87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Étv.) 12. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

(Étv. 1. §-ához)

1. §

(1)[1] Annál, aki az életjáradékra irányuló igényét munkaképességének legalább 67 százalékban történő elvesztésére [Étv. 1. § b) pont] alapozza, de munkaképesség-csökkenésének 1991. december 31-i fennállását okirattal nem tudja igazolni, a munkaképesség-csökkenés mértékét az orvosszakértői szerv (a továbbiakban: szakértői bizottság) állapítja meg.

(2) A kárpótlásra jogosult munkaképességének az elbírálására és az eljárásra a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvénynek (a továbbiakban: T.) a rokkantsági nyugdíjat igénylők rokkantságának a vizsgálatára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3)[2]

(4)[3] Az, aki 1991. december 31-én rokkantság, illetőleg munkaképtelenség címén társadalombiztosítási ellátásban részesült, illetőleg, akit a szakértői bizottság 1991. december 31-ére nézve bármilyen jogcímen rokkantnak nyilvánított, az Étv. 1. §-ának b) pontja szerinti jogosultságát az előzőeket bizonyító határozattal vagy szakvéleménnyel is igazolhatja. Az 1991. december 31-e utáni állapotváltozás a jogosultságot nem érinti.

(Étv. 2. §-ához)

2. §[4]

Az életjáradék megállapításának alapjául szolgáló kárpótlási jegy névértékén az életjáradék iránti igény bejelentésének napját magában foglaló hónapra érvényes, a kárpótlási hatóság által közzétett, kamattal növelt névértéket kell érteni [a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 5. § (5) bekezdés].

(Étv. 3. §-ához)

3. §

(1) A lakóhely szerint illetékes a társadalombiztosítási igazgatási szerv (a továbbiakban: igazgatóság) az írásban előterjesztett igényt az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával bírálja el, ideértve azoknak a nyugdíjasoknak az igényét is, akiknek az ellátását más szerv állapította meg.

(2)[5] A nyomtatványt a kárpótlási hatóság az Étv. 1. §-ának a) pontjában meghatározott feltétellel rendelkezőknek a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozattal együtt megküldi. A legalább 67 százalékos munkaképesség-csökkenés alapján életjáradékot igénylő kérésére a nyomtatványt az igazgatóság is kiadhatja.

(3) Az igénybejelentésen meg kell jelölni a kárpótlási jegynek azt a névértékét - eredeti címletezés és darabszám szerint -, amelynek ellenében a jogosult az életjáradékot igényli.

(4) A kárpótlási jegy felvételére jogosító határozatról készült másolat hitelességét az igazgatóság is igazolhatja.

(5)[6] Ha a jogosult állandó lakóhelye külföldön van, a megállapításra a fővárosi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága az illetékes, a folyósításnál pedig a nyugdíjra vonatkozó szabályok az irányadók.

(Étv. 5. §-ához)

4. §

(1) Ha a jogosult az életjáradék megállapítására irányuló igénybejelentésben és az életjáradékot megállapító határozatban megjelölt névértéknél kisebb vagy nagyobb névértékben ruházott át kárpótlási jegyet az őt saját jogon megillető kárpótlási jegyből (Étv. 1. §) az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóságra (a továbbiakban: OTF), az első fokon eljáró igazgatóság a megállapító határozatot az életjáradék új összegére kiegészíti.

(2) A kárpótlási jegy átruházása után az életjáradék iránti igényt módosítani, illetőleg visszavonni nem lehet. Az átruházott kárpótlási jegy a jogosult halála esetén sem követelhető vissza, függetlenül attól, hogy az életjáradék folyósításra került-e, illetőleg azt mennyi ideig folyósították.

(3) A kárpótlási jegy átruházását igazoló okirat egy példányát át kell adni a jogosultnak.

(4) Az Étv. 5. §-a (2) bekezdésében meghatározott átruházás során az igazgatóság az OTF nevében jár el.

(5)[7] Az életjáradék folyósítása a nyugdíjfolyósító szerv feladata.

(6)[8] Az életjáradékot a nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjak folyósításával egyidejűleg, megkülönböztetett módon, havonta utólag folyósítja.

(Étv. 6. §-ához)

5. §

Az OTF a kárpótlási jegyek életjáradékra váltására irányuló eljárásban a kárpótlási jegyek átvételével, kezelésével értékpapír forgalmazására jogosult más szervet megbízhat.

(Étv. 7. §-ához)

6. §[9]

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának költségeit az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. megelőlegezheti.

(Étv. 8. §-ához)

7. §

A fel nem vett életjáradék a hagyaték tárgyát képezi.

(Étv. 13. §-ához)

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Módosította a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 18. § bb) pontja. Hatályos 2007.08.15.

[4] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[5] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[7] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította az 1995. évi XXXIX. törvény 70. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.06.16.

Tartalomjegyzék