31990R3577[1]

A Tanács 3577/90/EGK Rendelete (1990. december 4.) a német újraegyesítés következtében a mezőgazdasági ágazatban szükséges átmeneti intézkedésekről és kiigazításokról

A Tanács 3577/90/EGK rendelete

(1990. december 4.)

a német újraegyesítés következtében a mezőgazdasági ágazatban szükséges átmeneti intézkedésekről és kiigazításokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 3879/89/EGK rendelettel [1] módosított, a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 5c cikke (6) bekezdésére, 6. cikke (6) bekezdésére és 7. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 1249/89/EGK rendelettel [3] módosított, a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre [4],

tekintettel a legutóbb az 1325/90/EGK rendelettel [5] módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló, 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendeletre [6] és különösen annak 13. cikke (1) és (4) bekezdésére, 16. cikke (7) bekezdésére és 80. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [7],

tekintettel az Európa Parlament véleményére [8],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [9],

mivel a Közösség számos, a közös agrárpolitika végrehajtására szolgáló intézkedést fogadott el;

mivel a német újraegyesítés időpontjától kezdődően a közösségi jogszabályokat automatikusan alkalmazni kell a volt Német Demokratikus Köztársaság területén;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén folytatott mezőgazdasági termelés közös agrárpolitikába történő integrálásának elősegítése céljából a volt Német Demokratikus Köztársaság 1990. július 1-jétől kezdve alkalmazza a közös mezőgazdasági jogszabályok egy autonóm jelleggel meghatározott részét;

mivel azonban az említett terület sajátos körülményeinek figyelembevétele céljából a Közösség mezőgazdasági jogszabályain bizonyos kiigazításokat kell végezni;

mivel az ezzel összefüggésben előírt eltérések fő szabály szerint ideiglenes jellegűek, és csak a lehető legkevesebb zavart okozhatják a közös agrárpolitika működésében és a Szerződés 39. cikkében megfogalmazott célok elérésére irányuló törekvésben;

mivel számos ágazatban intézkedéseket hoznak a fölöslegben előállított termékek piacának stabilizálására; mivel részletesen meg kell határozni az ilyen rendelkezések alkalmazásának terjedelmét a volt Német Demokratikus Köztársaság területén;

mivel a legtöbb érintett ágazatban az alkalmazható maximális garantált mennyiségek érvényessége az 1991/92-es gazdasági év végéig lejár; mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén a tényleges fogyasztásra vonatkozó, jelenleg hozzáférhető adatok nem teljesek, a maximális garantált mennyiségeket alkalmazhatóságuk fennmaradó időtartamára változatlanul kell hagyni; mivel emiatt az említett terület termelését a Közösség termelésének megállapításakor nem lehet figyelembe venni; mivel azonban valamennyi érintett ágazatban a teljes német termelésre alkalmazni kell azokat a különleges szabályokat, amelyek az adott ágazat tekintetében megállapított maximális garantált mennyiségek túllépése esetére érvényesek;

mivel az intervenció egyes feltételeit módosítani kell, hogy azok megfeleljenek a volt Német Demokratikus Köztársaság területén tapasztalható sajátos termelési körülményeknek és üzemszerkezetnek;

mivel a tejtermelés felügyeletére vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem veszélyeztetheti a mezőgazdasági üzemszerkezet átalakítását a volt Német Demokratikus Köztársaság területén; mivel az említett rendelkezések bizonyos fokú rugalmasságát biztosítani kell; mivel azonban ezeket a rugalmas intézkedéseket kizárólag a volt Német Demokratikus Köztársaság területén található üzemek tekintetében lehet alkalmazni; mivel szintén biztosítani kell, hogy a Németország számára a cukorágazatban kiutalt kiegészítő kvótákat kizárólag a volt Német Demokratikus Köztársaság területének mezőgazdasága tekintetében alkalmazzák;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozó tej garantált összmennyiségének meghatározása során a tejpiac alakulásának figyelembevétele céljából a Közösségben 1986-ban alkalmazott rendelkezéshez hasonlóan 3 %-os csökkentésről kell rendelkezni; mivel a csökkentés miatt az érintett termelők részére kompenzációt kell nyújtani, a legutóbb a 841/88/EGK rendelettel [10] módosított, a tejtermelés végleges abbahagyásáért járó kompenzáció megállapításáról szóló, 1986. május 6-i 1336/86/EGK tanácsi rendelet [11] révén a többi közösségi termelő részére fizetett kompenzációhoz hasonlóan;

mivel a legutóbb a 3882/89/EGK rendelettel [12] módosított 775/87/EGK rendelet [13] előírja a 804/68/EGK rendelet 5c. cikkének (1) bekezdésében említett referenciamennyiségek egy részének ideiglenes felfüggesztését; mivel ezzel összefüggésben a közösségi kompenzáció megállapítása során engedményt tettek abból az okból, hogy a felfüggesztés a rendszer hároméves működése után lépett érvénybe kétéves időszakra; mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén dolgozó termelőkre a referenciamennyiségek hasonló felfüggesztésének kell vonatkoznia; mivel azonban a felfüggesztés a rendszer alkalmazásának első évében egy lépésben lép hatályba abból a célból, hogy meggátolja a tejtermékek értékesítésének további költségeit;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén a referenciamennyiségek felfüggesztéséért járó kompenzáció szintjének megállapítása során ezt a lényeges megtakarítást figyelembe kell venni;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén az agrárstruktúra fejlesztésének, így a családi mezőgazdasági üzemek kialakításának és a termelőszövetkezetek átalakításának elősegítése céljából rendelkezni kell a közös agrárpolitika reformjával (5a célkitűzés) összefüggő strukturális alkalmazkodás felgyorsítására vonatkozó szabályok egyes esetekben történő ideiglenes módosításáról; mivel az egyéb strukturális célokra vonatkozó szabályok szükséges módosításáról külön rendeletben rendelkeznek;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén az agrárstruktúrák hatékonyságának növelését célzó intézkedéseket bizonyos esetekben fokozatosan kell elfogadni abból a célból, hogy megakadályozzák a szociális következményekkel és a foglalkoztatással, valamint a vidéki és regionális egyensúllyal kapcsolatos hirtelen konfliktusokat;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén az agrárstruktúra átalakítása olyan különleges intézkedéseket kíván meg, amelyek nem csupán a szövetkezetek átszervezését teszik lehetővé, hanem elősegítik azt is, hogy a mezőgazdasági termelők megszerezzék a termelőeszközök tulajdonjogát is; mivel azonban ezeknek az intézkedéseknek a lehető legnagyobb mértékben a közösségi koncepciókra és kritériumokra kell támaszkodniuk abból a célból, hogy ösztönözzék a szabad versenyt és meggátolják a monopóliumok kialakítását;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén a közös agrárpolitika alapelveinek elfogadása az érintett termelők bevételének hirtelen és jelentős mértékű csökkenését okozta; mivel a Németországi Szövetségi Köztársaságot ideiglenesen fel kell hatalmazni arra, hogy nemzeti támogatási programot dolgozzon ki a veszteségek részleges kárpótlása céljából;

