1990. évi XXII. törvény

egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról[1]

I.

KÖZIGAZGATÁSI DEREGULÁCIÓ

ALKOTMÁNYEREJŰ TÖRVÉNYEK

A tanácstörvény

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

A Polgári Törvénykönyv és a tartási, életjáradéki és az öröklési szerződésekkel kapcsolatos törvényerejű rendelet

4. § (1) A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 586. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ebben az esetben a tartási szerződés teljesítését a szakigazgatási szerv ellenőrzi, és vita esetén a felek közölt békéltetést kísérel meg."

(2) A Ptk. 658. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az öröklési szerződés módosítására és megszűnésére azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek a tartási (életjáradéki) szerződésre vonatkoznak."

5. §[5]

A szabálysértési törvény

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvényerejű rendelet

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

Az állam és közbiztonságról szóló törvényerejű rendelet

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

A kisajátítási törvényerejű rendelet

23. § A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Ktvr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E törvényerejű rendelet célja, hogy az e törvényerejű rendeletben meghatározott célra kisajátítás útján kivételesen lehetővé tegye - azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás ellenében - nem állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzését az állam részére."

24. § A Ktvr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az ingatlan tulajdonjogát kisajátítással akkor lehet megszerezni, ha az adásvétel útján nem lehetséges.

(2) A kisajátítással az ingatlan az állam tulajdonába és a kisajátítást kérő kezelésébe kerül."

25. § A Ktvr. 4. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ingatlant kisajátítani az alábbi célokra lehet:)

" a) államiszerv, valamint a működéshez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése;"

" c) állami (tanácsi) beruházásban megvalósuló tömbszerű lakóház építés;"

26. § A Ktvr. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kártalanítás során a helyben kialakult forgalmi értéket kell figyelembe venni."

27. § A Ktvr. 18. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A kisajátítási eljárást az ingatlan fekvése szerint illetékes városi, fővárosi kerületi és városi jogú nagyközségi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi hivatal (a továbbiakban együtt: szakigazgatási szerv) folytatja le. Á szakigazgatási szervek illetékességi területét a megyei, fővárosi tanács rendeletben határozza meg."

28. § A Ktvr. 19. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A fél a kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti. A keresetet a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani, egyebekben a perre a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni."

29. §[23]

TÖRVÉNYEK

Az egészségügyi törvény és az egyes orvosok munkaviszonyáról szóló törvényerejű rendelet

30. §[24]

31. §[25]

32. §[26]

33. §[27]

34. §[28]

35. §[29]

Egyes kitüntetésekről szóló törvények és törvényerejű rendelet

36. §[30]

A tanársegédi munkakör betöltéséről szóló törvényerejű rendelet

37. §[31]

A jogalkalmazás jogpolitikai elveiről szóló határozat

38. §[32]

A műsoros előadásokról szóló 1955. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1958. évi 3. törvényerejű rendelet

39. §[33]

A feddhetetlenség jogintézményéről szóló jogszabályok

40. §[34]

II.

GAZDASÁGI DEREGULÁCIÓ TÖRVÉNYEK

Az építési törvény

41. §[35]

42. § Az Étv. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő (3)-(5) bekezdés rendelkezései lépnek; egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(3) Ha a telekalakítási, az építési tilalommal terhelt, vagy más okból érintett ingatlanok kisajátítását az erről szóló határozatot követően nem kezdik meg, a telektulajdonosok részére - a természeti kár megelőzése érdekében elrendelt tilalom esetének kivételével - korlátozási kártalanítást kell fizetni. A kártalanítás mértéke az ingatlanok forgalmi értékének 20%-a. A kártalanítást a határozatot hozó hatóság tartozik megfizetni. A hatóság a kártalanítás összegét követelheti attól, akinek érdekében a tilalmat elrendelte.

(4) Amennyiben a kisajátításra a határozatot követően 5 éven belül sor kerül, a korlátozási kártalanítást a kisajátítási kártalanításba be kell számítani -, az itt megjelölt határidőn túl viszont figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Öt éven túli kisajátítás esetén a kártalanítást - a (3) bekezdésben foglalt mértékben -, mindaddig ismételten meg kell fizetni, amíg a korlátozást fenntartják, illetőleg az. ingatlanokat ki nem sajátították. A rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

43. §[36]

44. §[37]

45. §[38]

46. §[39]

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti törvény

47. §[40]

A vasúti törvény

48. §[41]

A szövetkezeti törvény

49. §[42]

A tervezési törvény

50. §[43][44]

51. §[45][46]

52. §[47][48]

53. §[49][50]

A külkereskedelemről szóló törvény

54. §[51]

A belkereskedelemről szóló törvény

55. §[52]

A közúti közlekedési törvény

56. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető."

57. §[53]

Az átmeneti törvény

58. §[54]

TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK

A hajózási törvényerejű rendelet

59. §[55]

A polgári repülési törvényerejű rendelet

60. §[56]

61. §[57]

III.

AZ ÁLLAMI VÁLLALATI TÖRVÉNY ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Az állami vállalatokról szóló törvény

62. §[58]

A felszámolási eljárásról szóló törvényerejű rendelet

63. §[59]

IV.

HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

64. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétéllel - 1990. március 15. napján lép hatályba; egyidejűleg az egyes állami szervek szervezetének korszerűsítéséről szóló 1983. évi 25. törvényerejű rendelet 8. §-a, továbbá bírósági cégnyilvántartásról szóló 1985. évi 16. törvén erejű rendeletet módosító 1988. évi 12. törvényerejű rendelet hatályát veszti.

(2) A törvény 63. §-a 1990. május 1. napján lép hatályba.

(3)[60] A törvény 42. §-ában foglalt korlátozási kártalanítási fizetési kötelezettség az 1992. január 1-jén fennálló, illetőleg ezt követően elrendelt korlátozásokra vonatkozó. Az Ét. 13. §-a (4)-(5) bekezdésében meghatározott 5 év időtartamot a tilalmat elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától - illetőleg az ekkor fennálló korlát zás esetén 1992. január 1. napjától - kell számítani.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. március 1-jei ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § j) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XXXIV. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1994.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XXXIV. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1994.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CVII. törvény 25. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2002.03.31.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CVII. törvény 25. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2002.03.31.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[49] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXVIII. törvény 7. §-a. Hatálytalan 1990.09.15.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.08.16.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XLII. törvény 89. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LV. törvény 13. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1992.08.27.

[59] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi IL. törvény 84. § a) pontja. Hatálytalan 1992.01.01.

[60] Módosította az 1990. évi LXXXIX. törvény 1. §-a. Hatályos 1991.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére