32017R0852[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 RENDELETE

(2017. május 17.)

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és cél

Ez a rendelet a higany, a higanyvegyületek és a higanykeverékek felhasználására és tárolására, valamint kereskedelmére, a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek gyártására és felhasználására, valamint kereskedelmére, továbbá a higanyhulladék kezelésére vonatkozó intézkedéseket és feltételeket állapít meg annak érdekében, hogy biztosított legyen az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme a higany és a higanyvegyületek antropogén eredetű kibocsátásaival szemben.

A tagállamok adott esetben az e rendeletben megállapítottnál szigorúbb követelményeket is alkalmazhatnak az EUMSZ-szel összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "higany": a fémhigany (Hg, CAS-szám: 7439-97-6);

2. "higanyvegyület": olyan anyag, amely higanyatomokból és egy vagy több olyan egyéb kémiai elem atomjából áll, amelyek csak kémiai reakciók révén választhatók szét különböző komponensekre;

3. "keverék": két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat;

4. "hozzáadott higanyt tartalmazó termék": olyan termék vagy összetevő, amely szándékosan hozzáadott higanyt vagy higanyvegyületet tartalmaz;

5. "higanyhulladék" a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja szerinti hulladéknak minősülő fémhigany;

6. "kivitel": az alábbiak bármelyike: a) az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő higany, higanyvegyületek, higanykeverékek és hozzáadott higanyt tartalmazó termékek végleges vagy ideiglenes kivitele; b) az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő, és az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás alatt álló higany, higanyvegyületek, higanykeverékek és hozzáadott higanyt tartalmazó termékek újrakivitele;

7. "behozatal": higany, higanyvegyületek, higanykeverékek és hozzáadott higanyt tartalmazó termékek fizikai bejuttatása az Unió vámterületére az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás szerint;

8. "ártalmatlanítás" a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 19. pontjában meghatározott ártalmatlanítás;

9. "elsődleges higanybányászat": minden olyan bányászat, amelynek fő célja a higany kinyerése;

10. "átalakítás" a higany fizikai állapotának folyékony állapotból higany-szulfiddá vagy olyan hasonló kémiai vegyületté való vegyi átalakítása, amely azonos vagy nagyobb mértékben stabil és azonos vagy kisebb mértékben oldódik vízben, és amely a higany-szulfidnál nem jelent nagyobb környezeti vagy egészségi veszélyt;

11. "forgalomba hozatal": harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. A behozatal forgalomba hozatalnak minősül.

II. FEJEZET

A HIGANY, A HIGANYVEGYÜLETEK, A HIGANYKEVERÉKEK ÉS A HOZZÁADOTT HIGANYT TARTALMAZÓ TERMÉKEK KERESKEDELMÉRE ÉS GYÁRTÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

3. cikk

Kiviteli korlátozások

4. cikk

Behozatali korlátozások

A 11. cikk sérelme nélkül és e bekezdés első albekezdésétől eltérve a higany, valamint az I. mellékletben felsorolt higanykeverékek behozatala egy tagállamban megengedett felhasználás céljából az alábbi körülmények bármelyikének fennállása esetén megengedett, amennyiben a tagállam írásos hozzájárulását adta a behozatalhoz:

a) az exportáló ország részes fele az egyezménynek, és az kivitelre kerülő higany nem az egyezmény 3. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint tiltott elsődleges higanybányászatból származik; vagy

b) az exportáló ország nem részes fele az egyezménynek, de igazolta, hogy a higany nem elsődleges higanybányászatból származik.

Az EUMSZ-szel összhangban elfogadott nemzeti intézkedések sérelme nélkül e bekezdés alkalmazásában az uniós jogszabályok által megengedett felhasználás tagállamban megengedett felhasználásnak tekintendő.

5. cikk

A hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kivitele, behozatala és gyártása

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a következő, hozzáadott higanyt tartalmazó termékekre:

a) a polgári védelemhez és a katonai célú felhasználásokhoz elengedhetetlen termékek;

b) a kutatáshoz, műszerek kalibrálásához vagy referenciaszabványként szolgáló termékek.