mivel a legutóbb az 1004/84/EGK rendelettel [14] módosított, az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó pénzügyi kompenzációs összegek kiszámításáról és lebontásáról szóló, 1984. március 31-i 855/84/EGK tanácsi rendelet [15] értelmében a Németországi Szövetségi Köztársaság felhatalmazást kapott arra, hogy külön támogatást nyújtson a német termelőknek a reprezentatív ráta 1984-ben történt módosításának tulajdonítható bevételcsökkenés kompenzálására;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén a német egyesítés napján meglévő termékek készleteire alkalmazandó előírásokat meg kell állapítani; mivel a Közösségnek az állami intervenciós készleteket a legutóbb a 787/89/EGK rendelettel [16] módosított, az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK tanácsi rendelet [17] 8. cikkében megállapított alapelvekkel összhangban csökkentett értéken kell átvennie; mivel az értékcsökkentés költségeit a Németországi Szövetségi Köztársaságnak kell viselnie; mivel a meglévő, magántulajdonban lévő készletek tekintetében a szokásos mértéket meghaladó készleteket a Németországi Szövetségi Köztársaságnak kell leépítenie saját költségén; mivel a Bizottság biztosítja azt, hogy ezeknek a készleteknek a szintjét objektív kritériumok alapján és a lehető legátláthatóbb módon állapítsák meg;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területén fennálló mezőgazdasági helyzetre vonatkozó információk nem elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a szükséges módosítások és eltérések pontos mértékének megállapítását; mivel a helyzet fejleményeinek figyelembevétele céljából a Szerződés 145. cikkének harmadik francia bekezdésével összhangban egy egyszerűsített eljárásról kell rendelkezni abból a célból, hogy az e rendeletben előírt intézkedéseket szükség esetén módosítani lehessen, és ki lehessen egészíteni;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területének a Közösségbe történő integrálása, amely amezőgazdasági ágazatban sürgős átmeneti intézkedések elfogadását teszi szükségessé, új és komoly nehézségeket fog okozni egyes tagállamok számára, amelyek maguk is az átmenet állapotában vannak és mivel ezért ezeket a problémákat meg kell oldani;

mivel a Szerződés 39. cikkében foglalt célkitűzéseket veszélyeztető komoly nehézségek esetén óvintézkedések meghozatalára lehet szükség; mivel pontosan meg kell határozni azokat a körülményeket, amelyek között ilyen intézkedéseket lehet hozni;

mivel ez a rendelet nem érinti a növényi termékekre, állati takarmányokra vonatkozó jogszabályokat, az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai jogszabályokat, a mezőgazdasági jogszabályok harmonizációjának irányelveit, valamint a halászat szabályait, amelyek külön jogszabályok tárgyát képezik;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság területének mezőgazdaságára vonatkozóan pontos statisztikákat kell összeállítani, különösen a termelési potenciál, a minőség és az értékesítési lehetőségek tekintetében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A volt Német Demokratikus Köztársaság területén folytatott mezőgazdasági termelésnek a közös agrárpolitikába történő harmonikus integrációja biztosítása céljából ez a rendelet a közös agrárszabályozás szükséges átmeneti rendelkezéseit és kiigazításait állapítja meg.

(2) E rendeletet kell alkalmazni:

- a Szerződés II. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekre,

- a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó, a legutóbb a 1436/90/EGK rendelettel [18] módosított 3033/80/EGK rendelet [19], valamint a legutóbb a 4001/87/EGK rendelettel [20] módosított 2783/75/EGK rendelet [21] szerinti árukra.

A rendelet nem alkalmazandó:

- a növényegészségügyről, vetőmagvakról, szaporító anyagokról és az állati takarmányokról szóló irányelvekre, valamint a 90/654/EGK irányelv [22] tárgyát képező állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai jogszabályokra,

- a 90/650/EGK irányelv [23] tárgyát képező mezőgazdasági jogszabályok harmonizációjáról szóló irányelvekre,

- a legutóbb a 2886/89/EGK rendelettel [24] módosított, a halászati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1981. december 29-i 3796/81/EGK tanácsi rendelet [25] tárgyát képező termékekre.

2. cikk

Az 1. cikkben említett kiigazításokat és átmeneti intézkedéseket e rendelet I-XVI. mellékletei tartalmazzák.

3. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében az ebben a rendeletben előírt intézkedések módosítását és kiegészítését célzó intézkedéseket a 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A kiegészítő és módosító intézkedéseket úgy kell megállapítani, hogy a gyakorlatban felmerülő egyedi körülmények és különleges nehézségek kellő figyelembevételével biztosítsák az agrárszabályozás következetes végrehajtását a volt Német Demokratikus Köztársaság területén.

Ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell lenniük e rendelet rendelkezéseivel, valamint az agrárszabályozás általános rendjével és alapelveivel.

(3) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket 1992. december 31-éig lehet meghozni. Az intézkedések csak eddig az időpontig érvényesek.

4. cikk

A mezőgazdasági bevételek átmeneti támogatási rendszerének létrehozásáról szóló, 1989. március 21-i 768/89/EGK tanácsi rendelettől [26] eltérve a Bizottság felhatalmazhatja a Németországi Szövetségi Köztársaságot arra, hogy a volt Német Demokratikus Köztársaság területén egy olyan támogatási rendszert vezessen be, amely a mezőgazdasági bevételekben a közös agrárpolitikára történő átállás miatt keletkező veszteségek kompenzálására szolgál. A támogatásnak degresszívnek és időben korlátozottnak kell lennie. A támogatások legkésőbb 1993. december 31-éig hatályukat vesztik.

A Szerződés 93. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárás szabályai vonatkoznak az első albekezdés értelmében bevezetett támogatásra. A támogatás elbírálása során a Bizottság biztosítja, hogy annak kereskedelemre gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen, és biztosítja a közös agrárpolitika harmonikus átvételét.

Ez a cikk kizárólag olyan támogatásokra vonatkozik, amelyeket a Bizottságnak legkésőbb 1992. június 30-áig bejelentettek.

5. cikk

(1) Amennyiben a Szerződés 39. cikkének célkitűzéseit veszélyeztető vagy a regionális gazdasági helyzet lényeges romlását okozó, a német egyesítésre visszavezethető komoly nehézségek lépnek fel, 1992. december 31-ig a tagállamok óvintézkedések meghozatalára kérhetnek engedélyt a helyzet stabilizálása vagy az érintett ágazat szabályozása érdekében.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyzet alakul ki, a Bizottság egy tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően határozhat a szükséges intézkedések meghozataláról, amelyek azonnal alkalmazhatók, és amelyekről értesíti a tagállamokat. Amennyiben egy olyan tagállam fordul a Bizottsághoz, amelynek piacán komoly zavarok jelentkeznek, vagy ennek a lehetősége fennáll, a Bizottság a kérés kézhezvételétől számított 24 órán belül határozatot hoz.

(3) A Bizottság határozatát az értesítéstől számított három munkanapon belül bármely tagállam a Tanács elé utalhatja. A Tanács késedelem nélkül összeül. A Tanács minősített többséggel módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti a szóban forgó intézkedést.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésekben szabályozott intézkedések csak 1993. december 31-ig maradnak hatályban.

6. cikk

(1) A Közösség átveszi a német egyesítés napján a volt Német Demokratikus Köztársaság intervenciós hivatalának birtokában lévő készleteket a 1883/78/EGK rendelet 8. cikke szerint meghatározott értéken.

(2) Az említett készletek átvételére csak azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy az érintett termékek tekintetében az állami intervenciót a közösségi jogszabályok szabályozzák, és a készletek megfelelnek az e rendelettel módosított közösségi minőségi előírásoknak.

(3) Az ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

7. cikk

(1) A (2) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően megállapított rendelkezések értelmében a Németországi Szövetségi Köztársaság saját költségére köteles leépíteni annak a terméknek a magántulajdonban lévő készleteit, amely a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezésére vonatkozó rendelet hatálya alá tartozik, és amely a német egyesítés időpontjában a volt Német Demokratikus Köztársaság területén szabad forgalomban van, és mennyisége meghaladja azt a mennyiséget, amelyet szokásos átvihető készletnek lehet tekinteni. A szokásos átvihető készlet fogalmát minden egyes termék esetében az egyes piacokra vonatkozó sajátos ismérvek és célkitűzések figyelembevételével kell meghatározni.

(2) Az ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

8. cikk

Erre a cikkre történő hivatkozás esetén az intézkedéseket:

- a legutóbb a 2902/89/EGK rendelettel [27] módosított 136/66/EGK rendelet [28] 38. cikkében, vagy szükség esetén a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkeiben,

- egy másik közös mezőgazdasági rendelkezésnek az alkalmazásra vonatkozó részletes szabályok megalkotásáról rendelkező cikkében,

- a 6. cikk (3) bekezdésében említett esetben a legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel [29] módosított 729/70/EGK rendelet [30] 13. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

(1) A volt Német Demokratikus Köztársaság által a tejtermelés korlátozásáról hozott nemzeti rendelkezések 1991. március 31-ig érvényben maradnak.

A 804/68/EGK rendelet 5c. cikke a volt Német Demokratikus Köztársaság területén 1991. április 1-jéig nem alkalmazható. A referenciamennyiségeket a nyolcadik 12 hónapos időszak tekintetében átmenetileg ki lehet utalni, feltéve hogy az így kiutalt mennyiséget az említett időszak során nem módosítják.

Az 1079/77/EGK rendelet [31] a volt Német Demokratikus Köztársaság területén az 1990/91-es gazdasági év során nem alkalmazható. A volt Német Demokratikus Köztársaság által a társfelelősségi illetékre bevezetett nemzeti rendszert az említett gazdasági évben fenn kell tartani.

(2) A 822/87/EGK rendelet 27-51 cikkeit a volt Német Demokratikus Köztársaság területén csak 1991. szeptember 1-jétől lehet alkalmazni.

10. cikk

A Németországi Szövetségi Köztársaság haladéktalanul értesíti a Bizottságot az ebben a rendeletben szabályozott felhatalmazások alapján hozott intézkedésekről. A Bizottság a megfelelő fórumokon tájékoztatja a tagállamokat.

Az átmeneti intézkedések hatályának lejártával a Németországi Szövetségi Köztársaság jelentést készít az intézkedések alkalmazásáról; a jelentést a Bizottság elé utalja, amely továbbítja azt a többi tagállamnak.

