32004R2270[1]

A Tanács 2270/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségek rögzítéséről

A TANÁCS 2270/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségek rögzítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke értelmében és, többek között, a rendelkezésre álló tudományos szakvélemény figyelembevételével a Tanács a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzájutás és a halászati tevékenységek fenntarthatóságának biztosításához szükséges intézkedéseket állapít meg.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke értelmében a Tanács az előírt feltételeknek megfelelően halászokra vagy halászok csoportjára lebontva megállapítja a halászati lehetőségeket és azok elosztását.

(3)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanácstól (a továbbiakban: ICES) kapott, egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó legutóbbi tudományos szakvélemény rámutat, hogy ezen állományok halászata nem fenntartható módon folyik, és hogy az ezekre az állományokra vonatkozó halászati lehetőségeket fenntarthatóságuk biztosítása érdekében csökkenteni kell.

(4)

Ezenkívül az ICES arra is felhívta a figyelmet, hogy az atlanti tükörhal lehalászásának aránya a VII. ICES statisztikai alterületen rendkívül magas. A tudományos szakvélemény arra is rámutat, hogy a VI. ICES statisztikai alterületen az atlantitükörhal-állomány jelentősen csökkent, és olyan területek kerültek azonosításra, ahol e fajok könnyen sebezhető csoportosulásai találhatók. Ebből kifolyólag ezeken a területeken szükséges az atlanti tükörhal halászatának megtiltása.

(5)

A Közösség szerződő fele az Északkelet-atlanti Halászati Egyezménynek, amelyben egyes mélytengeri halfajokra irányuló halászati erőkifejtés korlátozására történt javaslat. Ebből következően a Közösségnek végre kell hajtania azt a javaslatot.

(6)

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a kvóták hatékony kezelése, a halászati műveleteket szabályozó különleges feltételek meghatározására van szükség.

(7)

A teljes kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 2. cikkének megfelelően szükséges megjelölni, mely állományok tartoznak az abban rögzített intézkedések körébe.

(8)

Az ICES-től kapott, a mélytengeri fajok többségére vonatkozó tudományos szakvélemény rámutat, hogy szükséges a halászati erőkifejtés csökkentése. A mélytengeri fajokat halászó hajók tevékenységét korlátozó különleges intézkedések hiányában szükséges a tudományos szakvéleménnyel összhangban a rendelkezésre álló erőkifejtés kiigazítása a halászflották teljesítményének és kapacitásának kiigazítása révén.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletben ( 3 ) meghatározott ICES-területekre történő hivatkozással, valamint az Atlanti-óceán északi körzetén kívüli egyes területeken halászó tagállamok által szolgáltatandó névleges fogási statisztikákról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK tanácsi rendeletben ( 4 ) meghatározott CECAF-területekre (Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság) történő hivatkozással kerülnek rögzítésre.

(10)

A halászati lehetőségek az idevágó közösségi jogszabályokkal összhangban kerülnek alkalmazásra, nevezetesen a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel ( 5 ), a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK tanácsi rendelettel ( 6 ), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel ( 7 ), a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund vizei halászati erőforrásainak védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 88/98/EK tanácsi rendelettel ( 8 ), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel ( 9 ) és a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelettel ( 10 ) összhangban.

(11)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében fontos, hogy ezeket a halászterületeket 2005. január 1-jén megnyissák. Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv I. cikke 3. bekezdésében említett hathetes időszak alól mentességet kell biztosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgyi hatály

Ez a rendelet a halfogási korlátozásokat előíró közösségi vizek és bizonyos nem közösségi vizek területein a 2003. és 2004. évre rögzíti a mélytengeri halfajok állományainak vonatkozásában a közösségi halászhajók halászati lehetőségeit, valamint e halászati lehetőségek kihasználásának különleges feltételeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a "mélytengeri halászati engedély" a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK rendelet ( 11 ) 3. cikkében említett halászati engedélyt jelenti.

(2) Az ICES- és CECAF-területek a 3880/91/EGK rendeletben, illetve a 2597/95/EK rendeletben meghatározott területek.