6. cikk

Behozatali és kiviteli formanyomtatványok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a 3. és a 4. cikk végrehajtása céljából alkalmazandó formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

III. FEJEZET

A HIGANY, A HIGANYVEGYÜLETEK ÉS HIGANYKEVERÉKEK FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

7. cikk

Ipari tevékenységek

Az e bekezdés első albekezdésében foglalt kötelezettség egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a higany, higanyvegyületek és higanykeverékek környezetvédelmi szempontból biztonságos átmeneti tárolására vonatkozó műszaki követelményeket, az egyezmény részes feleinek konferenciája által az egyezmény 10. cikkének (3) bekezdésével és 27. cikkével összhangban hozott határozatok szerint, amennyiben az Unió az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozat útján támogatta az érintett határozatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

Hozzáadott higanyt tartalmazó új termékek és új gyártási folyamatok

Az első albekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) a tagállamok biztonságának alapvető érdekei védelméhez szükséges berendezések, ideértve a kifejezetten katonai célokra szánt fegyvereket, lőszereket és hadi felszerelést;

b) a világűrbe történő felbocsátásra szánt berendezések; valamint

c) hozzáadott higanyt tartalmazó, 2018. január 1. előtt gyártott termékek műszaki fejlesztése vagy átalakítása, feltéve, hogy e fejlesztés vagy az átalakítás eredményeképpen kevesebb higanyt használnak fel ezekben a termékekben.

E bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó az (1) bekezdésben foglalt tilalom hatálya alá tartozóktól eltérő, hozzáadott higanyt tartalmazó termékeket gyártó vagy felhasználó folyamatokra.

Amennyiben egy gazdasági szereplő a (6) bekezdés szerinti határozat iránti kérelmet szándékozik benyújtani valamely hozzáadott higanyt tartalmazó új termék gyártásához vagy forgalomba hozatalához, illetve olyan új gyártási folyamat alkalmazásához, amely jelentős környezetvédelmi vagy egészségügyi előnyökkel szolgálna, nem jelentene jelentős kockázatokat sem a környezetre, sem pedig az emberi egészségre nézve, és amennyiben nem állnak rendelkezésre ilyen előnyöket nyújtó, műszakilag kivitelezhető higanymentes alternatívák, az említett gazdasági szereplő értesíti az érintett tagállam illetékes hatóságait. Ezen értesítésnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a) a termék vagy a gyártási folyamat műszaki leírása;

b) az ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi és egészségügyi előnyök és kockázatok értékelése;

c) bizonyíték, amely igazolja a jelentős környezetvédelmi vagy egészségügyi előnyöket nyújtó, technikailag kivitelezhető higanymentes alternatívák hiányát;

d) részletes magyarázat arról, hogy a folyamat alkalmazása vagy a termék gyártása, használata, illetve használatát követően hulladékként való ártalmatlanítása során milyen módon biztosítható a környezet és az emberi egészség védelmének magas szintje.

Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot azokról az esetekről, amelyekben úgy véli, hogy a (6) bekezdés első albekezdésében említett kritériumok nem teljesültek.

A Bizottság az értékelés eredményét közli a tagállamokkal.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozatokat fogad el arról, hogy egy hozzáadott higanyt tartalmazó új terméket vagy higanyt felhasználó új gyártási folyamatot engedélyez-e. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

9. cikk

Kézműves és kisipari aranybányászat és aranyfeldolgozás

10. cikk

Fogászati amalgám

A tagállamok az interneten közzéteszik a nemzeti tervüket, és elfogadásukat követően egy hónapon belül megküldik azt a Bizottságnak.

Az említett üzemeltetőknek biztosítaniuk kell, hogy:

a) a 2018. január 1. után használatba helyezett amalgám-szeparátorok az amalgám-részecskék tekintetében legalább 95 %-os visszatartási hatékonysági szintet biztosítanak;

b) 2021. január 1-jétől a használatban lévő összes amalgám-szeparátor biztosítja az a) pontban foglalt visszatartási hatékonysági szintet.

Az amalgám-szeparátorokat a lehető legmagasabb visszatartási hatékonysági szint biztosítása érdekében a gyártó utasításainak megfelelően kell karbantartani.

A fogászati szakemberek semmilyen körülmények között nem bocsáthatják ki közvetlenül vagy közvetetten a környezetbe az ilyen amalgámhulladékot.

IV. FEJEZET

A HULLADÉK ÉS A HIGANYHULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

11. cikk

Hulladék

E rendelet 2. cikke 5. pontjának sérelme nélkül a 2008/98/EK irányelv értelmében vett hulladéknak kell tekinteni az alábbi nagy források bármelyikénél keletkező higanyt és higanyvegyületeket - akár tiszta formájában, akár keverékben -, és gondoskodni kell az említett irányelvvel összhangban történő ártalmatlanításukról olyan módon, amely nem veszélyezteti az emberi egészséget vagy a környezetet:

a) klóralkáli ipar;

b) földgáztisztítás;

c) színesfémek bányászata és olvasztása;

d) az Unió területén cinóberércből való kinyerés.

Az efféle ártalmatlanítás semmilyen formában nem vezethet a higany visszanyeréséhez.

12. cikk

A nagy forrásokkal kapcsolatos jelentéstétel

A 11. cikk a), b) és c) pontjában említett ipari ágazatokban tevékenykedő gazdasági szereplők minden év május 31-ig megküldik az alábbiakat az érintett tagállamok illetékes hatóságának:

a) az egyes létesítményeikben tárolt higanyhulladék teljes mennyiségére vonatkozó adatok;

b) a higanyhulladék átmeneti tárolását, átalakítását és adott esetben megszilárdítását vagy az átalakítási és adott esetben megszilárdítási műveleten átesett higanyhulladék tartós tárolását végző egyes létesítményekbe küldött higanyhulladék teljes mennyiségére vonatkozó adatok;

c) a b) pontban említett minden egyes létesítmény helye és kapcsolattartási adatai;

d) a higanyhulladék átmeneti tárolását végző létesítmény üzemeltetője által kiadott igazolás másolata, a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban;

e) a higanyhulladék átalakítását és adott esetben megszilárdítását végző létesítmény üzemeltetője által kiadott igazolás másolata, a 14. cikk (2) bekezdésével összhangban;

f) az átalakításon és adott esetben megszilárdításon átesett higanyhulladék tartós tárolását végző létesítmény üzemeltetője által kiadott igazolás másolata, a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban.

13. cikk

A higanyhulladék tárolása

Az első albekezdésben foglalt eltérés 2026. január 1-jét követően nem alkalmazható.

Az átalakításon, és adott esetben megszilárdításon átesett higanyhulladék kizárólag az alábbi, veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó engedéllyel rendelkező, tartós tárolásra szolgáló létesítményekben tárolható tartósan:

a) az átalakításon átesett higanyhulladék tartós tárolására alkalmassá tett sóbányák, illetve olyan mély, föld alatti kemény sziklaképződmények, amelyek a sóbányákéval azonos vagy azoknál magasabb szintű biztonságot és elkülönítést garantálnak; vagy

b) az átalakításon és megszilárdításon átesett higanyhulladék tartós tárolására szolgáló és e célra felszerelt földfelszín feletti létesítmények, amelyek az a) pontban említett létesítményekkel egyenértékű vagy azoknál magasabb szintű biztonságot és elkülönítést garantálnak.

A tartós tárolásra szolgáló létesítmények üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy az átalakításon és adott esetben megszilárdításon átesett higanyhulladékot a többi hulladéktól elkülönítve, lezárt tároló helyiségben elhelyezett ártalmatlanításra szolgáló tételekben tárolják. Ezen üzemeltetőknek biztosítaniuk kell továbbá, hogy az 1999/31/EK irányelvben rögzített követelmények - beleértve az említett irányelv I. melléklete 8. szakaszának harmadik és ötödik franciabekezdésében, valamint II. mellékletében meghatározott követelményeket - a tartós tárolásra szolgáló létesítmények tekintetében teljesülnek.

14. cikk

Nyomonkövethetőség

A higanyhulladék átmeneti tárolását végző létesítmények üzemeltetői az alábbiakat tartalmazó nyilvántartást hoznak létre:

a) minden egyes beérkezett higanyhulladék-szállítmány vonatkozásában: i. a hulladék eredete és mennyisége; ii. a hulladék beszállítójának és tulajdonosának neve és kapcsolattartási adatai;

b) a létesítményt elhagyó minden egyes higanyhulladék-szállítmány vonatkozásában: i. a hulladék mennyisége és higanytartalma; ii. a hulladék rendeltetési helye és a tervezett ártalmatlanítási művelet; iii. a hulladék átalakítását és adott esetben megszilárdítását végző létesítmény üzemeltetője által kiadott igazolás másolata, a (2) bekezdésben említettek szerint; iv. az átalakításon és adott esetben megszilárdításon átesett higanyhulladék tartós tárolását végző létesítmény üzemeltetője által kiadott igazolás másolata, a (3) bekezdésben említettek szerint;

c) a létesítményben tárolt higanyhulladék mennyisége minden hónap végén.

Amint a higanyhulladékot kiveszik az átmeneti tárolás alól, a higanyhulladék átmeneti tárolását végző létesítmények üzemeltetői igazolást adnak ki arról, hogy a higanyhulladékot az e cikk hatálya alá tartozó, ártalmatlanítási műveleteket végző létesítménybe szállították.

Amint az e bekezdés második albekezdésében említett igazolás kiadásra került, annak másolatát haladéktalanul meg kell küldeni a 12. cikkben említett érintett gazdasági szereplőknek.

A higanyhulladék átalakítását és adott esetben megszilárdítását végző létesítmények üzemeltetői az alábbiakat tartalmazó nyilvántartást hoznak létre:

a) minden egyes beérkezett higanyhulladék-szállítmány vonatkozásában: i. a hulladék eredete és mennyisége; ii. a hulladék beszállítójának és tulajdonosának neve és kapcsolattartási adatai;

b) a létesítményt elhagyó, átalakításon vagy adott esetben megszilárdításon átesett minden egyes higanyhulladék-szállítmány vonatkozásában: i. a hulladék mennyisége és higanytartalma; ii. a hulladék rendeltetési helye és a tervezett ártalmatlanítási művelet; iii. a hulladék tartós tárolását végző létesítmény üzemeltetője által kiadott igazolás másolata, a (3) bekezdésben említettek szerint;

c) a létesítményben tárolt higanyhulladék mennyisége minden hónap végén.

Amint az egész szállítmány átalakítása és adott esetben megszilárdítása végbement, a higanyhulladék átalakítását és adott esetben megszilárdítását végző létesítmények üzemeltetői igazolást adnak ki arról, hogy az egész higanyhulladék-szállítmány átalakítása és adott esetben megszilárdítása megtörtént.

Amint az e bekezdés második albekezdésében említett igazolás kiadásra került, annak másolatát haladéktalanul meg kell küldeni az e cikk (1) bekezdésében említett létesítmények üzemeltetőinek és a 12. cikkben említett érintett gazdasági szereplőknek.

Amint az e bekezdés első albekezdésében említett igazolás kiadásra került, annak másolatát haladéktalanul meg kell küldeni az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett létesítmények üzemeltetőinek és a 12. cikkben említett érintett gazdasági szereplőknek.

15. cikk

Szennyezett területek

V. FEJEZET

SZANKCIÓK, ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS JELENTÉSTÉTEL

16. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e szabályokról és intézkedésekről e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazási időpontjáig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e szabályokat érintő minden későbbi módosításról.

17. cikk

Illetékes hatóságok

A tagállamok kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, amelyek felelősek az e rendeletből fakadó kötelezettségek teljesítéséért.

18. cikk

Jelentéstétel

2020. január 1-jéig, azt követően pedig megfelelő időközönként a tagállamok a következőket tartalmazó jelentést készítenek, azt benyújtják a Bizottságnak és az interneten nyilvánosan elérhetővé teszik:

a) az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás;

b) az egyezmény 21. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség Unió általi teljesítéséhez szükséges információk;

c) az e rendelet 12. cikkének megfelelően kapott adatok összefoglalása;

d) a területükön található higannyal kapcsolatos információk: i. azon helyszínek listája, ahol - a higanyhulladék kivételével - több mint 50 metrikus tonna higanyból álló készletek találhatók, valamint a higany mennyisége mindegyik helyszínen; ii. azon helyszínek listája, ahol több mint 50 metrikus tonna higanyhulladék halmozódott fel, valamint a higanyhulladék mennyisége mindegyik helyszínen; valamint

e) amennyiben azokat a tagállamok tudomására hozzák, az évi 10 metrikus tonnát meghaladó mennyiségű higanykészletek beszerzési forrásai.