11. cikk

Ez a rendelet 1991. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1990. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. de Michelis

[1] HL L 378., 1989.12.27., 1. o.

[2] HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

[3] HL L 129., 1989.5.11., 12. o.

[4] HL L 282., 1975.11.1., 1. o.

[5] HL L 132., 1990.5.23., 19. o.

[6] HL L 84., 1987.3.24., 1. o.

[7] HL L 263., 1990.9.26., 12. o., módosítva 1990. október 25-én.

[8] Az 1990. november 21-én kibocsátott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki).

[9] Az 1990. november 20-án kibocsátott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki).

[10] HL L 87., 1988.3.31., 3. o.

[11] HL L 119., 1986.5.8., 21. o.

[12] HL L 378., 1989.12.27., 6. o.

[13] HL L 78., 1987.3.20., 5. o.

[14] HL L 101., 1984.4.13., 2. o.

[15] HL L 90., 1984.4.1., 1. o.

[16] HL L 85., 1989.3.30., 1. o.

[17] HL L 216., 1978.8.5., 1. o.

[18] HL L 138., 1990.5.31., 9. o.

[19] HL L 323., 1980.11.29., 1. o.

[20] HL L 377., 1987.21.31., 44. o.

[21] HL L 282., 1975.11.1., 104. o.

[22] HL L 353., 1990.12.17., 50. o.

[23] HL L 353., 1990.12.17., 41. o.

[24] HL L 282., 1989.10.2., 95. o.

[25] HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

[26] HL L 84., 1989.3.29., 8. o.

[27] HL L 280., 1989.9.29., 9. o.

[28] HL L 172., 1966.9.30., 3025/66. o.

[29] HL L 185., 1988.7.15., 1. o.

[30] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

[31] HL L 131., 1977.5.26., 6. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

GABONAFÉLÉK

A legutóbb az 1340/90/EGK rendelettel (

HL L 134., 1990.5.28., 1. o.

) módosított, 1975. október 29-i 2727/75/EGK tanácsi rendelet (

HL L 281., 1975.11.1., 1. o.

).A 4c. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A termésnek az ebben a cikkben szabályozott módon történő megállapítása során a volt Német Demokratikus Köztársaság területén betakarított mennyiségeket nem kell figyelembe venni."

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

BORSÓ, LÓBAB ÉS ÉDES CSILLAGFÜRT

A legutóbb az 1104/88/EGK rendelettel (

HL L 110., 1988.4.29., 16. o.

) módosított, 1982. május 18-i 1431/82/EGK tanácsi rendelet (

HL L 162., 1982.6.12., 28. o.

).A 1431/82/EGK rendelet 3a. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A termés becslése és megállapítása során a volt Német Demokratikus Köztársaság területén betakarított mennyiségeket e cikk alkalmazásában nem kell figyelembe venni."

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

SZÓJABAB

A legutóbb a 2217/88/EGK rendelettel (

HL L 197., 1988.7.26., 11. o.

) módosított, 1985. május 23-i 1491/85/EGK tanácsi rendelet (

HL L 151., 1985.6.10., 15. o.

).A 1491/85/EGK rendelet 3a. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A termés becslése és megállapítása során a volt Német Demokratikus Köztársaság területén betakarított mennyiségeket e cikk alkalmazásában nem kell figyelembe venni."

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

KÁPOSZTAREPCE-, RÉPAREPCE- ÉS NAPRAFORGÓMAG

A legutóbb a 2902/89/EGK rendelettel (

HL L 280., 1989.9.29., 2. o.

) módosított, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendelet (HL L 172., 1966.9.30., 3025/66. o.).A 136/66/EGK rendelet 27a. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A termés becslése és megállapítása során a volt Német Demokratikus Köztársaság területén betakarított mennyiségeket e cikk alkalmazásában nem kell figyelembe venni."

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

CUKOR

1.2. A legutóbb az 1069/89/EGK rendelettel (

HL L 114., 1989.4.27., 1. o.

) módosított, 1981. június 30-i 1785/81/EGK tanácsi rendelet (

HL L 177., 1981.7.1., 4. o.

).

A rendelet 1990. július 1-jei hatállyal a következő cikkel egészül ki:

"24a. cikk

(1) A 24. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül Németország esetében egy kiegészítő régió kerül létrehozásra abból a célból, hogy a kvótarendszert az említett régióban működő olyan cukortermelő vállalkozások esetében alkalmazzák, amelyek 1990. július 1. előtt cukrot termeltek, és ezt követően is folytatják ezt a tevékenységet.

E rendelet alkalmazásában ez a régió megegyezik a volt Német Demokratikus Köztársaság területével.

(2) Az A és B kvótáknak az (1) bekezdésben említett vállalkozások részére történő szétosztása esetén az alapmennyiségek a következők:

a) A alapmennyiség: 647703 tonna fehércukor;

b) B alapmennyiség: 199297 tonna fehércukor.

(3) Az (1) bekezdésben említett cukorgyártó vállalkozások A kvótáját úgy kell megállapítani, hogy az 1984/85-1988/89. közötti, a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelő gazdasági évek során az érintett vállalkozás által előállított átlagos évi cukormennyiségre (a továbbiakban: referenciatermelés) egy, a (2) bekezdésben említett A alapmennyiség és az (1) bekezdésben meghatározott régióban működő vállalkozások referenciatermelésének összege közötti arányt kifejező együtthatót kell alkalmazni.

Az 1990/91. gazdasági év tekintetében azonban, ha a cukorgyártó vállalkozás 1990. július 1-jét megelőzően nem létezett, az első albekezdésben említett referenciatermelést az ugyanott említett időszak során az érintett cukorgyártó vállalkozást 1990. július 1-jétől alkotó gyárakból származó termelés figyelembevételével kell megállapítani.