3. cikk

Halászati lehetőségek rögzítése

A közösségi hajóknak mélytengeri halfajállományokra vonatkozó halászati lehetőségei a mellékletben szerepelnek.

4. cikk

Tagállamok közötti felosztás

A mellékletben meghatározott halászati lehetőségek tagállamok közötti felosztása nem érinti az alábbiakat:

a) a 2371/2002/EGK rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti kvótacseréket;

b) a 2847/93/EGK rendelet 21. cikke (4) bekezdése és 32. cikke (2) bekezdése, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdése szerinti újrafelosztásokat;

c) a 847/96/EK rendelet 3. cikke alapján megengedett további fogásokat;

d) a 847/96/EK rendelet 4. cikkének megfelelően visszatartott mennyiségeket;

e) a 847/96/EK rendelet 5. cikke, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdése szerinti levonásokat.

5. cikk

Kvótákat érintő rugalmasság

A 847/96/EK rendelet alkalmazásában az e rendelet mellékletében szereplő összes kvóta analitikai kvótának tekintendő.

Azonban a 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti intézkedések ezekre a kvótákra nem érvényesek.

6. cikk

Fogások és járulékos halfogások kirakodásának feltételei

Az olyan állományból fogott halak, amelyre a halászati lehetőségeket e rendelet rögzíti, csak abban az esetben tarthatók a hajón vagy szállíthatók partra, ha egy olyan tagállami hajó által kerültek kifogásra, amely nem merítette ki a rá kiszabott kvótát. Az összes kirakodott fogást be kell számítani a kvótába.

Az első bekezdés nem alkalmazandó azokra a fogásokra, amelyekre a 850/98/EK rendelet alapján végzett tudományos vizsgálatok során került sor, és ezeket nem kell beszámítani a kvótába.

7. cikk

Atlanti tükörhal

(1) Az atlanti tükörhal védelmi területeként a következő tengerszakaszok kerültek meghatározásra:

a) az alábbi pontokat szekvenciálisan összekötő loxodroma vonalak által behatárolt tengerszakasz:

északi szélesség 57° 00′, nyugati hosszúság 11° 00′

északi szélesség 57° 00′, nyugati hosszúság 8° 30′

északi szélesség 56° 23′, nyugati hosszúság 8° 30′

északi szélesség 55° 00′, nyugati hosszúság 9° 38′

északi szélesség 55° 00′, nyugati hosszúság 11° 00′

északi szélesség 57° 00′, nyugati hosszúság 11° 00′

b) az alábbi pontokat szekvenciálisan összekötő loxodroma vonalak által behatárolt tengerszakasz:

északi szélesség 55° 30′, nyugati hosszúság 15° 49′

északi szélesség 53° 30′, nyugati hosszúság 14° 11′

északi szélesség 50° 30′, nyugati hosszúság 14° 11′

északi szélesség 50° 30′, nyugati hosszúság 15° 49′

c) az alábbi pontokat szekvenciálisan összekötő loxodroma vonalak által behatárolt tengerszakasz:

északi szélesség 55° 00′, nyugati hosszúság 13° 51′

északi szélesség 55° 00′, nyugati hosszúság 10° 37′

északi szélesség 54° 15′, nyugati hosszúság 10° 37′

északi szélesség 53° 30′, nyugati hosszúság 11° 50′

északi szélesség 53° 30′, nyugati hosszúság 13° 51′

Az említett pozíciók, valamint a megfelelő loxodroma vonalak és hajópontok a WGS84 szabványnak megfelelően kerülnek kiszámításra.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajókat olyan halászati felügyelő központok (FMC) felügyelik megfelelő módon, amelyek a hajóknak az (1) bekezdésben meghatározott területekre való belépése, azon való keresztülhaladása, illetve az onnan való kilépése észlelésére és rögzítésére alkalmas rendszerrel rendelkeznek.

