Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

1009/2004. (II. 26.) Korm. határozat

társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája rövid, közép- és hosszú távú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

A Kormány a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt feladatok végrehajtására a következő határozatot hozza:

I. Általános rendelkezések

1. A társadalmi bűnmegelőzés céljainak megvalósítása érdekében folyamatosan koordinálni kell

a) horizontálisan: szakmai kamarákkal, civil szervezetekkel és tudományos intézetekkel,

b) vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervezetekkel úgy, hogy azok hatáskörén belül jelenjenek meg a társadalmi bűnmegelőzés feladatai,

c) egymás között, különösen az Országos Bűnmegelőzési Bizottságban.

Ezt a jelzőrendszert a minisztériumok között és minden minisztériumban folyamatosan működtetni kell. A jelzési kötelezettség a veszélyeztetettek sértetté válásának és/vagy a sértettek ismételt áldozattá válásának megelőzése érdekében a bűnokokra és az elkövetés lehetőségét megkönnyítő feltételekre vonatkozó minden szakmai információnak, társadalmi tapasztalatnak, valamint a statisztikai elemzések és a tudományos kutatások eredményeinek hasznosítására és továbbítására vonatkozik.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter európai integrációs ügyek koordinációjáért

felelős tárca nélküli miniszter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter honvédelmi miniszter igazságügy-miniszter informatikai és hírközlési miniszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter külügyminiszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter nemzeti kulturális örökség minisztere oktatási miniszter pénzügyminiszter Határidő: folyamatos

2. Többféle statisztikai módszerrel nyert adatok összehangolt rendszere alapján minden évben el kell végezni a hazai bűnözés mérését, és az eredményt közzé kell tenni.

Felelős: belügyminiszter igazságügy-miniszter

Központi Statisztikai Hivatal elnöke Határidő: első alkalommal 2004. június 30.,

ezt követően évente június 30-áig

3. a) A jelenlegi egységes bűnügyi statisztika átfogó korszerűsítésével létre kell hozni a bűnözés mindenkori helyzetét szorosabban követő, integrált statisztikai rendszert.

b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy az a) pontban foglalt feladatok végrehajtásában tevékenyen működjenek közre.

Felelős: az a) pontra: belügyminiszter igazságügy-miniszter

Központi Statisztikai Hivatal elnöke Határidő: az a) pontra: 2004. június 30.

4. a) Az egységes bűnügyi statisztikai adatgyűjtést ki kell egészíteni a bűncselekmények áldozatainak felmérésére vonatkozó kutatásokkal és azok eredményeinek hasznosításával.

b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt, hogy az a) pontban foglalt feladatok végrehajtásában tevékenyen működjön közre.

Felelős: az a) pontra: belügyminiszter igazságügy-miniszter

Központi Statisztikai Hivatal elnöke Határidő: 2004. június 30-tól folyamatos

5. a) Elő kell készíteni a látens bűnözés mérését szolgáló kutatásokat.

b) Legalább kétévente gondoskodni kell arról, hogy közbeszerzési eljárás keretében megbízott, kormányzattól független szervezet a közvélemény-kutatás módszereivel végezze el a látens bűnözés, valamint a szubjektív biztonságérzet mérését. Gondoskodni kell az eredmény közzétételéről.

Felelős: az a) pontra: belügyminiszter

a b) pontra: belügyminiszter igazságügy-miniszter

Központi Statisztikai Hivatal elnöke Határidő: az a) pontra: 2004. június 30.

a b) pontra: első alkalommal: 2005. június 30.

6. Évente gondoskodni kell a bűnügyi térképek statisztikai adatgyűjtés alapján történő elkészítéséről, és azok nyilvánosságra hozataláról.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: első alkalommal 2004. április 30.,

ezt követően évente április 30-áig

II. Intézkedések

II/A. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése

1. A kedvezőtlen gazdasági adottságú térségekben élő, az iskolából kimaradt és a munkanélküli fiatalok számára pályázattal kell biztosítani az integrált

a) képzési, átképzési programokat, valamint

b) szabadidő eltöltési programokat, különösen sportolási lehetőségeket.

Felelős: az a) pontra: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter oktatási miniszter

a b) pontra: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter belügyminiszter

oktatási miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: az a) és b) pontokra: 2004. május 31-től folyamatos

2. Meg kell erősíteni a városi oktatási intézményekben, különösen a városok szegregált övezeteiben az iskolai szociális munkás és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi hálózatot. A cél elérése érdekében pályázatot kell kiírni.

Felelős: esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter belügyminiszter oktatási miniszter

a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. május 15-től folyamatos

3. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében pályázattal kell biztosítani

a) az iskolai szabadidő-szervezők felkészítését,

b) a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, az egészségnevelő pedagógusok és a kollégiumi felügyelők képzését.

Felelős: az a) pontra: oktatási miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter belügyminiszter a b) pontra: oktatási miniszter egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: az a) pontra: 2004. május 15-től folyamatos a b) pontra: 2005. március 31-től folyamatos

4. Pályázatokkal is támogatni és fejleszteni kell az iskolaklubokat, valamint a biztonságos szórakozóhely mozgalmat.

Felelős: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

belügyminiszter

oktatási miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

5. A tankötelezettséget megelőzően, különösen a családon belül, szocializációs modell-kísérleti programokkal kell segíteni az egyenlő esélyek megteremtését.