(4) Az (1) bekezdésben említett valamennyi cukorgyártó vállalkozás B kvótája megegyezik a (3) bekezdés szerint meghatározott A kvótájának a 30,77 %-ával.

(5) A 25. cikk csak az (1) bekezdésben említett cukorgyártó vállalkozások közötti átruházásokra vonatkozik.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait szükség esetén a 41. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni."

A 46. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az 1990/91., 1991/92. és az 1992/93. gazdasági évekre a Németországi Szövetségi Köztársaság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikk (1) bekezdésében említett cukorgyártó vállalkozások részére átállási támogatást nyújtson a következő feltételek mellett.

A támogatást csak a 24. cikk (1) bekezdése szerinti A és B cukormennyiségre vonatkozóan lehet nyújtani, amely cukormennyiségeket a 24a. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozások állítják elő.

A támogatást 320 millió DEM-ben kell limitálni az első albekezdésben említett időszakra, és az vállalkozásonként nem haladhatja meg a teljesített beruházás 20 %-át."

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

I.1.2.3. A legutóbb a 3879/89/EGK rendelettel (HL L 378., 1989.12.27., 1. o.) módosított, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendelet (HL L 148., 1968.6.28., 13. o.).

Az 5c. cikk (3) bekezdésében:

az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) bekezdésben említett referenciamennyiségek összege, a (4) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, nem haladhatja meg a második albekezdésben meghatározott garantált összes mennyiséget."

a második albekezdésben a

"Németország 23423"

sor helyébe a következő szöveg lép:

"Németország | 30227 |

(ebből 6804 esik a volt Német Demokratikus Köztársaság területére)" |

a harmadik albekezdés d) pontja a következő szöveggel egészül ki:

"Németország esetében azonban az 1991. április 1. és 1992. március 31. közötti 12 hónapos időszakra a garantált összes mennyiség (ezer tonnában):

Németország | 29118,960 |

(ebből 6 599,880 esik a volt Német Demokratikus Köztársaság területére)." |

II. A legutóbb az 1185/90/EGK rendelettel (

HL L 119., 1990.5.11., 31. o.

) módosított, 1968. július 15-i 985/68/EGK tanácsi rendelet (

HL L 169., 1968.7.18., 1. o.

).Az 1. cikk (3) bekezdése b) pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a német vaj tekintetében "Markenbutter" nek minősített, illetve 1992. december 31-ig a volt Német Demokratikus Köztársaság területén előállított vaj tekintetében "Export-Qualität" nek minősített."

III.-- A legutóbb az 1272/79/EGK rendelettel (HL L 161., 1979.6.29., 13. o.) módosított, 1968. július 20-i 1014/68/EGK tanácsi rendelet (HL L 173., 1968.7.22., 4. o.).

Az 1. cikk (1) bekezdésében:

az

"és az 1968/69-es és az 1969/70-es tejtermelési évek során a dobszárításos eljárás által"

szövegrészt el kell hagyni,

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az 1992/93-as gazdasági év végéig azonban a német intervenciós hivatal felvásárolja a hengerszárításos eljárással gyártott, első osztályú sovány tejport, feltéve, ha ezt a volt Német Demokratikus Köztársaság területén állították elő, és eleget tesz az első albekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott követelményeknek. Az 1990/91-es gazdasági év során a hengerszárításos eljárással gyártott fölözött tejpor intervenciós ára 163,81 ECU/100 kilogramm."

IV. A legutóbb az 1183/90/EGK rendelettel (HL L 119., 1990.5.11, 27.o.) módosított, 1984. március 31-i 857/84/EGK tanácsi rendelet (

HL L 90., 1984.4.1., 13. o.

).

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében:

-

az a) pontban az

"a Spanyolországon kívüli tagállamok"

kifejezés helyébe az

"a Spanyolországon kívüli tagállamok és 1991. április 1-jétől Németország a volt Német Demokratikus Köztársaság területe tekintetében"

szöveg lép,

-

az albekezdés a következő ponttal egészül ki:

"c) a volt Német Demokratikus Köztársaság területe tekintetében az első albekezdésben említett referenciamennyiség megegyezik az 1989-es naptári évben termelt vagy értékesített tejnek vagy tejjel egyenértékű terméknek egy oly módon megállapított százalékértékkel súlyozott mennyiségével, hogy ne haladja meg a 804/68/EGK rendelet 5c. cikkében meghatározott garantált mennyiséget."

2. A 3. cikk 3. pontjának első albekezdésea következő szöveggel egészül ki:

"A volt Német Demokratikus Köztársaság területén e termelők tekintetében azonban kérésükre az 1987-1989-es időszakon belül másik naptári évet vesznek referenciaévként alapul."

3. A 4a. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az előző albekezdés rendelkezései azonban nem alkalmazhatók a volt Német Demokratikus Köztársaság területén és Németország egyéb területein."

4. A 7. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A volt Német Demokratikus Köztársaság területén folytatott tejtermelés szerkezetátalakításának lehetővé tétele érdekében, az előző albekezdések rendelkezéseitől eltérően a Németországi Szövetségi Köztársaság a nyolcadik 12 hónapos időszak során az említett terület tekintetében kidolgozandó keretprogram keretében engedélyezheti a referenciamennyiségek átadását a vonatkozó terület átadása nélkül. Ilyen átadás csak egy alkalommal történhet. Erre nézve a Németországi Szövetségi Köztársaság tájékoztatja a Bizottságot az említett terület keretprogramjáról. A programot a 804/68/EGK rendelet 31. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell kiértékelni."

5. A mellékletben lévő táblázatbana Németországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"(1000 tonna) |

| 1984.4.2. - 1985.3.31. | 1985.4.1. - 1986.3.31. | 1986.4.1. - 1987.3.31. | 1987.4.1. - 1988.3.31. | 1988.4.1. - 1989.3.31. | 1989.4.1. - 1990.3.31. | 1990.4.1. - 1991.3.31. | 1991.4.1. - 1992.3.31. |

Németország | 305 | 130 | 130 | 94,400 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 153,100 |

ebből | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |

V.1.2. A legutóbb a 841/88/EGK rendelettel (

HL L 87., 1988.3.31., 8. o.