A tagállamok a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 4. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett okok bármelyikéből kifolyólag - az említett irányelv 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére való tekintettel - dönthetnek úgy, hogy az első albekezdésben említett valamely információt nem hozzák nyilvánosságra.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a megfelelő kérdőívek létrehozására annak érdekében, hogy megállapítsa a tartalmat, az információkat és a fő teljesítménymutatókat, amelyek az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítéséhez szükségesek, továbbá az (1) bekezdésben említett jelentés formátumának és gyakoriságának meghatározására. A kérdőívek nem kettőzhetik meg az egyezmény részes feleinek jelentéstételi kötelezettségét. Az e bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

19. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2020. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általa végzett értékelés eredményéről az alábbiak tekintetében:

a) annak a szükségessége, hogy az Unió szabályozza a krematóriumok higany- és higanyvegyület-kibocsátását;

b) a fogászati amalgám használatának fokozatos, hosszú távon és lehetőleg 2030-ig való megszüntetésének kivitelezhetősége, figyelembe véve a 10. cikk (3) bekezdésében említett nemzeti terveket és teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok hatáskörét az egészségügyi szolgáltatások és orvosi ellátás szervezése és nyújtása tekintetében; valamint

c) a II. mellékletnek a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek belső piaci forgalomba hozatalát szabályozó vonatkozó uniós jogszabályokhoz való további hozzáigazításának környezeti előnyei és megvalósíthatósága.

VI. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK

20. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e rendelet 21. cikkével összhangban az e rendelet I., II., III. és IV. mellékletét módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, annak érdekében hogy azokat hozzáigazítsa az egyezmény részes feleinek konferenciája által az egyezmény 27. cikkével összhangban elfogadott határozatokhoz, feltéve, hogy az Unió az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozat révén támogatta a vonatkozó határozatot.

21. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

22. cikk

A bizottsági eljárás

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1102/2008/EK rendelet 2018. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni:

A III. melléklet I. részének d) pontját azonban 2017. december 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 7. cikk (3) bekezdésének hatálya alá tartozó higanyvegyületek és a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (3) bekezdésének hatálya alá tartozó higanykeverékek

Higanyvegyületek, amelyek kivitele 2018. január 1-jétől tilos:

- Higany (I)-klorid (Hg2Cl2, CAS-szám: 10112-91-1)

- Higany(II)-oxid (HgO, CAS-szám: 21908-53-2)

- Cinóberérc

- Higany-szulfid (HgS, CAS-szám: 1344-48-5)

Higanyvegyületek, amelyek kivitele 2020. január 1-jétől tilos:

- Higany (II)-szulfát (HgSO4, CAS-szám: 7783-35-9)

- Higany-(II)-nitrát (Hg(NO3)2, CAS-szám: 10045-94-0)

Higanyvegyületek, amelyek kivitele és behozatala 2018. január 1-jétől tilos:

- A higany más anyagokkal alkotott keverékei - ezen belül a higanyötvözetek is -, amelyekben a higany koncentrációja legalább 95 tömegszázalék.

