »POOR« (APRON [nnnn] POOR vagy APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR vagy ALL APRONS POOR). S adatelem - Nem jelentett (NR). T adatelem - Kódolatlan megjegyzések.".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022R0938 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022R0938&locale=hu

Tartalomjegyzék