) módosított, 1968. május 6-i 1336/68/EGK tanácsi rendelet (

HL L 119., 1986.5.8., 21. o.

).

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"4a. cikk

Az 1., 2. és 3. cikkek a volt Német Demokratikus Köztársaság területének termelőire a következő rendelkezéseknek megfelelően vonatkoznak:

a) a tejtermelést 204120 tonnával kell csökkenteni, és ezt legkésőbb 1991. március 31-éig végre kell hajtani;

b) a Németországi Szövetségi Köztársaság jogosult egyösszegű kompenzációt fizetni, amely nem haladhatja meg a 42 ECU-t 100 kilogrammonként;

c) a Németországi Szövetségi Köztársaság jogosult a volt termeléshez viszonyított kompenzációt fizetni valamennyi érintett félnek a termelés teljes vagy részleges megszüntetéséért.

A Németországi Szövetségi Köztársaság legkésőbb 1991. május 31-ig közli a Bizottsággal az ebben a rendeletben szabályozott segélyek hatékonyságának kiértékeléséhez szükséges összes információt."

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésében és a 4a. cikkben szabályozott intézkedés finanszírozását a 729/70/EGK rendelet 3. cikke értelmében alkalmazott intervenciónak kell tekinteni."

VI.1.2.3. A legutóbb a 3882/89/EGK rendelettel (

HL L 378., 1989.12.27., 6. o.

) módosított, 1987. március 16-i 775/87/EGK tanácsi rendelet (

HL L 78., 1987.3.20., 5. o.

).

Az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a

"804/68/EGK rendeletnek a harmadik 12 hónapos időszakra"

szövegrész helyébe a

"804/68/EGK rendelet második albekezdése"

szövegrész lép.

A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A volt Német Demokratikus Köztársaság területének termelői számára a nyolcadik 12 hónapos időszak tekintetében a kompenzáció mértéke 21 ECU/100 kg. Ezt a kompenzációt a kedvezményezettek részére 50 százalékos mértékig a szóban forgó időszak első negyedében, a fennmaradó részt pedig ennek az időszaknak a negyedik negyedében kell kifizetni."

A 7. cikk helyébe a következő cikk lép:

"7. cikk

A 2. cikk (1) és (1a) bekezdéseiben, a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk harmadik bekezdésében szabályozott intézkedés finanszírozását a 729/70/EGK rendelet 3. cikke értelmében alkalmazott intervenciónak kell tekinteni."

VIII.-- Az 1987. március 16-i 777/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 78., 1987.3.20., 10. o.) az alábbiak szerint módosul:az 1. cikk (2) bekezdésében a 100000 tonnaérték helyébe 106000 tonna lép,az 1. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében a 250000 tonnaérték helyébe 275000 tonna lép.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

MARHA- ÉS BORJÚHÚS

I. A legutóbb a 871/89/EGK rendelettel (HL L 61., 1989.3.4., 43. o.) módosított, 1968. június 27-i 805/68/EGK tanácsi rendelet (HL L 148., 1968.6.28., 24. o.).A 6. cikk (1) bekezdésének utolsó mondatában a "220000 tonna" helyébe a "235000 tonna" szöveg lép.

II. A legutóbb az 1187/90/EGK rendelettel (HL L 119., 1990.5.11., 34. o.) módosított, 1980. június 5-i1357/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 140., 1980.6.5., 1. o.).A mellékletben az ötödik francia bekezdés a következő kifejezéssel egészül ki:"Schwarzbunte Milchrasse (SMR)".

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

JUH- ÉS KECSKEHÚS

Az 1989. szeptember 25-i 3013/89/EGK tanácsi rendelet (

HL L 289., 1989.10.7., 1. o.

).A 8. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A juhállomány felmérése során a volt Német Demokratikus Köztársaság területén tartott juhok számát nem kell figyelembe venni."

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

SERTÉSHÚS

A legutóbb a 3530/86/EGK rendelettel (

HL L 326., 1986.11.21., 8. o.

) módosított, 1984. november 13-i 3220/84/EGK tanácsi rendelet (

HL L 301., 1984.11.20., 1. o.

).A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A Bizottság a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározza a volt Német Demokratikus Köztársaság területén 1992. december 31-ig levágott sertések árának megállapítására vonatkozó feltételeket."

--------------------------------------------------

X. MELLÉKLET

GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGFÉLÉK

I.1.2. A legutóbb az 1193/90/EGK rendelettel (

HL L 178., 1990.7.11., 13. o.

) módosított, 1972. május 18-i 1035/72/EGK tanácsi rendelet (

HL L 118., 1972.5.20., 1. o.

).

A 13. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Bizottság a 33. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően szükség esetén megállapítja azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően Németország 1992. december 31-ig ideiglenesen elismerheti a volt Német Demokratikus Köztársaság területén lévő termelői csoportokat, amelyek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célkitűzéseknek egyéb rendelkezések teljesítése hiányában is megfelelnek.

Az ideiglenes elismerés nem eredményez az említett termelői csoportoknak a 14. cikkben említett segélyre való jogosultságot."

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"18b. cikk

(1) Az intervenciós szabályozás alá eső valamennyi termékre vonatkozóan a 18. cikkben előírt pénzügyi kompenzációt a volt Német Demokratikus Köztársaság területén elismert termelői csoportok részére kell kifizetni, de csak a közös minőségi szabványoknak megfelelő termékek piacról kivont mennyisége vonatkozásában, amely nem haladja meg a kivont mennyiséggel együtt számított értékesített termékmennyiség 10 %-át az 1990/91-es gazdasági év végéig és az összes termék 1991/92-es gazdasági éve során.

