Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32011R1034[1]

A Bizottság 1034/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. október 17. ) a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1034/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 17.)

a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (léginavigációs-szolgálati rendelet) ( 1 ) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (légtérrendelet) ( 2 ) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 8b. cikkére,

(1)

A 216/2008/EK rendelet alapján a Bizottságnak - amelynek munkáját az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) segíti - megfelelő végrehajtási szabályokat kell elfogadnia a hatékony légiforgalmi szolgáltatás (ATM) repülésbiztonsági felügyeleti funkciójának végrehajtására vonatkozó repülésbiztonsági szabályozási követelmények megállapítására vonatkozóan. A 216/2008/EK rendelet 8b. cikke előírja, hogy a végrehajtási szabályok kidolgozásának az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (keretrendelet) ( 4 ) 5. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott rendeleteken kell alapulniuk. Ez a rendelet a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. november 8-i 1315/2005/EK bizottsági rendeleten ( 5 ) alapul.

(2)

Az illetékes hatóságok szerepének és funkciójának további meghatározására van szükség a 216/2008/EK rendelet, az 549/2004/EK rendelet, az 550/2004/EK rendelet és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (átjárhatósági rendelet) ( 6 ) rendelkezései alapján. Ezek a rendeletek magukban foglalják a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonságára vonatkozó követelményeket. Noha a szolgáltatók felelősek a léginavigációs szolgálatok biztonságos ellátásáért, a tagállamoknak hatékony felügyeletet kell biztosítaniuk az illetékes hatóságok révén.

(3)

Ez a rendelet az 549/2004/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének és a 216/2008/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően nem terjed ki a katonai műveletekre és kiképzésre.

(4)

Az illetékes hatóságoknak biztonsági szabályozási ellenőrzéseket és felülvizsgálatokat kell végrehajtaniuk e rendeletnek megfelelően a 216/2008/EK rendelet és az 550/2004/EK rendelet által előírt megfelelő ellenőrzések és vizsgálatok részeként.

(5)

Az illetékes hatóságoknak fontolóra kell venniük az e rendeletben foglalt repülésbiztonsági felügyeleti megközelítés alkalmazását adott esetben más felügyeleti területeken is a hatékony és következetes felügyelet megvalósítása érdekében.

(6)

A léginavigációs szolgálatok, valamint a légiforgalmiáramlás-szervezés (ATFM) és a légtérgazdálkodás (ASM) is funkcionális rendszereket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a légi közlekedés irányítását. A funkcionális rendszerek bármilyen módosítását ezért repülésbiztonsági felügyelet alá kell vonni.

(7)

Az illetékes hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek abban az esetben, ha egy rendszer vagy egy rendszerelem nem felel meg a vonatkozó követelményeknek. Ebben az összefüggésben és különösen, ha repülésbiztonsági irányelvet kell kibocsátani, az illetékes hatóságnak mérlegelnie kell az 552/2004/EK rendelet 5. vagy 6. cikkében említett nyilatkozat kibocsátásában érintett bejelentett szervezetek utasítását a szóban forgó műszaki rendszert érintő speciális vizsgálatok elvégzésére.

(8)

Az illetékes hatóságok éves repülésbiztonsági felügyeleti jelentésének hozzá kell járulnia a repülésbiztonsági felügyelet átláthatóságához és elszámoltathatóságához. E repülésbiztonsági jelentéseket a Bizottságnak, az Ügynökségnek és az illetékes hatóságot kijelölő vagy létrehozó tagállamnak kell címezni. Az éves repülésbiztonsági felügyeleti jelentéseket emellett a regionális együttműködés, a 216/2008/EK rendelet szerinti szabványosítási vizsgálat és a repülésbiztonsági felügyelet nemzetközi figyelemmel kísérése összefüggésében kell felhasználni. A repülésbiztonsági jelentésnek az alábbiakkal kapcsolatban kell releváns információkat tartalmaznia: a repülésbiztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése, a felügyelt szervezetek megfelelése az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek, a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések programja, a repülésbiztonsági érvek felülvizsgálata, az illetékes hatóság által elfogadott eljárásokkal összhangban a szervezetek által a funkcionális rendszerekben végrehajtott változtatások, valamint az illetékes hatóságok által kibocsátott repülésbiztonsági irányelvek.

(9)

A 216/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése és az 550/2004/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése alapján az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az egymás közötti szoros együttműködéshez szükséges megfelelő lépéseket azon léginavigációs szolgáltatók kellő felügyeletének biztosítása érdekében, amelyek a tanúsítványt kibocsátó tagállamtól eltérő tagállam felelősségi körébe tartozó légtérrel kapcsolatos szolgálatokat látnak el. A 216/2008/EK rendelet 15. cikke szerint az illetékes hatóságoknak különösen a szervezetek repülésbiztonsági felügyeletével kapcsolatos megfelelő információkat kell kicserélniük.

(10)

Az Ügynökségnek folytatnia kell e rendelet rendelkezéseinek vizsgálatát, különösen a változtatások repülésbiztonsági felügyeletéhez kapcsolódó rendelkezéseket, és e változtatásoknak az átfogó rendszerszemléletű megközelítéshez való igazítása céljából véleményt kell nyilvánítania, figyelembe véve a rendelkezések illeszkedését a polgári repülésbiztonság jövőbeli közös szabályozási struktúrájához, valamint az érdekelt felek és az illetékes hatóságok által a repülésbiztonsági felügyelet területén szerzett tapasztalatokat. Az Ügynökség véleményének továbbá abban is szerepet kell játszania, hogy könnyebbé váljék a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) nemzeti repülésbiztonsági programjának Unión belüli átfogó rendszerszemléletű megközelítés keretében történő végrehajtása.

(11)

Az 551/2004/EK rendelet szerinti egyes hálózati funkciók végrehajtása megköveteli, hogy az érintett jogalanyok megfeleljenek bizonyos repülésbiztonsági követelményeknek. E követelmények, melyeket a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. július 7-i 677/2011/EU bizottsági rendelet ( 7 ) ír elő, annak biztosítását célozzák, hogy a jogalanyok vagy szervezetek biztonságos módon működhessenek. Ezek a szervezeti repülésbiztonsági követelmények, amelyek igen hasonlóak az 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben ( 8 ) meghatározott követelményekhez, de hozzá vannak igazítva a hálózati funkciókkal kapcsolatos repülésbiztonsági feladatkörökhöz. A polgári légi közlekedést érintő repülésbiztonsági szabályozás átfogó rendszerszemléletű megközelítésének támogatása érdekében e követelmények végrehajtását ugyanúgy felügyelni kell, mint a léginavigációs szolgáltatók esetében.

(12)

A európai légi közlekedés jövőbeni szabályozási keretrendszerével foglalkozó magas szintű munkacsoport 2007. júliusi ajánlásaiban kiemelte annak szükségességét, hogy szét kell választani a hatósági felügyelet, valamint a légiforgalmi szolgáltatások és funkciók ellátását. Összhangban ezzel az elvvel, az 551/2004/EK rendelet 6. cikke értelmében az ATM-hálózati funkciók ellátására kijelölt jogalanyt megfelelő felügyelet alá kell vonni. Mivel az Ügynökségre a 216/2008/EK rendelet 22a. cikke értelmében már ráruházták a páneurópai ATM/ANS szolgáltatókat érintő független repülésbiztonsági felügyeleti funkciót, teljes mértékben összhangban lenne az európai repülésbiztonsági politikával, ha rábíznák a Bizottság támogatását abban a tevékenységben, amely során az ugyanezt a feladatot látja el az európai hálózati funkciókat érintően.

(13)

Az 1315/2007/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(14)

A léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 29-i 691/2010/EU bizottsági rendeletet ( 9 ) az e rendelethez való igazítása céljából módosítani kell.

(15)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya és alkalmazási köre

(1) Ez a rendelet megállapítja az általános légi forgalom léginavigációs szolgálataival, légiforgalmiáramlás-szervezésével (ATFM), légtérgazdálkodásával (ASM) és egyéb hálózati funkciókkal kapcsolatos repülésbiztonsági felügyelet illetékes hatóságok általi gyakorlására alkalmazandó követelményeket.

(2) E rendeletet az illetékes hatóságok és a nevükben eljáró minősített szervezetek tevékenységére kell alkalmazni a léginavigációs szolgálatok, az ATFM, az ASM és egyéb hálózati funkciók repülésbiztonsági felügyelete tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK rendelet 2. cikkében és a 216/2008/EK rendelet 3. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. Ugyanakkor az 549/2004/EK rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében foglalt "tanúsítvány" fogalom nem alkalmazandó.

E rendelet alkalmazásában továbbá:

1.

"helyreállító intézkedés" : az észlelt meg nem felelés okainak megszüntetésére szolgáló intézkedés;

2.

"funkcionális rendszer" : valamely ATM-vonatkozású funkció végrehajtását szolgáló rendszerek, eljárások és emberi erőforrások együttese;

3.

"hálózatirányító" : az 551/2004/EK rendelet 6. cikkének (2) vagy (6) bekezdésének értelmében az említett cikkben és az ebben a rendeletben foglalt feladatok ellátásával megbízott független és illetékes szerv;

4.

"hálózati funkciók" : az 551/2004/EK rendelet 6. cikkében foglalt meghatározott funkciók;

5.

