Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1990. évi XXII. törvény

egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról[1]

I.

KÖZIGAZGATÁSI DEREGULÁCIÓ

ALKOTMÁNYEREJŰ TÖRVÉNYEK

A tanácstörvény

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

A Polgári Törvénykönyv és a tartási, életjáradéki és az öröklési szerződésekkel kapcsolatos törvényerejű rendelet

4. § (1) A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 586. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ebben az esetben a tartási szerződés teljesítését a szakigazgatási szerv ellenőrzi, és vita esetén a felek közölt békéltetést kísérel meg."

(2) A Ptk. 658. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az öröklési szerződés módosítására és megszűnésére azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek a tartási (életjáradéki) szerződésre vonatkoznak."

5. §[5]

A szabálysértési törvény

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvényerejű rendelet

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

Az állam és közbiztonságról szóló törvényerejű rendelet

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

A kisajátítási törvényerejű rendelet

23. § A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Ktvr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E törvényerejű rendelet célja, hogy az e törvényerejű rendeletben meghatározott célra kisajátítás útján kivételesen lehetővé tegye - azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás ellenében - nem állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzését az állam részére."

24. § A Ktvr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az ingatlan tulajdonjogát kisajátítással akkor lehet megszerezni, ha az adásvétel útján nem lehetséges.

(2) A kisajátítással az ingatlan az állam tulajdonába és a kisajátítást kérő kezelésébe kerül."

25. § A Ktvr. 4. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ingatlant kisajátítani az alábbi célokra lehet:)

" a) államiszerv, valamint a működéshez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése;"

" c) állami (tanácsi) beruházásban megvalósuló tömbszerű lakóház építés;"

26. § A Ktvr. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kártalanítás során a helyben kialakult forgalmi értéket kell figyelembe venni."

27. § A Ktvr. 18. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A kisajátítási eljárást az ingatlan fekvése szerint illetékes városi, fővárosi kerületi és városi jogú nagyközségi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi hivatal (a továbbiakban együtt: szakigazgatási szerv) folytatja le. Á szakigazgatási szervek illetékességi területét a megyei, fővárosi tanács rendeletben határozza meg."

28. § A Ktvr. 19. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A fél a kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti. A keresetet a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani, egyebekben a perre a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni."

29. §[23]

TÖRVÉNYEK

Az egészségügyi törvény és az egyes orvosok munkaviszonyáról szóló törvényerejű rendelet

30. §[24]

31. §[25]

32. §[26]

33. §[27]

34. §[28]

35. §[29]

Egyes kitüntetésekről szóló törvények és törvényerejű rendelet

36. §[30]

A tanársegédi munkakör betöltéséről szóló törvényerejű rendelet

37. §[31]

A jogalkalmazás jogpolitikai elveiről szóló határozat

38. §[32]

A műsoros előadásokról szóló 1955. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1958. évi 3. törvényerejű rendelet

39. §[33]

A feddhetetlenség jogintézményéről szóló jogszabályok

40. §[34]

II.

GAZDASÁGI DEREGULÁCIÓ TÖRVÉNYEK

Az építési törvény

41. §[35]

42. § Az Étv. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő (3)-(5) bekezdés rendelkezései lépnek; egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(3) Ha a telekalakítási, az építési tilalommal terhelt, vagy más okból érintett ingatlanok kisajátítását az erről szóló határozatot követően nem kezdik meg, a telektulajdonosok részére - a természeti kár megelőzése érdekében elrendelt tilalom esetének kivételével - korlátozási kártalanítást kell fizetni. A kártalanítás mértéke az ingatlanok forgalmi értékének 20%-a. A kártalanítást a határozatot hozó hatóság tartozik megfizetni. A hatóság a kártalanítás összegét követelheti attól, akinek érdekében a tilalmat elrendelte.

(4) Amennyiben a kisajátításra a határozatot követően 5 éven belül sor kerül, a korlátozási kártalanítást a kisajátítási kártalanításba be kell számítani -, az itt megjelölt határidőn túl viszont figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Öt éven túli kisajátítás esetén a kártalanítást - a (3) bekezdésben foglalt mértékben -, mindaddig ismételten meg kell fizetni, amíg a korlátozást fenntartják, illetőleg az. ingatlanokat ki nem sajátították. A rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

43. §[36]

44. §[37]

45. §[38]

46. §[39]

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti törvény

47. §[40]

A vasúti törvény

48. §[41]

A szövetkezeti törvény

49. §[42]

A tervezési törvény

50. §[43][44]

51. §[45][46]

52. §[47][48]

53. §[49][50]

A külkereskedelemről szóló törvény

54. §[51]

A belkereskedelemről szóló törvény

55. §[52]

A közúti közlekedési törvény

56. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető."

57. §[53]

Az átmeneti törvény

58. §[54]

TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK

A hajózási törvényerejű rendelet

59. §[55]

A polgári repülési törvényerejű rendelet

60. §[56]

61. §[57]

III.

AZ ÁLLAMI VÁLLALATI TÖRVÉNY ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Az állami vállalatokról szóló törvény

62. §[58]

A felszámolási eljárásról szóló törvényerejű rendelet

63. §[59]

IV.

HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

64. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétéllel - 1990. március 15. napján lép hatályba; egyidejűleg az egyes állami szervek szervezetének korszerűsítéséről szóló 1983. évi 25. törvényerejű rendelet 8. §-a, továbbá bírósági cégnyilvántartásról szóló 1985. évi 16. törvén erejű rendeletet módosító 1988. évi 12. törvényerejű rendelet hatályát veszti.

(2) A törvény 63. §-a 1990. május 1. napján lép hatályba.

(3)[60] A törvény 42. §-ában foglalt korlátozási kártalanítási fizetési kötelezettség az 1992. január 1-jén fennálló, illetőleg ezt követően elrendelt korlátozásokra vonatkozó. Az Ét. 13. §-a (4)-(5) bekezdésében meghatározott 5 év időtartamot a tilalmat elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától - illetőleg az ekkor fennálló korlát zás esetén 1992. január 1. napjától - kell számítani.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. március 1-jei ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XXXIV. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1994.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XXXIV. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1994.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CVII. törvény 25. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2002.03.31.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CVII. törvény 25. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2002.03.31.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[49] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.08.16.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XLII. törvény 89. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LV. törvény 13. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1992.08.27.

[59] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi IL. törvény 84. § a) pontja. Hatálytalan 1992.01.01.

[60] Módosította az 1990. évi LXXXIX. törvény 1. §-a. Hatályos 1991.01.01.

Tartalomjegyzék