(2) A Német Demokratikus Köztársaság területén az (1) bekezdésben meghatározott időszakok alatt a termékek betakarított és a kivont mennyiségét nem lehet figyelembe venni az intervenciós küszöbérték meghatározása vagy túllépésének megállapítása során."

II. Az 1990. május 7-i 1200/90/EGK tanácsi rendelet (

HL L 119., 1990.5.11., 63. o.

).A 2. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az a) pont rendelkezéseitől eltérve azonban a volt Német Demokratikus Köztársaság területén lévő kedvezményezettek tekintetében az 1991/92-es gazdasági év végéig a 99 hektárt meghaladó gyümölcsösökre járó támogatást azzal a feltétellel lehet nyújtani, hogy a kedvezményezett vállalja, hogy az adott év április 1-jéig kivágja vagy kivágatja:

- 25 hektáros területen és a gyümölcsös fennmaradó területének legalább 20 %-án az összes almafát, 50-99 hektár területű gyümölcsösök esetében,

- 50 hektáros területen és a gyümölcsös fennmaradó területének legalább 20 %-án az összes almafát, 99 hektárosnál nagyobb területű gyümölcsösök esetében."

--------------------------------------------------

XI. MELLÉKLET

FELDOLGOZOTT ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMÉKEK

Az 1990. május 7-i 1203/90/EGK tanácsi rendelet (

HL L 119., 1990.5.11., 68. o.

).Az 1. cikk (1)bekezdésében a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Az alábbi országokban lévő valamennyi vállalkozás | Paradicsomsűrítmény | Eltartható, hámozott egész paradicsom | Egyéb paradicsomtermékek |

1990/91. | 1991/92. | 1990/91. | 1991/92. | 1990/91. | 1991/92. |

Spanyolország | 500000 | 550000 | 219000 | 240000 | 148050 | 177050 |

Franciaország | 278691 | 278691 | 73628 | 73628 | 40087 | 40087 |

Görögország | 967003 | 967003 | 25000 | 15000 | 21593 | 21593 |

Olaszország | 1655000 | 1655000 | 1185000 | 1185000 | 453998 | 453998 |

Portugália | 747945 | 832945 | 14800 | 19600 | 32192 | 42192 |

Németország | - | 33700 | - | - | - | 1300" |

--------------------------------------------------

XII. MELLÉKLET

BOR

I. Az 1986. július 24-i 2392/86/EGK tanácsi rendelet (

HL L 208., 1986.7.31., 1. o.

).A 10. cikk a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- szükség esetén a volt Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozó szőlőkataszter létrehozása különleges feltételeinek meghatározása."

II.1.2.3. A legutóbb az 1325/90/EGK rendelettel (

HL L 132., 1990.5.23., 19. o.

) módosított, 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet (

HL L 84., 1987.3.24., 1. o.

).

A 13. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A volt Német Demokratikus Köztársaság területének esetében az első albekezdésben említett, az osztályozásban nem szereplő borfajtákból származó termékek 1992. augusztus 31-ig maradhatnak forgalomban azzal a feltétellel, hogy azok az említett területen hagyományosan termesztett fajtákból és a Vitis vinifera faj fajtáiból származnak."

A 16. cikk (7) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mindamellett az 1990. augusztus 31. előtt egy Közösségen kívüli országból vagy a Közösségből származó bor és a volt Német Demokratikus Köztársaság területén szüretelt szőlőből származó bor házasításából, valamint a Közösségen kívüli országból származó bor és a Közösségből származó bor 1990. október 3. előtt végrehajtott házasításából származó bort asztali borként történő értékesítés céljából mindaddig őrizni lehet, amíg a készletek ki nem fogynak."

A V. melléklet e) pontja a következő mondattal egészül ki:

"A volt Német Demokratikus Köztársaság területén ez az időszak az 1970. szeptember 1. után kivágott területek esetében a német egyesítéstől kezdődik. Az újratelepítési jog 400 hektárra korlátozódik, a korábban felbecsült bortermő területtel egyezően, amelynek művelésével az utóbbi évtizedekben felhagytak."

III.a)b) A legutóbb a 2043/89/EGK rendelettel (HL L 202., 1989.7.14., 1. o.) módosított, 1987. március 16-i 823/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 84., 1987.3.27., 59. o.).

A 4. cikkben:

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A volt Német Demokratikus Köztársaság területének borvidékei esetében a Németországi Szövetségi Köztársaság 1992. augusztus 31-ig meghatározza a fajták első albekezdés szerinti nyilvántartását."

a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amíg a fajtáknak az (1) bekezdés második albekezdésében említett nyilvántartását meg nem határozzák, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén termelt, az azon a területen hagyományosan termesztett Vitis vinifera fajtákból származó borokat m.t. minőségi borrá történő feldolgozásra alkalmasnak kell tekinteni."

IV. Az 1989. július 24-i 2389/89/EGK tanácsi rendelet (

HL L 232., 1989.8.9., 1. o.

).A 3. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- Németország esetében Regierungsbezirk vagy, ha nincs ilyen, Land."

--------------------------------------------------

XIII. MELLÉKLET

DOHÁNY

1.2. A legutóbb az 1329/90/EGK rendelettel (

HL L 132., 1990.5.23., 25. o.

) módosított, 1970. április 21-i 727/70/EGK tanácsi rendelet (

HL L 94., 1970.4.28., 1. o.

).

A 4. cikk (5) bekezdése a következő, hatodik albekezdésselegészül ki:

"Az 1991. évi betakarítás tekintetében a harmadik albekezdésben említett csökkentés és korrekció alkalmazásától függően a volt Német Demokratikus Köztársaság területén termelt dohánymennyiséget nem kell figyelembe venni a fajtára vagy fajtacsoportra vonatkozó maximális garantált mennyiség túllépésének kiszámítása során."

A 7a. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdés nem vonatkozik a volt Német Demokratikus Köztársaság területén termelt, 1991-es termés dohányfajtáira."

--------------------------------------------------

XIV. MELLÉKLET

KOMLÓ

A legutóbb az 2780/90/EGK rendelettel (

HL L 265., 1990.9.28., 1. o.

) módosított, 1971. július 26-i 1696/71/EGK tanácsi rendelet (

HL L 175., 1971.8.4., 1. o.

).A 17. cikk (6) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A volt Német Demokratikus Köztársaság területe tekintetében a 8. cikkben említett intézkedés végrehajtásának időtartama a német egyesítés időpontjától számított öt év."

--------------------------------------------------

XV. MELLÉKLET

AGRÁRSTRUKTÚRA (5a célkitűzés)

I. A legutóbb a 2176/90/EGK rendelettel (

HL L 198., 1990.7.28., 6. o.

) módosított, 1985. március 12-i 797/85/EGK tanácsi rendelet (

HL L 93., 1985.3.30., 1. o.

).A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"32b. cikk

(1) A volt Német Demokratikus Köztársaság területén a következő különös rendelkezések alkalmazandók:

a) A 01 és 02 címekben előírt rendelkezéseket az 1991/92-es gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni;

b) Az 1a. cikk (2) bekezdésétől eltérve a burgonyával bevetett területek területpihentetési támogatásra lehetnek alkalmasak;

c) Amennyiben az 1a. cikk (2) bekezdésében említett mezőgazdasági üzem szántóterülete, szükség esetén a burgonyával bevetett területtel együtt számítva, meghaladja a 750 hektárt, annak a feltételnek a helyébe, miszerint az 1a. cikk (3) bekezdésében megállapítottak szerint a terület 20 százaléknál nem kisebb része kerül pihentetésre, az a feltétel lép, miszerint 150 hektárnál nem kevesebb terület kerül pihentetésre;

d) Családi mezőgazdasági üzem alapítása esetén:

- a 2. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdését nem lehet alkalmazni,

- a Németországi Szövetségi Köztársaság a 7. és 7a cikkekben említett támogatást 55 évesnél fiatalabb gazdálkodóknak nyújthatja. 40 évesnél idősebb gazdálkodók részére azonban az Alapból nem lehet támogatást nyújtani;

e) A 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében és a 6. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdésében foglalt feltételek nem vonatkoznak az új családi mezőgazdasági üzemek létrehozásával vagy a szövetkezeti mezőgazdasági üzemek átszervezésével kapcsolatban nyújtott támogatásokra, ha az összes új vagy átszervezett gazdaságban tartott tejhasznú tehenek száma nem haladja meg a korábban a régi gazdaságokban tartott tejhasznú tehenek számát.

Amennyiben a Tanács 1990. december 31-ig nem fogadta el azokat az intézkedéseket, amelyek az 1991. január 1-jétől benyújtott, a sertéságazat befektetési támogatására irányuló kérelmekre vonatkoznak, a 3. cikk (4) bekezdésében és a 6. cikk (4) bekezdés második albekezdésének második francia bekezdésében megadott, a sertéstelepek számára vonatkozó feltételek nem vonatkoznak az új családi mezőgazdasági üzemek létrehozásával vagy a szövetkezeti mezőgazdasági üzemek átszervezésével kapcsolatban nyújtott támogatásra, ha a sertésférőhelyek száma az összes új vagy átszervezett gazdaságban nem haladja meg a korábban a régi gazdaságokban fenntartott sertés férőhelyek számát.

f) A 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett beruházás összege 140000 ECU/munkaerőegység és 280000 ECU/gazdaság;

g) A szövetkezeti mezőgazdasági üzemek átszervezésével összefüggésben a 6. cikk (5) bekezdése azokra a társulásokra is vonatkozik, amelyek nem alkalmazzák a szövetkezet jogi formáját;

h) Az 1991. év során a Németországi Szövetségi Köztársaság által megállapítandó kritériumok alapján meghatározott kedvezőtlen helyzetű területeken fekvő gazdaságok támogatására különleges támogatási rendszert lehet alkalmazni. Ennek az időszaknak a során a III. cím nem alkalmazandó a volt Német Demokratikus Köztársaság területén.

A különös szabályozás révén felmerült költségeket nem lehet az Alapból fedezni.

(2) Az (1) bekezdés b)-g) pontjainak rendelkezései 1993. december 31-ig alkalmazandók.

1992 vége előtt a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a strukturális tevékenység és intézkedések végrehajtásáról és alakulásáról. Figyelembe véve az elért eredményeket és a helyzet alakulását, a Bizottság szükség esetén javaslatokat nyújthat be, amelyek ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyabbá tételére irányulnak."

II. Az 1990. március 29-i 866/90/EGK tanácsi rendelet (

HL L 91., 1990.4.6., 1. o.

).A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"19a. cikk

Átmeneti időszak a volt Német Demokratikus Köztársaság területén:

1991. december 31-ig a Bizottság határozhat arról, hogy a 8. cikkben említett kiválasztási kritériumokkal összhangban, a területre vonatkozó, a 2-7. cikkekben említett ágazati terv és közösségi támogatási rendszer előzetes létrehozása nélkül támogatást nyújt a volt Német Demokratikus Köztársaság területére történő beruházásokra vonatkozó működési programokhoz."

--------------------------------------------------

XVI. MELLÉKLET

MEZŐGAZDASÁGI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT

A legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel (

HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

) módosított, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendelet (HL L 109., 1965.6.23., 1859/65. o.).A melléklet

"Németország"

szakasza a következő szövegrésszel egészül ki:

"11 Berlin

12 Brandenburg

13 Mecklenburg-Vorpommern

14 Sachsen

15 Sachsen-Anhalt

16 Thüringen."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R3577 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R3577&locale=hu

Tartalomjegyzék