Felelős: esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

Határidő: 2005. augusztus 15-től folyamatos

6. Támogatni és ösztönözni a roma fiatalokról és fiataloknak szóló magazinműsorok, dokumentumfilmek készítését, bemutatását és a szabadidős sportfoglalkozásokat népszerűsítő programokat.

Felelős: esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter nemzeti kulturális örökség minisztere a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: folyamatos

7. Ki kell dolgozni a nehezen kezelhető, már deviáns, de még nem bűnelkövető gyermekek, fiatalok speciális nevelési, foglalkoztatási vagy sajátos készségfejlesztési programjait. Kísérleti programokat kell indítani a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők, különösen a gyermekotthonban, speciális gyermekotthonban nevelkedők számára.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter Határidő: 2004. augusztus 15.

8. Gondoskodni kell a családon kívül élő, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatalok biztonságos életre történő neveléséről.

Felelős: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter belügyminiszter

Határidő: folyamatos

9. a) A pártfogó felügyelői szolgálatok, a rendőrség, a családsegítő és a családtámogató szolgálatok, valamint a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok között együttműködést kell kialakítani, különös tekintettel a devianciák kockázati tényezőinek jelzésére és a korai pszicho-szociális beavatkozásra. A cél elérését modellkísérletek segítik, amelyek megvalósítására pályázatokat kell kiírni.

b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt, hogy az ügyészség vegyen részt az a) pontban megfogalmazott együttműködésben.

Felelős: az a) pontra: igazságügy-miniszter belügyminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: az a) pontra: 2005. március 1.

10. Gondoskodni kell arról, hogy a rendőri, a közbiztonsági és a nyomozati intézkedések foganatosításánál fokozottan vegyék figyelembe a gyermek- és fiatalkorúak életkori sajátosságait.

Felelős: belügyminiszter Határidő: azonnal

11. Az alkoholfüggő és a kábítószer-használó fiatalkorú és fiatal felnőtt korú elítéltek számára kezelési programokat és speciális részlegeket kell kialakítani a büntetésvégrehajtási és a javító-nevelő intézetekben. A kezelési programokat a szabad élet körülményei között is biztosítani kell a pártfogó felügyelet alatt állók számára. A .cél elérését pályázatokkal kell biztosítani.

Felelős: igazságügy-miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter belügyminiszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. szeptember 1-jétől folyamatos

12. A fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásban a vádemelés elhalasztásának alkalmazása előtt kötelezően beszerzendő pártfogó felügyelői vélemény szakmai követelményeit a leghatékonyabbnak ígérkező magatartási szabályok körének bővítése érdekében folyamatosan fejleszteni kell.

Felelős: igazságügy-miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter Határidő: 2005. július 1-jétől folyamatos

13. A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézményhálózatát tovább kell differenciálni, létre kell hozni a "félig nyitott intézetek"-et.

Felelős: igazságügy-miniszter Határidő: 2005. szeptember 15.

14. A fiatalkori bűnözés hatékonyabb kezelése érdekében a Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy az ügyészségi és a bírósági tapasztalataikat összegezzék, és tegyék lehetővé az elemző kutatásokat.

15. Fejleszteni kell az ifjúsági pszichiátriai gondozó intézményeket, létre kell hozni újabb ifjúsági pszichiátriai osztályokat. Fel kell készíteni az ifjúsági alkoholfüggőség hatékonyabb kezelésére az addiktológiai- és a Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakszolgálat ambulanciáit.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter Határidő: 2005. október 1.

16. Pályázatokkal támogatni kell a kortárs-segítő programokat. Ösztönözni kell a diákönkormányzatokat arra, hogy a fiatalok vegyenek részt társaik integrációs gondjainak megoldásában. Terjeszteni kell a legeredményesebb gyakorlatot.

Felelős: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

oktatási miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

17. Pályázatokkal támogatni kell az általános és középiskolások számára szervezett dohányzás, alkohol, kábítószer HIV/AIDS felvilágosító iskolai programokat és a korosztályoknak megfelelő bűnmegelőzési ismeretek terjesztését. Ezeket az ismereteket a pedagógus továbbképzésben is biztosítani kell.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter oktatási miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. május 15-től folyamatos

18. A szülők számára a kábítószer-fogyasztással és -függőséggel összefüggő felvilágosító programokat kell szervezni pályázati forrásokból.

Felelős: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter oktatási miniszter

a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

19. Pályázati forrásokat kell biztosítani olyan speciális, tanfolyam jellegű továbbképzési programokra, amelyek a veszélyeztető és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek felismerésére és helyzetének javítására szervezhetők a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekotthonok és a kollégiumok munkatársai, az iskolai pedagógusok, a nevelési tanácsadók, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok számára.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter oktatási miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. augusztus 15-től folyamatos

20. A fiatalkorúakkal és a fiatal felnőtt korúakkal foglalkozó pártfogók körében bővíteni és érvényesíteni kell az életkor-specifikus szakmai ismereteket.

Felelős: igazságügy-miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter,

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter Határidő: 2005. március 1-jétől folyamatos

21. A Kormány fontosnak tartja, hogy a pártfogó felügyelők munkáját civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek segítsék. Ezért a büntetés céljainak elérésében támogatni kell az erre vállalkozó személyeket és szervezeteket, hogy a pártfogók munkájában részt vehessenek és ennek érdekében együttműködési megállapodásokat köthessenek.

Felelős: igazságügy-miniszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Határidő: 2005. május 1-jétől folyamatos

22. Pályázattal ösztönözni kell az oktatási-, nevelési intézményeket arra, hogy erősítsék a környezeti és természeti értékek megbecsülését és környezetük tisztaságának megőrzését saját nevelési és foglalkoztatási programjaikban.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

oktatási miniszter

belügyminiszter

a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

23. Támogató programokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a roma származású fiatalok köréből minél több szociális munkás, család- és gyermekvédelmi szakember, pártfogó felügyelő, rendőr, büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó szakember kerüljön ki.

Felelős: oktatási miniszter

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter belügyminiszter igazságügy-miniszter esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter Határidő: 2005. július 1-jétől folyamatos

II/B. A városok biztonságának fokozása

1. A város és vonzáskörzete együttműködését ösztönözni kell úgy, hogy az terjedjen ki a helyi biztonságérzet növelésére, a zavaró tényezők jelzésének fogadására (drogfogyasztás, zajos szórakozóhelyek, egyéb antiszociális magatartások), valamint a megoldásra alkalmas módszerek kialakítására. Szorgalmazni kell a bűnmegelőzési önkormányzati társulások megalakítását, és a meglévőket támogatni kell. A célok megvalósítására pályázatokat kell kiírni.

Felelős: belügyminiszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. szeptember 1-jétől folyamatos

2. A városi, a megyei, a regionális és a kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok már meglévő hálózatát tovább kell fejleszteni és tevékenységüket alkohol-prevenciós és más bűnmegelőzési programokkal kell kiegészíteni.

Felelős: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter igazságügy-miniszter

Határidő: 2004. április 1-jétől folyamatos

3. a) Pályázattal kell ösztönözni az önkormányzatok és a rendőrség együttműködését. Szorgalmazni kell azt, hogy a városi önkormányzatok önálló közbiztonsági, illetve közbiztonsági közérzet javítását célzó feladatokat vállaljanak.

b) Pályázattal kell segíteni a közbiztonsági, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi bizottságok munkáját.

Felelős: az a) pontra: a belügyminiszter a b) pontra: a belügyminiszter igazságügy-miniszter a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: 2004. május 15-től folyamatos

4. Együttműködési programokat kell kidolgozni a városi hajléktalanság megelőzése és csökkentése érdekében. A hajléktalan-ellátásban a bűnmegelőzési szempontokra is figyelemmel kell lenni. Ki kell dolgozni és támogatni kell olyan programokat, amelyek csökkenthetik a hajléktalanok által elkövetett bűncselekményeket, illetve az áldozattá válásuk esélyét.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter

belügyminiszter Határidő: 2005. január 31-től folyamatos

5. Pályázattal ösztönözni kell az önkormányzatokat arra, hogy a városi tömbrehabilitációs övezetekkel kapcsolatos már meglévő programokban érvényesítsék a közbiztonság és a bűnmegelőzés szempontjait.

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: 2004. szeptember 15-től folyamatos

6. A közérdekű munka büntetés-jóvátételi jellegének erősítése érdekében a városi környezet szépítését, helyreállítását, a közösség és/vagy a sértett kiengesztelését szolgáló speciális programokat kell szervezni a közérdekű munkára ítéltek számára.

Felelős: igazságügy-miniszter

belügyminiszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter Határidő: 2005. március 1-jétől folyamatos

7. A jellegzetesen a városokban előforduló lakással, bankkártyával, hitelezéssel kapcsolatos, illetve más módon elkövetett csalási formák elemzése és a speciális megelőzési módok kidolgozása érdekében

a) kutatásokat kell végeztetni,

b) a kutatás eredményeit értékelni kell, és

c) a kutatás eredményétől függően ki kell dolgozni a megfelelő jogi és a szervezeti megoldásokat.

Felelős: az a) pontra: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi minisztei

igazságügy-miniszter

pénzügyminiszter

a b) pontra: belügyminiszter

a c) pontra: igazságügy-miniszter

belügyminiszter Határidő: az a) pontra: 2004. november 15.

a b) pontra: 2005. március 31.

a c) pontra: 2005. november 30.

8. A lakosság közbiztonsági közérzetének javítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára.

Ennek érdekében

a) a közterületeken, a tömegközlekedési eszközökön elkövetett bűncselekményekről, szabálysértésekről (zsebtolvajlás, gépjárműlopás, rablás, garázdaság, rongálás) és egyéb rendzavarásokról elemzéseket kell készíteni, és ki kell dolgozni a speciális megelőzési módszereket,

b) ösztönözni kell a civil bűnmegelőzési szervezeteket a speciális bűnmegelőzési módszerek kidolgozásában való részvételre, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a bűnmegelőzési programokban tevékenyen részt vegyenek,

c) az összegyűjtött tapasztalatokról rendszeresen tájékoztatni kell a lakosságot, ismertetni kell a közterületeken elkövetett bűncselekmények és szabálysértések körülményeit, okait és a védelmi, valamint az önvédelmi lehetőségeket.