"szervezet" : vagy léginavigációs szolgáltató, vagy légiforgalmiáramlás-szervezést vagy légtérgazdálkodást végző, illetve egyéb hálózati funkciót ellátó jogalany;

6.

"eljárás" : kölcsönösen összefüggő vagy egymásra kölcsönösen ható tevékenységek összessége, amely a bemenetet kimenetté alakítja;

7.

"repülésbiztonsági érv" : annak igazolása vagy arra vonatkozó bizonyíték, hogy egy funkcionális rendszerre vonatkozóan javasolt változtatást végre lehet hajtani a repülésbiztonsági szabályozási követelményekkel összhangban fennálló szabályozási kerettel létrehozott célokon vagy szabványokon belül;

8.

"repülésbiztonsági irányelv" : az illetékes hatóság által kibocsátott vagy elfogadott dokumentum, amely a repülésbiztonság helyreállítása érdekében valamely funkcionális rendszeren intézkedések végrehajtását rendeli el, ha bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy egyébként a repülésbiztonság veszélybe kerülne;

9.

"repülésbiztonsági célkitűzés" : a veszély bekövetkeztének várható legnagyobb gyakoriságára vagy valószínűségére vonatkozó minőségi vagy mennyiségi meghatározás;

10.

"repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzés" : az illetékes hatóság által vagy annak nevében végrehajtott szisztematikus és független vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az eljárásokkal és azok eredményeivel, illetve a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, a repülésbiztonsággal összefüggő teljes körű szabályozások vagy azok elemei megfelelnek-e a repülésbiztonságra vonatkozóan előírt rendelkezéseknek, végrehajtásuk hatékonyan valósult-e meg, és alkalmasak-e a várt eredmények elérésére;

11.

"repülésbiztonsági szabályozási követelmények" : uniós vagy nemzeti rendelkezésekben a léginavigációs szolgálatok vagy az ATFM- és ASM-funkciók vagy egyéb hálózati funkciók ellátására vonatkozóan meghatározott követelmények, amelyek az e szolgálatok és funkciók ellátásával kapcsolatos műszaki és működési képességre és alkalmasságra, azok repülésbiztonság-irányítására, valamint a rendszerekre, annak elemeire és a kapcsolódó eljárásokra vonatkoznak;

12.

"repülésbiztonsági követelmény" : a kockázatkezelési stratégia alapján meghatározott kockázatcsökkentés, amely valamely konkrét repülésbiztonsági célkitűzést valósít meg, beleértve a szervezeti, működési, eljárási, funkcionális, teljesítmény- és átjárhatósági követelményeket vagy környezeti jellemzőket;

13.

"ellenőrzés" : meghatározott követelmények teljesítésének objektív bizonyíték szolgáltatása révén történő megerősítése;

14.

"páneurópai ATM/ANS" : olyan tevékenység, amelyet a legtöbb vagy valamennyi tagállam felhasználói számára terveztek és hoztak létre, és amely a Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területhez tartozó légtéren túlra is kiterjeszthető.

3. cikk

A felügyeletet végző illetékes hatóságok

E rendelet alkalmazásában a léginavigációs szolgáltatói tanúsítványoknak - az 550/2004/EK rendelet 7. cikkének (8) bekezdésével és a 216/2008/EK rendelet 11. cikkével összhangban történő - kölcsönös elismerésének sérelme nélkül a felügyeletet végző illetékes hatóság:

a) azon szervezetek esetében, amelyeknél a gazdasági tevékenység elsődleges helyszíne és - ha van ilyen - a központi iroda valamely tagállamban található, és a szervezet a léginavigációs szolgálatot ebben a tagállamban végzi, az adott tagállam által kijelölt vagy létrehozott nemzeti felügyeleti hatóság;

b) azon szervezetek esetében, amelyeknél az 550/2004/EK rendelet 2. cikke szerinti, tagállamok közötti megállapodások az (1) bekezdéstől eltérően rendelkeznek a repülésbiztonsági felügyelettel kapcsolatos felelősségről, a szóban forgó megállapodások által kijelölt vagy létrehozott illetékes hatóság(ok). Ezeknek a megállapodásoknak összhangban kell lenniük az 550/2004/EK rendelet 2. cikke (3)-(6) bekezdésében meghatározott követelményekkel;

c) azon szervezetek esetében, amelyek légiforgalmi szolgáltatást vagy léginavigációs szolgálatokat a Szerződés hatálya alá tartozó terület légterében biztosítanak, de amelyeknél a gazdasági tevékenység elsődleges helyszíne és - ha van ilyen - a központi iroda nem a Szerződés hatálya alá tartozó területen található, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség);

d) azon szervezetek esetében, amelyek páneurópai légiforgalmi szolgáltatást vagy léginavigációs szolgálatokat biztosítanak, valamint egyéb hálózati funkciókat látnak el a Szerződés hatálya alá tartozó terület légterében, az Ügynökség.

