63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. §, valamint a 6. § a) pontja tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (1) bekezdés tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (2) bekezdés, valamint a 6. § g) pontja tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (3) bekezdés tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (4) bekezdés tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (5) bekezdés tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (6) bekezdés tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § b) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § c) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § d) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § e) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § f) pontja tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § h) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § i) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § j) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § k) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § l) pontja tekintetében a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § m) pontja tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § n) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ha a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) XXVII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül az 1-5. mellékletben felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

2. § Ha a Szabs. tv. XXVIII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül a 6-9. mellékletben felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

3. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

4. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet] a következő 5/B. §-sal egészül ki:

"5/B. § Az 1. számú melléklet 2012. április 15-ig hatályos 1001, 1506 és 1507 kódszám alatt meghatározott tényállásaihoz rendelt pontszámokat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (4) bekezdésére figyelemmel a 2012. április 15-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell."

5. § (1) Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "kulturális javak a IV." szövegrész helyébe a "kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV." szöveg lép.

(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 7/A. § (1) bekezdésében a "szabálysértések elbírálására, nyilvántartás vezetésére, ellenőrzés végzésére" szövegrész helyébe a "szabálysértések ellenőrzésére" szöveg lép.

(3) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés n) pontjában "a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel" szövegrész helyébe "a szabálysértési elzárással is büntethető" szöveg lép.

(4) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1. számú sorában az "50 000" szövegrész helyébe a "25 000" szöveg, a 2. számú sorában a "100 000" szövegrész helyébe az "50 000" szöveg lép.

(5) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet Mellékletének táblázatát követő 2. pontjában a "bejelentő az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható" szövegrész helyébe a "bejelentő felelősségre vonható" szöveg lép.

(6) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Mellékletének 11. pontjában a "Központi szabálysértési nyilvántartás" szövegrész helyébe a "Szabálysértési nyilvántartási rendszer" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti:

a) a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének a

aa) 07 Kódszámú sorában "[a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 156/A. § (1) bek.]",

ab) 1001 Kódszámú sorában "Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (1) bek.]" és az "5" pontszám,

ac) 1002 Kódszámú sorában az "[SzR. 44. § (2) bek.]",

ad) 12,1201,1202 Kódszámú sorában az "[SzR. 46. § (1) bek.]",

ae) 13 Kódszámú sorában az "[SzR. 47. § (1) bek.]",

af) 14 Kódszámú sorában a "Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetében [SzR. 48. § (1) bek.];" és a "6" pontszám,

ag) 15 Kódszámú sorában az "[SzR. 54. § (1) bek.]",

ah) 1506 Kódszámú sorában a "Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bek. e) pontja];" és a "6" pontszám,

ai) 1507 Kódszámú sorában a "Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bek. a), c), l )pont];" és a "6" pontszám

szövegrész,

b) a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében a " , ideértve a vízjogi szabálysértésekkel összefüggésben meghatározott intézkedési lehetőséget, illetve felelősség megállapítását is" szövegrész,

c) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "vagyakivel szemben egészségügyi tevékenység jogosulatlan végzése miatt szabálysértési büntetést szabtak ki," szövegrész,

d) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja,

e) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,

f) az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja, a 41. § (1) bekezdés b) pontja,

g) a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. § (7) és (8) bekezdése,

h) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése,

i) a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése,

j) a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében a "szabálysértési" szövegrész,

k) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.2. pontja,

l) a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontjában a "szabálysértési" szövegrész,

m) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontja,

n) a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "szabálysértési eljárása során kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság, továbbá" szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 217. § Ittas vezetésa szabálysértés
elkövetési
magatartásával
megszegett
jogszabályi
rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású
vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél
a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke 0,50%o
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg,
feltéve, ha az nem minősül
bűncselekménynek
Szabs. tv. 217. §
a) pont
15 00030 000
2.vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású
vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a
szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke 0,50%o
véralkohol-koncentrációnál magasabb, de
0,80% véralkohol-koncentrációt nem
haladja meg vagy a kilégzett levegőben
0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t
nem haladja meg, feltéve, ha azok nem
minősülnek bűncselekménynek
Szabs. tv. 217. §
a) pont
20 00040 000
3.vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású
vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a
szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke a 0,80%
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegőben a 0,50 mg/l-t meghaladja,
feltéve, ha az nem minősül
bűncselekménynek
Szabs. tv. 217. §
a) pont
25 00050 000
4.vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi
jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy
a közforgalom elől el nem zárt magánúton
gépi meghajtású jármű vezetésének olyan
személynek történő átengedése, akinek a
szervezetében szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van
Szabs. tv. 217. §
b) pont
25 00050 000

2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 218. § Az elsőbbség és az előzés szabályainak
megsértése
a szabálysértés
elkövetési
magatartásával
megszegett
jogszabályi
rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.az elsőbbségre vonatkozó szabályok
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés
rendjének megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
A közúti
közlekedés
szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes
rendelet:
a továbbiakban:
KRESZ) 28. §
(1) bekezdés; 29. §
(1) bekezdés; 31. §
(5) és (8)
bekezdés b) pont;
42. § (1) bekezdés
15 00030 000
az elsőbbségre vonatkozó szabályok
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés
rendjének megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
KRESZ 28. §
(2) bekezdés; 43. §
(1) és (3)
bekezdés
20 00040 000
2.az előzésre vonatkozó szabályokKRESZ 14. §15 00030 000
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban(1) bekezdés f) és
meghatározott közúti közlekedésg) pontja; 34. §
rendjének megzavarása szabálysértés nem(8) bekezdés
állapítható meg)

