32004R0601[1]

A Tanács 601/2004/EK rendelete (2004. március 22.) az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 601/2004/EK RENDELETE

(2004. március 22.)

az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

A 81/691/EGK tanácsi határozat ( 2 ) a Közösség nevében jóváhagyta az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezményt, amely 1982. május 21-én lépett hatályba.

(2)

Az egyezmény megfelelő keretet biztosít a regionális együttműködésre az antarktiszi tengeri élővilág védelmében és kezelésében azáltal, hogy létrehozta az Antarktisz tengeri élővilágának védelmével és kezelésével foglalkozó bizottságot (a továbbiakban "CCAMLR"), illetve védelmi intézkedések elfogadására a CCAMLR által, melyek kötelezővé válnak az Egyezmény szerződő felei számára.

(3)

A Közösség, mint az Egyezmény egyik szerződő fele biztosítani köteles, hogy a CCAMLR által elfogadott védelmi intézkedéseket alkalmazzák a közösségi halászhajókra.

(4)

Az érintett intézkedések számos rendelkezést tartalmaznak az Egyezmény területén folytatott halászati tevékenységek ellenőrzésére, amelyeket a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) kiegészítéseként és 1. cikke (3) bekezdése értelmében különös rendelkezésként be kell építeni a közösségi jogba.

(5)

Néhány ilyen különös rendelkezést már átültettek a közösségi jogba az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény XXIV. cikke szerint létrehozott megfigyelési és ellenőrzési rendszer alkalmazásáról szóló, 1990. december 19-i 3943/90/EGK tanácsi rendelettel ( 4 ), a Déli-sarkvidéken folytatott halászati tevékenységekre alkalmazandó egyes védelmi és ellenőrző intézkedések megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 66/98/EK tanácsi rendelettel ( 5 ) és a déli-sarkvidéki tengerek élő erőforrásainak megőrzéséről szóló egyezmény nem szerződő feleinek lobogója alatt hajózó hajókra vonatkozó egyes ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló, 1999. július 29-i 1721/1999/EK tanácsi rendelettel ( 6 ).

(6)

A CCAMLR által elfogadott új védelmi intézkedések végrehajtása céljából e rendeleteket hatályon kívül kell helyezni és helyükbe egyetlen rendeletnek kell lépnie, amely összefoglalja a Közösség, mint az Egyezmény szerződő felének kötelezettségeiből eredő, a halászati tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó különös rendelkezéseket.

(7)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EGK határozatnak ( 7 ) megfelelően kell elfogadni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

(1) E rendelet általános szabályokat és feltételeket állapít meg a következők közösségi alkalmazására:

a) az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény (Egyezmény) valamely szerződő felének lobogója alatt hajózó olyan halászhajókra alkalmazandó ellenőrző intézkedések, amelyek az Egyezmény területén, de nemzeti joghatóságon kívüli vizeken tevékenykednek;

b) a rendszer, amely támogatja, hogy az egyezmény nem szerződő feleinek lobogója alatt hajózó halászhajók megfeleljenek az Antarktisz tengeri élővilágának védelmével foglalkozó bizottság (CCAMLR) által meghatározott védelmi intézkedéseknek.

(2) E rendelet az Egyezmény rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandó és előmozdítja annak céljait és elveit, illetve azon konferencia záróokmányának rendelkezéseit, amelyen az Egyezményt elfogadták.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "az Egyezmény területe": az Egyezmény alkalmazási területe, amint annak 1. cikke meghatározza;

b) "az antarktiszi konvergenciahatár": a szélességi és hosszúsági körök következő metszéspontjait összekötő vonal: 50oD, 0o - 50oD, 30oK - 45oD, 30oK - 45oD, 80oK - 55oD, 80oK - 55oD, 150oK - 60oD, 150oK - 60oD, 50oNY - 50oD, 50oNY - 50oD, 0o;

c) "közösségi halászhajó": a Közösségben lajstromozott és a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt hajózó halászhajó, amely az Egyezmény területének tengeri élővilágából tengeri szervezeteket fog és tart a fedélzetén;

d) "VMS": műholdas hajómegfigyelési rendszer, amelyet a 2847/93/EGK rendelet 3. cikkével összhangban közösségi halászhajók fedélzetére beépítenek;

e) "új halászat": a FAO antarktiszi statisztikai alterületén, meghatározott halászati módszerrel folytatott halászat egy olyan fajra, amelyről:

i. eddig még nem nyújtottak be a CCAMLR-nek az elterjedésére, állománybőségére, populációjára, lehetséges hozamára és állományazonosságára vonatkozóan, átfogó kutatásokból, felmérésekből vagy felderítő halászatból származó adatokat; vagy

ii. eddig még nem nyújtottak be a CCAMLR-nek fogási és erőkifejtési adatokat; vagy

iii. eddig még nem nyújtottak be a CCAMLR-nek fogási és erőkifejtési adatokat az utolsó két halászati szezonból;

f) "felderítő halászat": olyan halászat, amelyet előzőleg az e) pontban meghatározott "új halászatként" soroltak be. Addig tart a felderítő halászati besorolás, amíg elegendő információ nem áll rendelkezésre:

i. a célfajok elterjedésének, állománybőségének és populációjának becsléséhez, amely a halászat lehetséges hozamának becslését lehetővé teszi;

ii. a halászat függő vagy járulékos fajokra gyakorolt lehetséges hatásainak vizsgálatához; és

iii. ahhoz, hogy a CCAMLR tudományos bizottsága tanácsokat adjon a megfelelő fogási szintekről, és adott esetben az erőkifejtési szintekről és a halászfelszerelésről;

g) "CCAMLR-ellenőr": az Egyezmény valamely szerződő fele által az 1. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzési rendszer végrehajtására kijelölt ellenőr;

h) "CCAMLR ellenőrzési rendszer": a CCAMLR által elfogadott, az Egyezmény szerződő feleinek lobogója alatt hajózó halászhajók tengeri ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó dokumentum;

i) "nem szerződő fél hajója": olyan hajó, amely egy, a CCAMLR-egyezmény nem szerződő felének lobogója alatt hajózik, és amelyet halászati tevékenység végzése közben észleltek az Egyezmény területén;

j) "szerződő fél": az Egyezmény valamely szerződő fele;

k) "szerződő fél hajója": olyan halászhajó, amely az Egyezmény valamely szerződő felének lobogója alatt hajózik;

l) "észlelés": egy nem szerződő fél lobogója alatt hajózó hajó bármilyen megfigyelése, melyet egy a CCAMLR-egyezmény szerződő felének lobogója alatt hajózó és az egyezmény területén tevékenykedő hajó, vagy egy a CCAMLR-egyezmény szerződő felénél bejegyzett és az Egyezmény területe felett átrepülő repülőgép vagy egy CCAMLR-ellenőr végzett;

m) "IUU-tevékenységek": tiltott, nem szabályozott és nem jelentett halászati tevékenységek az Egyezmény területén;

n) "IUU-halászhajók": az Egyezmény területén tiltott, nem szabályozott és nem jelentett halászati tevékenységeket végző halászhajók.