4. cikk

Repülésbiztonsági felügyeleti funkció

(1) A léginavigációs szolgálatokra, valamint az ATFM-re, az ASM-re és egyéb hálózati funkciókra alkalmazandó követelmények felügyeletének részeként az illetékes hatóságok repülésbiztonsági felügyeletet gyakorolnak e tevékenységek biztonságos ellátásának figyelemmel kísérése érdekében, valamint annak ellenőrzése céljából, hogy betartásra kerültek-e az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelmények és azok végrehajtási rendelkezései.

(2) A több tagállam felelősségi körébe tartozó légtérre kiterjedő funkcionális légtérblokkokban tevékenykedő szervezetek felügyeletéről szóló megállapodás megkötésekor vagy határon átnyúló szolgáltatások esetében az érintett tagállamok úgy határozzák meg és osztják el a repülésbiztonsági felügyelet tekintetében gyakorolt felelősséget, hogy az biztosítsa, hogy:

a) e rendelet minden egyes rendelkezésének végrehajtása tekintetében egyértelműen meg legyenek határozva a felelősségi körök;

b) a tagállamok rálátással rendelkezzenek a repülésbiztonsági felügyelet mechanizmusaira és eredményeire;

c) megvalósuljon a releváns információk cseréje a felügyeleti hatóság(ok) és a tanúsító hatóság között.

A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják a megállapodást és annak gyakorlati végrehajtását, különösen az elért repülésbiztonsági teljesítmény szempontjából.

(3) A funkcionális légtérblokkokban tevékenykedő szervezetek felügyeletéről szóló megállapodás megkötésekor vagy határon átnyúló olyan szolgáltatások esetében, amelynél az illetékes hatóság legalább az egyik szervezet vonatkozásában a 3. cikk b) bekezdése értelmében az Ügynökség, az érintett tagállamok egyeztetnek az Ügynökséggel annak érdekében, hogy a (2) bekezdés a), b) és c) pontja teljesüljön.

5. cikk

A repülésbiztonsági teljesítmény nyomon követése

(1) Az illetékes hatóságok gondoskodnak az elért repülésbiztonsági szintek rendszeres nyomon követéséről és értékeléséről annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a hatóságok felelősségi körébe tartozó légtérblokkokban alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek.

(2) Az illetékes hatóságok a repülésbiztonság nyomon követéséből származó eredményeket különösen azon területek meghatározására használják fel, ahol a repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek való megfelelés ellenőrzése elsődleges fontosságú.

6. cikk

A repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek való megfelelés ellenőrzése

(1) Az illetékes hatóságok eljárást állapítanak meg az alábbiak ellenőrzése céljából:

a) az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek való megfelelés a léginavigációs szolgálatok ellátásához szükséges tanúsítvány - ideértve az ahhoz kapcsolt, a repülésbiztonsággal összefüggő feltételeket is - kibocsátását vagy megújítását megelőzően;

b) az 550/2004/EK rendelet 8. cikkével összhangban kibocsátott kijelölési jogi aktusban meghatározott, a repülésbiztonsággal összefüggő kötelezettségeknek való megfelelés;

c) a szervezeteknek az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek való folyamatos megfelelése;

d) az alábbiak valamelyikében meghatározott repülésbiztonsági célkitűzések, repülésbiztonsági követelmények és a repülésbiztonsággal összefüggő egyéb feltételek végrehajtása:

i. a rendszerek ellenőrzésére vonatkozó nyilatkozatok, ideértve minden lényeges, a rendszerelemek megfelelésére vagy alkalmazhatóságára vonatkozó, az 552/2004/EK rendeletnek megfelelően kiadott nyilatkozatot;

ii. a léginavigációs szolgálatokra, ATFM-re, az ASM-re és a hálózatirányítóra alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményekben előírt kockázatelemzési és kockázatcsökkentő eljárások;

e) a repülésbiztonsági irányelvek végrehajtása.

(2) Szükséges, hogy az (1) bekezdésben említett eljárás:

a) dokumentált eljárásokon alapuljon;

b) kifejezetten a repülésbiztonsági felügyelet személyzetének szánt, a személyzet feladatának ellátására vonatkozó iránymutatást tartalmazó dokumentációval legyen alátámasztva;

c) jelezze az érintett szervezet számára a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenység eredményeit;

d) a 7., 9. és 10. cikkel összhangban elvégzett repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzéseken és vizsgálatokon alapuljon;

e) lássák el az illetékes hatóságot az 549/2004/EK rendelet 9. cikkében, az 550/2004/EK rendelet 7. cikkének (7) bekezdésében és a 216/2008/EK rendelet 10., 25. és 68. cikkében előírt intézkedéseket is tartalmazó további intézkedések támogatásához szükséges bizonyítékkal olyan helyzetekben, amikor a repülésbiztonsági szabályozási követelmények nem teljesülnek.

7. cikk

Repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések

(1) Az illetékes hatóságok vagy az általuk megbízott minősített szervezetek repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzéseket végeznek.

(2) Az (1) bekezdésben említett repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések:

a) bizonyítékokkal látják el az illetékes hatóságokat az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek és a végrehajtási rendelkezéseknek való megfelelés tekintetében a javító vagy a helyreállító intézkedések szükségességének értékelése révén;

b) függetlenek az érintett szervezet által a repülésbiztonság-irányítási vagy minőségirányítási rendszerei részeként elvégzett belső ellenőrzési tevékenységektől;

c) elvégzése a 12. cikkben foglalt követelményekkel összhangban képesített ellenőrök által történik;

d) a teljes végrehajtási rendelkezésekre vagy azok elemeire, valamint az eljárásokra, a termékekre vagy a szolgáltatásokra alkalmazandók;

e) meghatározzák, hogy:

i. a végrehajtási rendelkezések megfelelnek-e vagy sem a repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek;

ii. a megtett intézkedések megfelelnek-e vagy sem a végrehajtási rendelkezéseknek;

iii. a megtett intézkedések eredményei megfelelnek-e vagy sem a végrehajtási rendelkezésektől várt eredményeknek;

f) a 8. cikkel összhangban a megállapított meg nem felelések kijavításához vezetnek.

(3) Az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet 8. cikkében előírt vizsgálati programon belül az illetékes hatóságok megállapítják, és legalább évente frissítik a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések programját annak érdekében, hogy az:

a) kiterjedjen valamennyi, potenciális repülésbiztonsági aggályokat felvető területre, és elsősorban azokra a területekre, amelyeken problémákat állapítottak meg;

b) kiterjedjen valamennyi, az illetékes hatóság felügyelete alatt működő szervezetre, szolgálatra és hálózati funkcióra;

c) biztosítsa, hogy az ellenőrzéseket a szervezetek tevékenységéből eredő kockázat szintjével arányos módon hajtsák végre;

d) biztosítsa, hogy kétéves időszakon keresztül megfelelő ellenőrzéseket végezzenek annak vizsgálata céljából, hogy ezek a szervezetek a funkcionális rendszer valamennyi területén megfelelnek-e az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek;

e) biztosítsa a helyreállító intézkedések végrehajtásának nyomon követését.

(4) Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy módosítják az előzetesen megtervezett ellenőrzések hatókörét, és amennyiben szükséges, további ellenőrzésekről is határozhatnak.

(5) Az illetékes hatóságok határoznak arról, hogy mely rendelkezések, elemek, szolgáltatások, funkciók, termékek, helyszínek és tevékenységek tekintetében kell ellenőrzést végezni a meghatározott időszakon belül.

(6) Az ellenőrzés során tett észrevételeket és a megállapított meg nem feleléseket dokumentálni kell. A meg nem felelést bizonyítékkal kell alátámasztani, és azoknak az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek, valamint végrehajtási rendelkezéseknek a szempontjából kell meghatározni, amelyek alapján az ellenőrzést végezték.

(7) Ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely részletes információkat tartalmaz a meg nem felelésre vonatkozóan.

8. cikk

Helyreállító intézkedések

(1) Az illetékes hatóság közli az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzött szervezettel, és ezzel egyidejűleg az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményekben előírt bármely kiegészítő intézkedés sérelme nélkül a megállapított meg nem felelésekre vonatkozóan helyreállító intézkedéseket kér.

(2) Az ellenőrzött szervezet meghatározza a meg nem felelés korrigálásához szükségesnek ítélt helyreállító intézkedéseket, valamint a végrehajtásukhoz szükséges időkeretet.

(3) Az illetékes hatóság értékeli az ellenőrzött szervezet által meghatározott helyreállító intézkedéseket és azok végrehajtását, valamint elfogadja azokat, amennyiben az értékelés arra a következtetésre jut, hogy elegendőek a meg nem felelések kezelésére.

(4) Az ellenőrzött szervezet hozzákezd az illetékes hatóság által elfogadott helyreállító intézkedések bevezetéséhez. A helyreállító intézkedéseket és az azokat követő folyamatot az illetékes hatóság által elfogadott határidőn belül le kell zárni.