II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek

A. rész - Hozzáadott higanyt tartalmazó termékek

Hozzáadott higanyt tartalmazó termékekAzon időpontok, amelyektől fogva tilos a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kivitele, behozatala és gyártása
1. Olyan elemek vagy akkumulátorok, amelyek higanytartalma több mint 0,0005 tömegszázalék.2020.12.31.
2. Kapcsolók és relék, kivéve a nagyon nagy pontosságú kapacitás- és veszteségmérő hidakat és a nagy rádiófrekvenciás kapcsolókat és reléket olyan felügyeleti és vezérlőműszerekben, amelyek hidankénti, kapcsolónkénti vagy relénkénti maximális higanytartalma 20 mg.2020.12.31.
3. A következő általános világítási célt szolgáló kompakt fénycsövek (CFL-ek):
a) CFL.i, ≤ 30 W, égőnként a 2,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
b) CFL.ni, ≤ 30 W, égőnként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal.
2018.12.31.
3a. Legfeljebb 30 W-os, égőnként legfeljebb 2,5 mg higanytartalmú, általános világítási célt szolgáló, beépített előtéttel rendelkező kompakt fénycsövek (CFL.i).2025.12.31.
4. A következő általános világítási célt szolgáló lineáris fénycsövek (LFL-ek):
a) Háromsávos foszfor, < 60 W, fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
b) Halofoszfát foszfor, ≤ 40 W, fénycsövenként10 mg-ot meghaladó higanytartalommal.
2018.12.31.
5. Általános világítási célt szolgáló nagynyomású higanygőzizzók (HPMV).2018.12.31.
6. Az elektronikus kijelzőkhöz használt következő higanytartalmú hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek (CCFL-ek és EEFL-ek):
a) rövid (≤ 500 mm), fénycsövenként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
b) közepes hosszúságú (> 500 mm és ≤ 1 500 mm), fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
c) hosszú (> 1 500 mm), fénycsövenként 13 mg-ot meghaladó higanytartalommal.
2018.12.31.
6a. A 6. bejegyzésben nem szereplő, bármilyen hosszúságú hidegkatódos fénycsövek (CCFL) és külső elektródás fénycsövek (EEFL) elektronikus kijelzőkhöz.2025.12.31.
7. Higanyt és higanyvegyületeket tartalmazó kozmetikumok, kivéve az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) V. mellékletének 16. és 17. bejegyzésében foglalt különleges eseteket.2020.12.31.
8. Növényvédő szerek, biocidok és helyi alkalmazású fertőtlenítő szerek2020.12.31.
9. Az alábbi nem elektronikus mérőeszközök:
a) légnyomásmérők;
b) légnedvességmérők;
c) nyomásmérők;
d) hőmérők és egyéb, hőmérésre használt nem elektromos eszközök;
e) vérnyomásmérők;
f) pletizmográfokban használt nyúlásmérők;
g) higanyos piknométerek;
h) a lágyuláspont meghatározására szolgáló higanyos mérőeszközök.
E bejegyzés nem vonatkozik a következő eszközökre:
— nagyméretű berendezésekbe beépített, illetve nagy pontosságú mérésekhez használt nem elektronikus mérőeszközök, amelyek esetében nem áll rendelkezésre megfelelő higanymentes alternatíva,
— 2007. október 3-án 50 évnél régebbi mérőeszközök,
— kulturális vagy történelmi célú kiállításon bemutatásra szánt érőeszközök.
2020.12.31.
10. Az alábbi elektromos és elektronikus mérőeszközök, kivéve a nagyméretű berendezésekbe beépített, illetve nagy pontosságú mérésekhez használt nem elektronikus mérőeszközöket, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő higanymentes alternatíva:
a) olvadéknyomás-jelátalakítók;
b) olvadéknyomás-jelátvivők;
c) olvadéknyomás-érzékelők.
2025.12.31.
11. Egyéb, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek:
a) higanyos vákuumszivattyúk;
b) gumiabroncs-kiegyensúlyozók és keréksúlyok;
c) fényképészeti film és papír;
d) a műholdak és űreszközök hajtóanyaga.
2025.12.31.
(1)
Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.).

B. rész - Az e melléklet A. részében szereplő listáról kizárt további termékek

Olyan kapcsolók és relék, elektronikus kijelzőkhöz használt hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek (CCFL-ek és EEFL-ek), valamint olyan mérőeszközök, amelyek nagyobb berendezés valamely komponensét helyettesítik, és a komponens esetében nem áll rendelkezésre a 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) és a 2011/65/EU irányelv szerinti megvalósítható higanymentes alternatíva.

III. MELLÉKLET

A 7. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, a gyártási folyamatokra alkalmazandó, higannyal kapcsolatos követelmények

I. rész: A higany és a higanyvegyületek - akár tiszta formájában, akár keverékben - gyártási folyamatokban való felhasználásának tilalma

a) 2018. január 1-jétől olyan gyártási folyamatokban, amelyekben a higanyt vagy a higanyvegyületet katalizátorként használják fel;

b) az a) ponttól eltérve, a vinilklorid monomer előállítása 2022. január 1-jétől;

c) 2022. január 1-jétől olyan gyártási folyamatokban, amelyekben a higanyt elektródaként használják fel;

d) a c) ponttól eltérve 2017. december 11-től a klór-alkáli előállításakor, amelynek során a higanyt elektródaként használják fel;

e) a c) ponttól eltérve, a nátrium- vagy kálium-metilát vagy -etilát előállítása 2028. január 1-jétől.

f) 2018. január 1-jétől a poliuretán előállítása, amennyiben az már nem áll korlátozás vagy tilalom hatálya alatt az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 62. bejegyzésének megfelelően.

