32022L0738[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/738 irányelve (2022. április 6.) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/738 IRÁNYELVE

(2022. április 6.)

a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) A 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatára vonatkozó piacnyitás minimális szintjéről rendelkezik.

(2) A bérelt járművek használata csökkentheti a saját számlára vagy ellenszolgáltatás fejében fuvarozó vállalkozások költségeit, és egyúttal növelheti működésük rugalmasságát. Így hozzájárulhat az érintett vállalkozások termelékenységének és versenyképességének fokozásához. Ezenkívül, mivel a bérelt járművek általában újabbak, mint egy átlagos járműállomány, ezért általában biztonságosabbak és kevésbé szennyezőek is.

(3) A 2006/1/EK irányelv nem teszi lehetővé, hogy a vállalkozások teljes mértékben részesüljenek a bérelt járművek használatából fakadó előnyökből. Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy korlátozzák a területükön letelepedett vállalkozásokat a hat tonna megengedett legnagyobb össztömegűnél nehezebb bérelt járművek saját számlás szállítási műveletek céljára történő használatában. Emellett nem írja elő a tagállamok számára, hogy engedélyezzék területükön a bérelt járművek használatát abban az esetben, ha a járművet az azt bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam jogszabályaival összhangban vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.

(4) Annak érdekében, hogy a vállalkozások nagyobb mértékben részesülhessenek a bérelt járművek használatából származó előnyökből, lehetővé kell tenni a számukra, hogy ne csak a letelepedésük helye szerinti tagállamban, hanem a bármely más tagállamban bérelt járműveket is használhassák. Ez a lehetőség különösen a kereslet rövid távú, szezonális vagy átmeneti megnövekedésének kezelését, valamint a hibás vagy sérült járművek pótlását könnyítené meg számukra, miközben garantálná a szükséges biztonsági követelményeknek való megfelelést, és megfelelő munkafeltételeket biztosítana a gépjárművezetők részére.

(5) A tagállamok számára nem szabad lehetővé tenni, hogy korlátozzák a területükön egy másik tagállam területén letelepedett vállalkozás által bérelt járművek használatát, ha a járművet valamely tagállam alkalmazandó jogszabályainak, biztonsági követelményeinek és egyéb kötelező előírásainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba, valamint - ha olyan járműről van szó, amelyhez szükség van az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) szerinti közösségi engedély hitelesített másolatára -, amelynek használatát a vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam az említett hitelesített másolat formájában engedélyezte.

(6) A megfelelő igazolások benyújtásának egyszerűsítése érdekében a tagállamoknak az elektronikus formátumú dokumentumokat is el kell ismerniük a 2006/1/EK irányelvnek való megfelelés igazolásaként.

(7) A közúti szállítás adóztatásának mértéke még mindig jelentős eltéréseket mutat az Unión belül. Ezért az adórendszerek torzulásának megelőzése érdekében indokolt fenntartani bizonyos korlátozásokat, amelyek közvetetten szintén hatást gyakorolnak a járműbérlési szolgáltatások nyújtásának szabadságára. Következésképpen a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy korlátozzák azt az időtartamot, amely alatt a területükön letelepedett vállalkozások olyan bérelt járművet használhatnak, amelyet egy másik tagállamban vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba. Tekintettel arra, hogy ez az irányelv nem harmonizálja a nemzeti gépjármű-adóztatást, és mivel a járművek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok kapcsolódnak a gépjármű-adóztatáshoz, a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani a bérelt jármű nyilvántartásba vételének előírására, feltéve, hogy a jármű legalább 30 napig közlekedhet, mielőtt e követelmény alkalmazandóvá válna. Továbbá lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy korlátozzák a területükön letelepedett vállalkozások által bérelhető ilyen járművek számát. E korlát nem lehet alacsonyabb a vállalkozás rendelkezésére álló járművek egy bizonyos arányánál; a rendelkezésre álló járművek nem foglalják magukban a más tagállamban bérelt és nem a vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamban nyilvántartásba vett járműveket.

(8) Az azon bérelt járművek valamely tagállam területén letelepedett vállalkozás általi használatára vonatkozó korlátozások említett tagállam általi érvényesítésének javítása érdekében, amelyeket egy másik tagállam jogszabályainak megfelelően vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy előírják, hogy a bérleti szerződés időtartama nem haladhatja meg a szóban forgó jármű használatára engedélyezett időtartamot. Az 1072/2009/EK rendelettel összhangban kiadott közösségi engedély hitelesített másolatai érvényességét korlátozni lehet a bérleti szerződés időtartamának megfelelő időszakra. Ezenkívül a bérelt jármű rendszámát fel lehet tüntetni e hitelesített másolatokon.