9. cikk

A funkcionális rendszereket érintő változtatások repülésbiztonsági felügyelete

(1) A szervezetek csak az illetékes hatóságuk által elfogadott eljárásokat alkalmaznak annak eldöntése során, hogy eszközölnek-e vagy sem repülésbiztonsággal összefüggő változtatásokat a funkcionális rendszereikben. A légiforgalmi szolgáltatók és a távközlési, navigációs vagy légtérellenőrző szolgáltatásokat nyújtók esetében az illetékes hatóság az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet keretében fogadja el ezeket az eljárásokat.

(2) A szervezetek bejelentik az illetékes hatóságuknál a repülésbiztonsággal összefüggésben tervezett valamennyi változtatást. E célból az illetékes hatóságok a nemzeti joggal összhangban megfelelő igazgatási eljárásokat határoznak meg.

(3) A szervezetek az e cikk (1) bekezdésében említett eljárásokat követve végrehajthatják a bejelentett változtatásokat, kivéve, ha a 10. cikk alkalmazandó.

10. cikk

A tervezett változtatásokra vonatkozó felülvizsgálati eljárás

(1) Az illetékes hatóság az új funkcionális rendszerekre vagy a valamely szervezet által javasolt, már meglévő funkcionális rendszereket érintő változtatásokra vonatkozó repülésbiztonsági érveket abban az esetben vizsgálja felül:

a) ha az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet II. melléklete 3.2.4. pontjának megfelelően elvégzett, a súlyossági fokra vonatkozó értékelés 1. vagy 2. súlyossági osztályúnak sorolja be az azonosított veszélyek potenciális hatásait; vagy

b) ha a változtatás végrehajtása új repülési előírások bevezetését teszi szükségessé.

Ha az a) és b) ponttól eltérő esetekben az illetékes hatóság szükségesnek tartja a felülvizsgálatot, értesíti a szervezetet, hogy repülésbiztonsági felülvizsgálatot tart a bejelentett változtatásról.

(2) A felülvizsgálatot az új funkcionális rendszer vagy a meglévő funkcionális rendszert érintő javasolt változtatás által okozott kockázat szintjével arányos módon kell elvégezni.

Szükséges, hogy a felülvizsgálat:

a) dokumentált eljárásokat alkalmazzon;

b) kifejezetten a repülésbiztonsági felügyelet személyzetének szánt, a személyzet feladatának ellátására vonatkozó iránymutatást tartalmazó dokumentációval legyen alátámasztva;

c) mérlegelje azokat a repülésbiztonsági célkitűzéseket, repülésbiztonsági követelményeket és egyéb, a repülésbiztonsággal összefüggő feltételeket, amelyek összefüggésben állnak a vizsgálat tárgyát képező, az alábbiakban azonosított változtatással:

i. az 552/2004/EK rendelet 6. cikkében említett, a rendszerek ellenőrzésére vonatkozó nyilatkozatok;

ii. az 552/2004/EK rendelet 5. cikkében említett, a rendszerek rendszerelemeinek megfelelőségére vagy alkalmazhatóságára vonatkozó nyilatkozatok; vagy

iii. az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményekkel összhangban meghatározott kockázatelemzési és kockázatcsökkentési dokumentáció;

d) amennyiben szükséges, határozza meg a változtatás végrehajtásához kapcsolódó további, a repülésbiztonsággal összefüggő körülményeket;

e) értékelje a benyújtott repülésbiztonsági érvek elfogadhatóságát, figyelemmel a következőkre:

i. a veszélyek azonosítása;

ii. a súlyossági osztályok megállapításának következetessége;

iii. a repülésbiztonsági célkitűzések érvényessége;

iv. a repülésbiztonsági követelmények és a repülésbiztonsággal összefüggő egyéb meghatározott feltételek érvényessége, hatékonysága és kivitelezhetősége;

v. annak bizonyítása, hogy a repülésbiztonsági célkitűzések, repülésbiztonsági követelmények és a repülésbiztonsággal összefüggő egyéb feltételek folyamatosan teljesülnek;

vi. annak bizonyítása, hogy a repülésbiztonsági érvek kidolgozásához alkalmazott eljárás eleget tesz az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozási követelményeknek;

f) ellenőrizze azokat az eljárásokat, amelyeket a szervezetek a vizsgálat tárgyául szolgáló új funkcionális rendszerekkel vagy meglévő funkcionális rendszerek változtatásaival kapcsolatos repülésbiztonsági érvek kidolgozásához alkalmaznak;

g) állapítsa meg, hogy szükség van-e a folyamatos megfelelés ellenőrzésére;

h) tartalmazza azon koordinációs tevékenységeket, amelyek a légi alkalmasság és a repülési műveletek repülésbiztonsági felügyeletéért felelős hatóságok tekintetében szükségesek;

i) értesítsen a vizsgálat tárgyát képező változtatás - adott esetben feltételes - elfogadásáról vagy indokolással ellátott el nem fogadásáról.

(3) A felülvizsgálat tárgyát képező változtatást az illetékes hatóság általi elfogadását követően lehet bevezetni.

11. cikk

Minősített szervezetek

(1) Ha az illetékes hatóság úgy határoz, hogy e rendelettel összhangban egy minősített szervezetet bíz meg a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések vagy felülvizsgálatok elvégzésével, biztosítja, hogy az 550/2004/EK rendelet 3. cikkével és a 216/2008/EK rendelet 13. cikkével összhangban a szervezet minősített szervezetek közül történő kiválasztása során alkalmazott kritériumok tartalmazzák a következőket:

a) a minősített szervezet gyakorlattal rendelkezik a légiközlekedési jogalanyok repülésbiztonsági értékelésében;

b) a minősített szervezet egyidejűleg nem működik közre az érintett szervezet repülésbiztonsági vagy minőségirányítási rendszerein belüli belső tevékenységekben;

c) a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések, illetve felülvizsgálatok elvégzésében érintett teljes személyzet megfelelő képzéssel és képesítéssel rendelkezik, és megfelel e rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében foglalt alkalmassági követelményeknek.

(2) A minősített szervezet hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes hatóság vagy az annak nevében eljáró szerv ellenőrizhesse.

(3) Az illetékes hatóságok nyilvántartást vezetnek a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések, illetve felülvizsgálatok nevükben történő elvégzésével megbízott minősített szervezetekről. E nyilvántartásban dokumentálni kell az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek való megfelelést.

12. cikk

Repülésbiztonsági felügyeleti képesség

(1) A tagállamok és a Bizottság felelőssége biztosítani, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek a felügyeletük alatt működő valamennyi szervezet repülésbiztonsági felügyeletére, ideértve az e rendeletben meghatározott intézkedések végrehajtását szolgáló erőforrás elegendő mértékben való rendelkezésre állását.

(2) Az illetékes hatóságok értékelést készítenek a repülésbiztonsági felügyeleti funkcióik teljesítéséhez szükséges emberi erőforrásokról, és azt kétévente frissítik; az értékelés az e rendeletben előírt eljárások és azok alkalmazásának elemzésén alapul.

(3) Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységekben érintett valamennyi személy alkalmas az előírt funkció ellátására. E célból az illetékes hatóságok:

a) meghatározzák és dokumentálják a szervezeti struktúrán belül a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységeket érintő valamennyi munkakörhöz kapcsolódóan a feladatok szempontjából releváns iskolai végzettséget, képzést, műszaki és üzemeltetési ismereteket, tapasztalatot és szakképesítést;

b) külön képzést biztosítanak azok számára, akik a szervezeti struktúrán belül a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységekben érintettek;

c) biztosítják, hogy a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések elvégzésére kijelölt személyzet, ideértve a minősített szervezetektől érkező ellenőrző személyzetet is, megfelel az illetékes hatóság által meghatározott egyedi minősítő feltételeknek. A feltételek a következőkre vonatkoznak:

i. a léginavigációs szolgálatokkal, az ATFM-mel, az ASM-mel és az egyéb hálózati funkciókkal összefüggő azon követelmények ismeretére és megértésére, amelyek alapján a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések elvégezhetők;

ii. az értékelési módszerek alkalmazására;

iii. egy ellenőrzés lefolytatásához szükséges képességekre;

iv. az ellenőrök hozzáértésének értékelés útján vagy egyéb elfogadható módon történő bizonyítására.

13. cikk

Repülésbiztonsági irányelvek

(1) Az illetékes hatóság repülésbiztonsági irányelvet bocsát ki, ha egy funkcionális rendszerben olyan, a repülésbiztonságot veszélyeztető körülményt állapít meg, amely azonnali intézkedést tesz szükségessé.

(2) A repülésbiztonsági irányelv, amelyet eljuttatnak az érintett szervezetekhez, tartalmazza legalább:

a) a repülésbiztonságot veszélyeztető körülmény meghatározását;

b) az érintett funkcionális rendszer meghatározását;

c) a szükséges intézkedéseket és indokolásukat;

d) azt a határidőt, amelyen belül a szükséges intézkedéseknek meg kell felelniük a repülésbiztonsági irányelvben foglaltaknak;

e) a hatálybalépés időpontját.

(3) Az illetékes hatóságok megküldik a repülésbiztonsági irányelv másolatát az Ügynökségnek és a többi érintett illetékes hatóságnak, különösen azoknak, amelyek a funkcionális rendszer repülésbiztonsági felügyeletében érintettek, valamint a Bizottságnak.

