236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A szabálysértési ügyben eljáró, illetve a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a nyilvántartás részére a Kpt. 5. § (2) bekezdésében előírt adatközlést a 2. számú melléklet szerinti adatlapon vagy közvetlen (on-line) kapcsolat útján teljesíti.

(2) A bíróság az adatszolgáltatást a határozatának megküldése helyett az (1) bekezdésben meghatározott módon is teljesítheti.

(3)[2] A helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság az adatszolgáltatást a helyszíni bírság kiszabásáról kiállított formanyomtatványnak (a továbbiakban: formanyomtatvány) a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság útján történő megküldésével teljesíti.

(4)[3]

2. §

(1)[4] A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) az adatközlést követő öt napon belül nyilvántartásba veszi a beérkező adatot, ezzel egyidejűleg értesíti az ügyfelet, ha a Kpt. 3. § (3) bekezdése alapján az értesítési kötelezettség a Nyilvántartót terheli, vagy ha a nyilvántartásban szereplő pontok száma a 13-at elérte vagy meghaladta.

(2) A Kpt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti értesítésnek tartalmaznia kell az eljáró bíróság ügyszámát, a cselekménynek a bíróság határozatában szereplő minősítését, valamint a cselekményhez rendelt pontok számát.

3. §

(1)[5] A Kpt. 7. §-ában meghatározott pontszám elérése esetén a Nyilvántartó az eljáró bíróság, hatóság adatközlésének nyilvántartásba vételét követő három napon belül a vezetői engedély visszavonása céljából tájékoztatja az érintett lakóhelye (tartózkodási helyre) szerint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal).

(2)[6] A Kpt. 7. §-ának (1) bekezdése alapján hozott határozat - az általános tartalmi elemeken túl - tartalmazza a vezetői engedély visszavonásának alapját képező összpontszámot, az egyes ügyekben eljáró bíróság, hatóság határozatának (elismervénynek) ügyszámát (sorszámát), a határozat (elismervény) keltét, az elkövetett cselekmények megnevezését és a hozzájuk rendelt pontok számát, valamint a visszavont vezetői engedély típusát, azonosító jelét és a leadására nyitva álló határidőt.

4. §

(1)[7] Az önkéntes utánképzést tanúsító igazolás engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezése esetén az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján a nyilvántartásban lévő összpontszámból kell a Kpt. 9. § (1) bekezdésében előírt csökkentést elvégezni. A csökkentést követően maradt pontszámról a Nyilvántartó értesíti az ügyfelet.

(2) Az utánképzésről szóló igazolás alapján a Nyilvántartó a nyilvántartott pontszámok csökkentését a legkorábban nyilvántartásba vett pontok vonatkozásában, a pontok nyilvántartásba vételének sorrendjében érvényesíti. Amennyiben a pontok csökkentésére a nyilvántartásban soron következő pontok számának megbontásával kerülhet sor, a maradó pontok elévülésére a Kpt. 6. §-a (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

(3)[8] A Nyilvántartó az elektronikus úton beérkezett, önkéntes utánképzést tanúsító igazolás alapján legfeljebb három napon belül gondoskodik az előéleti pontok csökkentéséről.

5. §

(1)[9] A határozattal visszavont vezetői engedély átvételét, illetve visszaadását a járási hivatal végzi.

(2)[10]

(3)[11] Az ügyfél kérelmére a járási hivatal haladéktalanul intézkedik a vezetői engedély visszaadására, ha annak jogszabályban meghatározott feltételi fennállnak.

5/A. §[12]

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes

a) szabálysértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1. számú melléklet,

b) közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1/A. számú melléklet

tartalmazza.

5/B. §[13]

Az 1. számú melléklet 2012. április 15-ig hatályos 1001, 1506 és 1507 kódszám alatt meghatározott tényállásaihoz rendelt pontszámokat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (4) bekezdésére figyelemmel a 2012. április 15-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell.