Az a) és a b) pont megvalósítása érdekében pályázatot kell kiírni.

Felelős: belügyminiszter

gazdasági és közlekedési miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter informatikai és hírközlési miniszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter nemzeti kulturális örökség minisztere a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: az a) pontra: 2004. július 1-jétől folyamatos a b) pontra: 2004. október 1-jétől folyamatos a c) pontra: 2005. március 31-től folyamatos

9. El kell készíteni a terület-felügyeleti eszközök hatékonyságával kapcsolatos elemzéseket. Gondoskodni kell arról, hogy ezek eredményeit az engedélyezési és a szigna-lizációs gyakorlatban hasznosítsák.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter Határidő: 2004. november 1-jétől folyamatos

10. Meg kell vizsgálni a városokban a regisztrált munkanélküliek bűnmegelőzési célú egész- és részmunkaidős foglalkoztatása (például kalauz, házi gondnok, kerületi őr, bűnmegelőzési koordinátor, utcai szociális munkás, kórházi biztonsági Őr) bővítésének lehetőségét. Gondoskodni kell, arról, hogy a foglalkoztatásuk, és szükség szerint a szakképzésük, átképzésük pályázati úton valósuljon meg.

Felelős: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter Határidő: 2005. december 1-jétől folyamatos

II/C. A családon belüli erőszak megelőzése 1. a) A családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében ki kell dolgozni a beavatkozási lehetőségeket. b) A távoltartással kapcsolatos szabályok hatálybalépését követően azok érvényesülését feltáró jellegű elemzésben kell értékelni.

Felelős: igazságügy-miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

belügyminiszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter Határidő: az a) pontra: 2005. június 30.

a b) pontra: 2005. február 28.

2. A védőnői hálózat, az egészségügyi, a szociális, a gyermekvédelmi alap- és szakellátás és a közoktatás szereplőit pályázattal támogatott kísérleti modellek tapasztalatainak felhasználásával fel kell készíteni a családon belüli erőszak észlelésére és más intézményekkel együttműködésben történő kezelésére.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter belügyminiszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter oktatási miniszter

a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. május 15-től

3. Biztosítani kell a már működő lelki segélyvonal szolgáltatások folyamatos működését. Fejleszteni kell a krízisintervenciós szálláshelyeket.

Felelős: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter belügyminiszter

Határidő: folyamatos

4. Ki kell alakítani az ambuláns kríziskezelő központok és speciális menedékházak hálózatát.

Felelős: esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

5. Pályázati támogatásokkal fejleszteni kell az orvosi, jogi és pszichológiai áldozatsegítő szolgáltatásokat a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

6. A családon belül elkövetett erőszakos cselekmények miatt jogerősen elítéltek és más önként jelentkezők számára pályázati támogatással rehabilitációs programokat és tréningeket kell szervezni.

Felelős: igazságügy-miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2005. február 1-jétől folyamatos

7. Az Egészség Évtizedének Johan Béla nemzeti népegészségügyi programja keretében pályázattal kell támogatni az alkohol és a kábítószer okozta pszicho-szociális problémák mérséklését célzó módszereket.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter belügyminiszter

a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2005. január 1-jétől folyamatos

8. A családon belüli erőszak gyermek- és fiatalkorú potenciális áldozatainak körében pályázati forrásokkal erősíteni kell a proaktív programokat. Meg kell szervezni a családon belüli erőszak környezetében nevelkedő és/vagy alkoholista, kábítószer-függő életmód által veszélyeztetett gyermekek preventív védelmét.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter oktatási miniszter

nemzeti kulturális örökség minisztere a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2005. június 15-től folyamatos

9. Pályázati források felhasználásával is lehetőséget teremteni a családon belüli erőszak környezetében nevelkedő vagy nevelkedett gyermekek és fiatalok számára sport-és szabadidős tevékenységekre. Fokozott figyelmet kell fordítani az erőszak kultuszának csökkentésére és a konfliktusok erőszakmentes feloldására, különös tekintettel a már gyermekvédelmi gondoskodásban lévőkre.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter nemzeti kulturális örökség minisztere a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 1-jétől folyamatos

II/D. Az áldozattá válás megelőzése, áldozat segítés, az áldozat kompenzációja

1. Ki kell alakítani, és támogatni kell a helyi bűnözéssel és a helyi biztonsággal kapcsolatos információk és megélőzési eszközök internetes elérhetőségét minden érdeklődő számára.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter

informatikai és hírközlési miniszter Határidő: 2005. január 10.