II. FEJEZET

A HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS AZ EGYEZMÉNY TERÜLETÉN

3. cikk

Különleges halászati engedély

(1) Kizárólag az 1627/94/EK rendelettel ( 8 ) összhangban, a lobogó szerinti tagállam által kiadott különleges halászati engedéllyel rendelkező közösségi halászhajók számára engedélyezett, az engedélyben meghatározott feltételekkel összhangban, az Egyezmény területén lévő halászati erőforrások halászata, fedélzeten tartása, átrakása és kirakodása.

(2) A tagállamok elektronikus úton továbbítják a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett engedély kibocsátásának napját követő három napon belül az engedéllyel rendelkező hajóra vonatkozó következő információkat:

a) az érintett hajó neve;

b) a hajó típusa;

c) hossza;

d) a hajó IMO-száma (ha kibocsátották);

e) építésének helye és ideje;

f) korábbi lobogó, ha volt ilyen;

g) nemzetközi rádióhívójel;

h) a hajó tulajdonosának/tulajdonosainak neve és címe, és bármely haszonélvezője/haszonélvezői, ha ismert;

i) a hajó színes fényképe, amely az alábbiakat mutatja:

i. egy legalább 12 × 7 cm méretű kép, amely a hajó jobb oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

ii. egy legalább 12 × 7 cm nagyságú kép, amely a hajó bal oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

iii. egy legalább 12 × 7 cm nagyságú kép, amely a hajó farát mutatja hátulról;

j) az az időtartam, amely alatt az egyezmény területén halászhat, a halászati tevékenységek kezdetének és végének időpontjával;

k) a halászati terület vagy területek;

l) a célfajok;

m) a használt felszerelés;

n) a fedélzetre szerelt műholdas nyomon követő rendszer csalásbiztos működésének biztosítása céljából tett intézkedések.

A tagállamoknak továbbá - amennyire ez megvalósítható - tájékoztatniuk kell a Bizottságot a CCAMLR területén való halászatra jogosult hajókkal kapcsolatos alábbi információkról:

a) az üzemeltető neve és címe, amennyiben az eltér a hajó tulajdonosától/tulajdonosaitól;

b) a parancsnok, és adott esetben a halászati parancsnok neve és állampolgársága;

c) a halászati módszer vagy módszerek típusa;

d) merevítőrúd (m);

e) bruttó regisztertonna;

f) a hajó kommunikációs rendszerének típusa és számai (INMARSAT A., B. és C. számok);

g) a legénység szokásos létszáma;

h) a főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye (kW);

i) raksúly (tonna), halraktárak száma és befogadóképessége (m3);

j) bármely egyéb célszerűnek tartott információ (pl. a jég osztályba sorolása).

A Bizottság haladéktalanul továbbítja ezen információkat a CCAMLR-titkárságnak.

(3) A tagállamok által a Bizottságnak továbbított információk tartalmazzák a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1998. szeptember 30-i 2090/98/EK bizottsági rendelet ( 9 ) 1. cikkében előírt belső flotta-nyilvántartási számot, az anyakikötő adataival és a hajó tulajdonosának vagy bérlőjének nevével együtt, és mellékelnek hozzá egy értesítést, hogy a hajó kapitányát tájékoztatták azon intézkedésekről, amelyek az Egyezmény területének azon részein hatályosak, ahol a hajó halászni kíván.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés az 5., 6., 7. és 8. cikkben előírt különös rendelkezésekre is figyelemmel alkalmazandó.

(5) A tagállamok nem adhatnak ki különleges halászati engedélyt olyan hajóknak, amelyek az Egyezmény területén hosszú horogsoros halászatot szándékoznak folytatni, amely nem felel meg az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 600/2004/EK tanácsi rendelet ( 10 ) 8. cikke (3) bekezdése második albekezdése rendelkezéseinek.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

Általános magatartási szabályok

(1) A 3. cikkben említett különleges halászati engedélyt vagy annak hitelesített másolatát a halászhajó fedélzetén kell tartani, és ellenőrzés céljából bármikor a CCAMLR-ellenőr rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden, lobogójuk alatt hajózó közösségi halászhajó értesítse őket kikötőbe való belépéséről, illetve onnan való kilépéséről, az Egyezmény területére való belépéséről, illetve onnan való kilépéséről, és a FAO statisztikai alterületek és körzetek közötti mozgásáról.

(3) Minden tagállam a (2) bekezdésben említett adatokat összehasonlítja a zászlója alatt hajózó közösségi halászhajók fedélzetén működő VMS-rendszeren keresztül kapott adatokkal. Ezen adatokat elektronikus úton továbbítják a CCAMLR titkárságának a kézhezvételüket követő két napon belül, bizalmas módon, a CCAMLR által megállapított bizalmi szabályokkal összhangban.

(4) Ha egy közösségi halászhajó fedélzetén a VMS-rendszer nem működik, a lobogó szerinti tagállam amint lehetséges, értesíti a CCAMLR-t, és egy másolatot küld a Bizottságnak, a hajó nevéről, arról a dátumról és időpontról, illetve a hajó helyzetéről, amikor a VMS-rendszer kimaradt. Amint a VMS-rendszer ismét működik, a lobogó szerinti tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a CCAMLR-t.

5. cikk

Hozzáférés a rákhalászathoz

(1) A lobogó szerinti tagállam értesíti a Bizottságot, ha egy közösségi halászhajó rákra szándékozik halászni a 48.3 FAO statisztikai alterületen. Az értesítést a halászat tervezett kezdete előtt négy hónappal el kell küldeni, tartalmaznia kell a belső flotta-nyilvántartási számot, és az érintett hajó kutatási és halászati műveleti tervét.

(2) A Bizottság megvizsgálja az értesítést, ellenőrzi, hogy megfelel-e az alkalmazandó szabályoknak, és megállapításairól tájékoztatja a tagállamot. A tagállam a Bizottság megállapításainak kézhezvételét követően vagy a megállapításokról szóló értesítéstől számított 10 munkanapon belül kibocsáthatja a különleges halászati engedélyt. A Bizottság megfelelően értesíti a CCAMLR-t legkésőbb három hónappal a halászat tervezett kezdete előtt.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5a. cikk

Krillhalászatban való részvételi szándékra vonatkozó értesítések

Valamennyi szerződő fél, amely az egyezmény területén krillhalászatban kíván részt venni, ezen szándékáról értesíti a titkárságot legalább négy hónappal a CCAMLR - közvetlenül a kiválasztott halászati szezont megelőző - rendes éves ülése előtt.

6. cikk

Hozzáférés új halászatokhoz

(1) Új halászat folytatása az Egyezmény területén tilos, kivéve ha azt a (2)-(5) bekezdéssel összhangban engedélyezik.

(2) Kizárólag a CCAMLR által elfogadott vonatkozó védelmi intézkedéseknek megfelelően felszerelt és kialakított hajók vehetnek részt egy új halászatban. A 29. cikkben említett CCAMLR IUU-hajólistán szereplő hajók nem vehetnek részt új halászatban.

(3) A lobogó szerinti tagállam a CCAMLR éves ülése előtt legalább négy hónappal értesíti a Bizottságot, ha egy közösségi halászhajó az egyezmény területén új halászatot szándékozik folytatni. A CCAMLR tudományos bizottsága és a CCAMLR-bizottság által végzett vizsgálat befejezéséig a tagállam nem folytat új halászatot.

Az értesítéssel együtt meg kell adni a következő információkat, ha a tagállam rendelkezésére áll:

a) a javasolt halászat jellege, beleértve a célfajokat, a halászati módszereket, a javasolt térséget és azt a legkisebb fogásmennyiséget, amely a gazdaságilag életképes halászathoz szükséges;

b) biológiai információk átfogó kutatási vagy felmérési hajózásból, például az elterjedésre, állománybőségre, populációra és állományazonosságra vonatkozóan;

c) a függő és járulékos fajok adatai és a valószínűség, hogy a javasolt halászat általában érinti e fajokat;

d) információk a területen belüli egyéb halászatokból vagy hasonló halászatokból más területekről, ami segíthet a lehetséges hozam becslésében;

e) ha a javasolt halászatot fenékvonóháló használatával kívánják végezni, arra vonatkozó információk, hogy ez az eszköz milyen ismert és várható hatást fejt ki a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra, beleértve a bentoszt és annak közösségeit.

(4) A Bizottság a (3) bekezdéssel összhangban kért információt, a rendelkezésére álló egyéb információkkal együtt vizsgálatra továbbítja a CCAMLR-nek.

(5) Ha a CCAMLR jóváhagy egy új halászatot, ezt a halászatot engedélyezi:

a) a Bizottság olyan esetekben, amikor a CCAMLR nem fogadott el védelmi intézkedéseket az új halászatra tekintettel, vagy

b) a Tanács minősített többséggel a Bizottság javaslatára, minden más esetben.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

Hozzáférés felderítő halászatokhoz

(1) Felderítő halászat folytatása az Egyezmény területén tilos, kivéve ha azt a (2)-(7) bekezdéssel összhangban engedélyezik.

(2) Kizárólag a CCAMLR által elfogadott, vonatkozó védelmi intézkedéseknek megfelelően felszerelt és kialakított hajók vehetnek részt felderítő halászatban.

A 29. cikkben említett CCAMLR IUU-hajólistán szereplő hajók nem vehetnek részt felderítő halászatban.

(3) Minden tagállam, amely egy felderítő halászatban vesz részt, vagy amely engedélyezni akarja egy hajó számára, hogy egy ilyenben részt vegyen, kutatási és halászati műveleti tervet készít, amelyet a CCAMLR által meghatározott időpont előtt közvetlenül a CCAMLR részére továbbít, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

A tervnek tartalmaznia kell a következő információkat, ha a tagállam rendelkezésére áll:

a) leírás arról, hogy a tagállam tevékenységei a CCAMLR tudományos bizottsága által kidolgozott adatgyűjtési tervnek megfelelnek-e;

b) a felderítő halászat jellege, beleértve a célfajokat, a halászati módszereket, a javasolt térséget és a következő szezonra javasolt legnagyobb fogási szinteket;

c) biológiai információk átfogó kutatási vagy felmérési hajózásból, például az elterjedésre, állománybőségre, populációra és állományazonosságra vonatkozóan;

d) a függő és járulékos fajok adatai, és a valószínűség, hogy a javasolt halászat általában érinti e fajokat;

e) információk a területen belüli egyéb halászatokból vagy hasonló halászatokból más területekről, ami segíthet a lehetséges hozam becslésében.

(4) A felderítő halászatban részt vevő minden tagállam évente a CCAMLR által előírt határidő lejárta előtt megküldi a CCAMLR részére, egy másolatot küldve a Bizottságnak, a tudományos bizottság által az érintett halászatra kidolgozott adatgyűjtési tervben meghatározott adatokat.

Ha a legutóbbi halászattal töltött szezonra vonatkozóan az adatgyűjtési tervben meghatározott adatokat egy tagállam nem küldi meg a CCAMLR-nek, azt a tagállamot, amelyik elmulasztotta az adatok megküldését, mindaddig eltiltják a felderítő halászatban való további részvételtől, amíg a szükséges adatokat nem küldi meg a CCAMLR-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak, és a CCAMLR tudományos bizottsága felül nem vizsgálta azokat.

(5) Mielőtt egy tagállam engedélyt adna arra, hogy hajói már folyamatban lévő felderítő halászatba bekapcsolódjanak, az illető tagállam a CCAMLR rendes ülése előtt legalább három hónappal értesíti a CCAMLR-t. Az értesítést küldő tagállam az ülés döntésének meghozataláig nem engedélyezheti hajóinak a felderítő halászatba való bekapcsolódást.

(6) A felderítő halászatban résztvevő egyes hajók nevéről, típusáról, méretéről, lajstromozási számáról és rádióhívójeléről legalább 3 hónappal az egyes halászati utak kezdete előtt a tagállamok közvetlenül értesítik a CCAMLR titkárságát, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

(7) A halászati kapacitást és erőkifejtést elővigyázatosságból olyan szinten korlátozzák, amely nem haladja meg az adatgyűjtési tervben részletezett adatok megszerzéséhez és a 2. cikk f) pontjában említett becslésekhez szükséges szintet.

(8) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7a. cikk

A felderítő halászatra vonatkozó különleges követelmények

A felderítő halászatban részt vevő halászhajóknak az alábbi kiegészítő követelményeknek kell megfelelniük:

a) a hajóknak megtiltják a következőket:

i. olaj vagy üzemanyagtermékek vagy olajos szermaradványok tengerbe ürítését, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (73/78 MARPOL) I. mellékletében engedélyezettek kivételével;

ii. szemét kirakását;

iii. olyan élelmiszer-hulladék kirakását, amely egy legfeljebb 25 mm-es lyukú szűrőn nem megy át;

iv. baromfihús vagy részei (a tojáshéjat is beleértve) kirakását;

v. a szennyvíz kiürítését a szárazföldtől vagy jégselfektől 12 tengeri mérföld távolságon belül, illetve olyankor, amikor a hajó 4 csomónál kisebb sebességgel halad; vagy

vi. a hulladékégetésből származó hamu kiürítését;

b) a 88.1 és 88.2 alterületre tilos élő baromfit vagy más élő szárnyast behozni, és az el nem fogyasztott tisztított baromfit el kell távolítani a 88.1 és 88.2 alterületről;

c) a Dissostichus spp. halászata a 88.1 és 88.2 alterületen a Balleny-szigetek partjától mért 10 tengeri mérföld távolságon belül tilos.

