125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről

1. § (1) A rendelet hatálya az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben (a továbbiakban: szakképzés) részt vevő személyekre (a továbbiakban: jelölt), az őket a szakképzésük ideje alatt foglalkoztatókra (a továbbiakban: munkáltató), valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116. §-ának (3) bekezdése szerinti felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) terjed ki.

(2) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés (a továbbiakban: szakképesítés) megszerzésének feltételeit az egészségügyi miniszter rendelete tartalmazza.

(3) A szakképzés az egészségügyi miniszter által meghatározott időtartamú, munkavégzésre irányuló jogviszonyban (a továbbiakban: munkaviszony) eltöltött törzsképzési és szakgyakorlati időből áll.

2. § (1)[1] Szakképesítéssel még nem rendelkező jelöltek első szakképesítése megszerzésének törzsképzési ideje tartamára a magyar állampolgárok, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, a hontalanként, menekültként elismert személyek, valamint a bevándorolt és a letelepedett jogállású személyek részére az állam központi gyakornoki rendszert működtet, melynek fedezetét - a költségtérítéses képzés kivételével - az Egészségügyi Minisztérium fejezet éves költségvetési előirányzataiban biztosítja.

(2)[2] A szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerben az (1) bekezdésben meghatározott személyek a szakfogorvos és a szakgyógyszerész szakképzettség megszerzésére irányuló képzést az államilag finanszírozott képzési forma mellett - az egészségügyi miniszter által meghatározott keretszámban - költségtérítéses formában is - elvégezhetik. A költségtérítéses képzésben való részvétel - e rendeletben nem szabályozott - feltételeiről a felsőoktatási intézmény a felvételt nyert személlyel megállapodást köt.

(3)[3] Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli személyek a törzsképzésben térítés ellenében akkor vehetnek részt, ha az adott szakon a meghirdetett helyeket az (1) bekezdésben felsorolt személyek az adott év december 31-éig nem töltik be. A felsőoktatási intézmény a képzésben való költségtérítéses részvételről megállapodást köt.

(4)[4] A központi gyakornoki rendszer célja, hogy

a) elősegítse az egészségügyi ellátás biztosításához szükséges számú és szakmai végzettségű szakember képzését,

b) lehetővé tegye az egészségpolitikai fejlesztések megvalósításához szükséges humánerőforrás biztosítását a prioritások figyelembevételével,

c) elősegítse a regionális ellátási szükséglethez igazodó személyi feltételek megvalósítását, az ellátás szakmai színvonalának területi kiegyenlítését,

d) biztosítsa a felsőoktatási intézmény és az általa a szakképzésre akkreditált képzőhelyen folytatott, magas szintű, országosan egységes strukturált programok egymásra épülő rendszerén keresztül megvalósuló, magas szintű szakemberképzés kialakítását.

(5)[5] A felsőoktatási intézmény az akkreditált képzőhellyel a gyakorlati képzés költségeinek megtérítéséről megállapodást köt.

3. §[6] A szakképzésbe felvételét kérő személy felvételre az általa választott hazai felsőoktatási intézménybe jelentkezik. A központi gyakornoki rendszerben résztvevő jelölt az Egészségügyi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott törzsképzést legfeljebb 26 hónapig veheti igénybe.

4. § (1)[7] A felsőoktatási intézmény az egészségügyi miniszter által számára meghatározott és évente március 31-éig közzétett keretszámban és szakon hirdet felvételt államilag finanszírozott és költségtérítéses forma szerinti megosztásban a törzsképzésben való részvételre.

(2)[8] A szakképzésbe az a jelölt kerülhet be, aki

a) a hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, a külön jogszabály szerint elismert, a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik,

b)

c) a felvételi eljárás során megfelelő eredményt ért el,

d) külön jogszabály előírása esetén kamarai tagságát, és

e) a megfelelő országos nyilvántartásba történt felvételét igazolja.