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 220. § Engedély nélküli vezetésa szabálysértés elkövetési
magatartásával
megszegett jogszabályi
rendelkezés
a helyszíni bírság összege
forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.az engedélyhez kötött jármű
vezetője nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
okmánnyal
KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont
25 00050 000
2.az engedélyhez kötött jármű
vezetője nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
kategóriával
KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont
20 00040 000
3.az engedélyhez kötött jármű
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
okmánnyal
KRESZ 4. §
(2) bekezdés
25 00050 000
4.az engedélyhez kötött jármű
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
kategóriával
KRESZ 4. §
(2) bekezdés
20 00040 000
5.a járművezető utánképzésen
történő részvételének hiánya
miatt szünetel a vezetési
jogosultság
KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont
25 00050 000

4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 221. § Érvénytelen hatósági
engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés
a szabálysértés elkövetési
magatartásával
megszegett jogszabályi
rendelkezés
a helyszíni bírság összege
forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.a jármű műszaki érvényességi
ideje több mint három hónapja
lejárt, de hat hónapot nem
haladta meg
KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont
15 00030 000
2.a jármű műszaki érvényességi
ideje több mint hat hónapja
lejárt, de egy évet nem haladta
meg
KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont
20 00040 000
3.a jármű műszaki érvényességi
ideje több mint egy éve lejárt
KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont
25 00050 000

5. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 223. § Megkülönböztető jelzést adó
készülékkel kapcsolatos szabálysértés
a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.megkülönböztető fényjelzést vagy
a hangjelzést adó készülék
gépjárműre történő jogosulatlan
felszerelése
a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést
adó készülékek
felszerelésének és
használatának
szabályairól szóló
12/2007. (III. 13.) IRM
rendelet 2. §
(1) bekezdés
20 00040 000
2.a megkülönböztető fényjelzés
vagy a hangjelzést adó készülék
közterületen lévő gépjárműben
engedély nélküli birtoklása
Szabs. tv. 223. §
b) pont
15 00030 000

6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 224. § Közúti közlekedési szabályok
kisebbfokú megsértése
a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése (amennyiben
a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés
rendjének megzavarása
szabálysértés nem állapítható meg)
KRESZ 3. §
(2) bekezdés; 14. §
(1) bekezdés h)-m),
o-u), y), z/1 pont; 18. §
(1) bekezdés c), k)
pont; 25. §
(2) bekezdés; 29. §
(2) bekezdés; 31 §
(1)-(4) bekezdés; 33. §
(2) bekezdés; 37. §
(3) bekezdés b) pont;
48. § (9) bekezdés
15 00030 000
2.a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése (amennyiben
a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés
rendjének megzavarása
szabálysértés nem állapítható meg)
KRESZ 48. §
(7) bekezdés
30 00060 000

7. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 225. § Közúti közlekedési igazgatási
szabályok megsértése
a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.a közúti közlekedési igazgatási
szabályok megsértése
a közúti közlekedési
igazgatási
feladatokról, a közúti
közlekedési
okmányok kiadásáról
és visszavonásáról
szóló 326/2011.
(XII. 28.) Korm.
rendelet 69. §
(3) bekezdés; 70. §
(3) és (5) bekezdés;
93. § (2) bekezdés;
a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV.
törvény 33. §
(1) bekezdés;
15 00030 000

8. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 226. § Víziközlekedési szabályok
megsértése
a szabálysértés elkövetései
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság összege
forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.Csónak és kishajó biztonsági
követelményeire vonatkozó
szabályok megsértése
a víziközlekedés
rendjéről szóló
57/2011. (XI. 22.) NFM
rendelet 1. melléklet
(a továbbiakban:
Hajózási Szabályzat)
II. RÉSZ 4.05 cikk 1. és
3-4. pont
15 00030 000
2.Csónak és vízi sporteszköz
használatára vonatkozó szabályok
megszegése
Hajózási Szabályzat
II. RÉSZ 4.07 cikk
3. pont
15 00030 000
3.Őr és ügyeleti szolgálatra
vonatkozó szabályok megszegése
Hajózási Szabályzat
II. RÉSZ 5.03 cikk
1-7. pont
15 00030 000
4.Hullámkeltés tilalmának
megszegése
Hajózási Szabályzat
I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és
3. pont
15 00030 000
5.Másodfokú viharjelzés megsértéseHajózási Szabályzat II.
RÉSZ 9.12 cikk 3.
és 4. pont
15 00030 000

9. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCD
SorszámSzabs. tv. 230. § Szmogriadó szabályainak
mozgó légszennyező forrássokkal való
megsértése
a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezése
a helyszíni bírság összege
forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.szmogriadó elrendelése esetén
vagy annak megelőzése
érdekében bevezetett, a mozgó
légszennyező forrás használatára
vonatkozó forgalomkorlátozásokat
vagy intézkedések megsértése
Szabs. tv. 230. §15 00030 000

Tartalomjegyzék