7b. cikk

Jelölési program

(1) A felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajó végrehajt egy jelölési programot a következőképpen:

a) a felderítő halászat során a Dissostichus spp.-re vonatkozó CCAMLR jelölési programmal és jegyzőkönyvvel összhangban a Dissostichus spp. egyedeket megjelölik és visszaengedik. A hajók csak akkor hagyják abba a jelölést, ha már 500 egyedet megjelöltek, illetve elhagyják a halászterületet, miután az adott mennyiségű Dissostichus spp. egyedet megjelölték;

b) a jelölési követelmény teljesülése érdekében a program minden méretű egyedet figyelembe vesz, kizárólag a jó állapotban lévő tengeri sügéreket jelölik meg. Minden visszaengedett egyedet kétszeresen kell megjelölni, és a visszaengedésnek a lehető legkiterjedtebb földrajzi területen kell megtörténnie; azokon a területeken, ahol mind a két Dissostichus faj előfordul, a jelölési aránynak a lehetséges mértékig arányban kell állnia a fogásban megtalálható Dissostichus spp. fajtájával és méretével;

c) minden jelzésen jól olvasható, egyedi sorszámnak kell szerepelnie, valamint egy visszaküldési címnek, amely biztosítja, hogy a megjelölt egyed újbóli kifogása esetén a jelzés eredete visszakereshető legyen; 2007. szeptember 1-jétől a felderítő halászat során használt valamennyi jelölés a titkárságtól származik;

d) semmilyen újból kifogott egyedet (azaz olyan kifogott halat, amelyet korábban jelöléssel láttak el) nem szabad újból visszaengedni, még akkor sem, ha csak egy rövid időszakra volt szabadon;

e) minden újból kifogott egyedről biológiai adatfelvételt kell készíteni (hossz, tömeg, nem, ivarállapot), a halról időponttal ellátott elektronikus fényképet kell készíteni, az egyensúlyszervet (otolit) fel kell tárni, és a jelölést el kell távolítani;

f) minden vonatkozó jelölési adatot és adatrögzítő jelölés újbóli kifogását elektronikus úton a CCAMLR űrlapján jelenteni kell a CCAMLR részére, három hónapon belül azt követően, hogy a hajó elhagyta ezeket a halászterületeket;

g) minden vonatkozó jelölési adatot, az adatrögzítő jelölés újbóli kifogását és a megjelölt halak újbóli kifogott egyedeit a CCAMLR-formanyomtatványon elektronikus úton be kell jelenteni az illetékes regionális jelölési adatbanknak, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyvben előírtak szerint.

(2) A megjelölt és visszaengedett tengeri sügéreket nem kell számba venni a fogási korlátozások tekintetében.

8. cikk

Hozzáférés tudományos kutatásokhoz

(1) Azok a tagállamok, amelyek hajói tudományos halászati kutatást kívánnak folytatni, a következő adatokat küldik el közvetlenül a CCAMLR-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak, amennyiben a becsült fogás várhatóan kevesebb, mint 50 tonna úszós hal, amelyben legfeljebb 10 tonna a Dissostichus spp., és kevesebb mint az engedélyezett fogási mennyiség 0,1 %-a a krill, kalmárok és rákok:

a) az érintett hajó neve,

b) a hajó külső azonosító jele,

c) a körzet és alterület, amelyben a kutatást végzik,

d) az Egyezmény területére történő belépés és az onnan való távozás várható időpontja,

e) a kutatás célja,

f) a valószínűleg alkalmazásra kerülő halászfelszerelések.

(2) Az (1) bekezdésben említett közösségi hajók mentesülnek a háló szembőségének szabályozása, egyes felszereléstípusok használatának megtiltása, lezárt területek, halászati szezonok és mérethatárok, valamint az 9. cikk (6) bekezdésében és a 16. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő jelentési rendszer követelményeinek tekintetében a védelmi intézkedések megtételének kötelezettsége alól.

(3) Azok a tagállamok, amelyek hajói tudományos halászati kutatást kívánnak folytatni, amennyiben a becsült teljes fogás várhatóan több mint 50 tonna, vagy több mint 10 tonna a Dissostichus spp., vagy több mint az engedélyezett fogási mennyiség 0,1 %-a a krill, kalmárok és rákok esetében, a CCAMLR tudományos bizottsága által elfogadott szabványos iránymutatásokkal és formátummal összhangban kutatási tervet küldenek felülvizsgálat céljából a CCAMLR-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak, a kutatás tervezett kezdete előtt legalább hat hónappal. A tervezett kutatási célú halászatot mindaddig nem szabad megkezdeni, amíg a CCAMLR be nem fejezi a felülvizsgálati eljárást, és döntéséről nem küld értesítést.

(4) A tagállamok jelentést küldenek a CCAMLR részére, egy másolatot küldve a Bizottságnak, az (1), (2) és (3) bekezdés előírásai szerint végzett minden tudományos halászati kutatásból származó fogás fogási és erőkifejtési adatai tekintetében. A tagállam az eredmények összefoglalását a kutatás befejezésétől számított 180 napon belül megküldi a CCAMLR-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak. A kutatási eredményekről szóló teljes jelentést a kutatás befejezését követő tizenkét hónapon belül kell megküldeni a CCAMLR-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

III. FEJEZET

ADATJELENTÉSI RENDSZER

I. SZAKASZ

FOGÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

9. cikk

Fogási és tevékenységi jelentés

(1) A közösségi halászhajókra a 10., 11. és 12. cikkben említett jelentési időszakoknak megfelelő három különböző fogási és tevékenységi jelentési rendszer érvényes a különböző fajok és az érintett FAO statisztikai területek, alterületek és körzetek szerint.

(2) A fogási és tevékenységi jelentési rendszer a következő információkat tartalmazza az érintett időszakra vonatkozóan:

a) az érintett hajó neve;

b) a hajó külső azonosító jele;

c) az érintett fajok teljes kifogott mennyisége;

d) a halászattal töltött napok és órák száma összesen;

e) a jelentési időszak alatt a hajón tartott összes faj, illetve járulékos halfogás mennyisége;

f) horogsorral történő halászat esetén a horgok száma.

(3) A közösségi halászhajók parancsnokai a 10., 11. és 12. cikkben említett megfelelő jelentési időszak után legkésőbb egy nappal fogási és tevékenységi jelentést küldenek a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(4) A tagállamok az egyes jelentési időszakoktól számított legkésőbb három napon belül számítógépes adattovábbítással értesítik a CCAMLR-t, egy másolatot küldve a Bizottságnak a lobogójuk alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott minden egyes halászhajó által küldött fogási és tevékenységi jelentésről. Minden fogási és tevékenységi jelentésben meg kell jelölni az érintett fogások jelentési időszakát.

(6) A fogási és tevékenységi jelentési rendszerek minden tudományos kutatás céljából halászott fajra alkalmazandók, ha az adott időszakban kifogott mennyiség meghaladja az öt tonnát, kivéve ha egyes fajokra különös rendelkezések alkalmazandók.

(7) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

Havi fogási és tevékenységi jelentési rendszer

(1) A havi fogási és tevékenységi jelentési rendszer alkalmazásában a jelentési időszakot a naptári hónap szerint határozzák meg.

(2) E rendszer a következőkre vonatkozik:

a) az Electrona carlsbergi halászata a FAO 48.3 statisztikai alterületen;

b) az Euphausia superba halászata a FAO 48. statisztikai területen és a FAO 58.4.2 és 58.4.1 statisztikai körzetben.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

11. cikk

Tíznapos fogási és tevékenységi jelentési rendszer

(1) A tíznapos fogási és tevékenységi jelentési rendszer alkalmazásában minden naptári hónapot három jelentési időszakra tagolnak, amelyeket A, B és C betűjellel jelölnek, és amelyek a hónap 1-10., 11-20., illetve a 21. napjától a hónap utolsó napjáig tartanak.

(2) E rendszer a következőkre vonatkozik:

a) a Champsocephalus gunnari, a Dissostichus eleginoides és más mélytengeri fajok halászata a FAO 58.5.2 statisztikai körzetében;

b) a Martialia hyadesi kalmárok felderítő halászata a FAO 48.3 statisztikai alterületen;

c) a Paramolis spp. (Decapoda osztály, Reptantia alosztály) rák halászata a FAO 48.3 statisztikai alterületen, az e faj ezen alterületen végzett felderítő halászatára vonatkozó CCAMLR-szabályozás első fázisán kívül.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

12. cikk

Ötnapos fogási és tevékenységi jelentési rendszer

(1) Az ötnapos fogási és tevékenységi jelentési rendszer alkalmazásában minden naptári hónapot hat jelentési időszakra tagolnak, amelyeket A, B, C, D, E és F betűjellel jelölnek, és amelyek a hónap 1-5., 6-10., 11-15., 16-20., 21-25., illetve 26. napjától a hónap utolsó napjáig tartanak.

(2) E rendszer a következők halászati szezonjaira vonatkozik:

a) a Champsocephalus gunnari halászata a FAO 48.3. statisztikai alterületen;

b) a Dissostichus eleginoides halászata a FAO 48.3. és 48.4 statisztikai alterületen;

c) a Dissostichus eleginoides felderítő halászata az Egyezmény területének egészén, a 600/2004/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott pontosan lehatárolt téglalapok szerint.

(3) Ha a CCAMLR a halászat beszüntetéséről értesítést küld, mivel az e cikkben említett fogási és tevékenységi jelentést nem küldték meg, az érintett hajó vagy hajók azonnal beszüntetik tevékenységüket az érintett halászterületen, és tevékenységüket csak akkor folytathatják újra, ha a jelentést vagy adott esetben a jelentést akadályozó technikai nehézségek leírását megküldték a CCAMLR-nek.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. SZAKASZ

VONÓHÁLÓVAL, HOROGSORRAL ÉS RÁKCSAPDÁVAL VÉGZETT HALÁSZATRA HAVI, RÉSZLETES BONTÁSÚ ADATJELENTÉSI RENDSZER

13. cikk

Havi, részletes bontású fogási és tevékenységi adatokra vonatkozó jelentési rendszer

(1) A közösségi halászhajók minden egyes halászati szezonra, legkésőbb a halászattal töltött hónapot követő hónap 15. napján részletes bontásban továbbítják az érintett hónapban vonóhálóval, horogsorral és rákcsapdával végzett halászatra vonatkozó fogási és tevékenységi adatokat a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságának, a következő fajokra és területekre vonatkozóan:

a) a FAO 58.5.2 statisztikai körzetben és a 48.3. statisztikai alterületen kifogott Champsocephalus gunnari;

b) a FAO 48.3 és 48.4 statisztikai alterületen kifogott Dissostichus eleginoides;

c) a FAO 58.5.2 statisztikai körzetben kifogott Dissostichus eleginoides;

d) a FAO 48.3 statisztikai alterületen kifogott Electrona carlsbergi;

e) a FAO 48.3 statisztikai alterületen kifogott Martialia hyadesi;

f) a FAO 48.3 statisztikai alterületen kifogott Paramolis spp. (Decapoda osztály, Reptantia alosztály), az e faj ezen alterületen végzett felderítő halászatára vonatkozó CCAMLR-szabályozás első fázisán kívül.

(2) Az (1) bekezdés b) és f) pontjában említett halászatok esetén az adatokat minden egyes rákcsapda lerakásakor, és egyéb esetekben minden egyes hálókivetéskor jelenteni kell.

(3) A célfajok és a járulékos fogásban szereplő fajok mennyiségét fajonként kell jelenteni. Az adatoknak tartalmazniuk kell a fogott és elengedett, vagy elpusztított tengeri madarak vagy tengeri emlősök számát fajok szerinti bontásban.

(4) A tagállamok minden naptári hónap végén továbbítják az (1), (2) és (3) bekezdésben említett adatokat a CCAMRL-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

14. cikk

Havi, részletes bontású biológiai adatokra vonatkozó jelentési rendszer

(1) A közösségi halászhajók a 13. cikkben említett feltételekkel és halászatokra vonatkozóan továbbítják a halászat során kifogott célfajok és a mellékfogásból származó fajok hosszméretének összetételére vonatkozó reprezentatív mintákat a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(2) A halak hosszmérete a centiméterre lefelé kerekített teljes hosszat jelenti, továbbá reprezentatív hosszméret-összetételi mintát kell venni a pontosan lehatárolt rács egy téglalapjából (0,5o szélesség, 1o hosszúság). Ha egy hajó egy hónapos időszakon belül egy pontosan lehatárolt téglalap területéről egy másikba hajózik, akkor külön hosszúság-összetételt kell továbbítani minden egyes téglalapra vonatkozóan.

(3) A 13. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett halászatra vonatkozó adatok esetén, a reprezentatív mintának legalább 500 halból kell állnia.

(4) A tagállamok minden hónap végén továbbítják a kapott jelentéseket a CCAMLR-nek.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

15. cikk

A halászat beszüntetése a jelentés hiánya miatt

Ha a CCAMLR értesít egy tagállamot, hogy a 13. és 14. cikkben előírt jelentés hiánya miatt egy halászatot beszüntettek, az érintett tagállam biztosítja, hogy az adott halászatban résztvevő hajói a halászatot azonnal beszüntessék.

III. SZAKASZ

ÉVES FOGÁSI JELENTÉS

16. cikk

Teljes fogásmennyiség

(1) A 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének sérelme nélkül, a tagállamok minden év július 31-ig értesítik a CCAMLR-t és egy másolatban a Bizottságot a lobogójuk alatt hajózó közösségi hajók előző évi teljes fogásmennyiségéről, hajónkénti bontásban.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

17. cikk

Összesített adatok krillhalászathoz

(1) Az Egyezmény területén krillhalászatban részt vevő közösségi halászhajók minden év január 1-éig továbbítják az előző halászati szezonra vonatkozó, részletes bontású fogási és tevékenységi adatokat a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(2) A tagállamok 10 × 10 tengeri mérföldes négyzetenként és 10 napos időszakonként összesítik a részletes bontású fogási és tevékenységi adatokat, és minden évben legkésőbb március 1-jéig továbbítják azokat a CCAMRL-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

(3) A részletes bontású fogási és tevékenységi adatok alkalmazásában minden naptári hónapot három tíznapos jelentési időszakra tagolnak: 1-10., 11-20., illetve a 21. naptól a hónap utolsó napjáig tartanak. E tíznapos jelentési időszakokat A, B és C időszakként említik.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

18. cikk

Adatok a FAO 48.3 statisztikai alterületen végzett rákhalászathoz

(1) A FAO 48.3 statisztikai alterületen végzett rákhalászatban részt vevő közösségi halászhajók minden év szeptember 25-ig továbbítják halászati tevékenységekre és az adott év augusztus 31-ig végzett rákfogásokra vonatkozó adatokat a CCAMRL-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

(2) Az augusztus 31. után végzett fogásokra vonatkozó adatokat a halászat beszüntetését követő két hónapon belül kell továbbítani a CCAMRL-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

19. cikk

Részletes bontású fogási és tevékenységi adatok a FAO 48.3 statisztikai alterületen végzett felderítő kalmárhalászathoz

(1) A FAO 48.3 statisztikai alterületen végzett kalmárhalászatban (Martialia hyadesi) részt vevő közösségi halászhajók minden év szeptember 25-ig továbbítják az e halászatra vonatkozó, részletes bontású fogási és tevékenységi adatokat a CCAMRL-nek, egy másolatot küldve a Bizottságnak. Az adatok tartalmazzák a kifogott és visszaengedett vagy leölt tengeri madarak és tengeri emlősök számát.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

IV. FEJEZET

ELLENŐRZÉS ÉS FELÜGYELET

I. SZAKASZ

ELLENŐRZÉS ÉS FELÜGYELET A TENGEREN

20. cikk

Hatály

E fejezet a közösségi halászhajókra és az Egyezmény egyéb szerződő felének lobogója alatt hajózó halászhajókra alkalmazandó.

21. cikk

A tagállamok által a tengeri ellenőrzések végrehajtására kijelölt CCAMLR-ellenőrök

(1) A tagállamok CCAMLR-ellenőröket jelölhetnek ki, akik bármely közösségi halászhajó fedélzetére, illetve az egyéb szerződő fél beleegyezésével annak hajója fedélzetére is felszállhatnak, és az Egyezmény területén lévő tengeri élő erőforrások halászatát vagy a halászati erőforrások tudományos kutatását végzik, vagy szándékoznak végezni.

(2) A CCAMLR-ellenőrök ellenőrzik az Egyezmény területén tevékenykedő, a Közösségen és tagállamain kívüli egyéb szerződő fél lobogója alatt hajózó halászhajókat, hogy a CCAMLR által elfogadott, alkalmazandó védelmi intézkedéseknek megfelelnek-e, és a közösségi halászhajókat, hogy az e hajókra alkalmazandó, halászati erőforrásokra vonatkozó közösségi védelmi és ellenőrző intézkedéseknek megfelelnek-e.

(3) A CCAMLR-ellenőröknek az ellenőrizendő halászati és tudományos kutatási tevékenységek, az Egyezmény rendelkezései és az az alapján elfogadott védelmi intézkedések terén jártasnak kell lenniük. A tagállamok tanúsítják az általuk kijelölt ellenőrök képesítését.

(4) Az ellenőrök az őket kijelölő tagállamok állampolgárai, akik ellenőrző tevékenységük végzése közben kizárólag ezen tagállam joghatósága alatt állnak. Fedélzeti tartózkodásuk alatt tisztnek kell őket tekinteni, és azon hajó lobogó szerinti tagállamának nyelvén, melyen tevékenységüket végzik, kommunikációképesnek kell lenniük.

(5) Minden CCAMLR-ellenőrnek magánál kell tartania egy, az őt kijelölő tagállam által kibocsátott, és a CCAMLR által jóváhagyott és előírt személyazonossági okmányt. Ez az okmány jelzi, hogy az ellenőrt a CCAMLR megfigyelési és ellenőrzési rendszerrel összhangban jelölték ki az ellenőrzések elvégzésére.

(6) A tagállamok a kijelölést követő 14 napon belül továbbítják az általuk kijelölt ellenőrök nevét a CCAMLR-titkárságnak, egy másolatot küldve a Bizottságnak.

(7) A tagállamok együttműködnek egymással és a Bizottsággal a rendszer alkalmazása során.

(8) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

22. cikk

Azon tevékenységek meghatározása, melyek az ellenőrzés alá tartoznak

Az Egyezmény területén folytatott kutatási tevékenységek és a tengeri élő erőforrások betakarítása ellenőrzés alá tartozik. E tevékenységeket vélelmezni kell, ha a CCAMLR-ellenőr megállapítja, hogy a halászhajó tevékenysége a következő négy kritérium közül legalább egynek megfelel, és nincs információ az ellenkezőjére:

a) a halászfelszerelés használatban van, éppen használták vagy használatra kész, beleértve:

i. hálók, horogsorok és rákcsapdák vannak a vízben;

ii. vonóhálók és csapók vannak felszerelve;

iii. csalis horgok, rákcsapdák és csapdák vagy kiolvasztott csali használatra kész;

iv. a hajónapló éppen befejezett vagy megkezdődő halászatot jelez;

b) az Egyezmény területén előforduló halakat fogják feldolgozni, vagy éppen feldolgozták, beleértve:

i. a fedélzeten friss halat vagy halhulladékot tárolnak;

ii. halat fagyasztanak;

iii. műveleti vagy termékinformációk állnak rendelkezésre e tekintetben;

c) a hajóról való halászfelszerelés van a vízben, beleértve:

i. a halászfelszerelésen a hajó jelei szerepelnek;

ii. a halászfelszerelés megegyezik a hajó fedélzetén található felszereléssel;

iii. a hajónaplóban jelzik, hogy felszerelés van a vízben;

d) az Egyezmény területén előforduló halakat (vagy haltermékeket) tárolnak a hajón.

23. cikk

Az ellenőröket szállító hajók jelölései

(1) A CCAMLR-ellenőröket szállító hajóknak a CCAMLR által jóváhagyott egyedi lobogó vagy jelzőlobogó alatt kell hajózniuk, amely jelzi, hogy a fedélzeten tartózkodó ellenőrök a CCAMLR ellenőrzési rendszerrel összhangban végzik ellenőrzési feladataikat.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

24. cikk

Ellenőrző eljárások a tengeren

(1) A tengeri élő erőforrások halászata vagy tudományos kutatása céljából az Egyezmény területén tartózkodó minden halászhajónak, ha egy CCAMLR-ellenőrt a 23. cikkel összhangban szállító hajó a nemzetközi jelkódex megfelelő jelzését adja, meg kell állnia vagy egyéb olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek az ellenőr hajóra való biztonságos és azonnali átszállásának megkönnyítéséhez szükségesek, kivéve ha a hajó éppen aktív halászati műveleteket folytat, ez esetben kötelezettségének a lehető leggyorsabban kell eleget tennie.

(2) A hajó kapitánya engedélyezi az ellenőrnek, akit segítők kísérhetnek, a hajóra való felszállást. Hajóra szálláskor az ellenőrnek be kell mutatnia a 21. cikk (5) bekezdésében említett dokumentumot. A hajó kapitánya megfelelő segítséget nyújt az ellenőrnek feladatai elvégzéséhez, beleértve a kommunikációs berendezésekhez való hozzáférést.

(3) Az ellenőrzést úgy kell végezni, hogy a hajót minél kevésbé akadályozzák és zavarják. A vizsgálatokat azon tények megállapítására kell korlátozni, amelyek az érintett lobogó szerinti államra alkalmazandó CCAMLR védelmi intézkedéseknek való megfelelésre vonatkoznak.

(4) Az ellenőrök felhatalmazással bírnak a fogások, hálók és egyéb halászfelszerelések, valamint a halászati és tudományos kutatási tevékenységek ellenőrzésére, és a feladataik ellátásához szükséges mértékben hozzá kell férniük a fogási és helyzeti adatokról szóló feljegyzésekhez és jelentésekhez. Az ellenőrök a hatályos CCAMLR védelmi intézkedések állítólagos megsértését szükség esetén fényképekkel és videofelvételekkel dokumentálhatják.

(5) A CCAMLR-ellenőrök egy, a CCAMLR által jóváhagyott azonosító jelet helyeznek el minden olyan hálón vagy egyéb halászfelszerelésen, amelyet valószínűleg hatályos CCAMLR védelmi intézkedések megsértésére használtak. E tényt fel kell jegyezniük a 25. cikk (3) és (4) bekezdésében említett jelentésben.

(6) Ha egy hajó megtagadja a megállást vagy az ellenőr hajóra szállásának megkönnyítését, illetve ha a hajó kapitánya vagy legénysége akadályozza az ellenőr engedélyezett tevékenységeit, az ellenőrnek részletes jelentést kell készítenie, beleértve a körülmények teljes leírását, és továbbítania kell azt az őt kijelölő államnak a 25. cikk vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Az ellenőr tevékenységének akadályozását, vagy a kötelességei gyakorlása során tett ésszerű kérésének nem teljesítését a lobogó szerinti tagállam úgy kezeli, mintha az ellenőr e tagállam ellenőre lenne.

A lobogó szerinti tagállam jelentést tesz az e bekezdés alapján hozott intézkedéseiről a 26. cikknek megfelelően.

(7) Mielőtt az ellenőrzött hajót elhagyja, a CCAMLR-ellenőr a 25. cikkben említett kitöltött ellenőrzési jelentés egy példányát odaadja a hajó kapitányának.

(8) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

25. cikk

Ellenőrzési jelentés

(1) A 24. cikknek megfelelően végzett tengeri ellenőrzésekről egy ellenőrzési jelentést kell készíteni a CCAMLR által jóváhagyott formában a következők szerint:

a) A CCAMLR-ellenőr a hatályos védelmi intézkedések bármilyen állítólagos megsértését jelenti. Az ellenőr engedélyezi az ellenőrzés alatt a hajó kapitányának, hogy az ellenőrzési jelentés formanyomtatványában az ellenőrzés minden szempontjáról véleményt nyilvánítson.

b) Az ellenőr aláírja az ellenőrzési jelentés formanyomtatványát. A vizsgált hajó kapitányát fel kell kérni az ellenőrzési jelentés formanyomtatványának aláírására a jelentés elfogadásának elismeréseként.

(2) A kikötőbe való visszatérése időpontjától számított legkésőbb 15 nap elteltével a CCAMLR-ellenőr benyújtja az ellenőrzési formanyomtatvány egy másolatát, a fényképeket és a videofelvételeket az őt kijelölő tagállamnak.

(3) A kijelölő tagállam legkésőbb 15 nappal a kézhezvételt követően továbbítja az ellenőrzési formanyomtatvány egy másolatát, a fényképek és videofelvételek két példányával együtt a CCAMLR részére.

A tagállam legkésőbb hét nappal a kézhezvételt követően továbbítja a Bizottságnak is a jelentés egy másolatát, a fényképek és a videofelvételek másolataival együtt, továbbá az ellenőrzési jelentésre vonatkozó bármely kiegészítő jelentést vagy információt, amelyet a CCAMLR-nek később küldött.

(4) Bármely tagállam, amely egy, a lobogója alatt hajózó hajóra vonatkozó ellenőrzési jelentést, illetve kiegészítő jelentést vagy információt kap, beleértve a 24. cikk (6) bekezdése szerinti jelentéseket is, továbbít egy példányt a CCAMLR-nek, és haladéktalanul továbbít egy példányt a Bizottságnak is, mellékelve bármely vélemény és/vagy megfigyelés másolatát, amelyet e jelentések vagy információk kézhezvételét követően a CCAMLR-nek továbbított.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

26. cikk

Jogsértési eljárás

(1) Ha a CCAMLR ellenőrzési rendszernek megfelelően elvégzett ellenőrzési tevékenységek eredményeként megállapítják, hogy az Egyezmény szerint elfogadott intézkedéseket megsértették, a lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy az Egyezmény alapján elfogadott intézkedések megsértéséért felelős természetes és jogi személyekkel szemben a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 11 ) 25. cikkével összhangban megfelelő intézkedéseket tegyenek.

(2) A lobogó szerinti tagállam a vádak benyújtásától vagy a jogsértés miatti eljárás megindításától számított 14 napon belül tájékoztatja a CCAMLR-t és a Bizottságot, és folyamatosan tájékoztatja az eljárás előrehaladásáról és kimeneteléről.

(3) A lobogó szerinti tagállam legalább egyszer egy évben írásbeli jelentést tesz a CCAMLR-nek az (1) bekezdésben említett eljárások eredményéről és a kirótt szankciókról. Ha az eljárások még nem fejeződtek be, az elért előrehaladásról kell készíteni egy jelentést. Ha az eljárásokat még nem indították meg, vagy sikertelen volt, a jelentésnek egy magyarázatot kell tartalmaznia. A lobogó szerinti tagállam a jelentés egy másolatát továbbítja a Bizottságnak.

(4) A lobogó szerinti tagállam által a CCAMLR védelmi intézkedések megsértésére előírt büntetések elég szigorúak legyenek ezen intézkedéseknek való megfelelés biztosítására, a jogsértésektől való elrettentésre, és a jogtalan tevékenységekből származó gazdasági előnyöknek a jogsértőktől való elvonására.

(5) A lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy azon hajói, melyek egy CCAMLR védelmi intézkedést megsértettek, az Egyezmény területén halászati műveleteket ne folytathassanak, amíg a kirótt szankciókat nem teljesítik.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. SZAKASZ

ELLENŐRZÉS ÉS FELÜGYELET A KIKÖTŐBEN

27. cikk

Ellenőrzés és felügyelet a kikötőben

(1) A tagállamok minden Disssostichus spp.-t szállító hajót ellenőriznek, amint belép kikötőikbe.

Az ellenőrzések megállapítják, hogy:

a) a kirakodni vagy átrakodni kívánt fogás:

i. a Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszerének létrehozásáról szóló, 2001. május 22-i 1035/2001/EK tanácsi rendelet ( 12 ) szerint előírt Dissostichus fogási dokumentácóval ellátott-e; és

ii. megfelel-e a dokumentációban található információknak;

b) ha egy hajó az Egyezmény területén halászati tevékenységeket folytat, megfelel-e a CCAMLR védelmi intézkedéseknek.

(2) Az ellenőrzések megkönnyítése érdekében a tagállamok megkövetelik, hogy az érintett hajók kikötőbe érkezésükről előzetes értesítést adjanak, és írásban nyilatkozzanak, hogy nem folytattak és nem támogattak tiltott, nem szabályozott és nem jelentett halászati tevékenységeket az Egyezmény területén. Megtagadják azon hajók kikötőbe érkezését - kivéve vészhelyzet esetén -, amelyek nem nyilatkoztak, hogy nem vettek részt tiltott, nem szabályozott és nem jelentett halászati tevékenységekben, vagy amelyek nem tettek nyilatkozatot.

Ha a hajóknak engedélyezik a kikötőbe való belépést, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai a lehető leggyorsabban, és legkésőbb a kikötőbe való belépést követő 48 órán belül elvégzik az ellenőrzéseket.

Az ellenőrzések nem róhatnak a hajókra vagy legénységükre aránytalan terheket, és meg kell felelniük a CCAMLR ellenőrzési rendszer vonatkozó rendelkezéseinek.

(3) Ha bizonyítékot találnak, hogy a hajó a CCAMLR védelmi intézkedéseket megsértve halászott, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai nem engedélyezik a fogás kirakodását illetve átrakodását.

A kikötő szerinti tagállam megállapításairól értesíti a lobogó szerinti tagállamot, és együttműködik vele az állítólagos jogsértés vizsgálatában és adott esetben a nemzeti jog szerint előírt szankciók alkalmazásában.

(4) A tagállamok a lehető leggyorsabban értesítik a CCAMLR-t az (1) bekezdésben említett azon hajókról, amelyek kikötőbe való belépését vagy Dissostichus spp. kirakodásának illetve átrakodásának engedélyezését megtagadták. A tagállamok egyidejűleg továbbítják ezen információk másolatát a Bizottságnak.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 37. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

V. FEJEZET

AZ EGYEZMÉNY TERÜLETÉN TILTOTT, NEM SZABÁLYOZOTT ÉS NEM JELENTETT HALÁSZATOT VÉGZŐ HALÁSZHAJÓK

I. SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK HAJÓI

II. SZAKASZ

A NEM SZERZŐDŐ FELEK HAJÓI

32. cikk

A nem szerződő felek halászhajói által végzett IUU-tevékenységek

(1) A nem szerződő felek hajójáról, amelynél észlelik, hogy az Egyezmény területén halászati tevékenységeket végez, vagy amelytől a 27. cikkel összhangban megtagadták a kikötőhöz való hozzáférést, a kirakodást vagy az átrakodást, feltételezni kell, hogy IUU-tevékenységeket végez, ami aláássa a CCAMLR védelmi intézkedések hatékonyságát.

(2) Az Egyezmény területén belüli vagy kívüli átrakodás esetén, amelyben egy észlelt, nem szerződő fél hajója részt vesz, a CCAMLR védelmi intézkedések hatékonysága aláásásának feltételezését azon egyéb nem szerződő felek hajóira is alkalmazni kell, amelyek az említett hajóval e tevékenységekben részt vettek.

33. cikk

A nem szerződő felek halászhajóinak ellenőrzése

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 32. cikkben említett, nem szerződő felek hajóit, amikor kikötőikbe belépnek, illetékes hatóságaik a 27. cikkel összhangban ellenőrizzék.

(2) Az (1) bekezdés szerint ellenőrzött hajók a fedélzeten tartott, a CCAMLR védelmi intézkedések alá tartozó fajokat nem rakodhatják ki illetve át, kivéve, ha a hajó bizonyítja, hogy a halakat ezen intézkedéseknek és az Egyezmény előírásainak megfelelően fogta.

34. cikk

Információk a nem szerződő felek halászhajóiról

(1) Azon tagállamoknak, amelyek a 32. és 33. cikk szerint a nem szerződő felek hajóit észlelik, vagy azoktól a kikötői hozzáférést, a kirakodást illetve az átrakodást megtagadják, tájékoztatniuk kell a hajót arról, hogy feltételezésük szerint az Egyezmény célkitűzését aláássa, és hogy ezt az információt minden szerződő félnek, a CCAMLR-nek és a hajó lobogó szerinti államának továbbítják.

(2) A tagállamok haladéktalanul továbbítják a Bizottság számára a meglátásokra, a kikötői hozzáférés, a kirakodás illetve az átrakodás megtagadására, a kikötőikben végzett ellenőrzések eredményeire, valamint bármely olyan intézkedésre vonatkozó információkat, amelyet az érintett hajóval kapcsolatban hoztak. A Bizottság haladéktalanul továbbítja ezen információkat a CCAMLR számára.

(3) A tagállamok bármikor benyújthatnak további információkat a Bizottsághoz, azonnali továbbítással a CCAMLR felé, amelyek lényegesek lehetnek nem szerződő felek olyan hajóinak azonosításához, amelyek az Egyezmény területén IUU-tevékenységeket végezhettek.

(4) A Bizottság minden évben értesíti a tagállamokat a CCAMLR által elfogadott IUU-hajólistán szereplő, nem szerződő felek hajóiról.

35. cikk

A nem szerződő felek hajóira vonatkozó intézkedések

A 30. cikk (1), (2) és (3) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni a 34. cikk (4) bekezdésében említett IUU-hajólistán felsorolt, nem szerződő felek hajóira.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Végrehajtás

A 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 26. és 27. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

37. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke szerint létrehozott bizottság segíti.

(2) Ha e bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

38. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 3943/1990/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell érteni.

39. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) 2003. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 252., 1981.9.5., 26. o.

( 3 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 379., 1990.12.31., 45. o.

( 5 ) HL L 6., 1998.1.10., 1. o. A legutóbb a 2742/1999/EK rendelettel (HL L 341., 1999.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 203., 1999.8.3., 14. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 8 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 9 ) HL L 266., 1998.10.1., 27. o. A 26/2004/EK rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

( 10 ) HL L 97., 2004.4.1., 1. o.

( 11 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 12 ) HL L 145., 2001.5.31., 1. o. A 669/2003/EK rendelettel (HL L 97., 2003.4.15., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0601 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0601&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0601-20100101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0601-20100101&locale=hu