(4) Az illetékes hatóságok ellenőrzik az alkalmazandó repülésbiztonsági irányelveknek való megfelelést.

14. cikk

A repülésbiztonsági felügyelet nyilvántartása

Az illetékes hatóságok nyilvántartják a repülésbiztonsági felügyeleti eljárásaikra vonatkozó megfelelő dokumentumaikat és hozzáférést biztosítanak azokhoz, ideértve a repülésbiztonsági felügyeleti ellenőrzések jelentéseit, valamint a repülésbiztonsággal összefüggő egyéb, a tanúsítványokra, kijelölésekre, a változtatások repülésbiztonsági felügyeletére, a repülésbiztonsági irányelvekre és a minősített szervezetek alkalmazására vonatkozó dokumentumokat.

15. cikk

A repülésbiztonsági felügyeletre vonatkozó jelentés

(1) Az illetékes hatóságok éves jelentést készítenek az e rendelet alapján megtett repülésbiztonsági felügyeleti intézkedésekről. Az éves repülésbiztonsági felügyeleti jelentés tájékoztatást nyújt továbbá:

a) az illetékes hatóság szervezeti felépítéséről és eljárásairól;

b) az illetékes hatóságot létrehozó vagy kijelölő tagállam felelősségi körébe tartozó légtérről és adott esetben az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó szervezetekről;

c) a repülésbiztonsági szabályozási ellenőrzések elvégzésével megbízott minősített szervezetekről;

d) az illetékes hatósági erőforrások mindenkori szintjéről;

e) az illetékes hatóság által működtetett repülésbiztonsági felügyeleti eljárások során meghatározott bármely repülésbiztonsági kérdésről.

(2) A tagállamok az 549/2004/EK rendelet 12. cikkében előírt, a Bizottság számára benyújtott éves jelentéseikhez felhasználják az illetékes hatóságaik által készített jelentéseket.

Az éves repülésbiztonsági felügyeleti jelentést hozzáférhetővé kell tenni a funkcionális légtérblokkok esetében az érintett tagállamok és az Ügynökség számára, továbbá a nemzetközi megállapodások alapján végzett, a léginavigációs szolgálatok, az ATFM, az ASM és egyéb hálózati funkciók repülésbiztonsági felügyelete végrehajtásának figyelemmel kísérését vagy ellenőrzését célzó programok vagy tevékenységek számára.

16. cikk

Információcsere az illetékes hatóságok között

Az illetékes hatóságok a 216/2008/EK rendelet 10. és 15. cikkével, valamint az 550/2004/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghozzák a szoros együttműködéshez szükséges intézkedéseket, és kicserélnek egymással minden szükséges információt a határokon átnyúló szolgálatokat vagy funkciókat ellátó valamennyi szervezet repülésbiztonsági felügyeletének biztosítása érdekében.

17. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt az 1315/2007/EK bizottsági rendelet alapján megkezdett intézkedéseket e rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

(2) Ha valamely tagállam hatósága olyan szervezetek repülésbiztonsági felügyeletéért felelt, amelyek esetében az illetékes hatóság a 3. cikknek megfelelően az Ügynökség, akkor az említett hatóság 12 hónnappal e rendelet hatálybalépését követően átruházza a szervezetek tekintetében gyakorolt repülésbiztonsági felügyeleti funkciót az Ügynökségre, kivéve a hálózatirányító tekintetében gyakorolt repülésbiztonsági felügyeleti funkciót, melyet az Ügynökség munkája által támogatott Európai Bizottságra e rendelet hatálybalépésekor ruház át.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1315/2007/EK rendelet hatályát veszti.

19. cikk

A 691/2010/EU bizottsági rendelet módosításai

A 691/2010/EU bizottsági rendelet IV. mellékletének 1.1. e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) az 1034/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 10 ) 7., 8. és 14. cikke szerinti nemzeti felügyeleti hatósági repülésbiztonsági jelentések, valamint a helyreállító intézkedési tervekben szereplő azonosított repülésbiztonsági hiányosságok megszüntetéséről szóló nemzeti felügyeleti hatósági jelentések;

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

( 2 ) HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

( 3 ) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

( 4 ) HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

( 5 ) HL L 291., 2007.11.9., 16. o.

( 6 ) HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

( 7 ) HL L 185., 2011.7.15., 1. o.

( 8 ) Lásd e Hivatalos Lap 23. oldalát.

( 9 ) HL L 201., 2010.8.3., 1. o.

( 10 ) HL L 271., 2011.10.18., 15. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R1034 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R1034&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R1034-20111018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R1034-20111018&locale=hu