(9) A bérelt járművek forgalma nem akadályozhatja a vállalkozások által a letelepedésük helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban végzett szállítási műveletek jogszerűségének nyomon követését és ellenőrzését. Az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) összhangban a nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a fuvarozási vállalkozások rendelkezésére álló járművek rendszámát. Ennek a vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban bérelt járművekre is ki kell terjednie. Az 1071/2009/EK rendelet rendelkezik továbbá a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban tárolt adatok más tagállamok illetékes hatóságai számára való elérhetőségéről. A nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak lehetővé kell tenniük a célzott keresést a letelepedés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamok által kiadott rendszámmal közlekedő járművek tekintetében.

(10) Az azon kötelezettségnek való egységes megfelelés biztosítása érdekében, hogy az ellenszolgáltatás fejében közúti árufuvarozást végző valamely vállalkozás által használt bérelt jármű rendszáma rögzítésre kerüljön a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban, a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban rögzítendő adatokra vonatkozó minimális követelményekkel kapcsolatban végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően kell gyakorolni.

(11) A saját számlás szállítási műveletek hatékonyabb megvalósításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok számára a továbbiakban nem engedhető meg, hogy korlátozzák a bérelt járművek ilyen műveletekre történő használatának lehetőségét. Az esetleges adóügyi problémák elkerülése érdekében azonban fenn kell tartani a bérelt járművek saját számlás szállítási műveletekre való használata korlátozásának lehetőségét azon járművek esetében, amelyeket az azokat használó vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállamon kívül vettek nyilvántartásba.

(12) A Bizottságnak nyomon kell követnie a 2006/1/EK irányelv végrehajtását és hatásait, valamint legkésőbb négy évvel ezen irányelv átültetési határidejét követően jelentést kell készítenie. E jelentésnek kellően figyelembe kell vennie ezen irányelvnek a közúti közlekedésbiztonságra, - a járműállomány életkorában és típusösszetételében bekövetkező változások alapján - a környezetre, továbbá az adóbevételekre gyakorolt hatását, különös tekintettel az ezen irányelvben előírt korlátozások indokolására. A jelentésben azt is meg kell vizsgálni, hogy ezen irányelv végrehajtása okozott-e nehézségeket az érvényesítés tekintetében, beleértve a kabotázsszabályok végrehajtását. A Bizottságnak mérlegelnie kell az e területen végrehajtandó jövőbeli intézkedés szükségességét e jelentés fényében.

(13) mivel ezen irányelv céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani a közúti szállítás és az ezen irányelv által kezelni kívánt kérdések határokon átnyúló jellege miatt, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(14) A 2006/1/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/1/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Minden tagállam engedélyezi a területén a más tagállam területén letelepedett vállalkozás által bérelt jármű használatát, feltéve, hogy:";

ii. az a) pont helyébe a következő szöveg lép: (*1) Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.)." (*2) Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).";"

"a) a járművet valamelyik tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba, használatára pedig - adott esetben - az 1071/2009/EK (*1) és az 1072/2009/EK (*2) európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kerül sor;

b) a (2) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett feltételeknek való megfelelést a következő, nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumok bemutatásával kell igazolni, amelyeket a jármű fedélzetén kell tartani:".

2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép: "3. cikk (1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a területükön letelepedett vállalkozások - amennyiben a 2. cikkben előírt feltételek teljesülnek - a tulajdonukban lévő járművekre vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett használhassanak bérelt járműveket közúti árufuvarozás céljára. (2) Ha egy bérelt járművet egy másik tagállam jogszabályainak megfelelően vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba, a közúti fuvarozási vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam: a) korlátozhatja területén a bérelt jármű használati idejét, feltéve, hogy a bérelt jármű ugyanazon közúti fuvarozási vállalkozás általi, egy adott naptári évben legalább két egymást követő hónapon keresztüli használata engedélyezett; ez esetben a tagállam előírhatja, hogy a bérleti szerződés időtartama ne legyen hosszabb, mint az említett tagállam által megszabott határidő; b) előírhatja, hogy a bérelt járművet a nemzeti nyilvántartásba vételi szabályaival összhangban legalább 30 napos időszak elteltével vegyék nyilvántartásba; ez esetben a tagállam előírhatja, hogy a bérleti szerződés időtartama ne legyen hosszabb, mint a nyilvántartásba vételi követelmény alkalmazandóvá válása előtti közlekedési időszak; c) korlátozhatja az egyes vállalkozások által használható bérelt járművek számát, feltéve, hogy az engedélyezett járművek minimális száma legalább az 1071/2009/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerint a vállalkozás rendelkezésére álló tehergépjármű-állomány 25 %-át kiteszi, mégpedig vagy a bérelt jármű használatát megelőző év december 31-én, vagy azon a napon, amikor a vállalkozás megkezdi a bérelt jármű használatát, a tagállam által meghatározottak szerint; azonban egy olyan vállalkozás esetében, amelynek járműállománya egynél több és négynél kevesebb járműből áll, legalább egy ilyen jármű használatát engedélyezni kell; az e pont szerinti minimális szám az adott tagállam jogszabályai szerint nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek alapján a vállalkozás rendelkezésére álló tehergépjármű-állományra vonatkozik; d) korlátozhatja az ilyen járművek saját számlás szállítási műveletekre való használatát."

3. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti árufuvarozást végző vállalkozás által használt bérelt járművek rendszáma rögzítésre kerüljön az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett nemzeti elektronikus nyilvántartásokban.

(2) A tagállamok illetékes hatóságainak szorosan együtt kell működniük, valamint késlekedés nélkül kölcsönösen segítséget kell nyújtaniuk egymásnak és egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk bármilyen releváns információt annak érdekében, hogy elősegítsék ezen irányelv végrehajtását és érvényesítését. E célból minden tagállam kijelöli a többi tagállammal való információcseréért felelős nemzeti kapcsolattartó pontot.

(3) Az (1) bekezdésben említett információ cseréjének az (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendeletben (*3) meghatározott, a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartásokon (European Registers of Road Transport Undertakings, ERRU) keresztül kell történnie.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a részükre e cikk alapján rendelkezésre bocsátott információkat csak azokban az ügyekben használják fel, amelyekben a megkeresést kezdeményezték. Személyes adatok kezelésére kizárólag az ezen irányelvnek való megfelelés céljából kerülhet sor, és azt az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (*4) megfelelően kell végezni.

(5) A kölcsönös igazgatási együttműködést és segítségnyújtást díjmentesen kell biztosítani.

(6) Az információkérés nem gátolhatja az illetékes hatóságokat abban, hogy a vonatkozó uniós és nemzeti joggal összhangban intézkedéseket hozzanak az ezen irányelv átültetéséből fakadó szabályok feltételezett megsértésének kivizsgálására és megelőzésére.

(7) A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett adatok kezelése megfeleljen az 1071/2009/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének g) pontjában említett információkra vonatkozó követelményeknek, az említett rendelet 16. cikke (2) bekezdésének harmadik és ötödik albekezdésében, valamint 16. cikke (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint.

(8) A 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*5) 9. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett kockázatértékelés kiszámítására vonatkozó közös képletet létrehozó végrehajtási jogi aktus elfogadását követő legkésőbb 14 hónapon belül a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban rögzítendő adatokra vonatkozó minimumkövetelményeket a nyilvántartások összekapcsolásának lehetővé tétele érdekében, valamint meghatározza az ahhoz szükséges funkciókat, hogy az említett információk hozzáférhetők legyenek az illetékes hatóságok részére a közúti ellenőrzések során. E minimumkövetelményeknek és funkcióknak meg kell felelniük az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (6) bekezdése szerint meghatározott követelményeknek és funkcióknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 5b. cikkének (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett adatok hozzáférhetők legyenek az illetékes hatóságok részére a közúti ellenőrzések során.

(*3) A Bizottság (EU) 2016/480 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2016.4.2., 4. o.)."

(*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.)."

(*5) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK határozat végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).""

4. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"5a. cikk

A Bizottság 2027. augusztus 7-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól. E jelentésben tájékoztatásnak kell szerepelnie az olyan járművek használatáról, amelyeket a járműveket bérlő vállalkozás letelepedésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban béreltek. A jelentésben különös figyelmet kell fordítani a közúti közlekedésbiztonságra, a környezetre, az adóbevételekre és az 1072/2009/EK rendelet szerinti kabotázsszabályok végrehajtására gyakorolt hatásra. E jelentés alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e további intézkedésekre javaslatot tennie.

5b. cikk

(1) A Bizottságot a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*6) 42. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*7) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(*6) Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.)."

(*7) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).""

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2023. augusztus 6-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2022. április 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

R. METSOLA

a Tanács részéről

az elnök

C. BEAUNE

(1) HL C 129., 2018.4.11., 71. o.

(2) HL C 176., 2018.5.23., 57. o.

(3) Az Európai Parlament 2019. január 15-i álláspontja (HL C 411., 2020.11.27., 258. o.) és a Tanács 2021. december 20-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2022. április 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/1/EK irányelve (2006. január 18.) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról (HL L 33., 2006.2.4., 82. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022L0738 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022L0738&locale=hu