5/C. §[14]

Az 1. számú melléklet 2021. május 13. napjáig hatályos 07 kódszám alatt meghatározott tényállásához rendelt pontszámot a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 4. §-ára figyelemmel a 2021. május 14-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell.

6. §

Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez[15]

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

[16]
ABC
1KódszámTényállásPontszám
210Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:
31002Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése;6
412A közúti közlekedés rendjének megzavarása;
51201A közúti közlekedés rendjének megzavarása;5
61202A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés
okozása esetén;
6
713Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású
jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve
a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező
részére);
5
815Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül,
amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem
sorolható:
91502Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(a továbbiakban: KRESZ) 29. §];
3
101503Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)-(4) bek.];3
111504Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése
autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban
[KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.];
6
121505Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek
metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül
[40. § (5) bek. d) pont];
2
131506Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-
átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont];
6
141507Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen,
ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését
akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont];
6
151509A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek.
a) pontjának második francia bekezdése és e) pont];
6
161510Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt
[KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja];
6
171512A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak
használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7)-(9) bek.];
3
181513Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben
[KRESZ 3. § (2) bek.];
3
191514Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés)
[KRESZ 25. § (1) bek.] - csak halmazatként alkalmazható;
1
201515Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek.
e), h)-m), o)-u), y), valamint z/1) pont];
3
211516A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti
elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bek.];
5
221517Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.];1
231518Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás
[KRESZ 18. § (1) bek. c), k) pont].
2

1/A. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez[17]

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

[18]
KódszámTényállásPontszám
16A megengedett legnagyobb sebesség túllépése
1601A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR. ) 1. melléklet 1. pont a)-c)
alpontja, 2. pont a)-c) alpontja, 3. pont a)-c) alpontja, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és
a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29. ) Korm.
rendelet (a továbbiakban: BR. ) 11/B. melléklet 1. pont a)-c) alpontja, 2. pont a)-c) alpontja, 3. pont a)-c)
alpontja];
4
1602A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont d)-e) alpontja, 2. pont d)-e)
alpontja, 3. pont d)-e) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1. pont d)-e) alpontja, 2. pont d)-e) alpontja, 3.
pont d)-e) alpontja];
6
1603A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont f)-g) alpontja, 2. pont f)-g)
alpontja, 3. pont f)-g) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1. pont f)-g) alpontja, 2. pont f)-g) alpontja, 3. pont
f)-g) alpontja];
8
17Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [KR. 2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2., 3. pont];8
18
19Az autópálya leállósávján történő haladás [KR. 5. melléklet 1. pont, BR. 11/E. melléklet 1. pont];6
20
[19]
KódszámTényállásPontszám
21A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése[KR. 6. melléklet 1. és 3. pont, BR. 11/F. melléklet 1. és 3. pont];4
22A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 2. pont, BR. 11/F. melléklet 2. pont];4
23Ittas vezetés
2301Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 1. pont]6
2302Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 2. pont]8
2303Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 3. pont]8
24A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése[KR. 3. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont];8
25Biztonsági öv használata nélküli közlekedés
2501a) lakott területen [BR. 11/A. melléklet 1. pont];
b) lakott területen kívül [BR. 11/A. melléklet 2. pont];
3
2502autóúton, autópályán [BR. 11/A. melléklet 3. pont].5
26Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás
[BR. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott]
9
27Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban közúti
közlekedési szolgáltatás végzése során gépi meghajtású
jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel [BR.
1. melléklet 9., 9/A. pontja]
5

2. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez[20]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 385/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[4] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 385/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[7] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[8] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[9] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[12] Megállapította a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[13] Beiktatta a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.15.

[14] Beiktatta a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[15] Megállapította a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[16] Megállapította a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2021.05.21.

[17] Beiktatta a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[18] Módosította a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[19] Módosította a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. (Lásd 1. melléklet) Hatályos 2017.01.27.

[20] Számozását módosította és megállapította a 8/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2004.04.01.

[21] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § a)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék