13/1989. (XII. 16.) IM rendelet

a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről

A bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet 25. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és az országos hatáskörű szervek vezetőivel, a legfőbb ügyésszel, valamint az érdekelt országos érdekképviseleti szervekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1)[1] A cég bejegyzéséhez szükséges kérelmet a bejegyezni kért cég formájának megfelelő nyomtatvány egy - írógéppel vagy számítógéppel kitöltött - példányának benyújtásával kell a cég bejegyzésére illetékes megyei bíróságnál, mint cégbíróságnál (a továbbiakban: cégbíróság) előterjeszteni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelem mellékleteit is egy példányban kell csatolni. Ha annak technikai feltételei fennállnak, a nyomtatvány helyett a cég adatait tartalmazó hajlékony mágneslemez is benyújtható, azonban a mágneslemezen szereplő adatok egy kinyomtatott példányát is mellékelni kell.

(2) A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy egyéb számszerű adatot számmal és betűvel is ki kell írni.

(3)[2] Azokat a rovatokat, amelyeket minden cégforma esetében fel kell tüntetni a nyomtatványokon, ugyanazzal az arab számmal kell jelölni.

(4) Az egyes cégformákra vonatkozó további adatoknak helyet adó rovatok csak a valamennyi cégforma esetében feltüntetendő rovatszámokat követő arab számmal jelölhetők. A nyomtatványok a cégbíróságon állnak rendelkezésre.

(5) A cég képviselője aláírásának, a mellékletek felsorolásának, az illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon - a cégre vonatkozó rovatokat követően - elkülönített rész tartalmazza.

(6)[3]

2. § (1)[4] A nyomtatványon a kérelmező valamennyi cégforma esetében ha a jogszabályi feltételek fennállanak - az alábbiakban feltüntetett rovatszámok alatt - köteles a következő adatokat feltüntetni.

a)[5] a Magyar Állam betűjelét, illetve külföldi részvétellel működő cég esetében a külföldi lakóhelye (székhelye) szerinti állam betűjelét, a 2. számú mellékletnek megfelelően, valamint a cég adószámát (1),

b) a cég elnevezését (2),

c) a cég rövidített elnevezését (3),

d) a cég idegen nyelvű elnevezését (4),

e) a cég székhelyét (5),

f)[6] a cég telephelyét, ha a telephelyen is történik ügyintézés (6),

g) a fióktelep helyét (7),

h) a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) keltét (8),

i) a cég tevékenységi körét az egységes állami statisztikai rendszerben meghatározott jelöléssel (9),

j) a tevékenység megkezdésének időpontját, illetve a működés megkezdésének időpontját, ha ez utóbbi az alapszabály (társasági szerződés) keltétől (elfogadásától) eltér (10),

k) a cég határozott időtartamú működése esetén a működés befejezésének időpontját (11),

l)[7] a cég vagyonát (a törzstőke, az alaptőke, illetve részjegytőke összegét) és ezen belül a pénzbeli és a nem pénzbeli betét (vagyoni hozzájárulás) értékét (12),

m) a cégjegyzés módját (13),

n) a cégjegyzésre jogosultság korlátozását (14),

o)[8] a cégjegyzésre jogosultak (pl. képviselők, vezető tisztségviselők, igazgató, elnök) nevét és lakóhelyét ( irányítószám, helység, utca, házszám) és tisztségét (15),

p) átalakulás folytán létrejött cég esetében az átalakulás módját (pl. egyesülés), valamint a jogelőd cég nevét és cégjegyzékszámát (16).

(2) Külföldi részvétellel működő cég esetében a megfelelő rovatokban a résztvevő külföldi személy (cég) lakóhelye (székhelye) szerinti állam betűjelét is minden esetben fel kell tüntetni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a 3. §-ban meghatározott rovatok kitöltése során is.

(3)[9] Az (1) bekezdés i) pontja szerinti rovatban csak olyan tevékenységi kör jelölhető meg, amelyet a cég ténylegesen gyakorol. Ha a cégjegyzékben feltüntetett tevékenységi kört a cég nem gyakorolja, vagy a cég a tevékenység gyakorlásával felhagy, köteles a cégbejegyzéstől, illetve a tevékenységi kör folytatásának megszüntetésétől számított harminc napon belül a tevékenységi kör törlését kérni a cégbíróságtól. A tevékenységi kör törlése iránti kérelmet nem kell benyújtani, ha a tevékenység megkezdése vagy folytatása csak ideiglenesen, fontos okból szünetel, és annak gyakorlására legkésőbb hat hónapon belül sor kerül. Közhasznú társaság esetén azt is meg kell jelölni, hogy a felsorolt tevékenységi körök közül melyik a közhasznú tevékenység.

(4) Az (1) bekezdés l) pontjában meghatározott vagyon értékét - vámszabadterületi társaság kivételével - forintban kell meghatározni. A pénzbeli és a nem pénzbeli betét (vagyoni hozzájárulás) értékének (arányának) megváltoztatását csak akkor kell a cégbíróságnak bejelenteni, ha egyben a cég cégjegyzékben nyilvántartott vagyonának (a törzstőkének, az alaptőkének) összege is megváltozik.

(5)[10]

3. § (1) A cég formájának megfelelő különleges adatokat tartalmazó nyomtatványon a kérelmezőnek a megfelelő rovatokban a következő adatokat is fel kell tüntetnie:

a)[11] vállalat esetében:

aa) a vállalat típusát;

ab) a vállalat irányítási formáját;

ac) a felügyelő bizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

b)[12] szövetkezet esetében:

ba) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

bb) felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

c)[13] közkereseti társaság esetében a társaság tagjainak nevét, székhelyét vagy lakóhelyét ( cégjegyzékszám, irányítószám, helység, utca, házszám);

d)[14] gazdasági munkaközösség esetében a tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

e) jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség esetében a gazdasági munkaközösség tevékenységéért felelősséget vállaló jogi személy nevét és székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám, cégjegyzékszám);

f) betéti társaság esetében:

fa)[15] a társaság beltagjainak nevét, székhelyét, vagy lakóhelyét (cégjegyzékszám, irányítószám, helység, utca, házszám),

fb) a társaság kültagjainak nevét, székhelyét vagy lakóhelyét (cégjegyzékszám, irányítószám, helység, utca, házszám),

fc) a társaság kültagjai betétjeinek együttes összegét;

g) egyesülés esetében:

ga) a tagok nevét és székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám, cégjegyzékszám);

gb) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét, illetve székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

gc) a felügyelő bizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

h) közös vállalat esetében:

ha) a közös vállalat tagjainak nevét és székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám, cégjegyzékszám),

hb) a közös vállalat csatlakozó tagja felelősségének korlátozását;

hc) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét, illetve székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

hd) a felügyelő bizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám;)

i) a korlátolt felelősségű társaság esetében:

ia)[16]

ib)[17] a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám),

ic)[18] a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

j) részvénytársaság esetében:

ja) részvényfajták szerint a bemutatóra szóló részvények számát és névértékét;

jb) részvényfajták szerint a névre szóló részvények számát és névértékét;

jc) a kibocsátandó átváltoztatható kötvények számát és névértékét,

jd) a kibocsátandó elővásárlási jogot biztosító kötvények számát és névértékét,

je) a társasági határozatok, valamint a közgyűlési meghívók közzétételének módját,

jf)[19] a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét ( irányítószám, helység, utca, házszám),

jg)[20] a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét (személyi szám, irányítószám, helység, utca, házszám),

jh) a részvénytársaság más társaság közvetlen irányítása alá kerülését;

ji) egyszemélyes részvénytársaság esetében az alapító, illetve az egyedüli részvényes nevét és székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám, cégjegyzékszám);

k)[21] egyéni cég esetében a cégtulajdonos nevét és lakóhelyét (személyi szám, irányítószám, helység, utca, házszám);

l) külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, információs vagy szerviz irodája esetében:

la) a cég nevét és székhelyét (ország, helység, utca, házszám),

lb) a képviselet működését tudomásul vevő, illetve az iroda tevékenységéhez hozzájáruló szerv megnevezését;

lc) a határozat számát és keltét;

ld) a működés időtartamát.

m) egyéb cég esetében:

ma) a cég típusát;

mb) a cég tagjainak nevét (cégét), lakóhelyét, illetve székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám, cégjegyzékszám);

n)[22] közhasznú társaság esetében:

na) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám);

nb) a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám).

o)[23] erdőbirtokossági társulat esetében:

oa) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám),

ob) a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám).

p)[24] vízgazdálkodási társulat esetében:

pa) a társulat típusát (vízitársulat vagy víziközmű-társulat),

pb) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám),

pc) az ellenőrző bizottsági tagok nevét és lakóhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám).

(2) A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, információs és szerviz irodája nevét a nyomtatvány 2. rovatszáma alatt kell feltüntetni.

4. §[25]

5. § Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt a kiegészítő nyomtatványon kell folytatólagosan feltüntetni.

6. §[26]

7. § (1)[27] A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a cég létesítésére vonatkozó okiratnak (alapító, illetve létesítő határozat, szerződés, alapszabály) egy eredeti és két hiteles másolati, összefűzött példányát. A létesítésre vonatkozó okirat hiányában a cég létrejöttének módjára kell utalni.

(2) A bejegyzési kérelemhez eredetiben mellékelni kell a hiteles cégaláírási nyilatkozatokat, továbbá ha a cég létrejöttéhez vagy tevékenységéhez hatósági engedély szükséges, azt is.

(3)[28] Ha a cég szervezeti egyesüléssel jön létre, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a Gazdasági Versenyhivatal előzetes engedélyét vagy a cég nyilatkozatát, amely szerint a cég alapításához nincsen szükség az 1990. évi LXXXVI. törvény V. fejezete szerinti engedélyre.

(4) Az egyéb okiratokat hiteles másolatban is mellékelni lehet. A bejegyzést kérő a másolatban is benyújtható okiratot - annak eredeti példánya felmutatásával - egyszerű másolatban is csatolhatja. Ebben az esetben a cégbíróság igazolja, hogy a másolat az eredetivel megegyezik.

(5)[29] A bejegyzési kérelemhez csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását, valamint - jogszabály által előírt esetben - mellékelni kell a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását.

(6) A cég létesítésére vonatkozó okirat és a hiteles cégaláírási nyilatkozat egy eredeti példányát az iratoknál kell tartani, míg a további (hiteles másolati) példányait - bejegyzési záradékkal ellátva - a kérelmezőnek kézbesíteni kell.

(7) A cég létesítésére vonatkozó okiratból legfeljebb öt, a hiteles cégaláírási nyilatkozatból legfeljebb tíz példányt lehet illetékmentesen záradékkal kiadni. Ennél több példány kiadása esetén példányonként a hiteles másolatnak megfelelő illetéket kell megfizetni.

7/A. §[30] § A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell:

a)[31] a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság (ellenőrző bizottság) és a könyvvizsgáló megválasztásáról szóló (taggyűlési, közgyűlési stb.) jegyzőkönyvet;

b)[32] a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a szövetkezet, valamint az erdőbirtokossági társulat tisztségviselői, illetve a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát;

c) a vezető tisztségviselő képviseleti jogának egyes ügyekre vagy ügycsoportokra vonatkozó átruházásáról szóló okiratot;

d)[33] a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény hatálya alá tartozó cég esetében a cég igazolását arról, hogy melyik gazdasági kamara tagjává válik, illetve melyik gazdasági kamarát választja.

e)[34] az adószám, valamint a társadalombiztosítási folyószámlaszám meglétét igazoló okiratot.

7/B. §[35]

8. § Gazdasági társaság esetében a kérelemhez mellékelni kell:

a)[36] a gazdasági társaság cégnyilvántartásban szereplő tagjának három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ha a tag cégjegyzékét nem az a cégbíróság vezeti, amelyhez a kérelmet benyújtották,

b) a külföldi cég részvételével működő gazdasági társaságoknál a külföldi cég cégkivonatát (vagy annak hitelesített másolatát), valamint a cégkivonat magyar nyelvű hitelesített fordítását, illetve annak igazolását - hitelesített fordításban -, hogy a céget hazai joga szerinti vállalati (gazdasági) nyilvántartásba vették,

c) a nem pénzbeni hozzájárulásként (apportként) a gazdasági társaság tulajdonába adott vagy egyéb jogcímen rendelkezésére bocsátott ingatlan tulajdoni lapjának másolatát,

d) ha a gazdasági társaság átalakulással jött létre:

da) az átalakulási tervet (egyesülési, szétválási okiratot),

db)[37] a vagyonmérleg-tervezetet, illetve arról a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését,

dc)[38] az átalakulási terv és a vagyonmérleg-tervezet elfogadásáról szóló határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet,

dd) az átalakulásra vonatkozó döntés közzétételének igazolására szolgáló okiratokat (lappéldányt).

e)[39]

9. §[40]

10. § (1) A kérelemhez az egyes cégformák szerint mellékelni kell:

a) egyesület vállalata esetében az egyesület alapszabályának egy példányát;

b)[41]

c) korlátolt felelősségű társaság esetében:

ca) a tagjegyzéket,

cb) a számlavezető pénzintézet igazolását a készpénz befizetéséről,

cc)[42] az ügyvezetők nyilatkozatát a természetbeni szolgáltatás (apport) rendelkezésre bocsátásáról, illetve az apport értékéről adott könyvvizsgálói véleményt,

cd)

d) részvénytársaság esetében:

da) az alapítási tervezetet,

db) a részvényjegyzési ívet,

dc) az alakuló közgyűlésre való meghívás közzétételének igazolását,

dd) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét és a jelenléti ívet,

de) a számlavezető pénzintézet igazolását az alaptőke alapításkori hányadának befizetéséről,

df) az apport értékéről adott könyvvizsgálói véleményt,

dg)

e)

f)[43] közhasznú társaság esetében:

fa) a tagjegyzéket;

fb) a számlavezető pénzintézet igazolását a készpénz befizetéséről;

fc) az ügyvezetők nyilatkozatát a természetbeni szolgáltatás (apport) rendelkezésre bocsátásáról, illetve az apport értékéről adott könyvvizsgálói véleményt;

g)[44] erdőbirtokossági társulat esetében:

ga) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét és a jelenléti ívet,

gb) a társulat jogi személy tagjainak cégkivonatát, ha a jogi személy tag cégjegyzékét nem az a cégbíróság vezeti, amelyhez a kérelmet benyújtották;

h)[45] vízgazdálkodási társulat esetében:

ha) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét és a jelenléti ívet,

hb) az alapszabály mellékleteként a társulat tagjainak nevét, lakóhelyét vagy székhelyét (irányítószám, helység, utca, házszám).

(2)[46] Az (1) bekezdés ca) és fa) pontjában meghatározott tagjegyzék adatait számítógépen rögzíteni kell.

(3) A részvénytársaság zártkörű alapítása esetén az (1) bekezdés da)-dd) pontjában meghatározott iratok helyett az alapító okiratot kell mellékelni.

(4) Külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, információs és szerviz irodája esetében a kérelemhez mellékelni kell:

a) a képviselet működéséhez szükséges ipari és kereskedelmi minisztériumi határozatot,

b) a külföldi cég cégkivonatát, valamint a cégkivonat magyar nyelvű hitelesített fordítását, illetve hiteles fordításban igazolást arról, hogy a cég a saját államában vezetett nyilvántartásban szerepel.

11. § (1)[47] A bejegyzési kérelem a cégbírósághoz érkezésekor a cégbíróság által a cégiratokról vezetett nyilvántartásban cégjegyzékszámot kap.

(2)[48] A cégiratokról vezetett nyilvántartás rovatai:

a) a cégjegyzékszám,

b) a kezdőirat érkezése,

c) a cég kérelem szerinti elnevezése,

d) az utóirat érkezése,

e) az iratok holléte,

f) a bejegyzés elrendelésének és a cég törlésének időpontja,

g) megjegyzések.

(3) A cégjegyzékszám 10 számjegyű, amelyből az első két szám a cégbejegyzés helyét (a megyét) jelöli, a második két szám a cég formájára utal, a további (hat) szám pedig sorszámként szolgál. A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4)[49] A cégbíróság a cég bejegyzéséről végzéssel határoz. A cégjegyzék a 2. és 3. §-ban foglalt adatok összességét tartalmazza.

(5) -(6)

12. §[50] (1) A változás bejegyzési kérelmet a cég képviselője által aláírt és illetékkel ellátott változás bejegyzési nyomtatványon kell egy példányban előterjeszteni, amelyen a kérelmező valamennyi cégforma esetében a következő adatokat köteles feltüntetni:

a) a cég cégjegyzékszámát;

b)[51] a cég adószámát;

c) a cég nevét;

d) a cég székhelyét.

(2) Ha a változás a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) módosítását is jelenti, a változás bejelentése során e módosítás időpontját is közölni kell.

(3) A nyomtatványon fel kell tüntetni a korábbi (megváltozott) adatot, jogot vagy tényt is, annak a bejegyzés során kapott rovatszámát, valamint az adat, jog vagy tény megváltozásának időpontját, és utalni kell arra, hogy az adat törlését kérik ("TÖ"). Új adat, jog vagy tény bejegyzése csak a rovatban még fel nem használt következő alszámra kérhető, a megfelelő utalással ("ÚJ"). Meg kell jelölni az adat, jog vagy tény hatályosulása kezdő időpontját is.