(3) Mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók, amelyek az (1) bekezdésben meghatározott területekre léptek, nem tárolnak a fedélzeten vagy nem raknak át semmilyen mennyiségű atlanti tükörhalat, illetve nem rakodnak ki semmilyen mennyiségű atlanti tükörhalat hajóútjuk végén, kivéve, ha:

- minden, a fedélzeten tárolt halászfelszerelés le van szíjazva, illetve fel van csévélve az áthaladás alatt, összhangban a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal;

- az áthaladás során az átlagsebesség legalább 8 csomó.

8. cikk

Erőkifejtés korlátozása és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek

A tagállamok biztosítják, hogy 2005-re a halászati erőkifejtésnek a kikötőtől való távolmaradás kilowatt napokban mért szintje a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajókat illetően nem haladja meg az adott tagállam hajói által 2003-ban olyan utak során tett halászati erőkifejtésének 90%-át, melyeken azok mélytengeri halászati engedéllyel rendelkeztek, továbbá - a 2347/93/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletében felsorolt - mélytengeri-fajokat fogtak ki, az aranylazac kivételével.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. rész

Fajok és fajcsoportok meghatározása

Mindegyik területen belül a halállományok a fajok latin nyelvű elnevezésének betűrendjét követik. E rendelet alkalmazásában alább a megfelelő közönséges név és a latin név közötti megfelelőségi táblázat található.

Közönséges névTudományos megnevezés
Fekete abroncshalAphanopus carbo
Nyálkásfejű halakBeryx spp.
Norvég menyhalBrosme brosme
GránátoshalCoryphaenoides rupestris
Atlanti tükörhalHoplostethus atlanticus
Kék menyhalMolva dypterygia
Ezüstös tengericompóPhycis blennoides
Nagyszemű vörösdurbincsPagellus bogaraveo

Ahol mélytengeri cápára történő utalás található, ott az az alábbi felsorolásban található fajokra vonatkozik: tüskéscápa (Centroscymnus coelolepis), érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus), madárcsőrű tüskéscápa (Deania calceus), búvárcápa (Dalatias licha), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps), bársonyoshasú lámpáscápa (Etmopterus spinax), fekete tüskéscápa (Centroscyllium fabricii), nyelőcápa (Centrophorus granulosus), feketeszájú macskacápa (Galeus melastomus), egérszürke macskacápa (Galeus murinus), apristurus nembe tartozó macskacápák (Apristurus spp.).

2. rész

Közösségi hajókra alkalmazandó éves halászati lehetőségek a fajokra és területekre vonatkozó halfogási korlátozások alá eső területeken (élősúly tonnában)

Amennyiben nincs másképp jelölve, a hivatkozások ICES-alterületekre vonatkoznak.

Faj: Mélytengeri cápaKörzet: V, VI, VII, VIII, IX (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország161
Spanyolország767
Észtország10
Franciaország2 775
Írország448
Litvánia10
Lengyelország10
Portugália1 044
Egyesült Királyság1 538
EK6 763

Faj Mélytengeri cápaÖvezet: X (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Portugália120
EK (1)120
(1) Kizárólag járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Mélytengeri cápa és Deania histricosa és Deania profondorumKörzet: XII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország169
Franciaország54
Írország10
Egyesült Királyság10
EK243

Faj: Fekete abroncshal Aphanopus carboKörzet: I, II, III, IV (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország10
Franciaország10
Egyesült Királyság10
EK30

Faj: Fekete abroncshal Aphanopus carboKörzet: V, VI, VII, XII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország35
Spanyolország173
Észtország17
Franciaország2 433
Írország87
Lettország113
Litvánia1
Lengyelország1
Egyesült Királyság173
Egyéb (1)9
EK3 042
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Fekete abroncshal Aphanopus carboKörzet: VIII, IX, X (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország13
Franciaország31
Portugália3 956
EK4 000

Faj: Fekete abroncshal Aphanopus carboKörzet: CECAF 34.1.2. (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Portugália4 285
EK4 285

Faj: Nyálkásfejű halak Beryx spp.Körzet: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország74
Franciaország20
Írország10
Portugália214
Egyesült Királyság10
EK328

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeKörzet: I, II, XIV (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország10
Franciaország10
Egyesült Királyság10
Egyéb (1)5
EK35
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeKörzet: III (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Dánia20
Svédország10
Németország10
EK40

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeKörzet: IV (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Dánia85
Németország26
Franciaország60
Svédország9
Egyesült Királyság128
Egyéb (1)9
EK317
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeKörzet: V, VI, VII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország9
Spanyolország29
Franciaország353
Írország34
Egyesült Királyság170
Egyéb (1)9
EK604
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Gránátoshal Coryphaenoides rupestrisKörzet: I, II, IV, Va (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Dánia2
Németország2
Franciaország14
Egyesült Királyság2
EK20

Faj:Gránátoshal
Coryphaenoides rupestris
Övezet: III.
Dánia2612
Németország15
Svédország134
EK2 761

Faj Gránátoshal Coryphaenoides rupestrisÖvezet: Vb, VI, VII (közösségi vizek és nemzetközi vizek)
Németország10
Észtország77
Spanyolország85
Franciaország4 327
Írország341
Litvánia99
Lengyelország50
Egyesült Királyság254
Egyéb (1)10
EK5 253
(1) Kizárólag járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Gránátoshal Coryphaenoides rupestrisKörzet: VIII, IX, X, XII, XIV (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország47
Spanyolország5 165
Franciaország238
Írország10
Egyesült Királyság21
Lettország83
Litvánia10
Lengyelország1 616
EK7 190

Faj: Atlanti tükörhal Hoplostethus atlanticusKörzet: VI (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország10
Franciaország58
Írország10
Egyesült Királyság10
EK88

Faj: Atlanti tükörhal Hoplostethus atlanticusKörzet: VII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország9
Franciaország866
Írország255
Egyesült Királyság9
Egyéb (1)9
EK1 148
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Atlanti tükörhal Hoplostethus atlanticusKörzet: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország10
Franciaország52
Írország14
Portugália16
Egyesült Királyság10
EK102

Faj: Kék menyhal Molva dypterygiaKörzet: II, IV, V (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Dánia9
Németország9
Franciaország52
Írország9
Egyesült Királyság31
Egyéb (1)9
EK119
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Kék menyhal Molva dypterygiaKörzet: III (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Dánia10
Németország5
Svédország10
EK25

Faj: Kék menyhal Molva dypterygiaKörzet: VI, VII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország33
Észtország5
Spanyolország104
Franciaország2 371
Írország9
Litvánia2
Lengyelország1
Egyesült Királyság603
Egyéb (1)9
EK3 137
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Nagyszemű vörösdurbincs Pagellus bogaraveoKörzet: VI, VII, VIII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország238
Franciaország12
Írország9
Egyesült Királyság30
Egyéb (1)9
EK298
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Nagyszemű vörösdurbincs Pagellus bogaraveoKörzet: IX (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország850
Portugália230
EK1 080

Faj: Nagyszemű vörösdurbincs Pagellus bogaraveoKörzet: X (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország10
Portugália1 116
Egyesült Királyság10
EK1 136

Faj: Ezüstös tengericompó Phycis blennoidesKörzet: I, II, III, IV (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország10
Franciaország10
Egyesült Királyság16
EK36

Faj: Ezüstös tengericompó Phycis blennoidesKörzet: V., VI., VII. (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Németország10
Spanyolország588
Franciaország356
Írország260
Egyesült Királyság814
EK2 028

Faj: Ezüstös tengericompó Phycis blennoidesKörzet: VIII, IX (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Spanyolország242
Franciaország15
Portugália10
EK267

Faj: Ezüstös tengericompó Phycis blennoidesKörzet: X, XII (közösségi vizek, valamint nemzetközi vizek)
Franciaország10
Portugália43
Egyesült Királyság10
EK63

( 1 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 2 ) HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

( 3 ) HL L 365., 1991.12.31., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

( 6 ) HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 9., 1998.1.15., 1. o. A legutóbb a 812/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 150. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 10 ) HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 602/2004/EK rendelettel (HL L 97., 2004.4.1., 30. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL 351., 2002.12.28., 6. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2270 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2270&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R2270-20061211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R2270-20061211&locale=hu

Tartalomjegyzék