II. rész: A higany és a higanyvegyületek felhasználására és kibocsátására vonatkozó korlátozások hatálya alá tartozó gyártási folyamatok

Nátrium- vagy kálium-metilát vagy -etilát előállítása

A nátrium- vagy kálium-metilát vagy -etilát előállítása az I. rész e) pontjának, valamint az alábbi feltételeknek megfelelően végezhető:

a) az elsődleges higanybányászatból származó higany felhasználásának tilalma;

b) a higany és a higanyvegyületek levegőbe, vízbe és talajba történő közvetlen és közvetett kibocsátásának 2010-hez képest egységnyi termelésre vetített 50 %-os csökkentése 2020-ig;

c) a higanymentes gyártási folyamatok kutatásának és fejlesztésének támogatása; valamint

d) 2017. június 13-tól kezdődően a nátrium- vagy kálium-metilát vagy -etilát előállítására higanyt és higanyvegyületeket felhasználó, az említett időpont előtt már üzemben lévő létesítmények kapacitása nem növelhető, és új létesítmények sem hozhatók létre.

IV. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett, kézműves és kisipari aranybányászatra és aranyfeldolgozásra vonatkozó nemzeti terv tartalma

A nemzeti tervnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a higany és a higanyvegyületek felhasználásának teljes megszüntetésére irányuló nemzeti célkitűzések és csökkentési célok;

b) lépések az alábbiak megszüntetése érdekében: i. teljes érc amalgámozása; ii. amalgám vagy feldolgozott amalgám nyílt terű égetése; iii. amalgám lakóterületeken történő égetése; valamint iv. ciánlúgozás olyan üledékben, ércben vagy zagyban, amelyhez higanyt adtak, anélkül, hogy először eltávolítanák a higanyt;

c) lépések a kézműves és kisipari aranybányászati és aranyfeldolgozási ágazat formalizálásának vagy szabályozásának elősegítésére;

d) a kézműves és kisipari aranybányászatban és aranyfeldolgozásban az adott tagállam területén felhasznált higanymennyiség alapbecslése, valamint az alkalmazott gyakorlatok;

e) stratégiák annak előmozdítására, hogy a kézműves és kisipari aranybányászatban és aranyfeldolgozásban csökkenjen a higanykibocsátás és a higanynak való kitettség, ezen belül a higanymentes módszerek előmozdítása;

f) stratégiák a higany és a higanyvegyületek kereskedelmének irányítására és annak megelőzésére, hogy ezek a külföldi és belföldi forrásokból a kézműves és kisipari aranybányászatban és aranyfeldolgozásban kerüljenek felhasználásra;

g) stratégiák az érdekelteknek a nemzeti terv megvalósításába és folyamatos fejlesztésébe való bevonására;

h) a kézműves és kisipari aranybányászok és közösségeik higanynak való kitettségére vonatkozó közegészségügyi stratégia, amely kiterjed egyebek mellett az egészségügyi adatok gyűjtésére, az egészségügyi dolgozók továbbképzésére és az egészségügyi létesítményeken keresztüli szemléletformálásra;

i) stratégiák a veszélyeztetett népességi csoportoknak, különösen a gyermekeknek és a fogamzóképes korú nőknek - és kiemelten a terhes nőknek - a kézműves és kisipari aranybányászatban és aranyfeldolgozásban alkalmazott higannyal szembeni kitettsége megelőzésére;

j) stratégiák a kézműves és kisipari aranybányászok és az érintett közösségek tájékoztatására; és

k) a nemzeti terv megvalósításának ütemterve.

V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1102/2008/EK rendeletE rendelet
1. cikk, (1) bekezdés3. cikk, (1) és (2) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés3. cikk, (3) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés3. cikk, (4) bekezdés
2. cikk11. cikk
3. cikk, (1) bekezdés, a) pont13. cikk, (3) bekezdés, a) pont
3. cikk, (1) bekezdés, b) pont13. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés13. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés és 13. cikke (3) bekezdés, harmadik albekezdés
3. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés13. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés13. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, a) pont
6. cikk, (1) bekezdés, b) pont12. cikk, (1) bekezdés, a) pont
6. cikk, (1) bekezdés, c) pont12. cikk, (1) bekezdés, b) és c) pont
6. cikk, (2) bekezdés, a) pont12. cikk, (1) bekezdés, a) pont
6. cikk, (2) bekezdés, b) pont12. cikk, (1) bekezdés, b) és c) pont
6. cikk, (3) bekezdés12. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (4) bekezdés
7. cikk16. cikk
8. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés
8. cikk, (3) bekezdés
8. cikk (4) bekezdés
8. cikk, (5) bekezdés
9. cikk

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról (HL L 332., 2002.12.9., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R0852 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R0852&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02017R0852-20231016 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02017R0852-20231016&locale=hu

Tartalomjegyzék