2. Az időskorúaknál, az egyedülállóknál, a gyermek- és fiatalkorúaknál, a hajléktalan valamint a fogyatékkal élő személyeknél az áldozattá válás reális kockázatának ismertetését célzó, a bűncselekményekkel kapcsolatos önvédelmi képesség fokozását elősegítő tájékoztató programokat kell szervezni pályázati forrásból. Biztosítani kell a lelki segély- és szociális szolgálat folyamatos működtetését.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. május 10-től folyamatos

3. Pályázatokkal kell támogatni az alkohol és a drog hatása alatt állók áldozattá válásának nagyobb kockázatát tudatosító programok fejlesztését.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter belügyminiszter oktatási miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. március 31-től folyamatos

4. Pályázatot kell kiírni komplex megelőzési és áldozatvédelmi programok kidolgozására, illetve a már meglévők továbbfejlesztésére a deprivált/szegregált városi övezetekben, a zárványtelepüléseken és a tanyákon élő veszélyeztetett emberek számára.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

5. Pályázatokkal is fejleszteni kell a hazánkba látogató külföldiek védelmét, biztonságát szolgáló bűnmegelőzési és áldozatvédelmi szolgáltatásokat. Terjeszteni kell a legeredményesebb gyakorlatot,

Felelős: belügyminiszter

gazdasági és közlekedési miniszter a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: 2004. március 31-től folyamatos

6. Támogatni kell az iskolán belüli kirekesztés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos kutatásokat.

Felelős: esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter belügyminiszter oktatási miniszter

Határidő: 2005. április 15-től folyamatos

7. Pályázatokkal is segíteni kell a közművelődési intézményekben az áldozattá válás megelőzéséről szóló kiadványok terjesztését, és ismeretterjesztő rendezvények szervezését.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter informatikai és hírközlési miniszter nemzeti kulturális örökség minisztere a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter

Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

8. Széles körben kell a nyilvánosságot tájékoztatni a kábítószerrel, a kulturális javakkal, illetve a CITES egyezmény (a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény) hatálya alá tartozó, valamint a hazai természetvédelmi jogszabályok által érintett állat- és növényfajokkal kapcsolatos felderített jogsértésekről.

Felelős: pénzügyminiszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter nemzeti kulturális örökség minisztere

Határidő: folyamatos

9. A kulturális javak fokozott védelme érdekében, azok illegális kereskedelmének visszaszorítására egy közös alapítású, országos hatáskörű, megfelelő informatikai háttérrel rendelkező információs irodát kell létrehozni. Létre kell hozni továbbá a lopott műtárgyak, kulturális javak olyan nyilvántartását, amely ezek keresését elősegíti.

Felelős: nemzeti kulturális örökség minisztere

belügyminiszter

pénzügyminiszter

informatikai és hírközlési miniszter Határidő: 2004. szeptember 30.

10. Kommunikációs tájékoztató programokat kell kezdeményezni az áldozattá válás esélyének csökkentése érdekében, hogy a szállítmányozók, speditőrök eszközeit tud-tukon kívül illegálisan ne használhassák fel kábítószer vagy pszichotróp anyagok szállítására. Széles körű felvilágosító munkát kell végezni az államhatárt átlépő utazók körében annak érdekében, hogy tudtukon kívül kábítószer-futárként ne használhassák fel őket.

Felelős: belügyminiszter

gazdasági és közlekedési miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

11. A sértett-orientált rendőri szolgáltatásban - a konkrét nyomozati tapasztalatok alapján - meg kell szervezni az áldozattá válás kockázatának jelzését a veszélyeztetett intézmények (idősek otthonai, gyermekvédelem személyes gondoskodást nyújtó intézményei, iskolák, egészségügyi szolgáltatók), a civil szervezetek, a lakosság veszélyeztetett csoportjai számára.

Felelős: belügyminiszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter Határidő: azonnal

12. El kell érni azt, hogy a bűnelkövető szembesüljön az általa okozott sérelemmel, kárral. Biztosítani kell a bűncselekmények erkölcsi és anyagi kárának enyhítését, a természetbeni jóvátételt, a közösség kiengesztelését. Bővíteni kell a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök (jóvátétel, mediáció, közösség kiengesztelése) bevezetésének feltételeit.

Felelős: igazságügy-miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

oktatási miniszter Határidő: 2005. június 30-tól folyamatos

13. a) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján értékelni kell a vádemelés elhalasztása gyakorlatát, pontosan meg kell határozni az áldozatvédelmi feladatokat.

b) Ennek érdekében a Kormány felkéri a legfőbb . ügyészt, hogy a vádemelés elhalasztása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat az áldozatvédelmi feladatok pontos meghatározása érdekében bocsássa rendelkezésre.

Felelős: az a) pontra: igazságügy-miniszter Határidő: 2005. március 1.

14. A szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók számára a továbbképzés integrált részévé kell tenni az áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos ismereteket.

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter Határidő: 2005. augusztus 15.

II/E. A bűnismétlés megelőzése

1. A büntetés-végrehajtási intézetekben lévők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a szabadságvesztés tartama alatt meg kell szervezni az oktatás, a szakképző, az OKJ-s képesítést adó, köztük informatikai szakirányú képzési programokat és a kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatásokat. A pártfogó felügyelet alatt álló elítéltek számára is meg kell szervezni az álláskereső tréninget, az önismereti csoportot, a konfliktuskezelő tréninget mint szolgáltatást. A célok elérését pályázati forrásokkal is támogatni kell.

