10/1982. (IV. 16.) MT rendelet

a gyermekgondozási segélyről[1]

1. §[2] (1) Az anyát, illetőleg a gyermekét egyedül nevelő apát gyermeke 3 éves korának - tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében 10 éves korának - betöltéséig gyermekgondozási segély illeti meg, ha gyermekgondozási díjban részesült és folytatólag gyermekgondozási segélyt igényel, vagy rendelkezik a gyermekgondozási díjhoz szükséges jogosultsági feltételekkel.

(2) A gyermekgondozási segély az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermek után is jár.

(3) Ha az anya, illetőleg a gyermekét egyedül nevelő apa felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója - a gyermek születési napjától - gyermekgondozási segélyre jogosult, amennyiben a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt született. Ha a gyermek a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított 180 napon belül született, gyermekgondozási segély akkor is jár, ha a jogosultság az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg.

1/A. §[3]

2. §[4] Nem jár gyermekgondozási segély a táppénz, baleseti táppénz, betegségi segély, terhességi gyermekágyi segély, szülési segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartamára.

3. § (1) Ha a gyermekgondozási segély tartama alatt az anya újból szül, további gyermekgondozási segélyre válik jogosulttá.

(2) Ikerszülés esetén vagy ha több gyermekgondozási segélyre jogosító gyermek van, a gyermekgondozási segély mindegyik gyermek után külön-külön jár.

4. § A gyermek egyéves korának betöltése után a gyermekgondozási segélyt az anya helyett a vele közös háztartásban élő apa is igénybe veheti, ha a gyermekgondozási segélyre jogosultság feltételeinek mindketten megfelelnek.

5. § (1)[5]

(2) Az anya, illetve az apa a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot megszakíthatja; a munkavállalás érdekében történő megszakítást harminc nappal előbb be kell jelenteni a foglalkoztatónak.

6. § (1)[6][7] A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - a segély teljes összegének folyósítása mellett - a gyermek másfél éves kora után munkát vállalhat. A munkaviszony (tagsági viszony) keretében történő munkavégzés azonban éves átlagban a törvényes munkaidő felét nem haladhatja meg.

(2) A gyermekgondozási segélyben részesülő üzemi baleset esetén a keresőképtelenség tartamára a gyermekgondozási segély és a táppénz között választhat.

7. §[8][9] (1) A jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély visszafizetésére, megtérítésére, továbbá a jogosultsággal és a folyósítással kapcsolatos jogvitákra a gyermekgondozási díjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) A gyermekgondozási segély költségeit a társadalombiztosítás költségei terhére kell elszámolni.

8. § (1)[10][11][12] Felhatalmazást kap a népjóléti miniszter, hogy a gyermekgondozási segély összegét, a gyermekgondozási segélyre való jogosultság feltételeire és annak elbírálására vonatkozó részletes szabályokat - a földművelésügyi miniszterrel, a művelődési és közoktatási miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjével, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - meghatározza.

(2)[13] A gyermekgondozási segélyre való jogosultság feltételeire, annak elbírálására és folyósítására vonatkozó szabályokat - az e rendeletben foglaltaknak megfelelően - a fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek hivatásos és továbbszolgáló állományú tagjai tekintetében az illetékes miniszterek állapítják meg.

(3)[14]

9. § (1) Ez a rendelet 1982. évi május hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a gyermekgondozási segélyről szóló 3/1967. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 5/1969. (I. 28.) Korm. rendelet, a 28/1973. (X. 18.) MT rendelet, valamint a 43/1976. (XII. 29.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) Gyermekgondozási segély állapítható meg a jelen rendelet hatálybalépése előtt született gyermek után is, amennyiben az 1. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.

(3)[15]

(4)[16]

Lábjegyzetek:

[1] Utóbb a rendeletet a 68/1995. (VI 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte, amelynek 31. §-a (2) bekezdése értelmében, ha az 1995. évi XLVIII. törvény hatálybalépést megelőző napon gyermekgondozási segélyben részesülő személy 1995. július 15-ig nem nyújt be nyilatkozatot, a gyermekgondozási segélyt legkésőbb 1995. december 31-ig tovább kell folyósítani. A hatályon kívül helyező rendelkezést - hatálybalépése napjával - a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat megsemmisítette. A rendelet végrehajtására lásd a 22/1989. (VII. 31.) SZEM rendeletet. Utóbb a rendeletet és végrehajtási rendeletét a 49/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése 1996. április 15-ével hatályon kívül helyezte. Lásd az 1996. évi XXII. törvény 36. §-ának (5) bekezdését.

[2] Az 1. § a 88/1989. (VII. 31.) MT rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1/A. §-t a 88/1989. (VII. 31.) MT rendelet 4. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[4] A 2. § a 88/1989. (VII. 31.) MT rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[5] Az 5. § (1) bekezdését a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. §-ának I/8. pontja hatályon kívül helyezte.

[6] A 6. § (1) bekezdésének második mondata a 6/1985. (I. 17.) MT rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[7] Lásd az 1992. évi XXII. törvény 117. §-át.

[8] A 7. § a 88/1989. (VII. 31.) MT rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[9] Lásd az 1975. évi II. törvény 25/A. §-át és a 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 63-67. §-át. Utóbb a törvény 25/A. §-át az 1996. évi XXII. törvény 36. §-a (3) bekezdésének a) pontja, a rendelet 63-67. §-át a 61/1996. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

[10] A 8. § (1) bekezdése a 6/1985. (I. 17.) MT rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

[11] A KISZ, a SZOT, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság megszűnt.

[12] Végrehajtására lásd a 22/1989. (VII. 31.) SZEM rendeletet, amelyet azóta a 49/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezett.

[13] Lásd az 1993. évi CX. törvény 21. § (1) és 65. § (1) bekezdését: fegyveres erők és rendvédelmi szervek körére vonatkozóan. Végrehajtására lásd a 68/1982. (HK 28.) HM utasítást és a 117/1983. (IK 12.) IM utasítást.

[14] A 8. § (3) bekezdését a 88/1989. (VII. 31.) MT rendelet 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[15] A 9. § (3) bekezdését a 84/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezett.

[16] A 9. § (4) bekezdésének rendelkezései beiktatva a 7/1977. (III. 12.) MT rendelet 83. § (3) bekezdésénél. A 7/1977. (III. 12.) MT rendeletet a 44/1992. (III. 11.) Korm. rendelet 6. §-ának 6. pontja 1993. január 1. napjával hatályon kívül helyezte.