Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1983. évi 25. törvényerejű rendelet

egyes állami szervek szervezetének korszerűsítéséről

Egyes állami szervek működésének és szervezetének korszerűsítése érdekében a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következő rendelkezéseket hozza:

1. §[1]

2. § (1) A Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § A Magyar Népköztársaság ügyészi szervei:

- a Magyar Népköztársaság Legfőbb Ügyészsége,

- a megyei főügyészségek, illetve a Fővárosi Főügyészség,

- a helyi ügyészségek (Budapesten kerületi ügyészségek, városokban városi ügyészségek),

- a Katonai Főügyészség,

- a területi katonai ügyészségek és egyes magasabb katonai egységek ügyészségei."

(2) Az Ütv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megyei főügyészség és a Fővárosi Főügyészség élén a főügyész, a helyi ügyészség, a területi katonai ügyészség és az egyes magasabb katonai egységek ügyészségei élén a vezető ügyész áll."

(3) Ahol bármely jogszabály járási, városi, városi-járási fővárosi kerületi ügyészségről rendelkezik, azon a helyi ügyészséget kell érteni, ahol járási, városi, városi-járási fővárosi kerületi ügyészt említ, azon a vezető ügyészt kell érteni.

3. § A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 403. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ahol e törvény megyei főügyészről, illetőleg megyei bíróságról rendelkezik, a fővárosi főügyészt és a Fővárosi Bíróságot is érteni kell."

4. §[2]

5. § (1) Az Állami Közegészségügyi-járványügyi Felügyeletről szóló 13/1972. (IV. 12.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Felügyelet szervei

a) a megyei (fővárosi) közegészségügyi-járványügyi állomás (KÖJÁL) keretében működő állami közegészségügyi-járványügyi felügyelőség (a továbbiakban: megyei felügyelőség);

b) megyei városi, városi, fővárosi kerületi közegészségügyi-járványügyi szolgálat (a továbbiakban: közegészségügyi-járványügyi szolgálat) keretében működő állami közegészségügyi-járványügyi felügyelőség (a továbbiakban: városi felügyelőség);

c) a KÖJÁL helyi, üzemi, hajózási, repülőtéri közegészségügyi-járványügyi kirendeltségének (a továbbiakban: kirendeltség) keretében működő állami közegészségügyi-járványügyi felügyelőség (a továbbiakban: kirendeltségi felügyelőség)."

(2) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) KÖJÁL-t, valamint közegészségügyi-járványügyi kirendeltséget és a keretükben működő felügyelőségeket a megyei (fővárosi) tanács, közegészségügyi-járványügyi szolgálatot és keretében működő felügyelőséget pedig a megyei városi, városi, fővárosi kerületi tanács köteles fenntartani."

(3) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Másodfokon a felettes felügyelőség (Főfelügyelőség) felügyelője, illetőleg a helyettes főfelügyelő vagy a főfelügyelő (a továbbiakban együtt: felettes szerv) jár el."

(4) Ahol jogszabály járási közegészségügyi-járványügyi kirendeltségről, illetőleg járási állami közegészségügyi-járványügyi felügyelőségről vagy felügyelőről rendelkezik, azon helyi kirendeltséget, felügyelőséget, illetőleg felügyelőt kell érteni.

6. § (1) A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT számú rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendőrség szolgálatát Országos Rendőrfőkapitányságra, budapesti és megyei rendőrfőkapitányságokra, rendőrkapitányságokra, vízrendészeti rendőrkapitányságokra és rendőrőrsökre tagozódva látja el."

(2)[3]

7. § (1) A Munkásőrségről szóló 49/1978. (X. 19.) MT számú rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Munkásőrség keretében a következő parancsnokságok működnek:)

"c) egységparancsnokságok."

(2) Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Munkásőrség egységei: századokra, a század szakaszokra, a szakasz rajokra (alegységekre) tagozódik."

8. §[4]

9. § E törvényerejű rendelet 1984. január hó 1-én lép hatályba. Egyidejűleg a Bsz. 15. § (2) bekezdésének második mondata hatályát veszti, továbbá a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet 16. §-ának (1) bekezdésében a "járási" kifejezés helyébe a "városi jogú nagyközségi" kifejezés lép.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés m) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CX. törvény 261. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § e) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XXII. törvény 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.03.15.