(3)[9] A szakképzés törzsképzési idejére az 1. § (1) bekezdés szerinti jelölt központi gyakornoki minőségben közalkalmazotti jogviszonyt létesít a felsőoktatási intézménnyel, a szolgálati viszonyban álló kivételével, aki a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. év XLIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó katonai szervezetnél szolgálati viszonyban áll. A központi gyakornok illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján, az illetménytáblában meghatározott mértékben kerül megállapításra. Juttatásait a Kjt. alapján, a képzőhelyen hasonló beosztásban dolgozók részére járó egyéb juttatások alapulvételével kell megállapítani.

(4) A központi költségvetés a központi gyakornokot a Kjt. alapján kötelezően megillető illetmény és az illetménnyel összefüggő járulékok megfizetését biztosítja.

(5)[10] A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók azokra a jelöltekre, akik a törzsképzést költségtérítéses formában végzik.

5. § (1) A központi gyakornoki idő alatt a jelöltnek teljesítenie kell a törzsképzési idő előírt programját és a részvizsgákat.

(2)[11] A központi gyakornoki idő a (3) bekezdésben foglalt kivétellel csak méltányolható okból, a felsőoktatási intézmény által meghatározott időtartamra szakítható meg. A méltányolható ok elfogadásáról a felsőoktatási intézmény dönt.

(3)[12] A központi gyakornoki idő tudományos munka, illetve a 10 éven aluli gyermek ápolása, gondozása miatt munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszak teljes időtartamára megszakítható.

(4) Ha a törzsképzési idő alatt a jelölt a képzési időszak jogszabályban előírt feltételeit nem teljesíti, és közalkalmazotti jogviszonyának határozott ideje letelt, központi gyakornokként tovább nem foglalkoztatható. Ha a jelölt a törzsképzés feltételeit méltányolható ok miatt csak részben teljesíti, a felsőoktatási intézmény egy részképzési elemnek a szakgyakorlat ideje alatt történő teljesítését engedélyezheti. A méltányolható ok elfogadásáról a felsőoktatási intézmény dönt.

(5) Az ismételt részképzés teljesítéséhez a jelölt a felsőoktatási intézmény által - az egészségügyi miniszterrel egyetértésben - megállapított képzési költségét megfizetni köteles.

(6)[13]

6. §[14] (1) A képzés ideje alatt az elsajátítani kívánt szakképzettség speciális szakmai tevékenységének végzéséhez a jelölt megfelelő felügyeletét megszerzett ismereteitől függően biztosítani kell.

(2) Akkreditált képzőhelyről a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó jelölt szakképzésre nem akkreditált képzőhelyre is kirendelhető felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenység ellátására.

7. §[15] Ha a jelölt a központi gyakornoki idő alatt a kötelezettségeit nem teljesíti, azok pótlásáig a szakgyakorlat további feltételeinek teljesítését nem kezdheti meg. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell azokra a jelöltekre is, akik a törzsképzést költségtérítéses formában végzik.

7/A. §[16]

8. § (1)[17] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, központi gyakornok foglalkoztatására első alkalommal 1999. október 1. napjától az általános orvosi és fogorvosi oklevéllel rendelkezők tekintetében, a 4. § (2) bekezdésének c) pontjában szabályozott felvételi eljárásra első alkalommal a 2001/2002-es tanév lezárását követően központi gyakornoknak jelentkezők esetén kerül sor.

(2)[18] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 93/16/EGK irányelve (1993. április 5.) az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, 24. cikk;

b) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a felvételi eljárás szabályait, valamint a képzőhelyek akkreditálásának feltételeit rendeletben szabályozza.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.10.28.

[2] Beiktatta a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.28.

[3] Számozását módosította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.28.

[4] Számozását módosította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.28.

[5] Számozását módosította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.28.

[6] Megállapította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.10.28.

[7] Megállapította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.10.28.

[8] Módosította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.10.28.

[9] Megállapította az 52/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.04.17.

[10] Beiktatta a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.10.28.

[11] Megállapította az 52/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2003.04.17.

[12] Megállapította a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2005.02.20.

[13] Hatályon kívül helyezte a 195/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.10.27.

[14] Megállapította az 52/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2003.04.17.

[15] Megállapította a 280/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.10.28.

[16] Hatályon kívül helyezte a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2005.02.20.

[17] Módosította a 195/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.10.27.

[18] Megállapította a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.