(4) Egy változás bejegyzési nyomtatványon több adat, jog vagy tény megváltozása is bejelenthető. Ha az összes megváltozott adat feltüntetésére a nyomtatvány nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat a (3) bekezdésben előírt módon a kiegészítő nyomtatványon kell folytatólagosan feltüntetni.

(5)[52] A változás bejegyzési nyomtatványhoz csatolni kell a változást tanúsító okiratokat, valamint a 7. § (5) bekezdése szerinti iratokat. Ha a változás a tagjegyzék adataira vonatkozik, a csatolt tagjegyzék hatályos adatait is - a 10. § (2) bekezdése szerint - a számítógépen rögzíteni kell.

(6) Ha a cégnyilvántartásban szereplő közigazgatási egység, utca nevét jogszabály megváltoztatja, a cég ezt a körülményt a cégbíróságnak köteles bejelenteni. A változást a cégbíróság a cégjegyzéken hivatalból vezeti át.

(7)[53] Közhasznú társaság esetében a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül be kell nyújtani a cégbíróságnak azt a szerződést, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.

(8)[54] A végelszámolás befejezésekor a gazdálkodó szervezet törlése iránti kérelemhez Ctvr-ben előírt okiratokon kívül mellékelni kell az arra vonatkozó igazolásokat is, hogy a gazdálkodó szervezetnek köztartozása nem áll fenn.

13. § (1)[55] A változás bejegyzési nyomtatványon kell a cégnek bejelentenie a következő adatokat is, a megfelelő rovatszámra történő hivatkozással:

a) a cég megszűnéséről szóló határozat meghozatalának időpontját (26);

b) a végelszámolás kezdetének és befejezésének időpontját (27);

c) a csődeljárás kezdetének és befejezésének időpontját (28);

d) a felszámolás kezdetének és befejezésének időpontját (29);

e) a cég átalakulása esetén a jogutód cég nevét és cégjegyzékszámát (30).

(2) A cég felszámolása, illetve végelszámolása esetén a cég elnevezését, "felszámolás alatt", "végelszámolás alatt" toldattal kell használni, illetve azt a változás bejelentése során a 2. rovat változásaként kell feltüntetni. Az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltak közzétételéről nem a cégbíróság, hanem az ügyben eljáró bíróság gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt rovatokkal jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a cégbíróság egészíti ki a cégjegyzéket. A cégbíróság tünteti fel a cég törlésének időpontját és módját is ("a cég kérelemre törölve", illetve "a cég hivatalból törölve").

(4)[56][57] A cégbíróság a cégjegyzéken a cégforma utolsó rovataként - külön rovatszám alatt - közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat alapján feltüntethet olyan, a cégre vonatkozó adatot, jogot vagy tényt (pl. a jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti perindítás, a társasági szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perindítás, végrehajtás elrendelése, hagyatéki eljárás), amelynek a közhiteles nyilvántartás szempontjából jelentősége van. E rovat adatait a Cégközlönyben nem kell közzétenni.

14. §[58] (1) A cégbíróság a változás bejegyzését a változás bejegyzési nyomtatvány alapján, illetve a 13. § (3) bekezdésében meghatározott esetben is, végzéssel rendeli el. A nyilvántartásban a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.

(2)

(3)[59] Kijavító vagy kiegészítő végzés meghozatala esetében a 12. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

14/A. §[60]

15. § (1)[61] A fióktelep bejegyzése iránti kérelmet - ideértve az arra vonatkozó változás bejegyzését is - a cég székhelye szerint illetékes cégbírósághoz kell benyújtani.

(2) Ha a cég bejegyzésekor fióktelep bejegyzését is kérik, a cég székhelye szerint illetékes bíróság számára benyújtott nyomtatványon kívül - a különböző cégbíróságok illetékességi területén található fióktelepek bejegyzéséhez - cégbíróságonként egy-egy példányban kell benyújtani az 1-7. rovatok adatait tartalmazó nyomtatványt, valamint a cég létesítésére vonatkozó okirat egy-egy hiteles másolatát.

(3) A cégbejegyzést követően a fióktelep bejegyzését - mint változást - a változás bejegyzési nyomtatványon kell kérni. A székhely szerint illetékes cégbíróság számára benyújtott változás bejegyzési nyomtatványt egy példányban kell elkészíteni, ez tartalmazza az összes újonnan bejegyzendő fióktelep adatait, valamint az esetleges egyéb változásokat is. A különböző cégbíróságok illetékességi területén található fióktelepek bejegyzéséhez cégbíróságonként egy-egy példányban kell benyújtani 1-7. rovatok adatait tartalmazó nyomtatványt is.

(4) A változás bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a fióktelep létesítésére vonatkozó okirat egy példányát, és annyi további példányát, ahány más cégbíróság illetékességi területén található fióktelep bejegyzését kérik;

b) a cég létesítésére vonatkozó okirat egy példányát, ha a fióktelep nem a cég székhelye szerinti cégbíróság illetékességi területén van.

(5) Ha a fióktelepnek külön képviselője van, a kérelemhez a képviselő megbízását és hiteles cégaláírási nyilatkozatát mellékelni kell. A képviseletre vonatkozó bejegyzéseket is az (1) bekezdés szerint illetékes cégbíróság foganatosítja.

(6) A cégbíróság a kérelmet és mellékleteit megküldi a fióktelep helye szerint illetékes cégbíróságnak. A cég hatályos cégadatait az országos cégnyilvántartó rendszer továbbítja a fióktelep helye szerint illetékes cégbíróságnak.

16. §[62] (1)A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére való áthelyezése esetén a változás elintézésére csak a korábban benyújtott módosítási kérelmeket elbíráló végzések jogerőre emelkedése után kerülhet sor.

(2) Székhelyváltozás esetén a cégbíróság a cégjegyzék összes adatát [11. § (4) bek.] és az egyéb cégiratokat eredetiben küldi meg a cég új székhelye szerint illetékes cégbíróságnak. Ezzel egyidejűleg a cégbíróság a cég nyilvántartásában az áttétel tényét rögzíti.

(3) A cég hatályos cégadatait az országos cégnyilvántartó rendszer továbbítja az új székhely szerint illetékes cégbíróságnak. Az új székhely szerint illetékes cégbíróság a cég iratainak számítógép útján történő átszámozását - az áttételre való utalással - automatikusan elvégzi.

17. §[63] (1) A cégkivonatot és a nyilvános cégiratokat bárki megtekintheti, és azokról saját céljára feljegyzést készíthet. A cégiratokat megtekintők tájékoztatása érdekében a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem esetén a kérelemben foglaltak számítógépen történő rögzítése során a cégbíróságnak azt is fel kell tüntetnie, hogy a bejegyzési eljárás még folyamatban van.

(2) A cégjegyzékről cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadását lehet kérni.

(3) A cégmásolat a cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló és törölt bejegyzést hitelesen tanúsítja.

(4) A cégkivonat a cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló bejegyzést hitelesen tanúsítja.

(5) A cégbizonyítvány - a kérelemtől függően - hitelesen tanúsítja a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt bejegyzéseit, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t).

(6)[64] Hatósági megkeresésre a cégbíróság a nyilvános cégiratokról - a megkereső költségére - másolatot küld. A költségtérítés összegéről külön jogszabály rendelkezik.

18. § (1)[65] A cégről (fióktelepről) betűsoros cégmutatót kell vezetni. A cégmutató a cég elnevezésének, a cég cégjegyzékszámának a feltüntetésére szolgáló, valamint megjegyzés rovatokból áll.

(2) A céget (fióktelepet) abban a betűsorba kell bejegyezni, amelybe az elnevezésének az első szava szerint tartozik.

(3)[66] A céget (fióktelepet) a cégjegyzékbe való bejegyzése iránti kérelemnek a nyilvántartásba való bevezetését követően kell a cégmutatóba oly módon bejegyezni, hogy az egyes bejegyzések megállapíthatóak maradjanak.

(4) Ha a cég elnevezése megváltozik, a korábbi cégnevet a cégmutatóban alá kell húzni és a cég új elnevezését a kezdőszavának megfelelő helyen kell bevezetni a cégmutatóba. A cég új elnevezését a korábbi cégnév melletti ,,megjegyzés'' rovatban is fel kell tüntetni.

(5) A cégmutatóból bárki felvilágosítást kérhet.

19. § A 36.000/1946. (VI. 25.) IM rendelettel elrendelt újraszerkesztést megelőzően használatban volt cégjegyzékekben foglalt - nem törölt - bejegyzéseket fennállónak tekinteni nem lehet.

20. §[67] (1) Az 1990. január hó 1. napját megelőzően bejegyzett cégek, amelyeknek adataiban 1990. január 1. és e rendelet hatálybalépése között változás nem történt, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor kötelesek e rendelet szerinti nyomtatvány kitöltésére, amelynek során már az új adatokat kell a megfelelő rovatszám alatt feltüntetni.

(2) A bejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványnak az 1. § (5) bekezdésében meghatározott elkülönített részében kell utalnia arra, hogy mely adat megváltozására tekintettel kérte a cég az új szabályok szerinti nyilvántartását. A nyomtatványon a változás bejegyzésére vonatkozó illetéket kell megfizetni.

(3) A cégnyilvántartásba bejegyzett oktatói munkaközösség adataiban bekövetkező első változás bejelentésekor a cégbíróság az oktatói munkaközösséget hivatalból az egyéb cég cégformába sorolja be és erre tekintettel a cég hatályos adatait tartalmazó új cégjegyzéket állít ki.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott esetben a cégbíróság a változásról hozott végzés helyett az új (hatályos) cégjegyzék egy példányát kézbesíti a cégnek. Ezt követően a cég korábbi nyilvántartásába újabb bejegyzésnek nincs helye.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt bejegyzett cégek - az (1) bekezdésben meghatározott cégek kivételével - a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor kötelesek a változást bejelentő nyomtatványon feltüntetni azokat az adatokat is, amelyeknek nyilvántartása e rendelet hatálybalépésétől kötelező (pl. a külföldi részvétel jelölése).

(6) E rendelet hatálybalépése előtt bejegyzett cégek - az (1) bekezdésben meghatározott cégek kivételével - a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor kötelesek megjelölni a cégnyilvántartásban szereplő tevékenységi köreik közül azokat, amelyeket ténylegesen folytatnak, e tevékenységeknek a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében feltüntetett számával (1992. január 1-jétől hatályos TEAOR szám) együtt. A ténylegesen nem végzett, illetve EAOR számokkal jelölt tevékenységeket a cégbíróság törli a cégnyilvántartásból.

(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott esetben a változás bejelentése illetékmentesen történik.

21. §[68]

22. § (1) Ez a rendelet 1990. január hó 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a cégjegyzéket még be nem jegyzett cég esetében a cégbíróság állítja ki.

(2) A cégnyilvántartásba bejegyzett polgári jogi társaság, vállalati gazdasági munkaközösség, betéti társulás, valamint gazdasági munkaközösség esetén 1990. január hó 1. napjáig a Gt. 332-334. §-ában foglaltak szerint végrehajtandó módosítást, illetve átalakulást megelőzően benyújtott, de még be nem jegyzett szerződés módosítást nem kell bejegyezni, kivéve ha a cég a módosítás bejegyzése iránti kérelmét írásban megerősíti, mert a bejegyzés teljesítéséhez jogi érdeke fűződik. A be nem jegyzendő szerződésmódosítás adatairól cégigazolást lehet kérni.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a cégjegyzékről és a cégbejegyzésről szóló 6/1985. (XI. 6.) IM rendelet és az ezt módosító 18/1988. (XII. 15.) IM rendelet, valamint a 8/1989. (VII. 20.) IM rendelet és a cégbírósági közlemények közzétételéről és a közzététel díjáról szóló 2/1989. (III. 22.) IM rendelet 6. §-ának (3)-(4) bekezdése és a 8. §-ának utolsó mondata, valamint a 2/1989. (III. 22.) IM rendeletet módosító 7/1989. (VI. 22.) IM rendelet 1. §-a, 2. §-ának (2) bekezdése és 3. §-a, továbbá a cégügyekkel kapcsolatos bírósági ügyvitel szabályairól szóló 110/1986. (IK. 12.) IM utasítás a hatályát veszti.

1. számú melléklet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről szóló 13/1989. (XII. 16.) IM rendelethez

A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatok

a) Annak a megyének a kódszáma, ahol a céget nyilvántartják (a cégjegyzékszám első két száma):

1. Főváros 01

2. Pest megye 13

3. Baranya megye 02

4. Bács-Kiskun megye 03

5. Békés megye 04

6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05

7. Csongrád megye 06

8. Fejér megye 07

9. Győr-Moson-Sopron megye 08

10. Hajdú-Bihar megye 09

11. Heves megye 10

12. Komárom-Esztergom megye 11

13. Nógrád megye 12

14. Somogy megye 14

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15

16. Jász-Nagykun-Szolnok megye 16

17. Tolna megye 17

18. Vas megye 18

19. Veszprém megye 19

20. Zala megye 20

b) Az egyes cégformák kódszámai (a cégjegyzékszám harmadik és negyedik száma):

01 Vállalat

02 Szövetkezet

03 Közkereseti társaság

04 Gazdasági munkaközösség

05 Jogi személy felelősségvállalásával működő gazdsági munkaközösség

06 Betéti társaság

07 Egyesülés

08 Közös vállalat

09 Korlátolt felelősségű társaság

10 Részvénytársaság

11 Egyéni cég

12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, információs vagy szerviz irodája

13 Egyéb cég[69]

14 Közhasznú társaság[70]

15 Erdőbirtokossági társulat[71]

16 Vízgazdálkodási társulat[72]

2. számú melléklet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről szóló 13/1989. (XII. 16.) IM rendelethez

Az államok betűjelei[73]

Afganisztáni Iszlám Állam AF

Albán Szocialista Köztársaság AL

Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság DZ

Amerikai Egyesült Államok US

Amerikai Samoa AS

Amerikai Virgin-szigetek

Északi-Mariana-szigetek

Guam US

Midway-szigetek

Palau

Puerto Rico

Wake-szigetek

Andorrai Völgység AD

Angolai Köztársaság AO

Antigua és Barbuda AG

Argentín Köztársaság AR

Ausztrál Államszövetség AU

Antarktiszi Terület

Ashmore- és Cartier-szigetek

Heard- és McDonald-sziget

Karácsony-sziget

Kókusz-szigetek AU

Korall-tengeri-szigetek

Lord How és Ball's Pyramid

Macquarie-szigetek

Norfolk

Azerbajdzsán Köztársaság AZ

Bahamai Köztársaság BS

Bahrein Állam BH

Bangladesi Népi Köztársaság BD

Barbados BB

Belga Királyság BE

Belize BZ

Benini Köztársaság BJ

Bhutani Királyság BT

Bissau-Guineai Köztársaság GW

Bolgár Köztársaság BG

Bolíviai Köztársaság BO

Bosznia-Hercegovina Köztársaság XB

Botswanai Köztársaság BW

Brazil Szövetségi Köztársaság BR

Brunei Darussalam Állam BN

Burkinai Köztársaság HV

Burundi Köztársaság BI

Chilei Köztársaság CL

Ciprusi Köztársaság CY

Comore Iszlám Szövetségi Köztársaság KM

Costa Ricai Köztársaság CR

Csád Köztársaság TD

Cseh Köztársaság CZ

Dán Királyság

Feröer-szigetek DK

Gröndland

Dél-afrikai Köztársaság ZA

Dominikai Közösség DM

Dominikai Köztársaság DO

Dzsibuti Köztársaság DJ

Ecuadori Köztársaság EC

Egyenlítői Guineai Köztársaság GQ

Egyesült Arab Emírségek AE

Egyiptomi Arab Köztársaság EG

Elefántcsontparti Köztársaság CI

Eritrea ER

Etióp Népi Demokratikus Köztársaság ET

Észt Köztársaság EE

Fehérorosz Köztársaság BY

Fidzsi Köztársaság FJ

Finn Köztársaság FI

Francia Köztársaság FR

Francia Déli TerületekFR

Francia Guyana GF

Francia Polinézia FR

Guadeloupe FR

Martinique MQ

Mayotte FR

Réunion RE

Saint Pierre és Miguelon FR

Új-Kaledónia NC

Wallis és Futuna FR

Fülöp-szigeteki Köztársaság PH

Gaboni Köztársaság GA

Gambiai Köztársaság GN

Ghanai Köztársaság GH

Görög Köztársaság GR

Grenada GD

Grúz Köztársaság GE

Guatemalai Köztársaság GT

Guineai Köztársaság GN

Guyanai Szövetkezeti Köztársaság GY

Haiti Köztársaság HT

Holland Királyság NL

Holland Antillák AN

Hondurasi Köztársaság HN

Horvát Köztársaság HR

Indiai Köztársaság IN

Indonéziai Köztársaság ID

Ír Köztársaság IE

Iraki Köztársaság IQ

Iráni Iszlám Köztársaság IR

Izlandi Köztársaság IS

Izrael Állam IL

Jamaica JN

Japán JP

Jemeni Köztársaság YE

Jordánia Hasemita Királyság JO

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság YU

Kambodzsa KH

Kameruni Köztársaság CM

Kanada CA

Katar Állam QA

Kazah Köztársaság KZ

Kenyai Köztársaság KE

Kínai Népköztársaság CN

Kirgiz Köztársaság KG

Kiribati Köztársaság KI

Kolumbiai Köztársaság CO

Kongói Köztársaság CG

Koreai Köztársaság KR

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság KP

Közép-afrikai Köztársaság CF

Kubai Köztársaság CU

Kuvait Állam KW

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság LA

Lengyel Köztársaság PL

Lesothói Királyság LS

Lett Köztársaság LV

Libanoni Köztársaság LB

Libériai Köztársaság LR

Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség LY

Liechtensteini Fejedelemség LI

Litván Köztársaság LT

Luxemburgi Nagyhercegség LU

Madagaszkári Köztársaság MG

Magyar Köztársaság HU

Malajziai Államszövetség MY

Malawi Köztársaság MW

Maldív Köztársaság MV

Mali Köztársaság ML

Marokkói Királyság MA

Marshall-szigeteki Köztársaság MS

Mauritániai Iszlám Afrikai és Arab Köztársaság MR

Mauritiusi Köztársaság MU

Máltai Köztársaság MT

Mexikói Egyesült Államok MX

Mikronéziai Szövetségi Államok MK

Moldovai Köztársaság MD

Monacói Hercegség MC

Mongólia MN

Mozambiki Köztársaság MZ

Myanmari Államszövetség BU

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság GB

Anguilla GB

Bermuda BM

Brit Antarktiszi Terület GB

Brit Indiai-óceáni Terület GB

Brit Virgin-szigetekGB

Csatorna-szigetek GB

Falkland-szigetek FK

Gibraltár GI

Hongkong HK

Kajmán-szigetek GB

Man GB

Monserrat MS

Pitcairn-szigetek GB

Szent Ilona GB

Turks- és Caicos-szigetek GB

Namíbia NA

Naurui Köztársaság NR

Nepáli Királyság NP

Németországi Szövetségi Köztársaság DE

Nicaraguai Köztársaság NI

Nigeri Köztársaság NE

Nigériai Szövetségi Köztársaság NG

Norvég Királyság NO

Svalbard (Spitzbergák) NO

Nyugat-Szamoai Független Állam WS

Olasz Köztársaság IT

Ománi Szultánság OM

Oroszországi Föderáció RU

Osztrák Köztársaság AT

Örmény Köztársaság AM

Pakisztáni Iszlám Köztársaság PK

Panamai Köztársaság PA

Paraguai Köztársaság PY

Pápua-Új-Guniea Független Állam PG

Perui Köztársaság PE

Portugál Köztársaság PT

Azori-szigetek PT

Macau MO

Madeira PT

Románia RO

Ruandai Köztársaság RW

Saint Cristopher és Nevis Államszövetség CS

Saint Lucia LC

Saint Vincent és Grenadine VC

Salamon-szigetek SB

Salvadori Köztársaság SV

San Marinói Köztársaság SM

Sao Tomé és Principe Demokratikus Köztársaság ST

Seychelle Köztársaság SC

Sierra Leonei Köztársaság SL

Spanyol Királyság

Ceuta ES

Melilla

Sri Lankai Demokratikus Szocialista Köztársaság LK

Suriname Köztársaság SR

Svájci Államszövetség CH

Svéd Királyság SE

Szaúd-arábiai Királyság SA

Szenegáli Köztársaság SN

Szingapúri Köztársaság SG

Szíriai Arab Köztársaság SY

Szlovák Köztársaság SK

Szlovén Köztársaság SI

Szomáli Demokratikus Köztársaság SO

Szudáni Köztársaság SD

Szváziföldi Királyság SZ

Tadzsik Köztársaság TJ

Tanzániai Egyesült Köztársaság TZ

Thaiföldi Királyság TH

Togói Köztársaság TG

Tongai Királyság TO

Török Köztársaság TR

Trinidad és Tobago Köztársaság TT

Tunéziai Köztársaság TN

Tuvalu TV

Türkmenisztán TM

Ugandai Köztársaság UG

Új-Zéland

Cook-szigetek

Niue NZ

Ross Függő Terület

Tokeleau-szigetek

Ukrajna UA

Uruguayi Keleti Köztársaság UY

Üzbég Köztársaság UZ

Vatikánvárosi Állam VA

Vanuatu Köztársaság VU

Venezuelai Köztársaság VE

Vietnami Szocialista Köztársaság VN

Zaire Köztársaság ZR

Zambiai Köztársaság ZM

Zimbabwei Köztársaság ZW

Zöld-foki Köztársaság CV

Kínai Köztársaság (Tajvan) TW

Macedónia (volt Jugoszláv Köztársaság) XM

Montenegro (Crna Gora) XC

Szerbia XS

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. § (1) és (5) bekezdése a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 1 §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. § (3) bekezdése a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdésének megfelelő szöveg.

[3] Az 1. § (6) bekezdését a 18/1995. (IX. 15.) IM rendelet 12. § -ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[4] A 2. (1) bekezdésének a), k) és p) pontjai, valamint (2)-(4) bekezdése a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 2. § (1) bekezdésének a) pontja a 18/1993. (XII. 26.) Im rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 2. § (1) bekezdésének f) pontjából a "ha a cégnek nincs székhelye, illetve" szövegrészt a 14/1995. (VII. 12.) IM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[7] A 2. (1) bekezdésének (1) pontja a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 2 §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 2. § (1) bekezdése o) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 18/1990. (VIII. 1.) AB határozata megsemmisítette.

[9] A 2. (3) bekezdésének harmadik mondatát a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[10] A 2. § (5) bekezdését a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[11] A 3. § (1) bekezdésének a), g), h) , j), l), m) pontja a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[12] A 3. § (1) bekezdésének b) pontja a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg

[13] A 3. § (1) bekezdés c) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozata alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.

[14] A 3. § (1) bekezdés d) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozata alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.

[15] A 3. (1) bekezdés fa) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozat alkotmányellenesség miatt megsemmisítette. Az fb) pontban a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezés a 11(1990. (V. 1.) AB határozat kifejezett utalása hiányában is értelemszerűen megsemmisítettnek tekintendő.

[16] A 3. § (1) bekezdésének ia) pontját a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[17] A 3. § (1) bekezdés ib) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozat alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.

[18] A 3. § (1) bekezdés ic) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozat alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.

[19] A 3. § (1) bekezdés if) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozat alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.

[20] A 3. § (1) bekezdés jg) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozat alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.

[21] A 3. § (1) bekezdés k) pontjának a személyi szám feltüntetését előíró rendelkezését a 11/1990. (V. 1.) AB határozat alkotmányellenesség miatt megsemmisítette.

[22] A 3. § (1) bekezdésének n) pontját a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

[23] A 3. § (1) bekezdésének o) pontját a 9/1994. (VII. 8.) IM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

[24] A 3. § (1) bekezdésének p) pontja a 18/1995. (IX. 15.) IM rendelet 10. §-ának (1) bekezdése szerint kiegészített szöveg.

[25] A 4. §-t a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[26] A 6. §-t a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[27] A 7. § (1) bekezdése a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

[28] A 7. § (3) és (5) bekezdését beiktatta és a korábbi (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre a (4)-(5) bekezdés számozását (6)-(7) bekezdésre módosította a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 4. §-a. Utóbb a (+) bekezdést a 8/1996. (X. 2.) IM rendelet 1. §-a újból megállapította. Hatályba lép 1997. január 1-jével.

[29] A 7. § (5) bekezdése a 14/1995. (VII. 12.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[30] A 7/A. §-t a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

[31] A 7/A. § a) pontja a 18/1995. (IX. 25.) IM rendelet 10. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[32] A 7/A. § d) pontját a 9/1994. (VII. 8.) I rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[33] A 7/A. § d) pontját 9/1994. (VII. 8.) IM rendelet 2. §-ának

[34] A 7/A. § c) pontját a 8/1996. (X. 2.) IM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

[35] A 7/B. §-t. a 1471995. (VII. 12.) I rendelet 5. §a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[36] 8. § a) pontja a 14/1995. (VII. 12.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[37] A 8. § db) pontja a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdésnek a) pontjával módosított szöveg.

[38] A 8. § dc) pontja 18/1993. (XII. 26.) I rendelet 13. §-a (2) bekezdésének a) pontjával módosított szöveg.

[39] A 8. § e) pontját a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[40] A 9. §-t a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte

[41] A 10. § (1) bekezdésének b), cd), dg), c) pontjait a 18/1993.(XII. 26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[42] A 10. § (1) bekezdésének cc) pontja a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[43] A 10. § (1) bekezdésének f) pontját a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

[44] A 10. § (1) bekezdésének g) pontját a 9/1994. (VII. 8.) IM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

[45] A 10. § (1) bekezdésének h) pontját a 18/1995. (IX. 15.) I rendelet 10. § (2)

[46] A 10 § (2) bekezdése a 18/1993. (XII. 26.) I rendelet 5. §-ának (3) bekezdése a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 5. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[47] A 11. § (1)-(4) bekezdése a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet

[48] A 11. § (2) bekezdésének utolsó mondatát és (5)-(6) bekezdését a 16/1991. (XI. 30.) I rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[49] A 11. § (4) bekezdésének utolsó mondata 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

[50] A 12. § a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

[51] A 12. § (1) bekezdésének b) pontjából a zárójelben lévő szövegrészt a 18/1993. (XII. 26.) I rendelet 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[52] A 12. § (5) bekezdésének utolsó mondatát a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Az (5) bekezdésben az "igazolást" szövegrész helyébe a 14/1995. (VII. 12.) IM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében "iratokat " szövegrész lép.

[53] S 12. § (7) bekezdését a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

[54] A 12. § (8) bekezdését a 8/1996. (X. 2.) IM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

[55] A 13. § (1)-(2) bekezdése a 8/1996. (X. 2.) IM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[56] A 13. § (4) bekezdése a 14/1995. (VII. 12.) I rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Utóbb a (4) bekezdés második mondatát a 8/1996. (X. 2.) IM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése módosította.

[57] A Magyar Közlöny 1996. évi 85. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

[58] A 14.§ a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

[59] A 14. § (2) bekezdését a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[60] A 14/A. §-t a 14/1995. (VII. 12.) IM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[61] A 15. § a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

[62] A 16. § a 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

[63] A 17. §. (1) bekezdését megállapította és a (6) bekezdést beiktatta a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 11. §-a. A bekezdés utolsó mondatát a 14/1995. (VII. 12.) IM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

[64] A 17.§ (6) bekezdésének második mondatát a 11/1993. (V. 28.) IM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. A bekezdést második mondattal kiegészítette a 14/1995. (VII. 12.) IM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése.

[65] A 18. § (1) bekezdése a 16/1991. (XI 30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdésének megfelelő szöveg.

[66] A 18. § (3) bekezdése a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdésének megfelelő szöveg.

[67] A 20. a 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

[68] A 21. §-t a 16/1991. (XI.30.) IM rendelet 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[69] A 16/1991. (XI. 30.) IM rendelet 13. §-ával kiegészített szöveg.

[70] A 18/1993. (XII. 26.) IM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

[71] A 15. pontot 9/1994. (VII. 8.) IM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Utóbb 15. pontot beiktató 5 § (1) bekezdését a 18/1995. (IX. 15.) IM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[72] A 18./1995. (IX. 15.) IM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe.

[73] A 2. számú melléklet a 9/1994. (VII. 8.) IM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével, valamint mellékletével megállapított szöveg.

Tartalomjegyzék