Felelős: igazságügy-miniszter

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter oktatási miniszter egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter informatikai és hírközlési miniszter esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. június 15-től folyamatos

2. A büntetés-végrehajtási intézmények tevékenységében figyelemmel kell lenni a kisebbségi kultúrák sajátosságaira, ehhez pályázattal továbbképzési programokat kell szervezni.

Felelős: igazságügy-miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter

oktatási miniszter

a pályázat koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2005. március 1-jétől folyamatos

3. Ki kell dolgozni a börtön-egészségügy hatékonyságát fokozó intézkedéseket, biztosítani kell a folyamatos szakmai ellenőrzést.

Felelős: igazságügy-miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter Határidő: 2005. január 1-jétől folyamatos

4. a) El kell érni, hogy a büntetőeljárás és a büntetés végrehajtása során a pártfogó felügyelők gondoskodjanak arról, hogy a terhelt munkanélküli, de munkaképes korú és munkavégzésre alkalmas családtagjai a nyilvántartásba regisztráltassák magukat. Ezt a pártfogó felügyelők az általuk készített környezettanulmányban rögzítsék.

b) Elő kell segíteni azt, hogy a fogvatartottak regisztrált munkanélküli családtagjainak munkaerő-piaci esélyei javuljanak.

c) Biztosítani kell azt, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben lévők gyermekei is részt vegyenek a szabadidős programokban, a nyári táborozásokban.

d) Segíteni kell a javítóintézetből szabadulók integrációját, erősíteni kell a még meglévő családi kapcsolataikat.

A b) és a c) pont megvalósítása érdekében pályázatot kell kiírni.

Felelős: az a) pontra: igazságügy-miniszter

a b) pontra: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

a c) pontra: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter

oktatási miniszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

igazságügy-miniszter

a d) pontra: egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

igazságügy-miniszter

a pályázatok koordinálásáért: igazságügyminiszter Határidő: 2004. április 15-től folyamatos

5. Elemezni kell a közérdekű munka büntetés-végrehajtási gyakorlatát.

Felelős: igazságügy-miniszter belügyminiszter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidő: 2005. november 1.

6. Vizsgálni kell a rendőri ellenőrzés lehetőségét akkor, ha a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló feltételes szabadságra bocsátott elítélt a magatartási szabályokat önhibájából súlyosan megszegi.

Felelős: igazságügy-miniszter

belügyminiszter Határidő: 2004. július 1-jétől folyamatos

7. A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt, hogy széles körben segítse elő a bűncselekményre figyelemmel, az elkövető személyiségéhez és életviszonyaihoz igazított magatartási szabályok alkalmazását. A Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy gondoskodjon a bírák továbbképzésében a magatartási szabályok alkalmazása gyakorlati tapasztalatainak széles körű megismertetéséről. E szakmai munka sikerét tudományos, empirikus ismereteket (például a kábítószer- és alkoholfüggő életmóddal kapcsolatos ismeretek) is tartalmazó elemzésekkel kell elősegíteni.

III. Jogalkotási feladatok

III/A. Jogszabályalkotási feladatok

1. Ki kell dolgozni a bűnmegelőzésről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvények koncepcióját.

Felelős: igazságügy-miniszter Határidő: 2005. március 31.

2. Meg kell teremteni a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök és a mediáció alkalmazásának törvényi feltételeit.

Felelős: igazságügy-miniszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: 2005. augusztus 31.

3. A rádiózásról és a televíziózásról szóló új törvény koncepciójának kidolgozásakor figyelemmel kell lenni a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi szempontok, alapelvek és célok érvényesítésére.

Felelős: nemzeti kulturális örökség minisztere igazságügy-miniszter

4. A szabálysértésekről szóló új törvény felülvizsgálatakor érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi szempontokat, célokat és alapelveket.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter

5. A tulajdonosok védelme és a jogbiztonság megteremtése érdekében végre kell hajtani a lakóingatlanok nyilvántartásának törvényi és szervezeti reformját.

Felelős: igazságügy-miniszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: 2004. július 15.

6. Minden évben gondoskodni kell arról, hogy a költségvetési törvény tervezetében az Országos Polgárőr Szövetséget és a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesületet - mint a kormányzat stratégiai partnereit a társadalmi bűnmegelőzésben - megillető támogatási összeg a Belügyminisztérium költségvetési fejezetén belül jelenjen meg.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: első alkalommal 2004. augusztus 15. ezt követően évente a költségvetési törvény tervezése során folyamatosan

7. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényt úgy kell módosítani, hogy a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatokról szóló szabályok a szolgálatok számára tegyék lehetővé a civil szervezetekkel történő együttműködést.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

igazságügy-miniszter

Határidő: 2004. június 15.

8. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényt módosítani kell azért, hogy a polgári jogi és a különböző foglalkoztatási jogviszonyok keretében alkalmazott személy- és vagyonőrök, magánnyomozók, fegyveres biztonsági őrök, természetvédelmi őrök, mezőőrök, hegyőrök, halőrök, hivatásos vadászok, továbbá az erdészeti szakszemélyzet tagjainak alkalmazási feltételeit egységesítsék. Elő kell készíteni az átfogó, közös elvekre épülő, szigorúbb erkölcsi (előéleti), illetve képzési, képzettségi és összeférhetetlenségi követelményeket támasztó törvényi szabályozást. Egyúttal a Kamara számára biztosítani kell a hatékony jogosítványokat annak érdekében, hogy képes legyen közreműködni a biztonsági vállalkozók által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának megőrzése, illetve fejlesztése érdekében.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter

Határidő: a koncepció Kormány elé történő benyújtására: 2004. április 15.

9. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontját úgy kell módosítani, hogy a közhasznú tevékenységek köre kiegészüljön a bűnmegelőzéssel és az áldozatvédelemmel.

Felelős: igazságügy-miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: 2004. június 15.

10.Meg kell vizsgálni a büntetés-végrehajtásból szabadulókat, valamint a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személyeket foglalkoztató munkaadók támogatásának lehetőségeit.

Felelős: pénzügyminiszter

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

igazságügy-miniszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő

benyújtására: 2004. augusztus 15.

11. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényt úgy kell módosítani, hogy abban a társadalmi bűnmegelőzés kedvezményezettként szerepeljen.

Felelős: pénzügyminiszter

igazságügy-miniszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő

benyújtására: 2004. augusztus 15.

12. Meg kell vizsgálni azt, hogy a közterület-felügyeletek hatásköre bővíthető-e a közösségi bűnmegelőzési feladatokkal.

Felelős: belügyminiszter Határidő: 2004. július 1.

13. A Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvényt úgy kell módosítani, hogy a rendészeti feladatok között a bűnmegelőzés is szerepeljen.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő

benyújtására: 2005. augusztus 15.

14. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény figyelembevételével meg kell vizsgálni, hogy a kötelező és önként vállalható közbiztonsági, bűnmegelőzési feladatok minként határozhatók meg a települési önkormányzatok számára.

Felelős: belügyminiszter Határidő: 2005. augusztus 15.

15. Meg kell vizsgálni a lakóhelyek, illetve tartózkodási helyek bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos gyakorlatot és a közbiztonság fokozása érdekében szükséges szabályozási lehetőségeket.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő

benyújtására: 2004. augusztus 15.

16. Szabályozni kell a kríziskezelő központok és menedékotthonok feladatait, szerepét, együttműködési kötelezettségét.

Felelős: esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter

igazságügy-miniszter

Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: 2004. július 15.

17. Az egyes erőszakos bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettek állam általi kárenyhítésének szabályairól szóló 209/2001. (X. 31.) Korm. rendelet személyi hatályát 2004. május 1-jétől valamennyi uniós állampolgárra ki kell terjeszteni. Ezzel összefüggésben módosítani kell a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány alapító okiratát.

Felelős: igazságügy-miniszter

belügyminiszter

Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: 2004. április 7.

18. Az áldozattá válás megelőzése érdekében ki kell dolgozni a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, továbbá a befektetési szolgáltatási és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló kormányrendeletet.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a javaslat Kormány elé történő

benyújtására: 2004. augusztus 15.

19. Az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendeletet úgy kell módosítani, hogy a bírságból befolyó pénzösszegek a közrend védelme érdekében bűnmegelőzési célra, különösen a Belügyminisztérium rendészeti szervei, elsősorban a rendőrség bűnmegelőzési feladatainak továbbfejlesztésére, a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezeteknek a közbiztonság javítására irányuló a rendőrséggel együttműködési megállapodás szerint végzett tevékenységére, az illegális migráció visszaszorítása, kezelése érdekében végzett tevékenység, valamint az érintettek származási országukba való visszatérése elősegítésének támogatására használhatók fel.

Felelős: belügyminiszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: 2004. július 1.

20. Az érintett miniszterek - az igazságügy-miniszter szövegszerű ajánlása alapján - tegyenek javaslatot a miniszteri statútumok bűnmegelőzési feladatokkal történő kiegészítésére.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter európai integrációs ügyek koordinációjáért

felelős tárca nélküli miniszter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter igazságügy-miniszter informatikai és hírközlési miniszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter külügyminiszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter nemzeti kulturális örökség minisztere oktatási miniszter pénzügyminiszter

Határidő: a javaslat Kormány elé történő benyújtására: 2004. április 15.

21. Az érintett miniszterek vizsgálják meg kötelező érvényű műszaki tartalmú jogszabályok megalkotásának lehetőségét annak érdekében, hogy a bűnmegelőzés szempontjából jelentős technikai eszközök szabványosíthatóak legyenek, valamint azt, hogy a bűnmegelőzés követelményeit érvényesíteni is lehessen.

Felelős: belügyminiszter

gazdasági és közlekedési miniszter Határidő: 2004. november 1.

22. Az érintett miniszterek gondoskodjanak arról, hogy a rendészeti szervek bűnmegelőzési tevékenysége egészüljön ki a kötelező érvényű műszaki tartalmú jogszabályok kezdeményezésével, azok előkészítésével és a hatályban lévő normák végrehajtásának hatósági ellenőrzésével, valamint a közbiztonság védelmének szempontjából kiemelkedően fontos eszközök, létesítmények, berendezések üzembe helyezésének, használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban való szakhatósági közreműködéssel. Meg kell teremteni a szabványosítás, illetve annak a jogi szabályozása érdekében a szignalizáció kötelezettségét.

Felelős: belügyminiszter

gazdasági és közlekedési miniszter

pénzügyminiszter Határidő: 2004. november 1.

III/B. Egyéb teendők

1. A hatályos jogszabályokat és kormányhatározatokat a társadalmi bűnmegelőzés szempontjából felül kell vizsgálni. Ennek érdekében a miniszterek a feladat- és hatáskörükbe tartozó területeken társadalmi bűnmegelőzési szempontból tekintsék át a jogszabályokat és kormányhatározatokat és ennek eredményéről tájékoztassák a Kormányt.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter európai integrációs ügyek koordinációjáért

felelős tárca nélküli miniszter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter honvédelmi miniszter igazságügy-miniszter informatikai és hírközlési miniszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter nemzeti kulturális örökség minisztere oktatási miniszter pénzügyminiszter

Határidő: az előterjesztések Kormány elé történő benyújtására: 2005. augusztus 1.

2. Gondoskodni kell arról, hogy a társadalmi bűnmegelőzési szempontok és célok a megalkotásra kerülő jogszabályokban és kormánydöntésekben következetesen és folyamatosan érvényesüljenek.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter

európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

gazdasági és közlekedési miniszter

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

honvédelmi miniszter

igazságügy-miniszter

informatikai és hírközlési miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

külügyminiszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

nemzeti kulturális örökség minisztere

oktatási miniszter

pénzügyminiszter Határidő: folyamatos

3. A miniszterek gondoskodjanak arról, hogy az irányításuk alá tartozó szervek tevékenységét érintő irányítási eszközök között, és a belső szabályzatokban a társadalmi bűnmegelőzési szempontok megjelenjenek és működésük során ezek érvényesüljenek.

Felelős: belügyminiszter

egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter európai integrációs ügyek koordinációjáért

felelős tárca nélküli miniszter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter gyermek-, ifjúsági és sportminiszter honvédelmi miniszter igazságügy-miniszter informatikai és hírközlési miniszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

nemzeti kulturális örökség minisztere oktatási miniszter pénzügyminiszter Határidő: folyamatos

4. Gondoskodni kell a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben a rendőrség számára előírt ellenőrzési feladatok következetesebb végrehajtásáról.

Felelős: belügyminiszter Határidő: azonnal

5. Előterjesztést kell készíteni a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 45/2003. (IV. 16.) OGY határozatban foglalt feladatok végrehajtásáért felelős miniszterek kijelöléséről.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

igazságügy-miniszter Határidő: azonnal

6. A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozatot módosítani kell azzal, hogy a külügyminiszter, az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter, az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, a Belügyminisztérium bűnmegelőzésért felelős helyettes államtitkára és egyéb nem kormányzati szervek (önkormányzati szövetségek, civil szervezetek, történelmi egyházak) az Országos Bűnmegelőzési Bizottság állandó tagjai legyenek. Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságát az Európai Unió Bűnmegelőzési Hálózata egyik nemzeti kapcsolattartó pontjaként kell kijelölni.

Felelős: igazságügy-miniszter Határidő: a javaslat Kormány elé történő

benyújtására: 2004. március 31.

7. A 47/2003. (X. 27.) AB határozatban foglaltakra figyelemmel az érintett minisztereknek vizsgálni kell a pártfogó felügyelők és a rendőrség hatékony együttműködésének lehetőségét.

Felelős: belügyminiszter

igazságügy-miniszter Határidő: 2004. március 31.

8. A Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény hatálybalépését követően figyelemmel kell kísérni, hogy a gyakorlatban hogyan érvényesülnek a szervezet bűnmegelőzési feladatai.

Felelős: pénzügyminiszter

igazságügy-miniszter

Határidő: a törvény hatálybalépését követő év március 31.

9. Meg kell szigorítani a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatokról szóló 1997. évi CLIX. törvényben előírt, a fegyveres biztonsági őrség felügyeletét célzó belügyi és rendőri feladatokat.

Felelős: belügyminiszter Határidő: 2004. december 31.

10. Pályázatot kell kiírni annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények tantárgyai között a társadalmi bűnmegelőzés és az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák oktatása szerepeljen.

Felelős: igazságügy-miniszter Határidő: 2005. október 15.

11. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, a szakképző OKJ-s képesítést nyújtó programokban, és felnőttképzési szolgáltatásokban biztosítani kell az önismereti-, a konfliktuskezelő és az álláskereső tréningeket.

Felelős: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

igazságügy-miniszter Határidő: folyamatos

12. Hatásvizsgálatot kell készíteni a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 22. §-ának gyakorlati alkalmazásáról.

Felelős: belügyminiszter Határidő: a Kormány tájékoztatása a vizsgálatról: 2005. december 15.

IV. Záró rendelkezések

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg

- a kábítószer probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program rövid és középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1036/2002. (IV. 12.) Korm. határozat 17. pontja,

- a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat 1. pontja és melléklete a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök