15/2001. (III. 3.) FVM rendelet

az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 109. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint az agrárfejlesztésről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben-a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet alapján

a) a vállalkozásokhoz, az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez és a piacrajutás elősegítéséhez,

b) az agrárgazdasági beruházásokhoz,

c) az erdővédelemhez és az erdőgazdálkodási tevékenységhez,

d) a termőföld minőségi védelméhez és hasznosításához,

e) az állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatokhoz,

f) a halgazdálkodási tevékenységekhez,

g) a vadgazdálkodási tevékenységekhez,

h) az agrárinformatikához, a farm és egyéb szakmai gyakorlatokhoz, valamint

i) az a)-h) pontokhoz kapcsolódó agrárgazdasági célok megvalósítását segítő feladatokhoz

a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig támogatás vehető igénybe.

2. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatások igénybevételére, elszámolására az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló, többször módosított 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló, többször módosított 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nyilv. r.) foglaltakat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) A támogatásra való jogosultság megállapítása, igazolása során

a) pályázat alapján igényelhető támogatások esetén az R. 8. §-ának (5) bekezdésében,

b) alanyi jogon kérelemmel igényelhető támogatások esetén az R. 8. §-ának (6) bekezdésében,

c) a pályázati felhívások tartalmára és a pályázatok elbírálására vonatkozóan az Ámr. 83-86. §-aiban és az R.-ben,

d) a támogatási okirat tartalmára és a támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan az Ámr. 87-89. §-aiban és az R.-ben,

e) a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: összes árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása tekintetében a 6. számú melléklet B) pontjában

foglaltak alapján kell eljárni. Támogatási kérelem és pályázat - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXIV. törvény és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény hatályai alá tartozó társaságtól - csak a cégbírósági bejegyzést igazoló cégkivonat csatolásával fogadható be.

(3) A költséghez kötött támogatás esetében a támogatás alapja az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) nem tartalmazó, számlával igazolt költség.

(4) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) igényelhető támogatást a kedvezményezett az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) előírásainak megfelelően igényelheti a lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes APEH igazgatóságtól, és a támogatást, valamint a jogosultságát bizonyító dokumentumokat az Art. előírásaira is figyelemmel köteles kezelni.

(5) E rendelet alapján, az R. 2. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hitelek után igényelhető kamattámogatás - eltérő rendelkezés hiányában - a hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási (a továbbiakban: pénzügyi intézményi) kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, az esedékes kamat megfizetéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával igényelhető az adóhatóságtól. A kamattámogatás számításának alapja forinthitel esetében a jegybanki alapkamat, devizahitel esetében a hitelszerződés. szerinti kamat. A kamattámogatás összegét

a) éven belüli lejáratú forinthitel esetében a hitelszerződés megkötésének vagy jogszabály alapján történő megújításának,

b) éven túli lejáratú forinthitel esetében a kamattámogatási igény benyújtásának

napján érvényes jegybanki alapkamat alapulvételével kell kiszámítani. A kamatszámítás a 6. számú melléklet A) pontja szerint történik.

(6) A SAPARD program keretében a

a) mezőgazdasági vállalkozások beruházásához, a

b) mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásához és marketing fejlesztéséhez,

c) a szakképzéshez,

d) az agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztéséhez, és a

e) termelői csoportok felállításához, működtetéséhez

külön rendelet és pályázati felhívás alapján igényelhető támogatás.

(7) A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a jogosult igénylők hároméves futamidejű kibontakozási hitelhez kamattámogatást és vissza nem térítendő kibontakozási támogatást vehetnek igénybe. A támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a kibontakozási és gazdahitel programokban résztvevők éves beszámolási kötelezettségeit külön rendelet szabályozza.

(8)[1] A 2001. évi árvízzel sújtott, a megyei földművelésügyi hivatal kárfelmérési nyilvántartásában szereplő településeken élő és ott gazdálkodó pályázók számára az e rendeletben meghatározott pályázatok esetén, a megyei földművelésügyi hivatal külön kérelem alapján az előírt pályázati határidőt - indokolt esetben - legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

II. Fejezet

VÁLLALKOZÁSOKHOZ, AZ AGRÁRTERMELÉS KÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSÉHEZ ÉS A PIACRAJUTÁS ELŐSEGÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

3. §

A vállalkozásokhoz, az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez és a piacrajutás elősegítéséhez kapcsolódó támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. és 3. alcím alatt biztosított összeg.

A) AZ AGRÁRTERMELÉST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

l. Földalapú növénytermelési támogatás

4. §

(1) E jogcímen a 6. §-ban meghatározott mértékű vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe - a Nyilv. r. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet előírásait teljesítő - az a földhasználó (beleértve az agrároktatási és kutatási intézmények tangazdaságait is), aki betartja ezen rendelet 1. számú mellékletében szereplő szakmai követelményeket,

a)[2] ha 1,00-300,00 hektár közötti külterületi szántóterületen gazdálkodik a köztermesztésben lévő szántóföldi növények termesztése,

b)[3] birtokkategóriától függetlenül: rizs, szabadföldi zöldség (fűszerpaprikát is beleértve), termő gyümölcsös, termő szőlőterület és halastó, illetve biodízel gyártás céljára átvett olajos magból kinyert olaj után, továbbá gyepgazdálkodás folytatása esetén a 6. §-ban részletezettek szerint, valamint

c) birtokkategóriától függetlenül szántóföldi növény, szabadföldi zöldség és termő gyümölcsültetvény területeken öntözővíz használata (a továbbiakban: vízhasználat) esetén,.ha erre érvényes vízjogi, illetve saját névre szóló öntözési üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

(2) Az igénylő földhasználó öntözővíz-használatra, valamint arra a külterületi szántó, termő szőlő, termő gyümölcsös, gyep művelési ágban nyilvántartott területre és halastóra igényelhet vissza nem térítendő támogatást, amely az igényléskor a tulajdonában vagy haszonbérleti szerződés alapján használatában van, illetve amelyen a 6. § szerinti támogatott növényeket termeli.

5. §

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az igénylő

a)[4] előző évi összes árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel érje el az ötven százalékot. A kezdő vállalkozások, illetve azon mezőgazdasági termelők esetében, akik/amelyek a tárgyévet megelőző évben az őket ért árvíz-, belvíz- és aszálykárok miatt szerepelnek az illetékes megyei földművelésügyi hivatal kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában, a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt a tárgyévi várható árbevétel alapján is lehet számítani. Ebben az esetben a tárgyévi várható árbevételről az igénylőnek nyilatkoznia kell. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az agrárképzést folytató oktatási intézmények tangazdaságaira/tanüzemeire és kutató intézményekre, amennyiben a TEÁOR 0l.l-01.3, 01.50, 02.01 és 05.01 pontjai szerinti tevékenységet végeznek;

b) az előző évi őszi búza vetésterületének legalább negyven százalékán fémzárolt, vagy - ha előző évben igazolhatóan minősített első szaporítási fokú vetőmagot használt - másodfokú utántermesztett vetőmagot, a vetés teljes területén pedig - kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást folytatókat - csávázott vetőmagot vetett. A tárgyévben továbbá műtrágyát használjon, és végezze el az adott növényi kultúrára vonatkozó, technológiai előírásoknak megfelelő növényvédelmi munkálatokat;

c) a kukoricavetés teljes területére hibrid vetőmagot, az egyéb támogatott növények körébe tartozó területen - annak legalább negyven százalékán - fémzárolt vagy - ha előző évben igazolhatóan minősített első szaporítási fokú vetőmagot használt - másodfokú utántermesztett vetőmagot (a rozs, a triticale, a vöröshagyma és a fokhagyma kivételével), illetve szaporítóanyagot használjon. Ezen túlmenően az igényelhető támogatás mértékéig a szervestrágya- és - kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást folytatókat - műtrágya- és növényvédőszer-felhasználás is támogatható;

d)[5] az előző évben igénybe vett áruhitellel kapcsolatosan kötelezettségét teljesítette, amit az illetékes falugazdász - a forgalmazók és gyártók nyilatkozatai alapján - igazol;

e)[6] a vetőmag, illetve szaporítóanyag, a műtrágya és a növényvédő szer felhasználását (műtrágya és növényvédő szer esetében, beleértve a szőlő és gyümölcsös területeket is) áfa nélkül számított, legalább az igénybe vett támogatás mértékéig saját névre szóló, igazoltan kiegyenlített számlával - integráció vagy áruhitel konstrukcióban folyó termelés esetén áruhitel megállapodással és saját névre szóló átvételi bizonylattal - igazolja. Szervestrágya-felhasználás esetén a helyben szokásos áron - maximum ezer forint/tonna értéken - a falugazdász igazolása is elfogadható. Elfogadható a számlák váltóval történt kiegyenlítése. Az árvízzel sújtott területeken azok részére, akik igazoltan adományként részesültek vetőmagban, a megyei földművelésügyi hivatal a vetőmag számla benyújtási kötelezettsége alól - az adomány mértékéig - felmentést adhat. Az adomány tényét és mértékét az illetékes polgármesteri hivatal jegyzője által kiadott igazolással kell dokumentálni;

f) ha őstermelő, rendelkezzen érvényesített őstermelői igazolvánnyal és a tárgyévre érvényes értékesítési betétlappal;

g) a használatában lévő mezőgazdasági területet a vegetációs időszakban gyommentes állapotban tartsa, az ültetvényeket szakszerű kezelésben (metszés, növényvédelem, gyomirtás) részesítse;

h) a termékminőség javítását ösztönző M) pontjában szereplő támogatásokat ugyanazon növényekre ne vegye igénybe;

i) amennyiben ökológiai gazdálkodást folytat, a mezőgazdasági termékek előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről rendelkező 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet, valamint annak részletes szabályairól szóló 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes rendelet előírásait betartja és a minisztérium által elismert ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepeljen és azt igazolja;

j) a 4. §-ban meghatározott növényfajok vetőmagja, szaporítóanyaga előállítása esetén olyan vetőmagot, szaporítóanyagot használjon, amely az adott növényi kultúrára vonatkozó előírásoknak megfelel. Az erről szóló igazolást - származási bizonyítvány alapján - az illetékes falugazdász állítja ki;

k) biodízelgyártás céljára az általa termelt olajos magból kinyert olaj mennyiségéről rendelkezzen a minisztérium engedélyével bíró egy elfogadott kísérleti gyártómű által kiállított 5. számú melléklet szerinti igazolással.

6. §

A támogatás mértéke az egyes birtokkategóriákban a termelt növények összevont területére, illetve a 4. § (1) bekezdése c) pontjában szereplő területekre felhasznált vízmennyiségre:

[7]
Támogatott
növények
Birtokkategória a használt
szántóterület alapján
(hektár)
Támogatás
Ft/ha
Meghatározott szántóföldi növények*1 00–20 0012 000
20 01–50 008 000
50 01–300 004 000
Gyep****birtokkategória nélkül4 000
Rizs**birtokkategória nélkül35 000
Termő szőlő és gyümölcsbirtokkategória nélkül12 000
Szabadföldi zöldség, gyógy- és fűszernövény*birtokkategória nélkül12 000
Halastóbirtokkategória nélkül4 000
Öntözővíz***birtokkategória nélkül13 Ft/m3
Biodízelgyártás céljára:
a) termelt repce terület
birtokkategória nélkül12 000
b) olajos magból kinyert olaja minisztérium által elfogadott egy
biodízel modellüzem integrációjában
30 Ft/liter

Megjegyzések:

* A mák nem támogatható, a szója, a szárazborsó és a napraforgó esetében csak az 1,00-50,00 ha közötti birtokkategória gazdálkodói igényelhetik a támogatást.[8]

** Beleértve az indián rizst is.

*** A támogatás alapjául figyelembe vett vízmennyiség hektáronként nem haladhatja meg szántóföldi növényeknél - beleértve a vetőmagtermelést is - a 400 m2-t, szabadföldi zöldségnél és az ültetvényeknél a 600 m2-t.

**** Az 1. számú mellékletben előírt követelmény szerint.[9]

7. §

A támogatásnál figyelembe vehető területnagyságot -egy tizedesig számolva - önálló helyrajzi számú területenként (táblánként), illetve földrészletenként (alrészletenként) kell meghatározni. A támogatási összeget a kerekítés általános szabályai szerint ezer forintra kell kerekíteni.

8. §

(1) A 2. számú melléklet, biodízel olaj esetében az 5. számú melléklet szerinti támogatási igénylőlapot - öntözési támogatás igénylése esetén a 4. § (1) bekezdés c) pontban előírt vízjogi engedély és az 5. § i) és k) pontjában előírt igazolások becsatolásával - legkésőbb a tárgyév november 30-áig lehet a nyilvántartásba vételt végző lakóhely/telephely szerinti megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. Az igénylőlaphoz mellékelni kell az 5. § e) pontjában előírt saját névre szóló számlákat - illetve az integráció vagy áruhitel konstrukció keretében kötött megállapodásokat és saját névre szóló átvételi bizonylatokat -, öntözési támogatás esetében a kifizetett és saját névre szóló vízszolgáltatási számlát, vagy a területi vízügyi szakhatóság által a felhasznált vízmennyiségről kiállított igazolást. Amennyiben a támogatási igénylés nem felel meg az előírt feltételeknek (hiányos kitöltés, téves adatközlés), úgy arról az igénylőt a megyei földművelésügyi hivatal a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül értesíti. Ha az igénylő a hiánypótlási felhívásnak a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz eleget, a megyei földművelésügyi hivatal az igénylést elutasítja.

(2) Az a földhasználó, aki/amely több település közigazgatási területén is rendelkezik olyan külterületi szántóval, amelyen támogatott növényeket termel, illetve szabadföldi zöldség-, szőlő- vagy gyümölcstermelést vagy gyepgazdálkodást folytat, illetve öntözést végez, annak a használt terület (felhasznált vízmennyiség) 2. számú melléklet szerinti részletezését településenként külön-külön kell megadnia.

(3) A megyei földművelésügyi hivatal az igénylő támogatási igényjogosultságáról igazolást állít ki, amelyet az igénylőlap benyújtásától számított harminc napon belül küld meg a támogatást igénylőnek. A támogatási jogosultságról szóló igazolás határidőn túl benyújtott igény esetén nem adható ki.

(4) Amennyiben az 5. § g) pontjában előírt gyommentesítési követelményeket a vegetációs időszakban az igénylő nem teljesíti, úgy a megyei növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás a megyei földművelésügyi hivatalon keresztül kezdeményezi a támogatás igénybevételére kiadott igazolás, illetőleg a támogatás visszavonását.

9. §

A támogatás az adóhatóságtól igényelhető a megyei földművelésügyi hivatal támogatási jogosultságra vonatkozó igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával.

10. §

(1) A támogatás igénybevételének és felhasználásának jogosságát a megyei földművelésügyi hivatalok - a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) távérzékelés keretében végzett ellenőrzését, valamint a megyei növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás közreműködését is felhasználva - folyamatosan ellenőrzik.

(2) A támogatási feltételek nem teljesítése - beleértve e rendelet 1. számú mellékletében előírt agrár-környezetvédelmi követelmények betartását -, valamint a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a megyei földművelésügyi hivatal kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az adóhatóság rendeli el.

11. §

A támogatást a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

12. §

(1) A minőségi termelés elősegítése és a talajerő utánpótlása érdekében a vetőmagot termelők és forgalmazók, továbbá a műtrágyagyártók, a Nyilv. r.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő és 1,00-300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, raktározását és a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek (a továbbiakban: szolgáltató szövetkezet) nyolcvan százalékos állami készfizető kezesség vállalással és százszázalékos kamattámogatás mellett hitelintézettől legfeljebb tizenkét hónapos lejáratú hitelt vehetnek igénybe. A tizenkét hónapot meghaladó futamidejű hitelhez állami garancia és kamattámogatás nem vehető igénybe.

(2) A kezességvállalás igénybevételének feltétele, hogy az (1) bekezdés szerinti jogosultak vállalják a minőségi termelés céljára felvett hitel összegével legalább azonos összegű árbevétel-engedményezés biztosítását a hitelt folyósító hitelintézet részére.

(3) A kamattámogatás igénybevételének feltétele - az (1) bekezdés szerinti jogosultak esetében - a hitel teljes összegének megfelelő áruhitel nyújtása a termelők részére, a felvett hitel futamidejével azonos futamidejű áruhitel szerződések keretében.

(4) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdésben meghatározott termelők által felvett kedvezményes hitel összege mind a vetőmag és mind a műtrágya esetében hektáronként legfeljebb tizenötezer forint lehet. Az áruhitel - hitel - fenti mértékeket meghaladó összegére a kedvezmények nem vehetők igénybe.

(5) A vetőmagtermelő és -forgalmazó, valamint a szolgáltató szövetkezet az (1) bekezdés szerinti kedvezményekre abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a termelő részére legfeljebb tizenkét hónap futamidejű, kamatmentes áruhitel formájában a termelt növények tárgyévi vetéséhez a (4) bekezdésben meghatározott összegig fémzárolt vetőmagot vagy szaporítóanyagot forgalmaz. A termelővel kötött áruhitel megállapodáshoz csatolni kell e rendelet 3. számú melléklete szerinti igénylőlapot;

b) tagja az érintett terméktanácsnak (kivéve a szolgáltató szövetkezetek);

c) az a) pont szerinti áruhitel megállapodást olyan termelővel köti meg, aki/amely

ca) rendelkezik a részére a Nyilv. r. alapján az illetékes megyei földművelésügyi hivatal által tárgyévre kiállított nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, és megfelel e rendelet 5. § a) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá

cb) az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vette igénybe.

(6) A műtrágyagyártó és a szolgáltató szövetkezet az (1) bekezdés szerinti kedvezményekre abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a termelő részére legfeljebb tizenkét hónap futamidejű kamatmentes áruhitel formájában a tárgyévben műtrágyát forgalmaz. A termelővel kötött áruhitel megállapodáshoz csatolni kell a rendelet 4. számú melléklete szerinti igénylőlapot;

b) az a) pont szerinti áruhitel megállapodást olyan termelővel köti meg, aki/amely

ba) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa használt szántóterületre hektáronként legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott összegben foszfor és kálium hatóanyagú műtrágyát vásárol és használ fel,

bb) rendelkezik a részére a Nyilv. r. alapján az illetékes megyei földművelésügyi hivatal által tárgyévre nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, és megfelel e rendelet 5. § a) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá

bc) az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vette igénybe.

(7) Ezen szakasz rendelkezéseinek hatálya kiterjed a műtrágyát is forgalmazó vetőmagtermelőkre és -forgalmazókra is.

13. §

(1) A kamattámogatás mértéke az esedékes kamat kiszámításakor érvényes jegybanki alapkamat száz százaléka.

(2) A kamattámogatás a kamat megfizetéséről szóló banki igazolással az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) A kamatmentes áruhitel visszafizetésére, illetőleg a hitelbiztosítékokra vonatkozó egyéb feltételeket a termelő és az áruhitelt nyújtó közötti megállapodásban kell szabályozni.

14. §

A kedvezményes hitelkonstrukcióban részt vevő gyártó, illetve forgalmazó szervezet köteles gondoskodni a konstrukció keretében forgalmazott vetőmag, műtrágya elkülönített nyilvántartásáról; és az előírt feltételek meglétét igazoló bizonylatokat - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - köteles az Art. által előírt időpontig megőrizni, és ellenőrzéskor az ellenőrzést végző szerv részére bemutatni.

2. Az állattenyésztés támogatása

15. §

(1) Állattenyésztési támogatásban az az igénylő részesülhet, aki megfelel az egyes támogatási jogcímek külön feltételeinek.

(2) A támogatás a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2.1. Nőivarú állatállomány-támogatás

16. §

A 2.1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján nőivarú szarvasmarha, szarvas, sertés, juh, kecske, ló tulajdonosa (a 2.1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

17. §

(1) A támogatás igénylésének általános feltétele, hogy az igénylő

a) rendelkezzen az állattartás megfelelő feltételeivel;

b) gondoskodjon

ba) a szakszerű apaállat-használatról,

bb) a tulajdonában levő nőivarú állatállománya tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról;

c) teljesítse a korábbi - külön jogszabály szerinti - állománytartási kötelezettségét, ellene visszafizetési eljárás ne legyen folyamatban;

d) nyilatkozzon a termékértékesítés megoldottságáról; e) az induló állatállományára tartási kötelezettséget vállaljon; az induló állomány a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiadásának időpontjában lévő anyaállatlétszám; az induló állomány meghatározásánál. a korábbi tartási kötelezettségeit is figyelembe kell venni;

f) az állatállomány változásáról telephelyén folyamatos nyilvántartást vezessen, és azt öt évig őrizze meg;

g) mezőgazdasági termelő a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették;

h) biztosítsa az ellenőrzés végrehajtását.

(2) Egy igénylő jogcímenként egy kérelmet adhat be, és egy tenyészállat (induló állomány) után csak egy alkalommal igényelhet támogatást.

2.1.1. Anya- és növendékállat-támogatás

18. §

(1) Az állományfenntartási célú támogatás igénylésének feltétele a 17. § (1) bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy az igénylő

a) az induló állatállományára a tárgyév október 31-éig folyamatos szinten tartási kötelezettséget vállaljon,

b)[10] húshasznosítási célra beállított tehén esetében

ba) a teljes szarvasmarha-állománya ENAR jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról gondoskodjon,

bb) a teljes tehénállományára vonatkozóan igazolja a magyar tarka, illetve húshasznú apaállat szakszerű használatát,

bc) tehénállománya brucellózis-, leukózis- és gümő-kórmentességét igazolja,

bd) nyilatkozik arról, hogy a külön rendelet alapján meghirdetett minőségi tejtermelési támogatást nem igényel.

c) tehénállománya brucellózis, leukózis és gümőkór mentességét igazolja,

d) nyilatkozik arról, hogy a külön rendelet alapján meghirdetett minőségi tejtermelési támogatást nem igényel. (2) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

19. §

(1) A támogatás mértéke:

a) húshasznosítási célra beállított tehenenként húszezer forint,

b) regisztrált termelő tulajdonában lévő törzskönyvezett kancánként tízezer forint,

c) a támogatás igénylésekor hat hónaposnál idősebb, az előző évben született, megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkező, az Angol Telivér Tenyésztők Országos Egyesülete vagy a Magyar Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete nyilvántartásában szereplő kancánként hatvanezer forint,

d) anyajuh, anyakecske, illetve a tárgyév május 31-éig a hat hónapos kort betöltő jerke és gödölye után egyezerötszáz forint,

e) az egyedileg jelölt, nyilvántartott, huszonnégy hónapnál idősebb korú, szaporításra beállított, a vadászati hatóság által szaporításra engedélyezett, vadasparkban tartott nőivarú szarvas után tízezer forint.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti támogatás esetén a 17. § (1) bekezdés d) pont szerinti feltételt, az (1) bekezdés e) pont szerinti támogatás esetén a 17. § (1) bekezdés ba) és d) pontját nem kell teljesíteni.

(3) A támogatás alapja az induló állománynak megfelelő anyaállatlétszám.

2.1.2. Vemhesüsző-állomány támogatása

20. §

A 2.1.2. pontban foglalt támogatást az intervenciós telepről vásárolt vemhes üsző tulajdonosa (a pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

21. §

(1) Támogatás igényelhető az állami hitelgarancia felhasználását szabályozó pályázati rendszerben intervenciós telepnek minősített telepről vásárolt, a 25/2000. (V. 26.) FVM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, igazoltan vemhes üsző után, ha annak vemhesítéséhez igazoltan húshasznosítású bika szaporítóanyagát használták.

(2) A támogatás igénylésének feltétele a 17. § (1) bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy az igénylő

a) a vemhes üszőket tenyésztésbe állítja és erre az állományra 2004. december 31-ig tartási kötelezettséget vállal,

b) rendelkezzen a vemhes üszőre vonatkozó 8/a. számú mellékletben meghatározott dokumentumokkal,

c) teljes állatállománya igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.

(3) Az igénylő az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

22. §

A támogatás mértéke ötvenezer forint, az igazoltan húshasznú apaállat szaporítóanyagával vemhesített üsző után.

2.1.3. Tenyészkoca-állomány minőségi cseréjének támogatása

23. §

A tenyészkoca-süldő beállítója minőségi állománycsere célú támogatást igényelhet, amelynek feltétele a 17. § (1) bekezdés a)-d) és f)-h) pontjaiban meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy

a) a beállításra kerülő tenyészkoca-süldő elismert vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel rendelkező sertésfajtának vagy -hibridnek hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vont tenyészetéből származzon,

b) a tenyészet, ahonnan a tenyészkoca-süldő származik, mentes legyen brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a sertések szaporító- és légzőszervi tünetegyüttese (a továbbiakban: PRRS) megbetegedéstől,

c) az igénylő rendelkezzen - saját beállítás esetén is - a tenyészállatra vonatkozó, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) által hitelesített vásárlási jegyzőkönyvvel, melyet a kérelem benyújtását követően is csatolhat, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig,

d) a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 1. számú függeléke szerint az igénylő nagy létszámúnak minősülő (száz sertés feletti) telepe igazoltan mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és PRRS-től.

24. §

(1) Induló létszámként a tárgyév január 1-jei, illetve amennyiben az állomány hatósági intézkedésre előző év november 15-ét követően került felszámolásra, a felszámoláskori létszámot kell tekinteni. Minden esetben figyelembe kell venni a korábbi jogszabályok alapján fennálló tartási kötelezettséget.

(2) Az induló állományra 2003. december 31-ig folyamatos szinten tartási kötelezettséget vállal. A más jogszabály szerint vállalt, fennálló korábbi tartási kötelezettség esetében a saját költségen történő állománypótlási kötelezettség csak a támogatással beállított egyedekre vonatkozik.

(3) Saját beállítású tenyészcsere esetén csak 115 vagy afeletti indexű tenyészkoca-süldő után igényelhető támogatás. Ez esetben a tenyészcsere céljából beállított saját tenyésztésű egyedek száma nem haladhatja meg az induló állomány negyven százalékát.

25. §

A termelő a 23-24. §-ban foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

26. §

A támogatás mértéke indexpontszám alapján:

Tenyészsüldő indexTámogatás mértéke
100–1098 000 Ft/kocasüldő
110–11811 000 Ft/kocasüldő
119, illetőleg afelett15 000 Ft/kocasüldő

2.2. A nőivarú állatállomány támogatás igénybevételének, elbírálásának rendje

27. §

(1) A 2.1.1. pont szerinti támogatás igénylése esetén az igénylőnek a 7. számú melléklet szerinti kérelmet, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnál, legkésőbb a tárgyév május 31-éig kell benyújtani.

(2) A földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. l. számú melléklete szerinti igazolást harminc napon belül állítja ki. A támogatás az igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az adóhatóságtól..

28. §[11]

(1) A 2.1.2. pont szerinti támogatás igénylése esetén az igénylőnek a kérelmet a 8/a számú melléklet, a 2.1.3. pont szerinti támogatás igénylése esetén pedig a 8. számú melléklet szerint kell összeállítania. A kérelemhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) A támogatási kérelmet az állattartó telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnál, legkésőbb 2001. november 15-ig kell benyújtani.

(3) A megyei földművelésügyi hivatal a nyilvántartásba vett kérelmeket a nyilvántartásba vételt vagy a szükség szerinti helyszíni szemlét követően folyamatosan bírálja el.

(4) A támogatási kérelem benyújtását követően a támogatás odaítéléséről a megyei földművelésügyi hivatal dönt.

(5) A megyei földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást a kérelmek elbírálását követő harminc napon belül akkor állítja ki, ha a termelő a tenyészállat-beállítás tényét igazolta. Kérelmenként egy időközi részigazolás és egy végelszámoláshoz kapcsolódó igazolás adható ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

29. §

(1)[12] A 2.1.2. és 2.1.3. pont szerinti támogatásban részesített igénylő köteles elszámolást készíteni a megyei földművelésügyi hivatal részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről. Az. elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztő szervezet igazolását a termelő tulajdonában lévő anyaállatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékéről. Az elszámolást a tartási kötelezettség lejárta előtt legalább harminc nappal a megyei földművelésügyi hivatalnak kell megküldeni.

(2) A 2.1. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

30. §

(1) Nem minősül jogosulatlanul igénybevett támogatásnak, ha

a) az igénylő a tartási kötelezettséggel terhelt állománynak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyedét - az ok bekövetkezésétől számított hatvan napon belül - az előírt feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja,

b) az igénylőnek fel nem róható okból hatvan napon túl történik az állomány a) pont szerinti pótlása, és erről az ok megjelölésével és annak megfelelő igazolásával bejelentést tesz, valamint a pótlás tényleges végrehajtásáról az illetékes megyei földművelésügyi hivatalt értesíti; ebben az esetben a hatvan naptól a tényleges pótlásig eltelt idővel a tartási kötelezettséget meg kell hosszabbítani.

(2) A tartási kötelezettség időtartama alatt az állatállomány nem értékesíthető csak különösen indokolt esetben (így például, ha csődeljárás esetén a csődegyezség részét képezi az állatállomány, illetve egy részének értékesítése; felszámolási eljárás esetén) a megyei földművelésügyi hivatal által jóváhagyott kérelem alapján, ha a vevő megfelel a vonatkozó támogatási feltételeknek, valamint vállalja az állatok tartásának kötelezettségét.

31. §

A 2.1. pontban foglaltak szerinti támogatás esetében az igénylésben foglaltak valódiságát és jogosságát az elismert tenyésztő szervezet vizsgálja, a megyei földművelésügyi hivatal ellenőrzi, rendelkezik az igénylő által jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszavonásáról, a támogatás visszafizetésének elrendelését pedig az adóhatóságnál a megyei földművelésügyi hivatal kezdeményezi.

2.3. Méhészet támogatása

2.3.1. Méhcsalád-támogatás

32. §

(1) A 2.3.1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - a méhcsalád-tulajdonos (a 2.3.1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás előző év június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládok száma után igényelhető.

(3) A támogatás mértéke egyezerötszáz forint igazolt méhcsaládonként.

33. §

(1) A támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult; aki

a) tagja a Méhészeti Terméktanácsnak, legalább tárgyév január 1-jétől,

b) rendelkezik a külön jogszabályban előírt állategészségügyi kezelések elvégzését tartalmazó nyilvántartással.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

b) a méhészeti terméktanácsi tagságot igazoló okiratot,

c) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági állatorvos igazolását a méhcsaládok - felmérés időpontjában megállapított - számáról, illetve a méhészetben vezetett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásról (az igazoláson szerepelnie kell a hatósági állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának).

(3) Az igénylőnek a (2) bekezdés szerinti kérelmet a Méhészeti Terméktanácsnak legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig kell benyújtani, amely köteles azt javaslatával ellátva elküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére. A támogatás a Méhészeti Terméktanács javaslata alapján az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(4) Igénylőnként egy alkalommal nyújtható be támogatási kérelem, és a támogatás méhcsaládonként egyszer vehető igénybe.

34. §

A 2.3.1. pont szerinti támogatás ellenőrzését az adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

2.3.2. Méhanya-beállítás támogatása

35. §

(1)[13] A 2.3.2. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az a méhész veheti igénybe, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete tagjaitól, minősített törzscsaládtól származó párzott, petéző méhanyát vásárol (a 2.3.2. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás mértéke nyolcszázötven forint méhanyánként.

36. §

(1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen a méhanya beszerzéséről szóló kiegyenlített számlával, amelyen szerepel a 35. § (1) bekezdése szerinti törzscsalád nyilvántartási száma.

(2) Az igénylőnek a 9. számú melléklet szerinti kérelmet, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete részére, legkésőbb a tárgyév október 31-éig kell megküldenie.

(3) A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles a kérelmeket a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézettel (a továbbiakban: KÁTKI) hitelesíttetni.

(4) Igénylőnként évente egy alkalommal nyújtható be kérelem. Támogatás méhanyánként egyszer vehető igénybe.

37. §

(1) A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete a hitelesített kérelmeket a tárgyév november 10. napjáig köteles megküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak. A támogatás az Egyesület javaslata alapján, az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3: és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(2) A 2.3.2. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles megvizsgálni, az OMMI pedig a KÁTKI Méhészeti Osztályának bevonásával alkalomszerűen ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

(3) A 2.3. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

2.4. Baromfiszülőpár-támogatás

38. §

A 2.4. pontban foglalt támogatást-kérelem alapján-a baromfi tenyészvonal, nagyszülő, szülőpár (a továbbiakban: szülőpár) tartója (a 2.4. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

39. §

(1) A támogatás az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében/főkönyvében nyilvántartott, az OMMI által tenyészetszámmal ellátott szülőpárállomány után igényelhető.

(2) A támogatás mértéke

a) tyúkfélék és pekingi típusú kacsa esetén hatvan forint beólazott nőivarú egyedenként,

b) pulyka és barbarie kacsa esetén kettőszáz forint beólazott nőivarú egyedenként,

c) lúd és mulard kacsa esetén négyszáz forint beólazott nőivarú egyedenként.

(3) Egy beólazott állomány után csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

40. §

(1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen:

a) az OMMI igazolásával a szülőpárállományról és annak tenyészetszámáról,

b) a származási igazolás hiteles másodlatával.

(2) Az igénylőnek a 10. számú melléklet szerint összeállított kérelmet; összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére havonta, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket havonta, de legkésőbb december 5-ig megküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére.

41. §

(1) A támogatás az igénylő telephelye/lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(2) A 2.4. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

42. §

A 2.4. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.5. Tenyészbika, -kan, -kos és -kecskebak beállításának támogatása

43. §

(1) A 2.5. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az apaállat előállítója, tenyészbika esetén annak vásárlója (a 2.5. pont alkalmazásában a továbbiakban; igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére mezőgazdasági termelő esetén az jogosult, aki a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette, és nyilvántartásba vették.

44. §

A támogatás az adott fajta elismert vagy ideiglenesen elismert (a továbbiakban: elismert) tenyésztő szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészbika, -kan, -kos és -kecskebak vásárlása, illetve saját tenyészetből történő beállítása után vehető igénybe.

45. §

(1) A támogatás mértéke tenyészbika után hatvanezer forint/egyed.

(2) A támogatás mértéke tenyészkan után, tenyészsüldő index alapján:

IndexpontTámogatás mértéke
111–11510 000 Ft/egyed
116–12015 000 Ft/egyed
121–12520 000 Ft/egyed
126, illetőleg afelett25 000 Ft/egyed

(3) Tenyészkan esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha a tenyészet, ahonnan a tenyészkan származik, igazoltan mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a PRRS megbetegedéstől, és az erről szóló igazolást az igénylő a kérelméhez csatolja.

(4) A támogatás mértéke tenyészkos és tenyészkecskebak után, tenyészkos és tenyészbak index alapján:

IndexpontTámogatás mértéke
90–11015 000 Ft/egyed
111–13020 000 Ft/egyed
131 felett25 000 Ft/egyed

(5) A (2) és (4) bekezdések szerinti támogatások abban az esetben igényelhetők, ha az értékesítési egységár nem haladja meg a nyolcvanezer forintot.

46. §

(1) Tenyészkan esetén a helyi önkormányzat negyvenezer forint támogatást vehet igénybe a 111 vagy e feletti tenyészsüldő indexpontot elért tenyészkan süldő után, ha a zugapaállat tartás visszaszorítása érdekében tenyészkan süldőt vásárol és azt köztenyésztési céllal használja.

(2) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az önkormányzat gondoskodik az apaállat(ok) szakszerű elhelyezéséről, használatáról és a búgatások folyamatos nyilvántartásáról, a kanokat nyilvántartásba veszi, és gondoskodik az önkormányzat területén a nem minősített apaállatok használatának visszaszorításáról, az előírásoknak meg nem felelő apaállat használat fokozatos megszüntetéséről.

(3) A tenyészkan-vásárlásról az önkormányzat a 12. számú melléklet szerinti kérelmet állítja ki, amelyet megküld az illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére.

(4) A kérelemhez csatolni.kell a tenyészkan vásárlási jegyzőkönyvet.

47. §

(1) A 43-45. § szerinti támogatás iránti kérelmet a 11. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az apaállat értékesítéséről/vásárlásáról szóló jegyzőkönyv egy példányát, vagy saját beállítás esetén az állat származási igazolásának hiteles másodlatát, az árat is tartalmazó számla másolatát, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére havonta, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket az OMMI-val hitelesíttetni és havonta, de legkésőbb december 5-éig az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére megküldeni.

48. §

A megyei földművelésügyi hivatal a megküldött összesítők alapján az R. 1, számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére, és értesíti az apaállat fajtája szerinti elismert tenyésztő szervezetet az engedélyezésről. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető. A kiadott igazolásokról a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

49. §

A 2.5. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni és igazolni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.6. Tenyészménvásárlás támogatása

50. §

(1) Támogatást igényelhet az OMMI az állami mének köztenyésztésbe állítása céljából általa felvásárolt hazai születésű mén/csikó után, legalább negyven, de legfeljebb hatvan darabig, valamint a méncsikók központi felnevelésének költségtérítésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fedezetére igényelhető támogatás összege legfeljebb harmincötmillió forint/tárgyév.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele az adott fajta elismert tenyésztő szervezetének javaslata a kiválasztott, megvásárlásra kerülő egyedekre vonatkozóan.

(4) A támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

(5) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A minisztérium a megküldött igénylés alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával az adóhatóságtól igényelhető.

(6) Az elszámolást tárgyév december 15-éig kell benyújtani a minisztériumhoz a mének megvásárlásának igazolásával, valamint a központi méncsikónevelő teleppel kötött szerződéssel és a kifizetések igazolásával.

51. §

Az igénybe vett támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének az elrendelését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.7. Szarvasmarha, sertés, juh, kecske szaporítóanyag használat támogatása

52. §

(1) A 2.7. pontban foglalt támogatást kérelem alapján veheti igénybe az az állattartó, aki/amely a termékenyített nőivarú szarvasmarha, sertés, juh és kecske tulajdonosa vagy bérlője (a 2.7. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás igénybevételére mezőgazdasági termelő esetén az jogosult, aki a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette, és nyilvántartásba vették.

53. §

A támogatás nőivarú szarvasmarha, sertés; juh és kecske termékenyítése után vehető igénybe, amennyiben a donor apaállat hazai minősítéssel, illetve mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkezik, vagy hivatalos ivadékvizsgálati programban vesz részt.

54. §

A támogatás mértéke:

a) tenyészbika szaporítóanyag használatnál

aa) a magyartarka és húshasznú fajták esetében az elismert tenyésztő szervezet által ivadék teljesítmény vizsgálati (a továbbiakban: ITV) értékelésenként kijelölt legjobb tíz bika szaporítóanyagának használata esetén kettőezer forint a 2001. évben született és ENAR szerint regisztrált borjúnként,

ab) ivadékvizsgálati bikák szaporítóanyagának használata esetén kizárólag az OMMI által regisztrált ITV terv szerint, a párosítástól számított 120 napon belül felhasznált szaporítóanyagból 2001. évben született és az ENAR szerint regisztrált borjanként kettőezer forint;

b) tenyészkan - mesterséges termékenyítő állomásról származó - szaporítóanyagának használatánál

ba) import kan vagy 110, illetve afeletti Hízékonysági és Vágási Teljesítményvizsgálat (HVT) pontszám esetén ötszáz forint fialásonként,

bb) 115, illetve afeletti tenyészsüldő index (TI) pontszám esetén kettőszáz forint fialásonként,

bc) ivadékvizsgálati kanok szaporítóanyagának használata esetén ötszáz forint fialásonként;

c) termékenyítési engedéllyel rendelkező tenyészkos, illetve tenyészkecskebak szaporítóanyag használata esetén négyszáz forint ellésenként.

55. §

(1) A támogatási kérelmet a 13. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell - a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet szerint - az eredményes termékenyítést igazoló mesterséges termékenyítési jegy másodpéldányát.

(2) A 2.7. pont szerinti támogatás igénybevételére, a támogatás ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a 47-49. §-okban foglaltakat kell alkalmazni.

2.8. Szarvasmarha mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésének és az általuk gyűjtött adatok feldolgozásának támogatása

56. §

(1) Támogatás igényelhető a területi mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésére, az általuk gyűjtött adatok feldolgozására.

(2) A támogatás mértéke:

a) 125 Ft az OMMI által igazolt, a Szarvasmarha Információs Rendszerbe (a továbbiakban: rendszer) termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatonként, amelyet a területi mesterséges termékenyítési feIelős hálózatot működtető Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. igényelhet,

b) 65 Ft a rendszerbe termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatonként, amelyet a nyilvántartási rendszert üzemeltető OMMI igényelhet.

(3) Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. és az OMMI a támogatási igényről havonta összesítést készít és megküldi a minisztérium részére.

(4) A támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell a (3) bekezdés szerinti összesítőt, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. esetén az OMMI igazolását és az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A végelszámolás időpontja a tárgyévet követő év január 31. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, továbbá az_ R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(5) A 2.8. pont szerinti támogatás esetén az igénylés jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.9. Kanca mesterséges termékenyítésének támogatása

57. §

(1) A működési engedéllyel rendelkező mesterséges termékenyítő állomás kérelem alapján támogatást vehet igénybe minden eredményesen termékenyített kanca után.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a kanca termékenyítése az OMMI által kiadott előírások szerint történjen,

b) az illetékes mesterséges termékenyítő állomás a vemhességet igazolja,

c) a kancatartó térítési kötelezettsége, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti, OMMI tulajdonában lévő fedezőmén használata esetén nem haladhatja meg a tizenötezer forintot.

(3) A támogatás igénybevételére azt követően kerülhet sor, hogy az igénylő a feltételek teljesítését hitelt érdemlően igazolta.

(4) A támogatás mértéke harmincezer forint igazolt vemhes kancák után.

(5) Támogatás igazolt vemhességenként egyszer vehető igénybe.

58. §

A kérelmet a minisztériumhoz a 14. számú melléklet alapján kell benyújtani, legkésőbb a tárgyév november 1-jéig, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. Az előző évben termékenyített kancák után támogatási igény e rendelet hatálybalépését követő kilencven napig nyújtható be. A minisztérium a megküldött kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

59. §

(1) Az igénylés jogosságát az OMMI, az országos csikónyilvántartás alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés a támogatás alapját képező kancák csikózására is kiterjed.

(2) A vemhesnek igazolt kancák csikózásának tíz százalékot meghaladó indokolatlan elmaradása, a csikó származásának a megadott szülőktől való kizártsága jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ez esetben a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.10. Egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer (ENAR) támogatása

60. §

A 2.10. pontban foglaltak alapján - kérelemre - a nyilvántartást végző OMMI támogatást vehet igénybe, az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer szerinti (ENAR program) nyilvántartás működtetése, illetve fejlesztése után.

61. §

A támogatás mértéke:

a) hétszáz forint/tárgyévben nyilvántartásba vett borjú,

b) egyezerhatszázötven forint/tárgyévben nyilvántartásba vett ló,

c) a sertés egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer fejlesztésére legfeljebb százhúszmillió forint/tárgyév, a benyújtott és elfogadott költség-előirányzat szerint,

d) juh informatikai rendszer fejlesztésére legfeljebb hatvanmillió forint/tárgyév a benyújtott és elfogadott költség-előirányzat szerint.

62. §

(1) Az OMMI az igényekről előzetes összesítést készít és megküldi a minisztérium részére. Előleg kifizetésére, az igényelt támogatás nyolcvan százalékáig van lehetőség.

(2) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, valamint lónyilvántartás esetén az előleg igényléséhez a Magyar Lótenyésztők és Lovassport Szövetséggel, juhnyilvántartás esetén pedig a Magyar Juhtenyésztő Szövetséggel kötött együttműködési megállapodást, amely rendelkezik a támogatás felhasználásáról is. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, továbbá az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

63. §

(1) Az OMMI az előleggel-a jelölés és nyilvántartásba vétel igazolásával - folyamatosan számol el, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig. A 2000. évben igénybe vett előleggel 2001. március 31-ig kell elszámolnia.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.11. Ló-teljesítményvizsgálat támogatása

64. §

A 2.11. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az elismert lótenyésztő szervezet (a 2.11. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

65. §

(1) A támogatás az adott fajta teljesítményvizsgálatainak elvégzése és számítógépes adatgyűjtő rendszerének kialakítása esetén, azon ló után igényelhető, amely a Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályainak megfelelő tenyészszemlén vagy központi kanca-teljesítményvizsgálaton a tárgyév január 31. és november 10. között került minősítésre, illetve az elismert lótenyésztő egyesület által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet értékelhető eredménnyel teljesítette.

(2) A támogatás mértéke húszezer forint, az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által minősített lovanként.

(3) Támogatás folyamatosan igényelhető, de minősített egyedenként évente csak egy alkalommal.

66. §

(.1) A támogatási kérelmet a 15. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) Az elismert tenyésztő szervezet köteles a kérelmet havonta, de legkésőbb a tárgyév december 5-éig a minisztérium részére megküldeni.

67. §

A minisztérium a kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3.. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

68. §

A 2.11. pont szerinti igénylés jogosságát az OMMI ellenőrzi. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.12. Haltenyészanyag felhasználásának támogatása

69. §

(1) Támogatás igényelhető - kérelem alapján - évente összesen ezer tonna egynyaras ponty kihelyezéséhez.

(2) Támogatást az a termelő igényelhet, aki

a) elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő tenyészanyától származó tenyészanyagot telepít, melyet igazol,

b) tagja a Halászati Terméktanácsnak és annak az előző év szeptemberi termékbecslést beküldte,

c) növendékhal-termelő területét 2000. évhez képest nem növeli. Azon Halászati Terméktanács tagok, akik előző évben nem üzemelt területükön rekonstrukciót végeztek, vagy új területen halastavat építettek, jogosultak e terület tíz százalékán egynyaras ponty támogatás igénybevételére is. Támogatás nyújtható háromszáz kilogramm/hektár ivadék kihelyezéséig,

d) nem csökkenti az étkezési ponty termelési területét.

(3) A támogatás mértéke kihelyezett tenyészanyag kilogrammonként hetven forint.

70. §

(1) A támogatási kérelmet a 16. számú melléklet alapján kell összeállítani.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt kérelmet, három példányban összesítés céljából a Halászati Terméktanács részére legkésőbb a tárgyév március 31-éig kell megküldeni.

(3) A Halászati Terméktanács köteles az összesítéseket legkésőbb a tárgyév április 15-éig a minisztérium részére megküldeni.

71. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a termelő részére. A támogatás az igazolás; valamint az R. 3. és 5, számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

72. §

(1) A támogatásban részesített termelő köteles elszámolást készíteni a minisztérium részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről, a vásárolt és saját termelésből származó kihelyezésekről.

(2) A termelő köteles legkésőbb a tárgyév szeptember 15-éig megküldeni az elszámolást a Halászati Terméktanácsnak, melyhez csatolni kell a telepített hal mennyiségéről szóló nyilatkozatot, amit a Halászati Terméktanács igazol, továbbá az OMMI igazolását a telepített hal előírásnak való megfeleléséről.

(3) A Halászati Terméktanács az összesített, ellenőrzött elszámolásokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig a minisztérium részére megküldi.

73. §

Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Halászati Terméktanács köteles megvizsgálni, továbbá az elszámoláskor az elszámolás valódiságát ellenőrizni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a Halászati Terméktanács javaslata alapján a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.13. Tenyésznövendék-nyúl támogatás

74. §

(1) A támogatás az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében/főkönyvében nyilvántartott, az OMMI által hitelesített származási igazolással ellátott tenyésznövendék-nyúl beállítása után igényelhető.

(2) A támogatás mértéke kettőezer forint/tenyésznövendék-nyúl.

(3) Egy tenyésznövendék-nyúl után egyszer igényelhető támogatás. Az igénylő a Nyúl Terméktanács által igazolt tenyészállat férőhelyének legfeljebb százhúsz százaléka mértékéig igényelhet évente támogatást.

75. §

(1) A támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki tagja a Nyúl Terméktanácsnak.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen

a) a nyúl terméktanácsi tagságot, valamint a tenyészállat-férőhely számot igazoló okirattal,

6) az OMMI által hitelesített, az adott fajta tenyésztő szervezetének igazolásával a támogatott tenyésznövendék-nyúl azonosítójáról és származási igazolásáról.

76. §

Az igénylő a 17. számú melléklet alapján összeállított kérelmet, összesítés céljából a Nyúl Terméktanácshoz legkésőbb a tárgyév december 1-jéig nyújthatja be.

77. §

A Nyúl Terméktanács köteles az összesített kérelmeket havonta, de legkésőbb a tárgyév december 5-éig a minisztérium részére megküldeni.

78. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

79. §

A 2.13. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

80. §[14]

A 2.13. pont szerinti támogatás esetén az igénybevétel jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

B) AZ AGRÁRFINANSZÍROZÁS TÁMOGATÁSA

81. §

(1) A B) pont alatti támogatásokban a 82. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytató termelő, továbbá a 20-22. számú mellékletek szerint nyilvántartásba vett integrátor [a B) pont vonatkozásában a továbbiakban együtt: igénylő] akkor részesülhet, ha eleget tett a Nyilv. r. szerinti bejelentési kötelezettségének, és megfelel az egyes támogatási jogcímek e rendeletben szabályozott külön feltételeinek.

(2) A feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - Art. szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el,

(3) A támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhetők, és azokat a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása és egyes hitelek után nyújtott állami kezességvállalás

82. §

(1) E jogcím alapján

a) a növénytermelés, kertészet, az állattenyésztés, vegyes gazdálkodás (TEÁOR 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR 05.0) [az a)-d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység] költségeinek fedezetére pénzügyi intézményről igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel után az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szempontjából az egy év a hitelszerződés megkötésének napjától számított háromszázhatvanöt napot jelent.

(3) A közraktárba letett búzára, takarmánykukoricára és szójára közraktári jegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett, legfeljebb egyéves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás vehető igénybe. A kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy a terméket az igénylő kizárólag saját gazdaságában termelje meg, illetve az integrátor az integráció keretében termeltesse meg, és a közraktárba helyezés időpontjában az áru tulajdonosa legyen.

(4) A kalászos gabona (búza, árpa, rozs, zab, triticale), valamint a szemes cirok és a kukorica takarmányszükséglet megvásárlásának elősegítésére a minisztérium által meghirdetett külön pályázat alapján az állattartó igénylők pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett, legfeljebb egyéves lejáratra engedélyezett hitelek után kamattámogatást vehetnek igénybe.

(5) Azok a termelők és integrátorok, akik a (3) bekezdés alapján közraktárba helyezett termékeik után már igénybe vettek támogatást, a (4) bekezdés szerinti támogatásra csak a meghirdetésre kerülő pályázatban meghatározott gabonamennyiség és a (3) bekezdés alapján támogatásban részesített közraktározott termékmennyiség különbözete után jogosultak támogatás igénybevételére.

83. §

(1) A kamattámogatás mértéke és összege a hitelszerződés szerinti időszakra a 82. § (1), (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott forinthitel esetében a jegybanki alapkamattal számított kamat összegének negyven százaléka. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető jegybanki alapkamat mértékét a hitelszerződésen fel kell tüntetni.,

(2) Kamattámogatás forinthitel esetén csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb három százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének vagy jogszabály alapján történő megújításának időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából a teljes hiteldíj a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket és díjakat tartalmazza (kamat, kezelési költség, folyósítási jutalék). A teljes hiteldíj nem tartalmazhatja a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült költségeket (pl. hitelbírálati díj, rendelkezésre tartási jutalék stb.).

(4) Devizahitel esetén a támogatás mértéke a hitelszerződés szerinti kamat huszonöt százaléka.

84. §

(1) Az R. 13. §-a alapján elemi csapással sújtottnak minősülő igénylő a károsodott termék termelésével összefüggő - illetve erdő esetében a gazdálkodóknak az elemi kár felszámolásával kapcsolatos - költségeinek fedezetére felvett

a) a 82: § (1) bekezdés szerinti forinthitel tartozás után a jegybanki alapkamattal számított összeg további huszonöt százalékának,

b) a 83. § (4) bekezdésében meghatározott devizahitel esetén a kamat további tizenöt százalékának

megfelelő mértékű kamattámogatásra jogosult az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra.

(2) A többlettámogatás igénybevételéhez a 18. számú melléklet szerinti kérelmet nyilvántartásba vétel céljából a káresemény bekövetkezése után öt munkanapon belül, illetve a tényleges kár mértékének megállapítását követően, de legkésőbb december 15-éig lehet benyújtani a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, illetve állami erdészeti szolgálathoz.

(3) Amennyiben az elemi csapás a használt összes földterület hozamának tizenöt százalékot meghaladó kiesése következtében került megállapításra, az igénylő az (1) bekezdésben meghatározott mértékű kedvezményt a hitelszerződés szerinti időszakra - az elemi csapás tényének megállapításakor fennálló - összes növénytermesztési célú hitele után igénybe veheti.

85. §

Az integrátor olyan esetben is részesülhet a 83. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott mértékű kamattámogatásban, amikor a legfeljebb egyéves lejáratú, pénzügyi intézménytől felvett hitelt nem a partnerei termelési ráfordításainak, hanem a vele szerződéses kapcsolatban álló termelők érdekében végzett szolgáltatások (TEÁOR 01.4, 02.02) finanszírozására használja fel. Ebben az esetben a támogatás folyósításának feltételei:

a) az igénylőnek rendelkeznie kell integrátori szerződéssel, valamint az integrátori bejegyzést tanúsító - a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított - igazolással, illetve.

b) a támogatott hitelből igazolhatóan olyan szolgáltatások költségeit kell finanszíroznia, amelyek az integrátori szerződésben rögzített mezőgazdasági termékek előállításához kapcsolódnak. Ennek tényét a hitelt folyósító pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződésben is rögzíteni kell, és az igénybe vett kamattámogatást a szolgáltatások ellenértékének elszámolásánál érvényesíteni kell.

86. §

(1) A kamattámogatást igénylő nyomtatványhoz csatolni kell a hitelszerződést, a pénzügyi intézmény vagy közraktár kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint az első igényléskor az illetékes megyei földművelésügyi hivatal kamattámogatásra jogosító igazolását.

(2) Integrátor igénylő esetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is. Az integrátor igénylő az általa felvett támogatás integráltakkal történő elszámolásáról köteles elkülönített nyilvántartást vezetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az Art. által előírt időpontig megőrizni.

87. §

(1)[15] Az igénylő a búza, a kukorica, a rozs, az árpa termelési költségeire kizárólag egy pénzügyi intézménytől, legfeljebb egyéves lejáratra felvett hitel tőkeösszegének hetven százalékáig, a termelés ugyanarra a hektárjára és időszakára számítva légfeljebb húszezer forint hitelösszeg után sortartó állami kezességvállalást vehet igénybe.

(2) Az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy termelési ciklusban csak egyszer lehet figyelembe venni.

(3) Az állami kezességvállalás az (1) bekezdésben szabályozott hitel tőkeösszegének, illetve egy részének törlesztése esetén a fennmaradó hitel tőkeösszegének hetven százalékára terjed ki.

(4) Az állami kezességvállalás nyújtásának feltétele, hogy a pénzügyi intézmény által befogadott hitelkérelem egy példányán az igénylő nyilvántartásba vételét végző megyei földművelésügyi hivatal a kezességvállalással érintett gabonafélék vetésterületének részletezésével a kezességvállalásra való jogosultságot igazolja. A megyei földművelésügyi hivatal - a Kormány határozatában rögzített állami kezességvállalási keret betartása érdekében - a miniszter által meghatározott időponttól kezdődően a jogosultság igazolását megtagadja.

88. §

Az állami kezességvállalás szempontjából csak olyan hitelszerződés fogadható el, amelynek kidolgozása során a pénzügyi intézmény a hitelkérelmet az általa - a hitelintézeti törvény előírásainak megfelelően - kialakított hitelbírálati rend szerint bírálta el, és amelyben az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy

a) a megtermelt termék az állami kezességvállalással érintett követelés összegéig a hitel biztosítékául - ideértve a pénzügyi intézmény javára alapított vételi jogot is szolgál, vagy

b) ha az a) pont alapján a hitel visszafizetésére nem kerülne sor, úgy a pénzügyi intézmény a hiányzó összeget az igénylő bármely egyéb bevételéből is fedezhesse.

89. §

(1) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése meghiúsul, a pénzügyi intézmény mint a kezességvállalás jogosultja a 88. § szerinti biztosítékok. eredménytelen vagy csak részlegesen eredményes érvényesítését követően élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival. Ebben az esetben az igénylő hiteltartozása állammal szembeni kötelezettséggé válik.

(2) A jogosult pénzügyi intézmény az állami kezességvállalást a 19. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával az adóhatóságnál válthatja be a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása, vagy a 11. cím 3. Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás jogcímek terhére, az eredeti vagy jogszabály alapján módosított hitelszerződés lejártát követő hatvanegyedik naptól. A beváltás tényéről a 19. számú melléklet szerint a jogosult pénzügyi intézmény köteles a minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot értesíteni.

(3) Amennyiben az igénylő a hiteltartozásából már törlesztett, illetve a pénzügyi intézmény a 88. § a) és b) pontjai szerinti biztosítékokból a tartozást csökkentette, úgy a fennmaradó hitel tőkeösszegének hetven százalékára érvényesíthető az állami kezességvállalás.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezéséről az igénylőt az adóhatóság határozatban értesíti.

(5) Amennyiben az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy termelési ciklusban több alkalommal kívánják figyelembe venni, csak az elsőként jogszerűen jelentkező pénzügyi intézmény javára váltható be a kezesség.

90. §

A beváltott állami kezességvállalást az APEH Agrárgazdasági kezesség beváltás 10032000-01907010 számú folyósítási számláról kell teljesíteni, illetve a visszafizetési kötelezettséget erre a számlára kell teljesíteni.

2. Az éven túli lejáratú hitel kamattámogatása és egyes hitelek után nyújtott garanciavállalás

91. §

(1) A 2. pontban foglaltak alapján a B) pont szerinti igénylők, gazdálkodásuk tartós forgóeszköz-szükségletének fedezetére pénzügyi intézménytől felvett hiteleik után, a hitelszerződés szerinti legalább három-, de legfeljebb hatéves időtartamra kamattámogatást vehetnek igénybe.

(2) A kedvezménnyel igénybe vehető hitel összege a 2001. években megkötésre kerülő hitelszerződésben

a) termelői hitelkérelem esetén legfeljebb százötvenmillió forint,

b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 19. pontjában jelölt mezőgazdasági kistermelők, valamint az adóévben négymillió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági egyéni vállalkozók (a továbbiakban: kistermelők) integrálását végző integrátor szervezet esetében - amennyiben kötelezettséget vállal arra, hogy legalább a hitel futamidőszakára az integráltakkal integrációs szerződéseket köt - az integrációs szerződésekben a termékfelvásárlás adott évére rögzített szerződés felvásárlási összeg száz százaléka, de legfeljebb ötszázmillió forint

lehet.

92. §

A kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a) a teljes hiteldíj legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. A négy százalékpont korlátnak a jegybanki alapkamat mindenkori szintjéhez viszonyítottan a teljes futamidő alatt teljesülnie kell,

b) a pénzügyi intézmény legalább egyéves tőketörlesztési haladékot engedélyez,

c) készfizető kezesség igénybevétele esetén a kezességvállalási díj évenként nem haladja meg a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre, illetve az előző év december 31-én fennálló tőketartozásra vonatkoztatva a másfél százalékos mértéket.

93. §

(1) A kamattámogatás mértéke az e rendelet hatálybalépését követően megkötött hitelszerződések esetében a jegybanki alapkamattal számított kamat összegének ötven százaléka.

(2) A 92. § b) pontja szempontjából az első év a hitelszerződés megkötésétől számított háromszázhatvanöt napot jelent.

(3) Az igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, ha az igénylő a felvett hitelt a szerződésben vállaltnál rövidebb idő alatt fizeti vissza, kivéve, ha a tényleges futamidő a három évet meghaladja.

(4) A felvett hitel - szerződésben vállaltnál - rövidebb határidő alatt történő visszafizetése esetén az igénybe vett támogatás nem minősül jogosulatlan igénybevételnek azon hitelek esetében, amelyek a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kibontakozási hitelkonstrukcióba részben vagy teljes összegükben bevonásra kerültek. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a kormányrendelet alapján hároméves lejáratra folyósított kibontakozási hitelek, hitelszerződésben rögzített, a futamidő egyes éveire megállapított tőketörlesztési határidőket megelőzően teljesített tőketörlesztés esetén is. E hitelek esetében nem kell alkalmazni a (3) bekezdés kamattámogatásra vonatkozó rendelkezéseit sem:

94. §

(1) A hitel igénybevételéhez a teljes hitelösszegre jogosultanként legfeljebb nyolcvan százalékos kezességvállalás kapcsolódhat. Az ötmillió forintot meghaladó hitelszerződések esetében a kezességvállalás kezességvállaló intézményenként éves átlagban nem haladhatja meg a hetven százalékos mértéket, amelyet az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Hitelgarancia Rt. (a továbbiakban együtt: kezességvállaló intézmény) vállal.

(2) A kezességvállalásért a termelő éves ütemezésben a fennálló hitelösszegre vetítve készfizető kezességvállalási díjat fizet, amelynek ötven százalékát a költségvetés megtéríti.

(3) E rendelet szerint kamattámogatással kedvezményezett hitelek esetében a készfizető kezességvállalási díj tízmillió forint hitelösszegig a hitel összegére vetítve egységesen évi egy százalék, ezen összeg felett a vállalt kezesség mértékétől függően a hitel összegére vetítve az alábbiak szerint változik:

A kezesség mértéke
%
Kezességvállalási díj
%
50-ig1,0
51–601,2
61–801,5

(4) A kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az intézményt terhelő fizetési kötelezettség hetven százalékára a központi költségvetés viszontgaranciát vállal.

95. §

(1) A hitelkérelmeket az agrárfinanszírozásban részt vevő pénzügyi intézmény területi fiókjaihoz folyamatosan lehet benyújtani az intézmények által előírt példányban és tartalommal. A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket előzetesen a megyei földművelésügyi hivatal nyilvántartásba vett és záradékolt. A záradékolás hatvan napig érvényes.

(2) A megyei földművelésügyi hivatal által - a hitelkérelem egy példányára - rávezetett záradék tartalmazza, hogy a kérelmező, illetőleg az általa végzett tevékenység és annak finanszírozására felvenni tervezett hitel felhasználási célja és összege megfelel-e a rendeletben meghatározott feltételeknek. A záradékolást a területi Agrárfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján kell a hitelkérelemre rávezetni, és a záradékolt hitelkérelmet legkésőbb a beadástól számított huszadik munkanapon a kérelmező részére vissza kell juttatni.

96. §

A pénzügyi intézmény a hitelkérelmeket az általa - a hitelintézeti törvény előírásainak megfelelően = kialakított hitelbírálati rend szerint bírálja el, és szükség esetén a vele szerződéses kapcsolatban álló kezességvállaló intézményekkel a kezességvállalási szerződéseket megköti. A pénzügyi intézmény által elfogadott hitelkérelmek benyújtói a megkötött hitelszerződések, illetve készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerződések megkötése alapján a 93. § szerinti kamattámogatás, valamint a 94. § szerinti kezességvállalási díj támogatás igénybevételére is jogosulttá válnak.

97. §

A pénzügyi intézmények a megkötött hitelszerződések összesített adatairól (hitelösszeg, annak évenkénti kezességvállalási díjtámogatási és kamattámogatási igénye) havonta tájékoztatást adnak a Pénzügyminisztérium és a minisztérium részére.

.

98. §

(1) Amennyiben a hitelfelvevő a támogatással felvett hitelt nem a hitelkérelemben feltüntetett célokra használja, a kamattámogatás és a kezességvállalási díjtámogatás igénybevétele jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha a módosított felhasználási cél meghatározása a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal előzetes hozzájárulásával történik, és a tevékenység a 82. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi körbe tartozik.

99. §

A hitelezés futamideje ;alatt - a pénzügyi intézmény vagy a hitelfelvevő kötelezett kezdeményezésére - a hitelkövetelést a szerződő pénzügyi intézménytől más pénzügyi intézmény, illetve tartozást a hitelfelvevő kötelezettől más jogosult átvállalhatja. Az átvállalás után a kamattámogatásra, illetőleg a kezességvállalási díjtámogatásra való jogosultság akkor folytonos, ha az új hitelszerződés a megszűnő, szerződés folytatásaként jött létre újabb tőketörlesztési moratórium időszak nélkül, változatlan feltételekkel; amit a területileg illetékes földművelésügyi hivatal záradékkal igazol.

100. §

A támogatások a 81. §-ban meghatározott módon igényelhetők az alábbiak szerint:

a) a kamattámogatás a 2. § (5) bekezdésében, illetőleg a 86. §-ban foglaltaknak megfelelően;

b) a hitelszerződés megkötését követően az első kamatfizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamattámogatás összege előlegként a 23. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával;

c) a kezességvállalási díjtámogatás a kezességvállalási szerződés szerinti díjfizetés gyakoriságának megfelelően (a szerződés megkötésekor, illetve a futamidő alatt évente egyszer). Az igényléshez csatolni kell a kezességvállaló intézmény vagy a pénzügyi intézmény díjfizetési igazolását, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

4. Reorganizációs program támogatása

101. §

A 4. pontban foglaltak alapján támogatást azok a gazdálkodók vehetnek igénybe, akik/amelyek a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló - többször módosított - 39/1987. (X. 12.) MT rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló 182/1993. (XII. 30.) Korm. rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló - többször módosított - 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján már reorganizációs támogatásra jogosultak, és érvényes támogatási határozattal vagy támogatási okirattal rendelkeznek.

102. §

A támogatás az állami adóhatóságtól igényelhető, a támogatási határozatban vagy támogatási okiratban foglaltak szerint a 2001. és 2002. évre engedélyezett mértékig, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

103. §

(1) Indokolt esetben a minisztérium engedélyezheti a reorganizációs támogatási határozatban (támogatási okiratban) rögzített teljesítési kötelezettségek módosítását, továbbá a reorganizációs támogatással érintett vagyontárgyak (beleértve az állatokat is) elidegenítését, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájáruláskénti bevitelét vagy átmeneti bérbeadását.

(2) Elidegenítés, illetve nem pénzbeli hozzájáruláskénti bevitel esetén az új tulajdonosnak meg kell. felelni az R. 3. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, és az állammal szemben fennálló minden, a támogatáshoz fűződő kötelezettség teljesítését. Jogi személyiséggel rendelkező új tulajdonos esetében el lehet tekinteni a tulajdoni hányad(ok) eredeti jogszabály által meghatározott arányától.

(3) Bérbeadás esetén a bérlőnek vállalnia kell a vagyontárgyak erede feltételek szerinti hasznosítását, azonban a támogatással összefüggő kötelezettségek változatlanul a támogatás eredeti jogosultját terhelik, és továbbra is felelős azok teljesítéséért.

104. §

(1) Azon gazdálkodóknak, akik az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az export-árualapnövelő reorganizációs támogatás keretében állatbeállítási és forgóeszköz-támogatásban részesültek, elszámolási kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették és e program keretében kamattámogatást nem vesznek igénybe, az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet hatálybalépésével baromfitartási kötelezettségük megszűnt, a szarvasmarha, a sertés és a juh anyaállat-tartási kötelezettségük ezen rendelet hatálybalépésével megszűnik.

(2) Az 1995. december 31-ig benyújtott pályázatoknál, az agrárreorganizációs program keretében felvett, az első teljes negyedévre számított kamattámogatásnak megfelelő összegű kamattámogatási előleg - az éves kamatfizetési. kötelezettség csökkenésével arányosan csökkenő mértékben - folyamatosan, a támogatás fennállásáig megilleti a gazdálkodót. A kamattámogatási előleg maradványértékével a kamattámogatás lejártakor a gazdálkodó köteles elszámolni az adóhatósággal.

105. §

(1) A támogatás felhasználásának és a feltételek teljesítésének folyamatos ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(2) A támogatás elszámolását és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás tényét - a 385. §-ban és az R. 11. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a támogatás alapjául szolgáló jogszabályban, valamint a támogatási határozatban, támogatási okiratban foglaltak szerint kell megállapítani.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozóan a minisztérium intézkedik, és erről értesíti az adóhatóságot.

C) BIOLÓGIAI ALAPOK MEGŐRZÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

106. §

Pályázat útján támogatást vehet igénybe az az igénylő,

a) aki a 24. számú mellékletben megnevezett növény- és állatfajokkal/fajtákkal kapcsolatos génmegőrzésnek, fajtafenntartásnak minősülő tevékenységeket az illetékes szakmai szervezetek nyilvántartása alapján végez;

b) aki új szaporítóanyag-termő törzsültetvényeket létesít;

c) aki a 24. számú mellékletben megnevezett növényfajok vírusmentesítését végzi, valamint azok vírus-, kórokozó- és kártevő-rezisztenciáját fenntartja, és az azokat súlyosan károsító betegségek előrejelzésen alapuló, a környezet peszticidterhelésének csökkentését megalapozó védekezés lehetőségeit kidolgozza;

d) aki a Magyarországon előállított saját fajtáit belföldön és külföldön állami elismerés céljából vizsgáltatja;

e) aki a fajták, hibridek kísérleti eredményeit, beltartalmi értékeit a termelők, felhasználók részére ismerteti;

f) aki a 24. számú mellékletben felsorolt állatfajok tartástechnológiáját a területileg érvényben lévő környezetvédelmi és állatvédelmi előírások figyelembevételével korszerűsíti;

g) aki a fejlesztési tevékenység eredményeként jelentkező növényi és állati szaporítóanyagok és tenyészállatok, ezekkel összefüggő takarmányok minősítésével kapcsolatos feltételeket korszerűsíti, a teljesítményvizsgálatokhoz és a mesterséges termékenyítéshez szükséges eszközöket beszerzi;

h) aki országos felmérést készít a mezőgazdaság legfontosabb termékeinek minőségére és az azt befolyásoló legfontosabb ökológiai tényezők közötti összefüggésre;

i) aki a minisztériumi megbízásból nemzetközi szervezetekben nemzeti képviseletet lát el;

j) aki az a)-h) pontokban felsorolt feladatok megvalósítását elősegítő speciális műszereket, fajspecifikus kiegészítő eszközöket beszerzi.

107. §

A támogatás mértéke:

a) a 106. § a)-b) pontjában felsorolt tevékenységekhez kérelem és pályázat útján a pályázati kiírásban meghatározott normatíva;

b) a 106. § c)-g) pontjaiban felsorolt feladatokhoz pályázat útján a költségek 50%-a, de legfeljebb négymillió forint;

c) a 106. § h) és i) pontjaiban megnevezett feladatokhoz pályázat útján a felmerülő költségek mértékéig;

d) a 106. § j) pontjában megnevezett beszerzésekhez pályázat útján a költségek 50%-a, de legfeljebb tízmillió forint.

108. §

(1) A 106. § a) pontjában meghatározott feladatok támogatásához az igényléseket az igénylő területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, a 106. § h)-j) pontjaiban meghatározott tevékenységek támogatásához a pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. Az igénylések és a pályázatok benyújtásának részletes szabályait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) Az igénylések jogosságáról a földművelésügyi hivatal - az OMMI és az ellenőrzésben részt vevő szakértők közreműködésével - dönt. A támogatás összegéről az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást (engedélyt) állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok benyújtásával az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának javaslata alapján dönt. A pályázatok elfogadása esetén a minisztérium szerződést köt a pályázóval. Ezzel egyidejűleg a támogatás összegéről az R. l. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki. A támogatást az igazolás, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok benyújtása alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(4) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését az OMMI és a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának bevonásával a minisztérium végzi.

(5) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az OMMI, illetve az ellenőrzésben részt vevő szakértők javaslatára a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(6) A támogatás a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást erre a számlára kell visszafizetni.

D) AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA VALÓ ÁTTÉRÉS; VALAMINT AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

109. §

A D) pont alatti támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés támogatása

110. §

Támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely az ökológiai gazdálkodás szakmai előírásai szerint

a) növényi biotermék-előállítást folytat, és azt az átállást követően legalább három évig végzi, vagy

b) ökológiai termelésre alkalmas toleráns és rezisztens fajta előállítását, felszaporítását végzi.

111. §

A támogatás igényelhető az ökológiai gazdálkodásra való átállási időszakában évente - legfeljebb három éven át - felmerülő:

a) talaj- és növényvizsgálatok, h) ellenőrzés és minősítés,

c) felhasznált szervestrágya, ökológiai gazdálkodásban használható speciális növényvédő szerek és különféle anyagok, ökológiai gazdálkodásból származó, fémzárolt vetőmag és vegetatív szaporítóanyag beszerzési,

d) ökológiai termelésre alkalmas, növényi károsítók elleni, vagy egyéb rezisztenciával rendelkező növényfajok, illetve fajták nemesítése, felszaporítási,

e) termelési és talajerő-utánpótlási módszerek kidolgozása

költségeinek csökkentéséhez.

112. §

(1) A támogatás mértéke:

a) a 111. § a)-b) pontjai esetén a számlával igazolt költségek legfeljebb hetvenöt százaléka,

b) a 111. § c)-e) pontjai esetén a felmerülő költségek - saját előállítású szervestrágya esetén az 5. § e) pontjában szabályozottak szerint - legfeljebb negyven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján igényelhető. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A pályázat elfogadásáról a Biotermelési Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt. A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A támogatás - a szerződés alapján - a minisztérium által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással az adóhatóságtól igényelhető. Az igazoláshoz csatolni kell az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

113. §

A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését - a Biotermelési Bíráló Bizottság, valamint a Biokultúra Egyesület bevonásávál - a minisztérium végzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

let bevonásávál - a minisztérium végzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztériuin kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

2. Agrár-környezetvédelmi tájközpontok kialakításának támogatása

114. §

(1) A tájközpont olyan gazdálkodást is folytató képzési, információs, demonstrációs és szaktanácsadási központ, mely a térség természeti, környezeti és kulturális hagyományaira támaszkodva azokat optimálisan kihasználva, a térségben élők számára követhető, jövedelmező gazdálkodási módszereket mutat, a természeti és fizikai környezet lehető legnagyobb védelme mellett. A tájközpontok rendszere a 2001-től bevezetésre kerülő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program végrehajtási rendszerének egyik eleme.

(2) Pályázatos alapon támogatás biztosítható olyan térségi, komplex feladatokat ellátó egyéni és társas vállalkozásoknak, amelyek a területi és természeti adottságokhoz, térségi problémákhoz és igényekhez igazodóan segítik az előírt környezetkímélő gazdálkodási módszerek elterjesztését a tájközpont feladatainak ellátása mellett. A gazdálkodási módszerek közül a pályázó választ, és ezt kapcsolja össze a tájközponti tevékenységgel.

(3) A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a pályázónak biztosítania kell a tájközpont működéséhez szükséges földterületet, eszközállomány, valamint rendelkezni kell szakmai és gyakorlati képzettséggel az agrár-környezetgazdálkodás területén.

115. §

(1) A támogatás mértéke pályázatonként és pályázónként legfeljebb nyolcmillió forint vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás, melyre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben meghirdetésre kerülő pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint lehet pályázni. A pályázatot a területileg illetékes földművelésügyi hivatalokhoz kell benyújtani a pályázatban meghatározott határidőig.

(2) A pályázat elfogadásáról az Agrár-környezetvédelmi Koordinációs Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt. A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A szerződésben foglaltak teljesítésének igazolása után a minisztérium az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást ad ki, és a támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését az Agrár-környezetvédelmi Koordinációs Bizottság útján - a területileg illetékes megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások bevonásával - a minisztérium végzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(4) A támogatást a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

E) A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉT SEGÍTŐ ISMERETÁTADÁS TÁMOGATÁSA

116. §

(1) Az E) pont alatti támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(2) A minisztérium megyénként a megyei hatáskörben felhasználható támogatási keretet állapít meg.

1. A szaktanácsadás díjának támogatása

117. §

(1) A támogatást az a szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevő kaphatja, aki/amely mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszerfeldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytat, és megfelel a Nyilv. r. előírásainak. Nem jogosult támogatásra, aki szerepel a minisztérium Szaktanácsadói Névjegyzékében (a továbbiakban: Szaktanácsadói Névjegyzék).

(2) Az elmúlt évben egymillió forint árbevételt el nem ért, a Nyilv. r. alapján nyilvántartásba vett termelők csoportos formában kaphatnak ingyenes szaktanácsadást a területi központ vezető falugazdásza által jelzett igény szerinti témakörökben megrendezésre kerülő szaktanácsadási programok - előadások, konzultációk, bemutatók - keretében. A szaktanácsadói programok megvalósítóját a program helye szerint területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal jelöli ki, azok közül az ajánlattevők, közül, akik nem végeznek az agrárgazdasággal összefüggő kereskedelmi és/vagy ügynöki tevékenységet, és az ajánlott szaktanácsadási programot a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó bevonásával valósítják meg. Amennyiben a falugazdász területi központ olyan szaktanácsadási programot igényel, amelyhez nincs megfelelő regisztrált szaktanácsadó, vagy az adott időben és helyen regisztrált szaktanácsadó bevonása gazdaságosan nem oldható meg, a megyei programok megvalósításához a programok tervezett időtartama 20%-ának mértékéig a Szaktanácsadói Névjegyzékben nem szereplő szakember is alkalmazható. Ez alól - indokolt esetben - a földművelésügyi hivatal vezetője adhat felmentést.

(3) Az éves egymillió forint árbevételt meghaladó és a támogatásra jogosult igénylő olyan szerződés alapján vehet igénybe támogatást, amely szerint a szolgáltatást a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó végzi.

(4) A támogatás a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 44-45. §-ban előírt üzemtervezéshez nem vehető igénybe.

(5) A támogatás felső határa és mértéke az (1) bekezdés szerinti tevékenységből származó - a tárgyévet megelőző évre vonatkozó - éves árbevétel alapján a következő:

Az éves árbevétel
ezer Ft
Támogatás felső határa
Ft/év
Támogatás mértéke
%
1 000– 5 00075 00075
5 000–15 000100 00050
15 000–30 000125 00025

(Induló vállalkozás esetén a legalacsonyabb árbevételi kategóriát kell figyelembe venni.)

(6) Az aki - a tárgyév január 1-jén - a 40. életévét még nem töltötte be-és egyéni agrárvállalkozói igazolvánnyal rendelkezik - a szerződés szerinti díj hetvenöt százalékát igényelheti támogatásként. A számára kifizethető támogatás felső határát úgy kell meghatározni, hogy az nem haladhatja meg az (5) bekezdésben a gazdaság éves árbevétele függvényében meghatározott összeget.

(7) A rendelet II. fejezet I) pontja alapján támogatást nyert termelői közösségek tagjai a (2) bekezdésben foglalt általános szempontok szerinti csoportos formában jogosultak szaktanácsadás igénybevételére.

118. §

(1) A szaktanácsadóval a 117. § (3) bekezdés szerint megkötött szerződés egy példányát a szolgáltatást részletesen leíró melléklettel együtt - a szerződés megkötését követő harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából be kell nyújtani a támogatást igénylő székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz. A szerződést a megyei földművelésügyi hivatalban beszerezhető űrlapon kell megkötni. A szerződés a megyei földművelésügyi hivatalhoz a tárgyév október 31-éig nyújtható be. Az előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható,

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a szerződésben foglalt teljesítési határidőt követően harminc napon belül kell írásban benyújtani a megyei földművelésügyi hivatalhoz. A támogatás tárgyévi kifizetésére vonatkozó kérelmek a tárgyév október 31-éig nyújthatók be.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell a számla másolatát, erdőgazdálkodási tevékenység esetén az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a kérelemhez. Tartós, legalább féléves szaktanácsadási tevékenységre kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

119. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát a megyei földművelésügyi hivatal állapítja meg.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás kifizetése az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2. Az erdészeti szakirányítás igénybevételének támogatása

120. §

(1) Az E) 2. pontban foglaltak alapján támogatást igényelhet:

a) az erdészeti hatóság által bejegyzett egyéni erdőgazdálkodó, erdőbirtokossági társulat, a kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet folytató erdőszövetkezet, akiknek/amelyeknek erdőterülete nem haladja meg a kétezer hektárt, illetőleg a saját és a megbízás alapján szakirányított erdőterület nagysága együttesen eléri a kettőszáz hektárt, valamint

b) az az erdőgazdálkodási integrátor, aki/amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

ba) legalább kétszáz, de maximum négyezer hektár magántulajdonú erdőterület jogszerű használója, és az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette,

bb) minimum kétszáz hektár erdőterületet szerződés alapján szakirányít,

bc) legalább ötven hektár fahasználati és erdőművelési (fakitermelés, erdősítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerződése van,

bd) összes árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdőgazdálkodási tevékenységből származik, és erről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozott,

be) elfogadja a miniszter által kiadott kényszerkezelői megbízást abban és az azzal szomszédos erdőtervezési körzetben, amelyben legalább kétszáz hektárt meghaladóan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,

bf) tagja a Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének.

(2) Az integrátor az általa integrált területre erdőgazdálkodói jogosultság alapján járó támogatást nem vehet igénybe.

121. §

A támogatás mértéke:

a) a 120. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő az erdészeti szakemberrel vagy erdőgazdálkodási tevékenységet folytató - erdészeti szakembert foglalkoztató szervezettel [az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 86. és 91. §-aiban foglaltak szerinti erdészeti szakszemélyzettel (a továbbiakban: erdész)] kötött szakirányítási szerződés alapján a szerződés szerinti díj ötven százalékát igényelheti támogatásként. A támogatás összege nem haladhatja meg a szerződés időtartamára eső mindenkori minimálbér nagyságát;

b) a 120. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a szakirányítási szerződés alapján évente a szakirányított terület után hektáronként ezerhatszáz forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként hétszáz forintot igényelhet támogatásként. Évközi szerződéskötés esetén a támogatás időarányosan vehető igénybe. Az időarányos támogatás kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a szerződés földművelésügyi hivatalba történt benyújtásának időpontja.

122. §

(1) Az erdészeti szakszemélyzettel kötött szerződésnek együttesen az alábbiakra kell kiterjednie:

a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése,.

b) a munkák művezetése,

c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken,

d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése,

e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,

f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,

g) erdőőrzés.

(2) Az integrátori szakirányítási szerződésnek együttesen az alábbiakra kell kiterjednie:

a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,

b) a munkák művezetése, függetlenül attól, hogy a munkát az integrátor végzi vagy sem,

c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken, ami nem jogosít fel a jegyzőkönyv aláírására,

d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,

e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,

f) ez erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,

g) erdőőrzés.

(3) Integrátorok egymással kötött szakirányításra vonatkozó szerződése nem támogatható.

123. §

(1) Az erdésszel, illetve az integráltakkal megkötött szerződés egy példányát - a szerződés megkötését követően harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából legkésőbb a tárgyév október 15-éig be kell nyújtani a megyei földművelésügyi hivatalhoz. A szerződést a megyei földművelésügyi hivatalban beszerezhető űrlapon kell megkötni. Előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a tárgyév október 31-éig az igénylő székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell írásban benyújtani. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell az erdésszel, illetve az integrátorral kötött szerződést (a szolgáltatást részletesen leíró mellékletével)

a) a 120. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő esetében a szerződés alapján fizetett díjról kiállított számla másolatát;

b) a 120. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor esetében az integráltak nyilatkozatát arról, hogy az integrátor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett, valamint

c) mindkét igénylő esetében az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Tartós - legalább féléves - időszakra kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

124. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát a megyei földművelésügyi hivatal - az illetékes erdészeti hatóság véleményének figyelembevételével - állapítja meg.

(2) A támogatási kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi az erdészeti hatóság bevonásával. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

3. Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

125. §

(1) Támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezen tevékenységeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytatók számára nyújtott ismeretátadás költségeinek részbeni megtérítésére.

(2) A támogatás az alábbi célokra vehető igénybe:

a) szakképesítést adó - iskolarendszeren kívüli képzés költségeinek támogatása,

b) szakképesítést nem adó tanfolyamok, előadások költségeinek támogatása,

c) szakmai rendezvények költségeinek támogatása,

d)[16] szakmai ismeretterjesztéssel kapcsolatos kiadványok készítése és terjesztése, valamint videofilm és más képi adathordozók (pl. CD, DVD) készítésének és terjesztésének támogatása.

e) szaktanácsadók továbbképzésének támogatása,

f) gazdálkodás eredményességét segítő informatikai szolgáltatások támogatása,

g) a szaktanácsadási központokban folytatott szaktanácsadási tevékenység és az ahhoz szükséges feltételek megteremtésének támogatása,

h) bemutató üzemek által biztosított üzemlátogatások költségeinek támogatása.

126. §

(1) A támogatás formája a támogatási szerződésben meghatározandó vissza nem térítendő támogatás vagy fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás a 125. § (2) bekezdés a)-c) és h) pontjai szerinti jogcímekre pályázat útján vehető igénybe.

(3) A támogatás a 125. § (2) bekezdés g) pontja szerinti jogcímre a minisztérium által létesített állami megbízás útján vehető igénybe.

(4) A támogatás a 125. § (2) bekezdés d)-f) pontjai szerinti jogcímekre pályázat, valamint a minisztérium által létesített állami megbízás útján vehető igénybe.

127. §

A nyilvános pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza:

128. §

(1) A támogatás mértéke a 125. § (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium által elismert költségek ötven százalékáig, legfeljebb hárommillió forintig terjedhet. A 125. § (2) bekezdés e)-h) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium által elismert költségekig terjedhet, de nem haladhatja meg a feladat elkezdése előtt létrehozott támogatási szerződésben rögzített összeget.

(2) A 125. § (2) bekezdés a) pont keretében szervezett "mezőgazdasági vállalkozó" (OKJ 32 6201 02), "ezüstkalászos gazda" (OKJ 21 6201 01) és "aranykalászos gazda" (OKJ 32 6201 01) tanfolyamok esetében - a tanfolyamot sikeresen elvégzők számára - a támogatás az elismert költségekig terjedhet.

(3) A 125. § (2) bekezdés d) pont alapján, állami megbízás keretében a minisztérium és a megyei földművelésügyi hivatalok által kezdeményezett - szaktanácsadással összefüggő - tájékoztató kiadványok esetében a támogatás az elismert költségekig terjedhet, amely a minisztérium által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb hárommillió forint, a megyei földművelésügyi hivatalok által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb kettőszázötvenezer forint lehet.

129. §

(1) A 125. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény jogosult pályázatot benyújtani.

(2) A 125. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény, agrárkutató intézet, valamint a teljesítés időpontjában a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó jogosult pályázatot benyújtani.

(3) A 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatásra a rendezvény szervezője jogosult pályázatot benyújtani.

(4)[17] A 125. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatásra olyan kiadó jogosult pályázatot benyújtani, amely a pályázatában be tudja mutatni, hogy megfelelő kiadói tapasztalattal és terjesztői háttérrel rendelkezik. Legfeljebb három szerzői ív terjedelmű, nyomdai előállítású kiadvány támogatásához kiadói tevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezet is jogosult pályázat benyújtására. Videofilm és más képi adathordozók gyártója is nyújthat be pályázatot.

(5) A 125. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény, valamint agrárkutató intézet jogosult pályázatot benyújtani.

(6) A 125. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatásra a minisztérium által koordinált - és a minisztérium vagy annak megyei földművelésügyi hivatalainak informatikai rendszeréhez kapcsolódó, a szaktanácsadói tevékenységet közvetlenül támogató - informatikai szolgáltatás létrehozására, fenntartására vagy annak továbbfejlesztésére vállalkozó igénylő jogosult pályázatot benyújtani.

(7) A 125. § (2) bekezdés h) pontja szerinti támogatásra a bemutató üzemek közül az jogosult, aki a "Bemutató üzem 2000" cím használatára jogosult, valamint aki a meghirdetésre kerülő pályázati felhívás alapján elnyerte a "Bemutató üzem 2001" címet.

130. §

(1) A 125. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a program helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A 125. § (2) bekezdés d) és h) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a pályázó lakhelye (székhelye) szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(3) A 125. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani.

(4) A 125. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani abban az esetben, ha a pályázat a minisztérium informatikai szolgáltatásához kapcsolódik. Ha a pályázat valamelyik megyei földművelésügyi hivatal informatikai szolgáltatásához kapcsolódik, úgy a pályázatot a téma szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

131. §

(1) A pályázat elfogadásáról szóló értesítésnek megfelelően a megyei földművelésügyi hivatal, illetve a minisztérium szerződést köt a pályázóval. A megyei földművelésügyi hivatal, illetve a minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(2) A 3. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére az E) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

F) A MINISZTÉRIUM ÁLTAL ALAPÍTOTT KUTATÓ-FEJLESZTŐ, ILLETVE A 100%-OS ÁLLAMI TULAJDONÚ ÁLLAMI FELADATOKAT ELLÁTÓ TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA

132. §

(1) A támogatás a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(2)[18] Az 1. és 2. pont alapján igényelhető támogatások összege 400 millió forint. További 800 millió forint az 1. és 2. pontban meghatározott szervezetek, illetve társaságok fejlesztési célú támogatására fordítható.

1. Egyes kutató-fejlesztő tevékenységet folytató szervezetek támogatása

133. §

(1) E jogcímen támogatást vehet igénybe

a) a minisztérium által alapított, kutató-fejlesztő tevékenységet alapfeladatként ellátó közhasznú társaság, valamint.

b) az a jogi személy, amely a minisztériummal kötött szerződés alapján szövetkezetfejlesztési, kutatási tevékenységet végez.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tevékenység feleljen meg az

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet esetében: az alapító okiratban és a közhasznú K+F szerződésben meghatározott közhasznú feladatokra vonatkozó feladattervek, részteljesítések és beszámoló jelentések,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogi személy esetében: a szövetkezetfejlesztési, kutatási tevékenység szerződés szerinti elvégzése és a támogatással végzett tevékenység eredményének hasznosítható formában való közzététele, továbbá a vonatkozó elszámolások minisztérium általi elfogadása.

134. §

(1) A támogatás mértéke:

a) közhasznú társaságok esetében a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek száz százaléka,

b) a szövetkezetfejlesztési, kutatási tevékenységet feladatszerűen végző jogi személyek esetében az igazolt és elfogadott költségek ötven százaléka.

(2) A támogatás - a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után-a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolással, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, és a támogatás teljes összegének vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

135. §

A 133. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási kérelmeket a minisztérium szövetkezeti ügyekkel foglalkozó szakmai főosztálya bírálja el és köti meg a támogatási szerződéseket.

2. Az FVM a 100%-os tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami feladatokat ellátó társaságok támogatása

136. §

(1) E jogcímen támogatást a minisztérium 100%-os tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami feladatot ellátó társaságok vehetnek igénybe.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele az Alapító Okiratban és megbízási szerződésben meghatározott állami feladatokra vonatkozó feladattervek, részteljesítések és.beszámoló jelentések, valamint a vonatkozó elszámolások minisztérium általi elfogadása.

137. §

(1) A támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek, fejlesztési kiadások legfeljebb 100%-a.

(2) A támogatás a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolása alapján igényelhető az adóhatóságtól.

(3) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, és a támogatás teljes összegének vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

G) EGYES TERMÉKEK BESZERZÉSÉT, ÉRTÉKESÍTÉSÉT, SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZÖVETKEZÉSEK ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

1. A szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásának támogatása

138. §

Az 1. pontban foglaltak alapján támogatást vehetnek igénybe az 1992. évi I. törvény, az 1994. évi XLIX. törvény alapján, és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény előírásának megfelelően alapított - az erdőbirtokossági társulatot kivéve - legalább tizenöt taggal működő és eddig még e címen támogatásban nem részesült

a) mezőgazdasági termékek beszerzését, raktározását, értékesítését, a mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek,

b) erdőbirtokossági társulatok, illetőleg a kizárólag erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek,

c) a mezőgazdasági termelők többségi részvételével működő, minimum tíz mezőgazdasági termelő által alapított, a Ptk. 685. §-ának c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő mezőgazdasági gépkörök (a továbbiakban: gépkörök).

139. §

(1) A támogatás mértéke:

a) az alapítás számlával igazolt költségeinek nyolcvan százaléka, de legfeljebb négyszázezer forint, a 138. §-ban megjelölt szervezetek részére, a cégbírósági bejegyzésük igazolása esetén, a földművelésügyi hivatalhoz benyújtott számlák alapján,

b) a megalakult szövetkezet, forgóeszköz-feltöltéshez és működési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyévi forgalmukból származó árbevételük húsz százalékát, illetve a jegyzett tőke kettőszáz százalékát, de a támogatás legfeljebb tizenötmillió forint lehet. A támogatást a várható éves árbevétel és a vagyon alapján lehet igényelni, de a többlettámogatást az év végi beszámoló adatai alapján vissza kell fizetni,

c) a megalakult erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és működési költségeinek ,, részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege, hektáronként százötvenezer forint, illetve legfeljebb ötmillió forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt működési költségek ötven százalékát.

(2) A gazdálkodó szervezetként működő gépkörök működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához (menedzserek dotálása, irodabérlet stb.) tagonként-százezer forint, de legfeljebb hárommillió forint adható.

140. §

(1) A támogatási kérelmet a 68. számú melléklet szerint kell benyújtani a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, a 138. § a)-c) pontjaiban érintett szervezeteknek, a rendelet hatálybalépését követő 60. napjáig.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az alapszabályt vagy az alapító okiratot,

b) a cégbejegyzési határozatot,

c) a számlát az igazolt alapítási (szervezési) költségekről,

d) az erdőbirtokossági társulatot és erdőszövetkezetet kivéve, a hitelintézet igazolását a jegyzett tőkének a kérelmező folyószámlájára történt befizetéséről, illetve a jegyzett tőke meglétét tanúsító nyitómérleget,

e) gépkörök esetében a Gépkörök Országos Szövetsége (GOSZ) támogató nyilatkozatát,

f) szövetkezetek esetében a szakágnak megfelelő termékpályás szövetkezeti szövetség támogató nyilatkozatát.

(3) Amennyiben a támogatást a kérelmező az alapítás költségeihez veszi igénybe, csak a (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti igazolásokat; erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet esetén azonban ezeken felül még az illetékes erdészeti hatóság véleményét is mellékelni kell.

(4) A támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint területileg illetékes földművelésügyi hivatal a 138. § és a 139. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzítettek esetében - a részére megállapított keretösszegen belül - a támogatási kérelem beadási határidejét követően számított harminc napon belül bírálja el. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik állandó munkahelyeket teremtenek; és a termékstruktúrájukkal a tájegységre jellemző, jó minőségű, piacképes termékek előállítását vagy gépköri szolgáltatást vállalnak.

(5) A támogatási kérelem elfogadásakor a földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint az R. l. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

141. §

(1) A 140. § (1)-(2) bekezdése alapján kapott támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - a földművelésügyi hivatal, az erdészeti hatóság, illetőleg más szakértő szervek bevonásával - látja el. A földművelésügyi hivatal, valamint az erdészeti hatóság a saját hatáskörben végzett ellenőrzésről készített jelentést évenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi a minisztériumnak. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül különösen, ha a szövetkezet, gazdasági társaság a tevékenységét a támogatás igénybevételétől számított öt éven belül megszünteti, illetve ezen időszakon belül az alapító okiratban vállalt agrártermelői szolgáltató tevékenységből származó árbevétele az összes árbevételének hetven százaléka mértéket nem éri el.

(3) Mindazon szövetkezetek tekinthetők mezőgazdasági termékek beszerzését, raktározását és értékesítését, valamint mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, illetve a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetnek, amelyek a felsorolt tevékenységeket nonprofit jelleggel és a nyitott tagság elvének megfelelően számvitelileg igazolt módon, a tagok alaptevékenységét kifejezően legalább 70%-os mértékben végzik, és tagjaik 75%-ban a termelési és tulajdoni viszonyaik alapján a tárgyévben regisztráltak.

142. §

A támogatás a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és-a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

2. Zöldség-, gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) támogatása

143. §

A 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert (előzetesen elismert) zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (a továbbiakban: TÉSZ-ek) gazdálkodásuk segítéséhez támogatást vehetnek igénybe.

144. §

(1) A támogatás alapja a TÉSZ számlával igazolt tárgyévi árbevétele, a támogatás mértéke az árbevétel tíz százaléka, de legfeljebb harmincmillió forint.

(2) Az árbevétel kiszámítása során csak a TÉSZ tagjaitól származó, értékesített friss zöldség és gyümölcs, amennyiben a TÉSZ saját feldolgozóüzemmel rendelkezik, úgy a saját alapanyagból készített, feldolgozott termék értéke vehető figyelembe.

(3) A TÉSZ-ek a támogatást elismerésük után jogosultak igénybe venni.

(4) A támogatás a várható éves árbevétel alapján is igényelhető, de a megalapozatlanul felvett többlettámogatást - az év végi beszámoló adatai alapján - mint jogosulatlanul igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten vissza kell fizetni.

145. §

(1) A támogatási kérelmet a 68. számú melléklet szerint kell benyújtani a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, a rendelet hatálybalépését követő 90. napjáig,

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a minisztérium elismerésről szóló határozatát,

b) az alapszabályt vagy alapító okiratot,

c) a cégbejegyzési határozatot.

(3) A támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal - a részére megállapított keretösszegen belül - a támogatási kérelem beadási határidejét követő harminc napon belül bírálja el.

(4) A támogatási kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az adóhatóságtól.

146. §

(1) A támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - a megyei földművelésügyi hivatal, illetőleg a minisztérium által megbízott szakértő szervek bevonásával - látja el. A megyei földművelésügyi hivatal a saját hatáskörben végzett ellenőrzésről készített jelentést évenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi a minisztériumnak. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi a területileg illetékes adóhatóságnál.

(2) A támogatás a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és az APEH Agrártermelési támogatások 10032000-01905609 számú folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

H) FIATAL AGRÁRVÁLLALKOZÓK, VALAMINT PÁLYAKEZDŐ FIATAL AGRÁRSZAKEMBEREK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1. Fiatal agrárvállalkozók támogatása

147. §

(1) Pályázat útján saját tulajdonú családi gazdaság (birtok) létrehozásához, továbbfejlesztéséhez, a gazdaság működtetésének elősegítéséhez támogatást vehetnek igénybe azok a fiatal agrárvállalkozók, akik a pályázati felhívásban megjelölt 2001. január 1-jén 40. életévüket nem töltötték be, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) büntetlen előéletű, nagykorú, mezőgazdasági vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok;

b) legalább középfokú szakirányú végzettséggel és legalább egyéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek;

c) a Nyilv. r. előírásainak eleget tettek;

d) nem vettek részt a 30/2000 (III. 10.) Korm. rendelet alapján meghirdetett programokban, valamint az 1998. és 1999. években fiatal agrárvállalkozók támogatása jogcímen támogatásban nem részesültek;

e) a vállalkozásukban a család tagjain kívül idegen munkaerőt tartósan nem foglalkoztatnak;

f) vállalják, hogy a támogatás igénybe vétele esetén:

fa) növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3), vadgazdálkodást (TEÁOR 01.5), erdőgazdálkodást (TEÁOR 02.01), vagy halászati (TEÁOR 05.0) tevékenységet egyéni vállalkozóként főfoglalkozásban fogják végezni,

fb) termőföld, különféle mezőgazdasági létesítmények, technológiai berendezések, tárgyi eszközök, készletek vásárlásával, a meglévő vagy vásárolt létesítmények felújításával vagy új beruházással (a továbbiakban: fejlesztéssel) teljeskörűen felszerelt, korszerű, versenyképes családi gazdaságot hoznak létre, illetve meglévő gazdaságukat tovább fejlesztik,

fc) a létrehozott családi gazdaság támogatással megszerzett alkotórészeit - a tenyész- és hízóállatok kivételével - az üzembe helyezésüket követően a hitel futamideje alatt, de legalább öt évig a támogatás folyósítását engedélyező szerv előzetes engedélye nélkül nem idegenítik el, illetve azokat rendeltetésszerűen hasznosítják, az állatokat nem élik fel,

fd) a támogatás igénybevételét követő évtől, vagy a termelés biológiai ciklusát figyelembe vevő türelmi időt követően, a fejlesztés mértékével arányos - a pályázat üzleti tervében évenként számszerűen is rögzített - mezőgazdasági árutermelő tevékenységből származó bevételt érnek el,

fe) az fb) alpontban meghatározott vagyontárgyakat vásárlás esetén a támogatási szerződés aláírását követően a szerződésben meghatározott ütemezés szerint, de legkésőbb 2001. október 31-ig megvásárolják, új létesítmény létrehozása vagy a meglévő létesítmények értéknövelő felújítása esetén a támogatási szerződés aláírását követő huszonnégy hónapon belül a munkálatokat befejezik, a létesítményeket üzembe helyezik, és a használatba vételhez a hatósági engedélyeket megszerzik.

(2) A pályázónak rendelkeznie kell:

a) a támogatás alapját képező fejlesztési költség legalább 20%-ának megfelelő saját erővel;

b) a tevékenységéhez szükséges vagyontárgyak megvásárlására vonatkozó adásvételi előszerződéssel és/vagy árajánlattal, a meglévő létesítmények felújítását, illetve az új beruházások kivitelezését lehetővé tevő előzetes hatósági engedélyekkel, és a megvalósításra vonatkozó tervezői költségvetéssel, illetve vállalkozói ajánlatokkal;

c) pénzintézeti nyilatkozattal a támogatás pénzügyi lebonyolítására, és hitelfelvétel esetén a pénzintézet hitelígérvényével;

d) belterületi ingatlan megvétele esetén a megyei földművelésügyi hivatal igazolásával arról, hogy a belterületi ingatlan a hitel futamideje alatt, de legalább öt évig a pályázatban meghatározott célra hasznosítható.

(3) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a pályázatban foglalt fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához, milyen más támogatási rendszer támogatását veszi igénybe;

b) az agrárágazati információs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek mindenkor eleget tesz;

c) a hitel futamideje alatt; de legalább a támogatási szerződés megkötésétől számított ötéves időtartamra, a támogatási összeg mértékéig a minisztérium javára a jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárul, és a támogatás igénybevételét megelőzően az általa felajánlott ingatlanok terhére a jelzálogjog bejegyzéséhez a minisztériummal a szerződést megköti.

148. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, illetve hitelfelvétel esetén kamattámogatás lehet.

(2) A vissza nem térítendő támogatás mértéke a minisztérium által elfogadott fejlesztési költség áfamentes értékének 30%-a, de legfeljebb tizenötmillió Ft lehet.

(3) A kamattámogatás mértéke a jegybanki alapkamattal számított kamat negyven százaléka, összege a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hitel után igényelhető.

(4) A hitel összege a (2) bekezdés szerinti fejlesztési költség 50%-a de legfeljebb huszonötmillió Ft, amelynek futamideje legfeljebb tíz év lehet.

149. §

(1) A támogatás igénybevételének feltételei:

a) csak az olyan fejlesztés támogatható, amelynek eredményeként a mezőgazdasági árutermelő tevékenységből származó árbevétel - amelyet a pályázat üzleti tervében is rögzíteni kell - meghaladja az összes árbevétel 50 százalékát;

b) tárgyi eszközök közül termőföld, mezőgazdasági létesítmények, a létesítmények létrehozásához szükséges telek, a létesítmények működtetéséhez szükséges új technológiai gépek és berendezések, a fejlesztéshez kapcsolódóan növendék-, tenyész-, hízó-, haszonállatok és egyéb tartós forgóeszközök, készletként hivatalos forgalmazótól származó fémzárolt vetőmag, takarmány, növényvédő szer, műtrágya megvásárlása képezheti a támogatás alapját;

c) a fejlesztés keretében a vásárolt állatok értéke nem haladhatja meg a fejlesztés értékének harminc százalékát, a készletek együttes értéke a fejlesztés értékének legfeljebb tíz százaléka lehet;

d) a megvásárolni tervezett ingatlanoknak a pályázat benyújtásának időpontjában per- és tehermentesnek kell lenni; és a vételi költségeket hivatalos értékbecsléssel kell alátámasztani;

e) állattartó telep vásárlása, létesítése és/vagy bővítése esetén csak olyan fejlesztés támogatható, amelynél a működtetési feltételeket az illetékes szakhatóságok jóváhagyták és a pályázó igazolni tudja a keletkezett hulladékok szakszerű elhelyezésének módját.

(2) Támogatásban nem részesíthető:

a) nem saját tulajdonú vagy részarány tulajdonban lévő földterületen (termőföldön, ingatlanon) megvalósítani tervezett fejlesztés;

b) belterületi lakóingatlan, valamint résztulajdonban lévő ingatlan megvásárlása, osztatlan közös tulajdon;

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozók, valamint gazdasági társaság - amelyben a pályázó, valamint közeli hozzátartozóinak egyike a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben tag. volt - és a pályázó között létrejött adásvétel;

d) a jelen rendelet alapján gépvásárlási támogatásban részesíthető új, valamint használt mezőgazdasági erő- és munkagépek vásárlása;

e) a pályázat befogadási időpontja előtt megkezdett fejlesztés, illetve lebonyolított adásvétel;

f) az öt éven belül állami támogatással vásárolt, felújított, korszerűsített vagyontárgy megvásárlása, illetve öt éven belül állami támogatással felújított, korszerűsített vagyontárgyak azonos jellegű felújítása, korszerűsítése.

(3) Nem vehet igénybe támogatást az a pályázó,

a) aki a családi gazdaságán kívül más vállalkozásban is érdekelt, kivéve a nonprofit elven működő, a családi gazdaság működését elősegítő beszerző, feldolgozó, szolgáltató és értékesítő szövetkezetekkel kialakított tagi érdekeltséget,

b) aki ezen a jogcímen korábban sikeresen pályázott és a minisztériummal támogatási szerződést kötött, de a támogatási szerződését neki felróható módon nem teljesítette;

c) akinek a pályázatát a minisztérium elfogadta, de a támogatási, szerződést annak kézhezvételétől számított 30 napon belül nem köti meg.

150. §

(1) A támogatásra pályázatot folyamatosan, de legkésőbb a (4) bekezdés alapján meghatározott időpontig lehet az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A hivatal a pályázatot a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül megvizsgálja, és véleményével ellátva, hitelesítve megküldi a minisztériumnak. A pályázat tartalmi és formai követelményeit a minisztérium által közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról - a szakértőkből álló bizottság bevonásával - a minisztérium dönt. A bizottság döntés-előkészítő, véleményező, javaslattételi jogkörrel rendelkezik, elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki, illetve kéri fel, ügyrendjét maga állapítja meg.

(3) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén támogatási szerződést köt a pályázóval, amelyben rögzítik a támogatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

(4) A rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén a pályázatok befogadása felfüggeszthető, leállítható.

(5) Amennyiben a pályázó a pályázat hiánypótlására felszólítást kapott, és határidőn belül hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget, a kérelmét el kell utasítani.

151. §

A szerződésben meghatározott feltételek teljesítését követően a minisztérium a vissza nem térítendő támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás adóhatósághoz történő benyújtásával vehető igénybe.

152. §

(1) A vissza nem térítendő támogatás a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítése alapján a fejlesztés legalább 70%-os mértékű megvalósítását követően vehető teljes egészében igénybe. A fejlesztés legalább 40%-os mértékű megvalósítását követően egy alkalommal teljesítés és forrásarányosan résztámogatás is igénybe vehető.

(2)[19] A fejlesztés tárgyaira vonatkozó vásárlásokat legkésőbb 2001. október 31-ig, a tárgyi eszközök létrehozását és értéknövelő felújítását a pályázatban vállalt és a támogatási szerződésben előírt határidőig kell befejezni. A fejlesztés megvalósítását a pénzügyi teljesítést igazoló számlákkal és/vagy egyéb bizonylatokkal kell igazolni, amelyeket az előírt befejezési határidőkig kell a minisztériumnak megküldeni. A támogatás részleges vagy teljes igénybevételéhez első alkalommal a pályázónak a támogatási szerződésben a támogatás igénybevételére előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat is meg kell küldenie. Állatok, takarmány és technológiai gépek vásárlása esetén, amennyiben ezeket a pályázó a fejlesztés tárgyát képező létesítmények megvalósítását megelőzően nem tudja elhelyezni, illetve hasznosítani, a pályázatban közölt indokok alapján a pályázat elbírálója engedélyezheti az ilyen vásárlások későbbi, a létesítmények megvalósításához illeszkedő időpontban történő lebonyolítását, amelynek határideje a támogatási szerződésben kerül rögzítésre.

(3) Az elbírált pályázatoknak a támogatási szerződésben rögzített tartalmát, ütemezését - indokolt esetben a támogatásban részesített kérelmére - a pályázat elbírálója módosíthatja.

153. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Rendeltetéstől eltérő felhasználásnak minősül különösen az, ha a támogatott a támogatás igénybevételének feltételeként a jogszabályokban, a pályázati felhívásban vagy a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltér, a támogatás felhasználását az előírt és hiteles bizonylatokkal nem tudja alátámasztani.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül továbbá

a) a támogatási szerződésben foglaltaktól történő eltérés;

b) ha nem valósul meg a támogatási szerződésben rögzített fejlesztés, illetve a megvalósított létesítményeket nem helyezik üzembe;

c) ha a támogatással megvásárolt vagy létrehozott vagyontárgyat engedély nélkül, a támogatási szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt értékesítik, vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszik.

(3) Jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatott a visszafizetést elrendelő jogerős határozat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten egy összegben a 155. § (2) bekezdése szerint visszafizetni.

154. §

Indokolt esetben a támogatási kérelem elbírálója engedélyezheti a megvalósított fejlesztésnek a támogatási szerződésben foglalt határidőn belüli értékesítését, nem pénzbeli hozzájáruláskénti bevitelét, ha az új tulajdonos a jelen rendelet szerint egyébként is jogosult lenne ilyen kedvezmény igénybevételére, és vállalja a támogatási szerződésben meghatározott tevékenység folytatását, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítését. Ez esetben az új tulajdonost a vételárnak az eredeti fejlesztési összeghez viszonyított arányában terheli a vissza nem térítendő támogatással összefüggő kötelezettség.

155. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását a minisztérium állapítja meg, és erről - a támogatási szerződés egyidejű felbontásával - értesíti a támogatottat, és kezdeményezi a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését az adóhatóságnál. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatott a visszafizetés elrendelésének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten egy összegben a (2) bekezdés szerint visszafizetni.

(2) A támogatás és a kamattámogatás a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2. Pályakezdő fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatása

156. §

(1) Pályakezdő fiatal agrárszakemberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében pályázat útján támogatást vehetnek igénybe azok a jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és szervezetek, továbbá egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők esetében

aa) a mezőgazdasági tevékenységükből származó éves árbevételük meghaladja a 30 millió Ft-ot,

ab) az általuk használt szántóterület nagysága legfeljebb 300 ha,

ac) az elmúlt öt évben gazdálkodásukat legalább két évben nyereségesen folytatták;

b) az 1992. évi I. törvény alapján megalakult és a 2000. évi CXLI. törvény előírásainak megfelelő beszerző és értékesítő szövetkezetek esetében azok, amelyek taglétszáma legalább húsz fő, és szövetkezeti árbevételük legalább évi 75 millió Ft;

c) a 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek, (TÉSZ-ek);

d) azok a gépkörök, amelyek legalább 50 fős taglétszámmal rendelkeznek.

(2) A támogatást olyan pályakezdő fiatal agrárszakemberek tartós foglalkoztatása esetén lehet igényelni, akik a 2000. és 2001. években szereztek mezőgazdasági szakirányú főiskolai vagy egyetemi oklevelet.

(3) A pályázónak vállalnia kell a pályázat elfogadása esetén a pályakezdő fiatal szakember legalább ötéves időtartamú, alkalmazottként történő foglalkoztatását, amelyet a pályázat szöveges ismertetésében és üzleti tervében is rögzíteni kell. A pályázathoz csatolni kell az (1) bekezdés b), c) pontjaiban szereplő szövetkezeteknek a szakágnak megfelelő termékpályás szövetkezeti szövetség támogató nyilatkozatát, az (1) bekezdés d) pontjában szereplő gépköröknek a Gépkörök Országos Szövetsége (GOSZ) támogató nyilatkozatát.

(4) Egy pályázó egy pályakezdő fiatal szakember foglalkoztatásához igényelhet támogatást.

157. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek mértéke a támogatás időtartama alatti mindenkori minimálbér és ezek közterheinek megfelelő összeg.

(2) A támogatást a pályázatban meghatározott és a minisztérium által elfogadott időponttól 36 hónapos időtartamra negyedévenként lehet igénybe venni a 158. § (1) bekezdésben előírt dokumentumok benyújtásával.

158. §

(1) A támogatás igénybevételéhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

a) a támogatás első igénylésekor pályakezdő fiatal agrárszakemberrel megkötött, legalább ötéves időtartamú munkaszerződés, valamint a végzettséget igazoló oklevél másolatait,

b) a negyedévenként igényelt támogatás időtartamához tartozó munkabér és közterhei kifizetését igazoló dokumentumokat.

(2) Az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani, a tárgyidőszakot követően 20 napon belül, a hivatal a dokumentumok megfelelősége esetén, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állít ki a támogatott részére.

(3) A támogatás a területileg illetékes adóhatóságtól igényelhető, a minisztérium által kiállított támogatási okirat, és az illetékes megyei földművelésügyi hivatal igazolása alapján.

159. §

(1) A támogatásra a pályázatot folyamatosan lehet az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz 3 példányban benyújtani. A hivatal a pályázatot a kézhezvételtől számított 15 napon belül megvizsgálja, az abban foglaltakat ellenőrzi, és 2 példányt véleményével ellátva a minisztériumnak megküldi.

(2) A pályázat tartalmi és formai követelményeit a minisztérium által közzétett pályázati felhívás tartalmazza. (3) A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról a szakértőkből álló bírálóbizottság javaslata alapján a minisztérium dönt. A bizottság elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki, ügyrendjét maga állapítja meg. A bizottság a javaslatát 30 napos bírálati határidővel a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal javaslata, valamint a benyújtott pályázat elbírálása alapján készíti el. A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról a minisztérium végleges jelleggel dönt, amelyről jogorvoslati lehetőség kizárásával értesíti a pályázót.

(4) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén a pályázó részére támogatási okiratot állít ki, amelyben rögzíti a támogatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, amelyet megküld a területileg illetékes adóhatóságnak és a megyei földművelésügyi hivatalnak.

(5) A rendelkezésre álló támogatási forrás-előirányzat felhasználása esetén a pályázatok befogadása leállítható, a beérkezett pályázatok támogatási igénye visszautasítható.

(6) Indokolt esetben a pályázat elbírálója engedélyezheti a munkaszerződés módosítását, illetve új szakember alkalmazását, amennyiben az új szakember foglalkoztatása és képzettsége megfelel a 156. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt előírásoknak.

160. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Rendeltetéstől eltérő felhasználásnak minősül különösen az, ha a támogatott a támogatás igénybevételének feltételeként, jogszabályokban, a pályázati felhívásban vagy a támogatási okiratban meghatározottaktól eltér, a támogatás felhasználását az előírt és hiteles bizonylatokkal nem tudja alátámasztani.

(2) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását a minisztérium állapítja meg, és erről értesíti a támogatottat, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését kezdeményezi az adóhatóságnál. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatott a visszafizetés elrendelésének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten egy összegben a (3) bekezdés szerint visszafizetni.

(3) A támogatás az adóhatóságtól igényelhető, amelyet a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

I) TERMELŐI KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA

161. §

(1) A támogatás célja az ország különböző térségeiben rendelkezésre álló önkormányzati közhasznú, illetve magántulajdonban lévő termőföld területeken a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szociálisan rászoruló, munkanélküli lakosság (a továbbiakban: termelői közösség) növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és vegyes gazdálkodási tevékenységének (TEÁOR A 01.1-01.3, A 02.01, B 05.01) segítése, illetve ösztönzés annak elkezdésére.

(2) A támogatás igénybe vehető az (1) bekezdés szerinti tevékenységhez vásárolt vetőmag-, szaporítóanyag-, állatbeszerzések és igénybe vett szolgáltatások költségeinek csökkentéséhez. A támogatás mértéke a vásárlások és szolgáltatások kifizetett számlával igazolt költségének ötven százaléka.

162. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat részletes tartalmi, formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő, a minisztérium által kiírt pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatásban részesíthető termékek BTO számú megjelölését a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatás elnyerésére pályázhat

a) a települési önkormányzat,

b) a települési önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzattal együtt,

c) a települési kisebbségi önkormányzat.

(4) A pályázatokat a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A megyei földművelésügyi hivatal a benyújtott pályázatokat felülvizsgálja és véleményével ellátva továbbítja a minisztériumnak.

(5) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium állapítja meg, és a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval.

163. §

(1) A nyertes pályázó köteles a támogatásban részesített termelési tevékenységet szervezni, figyelemmel kísérni, ellenőrzési tevékenységet folytatni, a termelői közösség tagjainak tanfolyami oktatáson való részvételét megszervezni.

(2) A támogatás a szerződésben meghatározott feltételek számlákkal igazolt teljesítését követően a minisztérium által - az R. 1. számú melléklete szerint - kiállított igazolással az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A szerződésben foglaltak végrehajtását a megyei földművelésügyi hivatal ellenőrzi; a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál kezdeményezi.

(4) A támogatás a (2) bekezdés szerinti igazolással a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

J) A GAZDÁLKODÁS KOCKÁZATÁT CSÖKKENTŐ TÁMOGATÁS

164. §

(1) A támogatást igénybe veheti az az igénylő, aki/amely a Nyilv. r.-ben foglaltaknak eleget tett, és

a) a mezőgazdasági növénytermesztésben, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztésben, vagy

b) gazdasági haszonállatok tenyésztésében és tartásában termelőként vesz részt, vagy

c) erdőgazdálkodást folytat, vagy

d) engedélyezett zárttéri vadtenyésztést folytat, vagy

e) termeltető (integrátor) és kötelezettséget vállal arra, hogy a termelőnek az igénybe vett támogatást továbbadja legkésőbb az integrációs szerződés végelszámolásakor.

(2) A támogatás a növény-, szőlő- és gyümölcskultúrákra, erdőre, gazdasági haszonállatokra, valamint tenyésztett vadra kötött, érvényes mezőgazdasági biztosítások alapján ténylegesen kifizetett díjak után vehető igénybe, költségráfordítás ellentételezéseként.

(3) A támogatás igénybe vehető az önkéntes mezőgazdasági biztosító egyesületeknél a (2) bekezdés szerint kötött biztosításokra is.

165. §

(1) A támogatás mértéke a ténylegesen kifizetett, számlával igazolt biztosítási díj harminc százaléka.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mező- és erdőgazdasági biztosítási szerződést - kivéve az önkéntes mezőgazdasági biztosító egyesületeket - azzal a biztosítóval kössön; amely a minisztérium és a Magyar Biztosítók Szövetsége együttműködési megállapodását elfogadta.

166. §

(1) A támogatás igényléséhez a biztosítási szerződés megkötését követő 30 napon belül jóváhagyás, nyilvántartásba vétel és felülvizsgálat végett a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerinti földművelésügyi hivatalhoz meg kell küldeni a 66. számú melléklet szerinti kitöltött igénylőlapot és a biztosítási kötvény másolatát, erdőgazdálkodás, illetve vadtenyésztés esetében az illetékes erdészeti, illetve vadászati hatóság véleményét is. Amennyiben a biztosító a kötvényt a biztosítottnak 30 napon belül nem bocsátja rendelkezésére, a biztosítás megkötésekor a biztosító által kiadott és a szerződés megkötését igazoló "kötvényajánlat" másolata a kötvény kézhezvételéig helyettesítheti a kötvény másolatát, de a kötvény kézhezvétele után annak másolatát haladéktalanul be kell nyújtani.

(2) A biztosítási szerződés módosításakor a módosított szerződési. feltételeket igazoló okirat másolatát is az (1) bekezdés előírásai szerint kell megküldeni.

(3) A támogatást az év során folyamatosan lehet igényelni. A biztosítónak a biztosítási díj részlet vagy teljes befizetéséről szóló igazolását az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett igénylő 60 napon belül benyújtja az illetékes földművelésügyi hivatalhoz, ahol részére a támogatás felvételére jogosító, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást kiállítják. A támogatás folyósítása ezzel az igazolással igényelhető az adóhatóságtól.

(4) A havonta kiadott igazolások összesített adatairól készített kimutatást a földművelésügyi hivatalok a tárgyhót követő hónap negyedikéig megküldik a minisztériumnak.

(5) A 2000. október 1. és jelen rendelet hatálybalépése közötti időszakban kötött biztosítási szerződésekre (kötvényekre) és befizetett díjakra az (1) és (3) bekezdésekben megadott határidőket a jelen rendelet hatálybalépésétől kell számítani.

167. §

(1) A támogatás jogszerű felhasználásával, valamint termeltető esetében a termelővel történő elszámolás teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az adóhatóság végzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről az adóhatóság intézkedik.

168. §

(1) A kármegelőzés érdekében végzett talajgenerátoros jégeső-elhárítási tevékenység fenntartására céltámogatás vehető igénybe, amelynek nem feltétele, hogy az igénylő megfeleljen a 164. §-ban előírtaknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra a támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani. A támogatási kérelem tartalmazza a jégeső-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében lévő mezőgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégeső-elhárítási tevékenység hatékonyságának előző évi adatait, valamint az éves költségvetést.

(3) A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el. Az igénybe vehető céltámogatásról a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A J) pont szerinti támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(4) A támogatás jogszerű felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a minisztérium a területi szerveinek bevonásával látja el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az adóhatóság rendeli el.

K) A PIACRAJUTÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

169. §

(1) A piacrajutás elősegítéséhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11, cím, 1. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A fejezet szerint igénybe vehető támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az illetékes adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A, jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzését az 1., 2., 3. és 5. pontok alatti támogatási célok kivételével az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről.

1. Közösségi agrármarketing támogatás

170. §

(1) A minisztérium által jóváhagyott, éves közösségi agrármarketing programban elrendelt célok és feladatok megvalósítása összesen háromezer millió forint keretösszegű támogatásban részesülhet.

(2) A támogatás mértéke a minisztérium által jóváhagyott, meghirdetett célok megvalósításakor ténylegesen felmerült és igazolt költségeknek legfeljebb száz százaléka.

171. §

(1) Az éves közösségi agrármarketing program kialakításához szükséges javaslatok a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig nyújthatók be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrármarketing Centrum Kht.-hoz (a továbbiakban: FVM AMC Kht.).

(2) Az FVM AMC Kht. a beérkezett szakmai javaslatok alapján, szakmai szempontok szerint összeállítja az éves közösségi agrármarketing program tervezetét, amelyet az Agrármarketing Bizottság elé terjeszt szakmai elfogadás céljából.

(3) Az Agrármarketing Bizottság az éves közösségi agrármarketing keretprogram tervezetét a miniszter elé terjeszti jóváhagyás céljából.

(4) A miniszter által jóváhagyott éves közösségi agrármarketing keretprogram megvalósítása során realizált eredmények térítésmentesen állnak a javaslatot benyújtók, illetve az ágazat egészének rendelkezésére.

172. §

(1) Az FVM AMC Kht. üzleti tervében kell megállapítani a működéséhez, valamint a minisztérium által elrendelt célok megvalósításához szükséges forrás összegét. Az FVM AMC Kht. üzleti tervét az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján a miniszter fogadja el.

(2) Az FVM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célokra és összegekre pályázat kiírására nem kerül sor.

(3) Az FVM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célok finanszírozása a ténylegesen felmerült és igazolt költségek alapján, a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök időszakonkénti lehívása az R. 1. számú melléklete alapján történik.

(4) A támogatási összeg felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

3. A központi és terméktanácsi informatika támogatása

173. §

A támogatást a miniszter által elismert terméktanácsok és a 175. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultak vehetik igénybe,

174. §

Az agrárpiaci rendtartás központi informatikai rendszerének és működésének fejlesztésére, illetve fenntartására - ideértve az Agrárrendtartási Hivatal (a továbbiakban: ARH) által meghirdetendő pályázatok, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézettől (a továbbiakban: AKII) megrendelt, az agrárpiac működésével kapcsolatos elemzések, számítások, az Agrárrendtartási Hírlevél megjelentetésének költségeit is -, az e fejezetben felsorolt feladatok ellátására elkülönített keret terhére, legfeljebb 150 millió forint összegű támogatás adható, amelyből a terméktanácsok támogatási kerete legfeljebb 90 millió forint.

175. §

(1) A támogatások igénybevételének feltételeit az ARH és a jogosult közötti szerződésben kell rögzíteni. A szerződések megkötésekor a minisztérium nevében az ARH jár el, az FVM Költségvetési Főosztálya ellenjegyzése mellett.

(2) A központi informatika támogatási kerete terhére az

a) az AKII-val,

b) a Magyar Mezőgazdaság Kft.-vel

lehet szerződéseket kötni. Az (1) bekezdésben meghatározott szerződésben kell rögzíteni a feladat meghatározáson túl a (7) bekezdés szerinti igazolás kiadásának rendjét és határidejét is.

(3) A terméktanácsok támogatásának mértékét - figyelembe véve az érintett terméktanács tárgyévet megelőző évre vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését - a minisztérium a terméktanáccsal kötött szerződésben határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben. említett szerződésben kell, rögzíteni

a) a terméktanácsok információszolgáltatásának körét és tartalmát, valamint annak

b) rendjét és gyakoriságát, továbbá

c) a támogatás felhasználásának célját, nyilvántartásának, valamint ellenőrzésének

rendjét.

(5) A terméktanácsnak teljes évi támogatás jár, amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerződést tárgyév március 31-éig az ARH megköti. Az ezen időpont után megkötött szerződések alapján a terméktanács az éves támogatás időarányos részére jogosult.

(6) A terméktanácsi támogatási összeg kifizetése két részletben történik:

a) első alkalommal a terméktanács és az ARH között megkötött szerződés aláírását követő tizenöt napon belül a támogatási összeg ötven százaléka,

b) második alkalommal a szerződésben kikötött feltételek teljesülése esetén tárgyév szeptember 30-áig a fennmaradó ötven százalék:

(7) A támogatás a minisztérium által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az illetékes adóhatóságtól. Az igazolást a minisztérium a terméktanácsok részére az (5) bekezdésben foglalt határidőn belül állítja ki, miután minden esetben meggyőződik a terméktanács szerződésben vállalt kötelezettségének időarányos teljesítéséről. Az igazolást a minisztérium a (2) bekezdésben foglalt szervezetek részére a velük kötött szerződésekben meghatározott határidőkig állítja ki.

3. Élelmiszer-biztonsági rendszer kidolgozásának és bevezetésének támogatása

176. §

(1) A támogatás rendeltetése az Európai Unió szabályaival konform Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban: HACCP) élelmiszer-biztonsági rendszer kidolgozásának, bevezetésének támogatása.

(2) Támogatást vehetnek igénybe a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény szerint:

a) TEÁOR 15 élelmiszer-, italgyártó,

b) TEÁOR 01.21 szarvasmarha-tenyésztőkből a nyers tehéntejet termelő,

c) TEÁOR 01.22 juh-, kecske- stb. tenyésztőkből a nyers juh- és kecsketejet termelő,

d) TEÁOR 51.32 hús- és húskészítmény-nagykereskedőkből a hússal kereskedő,

e) TEÁOR 52.22 hús- és húskészítmény-kiskereskedőkből a hússal kereskedő

belföldi székhelyű természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik/amelyek ilyen célú támogatásban eddig nem részesültek és nincs köztartozásuk.

177. §

A támogatás a tárgyév január 1.-november 30. között elvégzett HACCP rendszer kiépítésére igényelhető. A támogatás mértéke a rendszer kiépítésére igénybe vett tanácsadó számlával igazolt, áfa nélküli költség 50%-a, legfeljebb azonban a 25. számú melléklet szerinti összeg.

178. §

(1) A támogatási kérelem a kiépített rendszer dokumentációjának vagy a rendszer kiépítőjétől független szakértő igazolásának csatolásával a minisztériumba folyamatosan, de legkésőbb november 30-ig nyújtható be.

(2) A minisztérium az igazolás vagy dokumentáció értékelésével, szükség szerint helyszíni ellenőrzéssel, a beérkezéstől számított harminc napon belül határozatban dönt a támogatás igénybevételének jogosságáról. A támogatás az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

179. §

A rendeletben leírtaknak, a HACCP kiépítési szabályainak nem megfelelő, továbbá a támogatásra rendelkezésre álló, legfeljebb 300 millió Ft költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat el kell utasítani.

4. Az étkezési tojás piaci helyzete stabilizálásának támogatása

180. §

(1) A 4. pontban foglaltak szerint, 2001. évben legfeljebb hatvanmillió forint.

(2) A támogatás mértékét és az igénybevétel feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) Támogatásra a Baromfi Termék Tanács (BTT) tagsági körébe tartozó, a BTT által kialakított és az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott, elkülönített alap létrehozásában részt vevő étkezési tyúktojást termelők jogosultak.

(4) A pályázatot az AIK a 26. számú mellékletben foglalt pályázati felhívásban megjelölt feltételek alapján bírálja el, és dönt a támogatás odaítéléséről. A támogatás az AIK által kiállított, az R. 1. számú melléklet szerinti igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól:

(5) A támogatás ellenőrzését az AIK a pályázati felhívásban megjelölt szervek bevonásával végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

5. Egyes állati eredetű hulladékok ártalmatlanításának költségtámogatása

181. §

Az 5, pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségeihez

a) a nyúl után a 27. számú melléklet 1. pontjában,

b) a vad után a 27. számú melléklet 2. pontjában,

c) az éti csiga után a 27. számú melléklet 3. pontjában megállapított mértékben és feltételek szerint.

182. §

A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a termékpályán működő terméktanácsnak igazolt tagja,.

b) vágásnál a magyar szabvány szerinti minősítést alkalmazza,

c) tevékenysége 2001. január 1-jétől megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja.

183. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 27. számú mellékletben előírt, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint igazolások csatolásával.

6. Egyes élő halak piacrajutásának támogatása

184. §

Az étkezési ponty és busa értékesítés szezonális piac meghosszabbítása után a többletköltségek támogatására a 28. számú mellékletben meghatározottak alapján támogatás vehető igénybe, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletében foglalt nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

185. §

(1) A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazásához legfeljebb ötvenmillió forint támogatás nyújtható a 29. számú melléklet szerint.

(2) A támogatás a 29. számú melléklet, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletében foglalt nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

7. A mangalica vágósertés értékesítésének támogatása

186. §

(1) A mangalica vágósertés értékesítése után, a 30. számú mellékletben meghatározott feltételek teljesítése esetén támogatás vehető igénybe, amelynek mértéke ötezer Ft/egyed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást - legfeljebb tízezer db, legalább 75 százalék mangalica vérhányadú vágósertésre - az alapanyag-termelő igényelheti.

187. §

A támogatás a 30. számú mellékletben, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletében foglalt nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

L) AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZÉGÜGYI, VALAMINT A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOK TÁMOGATÁSA

188. §

(1) Az állat- és növényegészségügyi, valamint a minőségellenőrzési vizsgálatok támogatásának forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 3. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A fejezet szerint igénybe vehető támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzését az 1.2. pont alatti támogatási cél kivételével az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről.

1. Állategészségügyi költségek támogatása

189. §[20]

E jogcímben foglaltak szerint igénybe vehető támogatások 2001. január 1. utáni költségek térítésére terjednek ki.

1.1. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása

190. §

Az 1.1. pontban foglaltak alapján az állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségekhez támogatás vehetőigénybe.

a) a vágósertés után a 31. számú melléklet 1. pontjában,

b) a vágómarha után a 31. számú melléklet 2. pontjában,

c) a vágóbaromfi után a 31. számú melléklet 3. pontjában,

d) a vágónyúl után a 31. számú melléklet 4. pontjában; e) egyes vadhúsok után a 31. számú melléklet 5. pontjában,

f) az éti csiga után a 31. számú melléklet 6. pontjában megállapított mértékben és a melléklet egyéb feltételei szerint.

191. §

(1) A támogatást az a hús- és csigafeldolgozást végző belföldi székhelyű természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó veheti igénybe, aki/amely

a) nemzetközileg elfogadott (EU, USDA, illetőleg nemzeti listás) állategészségügyi és higiéniai minősítéssel rendelkezik,

b) adott termékpályán a miniszter által elismert terméktanácsnak igazolt tagja,

c) a hatályos jogszabályokban, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott vágóállat-minősítési előírásoknak eleget tesz,.

d) tevékenysége megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja,

e) ellenőrzési díj kifizetéséről számlával rendelkezik, és a vágási mennyiséget az állategészségügyi hatóság igazolta.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 31. számú mellékletben előírt, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával.

1.2. Állatállomány betegségektől való mentesítéséhez igényelhető támogatás

192. §

(1)[21] Az 1.2. pont alapján támogatás vehető igénybe a sertés-, szarvasmarha-, baromfi- és juhállományok egyes betegségektől való mentesítésének (a továbbiakban: mentesítés) felgyorsításához.

(2) A támogatásra jogosultak:

a) a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások (a továbbiakban: Állomás) által jóváhagyott Aujeszky-betegség elleni mentesítési tervvel rendelkező és azt végrehajtó, nagy létszámú (100 db-ot elérő vagy azt meghaladó), tenyésztést végző sertésállományok tulajdonosai, illetve

b) az illetékes Állomások az általuk meghatározott körben a kis létszámú állományok és a nagy létszámú hízóállományok Aujeszky-mentességi állapota felmérésének, a szükséges oltások térítésmentes beadásának, valamint a mentes térségek kialakítását akadályozó kis számú fertőzött nőivarú egyedek tulajdonosai részére megváltási támogatás kifizetésére, ha jóváhagyásával a sertések vágásra kerülnek, valamint.

c) az Országos Állategészségügyi Intézet a kis létszámú (maximum ötven db tehén) szarvasmarha-állományok tárgyévben esedékes leukózis felmérő vizsgálatainak az állattartó számára történő térítésmentes elvégzése esetén a tulajdonos részére megváltási támogatás kifizetésére, ha a szarvasmarha az előző vizsgálat során mentes volt, valamint ha az előző vizsgálat során fertőzöttnek talált szarvasmarháját az újabb vizsgálat időpontjáig levágatta,

d) ugyancsak a kis létszámú szarvasmarha-állományok tulajdonosai a tárgyévben elvégzett IBR felmérő-vizsgálataival és vakcinázással és BVD felmérő-vizsgálataival kapcsolatos, számlával igazolt, áfa nélküli költségeinek mértékéig,

e) szalmonellamentes vágócsirke-állományok termelői.

f)[22] a juhállományok tulajdonosai a brucella melitensis vonatkozásában a tárgyévben végzett felmérő vizsgálatok számlával igazolt áfa nélküli költségeinek mértékéig.

193. §

(1) A támogatások összege és mértéke:

a) a 192. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás összege legfeljebb négyszázmillió forint

aa) a 192. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeteknél a támogatás kocánként egyezerhétszáz forint, ab) a 192. § (2) bekezdésének b) pontja esetén egyedenként hétezer forint megváltási támogatás;

b) a 192. § (2) bekezdésének c) pontjában szereplő támogatás összege legfeljebb százmillió forint. A támogatás mértéke a 192. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint negyvenezer forint megváltás egyedenként.

(2) A 192. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti támogatás összege legfeljebb

a) ötvenmillió forint az IBR felmérő vizsgálataival és a vakcinázással kapcsolatos számlával igazolt áfa nélküli költségeinek mértékéig,

b) ötvenmillió forint a BVD felmérő vizsgálataival kapcsolatos, számlával igazolt 2. § (3) bekezdés szerinti költségeinek mértékéig.

(3) A 192. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás összege legfeljebb ötszázmillió forint. A támogatás mértéke a nemzeti listás és/vagy EU higiéniai minősítéssel rendelkező baromfivágóhíd által történő feldolgozásra értékesített vágócsirke esetében három forint/élőtesttömeg kg.

(4)[23] A 192. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás összege legfeljebb 50 millió forint. A támogatás mértéke a vizsgálatok számlával igazolt áfa nélküli költségeinek 100%-a, de legfeljebb 500 Ft vizsgálatonként.

194. §

A támogatás igénybevételének feltételei:

a) a 192. § (2) bekezdésének a) pontjában szereplő esetben

aa) az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési program,

ab) a program idejében történt végrehajtásának az állomás által történő igazolása,

ac) az állattulajdonos vállalja, hogy kocaállományát e rendelet tárgyévében fenntartja, amit az igénylés időpontjában az Állomás igazol;

b) a 192. § (2) bekezdésének b) pontjában szereplő esetben

ba) az állomás által meghatározott állomány felmérő vizsgálatainak igazolt elvégzése,

bb) a vakcinázási programba bevont állományról, a vakcinázásról és a megváltási támogatásról készített állomási elszámolás, amit a minisztérium igazol,

bc) az idetartozó állományokban a tulajdonosokat állományfenntartási kötelezettség terheli, amelyet az igénylés időpontjában az állomás igazol;

c) a 192. § (2) bekezdésének c) pontjában szereplő esetben: az Állategészségügyi Intézet vizsgálati eredménye alapján fertőzöttnek talált szarvasmarha levágásának az Állomás által történt igazolása. Az állomány tulajdonosát állományfenntartási kötelezettség terheli, a kivágott szarvasmarha pótlásáról gondoskodni kell, amelynek tényét az Állomás az igénylés időpontjában igazolja;

d) a 192. § (2) bekezdésének d) pontjában szereplő esetben

da) az Állomás által meghatározott állomány felmérő vizsgálatainak igazolt elvégzése,

db) a vakcinázási programba bevont állományról, a vakcinázásról készített állomási elszámolás, amit a minisztérium igazol;

e)[24] a 192. § (2) bekezdésének e) pontjában szereplő esetben a megyei Állategészségügyi Állomás által kiállított igazolás a vágócsirke szalmonella mentességéről, amelyet a levágás előtt 10 nappal Állategészségügyi Intézetben, illetve a minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztályától, külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint működési engedéllyel rendelkező laboratóriumban elvégzett minősítő vizsgálat alapoz meg. A vizsgálat eredményét a termelő a vágás előtt legalább egy nappal az Állomástól közvetlenül megkapja, valamint a baromfivágóhíd által kiállított igazolást a levágott vágócsirke élőtest-tömegéről.

f)[25] a 192. § (2) bekezdésének f) pontjában szereplő esetben az illetékes Állomás igazolása a felmérő vizsgálatok elvégzéséről.

195. §

(1) A 192. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 194. §-ban előírt igazolások csatolása mellett.

(2)[26] A 192. § (2) bekezdésének b)-d) és f) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás a mentesítési programban részt vevő szervezetek részéről évente egy alkalommal - a tárgyév április 1-jétől november 30-áig - a Földművelésügyi Költségvetési Irodán keresztül igényelhető.

(3) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a támogatási összeg kilencven százalékáig két részletben előleg folyósítható (igénylés esetén), melyről a feltételek megléte esetén a végelszámolást a tárgyév december 15-éig kell benyújtani. A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a minisztérium az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki, a támogatásnak az adóhatóságtól történő felvételéhez.

(4) A 192. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti jogosultak a támogatást folyamatosan, az előírt feltételek megléte esetén az illetékes adóhatóságtól igényelhetik.

(5) Az 1.2. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(6) Jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha az állattulajdonos vagy állattartó

a) a jóváhagyott mentesítési tervétől eltért,

b) a vállalt állomány-fenntartási kötelezettségét saját elhatározásból az év folyamán megszüntette,

c) a 192. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott támogatást nem Aujeszky-betegség miatt, vagy a már befejezett mentesítés után felszámolt állománya újratelepítésére kéri.

1.3. Állatbetegségek megelőzési költségeinek és állatgyógyszer-vásárlások támogatása

196. §

Az 1.3. pont alapján támogatás vehető igénybe állatbetegségek megelőzési költségeihez, az állatok egészségének

megőrzése céljából beszerzett gyógyszerekhez, valamint laboratóriumi vizsgálatok költségeihez

a) a vágóbaromfi és étkezési tojástermelő baromfi termékpálya állattenyésztési szakaszára a 32. számú mellékletben,

b) a méhcsaládok állategészségügyi kezeléséhez felhasznált gyógyszerek beszerzésére a 33. számú mellékletben,

c) a halgazdaságok és intenzív halnevelő telepek halállományának vírusmentesítési és az értékesítés alkalmával elvégzett állategészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatására a 34. számú mellékletben,

d) a vadászható apró- és nagyvadak zártterületű állattenyésztési szakaszára a 35. számú mellékletben megállapított mértékben és feltételek szerint.

197. §

(1) A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a 196. §-ban jelzett mellékletekben meghatározott részletes feltételeknek megfelel,

b) a termékpályán működő terméktanácsnak igazolt tagja,

c) rendelkezik a 196. § egyes mellékleteiben előírt számlával, terméktanácsi és hatósági igazolással; és azt az igénylőlaphoz csatolja.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok, valamint a 196. §-ban jelzett mellékletekben előírt igazolások csatolásával.

2. Állat- és növényegészségügyi, valamint minőségi vizsgálatok költségeinek támogatása

198. §

A támogatások rendeltetése az FVM megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomások, az FVM megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások (a továbbiakban: NTÁ), valamint az OMMI által végzett vizsgálati költségeinek támogatása.

2.1. Kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverékek, liszt, dara állat- és növényegészségügyi vizsgálati költségeinek támogatása

199. §

(1) Az Országos Gabona Terméktanács tagjai a hazai termesztésű kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverékek, liszt és dara kőtelező állat- és növényegészségügyi vizsgálatai után a kiadott számlán szereplő - 2. § (3) bekezdés szerinti - összeg ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe, ha a vizsgálatok az alkalmasságot igazolják. A támogatást az áru eredeti (első) tulajdonosa veheti igénybe.

(2) A szállítmányozó közbeiktatásával elvégzett vizsgálatok esetén - megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a vizsgálati költségeket a szállítmányozó köteles tovább számlázni az árutulajdonosok részére.

(3) A támogatás az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok és az (1) bekezdésben meghatározott számla, a növényegészségügyi és/vagy állategészségügyi bizonyítvány másolatainak, valamint a terméktanácsi tagsági igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

2.2. Szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai területek növényegészségügyi vizsgálatának támogatása

200. §

(1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai, a vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag előállítására használt terület szántóföldi és faiskolai növényegészségügyi vizsgálatok díjának- az NTÁ által - kiállított számlán szereplő vizsgálati díj után ötven százalék erejéig támogatást vehetnek igénybe. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a külön jogszabályban meghatározott növényegészségügyi vizsgálati igényt határidőig az NTÁ-nak bejelentették, és a vizsgálatok az alkalmasságot igazolják.

(2) A támogatás az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok és az (1) bekezdésben meghatározott számlák, az alkalmasságot igazoló vizsgálat jegyzőkönyve másolatainak, valamint a terméktanácsi tagsági igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

200/A. §[27]

(1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai az OMMI által végzett, alkalmas minősítésű szántóföldi és faiskolai szemlék minősítési díjának, a hazai termesztésű, alkalmasnak minősített vetőmag fémzárolási díjának, valamint a szaporítóanyag certifikációs díjának a kiadott számlán szereplő összeg áfát nem tartalmazó részének ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

(2) Alkalmas minősítésűnek kell tekinteni az évelő kultúrák esetében végzett fenntartó szemlét is, ha annak megállapításai az alkalmasságot igazolják.

(3) A támogatás az (1) bekezdés szerinti számlák másolata és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás csatolásával, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap huszadik napjától igényelhető az illetékes adóhatóságtól. [Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 1003200001905630 számú APEH Piacra-jutást elősegítő támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.]

(4) A támogatás ellenőrzését az adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

2.3. Erdészeti szaporítóanyag-előállítás támogatása

201. §

Az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagjai

a) az OMMI által végzett

aa) az erdészeti szaporítóanyag előállítására igénybe vett területhely szemle,

ab) a törzskönyvezett nemesítői növényállomány szemle,

ac) az üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) szemle,

ad) a szaporítóanyagok minősítő szemle,

ae) a vegetatív szaporítóanyag fémzárolási, áfát nem tartalmazó díjának, illetve

b) az NTÁ-k által végzett alkalmasságot igazoló növényegészségügyi vizsgálat 2. § (3) bekezdés szerint meghatározott díjának hetven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

202. §

(1) A támogatás igénylésére az a gazdálkodó szervezet, őstermelő, illetve egyéb, mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely

a) tagja az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsnak,

b) a 201. §-ban meghatározott vizsgálati díjak kifizetéséről számlával rendelkezik.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az R. 3, és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

b) az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagsági igazolását,

c) 201. §-ban meghatározott vizsgálati díjakról szóló számlák, valamint a vizsgálati jegyzőkönyv másolatait.

3. Élelmiszer minőségvizsgálatának támogatása

203. §

A támogatások rendeltetése az FVM megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, valamint az Országos Borminősítő Intézet (OBI) és a Gyógynövény Kutató Intézet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által végzett minőségvizsgálati költségeinek támogatása.

3.1. Zöldség- és gyümölcsfajok minőségvizsgálatának támogatása

204. §

(1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai, a 36. számú melléklet szerinti friss fogyasztásra szánt hazai termelésű zöldség- és gyümölcsfajoknak a kötelező vizsgálati-díjai után támogatást vehetnek igénybe.

(2) A támogatás mértéke a kiadott, számlán szereplő vizsgálati díj ötven százaléka.

(3) A támogatás a (2) bekezdés szerinti számla másolata, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3.2. Hazai előállítású és kereskedelmi forgalomba hozott borok kötelező vizsgálatának támogatása

205. §

(1) A 3.2. pont alatti támogatások igénylésére jogosult az a hazai előállítású boripari terméket (szőlőbor, pezsgő, habzóbor, gyöngyöző bor és vermut) előállító, illetve palackozó természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az OBI kötelező alapvizsgálatait a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából igénybe vette, annak költségeiről számlával rendelkezik.

(2) A támogatás mértéke a jogszabályban előírt, a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából elvégzett kötelező alapvizsgálati díjak számlával igazolt összegének ötven százaléka.

(3) A támogatás a rendelet hatálybalépését követően elvégzett vizsgálatok után igényelhető az (1) bekezdés szerinti számla másolata és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával az illetékes adóhatóságtól. A termék forgalmazása az OBI áruminőséget tanúsító határozata csatolásával történik, amelyet az adóhatóság kérésére kötelező bemutatni.

3.3. A gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálatának támogatása

206. §

A gyógy- és fűszernövény termékpályán a miniszter által elismert Gyógynövény Szövetség és Terméktanács igazolt tagjai, a 37. számú melléklet szerinti hazai termelésű növényfajok minőségvizsgálati - a Gyógynövény Kutató Intézet, az ÁNTSZ, valamint az illetékes megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomások által végzett, a növényfaj alkalmas minősítése esetén - díjának, a kiadott számlán szereplő, a 2. § (3) bekezdés szerint megállapított összeg ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

207. §

A támogatás a 206. §-ban meghatározott számla másolata, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3.4. A természetes méz minőségvizsgálatának támogatása

208. §

A 3.4. pont alapján támogatás vehető igénybe a természetes méz higiéniai idegen anyagot, valamint a minőséget meghatározó laboratóriumi vizsgálati költségeihez a 38. számú mellékletben meghatározottaknak megfelelően.

M) A TERMÉKMINŐSÉG JAVÍTÁSÁT ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK

209. §

(1) A termékminőség javítását ösztönző támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 3. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A fejezet szerint igénybe vehető támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről.

210. §

(1) Az e fejezetben foglaltak alapján támogatást lehet igénybe venni az alábbi termékek termelése, illetve előállítása minőségének javítása érdekében

a) az ipariparadicsom-termelés támogatására a 39. számú mellékletben,

b) a burgonyatermelés támogatására a 40. számú mellékletben,

c) a fűszerpaprika-termelés támogatására a 41. számú mellékletben,

d) a vöröshagyma-termelés támogatására a 42. "A" számú mellékletben,

e) cukorrépa-termelés támogatására a 42. "B" számú mellékletben,

f) a csemegekukorica termelés támogatására a 42. "C" számú mellékletben,

g) a vadhús minőségi termelésének támogatására a 43. számú mellékletben

meghatározott feltételek és támogatási mértékek szerint.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott támogatást ugyanazon termék után nem veheti igénybe az, aki az A) 1. pont szerinti "földalapú növénytermelési támogatás"-t igénybe vette.

(3) A támogatás az AIK által kiállított, az R. 1. számú melléklet szerinti igazolás - a 211. § (1) bekezdés g) pontjának kivételével -, valamint a 211. § (1) bekezdésében meghatározott mellékletekben előírt igazolások csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

III. Fejezet

AGRÁRGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

211. §

Az agrárgazdasági beruházásokhoz nyújtható támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport 1. jogcím a Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcímnél és a 3. jogcím a Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

A) PÁLYÁZATOS ALAPON MŰKÖDŐ TÁMOGATÁSOK

212. §

E pont hatálya alá tartozó támogatásokat az 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Az 1. pontban foglalt támogatásokra vonatkozó közös szabályok

213. §

(1) A támogatások a beruházás helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtott pályázatok alapján vehetők igénybe.

(2) A pályázatokhoz mellékelni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot, valamint az R. 3. és 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A pályázatok befogadására, elbírálási rendjére, a támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokat a 45. számú melléklet, a támogatás legnagyobb mértékének meghatározására a 44. számú melléklet, az ellenőrzés rendjére és a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatás az áfát nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben (okiratban) foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítésarányosan vehető igénybe.

1.1. Az egyes mező-, erdő-, vadgazdálkodási, illetve halászati rendeltetésű új építési beruházások megvalósításának, valamint a meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel is járó átalakításának, értéknövelő felújításának támogatása

214. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet

a) a növénytermelési és kertészeti, az állattenyésztési, a vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01),

c) vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50);

d) a halászati (TEÁOR 05.01) tevékenységet folytató igénylő, továbbá

e) az új szövetkezetekről szóló 2000: évi CXLI. törvény előírásainak megfelelő szövetkezet

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázó).

(2) A meglévő épületek, építmények átalakítása, értéknövelő felújítása jogcímen támogatás nem nyújtható a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül agrártámogatással megvalósult beruházáshoz:

215. §

(1) A 47. számú melléklet 1. pontjában meghatározott építési beruházásokhoz - ideértve az új létesítményeket és a meglévők átalakítását, felújítását is - továbbá ezen létesítmények funkcióképességét biztosító infrastrukturális és egyéb kiegészítő létesítmények megvalósításához

a) a 44. számú mellékletben részletezettek szerint, az áfát nem tartalmazó beruházási költség

aa) legfeljebb harminc százalékának megfelelő alaptámogatás, valamint

ab) a mezőgazdasági építési létesítmények esetében azok értéknövelő felújításához vagy átalakításához további legfeljebb öt, amennyiben a mezőgazdasági létesítmények esetében az igénylő a nemzeti környezetvédelmi program szerinti szakmai követelményeket teljesíti további öt százaléknyi kiegészítő támogatás végleges fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) a hitelintézettől felvett, a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(2) Az elfogadott pályázat alapján az (1) bekezdés a) pontja szerint igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatások együttes összege pályázónként, valamint ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházásokra összesen nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötvenmillió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

(4) Az (l) bekezdés szerinti támogatás nem nyújtható ingatlanok, termőföld vásárlásához, immateriális javak beszerzéséhez.

216. §

A hígtrágya technológiával üzemelő állattartó telepek korszerűsítése esetében, a 215. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott mértéken és összegen felül, a trágyatechnológia építési és beépített technológiai berendezések áfát nem tartalmazó beruházási költségének további legfeljebb tíz százaléka mértékű kiegészítő támogatás igényelhető, amennyiben az igénylő

a) a telepek korszerűsítése során teljesíti a következő agrár-környezetvédelmi követelményeket:

aa) víztakarékos módszerek alkalmazása,

ab) megfelelő szellőzés, szagelszívás megoldása,

ac) a hígtrágya keletkezésétől a felhasználásig zárt, elszivárgás mentes, ellenőrzött rendszer kialakítása,

ad) takarmányozásnál és állattartásnál keletkezett csurgalékok zárt rendszerben való gyűjtése, kezelése; vagy

b) a hígtrágya technológiát a környezetvédelmi követelményeket kielégítő szalmás trágyakezelési technológiával cseréli fel.

1.2. A zöldség- és gyümölcságazat beruházásainak támogatása

217. §

E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet

a) a növénytermelési és kertészeti, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1, 01.3) tevékenységet folytató igénylő, valamint

b) a gyümölcs- és zöldségfeldolgozást (TEÁOR 15.33) folytató, négymilliárd forintot meg nem haladó éves árbevételű, legfeljebb 250 főt foglalkoztató, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény szerint kis- vagy középvállalkozásnak minősülő (a továbbiakban: kis- vagy középvállalkozásnak minősülő), belföldön állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, továbbá ,

c) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény előírásainak megfelelő szövetkezet, valamint

d) a 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetek

(e továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázó).

218. §

(1) A 47. számú melléklet 2, pontjában meghatározott beruházásokhoz, valamint ezen létesítmények funkcióképességét biztosító kiegészítő és infrastrukturális létesítmények megvalósításához

a) 44. számú melléklet szerint részletezett, az áfát nem tartalmazó beruházási költség

aa) harminc százalékának megfelelő alaptámogatás, valamint

ab) értéknövelő felújítás vagy átalakítás esetén további öt százalékának megfelelő kiegészítő támogatás,

ac) amennyiben az igénylő a NAKP követelményeit teljesíti, további öt százalékának megfelelő kiegészítő támogatás

végleges fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) a hitelintézettől felvett, a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(2) Az Alföldön, Dunántúlon és a Nyírségben megvalósult egy-egy logisztikai központ áruval történő ellátását közvetlenül szolgáló, a 47. számú melléklet 2. pontjában nevesített beruházások legfeljebb 10%-kal magasabb alaptámogatásban részesülhetnek.

(3) Az elfogadott pályázat alapján az (1) bekezdés a) pontja szerint igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatások együttes összege pályázónként, valamint ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházásokra összesen, nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot, a (2) bekezdés alapján igénybe vehető végleges fejlesztési célú támogatás összege pedig nem haladhatja meg az egyszázmillió forintot.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötvenmillió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

1.3. A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítését; szőlőültetvények felújítását szolgáló beruházások támogatása

219. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet

a) a növénytermelést és kertészetet, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1, 01.3) folytató igénylő,

b) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény előírásainak megfelelő szövetkezet, valamint

c) a 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezet

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázó), feltéve, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt éven belül a szőlőtermesztéssel, a borgazdálkodással, a bor forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok megsértése miatt az illetékes hatóság szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségét nem állapította meg.

(2) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítéséhez igényelhető támogatás alapjául a 44. számú melléklet szerint az ültetvény

a) tervezésének,

b) terület-előkészítésének (beleértve a 30 évnél idősebb ültetvény kivágásának),

c) tápanyag-feltöltésének;

d) szaporítóanyag beszerzésének, e) telepítésének,

f) termőre fordulásáig az éves ápolásoknak,

g) támberendezések létesítésének, valamint

h) kerítés, térburkolat, permetlétároló létesítésének,

i) öntözőberendezések létesítésének

költségei vehetők figyelembe.

(3) A meglévő szőlőültetvények felújításához igénybe vehető támogatás alapjául az ültetvény

a) tervezésének,

b) támberendezés felújításának,

c) tőkepótlásnak, ideértve a szaporítóanyag beszerzését is,

d) átoltásának

költségei vehetők figyelembe.

(4) Az ültetvénytelepítések és felújítások támogatásának szakmai feltételeit a 48. számú melléklet, az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok felsorolását a 49. számú melléklet tartalmazza.

220. §

(1) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítéséhez, meglévő szőlőültetvények felújításához

a) a 44. számú mellékletben részletezettek szerint, az áfát nem tartalmazó beruházási költség

aa) legfeljebb huszonöt, ötven, illetve hatvan százalékának megfelelő alap-, továbbá kiegészítő támogatás, valamint

ab) árutermelő ültetvények telepítése esetén, amennyiben az igénylő az integrált környezetkímélő növényvédelmi technológia követelményeit teljesíti, további. öt százalékának megfelelő mértékű kiegészítő támogatás, végleges fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) a hitelintézettől legfeljebb tízéves időtartamra felvett, a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az elfogadott pályázat alapján az (1) bekezdés a) pontjai szerint igénybe vehető támogatások együttes összege pályázatonként nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötvenmillió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

(4) Azok az érvényes támogatási szerződéssel rendelkező beruházók, akik/amelyek 2000. december 31-ig időjárási, illetve szaporítóanyag beszerzési problémák miatt, igazolható módon a tervezett telepítést végrehajtani nem tudták, a telepítési munkálatokat 2001. június 30-ig végrehajthatják. Az erre irányuló igényüket a területileg illetékes földművelésügyi hivatallal 2001. április 15-ig kötelesek jóváhagyatni.

1.4. Egyes élelmiszer-ipari beruházások támogatása

221. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet az a négymilliárd forintot meg nem haladó éves árbevételű, vagy legfeljebb kettőezer-hétszázmillió forint mérleg-főösszegű, legfeljebb 250 főt foglalkoztató, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő, belföldön állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely[28]

a) húsfeldolgozás, -tartósítás (TEÁOR 15.11), kivéve a nyersbőr és irha, valamint nyírt gyapjú és a tímáripari bőr feldolgozását,

b) baromfihús-feldolgozás, -tartósítás (TEÁOR 15.12), kivéve a vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelését,

c) hús-, baromfihús-készítmények gyártása (TEÁOR 15.13),

d) halfeldolgozás (TEÁOR 15.20), kivéve a rákfélék és puhatestűek előkészítését, tartósítását, az ezekből készült termékek gyártását, a halliszt gyártását, a feldolgozó hajókon a halfeldolgozást és -tartósítást,

e) burgonyafeldolgozás (TEÁOR 15.31),

f) tejtermék gyártása (TEÁOR 15.51), kivéve a kazein és tejcukor (laktóz), tejcukorszirup gyártását, humanizálását, a vajolaj gyártását,

g) malomipari termék gyártása (TEÁOR 15.61), tésztafélék gyártása (TEÁOR 15.85),

h) haszonállat-eledel gyártása (TEÁOR 15.71), amennyiben azt állattenyésztési és állati termék feldolgozási integráció keretében valósítják meg,

i) fűszer, ételízesítő gyártása (TEÁOR 15.87), kivéve az ecetpótló (ecetsavból) gyártása,

j) máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek (TEÁOR 15.89) közül a méz, valamint a gyógynövények feldolgozása tevékenységet folytat (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázó).

(2) A tervezett beruházásnak az alábbi célok valamelyikének megvalósításához kell kapcsolódnia:

a) termékek minőségének javítása, csomagolás színvonalának korszerűsítése, kiemelten a környezetbarát technológiák és csomagolóanyagok alkalmazása,

b) élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai és minőségi feltételeire vonatkozó előírások teljesítése,

c) környezetterhelés és a fajlagos energiaráfordítások csökkentése, hulladékgazdálkodás feltételeinek javítása,

d) hagyományos, különleges tulajdonságú, meghatározott földrajzi eredetű, ökológiai követelmények szerint előállított, márkázott, feldolgozott élelmiszerek gyártása.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy

a) az üzem feleljen meg az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-higiénia előírásainak,

b) a beruházás járuljon hozzá az érintett alapanyag-termelők helyzetének javításához; valamint piacképes, jövedelmező termék előállítását eredményezze.

(4) Új, zöldmezős beruházáshoz támogatás csak a TEÁOR 15.12 szakágazatból a strucc vágásához, előkészítéséhez és darabolásához, a TEÁOR 15.87 szakágazatba tartozó tevékenységekhez, valamint a méz és a gyógynövények feldolgozásához adható.

(5) A TEÁOR 15.11 és 15.12 szakágazatokban a vágókapacitás (utóbbi esetében a strucc vágása kivételével), továbbá a TEÁOR 15.51 szakágazatban a friss, folyékony tej előállítás kapacitása ágazati szinten nem bővíthető.

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelő beruházásokhoz

a) 44. számú mellékletben részletezettek szerint, az áfát nem tartalmazó beruházási költség

aa) harminc százalékának megfelelő alaptámogatás, valamint

ab) amennyiben az igénylő a Nemzeti Környezetvédelmi Program követelményeit teljesíti további öt százalékának megfelelő mértékű kiegészítő támogatás

vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) hitelintézettől felvett, a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(7) A (6) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető támogatás összege pályázónként, valamint az ugyanazon telephelyen megvalósuló több beruházás esetén összesen nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(8) A (6) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötvenmillió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

2. A 2. pontban foglalt támogatásokra vonatkozó közös szabályok

222. §

(1) A támogatások a minisztériumhoz benyújtható pályázat alapján vehetők igénybe.

(2) A pályázatokat a miniszter által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, s javaslata alapján a minisztérium dönt.

(3) A pályázatokhoz mellékelni kell a az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot, valamint az R. 3. és 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat is.

(4) A minisztérium a hiányosan benyújtott pályázatokhoz egy alkalommal, legfeljebb tizenöt napos határidő megadásával hiánypótlást kérhet. A nagymértékben , hiányos, vagy a hiánypótlást követően is hiányos pályázatot a minisztérium elutasítja.

(5) A jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint szankciókra a 4G. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(6) A támogatást az 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházása számláról - a minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek esetében élőirányzat-módosítással - kell teljesíteni. A fel nem használt, valamint a jogosulatlanul igénybe vett, támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2.1. A nemesítést elősegítő támogatás

223. §

E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek

a) azok az agrár-kutatóhelyek - ideértve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat, továbbá vállalkozási igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeket -, akik/amelyek tevékenységük döntő részében kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak, valamint

b) az agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmények (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázók).

224. §

A támogatás az alábbi feladatok megvalósítására vehető igénybe:

a) nemesítés, betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenállóképesség javítására, szárazságtűrő képesség növelésére,

b) tartamkísérlet folytatására,

c) hazai fajták külföldi fajtalistára kerülésének elősegítésére.

225. §

A támogatás mértéke a teljes költség áfát nem tartalmazó végösszegének legfeljebb hatvan százaléka.

2.2. Műszaki fejlesztés, technológiafejlesztés, K+F eszközök beszerzésének és más beruházásoknak a támogatása

226. §

E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek

a) meglevő referenciaüzem továbbfejlesztése, továbbá új, korszerű technológia alkalmazása - különös tekintettel a környezetterhelést csökkentő mezőgazdasági módszerek alkalmazását elősegítő technológiák gyakorlati kipróbálása, bevezetése-elősegítése érdekében az e feladatok végzésére jogosult és a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkező igénylők;

b) a talajművelés színvonalának javítását szolgáló hazai - területi és országos - szántóversenyek lebonyolítása, valamint az európai és világ szántóversenyeken való részvétel elősegítése érdekében a hazai szántóverseny rendezői és nemzetközi verseny résztvevői;

c) az agrár-kutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódó új, korszerű K+F eszközök, műszerek beszerzése, laboratóriumok akkreditálása elősegítése érdekében azon jogi személyiséggel rendelkező agrár-kutatóhelyek - ideértve a kincstári körbe tartózó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó, közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat -, melyek alaptevékenységük döntő részében agrárkutatással és -fejlesztéssel foglalkoznak, valamint agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmények;

d) technológiafejlesztési kutatás, tartás- és takarmányozástechnológia korszerűsítés, termesztéstechnológia fejlesztés, továbbá találmányok hasznosításának elősegítése érdekében azok az agrár-kutatóhelyek - ideértve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat, továbbá vállalkozási igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeket -, akik/amelyek tevékenységük döntő részében kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak, valamint az agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmények;

e) a kutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódó, a c) pontban foglaltakon kívüli beruházások elősegítése érdekében a minisztérium felügyelete alá tartozó agrárkutató helyek (kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézetek, agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságok és gazdasági társaságok). ,

227. §

A támogatás mértéke:

a) a 226. § a), b) és d) pontjaiban meghatározott feladatok megvalósításához a teljes költség áfát nem tartalmazó végösszegének legfeljebb ötven százaléka,

b) a 226. § c) és e) pontjai esetén a teljes költség áfát nem tartalmazó végösszegének legfeljebb nyolcvan százaléka.

2.3. Az agrárirányítási célokat szolgáló állami térképek készítésében részt vevő vállalkozások műszaki fejlesztésének támogatása

228. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vehet igénybe, amely a Nemzeti Kataszteri Program keretében meghirdetett közbeszerzési eljárások alapján megkötött - pályázat benyújtásához és érvényben lévő - szerződésekben meghatározott módon közreműködik.

(2) A támogatás igénybevételére jogosultak azon gazdasági társaságok is, amelyek az előző évben igénybe vett fejlesztési célú juttatással a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint elszámoltak, és rendelkeznek az (1) bekezdés szerinti szerződéses kapcsolattal.

229. §

A támogatás kizárólag az alábbiakban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggő műszaki fejlesztési beruházás megvalósításához igényelhető:

a) állami, térképek készítéséhez szükséges műszerek, mérőeszközök beszerzése,

b) a feladat végrehajtásához szükséges számítógépes kapacitás(hardver) beszerzése, korszerűsítése,

c) az állami földmérési alaptérkép digitális adatbázisának készítése, kezeléséhez szükséges szoftverek beszerzése.

230. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás:

(2) A támogatás a tárgyévre ütemezett és befejezett fejlesztési célok megvalósításához vehető igénybe. Megkezdett fejlesztési beruházás folytatására a támogatás nem használható fel.

(3) A támogatás mértéke legfeljebb az áfát. nem tartalmazó fejlesztési költségek negyven százaléka lehet.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatott vállalja tevékenységének legalább négy évig, illetőleg a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal megkötött szerződés teljesítéséig való folytatását.

231. §

A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, ha

a) a támogatási cél nem vagy csak részben valósul meg,

b) a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal állami térkép készítésére megkötött szerződés a vállalkozó hibájából hiúsul meg,

c) a vállalkozó a támogatott tevékenységet a feltételként meghatározott idő letelte előtt megszünteti.

2.4. Tangazdaságok, tanüzemek, bemutató üzemek, valamint a szakképzés és szaktanácsadás szervezeti hátterének támogatása

232. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet a tangazdasággal, illetve tanüzemmel rendelkező, az agrárképzést folytató intézmények önálló szerződéskötésre jogosult szervezete, a "Bemutató üzem 2000" címet elnyert üzem, az FVM fenntartásba átvett középfokú szakképző intézmény, valamint a minisztérium által kijelölt szaktanácsadási központ.

(2) A támogatás célja az agrárképzést folytató oktatási intézmények vagy az általuk létrehozott szervezet által működtetett tangazdaságok, tanüzemek jóváhagyott középtávú fejlesztési tervében szereplő beruházások közül a 2000. évben az FVM tanüzemi fejlesztési támogatásával megkezdett fejlesztés önálló üteme, valamint a tárgyévben megvalósításra tervezett beruházások, valamint a bemutató üzemi, szakképzési és szaktanácsadási hálózat kialakításához szükséges beruházások társfinanszírozása.

(3) A támogatott fejlesztési célok megvalósításához felhasználható a más jogszabályok és jogcímek alapján igényelhető támogatás is.

(4) A tangazdaságok, tanüzemek valamint a bemutató üzemek támogatására vonatkozó pályázat tartalmi és formai követelményeit a meghirdetésre kerülő pályázati felhívás tartalmazza. Az FVM fenntartásba átvett szakképző intézményekre és a szaktanácsadási központokra vonatkozó részletes feltételeket az átvételt, illetve szaktanácsadási központ esetében a kijelölést követően az intézmények részére közvetlenül megküldött meghívásos pályázat felhívása tartalmazza.

233. §

(1) Támogatás formája vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg tangazdaságonként a 60 millió Ft-ot, bemutató üzemenként az 5 millió Ft-ot, FVM fenntartásba átvett szakközépiskola esetében az 50 millió Ft-ot, szaktanácsadási központ esetében pedig a 20 millió Ft-ot.

(3) A támogatás a támogatási szerződésben meghatározott összegű előleg, a teljesítésre vonatkozó jelentésben bemutatott fizetési kötelezettség, valamint pénzügyi elszámolás alapján teljesíthető.

B) KÉRELEM ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK

A B) pontban foglalt támogatásokra vonatkozó közös szabályok

234. §

(1) A támogatások az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, a támogatási kérelemmel és az adott jogcímben felsorolt dokumentumokkal a 2. § (4) bekezdésének megfelelően az adóhatóságtól igényelhetők.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás igénybevételére vonatkozóan a 45. számú melléklet, az ellenőrzés rendjére és a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatást az 10032000-01856127 számú APEH Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásának támogatása

235. §

E jogcímen támogatást igényelhetnek

a) a növénytermelési és kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3),

b) az erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01),

c) a halászati (TEÁOR 05.01),

d) a vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50),

e) az esetenként három hónapnál nem hosszabb időtartamra mezőgazdasági gép és berendezés kölcsönzési (TEÁOR 71.21), ideértve a gépszövetkezeteket is,

f) a támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel bérmunka, valamint

g) a mezőgazdasági vízszolgáltatási (TEÁOR 01.41) tevékenységet folytatók, továbbá

h) az agrárképzést folytató oktatási intézmények tangazdaságai/tanüzemei és kutatóintézmények, amennyiben az a)-d) pontokban foglalt tevékenységet végzik, valamint

i) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény előírásainak megfelelő szövetkezet

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: igénylő).

236. §

A támogatás igénybe vehető

a) a BTO 293000 00 00 termékcsoportba, illetve az ennek megfelelő vámtarifa-számcsoportba tartozó, termékgaranciával és szerviz-, illetve javítóbázis háttérrel rendelkező új mezőgazdasági erő- és munkagépek, valamint új technológiai berendezések beszerzéséhez, kivéve a 237. §-ban felsorolt gépeket, berendezéseket,

b) a nem a BTO 293000 00 00 termékcsoportba tartozó, illetve az ennek megfelelő vámtarifaszámokkal rendelkező új mezőgazdasági gépek és új technológiai berendezések közül azoknak a beszerzéséhez, amelyeket a 238. § (5) bekezdés szerinti mezőgazdasági gépek katalógusa tartalmaz, továbbá

c) állattartó telepeken az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állategészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő mobil gép, vagy beépítésre kerülő technológiai berendezés, valamint

d) az elsődleges fafeldolgozás gépei közül a fűrészgépek (BTO 294042 30 00) és a kéreghasító gép (BTO 294 042 71 10)

beszerzéséhez.

237. §

A támogatás nem vehető igénybe

a) az egytengelyes kerti traktor (BTO 293110 00 00),

b) a mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei (BTO 293270 00 00),

c) az egyéb mezőgazdasági gépek, pázsit vagy sportpályák ápolására szolgáló gépek és más háztáji kisgépek közül:

1. pázsit- vagy sportpályahenger (BTO 293215 60 00),

2. villamos hajtású fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 10 00),

3. motoros, forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 30 00), 4. motoros, nem forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 50 00),

5. egyéb nem motoros fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 70 00),

6. hordozható porozó, permetező készülék, motor nélkül (BTO 293240 33 00), valamint

7. kézi hajtású takarmány-előkészítő gép (BTO 293263 35 10)

beszerzéséhez.

238. §

(1) Az új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések vásárlásához - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is - az áfát nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb az (5) bekezdés szerinti mezőgazdasági gépek katalógusában ugyanazon gépre közölt ár

a) húsz, huszonöt, illetve harminc százaléka, technológiai berendezések esetében huszonöt, harminc százaléka, a 236. § c) pontban foglaltak valamint gépszövetkezetek esetén egységesen harminc százaléka mértékű, az 50. számú melléklet szerinti végleges fejlesztési célú juttatás, valamint

b) hitelintézettől, illetve pénzügyi vállalkozástól felvett, a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú, legfeljebb egyszázötven-millió forint hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás

vehető igénybe. A katalógusban közölt árat meghaladó beszerzési ár esetében a támogatás alapját a katalógusban közölt ár képezi. Az ár közvetlen import esetén tartalmazza a vámot is.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatás együttes összege a tárgyévben igénylőnként nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot. Ugyanarra a gépre, eszközre, technológiai berendezésre csak egy igénylő vehet igénybe támogatást.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás csak az áfát nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén vehető igénybe.

(4) Az ötmillió forintot meghaladó nettó (áfát nem tartalmazó) beszerzési költségű gépek és berendezések részletfizetéssel történő vásárlása is támogatható, az (1) bekezdés szerinti mértékben. A támogatás arányos mértékben igényelhető a vételár kiegyenlítésének üteméhez igazodóan.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 236. §-ban, valamint az illetékes megyei földművelésügyi hivataloknál lévő mezőgazdasági gépek katalógusában felsorolt gépekre és berendezésékre igényelhető.

(6) Az (5) bekezdés szerinti katalógusban felsorolásra nem került, a BTO 293000 00 00 termékcsoportba tartozó új mezőgazdasági gépek és új technológiai berendezések, illetve kiegészítő elektronikai berendezések, valamint a katalógusban szereplő egyéb BTO termékszámú géppel és technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű és felszereltségű, de más gyártmányú és típusjelű (megnevezésű) gépek és technológiai berendezések is támogatásban részesíthetők, amennyiben azok a 235. §-ban felsorolt tevékenységek folytatásához szükségesek és a támogatást az illetékes megyei földművelésügyi hivatal az FVM Műszaki Intézetének szakvéleménye és árjavaslata alapján indokoltnak tartja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás alapját

a) gépnél az áfát nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb az azonos vagy közel azonos teljesítményű, technikai színvonalú és alapfelszereltségű gépre a gépárjegyzékben közölt ár,

b) technológiai berendezésnél, valamint a 236. § c) pontja szerinti mobil gépnél a tényleges beszerzési ár

képezi.

(8) A 235. § a)-d) és g) pontjaiban felsorolt igénylő az (1) bekezdés szerinti támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a számlával igazolt éves árbevételének legalább ötven százaléka az igénybevételre feljogosító tevékenységéből származik. A 235. § e) és f) pontjaiban felsorolt igénylő az (1) bekezdés szerinti támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a gépkölcsönzésből és bérmunkavégzésből származó, számlával igazolt éves árbevételének legalább ötven százaléka mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási termelő részére végzett, ezen tevékenységekből származik. Az ötven százalékos mértékű árbevételi kötelezettséget a kezdő vállalkozások esetében a gép megvásárlását követő naptári évtől kell teljesíteni, amit a támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatban kell a gépvásárlónak vállalni. E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a mezőgazdasági termékek és áruk beszerzésére, feldolgozására, tárolására, értékesítésére létrejött szervezetek esetében.

(9) A 236. § és a 238. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján támogatással beszerzett új mezőgazdasági gép az amortizációs időszakon belül csak az illetékes megyei földművelésügyi hivatal engedélyével idegeníthető el, illetve adható lízingbe.

239. §

(1) A 238. § (1) bekezdés a) pontja szerinti. támogatás igénybevételének feltétele:

a) a telephely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a gépvásárlást megelőzően benyújtott és a hivatal által ellenjegyzett és igazolt, az 51. számú melléklet szerinti támogatási kérelem;

b) az új gép vásárlásának saját névre szóló, szükség szerint a gép egyedi azonosítási adatait is tartalmazó kiegyenlített vagy részben kifizetett számlával történő igazolása, a gép megfelelőségének és minőségének tanúsítása az alábbiak szerint:

ba) a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet, illetve import gépeknél az annak megfelelő 89/392. EGK direktíva hatálya alá tartozó gépek esetén a "CE Megfelelőségi Tanúsítás", illetve

bb) a ba) pontban meghatározott rendelet hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági gépek esetében az MSZEN 45014 szabvány szerinti "Megfelelőségi Nyilatkozat" és egyidejűleg az MSZ 7595-78 szabványnak megfelelő "Minőségi Bizonyítvány", vagy az előző kettő hiányában az FVM Műszaki Intézet által a géptípusra kiadott "Minőség Tanúsítás",

bc) közvetlen import esetében a fentieken túl az FVM Műszaki Intézet által kiadott igazolás arra vonatkozóan, hogy a gép új;

c) mezőgazdasági gépkölcsönző, támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel bérmunkát végző igénylő esetében a gépkölcsönzésre, illetve a bérmunkavégzésre irányuló tevékenység folytatására jogosító okmányok (tevékenységi jegyzék, vállalkozói igazolvány stb.) bemutatása;

d) az igénylő nyilatkozata arról, hogy a támogatás alapjául szolgáló gépvásárláshoz az e jogszabály által más címen biztosított további támogatást nem igényelt;

e) az igénylő nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt gépet a megyei földművelésügyi hivatal engedélye nélkül külföldi munkavégzésre nem viszi ki az országból, valamint annak tudomásulvételéről, hogy ennek megszegése a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeivel jár;

f) a BTO 293240 10 00 termékszámú öntözőgépek vásárlása esetén - kivéve a 235. § e) és f) pont szerinti tevékenységet folytató igénylőt - a támogatás igénybevételének további feltétele a számla tulajdonosának nevére kiállított, érvényes üzemelési vízjogi engedély, vagy mezőgazdasági vízszolgáltató tevékenységet (TEÁOR 01.41) folytató igénylő esetén a területileg illetékes vízügyi kezelővel kötött vízszolgáltatási, üzemeltetési szerződés bemutatása.

(2) A 238. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele a hitelintézettel, más pénzügyi intézménnyel, illetve pénzügyi vállalkozással kötött hitelszerződés bemutatása.

240. §

Új mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések vásárlásához igénybe vehető támogatások közül

a) a végleges fejlesztési célú juttatás a 234. és a 239. § (1) bekezdésében felsorolt igazolások és nyilatkozatok benyújtásával,

b) a kamattámogatás az első három hónapra eső kamat esetében a hitelintézet terhelése, ezt követően a ténylegesen kifizetett kamatösszeg alapján a pénzügyi intézmény igazolásával

igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

2. Az új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések pénzügyi lízingelésének támogatása

241. §

(1) E jogcímen támogatást igényelhet

a) a növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3),

b) az erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01),

c) a vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50), kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást,

d) a halászati (TEÁOR 05.01), kivéve a halászati szolgáltatást

tevékenységet folytató lízingbevevő (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: igénylő).

(2) A támogatás legalább harminchat hónapos futamidőre kötött lízingszerződés alapján, abban az esetben vehető igénybe, ha a lízingtárgy nettó tőkeértéke megegyezik az új mezőgazdasági gép áfát nem tartalmazó beszerzési árának összegével, és ez a szerződésben rögzítésre kerül.

242. §

(1)[29] A 238. § (5) bekezdésében meghatározott új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések pénzügyi lízingeléséhez az 50. számú melléklet szerinti végleges fejlesztési célú juttatás, valamint kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatással lízingelt gépet a lízing futamideje alatt elidegeníteni, újralízingelni nem lehet. Amennyiben a lízingszerződés felbontására az igénylőnek felróható okból kerül sor, abban az esetben az eredeti lízingszerződésben meghatározott futamidő hátralevő részére új lízingszerződés köthető úgy, hogy a még igénybe nem vett kamattámogatás és végleges fejlesztési célú juttatás arányos része az új lízingbevevőt illeti.

243. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele:

a) a telephely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a lízingszerződés megkötését megelőzően benyújtott és a hivatal által ellenjegyzett és igazolt, az 51. számú melléklet szerinti támogatási kérelem,

b) a pénzügyi vállalkozás által kiállított értesítő a kamat megfizetéséről,

c) a 241. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő lízingszerződés

bemutatása.

(2) A támogatás az (1) bekezdésében felsorolt igazolások benyújtásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3. Meghatározott típusú mezőgazdasági gépek felújításának, valamint mezőgazdasági gépek és technológiák vizsgálatának támogatása

3.1. Mezőgazdasági gépek felújításának támogatása

244. §

E jogcím alapján támogatást igényelhet a legfeljebb háromszáz hektár saját vagy bérelt szántóterületen növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3) tevékenységet folytató igénylő. Az 53. számú mellékletben szereplő támogatási kérelmet az illetékes földművelésügyi hivatalok az FVM Műszaki Intézet által igazolt gazdaságossági szempontok mérlegelésével jegyzik ellen.

245. §

(1) A támogatás az 52. számú melléklet szerinti listában szereplő, használt, legalább öt, de legfeljebb tizenöt éves mezőgazdasági gépeknek az 52. számú mellékletben felsorolt javítóműhelyek által végzett felújításához nyújtható.

(2) A támogatás alapja a beépített gépalkatrészeket, továbbá egyéb, a felújítás során használt anyagokat és a munkadíjat tartalmazó, számlával igazolt, áfát nem tartalmazó javítási költség.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági gépek felújításához legfeljebb az 52. számú mellékletben felsorolt javítóműhelyek által kiállított számlával igazolt anyag és munkadíj költségének ötven százaléka mértékéig terjedő támogatás vehető igénybe.

(4) A támogatás összege igénylőnként nem haladhatja meg az 50. számú mellékletben meghatározott négyszázezer forintot.

(5) A támogatással felújított mezőgazdasági gépek két éven belül nem idegeníthetők el. Elidegenítés esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

246. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele:

a) a telephely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a felújítást megelőzően benyújtott és ellenjegyzett, az 53. számú melléklet szerinti támogatási kérelem,

b) a felújításhoz felhasznált, minőségi tanúsítással rendelkező gépalkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a munkadíj névre szóló számlái,

c) a végrehajtott felújítás műszaki és pénzügyi ellenőrzéséről az FVM Műszaki Intézet által kiállított igazolása.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben felsorolt igazolások benyújtásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3.2. Mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések vizsgálatának támogatása

247. §

(1) E jogcímen támogatást igényelhet az újonnan forgalomba kerülő mezőgazdasági gépek funkcionális vizsgálatára szakosodott FVM Műszaki Intézet, ha a vonatkozó feladatterveit, beszámoló jelentéseit, elszámolásait a minisztérium elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek legfeljebb kilencven százaléka.

(3) A feladattervben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, és a támogatás teljes összegének vagy arányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

(4) A támogatás negyedévenként, a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással igényelhető.

C) ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

248. §

A C) pont alatti támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím, valamint a 4. alcím, 3. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

249. §

(1) A C) pont alatti támogatások igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követően folyamatosan, de legkésőbb 2001. szeptember 30-ig lehet benyújtani, a tervezett beruházás helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal). A pályázatokat a hivatal bírálja el.

(3) A beruházási támogatást, valamint a kamattámogatást a hivatal a részére megállapított keretösszegen belül engedélyezi.

(4) A hivatal döntéséről a pályázót, a pályázat benyújtását követően tizenöt napon belül értesíti. A nyertes pályázóval az értesítést követően harminc napon belül támogatási szerződést köt, és az abban foglalt feltételek teljesítését követően kiállítja a támogatás igényléséhez szükséges igazolást.

(5) A hivatal a hiányosan benyújtott pályázathoz egy alkalommal legfeljebb 15 napos határidő megadásával hiánypótlást kérhet. Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot a hivatal vezetője elutasítja.

(6) Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(7) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a hivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(8) A támogatás a támogatási szerződés, valamint a hivatal R. 1. számú melléklete szerinti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(9) A támogatás a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és öntözési beruházások támogatása folyósítási számláról igényelhető. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

250. §

(1) A C) pont alatti támogatás

a) fejlesztési célú végleges juttatás, mértéke az áfa nélküli beruházási költség 40%-a, valamint

6) a forgalomképes állami tulajdonú és csak öntözési célt szolgáló vonalas létesítmények esetén a fejlesztési célú végleges juttatás mértéke az áfa nélküli beruházási költségek 70%-a;

c) beruházás megvalósításához felvett, a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás.

(2) A C) pont alatti támogatások az áfát nem tartalmazó beruházási költség legalább 25%-ának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítésarányosan vehető igénybe.

251. §

(1) A támogatások igénybevételét, felhasználását a minisztérium a hivatal, valamint a növényegészségügyi és talajvédelmi állomás útján ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett beruházási támogatás és kamattámogatás visszafizetését a hivatal vezetője kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(3) A hivatal vezetője határozattal a támogatás időarányos részének visszafizetését rendeli el, ha az igénybevevő az üzembe helyezést követő öt éven belül a beruházást rendeltetésétől eltérően hasznosítja, illetve az eredeti cél szerinti tevékenységét megszünteti.

1. Öntözővíz-szolgáltató létesítmények építésének, a meglévő építmények technológiai korszerűsítéssel járó értéknövelő felújításának támogatása

252. §

(1)[30] E jogcímen pályázat benyújtásával támogatás igényelhető a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint forgalomképes mezőgazdasági vízgazdálkodási, azon belül öntözési célokat szolgáló létesítménynek minősülő, vagy annak minősített létesítmény megvalósítására vagy felújítására.

(2) Támogatásban az részesülhet, aki mezőgazdasági vízszolgáltatást (TEÁOR 01.41) folytat, kivéve vízügyi igazgatási szervezet területi szerveit.

253. §

A pályázó az 54. számú melléklet l. pontjában meghatározott

a) új öntözővíz-szolgáltató építmények létesítéséhez, vagy

b) meglévő építmények értéknövelő felújításához, beleértve az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges BTO 291224 00 00 számú termékcsoportba tartozó gépek és berendezések vásárlását és technológiai szerelési munkáit is,

a 250. §-ban meghatározott mértékű fejlesztési célú juttatásra és kamattámogatásra pályázhat.

254. §

(1) A pályázó a 250. §-ban meghatározott támogatásokra abban az esetben pályázhat, ha

a) pályázatát a kapcsolódó öntözési beruházások támogatása iránti pályázatokkal egyidejűleg nyújtja be, és az új építmény megvalósítása a kapcsolódó öntözővíz-hasznosító beruházásokkal együtt kerül végrehajtásra,

b) a meglévő építmény értéknövelő felújítása a róla üzemelő öntözővíz használat(ok) üzemelési vízjogi engedélye(i) alapján indokolt.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a beruházás üzembe helyezését követően a beruházás által biztosított öntözővíznek nemcsak szolgáltatója, hanem hasznosítója is, és öntözővíz-használatát vagy az (1) bekezdés a) pontja szerint, vagy öntözésüzemelési vízjogi engedéllyel igazolja.

2. Öntözési beruházások támogatása

255. §

E jogcímen támogatásban pályázat alapján az részesülhet, aki

a) növénytermelést és kertészeti tevékenységet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodási termelést (TEÁOR 02.01) folytat.

256. §

(1) A 252. §-ban meghatározott pályázó az 54. számú melléklet 2. pontjában meghatározott öntözési célú új építmények, építés jellegű beruházások megvalósításához, meglévők értéknövelő felújításához - beleértve az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges technológiai gépeket és berendezéseket, a BTO 293240 10 00 számú termékcsoportba tartozó önjáró, vagy egyéb módon hordozható öntözőgép vásárlásokat is - a 250. §-ban meghatározott mértékű fejlesztési célú juttatásra és kamattámogatásra pályázhat.

(2) Amennyiben a beruházás részeként e jogcím alapján építéssel járó, nem beépített öntözőgép vásárlásához támogatást vesz igénybe, e célra más jogcímen támogatást nem igényelhet.

257. §

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok az öntözési, beruházási pályázatok, amelyek a 253. § a) pontja szerinti, új öntözővíz szolgáltató létesítményhez kapcsolódnak, azzal egyidejűleg valósulnak meg.

258. §

A pályázat elbírálásának feltétele a következő agrár-környezetvédelmi követelmények teljesítése:

a) hígtrágya kijuttatására irányuló öntözési beruházások végrehajtása során a talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodási (trágyázási) terv készítése és végrehajtása,

b) rizstelep beruházások végrehajtása során a 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat mellékletének VII. 2.5 pontjában meghatározott szempontok figyelembevétele.

D) MELIORÁCIÓS BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

259. §

A D) pont alatti támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi, és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 3. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

260. §

(1) E jogcímen támogatásban, pályázat alapján az részesülhet, aki

a) növénytermelést és kertészeti tevékenységet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodási termelést (TEÁOR 02.01)

folytat.

(2) A támogatás feltétele a 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat mellékletének IV. pontjában meghatározott talaj- és tájvédelmi szempontok érvényesítése.

261. §

(1) Az 54. számú melléklet 3. pontjában felsorolt új építmények, építés jellegű beruházások megvalósításához, meglévőek értéknövelő felújításához, tartós tartamhatású talajjavításhoz

a) fejlesztési célú - az áfa nélküli beruházási költség 40%-a mértékű - vissza nem térítendő támogatás, valamint

b) beruházás megvalósításához felvett, a 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamat 40%-ának megfelelő mértékű kamattámogatás vehető igénybe.

(2) A D) pont alatti támogatások az áfát nem tartalmazó beruházási költség legalább 25%-ának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítésarányosan vehető igénybe.

262. §

(1) A D) pont alatti támogatások igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követően folyamatosan, de legkésőbb 2001. szeptember 30-ig lehet benyújtani, a tervezett beruházás helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal). A pályázatokat a hivatal bírálja el.

(3) A beruházási támogatást, valamint a kamattámogatást a hivatal a részére megállapított keretösszegen belül engedélyezi.

(4) A hivatal döntéséről a pályázót, a pályázat benyújtását követően tizenöt napon belül értesíti. A nyertes pályázóval az értesítést követően harminc napon belül támogatási szerződést köt, és az abban foglalt feltételek teljesítését követően kiállítja a támogatás igényléséhez szükséges igazolást.

(5) A hivatal a hiányosan benyújtott pályázathoz egy alkalommal legfeljebb 15 napos határidő megadásával hiánypótlást kérhet. Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot a hivatal vezetője elutasítja.

(6) Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(7) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a hivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(8) A támogatás a támogatási szerződés, valamint a hivatal R. 1. számú melléklete szerinti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(9) A támogatást a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és öntözési beruházások támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni,

263. §

(1) A támogatások igénybevételét, felhasználását a minisztérium a hivatal, valamint a növényegészségügyi és talajvédelmi állomás útján ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett beruházási támogatás és kamattámogatás visszafizetését a hivatal vezetője kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(3) A hivatal vezetője határozattal a támogatás időarányos részének visszafizetését rendeli el, ha az igénybevevő az üzembe helyezést követő öt éven belül a beruházást rendeltetésétől eltérően hasznosítja, illetve az eredeti cél szerinti tevékenységét megszünteti.

E) VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

264. §

(1) Az E) pont alatti támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. jogcím Mezőgazdásági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

(2) Az E) pont alatti támogatást 10032000-0122019151000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni:

265. §

(1) Az E) pont alatti támogatások - a területileg illetékes földművelésügyi hivatalhoz folyamatosan, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig benyújtott pályázat alapján - igényelhetők. A pályázathoz csatolni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot.

(2) A támogatás elbírálásának, igénylésének és felhasználásának rendjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A pályázatokat a Területi Vízgazdálkodási Bíráló Bizottság javaslata alapján, és a földművelésügyi hivatal véleményének figyelembevételével a minisztérium bírálja el.

(4) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium döntése alapján a földművelésügyi hivatal a pályázóval támogatási szerződést köt, és a szerződés két példányát az aláírást követő két héten belül megküldi a minisztériumnak.

(5) A támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítését a megyei földművelésügyi hivatal, a minisztérium, illetve az általa megbízott szakértő ellenőrzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetén a támogatás teljes összege vagy arányos része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi.

1. Vízkár-elhárítási létesítmények beruházási támogatása

266. §

(1) E jogcímen támogatást vehetnek igénybe

a) a forgalomképes állami tulajdonú, közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának napjáig megalakult és bejegyzett vízitársulatok,

b) azon önkormányzatok, illetve mezőgazdasági termelők, akik külterületi belvízelvezető csatorna tulajdonosai, illetve kezelői.

(2) A támogatás célja

a) a vízitársulatok jegyzett tőkéjében szereplő állami tulajdonú művek, illetve a megyei földművelésügyi hivatalok kezelésébe tartozó és üzemeltetésre a társulat részére átadott mezőgazdasági célú vizek és vízilétesítmények felújításával, karbantartásával a belvízkárok megelőzése, csökkentése, a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében szükséges vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása,

b) a minisztérium feladatkörébe tartozó nem állami tulajdonú mezőgazdasági célú művek felújításával, karbantartásával a belvízkárok megelőzése, csökkentése, elhárítása, illetve a mezőgazdasági (növény) termelés biztonsága érdekében szükséges vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása.

(3) Támogatás a mezőgazdasági vízgazdálkodási - kivéve az öntözési célú - létesítményekhez adható, a következők szerint:

a) a meglévő mű érvényes vízjogi engedélye szerinti (illetve eredeti állapotra történő) helyreállításához, az üzembiztonság, a kárelhárítás és a kármegelőzés érdekében (értékmegőrző beruházás),

b) új közcélú vízi létesítmény megvalósításához.

267. §

A támogatás mértéke:

a) a társulat jegyzett tőkéjében szereplő forgalomképes állami tulajdonú műveknél a beruházás nettó költségének maximum 75%-a,

b) a földművelésügyi hivatalok kezelésében lévő műveknél a beruházás 100%-a,

c) a nem állami tulajdonú művek esetén (áfát nem tartalmazó) beruházási költség legfeljebb 75%-a.

268. §

(1) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, továbbá az a vízitársulat, amely a részére korábban odaítélt vízgazdálkodási célú támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a földművelésügyi hivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

269. §

(1) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti az földművelésügyi hivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földművelésügyi hivatal a kérelemmel egyetért - a minisztériummál történt egyeztetés után -, módosítja a szerződést és a módosított szerződés két példányát a minisztériumnak is megküldi.

(2) A támogatás számlák alapján, teljesítés- és forrásarányosan igényelhető.

(3) A támogatások igényléséről (felhasználásáról) a megyei földművelésügyi hivatal havonta köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

2. Vízkár-elhárítási létesítmények fenntartási támogatása

270. §

(1) E jogcímen támogatást vehet igénybe a forgalomképes állami tulajdonú, közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának határnapjáig megalakult vízitársulat, amelyek a cégbírósági nyilvántartásba vételét hitelt érdemlően igazolják.

(2) A támogatás célja a vízitársulatok által működtetett forgalomképes, állami tulajdonú, helyi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási művek fenntartása.

271. §

(1) A 270. § (2) bekezdése szerinti termelési munkák körébe a meder iszapolása, a vízi növényzet irtása, a műtárgyjavítás és forgalomképes állami tulajdonú, helyi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási műveknek a vízkár-elhárítás érdekében az érvényes vízjogi engedélyben meghatározott vízelvezetési feltételeinek biztosítására végzett tevékenysége tartozik.

(2) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a vízitársulat, amely felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, továbbá, amely a részére korábban odaítélt vízgazdálkodási célú támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

272. §

(1) A támogatás összege a kérelem alapján a 69. számú mellékletben meghatározott normatíva szerint kerül meghatározásra.

(2) A támogatás a számlák és bizonylatok alapján, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokkal igényelhető.

(3) A támogatások igényléséről (felhasználásáról) a megyei földművelésügyi hivatal havonta köteles a minisztérium részére tájékoztatót adni.

IV. Fejezet

AZ ERDŐVÉDELEM ÉS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

A) AZ ERDŐTELEPÍTÉS, AZ ERDŐSZERKEZET-ÁTALAKÍTÁS ÉS A FÁSÍTÁS TÁMOGATÁSA

273. §

Az erdőtelepítéshez, az erdőszerkezet-átalakításhoz és a fásításhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. jogcím alatt az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatására elkülönített pénzösszeg.

274. §

(1) Az A) pont alapján támogatást az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. s-a szerinti erdőgazdálkodó igényelhet, valamint az, aki a 275. § (1) bekezdésében és a 278. §-ban foglalt célok megvalósítását közvetetten elősegíti. A támogatás igénylése szempontjából erdőgazdálkodónak kell tekinteni a földhasználónak minősülő pályázót is, aki a támogatást nem erdőművelési ágú termőföldön - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - az előzőekben hivatkozott célokra fordítja.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot a termőföld területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, a tárgyévet megelőző év október 1-jéig. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(3) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, a minisztériumban működő szakmai bizottság által meghatározott keretösszegen belül, és intézkedik annak kiutalásáról.

1. Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása

275. §

(1) Az A) 1. pontban foglaltak alapján az ország erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján normatív, kivételes esetekben ráfordításos fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:

a) az erdőtelepítés műszaki befejezéséig az új erdők telepítési munkáihoz, ideértve a tervezést, a talaj-előkészítést, az erdősítést, valamint az ápolást,

b) a telepítés befejezésétől számított tíz éven belül a befejezett erdősítések ápolásához;

c) a mező- és a legelővédő erdősávok, továbbá az utak, a vasutak, a csatornák, a vízfolyások mentén, a települések bel- és külterületein a talajvédelem és egyéb védelem érdekében erdősávok, illetve fásítások tervezéséhez, kivitelezéséhez,

d) az erdőállományok szerkezetátalakításához.

(2) Erdőtelepítéshez és fásításhoz támogatás csak akkor adható, ha a kivitelezés származási igazolvánnyal minősített szaporítóanyag felhasználásával készült.

276. §

(1) A támogatást területhez, fásítás esetén csemeteszámhoz rendelten, normatív módon kell meghatározni. Abban az esetben, ha az erdősítés megvalósítása közérdekből feltétlenül szükséges, de normatív támogatással a kedvezőtlen termőhelyi körülmények miatt - nem valósítható meg, akkor a fejlesztési támogatást létesítési költség szerint ráfordításos alapon kell meghatározni. A ráfordításos alapon végzett munka támogatását egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv és költségvetés alapján -a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

(2) A támogatás módját és mértékét az 55. számú melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás kifizetésének feltétele az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés, mértéke pedig az erdészeti hatóság által éves műszaki átvételeken megállapított teljesítményérték (eredményesség).

277. §

Az A) 1. pontba foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés ötven százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be, tavasszal legkésőbb május 31-éig. A támogatás további része az év végi elszámolás elfogadása után folyósítható. A kedvezményezett a következő évre benyújtott, a hatóság által szakmailag megfelelőnek minősített pályázatában foglalt erdőtelepítési munkák (első kivitel) elvégzése esetében - november 30-ig benyújtott kérelemre - az egyéves normatív támogatás mértékének ötven százalékáig a végelszámolásban támogatásban részesíthető, ha erre szabad keret áll rendelkezésre.

2. Az erdő több célú rendeltetése érvényesítésének támogatása

278. §

Az A) 2. pontban foglaltak alapján az ország erdeinek gazdasági, környezetvédelmi, közérdekű védelmi, szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján, ráfordítások szerinti fejlesztési célú támogatás vehető igénybe

a) a törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) külön rendelet szerinti létesítéséhez, korszerűsítéséhez azok termőre fordulásáig,

b) a csemetekert létesítéséhez,

c) az erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések létesítéséhez, valamint különleges jellegű erdősítési munkákhoz,

d) a szociális, üdülési, turisztikai, oktatási és ismeretterjesztési célt szolgáló műszaki létesítmények és berendezések létesítéséhez,

e) a korlátlan közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek létesítéséhez.

279. §

(1) A támogatást ráfordítások alapján kell meghatározni, melynek feltétele az illetékes erdészeti hatósághoz előző év október 1-jéig, négy példányban benyújtott pályázat.

(2) A támogatás mértékét - az erdészeti hatóság értékelő felterjesztését figyelembe véve = a minisztérium bírálja el.

(3) A támogatást egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

280. §

Az A) 2. pontban foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés nyolcvan százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be a műszaki készültség függvényében. Az év végi elszámolás legkésőbb december 1-jéig nyújtható be.

281. §

(1) Az A) pontban foglaltak szerinti munkák ügyvitelével kapcsolatos részletes szabályokat az 56. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 275. § (1) bekezdésének a), c) és a 278. S e) pontja alapján igényelt támogatáshoz szükséges termőhelyfeltárási szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 57. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 275. § (1) bekezdésének a), c) és a 278. § e) pontja alapján igényelt támogatáshoz erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni az 58. számú mellékletben meghatározott esetekben és tartalmi előírásoknak megfelelően.

282. §

(1) Az A) pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a beruházás az erdőgazdálkodó hibájából hiúsul meg, vagy a támogatást az erdőgazdálkodó más célra fordítja, vagy a megvalósítást követően rendeltetését megváltoztatja, valamint az 55. és 56. számú mellékletben, illetve az erdőtörvényben meghatározott szakmai feltételeket nem teljesíti.

(3) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást az illetékes erdészeti hatóságon keresztül a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) Az A) pontban foglaltak szerinti célokra jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni.

B) AZ ERDÉSZETI KÖZCÉLÚ FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

283. §

A B) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 1. jogcím alatt erdészeti közcélú feladatokra elkülönített pénzösszeg.

284. §

A B) pont alapján igénybe vehető támogatások rendeltetése az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújítása, valamint az erdők ápolásának és nevelésének, az erdők területének (mennyiségének), természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.

285. §

(1) A B) pontban foglaltak szerinti célokra a támogatást

a) az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó,

b) az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszert működtető,

c) a magán-erdőgazdálkodás területén erdészeti szakirányú oktatást végző, valamint

d) az erdészeti kutatást, ismeretterjesztést végző

veheti igénybe.

(2) Az erdőgazdálkodó - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - támogatásban akkor részesülhet, ha

a) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette, valamint

b) az Evt. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölés alapján az erdőgazdálkodási tevékenységet ellátja.

286. §

A B) pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe:

a) a rendelet 59. számú mellékletében foglalt normatív mértékek szerint az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint a fiatal erdők ápolásához és neveléséhez, tuskózáshoz, nyiladékok és határjelek karbantartásához,

b) a közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításához,

c) az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett rontott erdőállomány-szerkezet helyreállításához,

d) az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez,

e) az erdészeti hatóság javaslata alapján a miniszter által elrendelt közérdekű erdővédelmi munkák költségeinek fedezetéhez, feltéve, hogy a munkák elvégzése nem a gazdálkodó mulasztása miatt vált szükségessé,

f) a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeinek fedezetéhez, amennyiben az ezzel kapcsolatos költségek meghaladják az erdei haszonvételből származó bevételeket,

g) a nemzetközi szerződés alapján működtetett erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetéséhez és adatainak kezeléséhez,

h) a nemzetközi erdészeti szervezetekben a nemzeti képviselet ellátásához, valamint

i) az erdei természeti rendszerek, az erdő természeti egyensúlyának és egészségi állapotának megőrzéséhez, az erdészeti ismeretterjesztés, oktatás, kutatás.

287. §

A 286. § a) pontjában foglalt támogatás elnyerése és elszámolása érdekében az erdőgazdálkodónak - az Evt. 29. §-ában elrendelt éves erdőgazdálkodási tervvel összhangban, figyelemmel az 59. számú mellékletben az erdőfelújításra és az erdőnevelésre meghatározott támogatások mértékére is - költségvetést kell készítenie. A költségvetést legkésőbb a tárgyévet megelőző november hónap harmincadik napjáig - kivételes esetekben az éves erdőgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt harminc nappal - kell elkészíteni, és az erdészeti hatósághoz elbírálásra és jóváhagyásra három példányban benyújtani. Az éves terv évközi változása esetén a kérelemhez módosított költségvetést is mellékelni kell.

288. §

(1) Az Evt. 101. §-ában meghatározott erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság határozatban közli az erdőgazdálkodóval. Az erdőfenntartási járulék

a) harminc százalékát április 20.,

b) huszonöt százalékát július 20.,

c) húsz százalékát október 20. napjáig

d) huszonöt százalékát a tárgyévet követően az erdészeti hatóság által megjelölt időpontig kell befizetni az erdészeti hatóság által megjelölt számlára. Az erdészeti hatóság a beérkezett járulékok összegét minden hónap 27. napjáig köteles a Kincstárnál vezetett központosított bevételi számlára átutalni.

(2) Az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegének

a) harminc százalékát április 15.,

b) harminc százalékát július 15. és

c) húsz százalékát október 15. napjától d) húsz százalékát a tárgyévet követően

igényelheti az erdőgazdálkodó.

(3) Az erdőgazdálkodó köteles - a tárgyévet követő év február 15-éig - az éves költségvetési elszámolását jóváhagyásra az erdészeti hatósághoz megküldeni. Az elszámolás alapján az erdészeti hatóság gondoskodik a tárgyévet lezáró támogatások kifizetéséről, a fennálló befizetési kötelezettségek elrendeléséről. A befizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság az elszámolás benyújtásának elmaradása esetén a rendelkezésre álló adatok alapján rendeli el.

289. §

(1) A normatív támogatás igénybevételének rendjét a rendelet 60 számú melléklete tartalmazza.

(2) Az erdőgazdálkodó által benyújtott költségvetés felülvizsgálatát az erdészeti hatóság végzi el. Az elszámolás alapján a támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról.

(3) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, honvédelmi érdekeket szolgáló erdők esetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a nevezett területekre vonatkozó külön jogszabályban jelzett eltérésekkel kell alkalmazni.

290. §

(1) A közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatása [286. § b) pont] azokra az üzemterv szerint elsődlegesen védelmi rendeltetésű, V-VI. fatermési osztályú erdőrészletekre adható, melyeket mageredetű, őshonos fafajjal újítottak fel.

(2) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 287. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, a felújítás során egy alkalommal, befejezéskor vehető igénybe. A támogatás igénybevételének rendjét a rendelet 60. számú melléklete tartalmazza. A kifizetés az erdészeti hatóság , igazolása alapján történik.

(3) A támogatás összege az 59. számú mellékletben erdőfelújításra meghatározott, befejezéskori normatív támogatási érték ötven százaléka.

291. §

(1) Az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett leromlott szerkezetű erdőállomány helyreállításához [286. § c) pont] - figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt kizáró feltételekre - támogatás igényelhető azokra a folyamatban lévő erdőkre vagy üres vágásterületekre, amelyekre együttesen fennáll, hogy

a) az erdőfelújítási kötelezettség az eredeti tulajdonszerzéssel (kárpótlás vagy részaránytulajdon nevesítés) kapcsolatos határozat jogerőre emelkedése előtt keletkezett, és

b) az erdőfelújítási kötelezettség teljesítése (a szerkezetátalakítás) legalább ötezer négyzetméter összefüggő részleges vagy teljes területen végrehajtott mesterséges erdősítéssel érhető el.

(2) Nem terjed ki a támogatás igénylésének lehetősége:

a) a sarjról felújult akác és nyár fiatalosokra, ha a gyökérsarj aránya tisztítási korban várhatóan eléri az ötven százalékot, továbbá

b) az egyéb fafajú természetes úton felújult fiatalosokra, ha törzskiválasztó gyérítés korra állományneveléssel várhatóan elérhető a mageredet ötven százalékos aránya a termőhelynek egyébként megfelelő célállományban.

(3) A támogatás mértéke az 59.. számú mellékletben erdőfelújításra meghatározott normatív támogatáson felül:

CélállományEzer Ft/hektár
Tölgy, bükk mesterséges erdőfelújítás230
Egyéb fajú mesterséges erdőfelújítás170

(4) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 287. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, erdőrészletenként egy alkalommal vehető igénybe. A szakszerűen elvégzett erdősítést követően a támogatás kifizethető.

(5) A támogatási kérelmet a 62. számú mellékletben foglaltak alapján az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

292. §

(1) Az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez [286. § d) pont] a támogatás mértéke a körzeti erdőterv érvénybelépésének évében készített üzemterv esetén a költségek nyolcvan százaléka, de legfeljebb alapdíjként ötezer forint és erdőrészletenként négyszáz forint. Ugyanilyen mértékű támogatás adható a körzeti erdőterv érvénybelépésének időpontjától függetlenül az újonnan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodónak is. A támogatás mértéke minden más esetben a költségek ötven százaléka, de legfeljebb alapdíjként kettőezer forint, és erdőrészletenként kettőszáz forint.

(2) Az üzemterv készítéséhez az erdőgazdálkodót megillető támogatás a gazdálkodó hozzájárulásával közvétlenül az üzemterv készítőjének is kifizethető.

(3) A támogatási kérelmet a 62. számú mellékletben foglaltak szerint az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg számlával igazolni kell az üzemterv elkészíttetésének költségét.

293. §

(1) A 286. § a), b), c), d) pontjaiban foglalt célok esetén a támogatásra való jogosultságot az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás kiutalásáról.

(2) A 286. § e), f), g) és h) pontjaiban foglaltak szerint a feladatok elvégzését és a támogatásra való jogosultságot a minisztérium állapítja meg. Ezt követően a minisztérium az igénylővel a támogatott célok megvalósítására megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatási összegnek a megállapodásban foglaltak szerinti ütemezésben történő kiutalásáról.

(3) A 286. § i) pontjában foglalt célokra támogatás megállapodás vagy pályázat útján vehető igénybe.

294. §

(1) A pályázatot az igénylő székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A pályázatokat a minisztérium bírálja el. Az elbírálás rendjét a pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázat elbírálását követően a minisztérium a támogatott cél megvalósítására megállapodást köt az igénylővel, és intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról.

295. §

A 286. § n) és i) pontjaiban foglalt célok esetében a támogatási kérelemhez és a pályázathoz csatolni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

296. §

(1) A támogatások felhasználását a minisztérium ellenőrzi, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(2) A B) pontban foglaltak alapján igényelhető támogatást a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(3) A B) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni.

C) AZ ERDEI VASUTAK MŰKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

297. §

A C) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. jogcím alatt az erdei vasutak működtetésének támogatására biztosított pénzösszeg.

298. §

A C) pontban foglaltak szerinti célra támogatást - pályázat alapján - azok a szervezetek igényelhetnek, amelyek az erdei vasutakat turisztikai, személyszállítási célból menetrendszerűen üzemeltetik.

299. §

(1) A támogatás a közcélú személyszállítás üzemeltetési és fenntartási költségeinek az árbevételt meghaladó különbözetéig igényelhető, mértékét pénzügyi és számviteli adatokkal alátámasztott pályázat alapján kell meghatározni.

(2) A pályázatot a pályázati kiírás megjelenését követő tizenöt napon belül kell a minisztériumhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium állapítja meg. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás részletes feltételeiről az erdei vasutat üzemeltető és a minisztérium évente megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról:

300. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi. (2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) A C) pontban foglaltak alapján igényelhető 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A C) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által megjelölt számlára kell. visszafizetni.

D) A JÓLÉTI ÉS A PARKERDŐFENNTARTÁS TÁMOGATÁSA

301. §

A D) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. jogcím alatti jóléti és parkerdőfenntartas támogatására biztosított pénzösszeg.

302. §

A D) pontban foglaltak alapján a támogatást - pályázat alapján - az veheti igénybe, aki/amely az illetékes erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett közjóléti létesítménnyel rendelkezik, és annak közhasználatát biztosítja.

303. §

A D) pontban foglaltak alapján az alábbi jogcímek szerint vehető igénybe támogatás:

a) üdülő- (pihenő-, séta- és kiránduló-) erdők, erdei táborok, valamint a lakóterületeket és kirándulóközpontokat összekötő zöldfolyosók műszaki létesítményei, berendezései,

b) turisztikai célt szolgáló gépkocsiutak és autóspihenők,

c) arborétumok, botanikus kertek,

d) egyéb közjóléti célt (pl. oktatás, ismeretterjesztés) szolgáló műszaki létesítmények üzemeltetési és fenntartási költségeihez való hozzájárulás.

304. §

A támogatás éves összege nem haladhatja meg a közjóléti létesítmény folyó áron számított beruházási költségének tíz százalékát.

305. §

(1) A pályázatot öt példányban - a 61. számú melléklet szerint - a pályázati felhívás megjelenését követő harminc napon belül lehet benyújtani az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium a pályázati felhívás megjelenését követő hatvan napon belül állapítja meg.

(3) A támogatási összeg kiutalásáról a minisztérium intézkedik. Jóváhagyáskor ötven százalék előleg folyósítható.

(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az illetékes erdészeti hatósághoz.

306. §

(1) A támogatás felhasználását az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság rendeli el.

(3) A D) pontban foglaltak alapján járó 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni:

E) AZ ERDŐKÁROK ELHÁRÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

307. §

Az E) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 4. alcím alatt erdőkárok felszámolásához biztosított pénzösszeg.

308. §

Az E) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó, valamint az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózatot működtető állami szerv.

309. §

(1) Az erdőgazdálkodó elsősorban az őshonos, lombos erdőállomány-alkotó fő fafajok (a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a bükk, a cser és a hazai nyárak), valamint a fenyők elhalása miatt kitermelt száradék faanyag után nyolcszáz forint/bruttó köbméter rendkívüli támogatásban részesül az alábbi feltételek együttes fennállása esetén ,

a) az elhalás a tulajdonában vagy jogszerű használatában lévő erdőterületeken a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben, de nem azonosítható erdőkárosodás miatt lépett fel,

b) a kitermelés mértéke évente legalább a károsodott erdőrészlet élőfa-készletének több mint öt százaléka.

(2) Az erdőgazdálkodó az erdőterülete szerint illetékes erdészeti hatóságtól a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kérheti az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását. A támogatás az igazolás alapján, valamint az R. 3-5. számú mellékleteinek csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

(3) Az erdőkárok elhárításának támogatására rendelkezésre álló pénzösszegből évenként legalább a keret huszonöt százalékát az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózat tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezetére lehet fordítani. Ebben az esetben a minisztérium az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózatot működtető állami szerv részére az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól.

310. §

(1) A kitermelt famennyiséget az erdészeti hatóság ellenőrzi és igazolja.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság kezdeményezi az adóhatóságnál.

(3) Az E) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905599 számú APEH Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) Az E) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.

V. Fejezet

A TERMŐFÖLD MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

311. §

(1) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra való alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 3. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

(2) Az V. fejezetben foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása - előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

312. §

Az 1. pontban foglaltak alapján támogatás a következő célokra vehető igénybe:

a) művelés alól kivett - természetvédelmi oltalom alatt nem álló - terület mezőgazdasági hasznosításra való alkalmassá tétele,

b) gyepterületek művelési ág változást nem eredményező hasznosításra való alkalmassá tétele,

c) borvidéken vagy bortermő helyen, a szőlő kataszterben I. és II. osztályú, tíz százalékos lejtés feletti, illetve százötven méter tengerszint magasság feletti területek szőlőtelepítés céljára történő kialakítása (pl. teraszírozás),

d) birtok-összevonási célú önkéntes földcsere lebonyolításának elősegítése,

e) a kárpótlás és részaránykiadás során magánszemélyek tulajdonába és használatába került, szántóként nyilvántartott, de a természetben parlagon álló területek használatba adást követő első művelésbe vonása,

f) selejtezésre kerülő ültetvények (szőlő, gyümölcsös) felszámolása,

g) jelenleg hasznosításra alkalmatlan, halastóként nyilvántartott területek művelési águknak megfelelő rekonstrukciója,

h) a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartása.

313. §

(1) A támogatásban - a 312. § a), e) és h) pontjában foglalt célokat kivéve - a mezőgazdasági termelést folytató, termőföld tulajdonnal rendelkező, vagy termőföldet használó, a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján regisztrált vagy a 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett igénylő részesülhet. A termőföldet használó - amennyiben nem a termőföld tulajdonosa csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához írásbeli hozzájárulását adta.

(2) A 312. § h) pontja szerinti cél esetén támogatásban az út tulajdonosa vagy kezelője részesíthető.

(3) A 312. § e) pontja szerinti cél esetén nem részesíthető támogatásban az a mezőgazdasági nagyüzem, illetőleg jogutódja, melynek feladata lett volna a kárpótlás és részaránykiadás kapcsán történő birtokbaadásig a művelési kötelezettség teljesítése.

(4) Az 1. pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül ugyanazon célra és földterületre támogatás ismételten nem vehető igénybe.

314. §

A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

315. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét, formai és tartalmi követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - mellékelni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

(3) A pályázatokat a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalnál (a továbbiakban: földhivatal) öt példányban kell benyújtani.

(4) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

316. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium az odaítélt támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján a földhivatal a pályázóval támogatási szerződést köt, és annak három példányát az aláírást követő két héten belül megküldi a minisztériumnak.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a földhivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg a földhivatallal.

(3) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti a földhivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földhivatal a kérelemnek helyt ad, a módosított szerződés két példányát köteles a minisztériumnak megküldeni.

317. §

(1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 309. §-ában meghatározott támogatási célokra 1999. évben a minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

318. §

Az 1. pontban foglaltak szerinti támogatásokban vállalt feladatok teljesítését a földhivatal és a minisztérium ellenőrzi.

2. A termőföld mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő kutatások támogatása

319. §

(1) A 2. pontban foglaltak alapján támogatás a 312. § a)-f) pontjaiban, valamint talajvédelmi célok gyakorlati megvalósítását elősegítő kutatásokhoz vehető igénybe.

(2) A támogatást az a jogi személy veheti igénybe, amely hitelt érdemlően (pl. cégkivonat) igazolja, hogy a kutatással feladatszerűen foglalkozik, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással végzett tevékenység eredményét a gyakorlati szakemberek számára hasznosítható formában (kiadvány, bemutató stb.) közzéteszi.

320. §

(1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A támogatás iránti pályázatok benyújtásának részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét, formai és tartalmi követelményeit, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - mellékelni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

(4) Egy pályázatban egyszerre több kutatási cél nem jelölhető meg.

321. §

(1) A pályázatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kell benyújtani:

(2) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi-Kutatási Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

322. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval támogatási szerződést köt.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a minisztérium értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg a minisztériummal.

(3) A pályázó a támogatási szerződésben foglalt határidő lejártáig köteles megküldeni a minisztériumnak a kutatás eredményéről és a 319. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló részletes beszámoló jelentést és részletes költségelszámolást.

(4) A jelentés elfogadásáról a minisztérium dönt. A minisztérium döntésének meghozatala érdekében a pályázótól a jelentés, illetőleg a költségelszámolás kiegészítését kérheti.

323. §

(1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 336. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási célokra 1999. évben a minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

324. §

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a kifizetett támogatás, ha a minisztérium a kutatásról szóló jelentést, illetőleg költségelszámolást nem fogadja el, vagy ha a pályázó a 319. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium határozattal rendeli el.

3. Az agrárágazattal összefüggő távérzékelési feladatok támogatása

325. §

(1) A 3. pontban foglaltak alapján támogatás a növénytermesztéssel, az agrárstatisztikával, a földhasználat-változással, a birtokpolitikával, valamint az agrárkörnyezet-gazdálkodással összefüggő távérzékelési tevékenységhez vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

4. Birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása

326. §

(1) Pályázat alapján támogatást vehet igénybe a Nyilv. r. alapján regisztrált, termőföldtulajdon szerzésére jogosult; mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozói vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, illetőleg az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdőgazdálkodó, ha a meglévő és a támogatással megszerzett termőföldterülete:

a) együttes nagysága a 2000 AK-t, illetve a száz hektárt nem haladja meg,

b) erdő művelési ág esetén azonos településen fekszik, vagy a már meglévő erdőnek az erdőterv szerinti része, vagy ahhoz csatlakozik,

c) nem erdő művelési ágú termőföld esetén - a település határától függetlenül-azonos vagy egymáshoz csatlakozó dűlőben van.

(2) Nem lehet pályázni a termelőszövetkezeti részarányként nyilvántartott termőföld megvásárlása esetén.

327. §

(1) Pályázat benyújtására - a 326. §-ban foglalt feltételeken túl - az a termőföldtulajdonnal rendelkező belföldi magánszemély jogosult,

a) akinek termőföldtulajdona a vásárlás révén tulajdonába kerülő termőfölddel együtt a 210 AK-t, erdő művelési ágú termőföld esetén pedig a hat hektárt meghaladja; és

b) aki kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással tulajdonul megszerzett termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül

ba) nem idegeníti el,

bb) más célra nem használja fel, és

bc) a művelési ágának megfelelő tényleges mező-; illetőleg erdőgazdasági műveléssel hasznosítja.

(2) A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár legfeljebb húsz százaléka.

328. §

(1) A pályázatot az adásvételi szerződés keltétől számított hatvan napon belül, de legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt időpontig lehet a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A pályázatot a minisztérium a benyújtástól számított hatvan napon belül bírálja el.

(3) A pályázathoz - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

329. §

(1) A pályázókat pályázatuk elfogadásáról a minisztérium a döntést követő harminc napon belül értesíti, s egyidejűleg intézkedik az odaítélt támogatások Magyar Államkincstáron keresztül történő folyósításáról, valamint az illetékes földhivatalnál az öt évre szóló elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.

(2) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 343. §-ában meghatározott támogatási célokra 1999. évben a minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak.2001. március 31-ig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

330. §

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a pályázó a pályázathoz csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat megszegi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium határozattal rendeli el.

5. A tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítésének támogatása

331. §

(1) Az 5. pontban foglaltak alapján támogatás a tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú ingatlan-nyilvántartási hátterének rendezése érdekében vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

VI. Fejezet

ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TENYÉSZTÉSSZERVEZÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

332. §

Az állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok ellátásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

333. §

Az e fejezetben foglaltak alapján támogatás vehető igénybe:

a) állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartására, működtetésére,

b) törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálat végzésére, tenyészérték megállapítására,

c) csúcsgenetikát képviselő import apaállat és szaporítóanyag beszerzésére,

d) elismert tenyésztő szervezet tenyésztésvezetője alkalmazására,

e) nemzetközi és hazai állattenyésztési kiállításokon való részvételre, szakmai találkozó szervezésére, továbbá egyes állattenyésztéssel összefüggő kiadványok készítésére,

f) nemzetkőzi állattenyésztési szervezetekben, valamint rendezvényeken a nemzeti képviselet költségeihez való hozzájárulásra,

g) az egyes adott időszakban felmerülő tenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok, projektek támogatására.

334. §

A 333. § alapján támogatást vehet igénybe az állattartó, a tenyésztő, illetve az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet (a továbbiakban: elismert tenyésztő szervezet) és szövetségei, a tenyésztési hatóság, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII), valamint az a szervezet, amely az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvénynek megfelelő megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot végez, továbbá a Magyar Állattenyésztők Szövetsége.

335. §

(1) A 333. § a)-b) pontjában meghatározott célokra a rendelet 63. számú mellékletében szereplő mértékben vehető igénybe támogatás.

(2) A 333. § c)-g) pontjaiban meghatározott célokra támogatás pályázat útján nyerhető el.

(3) Az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet alapján normatív támogatás 2000. december 31-ig kiállított igazolás alapján, 2001. február 28-ig igényelhető.

(4) E rendelet alapján normatív támogatás tárgyév december 31-éig elvégzett tevékenységről kiállított igazolás alapján, tárgyévet követő év február 28-áig igényelhető.

336. §

(1) A 333. § alapján a normatív támogatást az igényelheti, aki/amely az állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységet végzi, illetve végezteti, továbbá a 64. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel, és ezt a mellékletben előírt módon, hitelt érdemlően igazolja.

(2) A 65. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet az adott fajta tenyésztő szervezetéhez vagy az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-hez kell benyújtani, amely a beérkezett igényléseket érkezteti (beérkezési dátummal látja el), havi gyakorisággal, összesítő ívvel és szakmai javaslattal ellátva a minisztériumnak minden hónap utolsó napjáig továbbítja. Ennek alapján a minisztérium havonta kifizetést engedélyező iratot állít ki, egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének a Magyar Államkincstár útján való kifizetéséről.

(3) A tenyésztő egyesületen vagy tenyésztő szövetségen keresztül benyújtott igényléseknél a minisztérium az adott havi támogatást a Magyar Államkincstár útján, egy összegben utalja át a tenyésztő egyesület vagy tenyésztő szövetség számlájára, mely összeget az átutalást követő 5 munkanapon belül az egyesület vagy szövetség az igénylőknek köteles kifizetni.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az R. 3. és 5. számú mellékletek szerinti nyilatkozatokat, valamint - tenyésztő egyesület/szövetség és a tenyésztési hatóság kivételével - a tárgyévre szóló, a Nyilv. r. szerint kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számot tartalmazó megyei FM hivatal által kiadott igazolás másolatát.

337. §

(1) A pályázat útján elnyerhető támogatás feltételeit a minisztérium pályázati felhívásban teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatást csak az vehet igénybe, akinek a korábbi jogszabályok szerint megkötött támogatási szerződésben foglalt, lejárt kötelezettsége nem áll fenn.

(3) A támogatás igénybevételéhez a pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatok elbírálásáról a minisztérium az Állattenyésztési Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

(4) A minisztérium a döntéséről kifizetést engedélyező iratot állít ki, szerződést köt, és annak alapján, az abban foglalt feltételek teljesítését követően a támogatás kifizetéséről intézkedik.

(5) A 333. § d) és e) pontjaiban meghatározott támogatásokra a pályázat benyújtásának határideje április 30., a c) és f)-g) pontok szerinti támogatásokra augusztus 31.

(6) A 333. § e) és j) pontjaiban meghatározott támogatásokra pályázat útján legfeljebb ötven százalékos, a d) pont esetében legfeljebb nyolcvan százalékos támogatás adható, a c) pont esetében import apaállat és szaporítóanyag importszámla szerinti tényleges bekerülési költségeinek legfeljebb hatvan százaléka, belföldi számla alapján ötven százaléka a támogatás mértéke. A g) pont esetében a ténylegesen felmerült költségek teljes összegéig terjedhet a támogatás mértéke.

338. §

A pályázat alapján elnyert támogatásról kötött szerződésben foglalt feltételek teljesítését a minisztérium vagy megbízása alapján az OMMI, illetve a minisztérium által felkért szakértő szervezet, a megyei földművelésügyi hivatal, valamint az Állattenyésztési Bíráló Bizottság ellenőrzi, amelyek jogosultak a tenyésztési hozzájárulás befizetésének ellenőrzésére is.

339. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

VII. Fejezet

HALGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

340. §

Az egyes halgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

341. §

A támogatást a 10032000-01220191-55000000 számú Halgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

342. §

A támogatást a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult, vagy a halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat ellátó természetes és jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletei vehetik igénybe.

343. §

Támogatás nyújtható a következő tevékenységek folytatásához:

a) természetes vizek halállományának pótlása,

b) halpusztulásokkal összefüggő kármegelőzés, kárelhárítás, valamint a halállomány megújítása,

c) természetesvízi halállomány védelme,

d) természetesvízi élőhelyek javítása,

e) természetesvízi halgazdálkodással összefüggő kutatási és ismeretterjesztő tevékenység,

f) nemzetközi halászati szervezetekben nemzeti képviselet ellátása,

g) halászati igazgatással kapcsolatos költségek.

344. §

(1) A 343. § a)-e) pontjai szerinti támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

(2) A pályázati úton elnyerhető támogatás mértéke legfeljebb a teljes megvalósítási költség ötven százaléka, a 343. § e) pont esetében legfeljebb nyolcvan százaléka.

345. § .

(1) A pályázatot a pályázati felhívásnak meghatározott határidőig lehet a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A pályázatot a minisztérium az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el.

(3) A nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amely alapján intézkedik a támogatás kifizetéséről.

346. §

A támogatás felhasználását a minisztérium az illetékes halászati hatóság bevonásával ellenőrzi. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

347. §

(1) A 343. § f) pontjában foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely

a) természetesvízi halgazdálkodásra jogosult,

b) halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat lát el,

c) halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletét látja el.

(2) A támogatás mértéke a nemzeti képviselet ellátásával kapcsolatos éves költségek legfeljebb nyolcvan százaléka.

(3) A támogatási kérelem a minisztériumhoz egész évben folyamatosan nyújtható be.

348. §

A 343. § g) pontja szerinti halászati igazgatási költségek megtérítéséről, valamint az állami halászjegy, illetve az állami horgászjegy előállításával és forgalmazásával kapcsolatos költségek átutalásáról a minisztérium közvetlenül intézkedik.

VIII. Fejezet

VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

349. §

(1) Az egyes vadgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 6. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

(2) A VIII. fejezetben foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelye megőrzésének, védelmének támogatása

350. §

Az 1. pontban foglalt célon belül az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe a vadászatra jogosult

a) tenyésztett fácán és fogoly kibocsátásával a természetes törzsállomány dúsításához és_ az ehhez szükséges természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez,

b) szabadon élő apróvadállomány természetes élőhelyi feltételeinek javításához,

c) nagyvadállomány mező- és erdőgazdasági károkozása csökkentését elősegítő természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez.

351. §

(1) A pályázatban kérelmezett cél nem haladhatja meg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény szerint, tárgyévben jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben meghatározott kereteket.

(2) A támogatás évenként, pályázónként és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása.

352. §

A pályázatot a területileg illetékes vadászati hatósághoz a pályázati kiírásban meghatározott időpontig lehet benyújtani. A pályázati kiírás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint szaklapban kerül közzétételre.

353. §

(1) A pályázatokat a vadászati hatóság a Területi Vadgazdálkodási Tanács javaslatát is figyelembe véve véleményezi és javaslatával harminc napon belül megküldi a minisztériumnak. A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Vadgazdálkodási Szakbizottság bevonásával dönt.

(2) A pályázat eredményéről a vadászatra jogosult vadászterülete szerint illetékes vadászati hatóság értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval hatvan napon belül köt támogatási szerződést. A megkötött támogatási szerződés alapján a minisztérium gondoskodik a támogatás összegének átutalásáról.

354. §

(1) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a megvalósítás helye szerint illetékes vadászati hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a vadászati hatóság rendeli el.

2. A vadászati kultúra és ismeretterjesztés, vadgazdálkodással, illetve a vad védelmével összefüggő kutatás és oktatás, valamint a különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány fenntartásának támogatása

355. §

(1) A 2. pontban foglaltak szerinti célokra, az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe, aki

a) a vadgazdálkodási ágazattal kapcsolatos ismeretterjesztést, a vadászati kultúra ápolását végzi, vagy e tevékenységet elősegíti,

b) a vadgazdálkodási ágazat területén oktatási, kutatási feladatokat lát el,

c) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 21. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti okból különleges rendeltetésűnek minősített vadászterület vadászatra jogosultja.

(2) A támogatás mértéke: állami megrendelés esetében az igazolt költségek egésze, egyébként ötven százaléka. Az (1) bekezdés c) pontban foglaltak szerinti támogatás a különleges rendeltetést megállapító határozatban foglalt céllal összefüggő, felmerült többletköltségek ellenében, legfeljebb ötmillió forint összegben vehető igénybe.

356. §

A pályázatot a minisztériumhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig lehet benyújtani. A pályázat rendjét rögzítő pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint szaklapban kerül közzétételre.

357. §

(1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el. A minisztérium a pályázat eredményéről értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval hatvan napon belül támogatási szerződést köt.

(2) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

3. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal összefüggő állami feladatok finanszírozása

358. §

(1) A 3. pontban foglaltak alapján a minisztérium által előzetesen jóváhagyott költség-előirányzat szerint, illetve a megbízott benyújtott számlája ellenében kifizetésre kerül sor:

a) a Vtv.-ben meghatározott állami feladatok - különösen a vadgazdálkodási monitoring programok és a vadgazdálkodási körzettervezés egyes részfeladatai, a Területi és Országos Vadgazdálkodási Tanácsok, illetve az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése - elvégzéséhez,

b) nemzetközi szakmai szervezetekben a hivatalos nemzeti képviselethez, kapcsolattartáshoz,

c) a külön jogszabály szerinti "Magyar Vadgazdálkodásért" elnevezésű állami elismeréshez,

d) a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos egyéb állami feladatban megbízással közreműködő részére.

(2) A kifizetés összegét a minisztérium állapítja meg. (3) A 3. pontban foglaltak alapján történő kifizetés teljesítése, a felhasználás ellenőrzése, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a 2. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

4. Vadászati igazgatással kapcsolatos költségek finanszírozása

359. §

A vadászati igazgatással kapcsolatos költségek megtérítéséről a minisztérium a jóváhagyott költség-előirányzat szerint közvetlenül intézkedik.

IX. Fejezet

AGRÁRGAZDASÁGI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TÁMOGATÁSA

A) FARM- ÉS EGYÉB SZAKMAI GYAKORLATOK, VALAMINT AZ AGRÁRINFORMATIKA TÁMOGATÁSA

360. §

Farm- és egyéb szakmai gyakorlatok, valamint az agrárinformatika támogatása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 9. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

361. §

Az A) pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek esetében a pénzeszközátadás előirányzat módosítással történik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Külföldi tapasztalatszerzés, farmgyakornok-képzés támogatása

362. §

Az alábbi jogcímek alapján vehető igénybe támogatás:

a) az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítésére a mezőgazdaságban, vadgazdálkodásban és halászatban, az élelmiszeriparban, az erdőgazdálkodásban, az elsődleges faiparban, a termelésben dolgozók részére az európai országokba, illetve az állami szervezetekbe, valamint a kapcsolódó K+F intézményekben dolgozók részére a minisztérium által, ideértve az együttműködési megállapodás keretében szervezett tanulmányutak, tapasztalatcserék támogatására,

b) az a) pontban felsorolt alágazatokban a korszerű ismeretek elsajátítása céljából külföldön farm- és egyéb szakmai gyakorlaton részt vevő fiatal szakemberek - beleértve a közép- és felsőfokú intézmények hallgatóit is - képzésének támogatására, feltéve, ha annak időtartama a két hónapot meghaladja,

c) költségtérítésként a viszonossági alapon Magyarországra érkező fiatal szakembereket fogadó szervezetek részére,

d) az a)-b) pontokban meghatározott célok végrehajtásának minisztérium által történő előkészítésével és szervezésével - szükség esetén külső szervezet bevonásával - kapcsolatos feladatok költségeinek térítésére.

363. §

A támogatás mértéke:

a) külföldi tanulmányutak és tapasztalatcserék esetében - a minisztérium által külön meghatározott normatíva alapján számított - igazolt ki- és visszautazás, valamint a szállásköltség legfeljebb ötven százaléka,

b) minisztérium által szervezett programokra, valamint segélyprogram keretében és kétoldalú megállapodás alapján - azzal összhangban - megvalósult tanulmányutak és tapasztalatcserék esetén á támogatás a ténylegesen felmerült és számlával igazolt költségekig terjedhet,

c) farm- és egyéb - a minisztérium által szervezett szakmai gyakorlaton résztvevők esetében a képzési programok díjának legfeljebb harminc százaléka, a vízumköltség, valamint a gyakorlatra való ki- és visszautazási költség.

364. §

A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

365. §

(1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el.

(2) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve rendeli el a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

2. Az agrárinformatika támogatása

366. §

(1) A támogatás az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-ának b) pontjában előírt reprezentatív üzemgazdasági adatok gyűjtését szolgálja. Az országos reprezentatív üzemgazdasági adatbázist, valamint annak adatszolgáltató hálózatát (az ún. tesztüzemi hálózatot) az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (a továbbiakban: AKII) működteti és fejleszti.

(2) A támogatás célja az állami reprezentatív üzemgazdasági (tesztüzemi) adatbázis létrehozási és fenntartási költségeinek megtérítése. Az adatbázis közhasznú, egyaránt szolgálja a termelőket, az állami közigazgatást és az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeit.

(3) A támogatást azon könyvelőirodák vehetik igénybe, amelyek a minisztériummal kötött szerződésben, illetve az AKII-val kötött szakmai megállapodásban vállalják, hogy egy-egy megye csatlakozó termelői számára a tesztüzemi kettős könyvelést elvégzik, adataikat összegyűjtik, feldolgozzák, az adatvédelemről szóló jogszabályokat betartják, és az összegyűjtött, feldolgozott adatokat az AKII központi adatbázisába átadják. A támogatás terhére a könyvelőiroda fizet az adatszolgáltatásért, vagy a programban részt vevő termelők számára végzett könyvelés költségeit magára vállalja. A könyvelőirodák feladatát képezi az adatszolgáltató üzemi hálózat kialakítása (a termelők együttműködési készségének elnyerése), illetve fenntartása is.

(4) A támogatás az AKII központi adatbázisának működési és fejlesztési költségeit is fedezi.

(5) A támogatás összege gazdaságkategóriánként az alábbi:

a) a számviteli törvény vagy más jogszabály által kettős könyvelésre nem kötelezett gazdaságok esetében, ha a gazdaság:

– kisméretűa szántóterület 5–30 ha
között, vagy a számos-
állatlétszám 5–10 kö-
zött, vagy a szőlő, gyümöl-
csös és zöldségterület
1–5 ha között van95 ezer Ft
– közepesa szántóterület 30,1–100
méretűha között, vagy a számos-
állatlétszám 10,1–30 kö-
zött, vagy a szőlő, gyümöl-
csös és zöldségterület
5,1–20 ha között van120 ezer Ft
– középnagya szántóterület 100,1–
méretű200 ha között, vagy a szá-
mosállatlétszám 30,1–50
között, vagy a szőlő, gyü-
mölcsös és zöldségterület
20,1–40 ha között van140 ezer Ft
– nagyméretűa szántóterület nagyobb
mint 200 ha, vagy a szá-
mosállatlétszám nagyobb
mint 50, vagy a szőlő, gyü-
mölcsös és zöldségterület
nagyobb mint 40 ha160 ezer Ft

b) a kettős könyvelésre kötelezett gazdaságok esetében:

– adatátvétel, kiegészítő számítások,
tartalmi és formai konverziók
85 ezer Ft

A fenti támogatási összegek magukban foglalják a 6-7. számlaosztályokban történő könyvelést is. Ennek hiányában a támogatás mértéke húsz százalékkal csökken.

367. §

(1) A 366. § (3) bekezdésben említett könyvelőirodák kiválasztása, valamint a támogatás feltételeinek részletes megállapítása pályázat útján történik.

(2) A pályázatot a minisztérium hirdeti meg. A pályázatokat az Üzemgazdasági Informatikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményének figyelembevételével a minisztérium bírálja el.

(3) A Bizottság a tárgyévet megelőző évben pályázatot nyert könyvelőirodák szerződésének meghosszabbítására javaslatot tehet. A Bizottság javaslatának figyelembevételével a minisztérium a szerződéseket meghosszabbítja. Az ezen túlmenő, szabadon megpályázható megyei szintű megbízási lehetőségeket a pályázati felhívás tartalmazza.

368. §

A támogatást - a 366. § (3) bekezdésben említett szerződésben, illetve szakmai megállapodásban meghatározott feltételek és ütemezés szerint - a megbízást elnyert könyvelőirodák, valamint az AKII igényelheti. A támogatási igényt a Bizottság bevonásával a minisztérium bírálja el.

369. §

A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve kezdeményezi a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

B) A MAGYARORSZÁGON NEM HONOS KARANTÉN KÁROSÍTÓK ELLENI VÉDEKEZÉS ÉS A NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI JÁRVÁNYELHÁRÍTÁS KERETÉBEN ELRENDELT KÖZÉRDEKŰ VÉDEKEZÉS KÖLTSÉGEIHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

370. §

(1) A támogatások teljesítése a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(2) A támogatást a B) 1. és 2. pont esetén az érintett földhasználók, a 3. pont esetén az érintett növényegészségügyi és talajvédelmi állomások (a továbbiakban: állomás) vehetik igénybe. ,

(3) A B) 1. és 2. pont alatti támogatások iránti kérelmet az állomások kötelező védekezést elrendelő határozatának hatálybalépést követő harminc napon belül lehet a 67. számú melléklet alapján a termőhely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az állomás kötelező védekezést elrendelő határozatát, illetve az elrendelt növényvédőszer-vásárlást igazoló kifizetett számlát vagy a kártalanítási határozatot.

(4) A teljesítés igazolója az állomás.

(5) A támogatás a megyei földművelésügyi hivatal által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

1. A Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni növényvédelmi költségek támogatása

371. §

(1) A támogatás a Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni, a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások által elrendelt kötelező védekezések során felmerült növényvédelmi költségek után vehető igénybe.

(2) A támogatást csak a Nyilv. r. alapján regisztrált árutermelők vehetik igénybe.

372. §

A támogatás mértéke a számlával igazolt növényvédőszer-költség - 2. § (4) bekezdés szerinti - összegének száz százaléka.

2. Magyarországon nem honos karantén károsítók által okozott károk enyhítése

373. §

(1) A támogatás a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 47. §-a alapján a Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni, az állomások által elrendelt kötelező védekezések során felmerült növényvédelmi károk pénzügyi teljesítésének finanszírozása érdekében vehető igénybe.

(2) A zárlati intézkedés elrendelésével az árutermelők növényállományában bekövetkezett részleges vagy teljes megsemmisítés esetén a dologi tulajdonban keletkezett károk enyhítésére a minisztérium kártalanítási határozatot hoz, amelyet az érintett földhasználó és a teljesítés ellenőrzése érdekében az illetékes növényegészségügyi és talajvédelmi állomásokhoz továbbít.

3. A növényegészségügyi járványelhárítás keretében elrendelt közérdekű védekezés finanszírozásának támogatása

374. §

(1) A támogatás a 2000. évi XXXV. törvény 7. §-a alapján a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások (a továbbiakban: állomás) által elrendelt közérdekű védekezések (beleértve a gyommentesítést) finanszírozása érdekében vehető igénybe.

(2) Amennyiben a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, az állomás határozatban közérdekű védekezést rendel el.

(3) Az állomás a (2) bekezdésben megjelölt határozat másolatát és a végrehajtott védekezés költségéről kiállított számlát továbbítja a Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére.

(4) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda a közérdekű védekezés költségeit a 370. § (1) bekezdésben meghatározott számláról a pénzügyi teljesítés biztosítására megigényli.

(5) Az APEH a közérdekű védekezés költségeinek megtérítésére a megigényelt összeget a Földművelésügyi Költségvetési Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744002-00000000 számlájára átutalja.

(6) A közérdekű védekezést elvégző vállalkozó költségét a vállalkozóval előzetesen kötött szerződésnek megfelelően a Költségvetési Iroda téríti meg.

(7) A földhasználó a területén elvégzett közérdekű védekezés költségét köteles a 374. § (5) bekezdésben meghatározott számlára utalni, és befizetési igazolást az állomás részére megküldeni.

(8) Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az állomás igazgatója újabb határozatban, a mindenkori banki alapkamat kétszeresével növelt összeg megfizetésére szólítja fel:

(9) Ha a földhasználó a (8) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének sem tesz eleget, a Költségvetési Iroda a végrehajtott közérdekű védekezés költségének adók módjára való behajtását kezdeményezi az APEH-nél.

(10) A (8) bekezdés szerint behajtott összeget az APEH a 370. § (2) bekezdésben meghatározott számlára visszautalja.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

375. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetéséről szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 36/2000. (VII. 7.) FVM rendelet, a 68/2000. (IX. 27.) FVM rendelet, a 93/2000. (XII. 12.) FVM rendelet, valamint a Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok 2000. évi alap- és kiegészítő támogatásáról szóló 42/2000. (VII. 21.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy az igénybe vett támogatás elszámolására és a támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az abban, valamint az annak alapján megkötött szerződésben, illetve kiadott engedélyben foglaltakat kell alkalmazni.

376. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) erdőfenntartási járulékot,

b) erdővédelmi bírságot,

c) újraerdősítési költséget,

d) erdőgazdálkodási bírságot,

e) az erdészeti hatósági eljárásban fizetett igazgatási szolgáltatási díjat

az erdőgazdálkodónak az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.

377. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) földvédelmi járulékot,

b) földvédelmi bírságot,

c) talajvédelmi bírságot

a földhivatalok és minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.

378. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) tenyésztési hozzájárulást,

b) állattenyésztési bírságot,

c) lóverseny-totalizatőr forgalom jogszabályban meghatározott részét

a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységek számlára kell befizetni.

(2) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig kell az (1) bekezdés szerinti számlára teljesítenie, jogcímenként külön-külön összesítve.

(3) A lóverseny-totalizatőri forgalom utáni tenyésztési hozzájárulást a totalizatőri fogadások szervezője a külön jogszabályban meghatározott módon, havonta, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig köteles az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

(4) A miniszter, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a szerinti tenyésztési hozzájárulás

a) befizetésének ellenőrzéséről az OMMI,

b) behajtásáról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal bevonásával gondoskodik.

379. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) halászatfejlesztési hozzájárulását, illetve az állam halászati joga után fizetett haszonbérleti díját,

b) az állami horgászjegy díját,

c) az állami halászjegy díját,

d) a halgazdálkodási bírságot,

e) az állami horgászvizsga díját,

f) az állami halászvizsga díját,

g) a halvédelmi bírságot.

a halászati hatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

(2) Az állami halászjegy, valamint az állami horgászjegy díját a minisztérium által kiadott. befizetési lapon, vagy átutalás útján kell az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

380. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) vadvédelmi bírságot,

b) vadvédelmi hozzájárulást,

c) vadgazdálkodási bírságot,

d) vadászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint, e) külön jogszabály szerint fizetendő vadászjegy díjbevételének ötven százalékát, a vadászati engedély díjbevételének egészét

a vadászati hatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

(2) A megyei földművelésügyi hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, jogcím szerint utalja a fenti számlára.

381. §

Amennyiben a szövetkezeti üzletrész-vásárlási támogatás összegét a szövetkezet a későbbiekben - megfelelő indoklással ellátott kérelem alapján-vissza kívánja fizetni és a támogatással képzett vagyonrészt meg akarja szüntetni, a támogatás összegét a támogatás folyósítása és a visszafizetés közötti időtartamra kiszámított, a folyósításkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetheti, és azt követően a fel nem osztható vagyonát a visszafizetett támogatás összegével csökkentheti, a kamatot a tárgyidőszak eredménye terhére kell elszámolni.

382. §

Azon támogatást igénylők, akik/amelyek a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet III. fejezet G) pontjában meghatározott jogcím alapján 2000. december 31. előtt ellenjegyzett támogatási kérelemmel rendelkeztek, és ennek alapján a gépfelújítási munkálatokat megkezdték, de az évben befejezésre nem kerültek, 2001. március 31-ig igényelhetik a támogatást a végrehajtott és számlával igazolt felújítási munkához az illetékes adóhatóságtól.

383. §

Indokolt esetben a támogatás odaítélője engedélyezheti a támogatási határozatban (támogatási szerződésben vagy okiratban) rögzített teljesítési kötelezettségek módosítását, továbbá a támogatással érintett vagyontárgyak (ideértve az állatokat is) elidegenítését gazdasági társaságba apportként való bevitelét, vagy átmeneti bérbeadását. Elidegenítés, illetve apportálás esetén az új tulajdonosnak meg kell felelnie az R. 3. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, és az állammal szemben fennálló minden, a támogatáshoz fűződő kötelezettség teljesítését. Bérbeadás esetén a bérlőnek vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, azonban a támogatással összefüggő kötelezettségek változatlanul a támogatás eredeti jogosultját terhelik és továbbra is felelős azok teljesítéséért.

384. §

A 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzemnek, illetve jogutódjának a 33/1980. (XII. 28.) MÉM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalása alapján a felépített lakóház tekintetében az állóeszköz-nyilvántartásba vételétől számított huszonöt évig tartó elidegenítési és terhelési tilalmat. Ezen időszak alatt a támogatást megállapító szerv a tilalom megszüntetéséhez akkor járulhat hozzá, ha a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzem vagy jogutódja a lakás megvalósításkori támogatásának megfelelő összeget a 10032000-01220191-57000006 Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása folyósítási számlára visszafizeti. Fizetési késedelem esetén a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelően növelt összegben kell visszafizetni.

385. §

A több évre áthúzódó pályázatok évenként esedékes támogatási összegét - a támogatási szerződésben foglaltak szerint - az adott évben rendelkezésre álló keret terhére kell kifizetni.

386. §

Az erdészeti közcélú feladatok 2000. évi elszámolása a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 298. § (4) bekezdésében foglaltak szerint történik.

387. §

(1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 326. §-ban meghatározott támogatási célokra 1999. évben a minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt felfüggesztett és el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

388. §[31] Abban az esetben, ha a vállalt árbevételt a gazdaszövetkezetek, illetve gazdák természeti katasztrófák miatt nem tudták teljesíteni, és a keletkezett károkat az illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak bejelentették, és erről igazolással is rendelkeznek, a vállalt árbevétel elérésének határideje további egy évvel meghosszabbításra kerül.

Dr. Boros Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert helyettesítő miniszter

1. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A földalapú támogatás igénybevételének agrár-környezetvédelmi és egyéb szakmai követelményei szántóföldi növénytermesztés, gyümölcs-szőlőtermesztés és gyephasznosítás esetén

Általános követelmények:

a) A szántóterületeken 20-300 hektár közötti birtokkategóriában, valamint birtokkategóriától függetlenül a szántóföldi zöldség, szőlő és gyümölcs művelési ágú területeken a talaj tápanyag-szolgáltató képessége és a növény tápanyagigénye alapján végzett, méréssel vagy számítással igazolható mennyiségű műtrágya, illetve szerves trágya felhasználása.[32]

b) A tevékenységekről gazdálkodási, illetve külön permetezési napló naprakész vezetése

- alapadatok: területazonosító talajvizsgálati adatok,

- művelési adatok: talaj-előkészítés, talajművelés, tápanyag-gazdálkodás (szerves és műtrágya mennyiség, kijuttatási időpont és módszer), vetés (fajta, jellemzők és időpont), növényápolás, növényvédelem (részletes permetezési napló), betakarítás (mennyiség, minőség, időpont) és egyéb.

c) Növénytermesztés esetén minimum 40%-ban fémzárolt, vagy-ha az előző évben igazolhatóan minősített első szaporítási fokú vetőmagot használt - másodfokú utántermesztett, 100%-ban csávázott (kivéve az ökológiai gazdálkodás) vetőmag alkalmazása.

d) Szükség esetén a szaktanácsadási névjegyzékben szereplő szaktanácsadók igénybevétele.

e) A termelési időszakban a szakmai követelmények teljesülését a területileg illetékes falugazdász, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács; a hegyközségek és a területileg illetékes Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomások, illetve az ökológiai gazdálkodás esetén a minisztérium által elismert ellenőrző szervezet igazolja.

Gyepgazdálkodás esetén:

a) gyeptípusnak megfelelő

- állatállomány tartása (hektáronként legalább egy számosállat),

- művelés (szükség szerint kaszálás, fogasolás, tisztító kaszálás) és szénabetakarítás végrehajtása,

b) a terület gyom- és hulladékmentesen, rendezett állapotban tartása, agresszív cserjék, haszontalan fafajok irtása, árkok, belvízelvezető csatornák tisztán tartása.

2. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

a) lap

Földalapú növénytermelési támogatási igénylőlap

A b) és a c) lapokon lévő adatok átvezetésével töltendő ki.

Igénylő neve: ............................................................................................................

Lakcím (telephely): ..................................................................................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: .........................................................................

[33]
TelepülésÖsszes
szántóterület(1)
(ha)
Összes szántóterületből
1,00–300,00 ha
birtokkategória közötti szántó-
területen gazdálkodók töltik ki
Birtokkategória nélkül
támogatott szántóföldi növények
Nem
támogatott
növények(4)
(ha)
Birtokkategória nélkül támogatott területekBirtokkategória nélkül támogatott területek
R. 6. §-a
szerint szántó-
földi növé-
nyek vetéste-
rülete (ha)
Szója, borsó
és napraforgó
terület
(ha)
Biodízel
céljára termelt
repce
(ha)
Rizs
(ha)
Szabadföldi
zöldség,
gyógy- és
fűszernövény
(ha)
GyepTermő szőlő,
termő
gyümölcs
(ha)
Halastó
(ha)
Öntözővíz
(m3)
A c) lap alapján számított
abcdefghijk1
1 ha-ra jutó támogatás (Ft)
1 ha ra jutó támogatás (Ft)(2)(3)12 00035 00012 0004 00012 0004 000313 Ft/m3
Igényelt támogatás (Ft)
Számosállat

Igényelt támogatás összesen (ezer Ft-ra kerekítve): ezer Ft

(1) Az összes szántóterületnek (b oszlop) meg kell egyeznie a szántóterületet részletező oszlopok összegével (c + d + e + f + g + h).
(2) A támogatott szántóföldi növényekre igényelhető támogatás birtokkategóriánként1,00 - 20,00 hektár szántóig 12 000 Ft
20,01 - 50,00 hektár szántóig 8 000 Ft
-50,01- 300,00 hektár szántóig 4 000 Ft
(3) A szója, borsó és napraforgó területre igényelhető támogatás birtokkategóriánként:1,00 - 20,00 hektár szántóig 12 000 Ft
20,01 - 50,00 hektárszántóig 8 000 Ft
50,01 - 300,00 hektár szántóig 0 Ft
(4) A nem támogatott növények rovatában szerepel a mák és a támogatási feltételeknek nem megfelelő növények területe.
Figyelmeztetés! A birtokkategória meghatározásánál nem a támogatott növények területét, hanem az összes szántóterületet kell figyelembe venni!

Kelt: .................................., .......... év ............................... hó ......... nap

igénylő falugazdász

b) lap

Földalapú növénytermelési támogatási igénylőlap

Támogatott növények és területek helyrajzi számok szerint történő részletezése

Igénylő neve: ............................................................................................................

Lakcím (telephely): ..................................................................................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ........................................................................

Település: .................................................................................................................

[34]
Helyrajzi számÖsszes
szántóterület
(ha)
Összes szántóterületből
1,00–300,00 ha
birtokkategória közötti szántó-
területen gazdálkodók töltik ki
Birtokkategória nélkül
támogatott szántóföldi növények
Nem
támogatott
növények(4)
(ha)
Birtokkategória nélkül támogatott területekBirtokkategória nélkül
támogatott területek
R. 6. §-a
szerint szántóföldi növények
vetésterülete
Szója, borsó
és napraforgó
terület
(ha)
Biodízel
céljára termelt
repce
(ha)
Rizs
(ha)
Szabadföldi
zöldség,
gyógy- és
fűszernövény
(ha)
GyepTermő szőlő,
termő
gyümölcs
(ha)
Halastó
(ha)
abcdefghijk
Összesen

c) lap

Földalapú növénytermelési támogatási igénylőlap

Az öntözött terület és felhasznált vízmennyiségre

Igénylő neve: ............................................................................................................

Lakcím (telephely): ..................................................................................................

Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ........................................................................

Település: .................................................................................................................

MegnevezésÖntözött terület
(h)
Támogatható
vízmennyiség
(m3/ha)
Maximálisan
támogatható vízmennyiség
b × c (m3)
Igazoltan felhasznált vízmennyiség
(R. 9. §-a szerint)
(m3)
Támogatás alapjaként
figyelembe vehető
vízmennyiség*
(m3)
abcdef
Szántóföldi növény400 m3/ha
Szabadföldi zöldség600 m3/ha
Ültetvény600 m3/ha
Összesen:

* Az f oszlopba a d és e oszlopokban szereplő értékek közül a kisebb értéket kell beírni.

3. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Igénylőlap

a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 12. §-a alapján áruhitel keretében igényelt vetőmagról

I. Azonosítási adatok

1. Igénylő neve:

2. Lakhelye/székhelye:

3. Telephelye:

4. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

II.

1. Az igénylő által használt szántóterület: ....................... hektár
2. Vetésterület nagysága (igényelt vetőmag – növényféleségenként):
........................... hektár
........................... hektár
........................... hektár
3. Áruhitel keretében igényelt (megvásárolt) mennyiség:
........................... vetőmagból mennyiség: ......................... tonna
........................... vetőmagból mennyiség: ......................... tonna
........................... vetőmagból mennyiség: ......................... tonna
4. Nettó (áfa nélküli) beszerzési ára: ........................ Ft/t
........................... vetőmagból.......................... Ft/t
........................... vetőmagból.......................... Ft/t
........................... vetőmagból.......................... Ft/t
5. Összes nettó beszerzési költsége: .............................. (1000 Ft)

Kelt: ..............................................., 2001. .......................................................... hó .......... nap

igénylő

Alulírott falugazdász igazolom, hogy az igénylés megfelel a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 12. §-ában foglalt előírásoknak.

Kelt: ......................, ...... év ............. hó .......... nap

P. H.

falugazdász

4. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Igénylőlap

a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 12. §-a alapján áruhitel keretében igényelt műtrágyáról

I. Azonosítási adatok

1. Igénylő neve:

2. Lakhelye/székhelye:

3. Telephelye

4. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

II.

1. Az igénylő által használt szántóterület: .................... hektár

2. Támogatott növények területe: .................... hektár

3. Áruhitel keretében igényelt műtrágya:

- foszfor: ............................. tonna hatóanyagtartalma: ........................... kg

- kálium: ............................. tonna hatóanyagtartalma: ........................... kg

4. Nettó (áfa nélküli) beszerzési ára:

- foszfor: ............................. Ft/t

- kálium: ............................. Ft/t

5. Összes nettó beszerzési költsége: ..................... (1000 Ft)

Kelt: ............................, 2001. ............. hó ............ nap

igénylő

Alulírott falugazdász igazolom, hogy az igénylés megfelel a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 12. §-ában foglalt előírásoknak.

Kelt: ......................, ...... év ............. hó .......... nap

P. H.

falugazdász

5. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Igénylőlap a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 4. és 6. §-a alapján biodízel gyártás céljára átadott

olajosmagból kinyert olaj után igényelt támogatáshoz

1. Azonosítási adatok

1. Igénylő neve:

2. Lakhelye/székhelye:

3. Telephelye:

4. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

II. Az igénylő által átadott olajosmag
1. Fajtája, mennyisége:
repce: ..................... tonna
napraforgó: ............ tonna
2. Az olajos magból kinyert biodízel olaj mennyisége:
repcéből: ................... liter olaj
napraforgóból: .......... liter olaj
3. Igényelt támogatás összesen: ................... Ft

III. Az átvételt igazoló gyártómű azonosító adatai

1. Megnevezése:

2. Székhelye:

3. Telephelye:

4. Gyártóművi engedély száma:

5. Adószáma:

Kelt: ............................, ..... év ............. hó .:.......... nap

igénylő

A fenti fajtájú és mennyiségű olajosmag biodízel gyártás céljára történő átvételét igazolom. Az átvett olajosmagból kinyert összes olaj mennyisége: ......... liter.

Kelt: ............................, ..... év ............. hó ............ nap

P. H.

gyártómű

6. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A)

Kamattámogatás mértékének meghatározása

1. A kamattámogatás mértékének meghatározása forinthitel esetén

Alapadatok:

1. A hitel (kölcsön) összege és futamideje:

2. A hitel (kölcsön) szerződés megkötésének időpontja:

3. A támogatás szempontjából figyelembe vehető jegybanki alapkamat (a továbbiakban: jegybanki alapkamat):

4. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke:

A számítás menete:

1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető éves kamatteher:

hitel összege x jegybanki alapkamat %________________________
100

2. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető, a futamidőre jutó kamatteher:

éves kamatteher
__________________
x futamidő napokban
365

3. A futamidőre jutó kamattámogatás:

futamidőre jutó kamatteher
____________________
x támogatás mértéke %
100

4. A kamatterhelés időszakára jutó kamattámogatás:

futamidőre jutó kamattámogatása hónap/negyedév tényleges napjainak száma
futamidő napokban

5. A számítás eredményeként kapott kamattámogatást száz forintra kerekítve kell igényelni.

II. A kamattámogatás mértékének meghatározása devizahitel esetén

A 83. § (5) bekezdésében meghatározott, legfeljebb egyéves lejáratra engedélyezett devizahitelek kamatköltségeiből a havonta/negyedévente igénybe vehető kamattámogatást az alábbiak szerint kell meghatározni:

1. A kamattámogatás igénylésekor érvényes MNB hivatalos
devizaárfolyam (az érintett devizanemre vonatkozóan):......... (Ft/devizanem)
2. A hitelintézet által kiterhelt kamat összege:......... (devizában)
......... (forintban)
3. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke:25%
4. A kamattámogatás rriértéke:kamatköltség forintban × 0,25
5. A számítás eredményeként kapott kamattámogatás összegét száz forintra kerekítve kell igényelni.

B)

A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel arányának kiszámítása

E rendelet alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenység árbevétele egyenlő

a) a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók esetében a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a halászati, a vadászati és a haszonállat-takarmány előállító tevékenységből származó (TEÁOR A 01-02, B 05, DA 15.71) nettó árbevétellel,

aa) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadászati és halászati tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében a 2000. évben felhasznált - az év közben induló (legalább egy negyedévi adattal nem rendelkező), bejegyzett vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett -, vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

ab) az arányszám kiszámításakor a számviteli törvény szerinti nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítmények értékével;

b) az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és a haszonállat-takarmány előállító tevékenység (TEÁOR A 01-02, B 05, DA 15.71) utáni bevétellel,

ba) a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és haszonállat-takarmány előállító tevékenység bevételének tekintendő e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele, csökkentve az előállítás érdekében 2000. évben - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervükben tervezett vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

bb) a vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos a 2000. évi alapanyagkészlet beszerzésére fordított - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadással, csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével,

bc) az arányszám kiszámításánál az összes bevétel csökkentendő az eladott áru beszerzési, valamint az alvállalkozói teljesítmény értékével. Az eladott áruk beszerzési értéke egyenlő a 2000. évi árukészlet beszerzésére fordított illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Az alvállalkozói teljesítményérték egyenlő a szolgáltatónak kifizetett és változatlan formában tovább számlázott - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - alvállalkozói teljesítményértékkel.

Amennyiben a támogatás igénybevételének feltétele, az árbevétel számítását a támogatás igénylésével egyidejűleg kell igazolni.

7. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem

kanca, tehén, nőivarú juh, kecske és szarvas támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

6. Adószáma (adóazonosító jele):

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése

8. Nyilatkozat a korábban igénybe vett állami támogatásról:

a) Az állami támogatás a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet szerint ......... db, ....................... fajú tenyészállatra vettem igénybe, és a vállalt kötelezettségeimnek eleget tettem: igen/nem/részben

b) Az a) pont szerinti állami támogatást nem vettem igénybe.

9. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául
szolgáló állat létszáma, db
Támogatás mértéke
állatonként, Ft/db
Igényelt támogatás
összesen, Ft
Húshasznosítású tehén20 000"
Kanca10 000
Nőivarú szarvas10 000
Nőivarú juh, kecske1 500
Angol telivér, ügető kanca60 000
Összesen

A támogatás alapjául szolgáló induló anyaállat-állományra a tárgyév október 31-éig folyamatos tartási kötelezettséget vállalok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: ............................, ..... év ............. hó ............ nap

igénylő

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. Termékértékesítésre vonatkozó dokumentumok (angol telivér, ügető és szarvas esetén nem szükséges).

4. Elismert tenyésztő szervezet igazolása a szakszerű apaállat-használatról és arról, hogy az állatállomány nyilvántartásba vétele megtörtént, illetve folyamatban van. Szarvas esetében a Magyar Szarvastenyésztők Egyesülete központi nyilvántartásának igazolása az egyedi jelölésről és nyilvántartásról. Juh esetében csatolni kell a "Tenyészkos nyilvántartó lap" másolatát.

5. Nyilatkozat arról, hogy a külön jogszabályban meghirdetett minőségi tejtermelési támogatást nem igényli.

6. Mezőgazdasági termelő tulajdonában lévő törzskönyvezett kanca után igényelt támogatás esetén az adott fajta elismert tenyésztőszervezetének igazolása.

7. Állategészségügyi igazolás:

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS

(az igénylő állattartási feltételeiről)

(Szarvasmarha esetén a leukózismentességről)

Igazolom; hogy az igénylő állatállományának tartási feltételei megfelelnek a hatályos állategészségügyi előírásoknak. Szarvasmarha esetén a tehénállomány brucellózis-, leukózis- és gümőkórmentes.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: .......................

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

8/a. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem. vemhes üsző vásárlásának támogatásához

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Nyilvántartási (regisztrációs száma):

6. Adószáma (adóazonosító jele):

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

8. Az állatférőhely használatának jogcíme: saját tulajdon/bérlemény

9. Az állatférőhely tartós bérletként történő használata esetén a tulajdonos bérbeadó(k) neve, címe, valamint a bérleti szerződés lejárati ideje, az ingatlan helyrajzi száma szerinti felsorolásban:

Hrsz: ........ Név: .............................................. Cím: ......................................................................................

10. Az igényelt támogatás mértéke:

MegnevezésTámogatandó egyedek száma
db
Támogatási összeg
mértéke egyedenként
Ft/db
Igényelt támogatás összege
Ft
Vemhes üsző50 000

11. Vállalom, hogy a támogatással megvásárolt állatállományt, amely összesen ............ db, az előírt tartási kötelezettség (2004. december 31.) végéig tenyésztésben tartom.

12. A folyamatos nyilvántartást végző szervezet megnevezése, címe:

13. Az igénylő által fontosnak tartott megjegyzések:

14. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az ott leírt kötelezettségeket vállalom.

Kelt: ......................................, 2001. ...............:. h6 .......... nap

az igénylő (cégszerű) aláírása

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

A kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

- Az intervenciós telep hitelt érdemlő igazolása a vemhes üszők egyedi azonosítójáról és a termékenyítésre használt apaállatról, valamint arról, hogy az üszők a 25/2000. (V. 26.) FVM rendeletben előírtaknak megfelelnek.

- Hatósági állatorvosi igazolás.

- Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

- Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV: töményben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

- A beszerzés tényét igazoló dokumentumok (számla, banki átutalás, készpénzes számla, szerződés, marhalevél bemutatása). Ezek a kérelem beadását követően később is csatolhatók.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS I.

(az igénylő állattartási feltételeiről)

Igazolom, hogy az igénylő állatállományának tartási feltételei megfelelnek a hatályos állategészségügyi előírásoknak.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: ............

Kelt: ......................., 2001. ................. hó ..... nap

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS II.

(a támogatás alapjául szolgáló állatállományról)

Igazolom, hogy a támogatandó állatállomány megfelel az előírt feltételeknek.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: ............

Kelt: ......................., 2001. ................. hó ..... nap

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

8. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem a tenyészkoca-süldő támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Nyilvántartási (regisztrációs száma):

6. Adószáma (adóazonosító jele):

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

8. Az állatférőhely használatának jogcíme: saját tulajdon/bérlemény

9. Az állatférőhely tartós bérletként történő használata esetén a tulajdonos bérbeadó(k) neve, címe, valamint a bérleti szerződés lejárati ideje, az ingatlan helyrajzi száma szerinti felsorolásban:

Hrsz: ........ Név: .............................................. Cím: ...........................................................................................

10. Induló anyaállat-állomány és a tervezett állománycsere:

MegnevezésInduló anyaállat-állománya
db
Saját nevelésű növendék
beállítása
db
Vásárolt növendék
beállítása
db
Állománycsere mértéke
db
Sertés

11. Az igényelt támogatás mértéke:

MegnevezésTámogatandó egyedek száma
db
Támogatási összeg
mértéke egyedenként
Ft/db
Igényelt támogatás összege
Ft
Tenyészkoca-süldő
tenyészsüldő index
100–1098 000
710–11811 000
119, illetőleg afelett15 000
Összesen

12. Vállalom, hogy a támogatással tenyésztésbe állított egyedekkel cserélt induló anyaállatlétszámot, amely összesen ............ db, az előírt tartási kötelezettség (2003. december 31.) végéig tenyésztésben tartom.

13. A folyamatos nyilvántartást végző tenyésztő szervezet megnevezése, címe: .............................................................................................................................

14. Nyilatkozat a korábban igénybe vett állami támogatásról:

a) Az állami támogatást a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet szerint ...... db, ........ fajú tenyészállatra vettem igénybe, és a vállalt kötelezettségeimnek eleget tettem: igen/nem/részben

b) Az a) pont szerinti állami támogatást nem vettem igénybe.

15. A kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket: - Tenyésztő szervezeti igazolás.

- Hatósági állatorvosi igazolás.

- Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

- Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

- Vásárlás esetében a beszerzés tényét igazoló dokumentumok (számla, banki átutalás; készpénzes számla, hitelesített vásárlási jegyzőkönyv értékesítési árral, szerződés, marhalevél bemutatása). Ezek a kérelem beadását követően később is csatolhatók.

- Hatósági intézkedésre történt állományfelszámolás esetén a felszámolásra vonatkozó dokumentumok és a felszámoláskori állatlétszám hitelt érdemlő igazolása.

- Nyilatkozat a termékértékesítés megoldottságáról.

16. Az igénylő által fontosnak tartott megjegyzések: ................................................................................................................

17. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az ott leírt kötelezettségeket vállalom..

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

igénylő

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

TENYÉSZTŐ SZERVEZETI IGAZOLÁS

Tenyésztő szervezet neve:

A hitelesített vásárlási jegyzőkönyv formanyomtatványon

a(z) .........-tól ............ -ig sorszámú tenyészállat: saját nevelésű

a(z) .........-tól ............. -ig sorszámú tenyészállat: vásárolt, előző tulajdonosának neve: .............................................................. címe: ...........................................................................................................

A támogatás alapjául szolgáló növendék tenyészállatok száma összesen: .................. (db)

Az igénylő induló kocalétszáma: ......................... (db)

Igazolom, hogy a felsorolt tenyészállat a fejlesztés telephelyén megtalálható, továbbá a 15/2001. (III. 3.) FVM rendeletben foglalt előírásoknak megfelel, az anyaállatok jelölése és nyilvántartásba vétele megtörtént, a folyamatos nyilvántartás és tenyésztés-ellenőrzés feltételei biztosítottak.

Kelt: ......................, ....., év ............. hó ..... nap

tenyésztő szervezet

(cégszerű aláírása és bélyegzője)

Megjegyzés:

Több oldalas lista esetén a gazdálkodónak és a tenyésztő szervezetnek is minden oldalt alá kell írni és bélyegzőlenyomattal ellátni.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS I.

(az igénylő állattartási feltételeiről)

Igazolom, hogy az igénylő állatállományának tartási feltételei megfelelnek a hatályos állategészségügyi előírásoknak.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: ............

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS II.

(a támogatás alapjául szolgáló állatállományról)

Igazolom, hogy a támogatandó állatállomány megfelel az előírt feltételeknek.

Az iktatókönyvi bejegyzés száma: ............

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

hatósági állatorvos

(neve, székhelye és bélyegzőlenyomata)

9. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem méhanya-támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

7. Őstermelői igazolványa száma:

8. Egyéni vállalkozói igazolvány száma:

9. Gazdálkodási forma: (1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság,

(3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) egyéb (Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

10. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául
szolgáló állatlétszám
db
Támogatás mértéke állatonként
Ft/db
Igényelt támogatás összesen
Ft
Méhanya850

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: ..........:..............., ..... év ................... hó ..... nap

igénylő

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. A méhanya beszerzéséről szóló számla egy példánya vagy a vételi jegy fénymásolata, melyen a sorszám jól látható, és amelyen szerepel a törzscsalád nyilvántartási száma.

10. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem baromfi-szülőpár támogatáshoz

Az igénylő

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

I 6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

7. Őstermelői igazolványa száma:

8. Egyéni vállalkozói igazolvány száma:

9. Gazdálkodási forma: (1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság,

(3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) egyéb (Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

10. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául
szolgáló állatlétszám
db
Támogatás mértéke állatonként
Ft/db
Igényelt támogatás összesen
Ft
Tyúkfélék60
Pekingi típusú kacsa60
Pulyka200
Barbarie kacsa200
Lúd400
Mulard kacsa400
Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás! Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ....: nap

igénylő

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. OMMI igazolás a szülőpár állományról és annak tenyészetszámáról.

4. Származási igazolás hiteles másodlata.

11. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem tenyészbika, -kan, -kos, -kecskebak beállításához igényelhető támogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

7. Bankszámla pénzforgalmi Jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

8. A támogatás alapjául szolgáló tenyészállatok tenyésztési adatai (a tenyészbika, -kan, -kos, -kecskebak azonosító száma, tenyészbika esetében a központi lajstromszám, fajtája, születési ideje):

9. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául
szolgáló apaállat
db
Támogatás mértéke apaállatonként
Ft/db
Igényelt támogatás összesen
Ft
Tenyészbika60 000
Tenyészkan index
111–11510 000
116–12015 000
121–12520 000
126, illetőleg afelett25 000
Tenyészkos index
90–11015 400
111–13020 000
131, illetőleg afelett25 000
Tenyész-kecskebak index
90–11015 000
111–13020 000
131, illetőleg afelett25 000
Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

igénylő

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Csatolandó igazolások:

1. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. Az OMMI által hitelesített tenyésztőszervezeti igazolás (az alábbi minta szerint)

Elismert tenyésztő szervezet neve:

Ügyiratszáma:

Igazolom, hogy a támogatáshoz szükséges okmányokat az igénylő bemutatta és hitelt érdemlően igazolta, a támogatás igénybevételét az alábbiak szerint javaslom.

A folyósítható támogatás összege: .................................................................................................. forint, azaz ....................................................................................................................................................................... forint.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

ügyvezető igazgató

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet

OMMI ügyiratszáma:

Igazolom, hogy a hitelesítéshez szükséges okmányokat ellenőriztem és a támogatás kifizethető. Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

OMMI főfelügyelő

4. Állategészségügyi igazolás a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szerint a tenyészkan származási helyéről.

5. Az apaállat értékesítési/vásárlási dokumentum egy példánya.

12. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem önkormányzati kan vásárlás támogatásához

l. Önkormányzat neve:

címe:

2. A tenyészkan vásárlás helye:

időpontja:

3. Vásárlási jegyzőkönyv száma:

4. A kanok fajtája és azonosítói:

A kanok használatra kihelyezésre kerültek:

Név Cím Kihelyezés dátuma

1.

2..

3.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az apaállatok szakszerű elhelyezéséről és használatáról, a búgatással kapcsolatos nyilvántartások folyamatos vezetéséről, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az apaállatot a vásárlástól számított 3 évig tenyésztésben tartja, az apaállat elhullása esetén saját költségén gondoskodik annak pótlásáról.

Hitelt érdemlően igazolja a zugkanok ivartalanítását, az erre vonatkozó dokumentumokat a hatósági állatorvos ellenjegyzésével a földművelésügyi hivatalnak benyújtja.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

hatósági állatorvos önkormányzat

13. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem szarvasmarha, sertés és juh szaporítóanyag használat támogatásához

I Az igénylő:

1. Neve:.

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Nyilvántartási (regisztrációs) száma:

6. Adószáma (adóazonosító jele):

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

8. Az igénylő tulajdonában (bérleményében) lévő nőivarú állatok és ezen belül az anyaállatok száma:

faja:

nőivarú állatok összesen: .....................................................................................................................db, ebből anyaállat...................................................................................................................................................... db

9. A termékenyítés során használt apaállatok tenyésztési adatai (azonosító szám, szarvasmarha esetében a központi lajstromszám, név, fajta):

10. Támogatási igény (a termékenyített nőivarú egyedek azonosító száma, ellés/fialás ideje, az eredményes termékenyítés során használt apaállat azonosító száma, a borjak ENAR száma, támogatási összeg egyedenként és mindösszesen *)

Mindösszesen: ............................................................................................................................................. forint

11. A mesterséges termékenyítési szolgáltatást végző szervezet vagy személy neve és címe:

.........................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: :........................., ..... év ................... hó ..... nap

igénylő

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

* Nagyobb létszám esetén külön listát kell megadni.

Csatolandó igazolások:

1. Tenyésztő szervezeti igazolás (minta szerint)

Elismert tenyésztő szervezet neve: ...................................................................................................

Igazolás

Ügyiratszám:

Igazolom, hogy a támogatáshoz szükséges okmányokat az igénylő bemutatta és hitelt érdemlően igazolta, a támogatás igénybevételét az alábbiak szerint javaslom.

A folyósítható támogatás összege: ................................ forint, azaz ........................................................... forint.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

ügyvezető igazgató

2. OMMI igazolás

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet

OMMI ügyiratszám:

Igazolom, hogy a hitelesítéshez szükséges okmányokat ellenőriztem és a támogatás kifizethető.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

OMMI főfelügyelő

3. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

4. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

14. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem kanca mesterséges termékenyítésének támogatásához

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Telephelye:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

7. Az igénylő állomás engedélyének száma: ............................... kelte: ..................................................................

8. A termékenyítés során használt mén tenyésztési adatai:

9. A vemhes kanca adatai (azonosítója, tulajdonosa, tartási helye, a termékenyítések dátumai):

10. Támogatási igény: ..................................................................................................................................... forint

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

igénylő

Tájékoztatás!

A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Csatolandó igazolások:

1. Vemhesség igazolás.

2. A kanca tartónak számlázott térítési díjról hiteles számlamásolat.

3. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

15. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem ló teljesítményvizsgálat támogatásához

Az igénylő:

1. Neve:.

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Telephelye:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

7. A fajta megnevezése:

8. Az igényelt támogatás:

A tevékenység megnevezéseIgényelhető
támogatás
Ft/ló
Összes ló
db
Igényelt támogatás összesen
Ft
Tenyészszemlén vagy központi STV-n minő-
sített kanca vagy fedezőmén jelölt
20 000
Tenyészversenyen (ivadékvizsgálaton) minő-
sített ló
20 000
Igényelt támogatás mindösszesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

igénylő

Tájékoztatás! A támogatási kérelem kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Csatolandó mellékletek:

1. A támogatás alapjául szolgáló lovak felsorolása (teljesítményvizsgálat helyszíne, időpontja, a ló azonosítója) 2. OMMI igazolás

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet , OMMI ügyiratszám: .....................................

Igazolom, hogy .......................................................... ...........:........ igénylő ...................... számú kérelmében szereplő lovak teljesítményvizsgálati adatait az OMMI LÓINFORM számítógépes nyilvántartási rendszerébe feladta, az okmányokat ellenőriztem, a támogatás kifizethető.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

OMMI főfelügyelő

3. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

16. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem haltenyészanyag-telepítéshez igényelhető támogatáshoz

Az igénylő

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Telephelye:

5. Nyilvántartási (regisztrációs) szám:

6. Adószáma (adóazonosító jele):

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése, címe:

8. Őstermelői igazolványának száma:

Az igénylő (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor:

9. Teljes munkaidős létszám:

10. Saját tőke:

11. Nettó árbevétel:

12. Vállalkozás árbevétele:

13. Vállalkozás minősítése: - mikro - kis - közép - egyéb

A telepítendő ponty tenyészanyag származásának helye és fajtájának megnevezése:

szervezet neve:

címe:

fajta megnevezése:

A telepítendő tenyészanyag mennyisége:

egynyaras ponty: .......................................................................................................................................... kg

Az igényelt támogatás a telepítés után:

egynyaras ponty: ...................................................... kg ............................................................................. Ft

A termelő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a fenti adatok és közlések valódiságáról:

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

igénylő

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

1. A Halászati Terméktanács igazolását a tagságról.

2. A Halászati Terméktanács igazolását az 2000. szeptemberi termékbecslésről.

3. Az OMMI igazolását, hogy a telepítendő fajta elismert, illetve ideiglenesen elismert.

4. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

5. Nyilatkozat az 2000. évi pontyivadék kihelyezés mennyiségéről, az étkezési ponty termelési területéről.

17. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem tenyésznövendék-nyúltámogatáshoz

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:.

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Állattartótelepe címe:

5. Adószáma (adóazonosító jele):

6. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

7. Őstermelői igazolványa száma:

8. Egyéni vállalkozói igazolvány száma:

9. Gazdálkodási forma: (1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság,

(3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó; (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) egyéb (Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

10. Támogatási összesítő:

MegnevezésTámogatás alapjául
szolgáló állatlétszám
db
Támogatás mértéke állatonként
Ft/db
Igényelt támogatás összesen
Ft
Tenyésznövendék-nyúl2000

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás!

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

igénylő

Csatolandók:

1. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről:

2. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

3. OMMI által hitelesített tenyésztőszervezeti igazolás a tenyésznövendék-nyúl azonosítójáról és annak származási igazolásáról.

4. A Nyúl Terméktanács igazolása a terméktanácsi tagságról és a tenyészállat férőhelyről.

18. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Kérelem kárenyhítési támogatáshoz

1. Azonosító adatok:

Név:

Lakcím:

Telephely (működési terület):

Adószám (adóazonosító jel):

Nyilvántartási (regisztrációs) szám:

2. Alulírott kijelentem, hogy 2000. .......................... hónapban az alábbi részletezés szerinti elemi vagy természeti csapás okozta károm volt:

Művelési ágKözségHrsz. vagy
vadászterület
kódsz.
A kárnem
megjelölése
(az adatokat
kárnemenként
külön kell
feltüntetni)
Kárbejelentett
terület
(ha)
A kár
mértéke
(%)
Hozamérték-
csökkenés
vagy növ. véd.
többletköltség
(Ft)

Kelt: .........................., ..... év ................... hó ..... nap

P. H.

igénylő

19. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A 2001. évi búza, kukorica, rozs, árpa termények költségeire, éven belüli lejáratra felvett kölcsönnel kapcsolatos állami kezesség beváltásához[35]

pénzügyi intézmény megnevezése

A 2000. évi búza, kukorica, rozs, árpa termények költségeire, éven belüli lejáratra felvett kölcsönnel kapcsolatos állami kezesség beváltásához

1. Az adós adatai

Neve:

Lakhelye/székhelye

Adószáma/adóazonosító jele:

Bdnkszámlaszáma:

2. Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés(ek) alapján

A kölcsön

- célja:

- szerződés kelte:

- összege:

- lejárata:

Prolongált kölcsön esetén a szerződés kelte, a kölcsön összege, lejárata:

A szerződéskötéskor figyelembe vett, a földművelésügyi hivatal által igazolt terület összesen (hektár):

A kölcsön lejártakor vissza nem fizetett tőke összege:

A kölcsön lejártát követő 61. napon fennálló tőke összege:

A rendelet szerint a 61. napon fennálló tőkeösszeg 70%-a:

3. Az állami kezesség beváltás adatai

Az állami kezesség beváltás jogosultja:

Az átutalandó kezesség összege:

A kezesség beváltás indoka:

A kezesség beváltást megelőzően megtett jogcselekmények:

4. Mellékletek

- Kölcsönszerződés

- Kölcsönszerződés-módosítás

- Árbevétel-engedményezési szerződés

- Zálogszerződés

- Területigazolás

- Jognyilatkozatok

20. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az integrációval kapcsolatos fogalmi meghatározások

Integráció: a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló minimum egy évre szóló, de általában közép- vagy hosszú távú szerződéssel szabályozott olyan együttműködés, amelyben az egyik szerződő fél (az integrátor) piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik szerződő félnek (az integráltnak), valamint különböző szolgáltatásokkal és/vagy finanszírozással segíti a mezőgazdasági tevékenységet végző magántermelőt vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális (azonos termelőtevékenységet végző integráltak összefogása), vagy vertikális (egy adott termékpályán az egymásra épülő tevékenységek összefogása), vagy ezek kombinációi. Az integráció résztvevői egy bizonyos mértékben közös kockázatot is vállalnak.

Integrátor: az a - területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal által bejegyzett - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, aki/amely

a) a növénytermelés és kertészet, az állattenyésztés és vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)

(összefoglaló néven: a mezőgazdasági tevékenység) területén árutermelő tevékenységet folytató jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal, őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyekkel (közös néven: az integráltakkal) integrációs szerződést köt, amely alapján

- az integrált partner termelését segíti (szükség esetén megszervezi) és koordinálja, amelynek során az adott integráció keretében - kivéve az erdőgazdálkodást - évente legalább ötvenmillió forint értékű mezőgazdasági termék megtermeltetésére kerül sor,

- a szerződéses partner termeléséhez szükséges forgóeszközöket a saját vagy a saját nevében felvett pénzintézeti forrásokból részben vagy egészben megfinanszírozza,

- a szerződéses partner megfinanszírozott termelésének eredményét képező terméket feldolgozás vagy továbbértékesítés céljából felvásárolja, kivéve, ha a szerződésben a felek arról előre másképpen állapodnak meg, a vételár legalább hetven százalékát - ebbe beszámítható a termelési ciklus folyamán adott vételárelőleg is - az átvételtől számított harminc napon belül, a fennmaradó összeget pedig további harminc napon belül kiegyenlíti,

- a szerződéses partner igénye szerint technológiai - erdőgazdálkodás esetében erdészeti szakirányítási szolgáltatást is - és/vagy adminisztratív szolgáltatást teljesít,

- az igénybe vett támogatásokat és kedvezményeket az integráltnak továbbadja, illetve az elszámolás során azokat érvényesíti. A támogatások mértékének meghatározásánál nem az integráció nagysága, hanem az egyes integráltak külön-külön vett méretei az irányadóak; ennek megfelelően a kistermelőket integráló integrátor mindazon támogatások felvételére és közvetítésére jogosult, amelyeket a kistermelők alanyi jogon igénybe vehetnek.

Integrált: az előzőekben meghatározott területeken gazdasági tevékenységet folytató olyan gazdálkodó szervezet, magánszemély, amely/aki az integrátor gesztori tevékenységét igénybe kívánja venni, az integrációs szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, az integráció keretén belül termelt termékkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi követelményeket teljesíti, illetve a szolgáltatások szakszerű felhasználását biztosítja.

Integrációs szerződés: a Ptk. elvein alapuló olyan - egy- vagy többéves időtartamra szóló - keretmegállapodás, amelyben a szerződő felek (az integrátor és az integrált) tevékenységeiket összehangolják, a termeltetést integráltanként mennyiségben és értékben meghatározzák. Az integrátor kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált termelőtevékenységét segíti, megfinanszírozza, az integrált igényének megfelelően a terméket felvásárolja, illetve az integrált részére különféle szolgáltatást nyújt, és a felvett agrárágazati támogatásokat az integrálttal elszámolja.

Az integrátor bejegyzése: az integrátor csak abban az esetben jogosult a jelen rendeletben az integrátorok által igénybe vehető támogatások felvételére, amennyiben a székhelye szerint területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal integrátorként bejegyezte. A lejárati határidő megadása nélkül bejegyzett integrátorok nyilvántartásba vétele határozatlan időtartamra, illetve a jogszabályban rögzített okok miatt a nyilvántartásból való törlésig tart. Az ennek megfelelően nyilvántartásba vett integrátornak évente az újbóli bejegyzését nem kell kérnie. Az integrátorok bejegyzésének feltételeit, valamint eljárási szabályait a 21. számú melléklet tartalmazza. A bejegyzésre vonatkozó kérelmet a 22. számú melléklet szerinti űrlapon lehet benyújtani.

21. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az integrátorok bejegyzésének eljárási rendje

1. Az integrátori tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó az integrátori támogatásokra való jogosultság céljából kérelmet nyújthat be a székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz integrátorként történő bejegyzése céljából.

2. A kérelmet a 22. számú melléklet szerinti űrlapon hét példányban kell beadni. A kérelemhez mellékelni kell: - hatvan napnál nem régebbi igazolásokat arról, hogy nincs lejárt köztartozása,

- nyilatkozatot arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt,

- összesített kimutatást az integrációban részt vevő integráltakról [név, cím (ha őstermelő az integrált, akkor az őstermelői igazolvány száma), növénytermesztés esetén az integrációba bevont földterület - erdőgazdálkodás esetén az erdőterület - nagysága integráltanként, tevékenységenként összesen, állattenyésztés esetén az állatlétszám integráltanként, állatfajtánként],

- a megkötött integrációs szerződés egy-egy másolati példányát,

- erdőgazdasági integráció esetében a területileg illetékes erdészeti hatóság szakvéleményét.

3. A kérelmező székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal a beérkezett kérelmeket a kézhezvételtől számított harminc napon belül végleges jelleggel, további jogorvoslati lehetőség nélkül elbírálja, és a kérelmezőt az integrátorként történő bejegyzésről vagy kérelmének elutasításáról nyolc napon belül értesíti.

4. A megyei földművelésügyi hivatalok a kérelmek elbírálása céljából bíráló bizottságokat hoznak létre, amelyek a beruházási pályázatok elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjaiból állnak.

5. Az integrációkkal kapcsolatos adatok kezelésére, az integrációs tevékenység értékelésére a megyei földművelésügyi hivatalok információs adatbázist hoznak létre, amelyekhez a szükséges adatokat a bejegyzett integrátornak - a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal megkeresése alapján - évente legalább egyszer szolgáltatnia kell. Az a bejegyzett integrátor, amely ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az integrációs nyilvántartásból törlésre kerül és két évig - újbóli kérelme alapján - integrátorként nem jegyezhető be. Az adatbázis tartalmáról közérdekű tájékoztatást csak a minisztérium engedélyével lehet adni. Az integrátor által a megyei földművelésügyi hivatal számára szolgáltatandó információknak ki kell terjedniük

- az integrátor által végzett integrátori tevékenység egyértelmű - az integráció végterméke alapján meghatározott - megnevezésére (pl. búza termeltetése vagy többféle tevékenység esetén, pl. tejtermeltetés, vágóállat-termeltetés és sertéshizlalás stb.),

- a megnevezés alapján körülhatárolt tevékenység eredményének megadására (naturáliákban pl. db, kg, tonna, hl, vagy liter, illetve értékben - ezer Ft vagy millió Ft - kifejezve),

- az integráció egyéb alapvető adataira, mint pl. az integráció keretében megművelt földterület nagysága, az integráltak számára, ezen belül működési forma szerint a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők (kistermelők) számának, megoszlási arányuknak a megadására,

- az integráció keretében felvett hitelek legfőbb adatainak közlésére,

- az integráció keretében igényelt támogatások adatainak közlésére.

6. A megyei földművelésügyi hivatal a gazdasági kamarák és érdek-képviseleti szervek képviselőinek bevonásával negyedévente egy előzetesen megállapított munkaterv szerint - a kitűzött integrációs célok teljesítésének megállapítására - alkalomszerűen ellenőrzi az integrációk működését. Ellenőrzéseket kell végezni mind az integrátorok, mind pedig az integráltak bejelentése alapján is.

7. A támogatási feltételek teljesítésének elmulasztása esetén, amennyiben a jogtalan támogatás igénybevétele megállapításra és szankcionálásra került, a megyei földművelésügyi hivatal az elmarasztalt integrátort a földművelésügyi hivatalokat felügyelő minisztériumi részleg egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartásból törli.

8. A 2001. január 1. előtt bejegyzett integrátoroknak csak abban az esetben kell 2001. évben újbóli bejegyzésüket kérelmezni, ha a bejegyzést végző megyei földművelésügyi hivatal a bejegyzés érvényességét 2001. január 1. előtt lejáró időtartamra állapította meg. Amennyiben az okiratban időtartam nem került megállapításra, úgy a bejegyzés érvényessége határozatlan időtartamra szól. Törölni kell azonban az integrátort a nyilvántartásból, ha a bejegyző megyei földművelésügyi hivatal integrációra vonatkozó adatszolgáltatási felkérésének az integrátor határidőre nem tesz eleget. Ez esetben a nyilvántartásból tőrölt integrátort két évig integrátorként bejegyezni nem lehet.

22. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Kérelem az integrátori bejegyzésre

I. Azonosító adatok

1. Név:

2. Székhely:

3. Pontos cím (telefonszám):

4. Statisztikai számjel:

5. Adószám/adóazonosító jel:

6. Alakulás dátuma:

7. Működési terület (megye):

8. Gazdálkodási forma:

9. Bankszámlaszám:

II. Az integrátor adatai a kérelem benyújtásakor

1. Teljes munkaidős létszám:

2. Saját tőke:

3. Nettó árbevétel

4. Vállalkozás árbevétele:

5. Vállalkozás minősítése: * - mikro1 - kis2 - közép3 - egyéb4

A számlát vezető pénzintézet megnevezése, pénzforgalmi jelzőszáma:

* A megfelelő szöveg aláhúzandó.

1 Max. 0-10 főt foglalkoztat.

2 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.

3 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió a mérlegfőösszege.

4 Minden, az 1-3. pontba nem tartozó vállalkozás.

III. Az integrátori bejegyzést kérelmező nyilatkozatai

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) ...................................... TEÁOR ............................... számú tevékenységet

...................................... TEÁOR .............................. számú tevékenységet

...................................... TEÁOR ............................... számú tevékenységet

végzek.

b) az integrátori tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az alábbiak szerint rendelkezem:

c) az integrátori tevékenységnek és finanszírozási hátterének részletes leírása:

2. Tudomásul veszem, hogy

a) az integrátorok részére előírt támogatási feltételek megszegése vagy részleges teljesítése, továbbá az integrátorként kapott támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a területileg illetékes földművelésügyi hivatal határozata alapján részben vagy egészben késedelmi kamattal növelten a határozatban megadott számlára visszafizetem;

b) az integrátori tevékenységem kapcsán kapott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszem, és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátom.

3. A csatolt mellékletek felsorolása:

Kelt: ....................................., ............... év, .................. hó .... nap

cégszerű aláírás

23. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Kérelem az éven túli lejáratú forgóeszköz hitel kamattámogatás előleg folyósításához

1. Név:

2.

3. Adószám/adóazonosító jel:

4. Nyilvántartási (regisztrációs) szám:

5. A hitelszerződés száma:

6. A hitel összege és futamideje:

7. A hitelszerződés megkötésének ideje és az első kamatfizetés esedékessége:

8. A hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat mértéke:

9. A kamattámogatási kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat mértéke:

10. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke:

11. Az előlegként igényelhető kamattámogatás összege:

Alulírott ................................................................. a mellékelt ........................... hitelszerződés alapján kérelmet nyújtok be az ..............................-án esedékes ............................... Ft összegű hitelkamat kamattámogatással biztosított részének előlegként történő folyósítására.

Kelt: ....................................., ............... év, .................. hó .... nap

P. H.

igénylő

Az igényelt kamattámogatás előleg kifizetését engedélyezem.

Kelt: ....................................., ............... év, .................. hó .... nap

P. H.

földművelésügyi hivatal vezetője

24. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A támogatás szempontjából figyelembe vehető génrezervek, fajtagyűjtemények, fajtafenntartások és génmegőrzésének minősülő tevékenységek

1. Növénytermelés, kertészet és erdőgazdálkodás (TEÁOR A 01.1, A 02.01)

a) Növényi génrezervek, fajtagyűjtemények:

- gabonafélék, hüvelyesek, répafélék, olaj- és rostnövények,

- egyéves és évelő takarmánynövények, fűfélék, burgonya,

- zöldségnövények,

- egyéb szántóföldi növények,

- gyógynövények,

- gyümölcstermő növények,

- szőlő, dísznövények,

- fásszárú faanyagtermő növények,

- kultúrnövények vad rokonfajai,

- az Országos Géntanács által meghatározott mikroorganizmusok.

b) Génmegőrzésnek minősülő tevékenységek:

ba) 1997-2000 között államilag elismert lágyszárú nővényfajták (évelő pillangósok esetében 1991-2000 között elismert) fenntartása;

bb) törzskönyvezett gyümölcs, szőlő, dísz-, faanyagtermő-, gyógy-, fűszer- és illóolajos növények törzsállományai és anyanövény állományok létesítése, fenntartása;

bc) központi törzsültetvények, gyűjtemények létesítése, fenntartása.

2. Állattenyésztés (TEÁOR A 01.2)

Védett és őshonos állatfajták génrezervjei:

- szarvasmarha: magyar szürkemarha,

- sertés: mangalica és színváltozatai,

- juh: racka, cigája, cikta,

- kecske,

- baromfi: sárga magyar, fehér magyar, kendermagos, erdélyi kopasznyakú, fodrostollú magyar lúd, bronzpulyka, rézpulyka, kékesszürke gyöngytyúk,

- nyúl: magyar óriás,

- ló: gidrán, hucul, nóniusz, kisbéri félvér, furioso north-star, lipicai, shagy arab, hidegvérű ló,

- régi magyar kutyafajták:

pásztorkutyák: komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi,

vadászkutyák: drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár,

- hal fajtagyűjtemény (TEÁOR B 05.01),

- vadgazdálkodásban (TEÁOR A 01.50): szürke fogoly engedélyezett zárttéri tartása.

25. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A HACCP rendszer bevezetésére igényelhető támogatás

TevékenységTámogatás
(E Ft)
nagyközépkismikro
Hús-, halfeldolgozás1000700400300
TEÁOR A15.1 és TEÁOR 15.2
Tejfeldolgozás800600300200
TEÁOR 15.5
Tojásfeldolgozás
TEÁOR 15.89
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás500300200100
(hőkezelés kivételével)
TEÁOR 15.3
Kenyér, friss tésztafélék gyártása600400200150
TEÁOR 15.81
Tésztafélék gyártása
TEÁOR 15.85
Édesség gyártása
TEÁOR 15.84
Egyéb, a TEÁOR 15 alá tartozó, de a fentiekben fel nem40020010050
sorolt tevékenységek
Nyers tehén-, juh- és kecsketejtermelés600400200100
TEÁOR 01.21 és TEÁOR 01.22
Hús nagy- és kiskereskedés
TEÁOR 51.32 és TEÁOR 52.22

Megjegyzés:

Mikro: max. 1-10 főt foglalkoztatat; állattenyésztés esetén 1-5 db állatot tart.

Kis: 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege; állattenyésztés esetén 6-20 db állatot tart.

Közép: 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele vagy 3500 millió Ft a mérlegfőösszege; állattenyésztés esetén 21-100 db állatot tart.

26. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Pályázati felhívás

az étkezési tojás termelés piaci helyzete stabilizálásának érdekében igénybe vehető támogatásra

1. A támogatás összege tárgyévben legfeljebb hatvanmillió Ft.

2. Az étkezési tojás piac stabilizálása érdekében tárgyévben legfeljebb 2000 tonna élő testtömegű leselejtezett étkezési tojást (árutojást) termelő tojótyúknak (BTO 012410 1312) a termelésből támogatással, folyamatos pályáztatás útján történő kivonására kerülhet sor.

3. 1 kg élő tyúk testtömegre számítva legfeljebb 30 Ft/kg támogatás vehető igénybe.

4. A támogatás igénybevételének feltételei:

A támogatást azon étkezési tyúktojást termelő, jogi vagy jogi személyiség nélküli társaság, illetve természetes személy veheti igénybe, aki/amely

a) a Baromfi Termék Tanács (továbbiakban: BTT) tagja;

b) az e rendelet hatálybalépését követő időszakban selejtezett tojótyúkállományát baromfivágóhídon vágásra léadja, illetve leadta és a leadott vágótyúk súlyáról a vágóhídon a BTT által megbízott képviselő a mérlegelési bizonylat alapján igazolást állított ki;

c) - a BTT megbízottja által kiállított - igazolás példányát a vevő által kiállított számla másolatával és annak pénzügyi teljesítését igazoló bankszámla másolatával együtt megküldi az AIK részére a vágást követő 60 napon belül;

d) részt vesz az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. § (3) bekezdése alapján elkülönített,

terméktanácsi pénzügyi alap létrehozásában, arra a BTT szabályzata szerinti befizetéseket előírásszerűen teljesítette.

e) nem vehet részt a pályázaton az a tojástermelő, aki/amely az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 201. és 202. §-a alapján elnyert támogatást jogosulatlanul vette igénybe, kivéve, ha a pályázat benyújtásáig önrevízió keretében visszafizette a nem jogszerűen felvett támogatást.[36]

5. A támogatás benyújtásának helye és ideje:[37]

A pályázatot a pályázóknak az Agrárintervenciós Központnak (cím: 1054 Budapest V., Alkotmány u. 29.) folyamatosan, a meghirdetett keret kimerüléséig, de legkésőbb tárgyév december 20-áig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. Postai úton történő benyújtás esetén a határidőt az ajánlott levél igazoló szelvényén lévő dátumbélyegző kelte igazolja.

6. A keret kimerüléséig, de legfeljebb tárgyév december 20-áig folyamatosan benyújtható pályázatnak - a pályázati lap szerint - tartalmaznia kell:[38]

a) a pályázó nevét, címét, levelezési címét, a felelős vezető nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét, bankszámlaszámát;

b) a selejtezés miatt a termelésből e rendelet hatálybalépése után, a tárgyév december 20-áig folyamatosan kivonásra került selejtezett tyúkállomány élő testtömegét kilogrammban, mely a támogatás alapja;

c) a BTT igazolást a tagsági viszonyról, az elkülönített - intervenciós - alapra történt előírásszerű befizetések vállalásáról;

d) a pályázó nyilatkozatát vagy hatvan napnál nem régebbi igazolást, amely szerint a pályázók a pályázat benyújtásakor lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíjbiztosítási járulékhátralékkal nem rendelkeznek;

e) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, illetve végrehajtás alatt.

7. A pályázók kiértesítése:

a) Amennyiben a pályázat a BTT igazolása alapján hozott AIK döntés szerint megfelel a rendeletben és a pályázatban foglalt feltételeknek, úgy az AIK a pályázó részére a pályázatok beadását követő 15 munkanapon belül igazolást bocsát ki.

b) Az igazolásnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, és az, ehhez tartozó termelésből kivont, illetve kivonásra kerülő támogatásban részesülő selejt tojótyúk élő testtömegét kilogrammban és az igénybe vehető támogatás összegét.

8. A támogatási feltételek teljesítésének ellenőrzése:

a) A pályázaton eredményesen részt vett pályázók tárgyévet követő év január 15-éig az AIK részére vágási összesítőt kell hogy beküldjenek. Ezzel igazolják a pályázati felhívás 4. b) pontjában foglaltakat.

b) A támogatási feltételek teljesítését az Agrárintervenciós Központ a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal és a Baromfi Termék Tanács bevonásával ellenőrzi.

9. A támogatás folyósítása:

A támogatást a R. 1. számú melléklete alapján az AIK által kiadott igazolással, az igazolásban meghatározott mennyiségre (élő testtömeg kg) az igazolás kiállításának napjától folyamatosan igényelhető az illetékes adóhatóságtól, amelyhez csatolni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

27. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanításának költségtámogatása

Támogatható mennyiségek:

1. ártalmatlanított nyúlhulladék esetében 4000 tonna;

2. ártalmatlanított vadhulladék esetében 1000 tonna;

3. ártalmatlanított éticsiga-hulladék esetében 500 tonna.

A támogatás mértéke: 9 Ft/kg ártalmatlanított vágási hulladék, illetve feldolgozási melléktermék.

A támogatás szempontjából ártalmatlanításnak minősül a feldolgozó üzemben keletkező, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű mellékterméknek, hulladéknak a járvány és környezetvédelmi szempontból elfogadott feldolgozása, megsemmisítése is. Támogatásban csak a hazai eredetű állatok feldolgozásából származó hulladék részesíthető.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet alapján hulladékfeldolgozási, megsemmisítési működési engedéllyel rendelkező szervezettől származó, az ártalmatlanítás formáját is tartalmazó elszállítási igazolást. Abban az esetben, ha az igénylő önmaga is rendelkezik a rendelet szerinti működési engedéllyel, az igénylés alapja a belső elszámolási bizonylat;

b) a termékpályán működő, miniszter által elismert terméktanács tagsági igazolását;

c) a terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről;

d) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

28. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az étkezési ponty és busa értékesítés szezonális piac meghosszabbítása után a többletköltségek támogatása

1. A támogatás célja a szezonális jellegű élőhalkínálat meghosszabbítása (az első félévben) a belföldi halfogyasztás növelése érdekében. A folyamatos halellátást csak az ősszel lehalászott és betárolt halból lehet kielégíteni. A betárolás és onnan a piaci ellátás jelentős többletköltséget - szivattyús vízellátás, oxigéndúsítás stb. - okoz, valamint a tárolás időtartama alatt halhúscsökkenéssel (apadás) is számolni kell.

A többletköltségek mérséklése és a kárenyhítés érdekében támogatás vehető igénybe.

2. A támogatás igénylésére jogosultak azok a terméktanács tag természetes és jogi személyiségű, valamint jogi személyiség nélküli halgazdaságok, akik saját termelésből és vásárlásból 2000. december 31-ig betárolt élő étkezési pontyot (BTO 0500121010), valamint busát (BTO 0500121030 és 0500121040) - tárgyév március 1. és május 31. között - közvetlenül a fogyasztó felé értékesítésre, az erre jogosult piaci halkereskedőnek, halfeldolgozónak (saját tulajdonban lévő is) leszámláznak, illetve saját tulajdonú bolthálózatuk részére bizonylaton átadnak.

3. A betárolást a Halászati Terméktanács ellenőrzi, és nyilvántartja a folyamatos értékesítést, valamint a támogatható halmennyiség határáig adhat ki támogatásra jogosító igazolást.

4. Támogatás nem igényelhető:

- horgászcélú halértékesítés esetén,

- exportra történő értékesítés esetéri, valamint

- a támogatás időtartama alatt importból, más tógazdaságtól vagy közvetítő kereskedőtől vásárolt és a fogyasztónak ezután értékesített ponty vagy busa után.

5. A támogatható halmennyiség összesen 2400 tonna ponty és busa.

6. A támogatás mértéke:

a) tárgyév március hónapban értékesített hal után: 10 Ft/kg,

b) tárgyév április hónapban értékesített hal után: 20 Ft/kg,

c) tárgyév május hónapban értékesített hal után: 30 Ft/kg.

7. A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló okiratot, melyet a 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az értékesített halmennyiségről kiállított számla vagy átadási bizonylat másolatát,

c) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről,

d) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

29. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazásának támogatása

1. Támogatható termékkör: a Balatonból a tárgyévben lehalászott busa (BTO 050012 1030 és 050012 1040) feldolgozott és értékesített termékei.

2. A támogatás mértéke: a forgalmazott termékek után 200 Ft/kg, de e jogcímen kifizetett összes támogatás nem haladhatja meg az ötvenmillió Ft-ot.

3. A támogatás igénybevételére jogosult

a) a Balatonon halászatra jogosult jogi személyiségű társaság, amely az általános és e mellékletben előírt feltételeknek megfelel,

b) aki tagja a Halászati Terméktanácsnak.

4. A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

5. A támogatás igényléséhez mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságról szóló igazolást,

b) a forgalmazott busa termékek mennyiségét igazoló bizonylatot, c) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,

d) e Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazása után igénybe vett támogatás esetén ugyanazon termék után - a rendelet 28. számú mellékletében meghatározott támogatás nem igényelhető.

30. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A mangalica vágósertés értékesítésének támogatása

1. A támogatás igénybevételére jogosult az az alapanyag-termelő, aki/amely

a) természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a vágósertés hizlalás céljából legalább kilencven napig a tulajdonában van, illetve haszonbérlet esetén legalább kilencven. napig tartja és hizlalja, és ezt a tartás helye szerint illetékes települési falugazdász igazolja, illetve

b) integrátor, akit az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal külön jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartásba vett, és rendelkezik a földművelésügyi hivatal igazolásával arra vonatkozólag, hogy támogatást igényelhet. Az igazolás kiadásához mellékelni kell:

- a határozatot arról, hogy az illetékes földművelésügyi hivatal, az integrátort bejegyezte,

- integrátori szerződést, amely tartalmazza, hogy az e rendelet szerinti támogatás teljes összegét az általa integráltak részére továbbadja, a támogatás kézhezvételét követő 15. napon belül, illetve

c) kereskedő (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), aki az illetékes földművelésügyi hivatal igazolásával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az támogatást igényelheti. Az igazolás kiadásához mellékelni kell:

- írásbeli nyilatkozatot és cégkivonatot arról, hogy legalább egy éve folytat vágósertés értékesítési tevékenységet, - írásbeli nyilatkozatot arról, hogy vágósertés értékesítésből származóan alapanyag-termelő felé tartozása nincs, - alapanyag-termelővel kötött adásvételi szerződést, amely tartalmazza, hogy a minősítési bizonylat és számla alapján járó támogatás teljes összegét átadja az alapanyag-termelő részére, az illetékes adóhatóság által történt támogatás kifizetést követő legkésőbb 3. napon,

d) az a mezőgazdasági termékek raktározását, értékesítését, feldolgozását, a mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezet, amely az illetékes földművelésügyi hivatal igazolásával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy támogatást igényelhet. Az igazolás kiadásához be kell nyújtani:

- a szövetkezet elnökének nyilatkozatát arról, hogy a szövetkezet tagjai vágósertését értékesíti, és a vágósertést átadó tagok a 1. a) pontban előírt alapanyag-termelői feltételeknek eleget tesznek,

- nyilatkozatot arról, hogy e rendelet szerint felvett támogatást a szövetkezet a tagok részére teljes összegben kifizeti az illetékes adóhatóság által történt támogatás folyósítását követő legkésőbb 3. napon.

2. A támogatás igénybevételének feltételei: Az alapanyag-termelő köteles

a) rendelkezni a minisztérium mezőgazdasági főosztálya által kijelölt tenyésztő szervezet (a továbbiakban: tenyésztő szervezet) állategyedenkénti fajtára vonatkozó igazolásával, amely tartalmazza az egyed azonosítószámát is,

b) vágósertését nemzeti, EU vagy USDA minősítésű vágóhídon levágni/levágatni, és erről a vágóhíd számára igazolást ad ki,

d) igazolni a Vágóállat és Hús Terméktanács tagságát,

e) biztosítani a vágósertésének - legkésőbb az értékesítéssel egy időben történő - azonosítható jelöléssel való ellátását és azonosíthatóságát,

d) az 1. a) pont szerinti tevékenységéről a tartás helye szerint illetékes falugazdász igazolásával rendelkezzen,

e) a vágósertés vételára kiegyenlítésre kerüljön, illetve

f) az integrátor, kereskedő és szövetkezet rendelkezzen az illetékes földművelésügyi hivatal igazolásával,

g) a Vágóállat és Hús Terméktanács tag az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott alapba, a terméktanács által megállapított mértékű befizetésnek eleget tesz.

h) A támogatást igénylő terméktanács tag az igénylés benyújtását megelőző utolsó negyedévre vonatkozó befizetést igazoló csekket a támogatás igénylésekor bemutatja az illetékes adóhatóságnak.

j) Annak a terméktanács tagnak, aki a befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az e rendelet szerinti támogatás igénylése jogosulatlan igénybevételnek minősül.

3. A támogatást az alapanyag-termelő a székhelye szerint illetékes adóhatóságtól negyedévente igényelheti a következő iratok együttes csatolásával:

a) a feldolgozói kifizetést igazoló vagy a vételár pénzügyi teljesítését dokumentáló bizonylat másolatát (banki átutalás, készpénzfizetés, engedményezési szerződés, végelszámolás a termelővel, kompenzálás, váltóelszámolás stb.),

b) a terméktanácsi tagságot igazoló igazolást,

c) az illetékes falugazdász igazolását a vágósertés kilencvennapos tartásáról,

d) integrátor, kereskedő, illetve szövetkezet esetén az illetékes földművelésügyi hivatal igazolását,

e) a tenyésztő szervezetigazolását,

f) a nemzeti, EU vagy USDA minősítéssel rendelkező vágóhíd igazolását a vágásról.

4. a) Az 1. b)-d) pontokban megjelölt alapanyag-termelő, a számlák és a támogatás kifizetését igazoló adóhatósági bizonylat alapján a támogatás kézhezvételétől számított ötödik napon belül részletes elszámolást köteles benyújtani az illetékes földművelésügyi hivatalnak a támogatás teljes összege termelőnek történt kifizetéséről.

b) A földművelésügyi hivatal minden negyedévet követő tizenötödik napon összesítést készít, amely tartalmazza az 1. pont b)-d) alpontjaiban megjelölt alapanyag-termelő nevét, adószámát, a felvett támogatás összegét, a támogatás alapanyag-termelőknek való továbbadását. A kimutatást megküldi az AIK részére minden negyedévet követő tizenötödik napon, amely ellenőrzi annak helyességét. Amennyiben a földművelésügyi hivatal igazolásával rendelkező integrátor, kereskedő vagy szövetkezet az elszámolást nem nyújtja be, a hivatal ellenőrzést kezdeményez ellene, melyről értesíti az AIK-ot.

31. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása

A támogatás mértéke

1. Az EUROP minősítéssel átvett, legfeljebb 3,5 millió db vágósertésre az elvégzett vizsgálatok után kiadott számlán I szereplő költségekből legfeljebb 100 Ft, élőállatdarabonként. A támogatható mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia I kell.

2. A vágóhídon átvett, levágott legfeljebb 85 ezer db vágómarhára az elvégzett vizsgálatok után kiadott számlán szereplő költségekből legfeljebb 350 Ft, élőállatdarabonként. A támogatható mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia kell.

3. Vágóbaromfi és baromfihús:

a) A levágott és az MSZ 6918/1997. vágóbaromfi szabvány alapján a vágóüzemi, ún. szalagon történő minősítés során I., illetve II. minőségi osztályba sorolt és a táblázatában felsorolt, legfeljebb 417 ezer tonna vágóbaromfi élőtömege után 2 Ft/kg támogatás vehető igénybe. A támogatható mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia kell.

HTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerint
012410 1220– – – – Növendék csirke vágásra (vágócsirke)
012410 1200– – – Házi tyúk 186–2000 g tömegű
012410 1300– – – – Házi tyúk 2000 g-nál nagyobb tömegű
012410 1330– – – – Vágó házi tyúk (kiselejtezett tojótyúk és kakas)
012410 2212– – – – Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban
012410 2220– – – Növendék liba, 3 hónapos és idősebb
012410 2222– – – Fiatal liba (9 héttől 9 hónapig), vágásra
012410 2223– – – Hízott liba
012410 3210– – – Növendék pulyka, 3 hónaposnál fiatalabb
012410 3220– – – Növendék pulyka, 3 hónapos és idősebb
012410 4212– – – Pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos, intenzív tartásban
012410 4222– – – – Hízott kacsa, töméssel hizlalt.

b) A továbbfeldolgozó üzem által az előállításra kerülő termékbe való bedolgozás céljából megvásárolt, az a) pont szerinti táblázatban szereplő vágóbaromfiból előállított, legfeljebb 10 ezer tonna baromfihús után 1 Ft/kg támogatás vehető igénybe. A támogatható mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia kell.

4. A vágónyúl és a nyúlhús esetében az elvégzett vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott költség, de legfeljebb 2000 Ft élőtömegtonnánként, legfeljebb 13 ezer tonna élőtömeg után. A támogatható mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia kell.

5. A felvásárolt, kizárólag hazai eredetű, vagy az átszállítási bizonylattal igazolt saját termelésű, és a terméktanács által is igazolt vadhúsmennyiség után az elvégzett állat-egészségügyi és húsvizsgálatok költségtérítésének mértéke vadfajonként a következő:

a) apróvad (fácán, vadliba, vadkacsa és mezei nyúl) esetében 40 Ft/kg,

b) nagyvad (szarvas, dám, őz, muflon) esetében 40 Ft/kg,

c) vaddisznó esetében 90 Ft/kg.

A támogatható vadhús mennyisége legfeljebb 6500 tonna lehet.[39]

6. Az éti csiga húsvizsgálata után kiadott számlán szereplő költség, de legfeljebb 1000 Ft/tonna. A támogatható, legfeljebb 400 tonna csigahús mennyiséget a terméktanácsnak igazolnia kell.

A támogatási igénylőlaphoz csatolni kell:

- a termékpályán működő, miniszter által elismert terméktanács tagsági és egyéb előírt igazolást,

- a nemzeti listás vagy nemzetközi (EU, USDA) élelmiszer-higiéniai minősítés igazolását,

- a hatósági vizsgálati díj(ak) kifizetését igazoló számlát,

- a minőségirányításra és a minőségbiztosításra vonatkozó ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/93. számú előírásában foglaltaknak megfelelő HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak való megfelelőség dokumentálását szolgáló tanúsítványt, igazolást vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződés másolatát,

- az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

32. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A vágóbaromfi, a növendék liba és növendék kacsa nevelő és az étkezési tojástermelő baromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

A támogatást az a vágóbaromfit, a növendék libát és növendék kacsát nevelő és az étkezési tojást termelő veheti , igénybe, aki/amely tagja a Baromfi Termék Tanácsnak (a továbbiakban: BTT).

Támogatás célja: Az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a megfelelő állat-egészségügyi prevenció költségeinek részletes visszatérítése.

A baromfinevelésben a prevenciós jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó mentesítések állat-egészségügyi díjainak költségigényei baromfifajonként eltérőek lehetnek. Ezeknek számlával vagy a kifizetési III okirattal történő igazolása szükséges. Az állat-egészségügyi díjak támogatására állatfajonként legfeljebb az A)-B) pont táblázatában, illetve a C) pontban meghatározott Ft/élőtömeg kg, illetve Ft/darab támogatás kerülhet kifizetésre.

A) Vágóbaromfi nevelő telepeken

A. táblázat

BTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerintFt/élőtömeg kg
012410 1220– – – – Növendék csirke vágásra vágócsirke1,90
012410 2212– – – – Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban4,20
012410 2220– – – Növendék liba, 3 hónapos és idősebb4,20
012410 2222– – – Fiatal liba 9 héttől 9 hóna ig vágásra4,20
012410 2223– – – Hízott liba, töméssel hizlalt5,80
012410 3210– – – Növendék pulyka, 3 hónaposnál fiatalabb3,00
012410 3220– – –Növendék pulyka, 3 hónapos és idősebb3,00
012410 4212– – – Pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos, intenzív tartásban1,20
012410 4222– – – Hízott kacsa, töméssel hizlalt3,80

A program betartását a kezelő állatorvos nyilatkozatával és a hatósági állatorvos ellenjegyzésével is igazoltatni kell. Az A) pontban megnevezett fiatal, illetve hízott liba, valamint a hízott kacsa támogatás igénybevétele esetén nem , vehető igénybe a B) pontban rögzített támogatás.

B) A növendék liba és növendék kacsa baromfi-egészségügyi költségeinek támogatása

1. A BTO 012410 2223 töméssel hizlalt hízott liba, illetve a BTO 012410 4222 termékszámú töméssel hizlalt hízott kacsa előállítása céljából előnevelt és hizlalást (tömést) végző termelőnek eladott, az alábbi táblázatban szereplő vágóbaromfi egyedek után, állat-egészségügyi és prevenciós költségek részbeni ellentételezésére támogatás vehető igénybe.

2. A támogatás az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi , igazgatási szolgáltatási díjak, illetve az állat-egészségügyi prevenció költségei után vehető igénybe, legfeljebb a B táblázatban meghatározott Ft/db mérték szerint.

3. A támogatást az 1. pontban meghatározott célra előnevelést végző, baromfihúst előállító természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság veheti igénybe, aki/amely a BTT-nek, illetve a támogatással érintett terméket BTT tag, baromfit továbbnevelő, hizlaló részére értékesíti.

A B) pontban megnevezett támogatás igénybevétele esetén nem vehető igénybe azA) pontban rögzített támogatás. Támogatás célja:

Az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a megfelelő állat-egészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése. A baromfinevelésben a prevenciós jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó-mentesítések állat-egészségügyi díjainak költségigényei baromfifajonként eltérőek lehetnek. Az állat-egészségügyi díjaknak a részleges, legfeljebb a B táblázatban meghatározott mértékek szerinti kifizetésére kerülhet sor.

Támogatás mértéke:

- a BTO 012410 2223 töméssel hizlalt hízott liba, illetve

- a BTO 012410 4222 termékszámú töméssel hizlalt hízott kacsa előállításához előnevelt vágóbaromfi után az előnevelést végző termelő a következő táblázatban felsorolt támogatást veheti igénybe:

B. táblázat

BTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerintFt/db
012410 2210– – – – Növendék liba, 3 hónaposnál fiatalabb41
012410 2220– – – – Növendék liba, 3 hónapos és idősebb41
012410 4210– – – – Növendék kacsa, 3 hónaposnál fiatalabb25
012410 4220– – – – Növendék kacsa, 3 hónapos és idősebb25

A támogatás címzettje a támogatást akkor veheti igénybe, ha

- BTT tag, baromfivágóhíd részére értékesíti az előnevelt növendék libát és kacsát, amely azonnal a hizlalást végzőhöz kerül kihelyezésre,

- a kezelő állatorvos továbbtartásra kihelyezésről szóló igazolással látja el, amelyet a hatósági állatorvos ellenjegyzésével ellátott.

Csak olyan baromfivágóhíd felé történő értékesítés fogadható el, amely rendelkezik az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai hatóság érvényes májüzemi engedélyével.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve

b) gyógyszerköltségről kiállított számlát,

c) e kezelő állatorvos - hatósági állatorvos ellenjegyzésével ellátott - nyilatkozatát az előnevelt baromfi továbbtartási (tömés) célú kihelyezéséről,

d) a májüzemmel rendelkező baromfivágóhíd igazolását arról, hogy az adott hízott libá és hízott kacsa állomány után a támogatást az előnevelési fázisban vette igénybe.

C) Étkezési tyúktojás termelő telepeken

A támogatás célja: az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló, külön rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a tojójérce-nevelés során alkalmazott baromfi állat-egészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése.

Támogatás mértéke: a beólazáskor (a növendék átminősítése után) a beállított, a BTT és a hatósági állatorvos által igazolt maximum ötmillió tojó darabszám után, 25 Ft/db tojójérce (BTO 01,2410 1212) támogatás, - az áfát nem tartalmazó költségek térítésére - vehető igénybe.

Közös szabályok:

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számlát,

b) a kezelő állatorvos - hatósági állatorvos ellenjegyzésével ellátott - nyilatkozatát,

c) a BTT igazolását a terméktanácsi tagságról,

d) a BTT igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

33. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Méhcsaládok állat-egészségügyi kezeléséhez engedélyezett gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint a hatósági állat-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

1. A támogatást a méhcsaládok (BTO 012510 5100) kezelésének állat-egészségügyi költségei után lehet igényelni.

2. A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely tulajdonában az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, 2000: június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsalád volt, és a Méhészeti Terméktanács tagja.

3. A támogatás mértéke az állat-egészségügyi kezelések költsége lehet, de legfeljebb 500 Ft igazolt méhcsaládonként. A támogatható mennyiség legfeljebb 600 ezer méhcsalád.

4. A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló iratot, melyet a 1091 Budapest, Üllői út 45. szám alatti Méhészeti Terméktanács ad ki;

b) a területileg illetékes hatósági állatorvos igazolását a felmérés időpontjában megállapított méhcsaládok számáról (az igazoláson szerepelni kell a hatósági állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának);

c) a házi méhek gyógykezelésének engedélyezett gyógyszerek és gyógyhatású készítmények vásárlásáról, valamint állat-egészségügyi kezelésekről kapott számlák, amelyen más számlaérték nem szerepelhet. A gyógyszer és készítményekről kapott számlákat láttamoztatni kell - jól láthatóan (lehet a számla hátoldalán is) - a hatósági állatorvossal, aki székhelye feltüntetése mellett aláírásával és bélyegzőjével hitelesített igazolást ír a következők szerint:

"Igazolom, hogy a leszámlázott gyógyszereket állatorvosi rendelvényre és a nem vényköteles engedélyezett gyógyhatású készítményeket a háziméhek gyógykezelése céljából vásárolták."

d) a Méhészeti Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás ősszegéről.

5. A tárgyévben a támogatás méhcsaládonként egy alkalommal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

34. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A halgazdaságok és intenzív halnevelő telepek halállományának vírusmentesítési és az állat-egészségügyi vizsgálati költségeinek támogatása

A) A halgazdaságok és intenzív halnevelő telepek halállománya vírusmentesítési vizsgálata költségeinek támogatása

A támogatást, a halgazdaságok élőhalállományának vírusmentesítési vizsgálata címén, a halgazdaság üzemeltetője igényelheti.

A költségtérítés a költségek összege lehet, de az nem lehet több 80 000 Ft-nál vizsgálatonként. Az összes vizsgálat után legfeljebb 6,4 millió Ft támogatás fizethető ki.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló iratot, melyet a 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az állat-egészségügyi hatóság számláinak másolatát az elvégzett vizsgálatokról,

c) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

B) A hal értékesítése alkalmával elvégzett állat-egészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása

1. A támogatást a halgazdaságokban, intenzív halnevelő telepeken, víztározókban és a négy nagytavon (Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Tisza-tó) lehalászott élő édesvízi áruhal és tenyészhal (kivéve a díszhalakat) értékesítésre történő szállítása alkalmával - szállító járműre történő berakodáskor - igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után igényelheti a szolgáltatást kifizető megrendelő.

2. Az állat-egészségügyi vizsgálatok díjtételei alapján leszámlázott, berakodást ellenőrző költség után fizethető ki költségtérítés. A költségtérítés mértéke legfeljebb 120 Ft lehet minden megkezdett nettó egyszáz kilogramm berakodott hal után. A támogatható hal mennyisége legfeljebb 8 ezer tonna lehet.

3. A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló okiratot, melyet a 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az állat-egészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlák másolatát,

c) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

35. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A vadászható apró-, illetve nagyvad állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

1. A zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése, valamint a megfelelő állat-egészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítésére támogatás vehető igénybe.

2. A támogatást azok a gazdálkodók igényelhetik, melyek tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak, valamint az egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve a megfelelő állat-egészségügyi prevenció költségeit kifizették, és erről számlával rendelkeznek.

3. A támogatás mértéke a számlával igazolt állat-egészségügyi költség hetven százaléka; de állatfajonként legfeljebb a táblázatban meghatározott szint figyelembevételével megállapított összeg.

BTO termékszámMegnevezés (tartási mód)Ft/egyed/év
012510 3110Tenyésztett szarvas (vadaskerti)1150
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi bika és tehén)1300
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi borjú)600
012510 3110Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi ünő)
012510 3120Tenyésztett dámvad (vadaskerti)1150
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi bika és tehén)1300
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi borjú)600
012510 3120Tenyésztett dámvad (dámfarmi ünő)900
012510 3150Tenyésztett vaddisznó (disznóskerti)2000
012510 3220Fácán törzsállomány1,50
012510 3240Vadkacsa törzsállomány3,40
012510 3290Egyéb haszonapróvad tenyészállat3,50
012510 3310Fácán növendék (16 hetes korig)2,50
012510 3330Vadkacsa növendék (16 hetes korig)4,60
012510 3390Más haszonapróvad növendék (16 hetes korig)4,90

A program betartását a kezelő állatorvos nyilatkozatával és a hatósági állatorvos ellenjegyzésével is igazoltatni kell.

4. A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a következő iratok együttes bemutatása esetén:

a) a terméktanácsi tagságról szóló, a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolása;

b) az állat-egészségügyi hatóság által kiállított igazolást az előírt feltételek teljesítéséről.

36. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Friss, fogyasztásra szánt hazai termelésű gyümölcs és zöldség kötelező minőségvizsgálati díjak költségtérítése

A támogatást a Magyar Élelmiszerkönyv következőkben felsorolt friss, fogyasztásra szánt hazai termelésű gyümölcs- és zöldségfélék kötelező előírásainak megfelelőségére vonatkozó minőségvizsgálati díjak költségtérítése címén lehet igényelni:

Magyar Élelmiszerkönyv előírás jeleMagyar Élelmiszerkönyv előírás címe
1-4-920/89/3Alma és körte minősége
1-4-963/98/2Articsóka
1-4-1591/87/2Bimbóskel minősége
1-4-1292/81/3Cukkini minősége
1-4-2789/1999Csemegeszőlő
1-4-899/87/1Cseresznye és meggy minősége
1-4-1455/1999Étkezési paprika
1-4-79/88/1Fejes saláta, fodros endíviasaláta, széleslevelű endíviasaláta minősége
1-4-1591/87/1Fejes káposzta és kelkáposzta minősége
1-4-2288/97Fokhagyma minősége
1-4-1093/97/2Görögdinnye
1-4-2213/83/2Hajtatott (witloof) cikória minősége
1-4-1591/87/3Halványító zeller minősége
1-4-1108/91Kajszi minősége
1-4-963/98/1Karfiol
1-4-2335/1999Őszibarack és nektarin
1-4-778/83Paradicsom minősége
1-4-1591/87/4Paraj minősége
1-4-1292/81/1Póréhagyma minősége
1-4-1093/97/1Sárgadinnye
1-4-730/1999Sárgarépa
1-4-2377/1999Spárga
1-4-899/87/2Szamóca minősége
1-4-1168/1999Szilva
1-4-1292/81/2Tojásgyümölcs (padlizsán) minősége
1-4-1677/88Uborka minősége
1-4-2213/83/1Vöröshagyma minősége
1-4-58/62/1/4Zöldbab minősége
1-4-2561/1999Zöldborsó

37. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatott gyógy-, illetve fűszernövényfajok

BTO számMegnevezés
011191 1000Édesgyökér
011191 3000Rovarporvirág
0111914000Menta
011191 5000Hárs
011191 6000Vasfű
0111917000Szurokfű
011191 8000Zsálya
011191 9000Egyéb illatszer- és gyógyszergyártásban használt növény
011340 2010Koriandermag
011340 2020Konyhakömény
011340 2070Gyömbér
011340 2080Majoránna
011340 2090Ánizsmag
011340 2130Sáfrány
011340 2190Édeskömény
011340 2220Tárkony
011340 2290Egyéb máshová nem sorolt fűszernövények

38. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A természetes méz higiéniai idegen anyagot, valamint a minőséget meghatározó laboratóriumi vizsgálatok költségeinek támogatása

A támogatást a természetes méz higiéniai és minőségét meghatározó laboratóriumi vizsgálatok költségei után lehet igénybe venni.

A támogatás igénylésére jogosult az a természetes mézet előállító (BTO 012521 0000) vagy forgalmazó természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a vizsgálatokat megrendeli és a költségeit kifizeti.

A támogatás mértéke:

A) A természetes méz minőségvizsgálata után:

A laboratóriumi vizsgálati költség összege fizethető ki költségtérítés címén, de legfeljebb 2000 Ft vizsgálatonként. A támogatható mennyiség legfeljebb 10 ezer vizsgálat.

B) A természetes méz idegenanyag-tartalmának vizsgálata után:

A laboratóriumi vizsgálati költség összege, fizethető ki költségtérítés címén, de legfeljebb 9000 Ft vizsgálatonként. A támogatható mennyiség legfeljebb 2 ezer vizsgálat.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot igazoló iratot, melyet a 1091 Budapest, Üllői út 45. szám alatti székhelyű Méhészeti Terméktanács ad ki,

b) a minőség- és idegenanyag-tartalom vizsgálatok költségeiről kiállított számla másolatát, valamint igazolást a számla kifizetéséről,

c) a Méhészeti Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről, d) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

39. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A minőségi ipariparadicsom-termelés támogatása

A támogatás kedvezményezettje a paradicsomtermelő.

1. A támogatás mértéke:

a) hűtőipari feldolgozásnál, kizárólag kézi szedésű paradicsomra: 12 Ft/kg,

b) konzervipari feldolgozásnál: 8 Ft/kg.

A támogatásban részesíthető ipari paradicsom mennyisége legfeljebb

a) hűtőipari feldolgozásnál: 9500 tonna,

b) konzervipari feldolgozásnál: 140 000 tonna.

2. A támogatás feltételei:

Azon paradicsomtermelő, illetve integrátor - aki a termelővel kötött szerződésben vállalja, hogy a támogatást annak kézhezvételét követő 15 napon belül továbbítja a termelőnek - (a továbbiakban: pályázó) veheti igénybe a támogatást, aki/amely:

a) a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács tagja, és terméktanácsi tagságából eredő kötelezettségeinek a terméktanács által igazolhatóan eleget tett,

b) tárgyév május 15-éig érvényes termeltetési szerződést köt a Nyilv. r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően az ipari paradicsom feldolgozóval vagy integrátorral (amely megfelel a 20-22. számú mellékletekben foglaltaknak). Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelőnként szerződött mennyiséget, területet. Csatolni kell továbbá a termelő nyilatkozatát arról, hogy ugyanarra a földterületre és termékre más integrátorral nincs szerződése.[40]

3. A termeltetési szerződés alapján a pályázó tárgyév május 30-áig nyújthat be pályázatot a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanácshoz (1118 Budapest, Villányi út 35-43.). A borítékra rá kéll írni "Pályázat minőségi ipariparadicsom-termelés támogatására". A pályázatban külön feltüntetendő a hűtőipari és/vagy a konzervipari célra szerződött mennyiség. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó - integrátor esetén x paradicsomtermelő - adatait is (név, cím, irányítószám, telefon- és faxszám, adószám, adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, pénzforgalmi bankszámlaszám). A pályázathoz mellékelni kell a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A beérkezett pályázatokat a terméktanács köteles szakmailag záradékolni és az AIK részére továbbítani. Az AIK gondoskodik a pályázatoknak a Bíráló Bizottság elé történő terjesztéséről.

4. Az AIK gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, összehívásáról, melynek tagjai a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács, a Magyarországi Konzervgyártók Szövetsége, a Magyar Hűtőipari Szövetség, az AIK, a minisztérium, a Pénzügyminisztérium képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb július 15-éig ígérvényt állít ki.

5. Integrátor pályázó a támogatható mennyiségről köteles a vele szerződéses kapcsolatban álló paradicsomtermelőket tárgyév július 30-áig értesíteni.

6. A pályázó köteles a feldolgozó termesztéstechnológiai követelményeit, és az alábbiakban meghatározott minőségre vonatkozó előírásokat betartani, valamint a feldolgozó felé igazolni, hogy a helyrevetéshez és a palántázáshoz ellenőrzött (fémzárolt) vetőmagot használt fel.

7. A pályázó a betakarítást követő harminc napon belül, de legkésőbb tárgyév október 31-éig a paradicsomfelvásárlás feldolgozó által igazolt mennyiségéről és értékéről köteles összesített kimutatást készíteni az 1. a) és b) pont szerinti megosztásban és azt az ígérvény másolatával együtt az AIK (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.), valamint az ARH (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) részére megküldeni. A támogatható mennyiség az AIK által kiadott ígérvényen feltüntetett mennyiséget nem haladhatja meg.

8. A támogatás összegéről az AIK tárgyév november 15-éig igazolást ad ki a pályázó részére. A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető. Az integrátor a támogatást köteles a támogatás összegének kézhezvételét követő 15 napon belül továbbadni a termelőnek. Ellenkező esetben a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

Az ipari paradicsom minőségi előírása

Általános minőségi előírások

Az átvételre kerülő paradicsom friss, fogyasztásra érett, teljesen bepirosodott, kifejlett, fajtára jellemző alakú, ízű termék. Egészséges, frissen szedett, fajtaazonos, ép, száraz felületű. Kocsány nélküli, idegen anyagtól, idegen íztől és illattól mentes. Nem lehet sárgafoltos, zöldfoltos, barnafoltos, feketefoltos sem a héján, sem a húsában. Nem lehet romló-hibás, rothadt, penészesedő, üreges, puffadt, elpuhult, napégett, jégvert, fagyott. Mindenféle növénybetegségtől, növényvédő szertől, állati kártevőktől vagy azok kártételeitől mentes. A beszállított nyersanyagnak minden tekintetben ki kell elégítenie a vonatkozó élelmiszer-egészségügyi előírásokat (növényvédőszer-maradvány, toxikus fémek stb.).

Kiegészítő minőségi előírások

Hűtőipari feldolgozáshoz:

Minimum 30 mm-es - a cherry paradicsom átmérője ettől kisebb is lehet - átmérőjű, kézzel szedett termés legyen. A mérlegelési jegyre átvételkor rá kell vezetni a speciális minőség megjelölést.[41]

Amennyiben az általános minőségi előírások valamelyike nem teljesül, az átvételre felajánlott tétel három minőségi osztályban, százalékos megosztással az alábbi módszer szerint kerül átvételre:

A teljesen éretlen vagy romló-hibás darabokat tartalmazó rekeszek nem kerülnek átvételre. Véletlenszerű mintavétellel átlagmintát vesznek a szállítmány legkülönbözőbb helyeiről. Ezt az átlagmintát válogatják szét a következő paraméterek szerint:

Kívül zöldfoltos, héján barnafoltos, romló-hibás, rothadt, feketefoltos a héján, feketefoltos a magház körül, sárgafoltos, parás héjú, sérült, repedt, szétnyomódott, elpuhult, fonnyadt, méret alatti, egyéb foltos.

Az így mért százalékos hibamennyiségeket hibánként átlagolják és elvégzik a minőségi osztályba történő besorolást az alábbiak szerint:

- III. osztályú hányad: a mért zöldfoltos, belül zöld, rothadt, romló-hibás, belül feketefoltos, teljesen elfonnyadt, szétnyomódott paradicsom mennyisége. Ez a rész érték nélkül, a nettó tömegből levonva kerül átvételre. Amennyiben a III. osztályú hányad 25%-nál több, ezen belül 5%-ot meghaladó a romló-hibás, rothadt, belül fekete paradicsom, a tétel nem kerül átvételre!

- II. osztályú hányad: A mért egyéb hibák és az egyes hibákra megadott tűréshatárok feletti hibák együttes értéke adja, azzal a kikötéssel, hogy az egész beszállított tételnek legalább 65%-a I. osztályú legyen. Elfogadott tűréshatárok: sárgafoltos max. 15%; parás max. 10%; elpuhult max. 10%; méret alatti max. 10%,

- I. osztályú hányad: úgy kapjuk meg, hogy a fentiek szerinti mért és meghatározott III. osztályú és II. osztályú rész összegét a 100%-ból kivonjuk.

Tartósítóipari feldolgozáshoz:

Az átvételre kerülő paradicsom az általános minőségi követelményeken túl a termés egzakt módon történő mintavételezése és az átlagminta refrakció értékének mérési eredményei alapján az alábbi módon kerül osztályozásra:

- I. osztályú paradicsomnak minősül, melynek refrakció értéke minimum 5,0,

- II. osztályú paradicsomnak minősül, melynek refrakció értéke minimum 4,2.

40. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A minőségi étkezési burgonya termelésének támogatása

A támogatás kedvezményezettje az étkezési burgonya-termelő.

1. A támogatás mértéke:

a) A támogatásban részesíthető étkezési burgonya termőterület legfeljebb 6000 hektár.

b) A támogatás mértéke: 28 000 Ft/ha.

2. A támogatás feltételei:

Pályázatot nyújthat be az a termelő, valamint integrátor - aki a termelővel kötött szerződésben vállalja, hogy a támogatást annak kézhezvételét követő 15 napon belül továbbítja a termelőnek - (továbbiakban: pályázó), aki/amely:

a) a Burgonya Terméktanács igazolt tagja és terméktanácsi tagságából eredő kötelezettségeinek a terméktanács által igazolhatóan eleget tett,

b) a burgonyatermesztést öt hektárnál nagyobb, öntözhető területen végzi, a vízhasználatra érvényes, saját névre szóló üzemelési vízjogi engedéllyel rendelkezik, vagy a vízfelhasználást a szolgáltató által kiállított számlával igazolja és az őszi betakarítású burgonyatermesztéshez ellenőrzött, fémzárolt vetőburgonyát használ fel;

c) rendelkezik a téli tároláshoz és áruvá készítéshez tárolótérrel és eszközzel;

d) hitelesített számlamásolattal igazolja a vetőburgonya vásárlását, feltüntetve a fémzárolási számot. Saját szaporítóanyag-előállítás esetén rendelkezik szemlejegyzőkönyvvel és fémzárolási bizonyítvánnyal.

3. Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelőnként szerződött mennyiséget, területet, továbbá a termelő nyilatkozatát, hogy más integrátorral nincs szerződése.

4. A pályázónak a pályázatot tárgyév április 30-áig kell eljuttatni a Burgonya Terméktanácshoz (1054 Budapest, Akadémia u. 1.). A borítékra rá kell írni "Pályázat minőségi étkezésiburgonya-termesztésre". A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó - integrátor esetén az étkezésiburgonya-termelő - adatait: név, cím, irányítószám telefon- és faxszám, adószám, adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, pénzforgalmi bankszámlaszám, vetésterület hektárban és a fajta megnevezése, valamint mellékelnie kell a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A terméktanács a benyújtott pályázatokat köteles szakmailag záradékolni és az AIK részére továbbítani. Az AIK gondoskodik a pályázatoknak a Bíráló Bizottság elé történő terjesztéséről.

5. Az AIK gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, összehívásáról, amelynek tagjai a terméktanács, az OMMI, az AIK, a minisztérium, a Pénzügyminisztérium képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb tárgyév május 31-éig ígérvényt állít ki.

6. Integrátor pályázó a támogatható mennyiségről köteles a vele szerződéses kapcsolatban álló burgonyatermelőket tárgyév június 15-éig értesíteni.

7. A támogatás iránti kérelmet a minisztérium döntése alapján, az AIK-tól kapott ígérvény másolatával, a betakarított vetésterület nagyságát, a termés fajtánkénti mennyiségét, a betárolt burgonya mennyiségét tartalmazó kimutatással együtt, az igényelt támogatási összeg feltüntetésével, egy bérmentesített válaszboríték csatolásával az AIK-hoz (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.) kell benyújtani tárgyév október 31-éig. A támogatható burgonyaterület az AIK által kiadott ígérvényen feltüntetett területet nem haladhatja meg.

8. A támogatás igényléséhez az AIK tárgyév november 20-áig igazolást ad ki a pályázónak, amellyel a támogatás igényelhető az illetékes adóhatóságtól. Az integrátor a támogatást köteles a támogatás összegének kézhezvételét követő 15 napon belül továbbadni a termelőnek. Ellenkező esetben a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

41. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A minőségi fűszerpaprika-termelés támogatása

A támogatás kedvezményezettje a fűszerpaprika-termelő. 1. A támogatás mértéke: 7 Ft/kg.

Támogatott mennyiség legfeljebb 40 000 tonna.

2. A támogatás feltételei:

Azon fűszerpaprika-termelő, illetve integrátor - aki a termelővel kötött szerződésben vállalja, hogy a támogatást annak kézhezvételét követő 15 napon belül továbbítja a termelőnek - (a továbbiakban: pályázó) veheti igénybe a támogatást, aki/amely:

a) tagja az Országos Fűszerpaprika Terméktanácsnak és terméktanácsi tagságából eredő kötelezettségeinek a terméktanács által igazolhatóan eleget tett,

b) az általa feldolgozásra szánt nyers I. osztályú fűszerpaprikára érvényes termeltetési szerződést köt a Nyilv. r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően a fűszerpaprika-feldolgozóval vagy szárítóüzemmel közvetlenül vagy integrátoron keresztül (amely megfelel a 20-22. számú mellékletekben foglaltaknak). Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelőnként szerződött mennyiséget, területet. Csatolni kell továbbá a termelő nyilatkozatát arról, hogy ugyanarra a földterületre és termékre más integrátorral nincs szerződése.[42]

c) A termeltetési szerződés elengedhetetlen feltétele a minőségi követelmények meghatározása (MSZ 6344-82). 3. A pályázó a termeltetési szerződés alapján legkésőbb tárgyév május, 31-éig pályázatot nyújthat be az Országos Fűszerpaprika Terméktanácshoz (6300 Kalocsa, Alkotmány utca 49.). A borítékra rá kell írni "Pályázat minőségi fűszerpaprika-termelés támogatására". A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó - integrátor esetén a fűszerpaprika-termelő - adatait (név, cím, irányítószám, telefon- és faxszám, adószám, adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, pénzforgalmi bankszámlaszám). A pályázathoz mellékelni kell a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A terméktanács a benyújtott pályázatokat köteles szakmailag záradékolni és az AIK részére továbbítani. Az AIK gondoskodik a pályázatoknak a Bíráló Bizottság elé történő terjesztéséről.

4. Az AIK gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, összehívásáról, amelynek tagjai a Terméktanács, a Zöldség-Gyümölcs és Fűszernövény Szárítók Szövetsége, az AIK, a minisztérium, a Pénzügyminisztérium képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb tárgyév június 30-áig ígérvényt állít ki.

5. Integrátor pályázó a támogatható mennyiségről köteles a vele szerződéses kapcsolatban álló fűszerpaprika-termelőket július 15-éig értesíteni.

6. A pályázó köteles a feldolgozó termesztéstechnológiai előírásait betartani a helyrevetéshez, illetve a kiültetett palántához az ellenőrzött (fémzárolt) vetőmag-felhasználást a Terméktanács felé igazolni.[43]

7. A pályázó a betakarítást követően, de legkésőbb tárgyév november 5-éig a fűszerpaprika-felvásárlás feldolgozó által igazolt mennyiségéről és értékéről köteles összesített kimutatást készíteni, és azt az ígérvény másolatával együtt az AIK (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.), valamint az ARH (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) részére megküldeni. A támogatható mennyiség az AIK által kiadott ígérvényen feltüntetett mennyiséget nem haladhatja meg.

8. A támogatás igényléséről az AIK november 20-áig igazolást ad ki a pályázó részére, mellyel a támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető. Az integrátor a támogatást köteles a támogatás összegének kézhezvételét követő 15 napon belül továbbadni a termelőnek. Ellenkező esetben a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

42. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

"A"

A minőségi vöröshagyma-termelés támogatása

A támogatás közvetlen kedvezményezettje a vöröshagyma-termelő.

1. A támogatás mértéke: 7 Ft/kg.

Támogatott mennyiség legfeljebb 40 000 tonna.

2. A támogatás feltételei:

Azon vöröshagyma-termelő, illetve integrátor - aki a termelővel kötött szerződésben vállalja, hogy a támogatást annak kézhezvételét követő 15 napon belül továbbítja a termelőnek - (a továbbiakban: pályázó) veheti igénybe a támogatást, aki/amely:

a) a Hagyma Terméktanács tagja és terméktanácsi tagságából eredő kötelezettségeinek a terméktanács által igazolhatóan eleget tett,

b) legkésőbb tárgyév április 15-éig érvényes termeltetési szerződést köt a Nyilv: r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelő vöröshagyma-feldolgozóval vagy integrátorral (amely megfelel a 20-22. számú mellékletekben foglaltaknak). Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelők szerint szerződött mennyiséget, területet, továbbá a termelő nyilatkozatát, hogy más integrátorral nincs szerződése.

3. A pályázó a termeltetési szerződés alapján pályázatot nyújthat be tárgyév április 30-áig a Hagyma Terméktanácshoz (6900 Makó, Návai L. tér 5-7). A borítékra rá kell írni "Pályázat minőségi vöröshagyma-termelés támogatására". A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó - integrátor esetén a vöröshagyma-termelő - adatait is (név, cím, irányítószám, telefon- és faxszám, adószám, adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, pénzforgalmi bankszámlaszám). A pályázathoz mellékelni kell a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A terméktanács a benyújtott pályázatokat köteles szakmailag záradékolni és a AIK részére továbbítani. Az AIK gondoskodik a pályázatoknak a Bíráló Bizottság elé történő terjesztéséről.

4. Az AIK gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, összehívásáról, amelynek tagjai a Terméktanács, a Zöldség-Gyümölcs és Fűszernövény Szárítók Szövetsége, a Magyar Hűtőipari Szövetség, a Magyarországi Konzervgyártók Szövetsége, az AIK, a minisztérium, a PM képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb tárgyév május 30-áig ígérvényt állít ki.

5. Integrátor pályázó a támogatható mennyiségről köteles a vele szerződéses kapcsolatban álló vöröshagyma-termelőket június 15-éig értesíteni.

6. A pályázó köteles a feldolgozó termesztéstechnológiai követelményeit, és az alábbiakban meghatározott minőségre vonatkozó előírásokat betartani, valamint a helyrevetéshez az ellenőrzött (fémzárolt) vetőmag-felhasználást a feldolgozó felé igazolni.

7. A pályázó a betakarítást követően, de legkésőbb tárgyév október 31-éig a vöröshagyma-felvásárlás feldolgozó által igazolt mennyiségéről köteles összesített kimutatást készíteni és azt az ígérvény másolatával együtt az AIK (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.), valamint az ARH (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) részére megküldeni. A támogatható mennyiség az AIK által kiadott ígérvényen feltüntetett mennyiséget nem haladhatja meg.

8. A támogatás igényléséről az AIK november 15-éig igazolást ad ki a pályázó részére, mellyel a támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető. Az integrátor a támogatást köteles a támogatás összegének kézhezvételét követő 15 napon belül továbbadni a termelőnek. Ellenkező esetben a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

A minőségi követelmények az alábbiak:

Vöröshagyma minőségi előírása szárítóipari feldolgozási célra:

A legkisebb átmérő 35 mm, az átadásra kerülő vöröshagyma szárazanyag-tartalma a fajtaleírásban leírtakkal legyen lehetőleg megegyező. A szárazanyag-tartalmat az átvevő a betakarításkor, valamint az átadáskor folyamatosan ellenőrzi. A megvételre kerülő vöröshagyma nem tartalmazhat idegen, szerves és szervetlen anyagot (földet, gyomot, levél-, gyökér- és szármaradványt) és egyéb fajtát, a 35 mm alatti, valamint 35 mm feletti, de sérült (darabolt, taposott) beteg, rejtett és romló-hibás, bördős (magszáras) egyedeket, amelyek a minősítés során egyéb engedményként levonásra kerülnek. A rejtett és vagy romló-hiba megállapítása darabolással történik.

A felek megállapodnak abban, hogy azon tételek átvételét - amelyek nem megfelelően tisztán tartott tábláról, valamint mikrobiológiailag fertőzött területről származnak, és amelyekben az egyéb engedmény a 25%-ot, a romló-hibás egyedek mennyisége az 5%-ot meghaladja - az átvevő megtagadhatja.

Vöröshagyma minőségi előírása tartósítóipari feldolgozási célra:

A méret 40 mm átmérő felett. A vöröshagyma legyen fajtaazonos. A felülete és belső szövetállománya állati kártevőktől és azok kártételeitől, növénybetegségektől, élettani kártól, fagyástól, befülledéstől, a felhasználhatóság csökkentő fejlődési hibától mentes legyen.

A vöröshagyma héjazata legyen ép. A repedt, hiányos borítólevelű, valamint kopasz hagyma aránya ne haladja meg a 10%-ot.

A vöröshagymán ne legyen nyílt sérülés. A pontsérüléses és kissé sérült hagymák ne haladják meg az 5%-ot. A vöröshagyma nyaki része legyen beszáradt és utánnövés nélküli, gyökere legyen száraz. A vöröshagyma legyen száraz felületű és csírásodástól mentes. A vöröshagyma legyen jellemző szagú és ízű, minden idegen anyagtól mentes.

A szárazanyag-tartalom a fajtaleírásban leírtakkal legyen közel megegyező.

"B"

A cukorrépa minőséghez kötött támogatása

A cukorrépa (BTO 011151 1000) termesztés technológiai, technikai feltételének, a termesztés minőségének javítása érdekében a cukorgyárakkal cukorrépa termeltetési és értékesítési szerződést kötött termelők és azok az integrátorok, akik vállalják, hogy a kapott támogatást kézhezvételt követő 15 napon belül visszajuttatják a termelőknek, az éves cukorrépa-termesztéshez támogatást vehetnek igénybe.

1. A támogatás feltételei:

Azon termelő, aki megfelel az R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, valamint az integrátor (a továbbiakban: pályázó), veheti igénybe a támogatást, aki/amely:

a) tagja a Cukor Terméktanácsnak, és a tagságból származó kötelezettségeinek a terméktanács által igazoltan eleget tett. A terméktanács igazolását csatolni kell a pályázathoz;

b) részére a cukorgyár és a cukorrépa-termesztők térségi szövetsége együttesen igazolja a termelőterület nagyságát, valamint azt, hogy a pályázó a tárgyévben e területen elérte a 6,6 tonna/hektár cukorhozamot.

2. A pályázó legkésőbb tárgyév december 10-éig nyújthat be pályázatot az AIK részére, amelyeket az AIK bírál el.

3. A borítékra rá kell írni: "Pályázati cukorrépa minöséghez kötött támogatására". A pályazatnak tartalmaznia kell a 1. pontban foglaltakon túl a pályázó nevét, címét, levelezési címét, a felelős vezető nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, valamint a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot.

4. Integrátor igénylő esetében csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is. Az integrátor igénylő az általa felvett támogatás integráltakkal történő elszámolásáról köteles elkülönített nyilvántartást vezetni.

5. A támogatás mértéke attól függ, hogy hány termelő tudta az előírásokat teljesíteni. A támogatás mértékét a pályázatok benyújtási határideje után utólag úgy kell meghatározni, hogy a támogatás összesített értéke nem lépheti túl a háromszázhatvanmillió Ft-ot, illetve a 25 000 Ft/hektár mértéket. Akik az előírt vagy annál magasabb cukorhozamot értek el, egységesen azonos támogatást kaphatnak. Abban az esetben, ha az előírt feltételeknek megfelelő pályázatok összesített támogatási igénye meghaladja a háromszázhatvanmillió Ft-ot, a támogatási összeget minden pályázónál arányos visszaosztással kell csökkenteni.

6. Az AIK tárgyév december 20-áig küldi meg az értesítéseket, illetve a támogatási igazolásokat a pályázóknak. A támogatást az AIK által kiállított igazolás csatolásával az illetékes adóhatóságtól lehet igényelni.

"C"

A csemegekukorica minőségi termelésének támogatása

A támogatás kedvezményezettje a csemegekukorica-termelő.

1. A támogatás mértéke: 5 Ft/kg.

Támogatott mennyiség legfeljebb 300 000 tonna.

2. A támogatás feltételei:

Azon csemegekukorica-termelő, illetve integrátor-aki a termelővel kötött szerződésben vállalja, hogy a támogatást annak kézhezvételét követő 15 napon belül továbbítja a termelőnek - (a továbbiakban: pályázó) veheti igénybe a támogatást, aki/amely:

a) a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács tagja és terméktanácsi tagságából eredő kötelezettségeinek a terméktanács által igazolhatóan eleget tett,

b) legkésőbb tárgyév május 15-éig érvényes termeltetési szerződést köt a Nyilv. r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően a feldolgozóval vagy integrátorral (amely megfelel a 20-22. számú mellékletekben foglaltaknak). Az integrátor a termelővel kötött szerződés másolatát és annak aláírással hitelesített összesítőjét a termeltetési szerződés mellékletéhez köteles csatolni, feltüntetve a termelők szerint szerződött mennyiséget, területet. Csatolni kell továbbá a termelő nyilatkozatát arról, hogy ugyanarra a földterületre és termékre más integrátorral nincs szerződése.[44]

3. A termeltetési szerződés alapján a pályázó tárgyév május 30-áig nyújthat be pályázatot a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanácshoz (1118 Budapest, Villányi út 35-43.). A borítékra rá kell írni "Pályázat minőségi csemegekukorica-termelés támogatására". A pályázatban külön feltüntetendő a hűtőipari és/vagy a konzervipari célra szerződött mennyiség. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó - integrátor esetén a csemegekukorica-termelő - adatait is (név, cím, irányítószám, telefon- és faxszám, adószám, adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, pénzforgalmi bankszámlaszám). A pályázathoz mellékelni kell a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett, tértivevényes válaszborítékot. A terméktanács a benyújtott pályázatokat köteles szakmailag záradékolni és az AIK részére továbbítani. Az AIK gondoskodik a pályázatoknak a Bíráló Bizottság elé történő terjesztéséről.

4. Az Agrárintervenciós Központ gondoskodik a Bíráló Bizottság megalakításáról, összehívásáról, melynek tagjai a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács, a Magyarországi Konzervgyártók Szövetsége, a Magyar Hűtőipari Szövetség, az AIK, a minisztérium, a Pénzügyminisztérium képviselői. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt az igénybe vehető támogatásról, illetve túligénylés esetén az arányos visszaosztásról. A pályázatok eredményéről az AIK legkésőbb tárgyév június 30-áig ígérvényt állít ki.

5. Integrátor pályázó a támogatható mennyiségről köteles a vele szerződéses kapcsolatban álló csemegekukorica-termelőket július 10-éig értesíteni.

6. A pályázó köteles a feldolgozó termesztéstechnológiai követelményeit és az alábbiakban meghatározott minőségre vonatkozó előírásokat betartani, valamint a feldolgozó felé igazolni, hogy a helyrevetéshez az ellenőrzött (fémzárolt) vetőmagot használt fel.

7. A pályázó a betakarítást követő harminc napon belül, de legkésőbb tárgyév október 15-éig a csemegekukorica-felvásárlás feldolgozó által igazolt mennyiségéről köteles összesített kimutatást készíteni és az ígérvény másolatával együtt az AIK (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.), valamint az ARH (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.) részére megküldeni, melyben közli az igényelt támogatás összegét. A támogatható mennyiség az AIK által kiadott ígérvényen feltüntetett mennyiséget nem haladhatja meg.

8. A támogatás igényléséről az AIK tárgyév november 15-éig igazolást ad ki a pályázó részére, mellyel az illetékes adóhatóságtól igényelhető a támogatás. Az integrátor a támogatást köteles a támogatás összegének kézhezvételét követő 15 napon belül továbbadni a termelőnek. Ellenkező esetben a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

A minőségi követelmények az alábbiak:

Csemegekukorica minőségi előírása feldolgozási célra

Általános minőségi követelmények:

A csöves kukorica legyen tiszta, zárt levélzetű. A csövek legyenek épek, egészségesek, növényi betegségektől, állati kártevőktől, illetve azok kártételétől mentesek, legyenek frissek, a külső levelek zöldesek, puha állagúak. A csövek legyenek fajtájukra jellemző alakúak, a magvak fajtára jellemző színűek, idegen íztől, szagtól mentesek. A tétel ne tartalmazzon idegen anyagot.

Részletes minőségi követelmények:

Épség: A szemek a csövet körben egyenletesen borítsák, ne legyen a cső szemhiányos, rosszul kötött, fonnyadt, a szemek épek, sérülésmentesek legyenek.

Érettség: a cső nem lehet éretlen, a szemek legyenek zsengék, tejesek, könnyen vághatók. Ráncos, öreg szemeket nem tartalmazhat.

Nedvességtartalom: minimum 67%, maximum 73%; 'super sweet' fajta esetén a nedvességtartalom minimum 65%, maximum 78% lehet.[45]

Nagyság: kifejlett szemekkel borított rész a csövön legalább 12 cm hosszúságú legyen.

Az átvétel megtagadható, ha

1. a tétel befülledt,

2. idegen növényi anyagot tartalmaz,

3. üszkös penészes,

4. a cső barna és fekete, fuzáriumos szemeket tartalmaz,

5. savanyú, idegen ízű és szagú,

6. férges csöveket tartalmaz,

7. A pályázó a betakarítást követő harminc napon belül, de legkésőbb tárgyév október 30-áig a csemegekukorica-felvásárlás feldolgozó által igazolt mennyiségéről köteles összesített kimutatást készíteni, és az ígérvény másolatával együtt az AIK (1055 Budapest, Alkotmány u. 29.), valamint az ARH (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.) részére megküldeni, melyben közli az igényelt támogatás összegét. A támogatható mennyiség az AIK által kiadott ígérvényen feltüntetett mennyiséget nem haladhatja meg.[46]

8. jégveréses csöveket tartalmaz.

A beérkező kukorica vizsgálata:

A beérkezett szállítmányból, szállítmányonként 10 kg átlagmintát kell venni, és azon a következő vizsgálatokat kell elvégezni:

1. Mérni kell:

a) az összes csuhé, torzsa, hegyvég együttes tömegét (a 30% fölé eső rész kerül levonásra),

b) szár, levél,

c) idegen anyag tömegét.

2. 12 cm-nél rövidebb kötésű csövek mennyiségét (a mérés alapja a csőnek az a része, amely szakaszon a szemek körkörösen teljesen kifejlődtek).

3. Sérült, jégvert, fonnyadt, éretlen, túlérett, gépi törött, egyenetlen kötésű és egyéb (férges, üszkös, fuzáriumos). A mérés során kapott értékeket a vett minta %-ában kell kifejezni.

Az 1. b)-c) és a 2-3. pont alatti mennyiségek teljes egészében levonásra kerülnek.

A nyersanyag átvétele megtagadható, ha a szemek nedvességtartalma 67%-nál kevesebb. A nyersanyag beszállítására csak tiszta rakfelületű szállítójármű vehető igénybe.

Az átvételre kerülő tétel meg kell feleljen a mindenkor érvényben lévő élelmezésügyi követelményeknek.

A mérlegelési jegyre is rá kell vezetni átvételkor a speciális minőséget.[47]

43. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A vadhús minőségi termelésének támogatása

1. Támogatásban azok a vadfeldolgozók részesülhetnek, melyek:

a) nemzetközi élelmiszer-higiéniai minősítéssel rendelkeznek, apró- és nagyvad felvásárlását, valamint feldolgozását végzik;

b) megfelelnek az ISO 9002 és/vagy a HACCP előírásainak;

c) igazolt tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.);

d) rendelkeznek a terméktanács, valamint a hatósági állatorvos igazolásával arra vonatkozóan, hogy a támogatásra jogosult termék(ek) minősége megfelel az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény és az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak;

e) a terméktanács által kiadott, "A lőtt vad kezelése", valamint "A nagyvad és a szárnyas apróvad minőségi feldolgozásának előírásai" című szabályzataiban foglalt előírásokat maradéktalanul betartják.

2. A támogatásban részesíthető vadfajok: gímszarvas, dámvad, őz, vaddisznó, muflon, vadkacsa, fácán, vadliba és mezei nyúl.

3. A támogatásban részesíthető termékmennyiség: összesen, legfeljebb 2000 tonna nettó tömegű feldolgozott és fogyasztói kiszerelésben értékesített, számlával igazolt, saját termelésű, kizárólag hazai eredetű vadhús, valamint a legalább 60 százalék vadhúst tartalmazó készítmények.

4. A támogatás mértéke:

a) nagyvad fajok esetében: 90 Ft/kg,

b) apróvad fajok esetében: 70 Ft/kg.

5. A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető az alábbi iratok együttes csatolásával:

a) a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolása

- a terméktanácsi tagságról,

- a támogatásban részesíthető termékek mennyiségéről, valamint arról, hogy

- "A lőtt vad kezelése", valamint "A nagyvad és a szárnyas apróvad minőségi feldolgozásának előírásai" című szabályzatokban foglalt előírásokat az igénylő maradéktalanul betartotta;

b) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok;

c) a nemzetközileg elfogadott higiéniai minősítés igazolását;

d) nyilatkozat arról, hogy az igénylő tevékenysége megfelel az ISO 9002 és/vagy a HACCP előírásainak;

e) saját termelésű vadhús, valamint a legalább 60 százalék vadhúst tartalmazó készítményekről szóló számla másolata.

6. A terméktanács az általa kiadott igazolásokról negyedévente összesítő kimutatást készít, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig küld meg az illetékes adóhatóság, valamint az Agrárrendtartási Hivatal részére. Az összesítő kimutatás feldolgozónként és vadfajonként tartalmazza a-feldolgozott és értékesített termékmennyiségeket.

44. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az agrárberuházásokhoz pályázat útján igényelhető támogatások legnagyobb mértéke

Sor-
szám
Támogatási célAlaptámogatás %Kiegészítő támogatások %Kamattámo-gatás***
%
I. Értéknövelő
felújítás vagy
átalakítás
II. NKP
1. Egyes mező-, erdő-, vadgazdálkodási és halászati beruházások támogatása*
a)Mezőgazdasági építési létesítmények305540
b)Erdőgazdálkodási létesítmények3040
c)Vadgazdálkodási létesítmények3040
d)Halászati létesítmények3040
2. Zöldség- és gyümölcságazat fejlesztésének támogatása *
a)Zöldség- és gyümölcságazat fejlesztése305540
b)Logisztikai központokat ellátó zöldség- és gyümölcs-
ágazati létesítmények
405540
3. Ültetvénytelepítések és felújítások**
a)Árutermelő ültetvények telepítése****50540
b)Szőlőültetvények felújítása2540
c)Üzemi törzsültetvények telepítése6040
4. Élelmiszer feldolgozási létesítmények30540

Megjegyzés:

* További specifikációját lásd a 47. számú mellékletben.

** Részletezését a pályázati felhívás tartalmazza.

*** Kamattamogatás a jegybanki alapkamat %-ában értendő.

**** Az integrált környezetkímélő növényvédelmi technológia alkalmazása esetén.

NKP = Nemzeti Környezetvédelmi Programban való részvétel.

45. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A pályázatok elbírálásának, a gépvásárlási, lízingelési, felújítási támogatások igénylésének és a támogatások felhasználásának rendje

Az e mellékletben foglaltak a III. fejezet A) 1. és B) pontjaiban meghatározott támogatások körére vonatkoznak.

A) Pályázatos támogatások

1. A pályázatot a tervezett beruházás telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz 2001. május 15-ig lehet benyújtani.

2. A pályázatot a földművelésügyi hivatal az A) 1.1., 1.2 és 1.4. pontok esetében véleményével ellátva, a befogadást követő harminc napon belül - amely időtartam a hiánypótlás idejét is magába foglalja - megküldi a minisztériumnak. Az A) 1.3. pont esetében a földművelésügyi hivatal a pályázatokat saját hatáskörű bírálatra készíti elő. A befogadott pályázatokat az A) 1.1., 1.2 és 1.4. pontok esetében a minisztérium, az A) 1.3. pont esetében pedig a földművelésügyi hivatal vezetője - mint döntéshozó - (a továbbiakban: döntéshozó) bírálja el, a benyújtási határnaptól számított hatvan napon belül.

3. A pályázattal kapcsolatosan - a véleményezésre jogosultak javaslatai alapján - született döntésről a pályázó írásos értesítést kap.

4. Amennyiben a nyertes pályázóval támogatási szerződés megkötésére kerül sor, a támogatási szerződéstervezetet annak kézhezvételétől számított harminc napon belül írhatja alá a pályázó. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő, a döntéshozó köteles a szerződéskötéstől elállni.

5. A pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházásokhoz támogatás nem adható.

6. A beruházás megkezdése időpontjának az építési beruházás esetén a kivitelezői szerződés megkötésének dátumát, saját kivitelezés esetén az építési napló megnyitását kell tekinteni. Ültetvénytelepítés, szőlőfelújítás esetén a telepítési napló megnyitása tekintendő a beruházás megkezdésének.

Az építési beruházásokhoz szükséges anyag, beépítésre kerülő berendezés (beleértve a technológiai gépek, eszközök), műszaki tervdokumentáció, szakvélemény-beszerzés, illetve ültetvénytelepítések esetén a talaj-előkészítés, a tápanyagfeltöltés, a szaporítóanyag-vásárlás, nem tekintendő a beruházás megkezdésének. A felsorolt beszerzésekről és beruházás-előkészítő dokumentumokról szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje építési beruházásoknál: a tárgyévet megelőző év október 1., ültetvénytelepítéseknél július 1.

7. A támogatás igénybevételének a jogosságát, valamint az A) 1.1.,1.2 és 1.4. pontok esetében a miniszter által felkért szakértőkből és egyéb érintett szervek képviselőjéből álló Beruházási Szakbizottság javaslata alapján a minisztérium, az A) 1.3. pont esetében az Agrárfejlesztési Bizottság javaslata alapján a földművelésügyi hivatal vezetője állapítja meg.[48]

8. Az építési jellegű és az ültetvénytelepítési beruházások támogatására megyei, illetve minisztériumi döntési hatáskörbe tartozó támogatási keretek kerülnek kialakításra. A pályázatot a támogatási keret összegéig, a pályázatokban rögzített támogatási igények értékelésével kell elbírálni.

9. A rendeletben, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak meg nem felelő pályázatokat, továbbá a beruházások támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat el kell utasítani.

10. Amennyiben az igénylő a pályázati felhívásban előírt követelményeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, ennek a bontási jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, a földművelésügyi hivatal tizenöt (15) napos határidő megadásával egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót. A nagymértékben hiányos vagy a hiánypótlást követően is hiányos pályázatot a földművelésügyi hivatal vezetője köteles elutasítani, az elutasításról szóló értesítéshez a bontási jegyzőkönyv másolatát csatolni kell.

11. Az elfogadott pályázattal kapcsolatban hozott támogatásról szóló döntés alapján a döntéshozó támogatási okiratot ad ki, vagy támogatási szerződést köt a pályázóval. A megkésett szerződéskötés nem mentesíti a pályázót a pályázatban vállalt kötelezettségek időben történő teljesítésének felelőssége alól.

12. A támogatás nem vehető igénybe, ha a kivitelezést a támogatási okirat keltezésétől, illetve a támogatási szerződés megkötésétől számított három hónapon belül a támogatott - neki felróható okból - nem kezdi meg.

13. A kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot, ennek a korlátnak a teljes futamidő alatt teljesülnie kell. A kamattámogatás a támogatási, illetve a hitelszerződés szerinti ütemben - az első három hónapra eső kamat kivételével (amely a hitelintézet terhelése alapján igényelhető) a ténylegesen kifizetett kamatösszeg figyelembevételével - és azon a hitelintézeten keresztül vehető igénybe, amellyel a döntéshozó vagy a Magyar Államkincstár a támogatás folyósítására olyan szerződést kötött, amelyben a hitelintézet a kamattámogatás lehívásakor az első három hónapra eső kamat kivételével a beruházóra kiterhelt kamat teljesítését követően kezdeményezi a kamattámogatás lehívását.

14. A beruházásnak a támogatási okiratban, illetve támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmát, a beruházás kezdésének, illetve a befejezésének határidejét, forrásösszetételét, évek közötti ütemezését - indokolt esetben a támogatásban részesített kérelmére - a döntéshozó módosíthatja.

15. A támogatást - pályázat alapján - az a pályázó igényelheti, aki (amely) vállalja, hogy - az ültetvénytelepítési beruházások kivételével - a támogatási okirat keltétől, illetve a támogatási szerződés megkötésétől számított huszonnégy hónapon belül a beruházást befejezi, üzembe helyezi, és meghatározott ideig rendeltetésének megfelelően üzemelteti.

16. A beruházó a beruházás üzembehelyezését követő hatvan napon belül a beruházásiól készített beszámolót - ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - köteles egy-egy példányban a döntéshozóhoz és a Magyar Államkincstárhoz benyújtani.

17. A területfejlesztésről szóló külön jogszabályok szerint kedvezményezett, gazdaságilag elmaradott térségekben megvalósuló egyes agrárgazdasági beruházások jóváhagyását követően a megyei területfejlesztési célelőirányzatból, a Munkaerő-piaci Alap megyékhez decentralizált foglalkoztatási alap részéből vagy egyéb forrásokból biztosított további támogatásnak az igénybevétele esetén lehetőség van a támogatási okiratban, illetve támogatási szerződésben szereplő forrásösszetétel utólagos módosítására.

18. A pályázatban való részvétel feltétele az A) 1.1., 1.2. és 1.3. pont esetén, hogy a pályázó a Nyilv. r.-ben előírt feltételeknek megfeleljen.

B) Kérelemmel igényelhető támogatások

1. A III. fejezet B) pontjában rögzített támogatások esetében az igénylőnek a vásárlást, lízingelést, felújítást megelőzően az 51., illetve 53. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet kell benyújtani a telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz.

2. A földművelésügyi hivatal a kérelemben foglaltakat öt munkanapon belül köteles felülvizsgálni és aláírásával hitelesíteni (ellenjegyezni).

3. A hitelesített kérelem támogatás igényléséhez csak az érvényességi idején belül használható fel, az legkésőbb 2001. november 30-án hatályát veszti.

4. A vásárlást, illetve a lízingszerződés megkötését a beruházó az ellenjegyzett támogatási kérelem birtokában - a 3. pontra is tekintettel - az ellenjegyzés dátumától számított legfeljebb hatvan (60) napon belül bonyolíthatja le. A technológiai gépek és berendezések vásárlása és lízingelése esetén, ha a megrendelés gyártóművi és nem teljesíthető hatvan napon belül, a 60 napos lebonyolítási idő a beruházó kérelmére újabb hatvan (60) nappal meghosszabbítható abban az esetben, ha a vételár kifizetése és a támogatás igénylése legkésőbb 2001. november 30-ig megtörténhet.[49]

5. A megvásárolt gépről kiállított számlát/részszámlát és a már ellenjegyzett kérelmet az adóhatóságnál történő támogatásigénylést megelőzően a beruházó köteles az ellenjegyzést végrehajtó földművelésügyi hivatalnak bemutatni, az igényelt támogatás regisztrációja, illetve a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása céljából.

6. A földművelésügyi hivatal a támogatási összeg számszerűsítését és a támogatás-regisztrációt 5 munkanapon belül köteles elvégezni, és az erről szóló igazolást a beruházónak kiadni.

7. A beruházó a földművelésügyi hivatal igazolásával ellátott támogatási kérelem; a gép névre szóló, igazoltan kifizetett számlája, valamint a 234. §-ban és a 239. § (1) bekezdésében felsorolt okmányok birtokában az adóhatóságtól igényelheti a támogatást.

8. Lízingkonstrukció igénybevétele esetén a lízingbe vevő a mindkét fél által aláírt lízingszerződést és az ellenjegyzett támogatási kérelmet köteles az ellenjegyzést végrehajtó földművelésügyi hivatalhoz visszajuttatni támogatás-regisztráció céljából. A hivatal a támogatási összeg számszerűsítését és a támogatás-regisztrációt öt munkanapon belül köteles elvégezni, és az erről szóló igazolást a lízingbe vevőnek kiadni.

9. A lízingbe vevő a lízingszerződés, az igazolással ellátott támogatási kérelem, valamint a gép vételáráról a lízingbe adó nevére kiállított számla birtokában igényelheti a támogatást az adóhatóságtól.

10. A lízingbe vevő a lízingszerződés és a kamat megfizetéséről szóló kamatterhelési bizonylat birtokában igényelheti a kamattámogatást az adóhatóságtól.

11. A mezőgazdasági gépet felújítani szándékozó vállalkozók az ellenjegyzett támogatási kérelem birtokában, a rendelet 52. számú mellékletében kijelölt szakműhelyekkel végeztethetik el a gépek felújítását.

12. A felújítás tényét a szakműhely az FVM Műszaki Intézetével ellenőrizteti és igazoltatja.

13. A vállalkozó az ellenjegyzett támogatási kérelem, a névre szóló, igazoltan kifizetett számla, a felújítás tényéről szóló igazolás birtokában igényli a támogatást az illetékes adóhatóságtól.

14. AB) pont esetében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő megfeleljen a Nyilv. r. előírásainak (kivéve: méhészet). A B) 1. és 2. pontok esetében az erdőgazdálkodási tevékenységet folytató igénylőnek bejegyzett erdőgazdálkodónak kell lenni. A B) 3. pont esetén az igénybevétel további feltétele, hogy a pályázó előző évi összes árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel érje el az ötven százalékot. A kezdő vállalkozások, illetve azon mezőgazdasági termelők esetében, akik az őket ért ár- és belvízkárok miatt szerepelnek az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalnak a kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában, a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt a tárgyévi várható árbevétel alapján is lehet számítani. Ebben az esetben a tárgyévi várható árbevételről az igénylőnek nyilatkoznia kell.

46. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A jogosulatlanul igénybe vett agrárberuházási támogatásokkal kapcsolatos szankciók, illetve az ellenőrzés rendje

1. A támogatási feltételek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül. Részleges teljesítés esetén a meg nem valósított létesítményhez tartozó támogatási hányad minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

2. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül továbbá

a) a beruházásnak az elfogadott céltól eltérő rendeltetésű megvalósítása;

b) ha nem valósul meg a teljes beruházás vagy megvalósulását követően nem helyezik üzembe, továbbá ültetvénytelepítés esetén, ha a támogatott az évenként szükséges ápolási munkálatokat nem végzi el;

c) ha megvalósulása, üzembe helyezése után, engedély nélkül, öt éven belül mezőgazdasági erő- és munkagépek, továbbá a technológiai berendezések esetében az amortizációs időn belül engedély nélkül elidegenítik, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszik (apportálják), vagy nem eredeti funkciója szerint működtetik;

d) ha a beruházó a támogatással megvalósuló beruházás esetében a beruházás ellenőrzését, illetve megvalósulás után az 5 éves üzemeltetési kötelezettség fennálltáig az üzemelés ellenőrzését akadályozza, vagy azt lehetetlenné teszi.

3. Indokolt esetben, kérelemre a támogatást engedélyező hozzájárulhat a támogatott beruházásnak a 2. c) pontban előírt öt éven, illetve az amortizációs időn belüli értékesítéséhez, nem pénzbeli hozzájáruláskénti beviteléhez (apportálásához), ha az új tulajdonos, bérlő - feltéve, ha az egyébként jogosult lenne ilyen kedvezmény igénybevételére vállalja a korábbi tevékenység folytatását, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítését. Bérbeadás esetén az állammal szembeni kötelezettségek teljesítése változatlanul a támogatottat terheli.

4. A támogatást igénybe vevő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a beruházás üzembe helyezésétől számított öt éven belüli jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy a támogatási kérelem elbírálásánál figyelembe vett, a támogatással létesített tárgyi eszközzel megvalósított tevékenységét öt éven belül megszünteti, a támogatás arányos részét - a támogatási kérelmet elbíráló határozata alapján - a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a természetes személy (egyéni vállalkozó vagy őstermelő vagy annak örököse a fentiekben meghatározott tevékenységét öt éven belül megszünteti.

5. A támogatási okiratban, illetve támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - a megyei földművelésügyi hivatal, az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, illetőleg külön megállapodás esetén más szakértő szervek szükség szerinti bevonásával - látja el. A megyei földművelésügyi hivatal a saját hatáskörben végzett ellenőrzéséről készített, másodfokú intézkedést igénylő jelentést azonnal megküldi a minisztériumnak.

6. Az ültetvények telepítésének, felújításának megvalósítását a beruházás megkezdésének évében és a termőre fordulásig legalább egy alkalommal, valamint a termőre fordulás évében az OMMI ellenőrzi, arról jegyzőkönyvet készít, és azt megküldi a területileg illetékes földművelésügyi hivatalnak.

7. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a támogatás igénybevételét engedélyező, illetve a III. fejezet B) pontban foglalt támogatások esetében kérelem ellenjegyzője megkeresésére az adóhatóság rendeli el.[50]

8. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni.

47. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A támogatható mezőgazdasági, zöldség-gyümölcs, erdő-, vadgazdálkodási, halászati építési beruházások

1. Egyes mező-, erdő-, vadgazdálkodási és halászati beruházások támogatása

a) Mezőgazdaság körében

- épületek, építmények (szarvasmarha*, juh, kecske, méh, házinyúl, sertés**, baromfi és lótartási építmények, létesítmények, ezek épületgépészeti, technológiai berendezéseivel együtt, továbbá a kiszolgáló szociális és infrastrukturális létesítmények, beleértve állattartó telepek esetében az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állategészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő létesítményeket is);

- magtárak, raktárak, szemes- és szálastakarmány tároló létesítmények, silók, takarmánykeverők, terményszárítók, gépészeti és beépített anyagmozgatás gépi berendezéseivel együtt;

- a saját termelésű tehén-, juh-, kecsketej, valamint méz feldolgozására szolgáló építmények és ezek kiszolgáló létesítményei;

- a saját termesztésű szőlő feldolgozására, erjesztésére, érlelésére, a bor palackozására-tárolására szolgáló építmények (beleértve a pincét és a tároló tartályt is), valamint ezek gépészeti, technológiai berendezései, kiszolgáló infrastrukturális létesítményei.

- egy-egy - a minisztérium megbízásából az általa jóváhagyott munkatervek alapján létesülő (beleértve a szükséges képzést, demonstrációt, informatikai stb. célú kiadásokat) - szarvasmarha és sertés mintafarm és oktatóközpont projektek megvalósításához. E bekezdés szempontjából a 45. számú melléklet A) 1. pontjában meghatározott határidőt nem kell alkalmazni. A projektek céljára fordítható összegek együttesen nem haladhatják meg a kilencvennégymillió forintot.[51]

b) Erdőgazdálkodás körében az erdészeti feltáró és kiszállító utak; kapcsolódó műtárgyaik, mint hidak, átereszek, támasztófalak, valamint erdei rakodók és kapcsolódó létesítményeik.

c) Vadgazdálkodás körében a vadászati hatóság által engedélyezett zárttéri vadtartás esetén a vadaskert közvetlen termelési célú létesítményei, az apróvadtenyésztést vagy kibocsátást szolgáló épületek, építmények, valamint a széna- és abraktárolók.

Vadgazdálkodási szolgáltatást végzők nem támogathatók.

d) Halászat körében a halastavak (beleértve a telelőt, halágyat, haltáró medencét, lehalászó helyet), keltetők esetében azok értéknövelő felújítása, takarmánytárolók, geotermikus energia felhasználásával üzemelő intenzív haltermelő rendszer. A halastavak átalakítására nem igényelhető támogatás.

Halászati szolgáltatást végzők nem támogathatók.

2. Zöldség- és gyümölcságazat fejlesztése körében:

- hűtőházak, növényházak (üveg-, fólia-, gombatermesztő-ház), faiskola-, szőlőiskola-épület, zöldség-, gyümölcs-, burgonyatárolók, gombapincék, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, ezek gépészeti és technológiai berendezései, valamint kiszolgáló infrastrukturális létesítményei;

- növényházak esetében előnyben kell részesíteni a geotermikus energiahordozók hasznosítását célzó létesítményeket;

- zöldség- és gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos építési, technológiai fejlesztések beruházásai.

Megjegyzés:

Az 1. és 2. pontok alatti beruházások esetében a telepen kívüli infrastrukturális létesítmények megvalósításához támogatás nem igényelhető. Az építési beruházások esetén - beleértve az értéknövelő felújításokat - is csak az új technológiai gépek és berendezések beszerzése és beépítése támogatható, ezekre a III. fejezet B.1. és 2. pontja alapján támogatást a pályázó nem igényelhet.

* Egy - a minisztérium megbízásából épülő - szarvasmarha mintafarm és oktatóközpont megvalósításához, az ezen rendeletben a beruházási pályázatokra meghatározott követelmények szerinti dokumentációk benyújtásával + 10% kiegészítő támogatás igényelhető.

** A hígtrágyás technológiával üzemelő telepek almos és egyéb víztakarékos tartástechnológiára való átalakítása esetén, valamint egy a minisztérium megbízásából - az e rendeletben a beruházási pályázatokra meghatározott követelmények szerinti dokumentációk benyújtásával - épülő sertés mintafarm és oktatóközpont megvalósításához + 10% kiegészítő támogatás igényelhető.

48. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az ültetvénytelepítések és felújítások támogatásának feltételei

1. Érvényes telepítési engedély, melyet a jegyző, illetve a hegybíró ad ki a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. Üzemi törzsültetvények esetében az OMMI engedélye is szükséges.

2. Talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvélemény.

3. Gyökérnemes szőlő telepítése esetén a talaj immunitását igazoló növény-egészségügyi hatósági (alkalmassági) szakvélemény. _

4. Igazolt származású, tünetileg vírusmentes szaporítóanyag használata, amely lehet

a) engedélyes árutermelő iskolában előállított, OMMI által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,

b) import szaporítóanyag esetében honosító minősítéssel ellátott ültetési anyag,

c) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra előállított ültetési anyag.

5. Nyilatkozat arról, hogy az új ültetvényen megtermelt termék feldolgozása, tárolása hosszú távon biztosított (saját kapacitás, szövetkezeti kapacitás, hosszú távú szerződés stb.).

6. Nyilatkozat az ellenőrzés tűréséről az ültetvény termőre fordulásáig, illetve kötelezettségvállalás, hogy a beruházást a szakmai követelményeknek megfelelően végzik.

7. Egyéb igazolások, nyilatkozatok (saját forrás, köztartozás-mentesség, hitelképesség, vízjogi létesítési engedély, talajtani szakvélemény stb.).

8. Gyümölcstelepítés esetében: a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolása, melyet a Gyümölcs Termőhelyi Kataszter kezelésével megbízott Érdi Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató, Fejlesztő Kht., illetve az általa megbízott Fertődi GYKF Kht. vagy Üjfehértói GYKSZ Kht. ad ki.

9. Bogyós gyümölcsök esetében legalább 1500 m2, egyéb esetekben legalább 3000 m2 ültetvény telepítése.

10. Szőlőtelepítés esetében legalább 500 m2 ültetvény telepítése.

- Borszőlő telepítéséhez támogatás csak borvidéki, bortermőhelyi területekre (meghatározott települések határának a szőlő termőhelyi kataszterben I-II/1. osztályú - az alföldi szőlőtermő táj borvidéki, bortermőhelyi településein I-II/1-II/2. osztályú-minősítéssel regisztrált területeire) adható, az adott termőhelyen telepítésre engedélyezett fajta ültetési anyagának használata esetén is.

- Étkezési szőlő telepítéséhez az ország bármely településének a szőlő termőhelyi kataszterben I-II/1. osztályú, illetve az Alföldön II/2. osztályú minősítéssel regisztrált területére is adható támogatás a szaporításra engedélyezett fajták használata esetén.

- Bor- és étkezési szőlőfajták üzemi törzsültetvényeire a termőhelyi követelmények a borszőlőre meghatározott feltételekkel azonos alanyfajták minden szőlőtermő tájon telepíthetők. A telepíthető fajták körét az OMMI határozza meg, illetve engedélyezi. Követelmény azonban, hogy a telepítéshez felhasznált szaporítóanyag legalább központi törzsszőlőből származzon.

- Bor- és étkezési fajták törzsültetvényeinek telepítése esetén nyilatkozat arról, hogy az ültetvények szaporítóanyag-termesztés céljából települnek, és az OMMI előírásai szerint kezelik. Az illetékes hegyközség nyilatkozata arról, hogy a kérelmező hegyközségi tag, valamint, hogy a tervezett telepítés megfelel a hegyközségi rendtartás előírásainak.

Áruszőlő-ültetvények felújítása támogatásának feltételei

1. Támogatás csak borvidéki és bortermőhelyi területekre (meghatározott települések határának a szőlő termőhelyi kataszterében I-II/1. osztályú, az alföldi szőlőtermő táj borvidéki, bortermőhelyi településein I-II/1-II/2. osztályú minősítéssel regisztrált területeire) adható, az adott termőhelyen jelenleg telepíthető fajtájú ültetvények esetében.

2. Legalább egyezerötszáz négyzetméter ültetvény korszerűsítése.

3. Az ültetvények kora, melyet hitelt érdemlően (telepítési engedély) igazolni kell, maximum húsz év lehet. 4. A tőkék hiánya legfeljebb húsz százalékban megengedett.

5. Támogatásban legfeljebb háromszázötven centiméteres sortávolságú ültetvények részesíthetők.

6. Támogatás a tervezésre, a támberendezés felújítására, tőkepótlásra, átoltásra, illetve a hiányzó infrastrukturális létesítmények pótlására vehető igénybe. (A támberendezés felújítása az elhasználódott oszlopok, karók, huzalok cseréjét jelenti, átoltás esetén gyökérnyakba történő hasítékoltás nem alkalmazható.)

7. A pályázati kérelemhez mellékelni kell az OMMI nyilatkozatát arról, hogy a felújítandó ültetvény megfelel a támogatási követelményeknek.

8. A pótláshoz felhasználandó szaporítóanyag fajtájának azonosnak kell lennie az ültetvény fajtájával, származása feleljen meg a telepítéstámogatási részben foglaltaknak.

9. Nyilatkozat az ellenőrzés tűréséről az ültetvényfelújítási munkák befejezéséig, illetve kötelezettségvállalás, hogy a korszerűsítés befejezése után az ültetvény eléri a 95%-os beállottságot, és még legalább 10 évig termelésben tartják. 10. Az illetékes hegyközség nyilatkozata arról, hogy a kérelmező hegyközségi tag, valamint, hogy a tervezett ültetvényfelújítás megfelel a hegyközség rendtartás előírásainak. (Az átoltás a szőlőtermelésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény 11. §-a szerint engedélyköteles.)

11. Egyéb igazolások, nyilatkozatok (saját forrás, köztartozás-mentesség, hitelképesség stb.).

49. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez[52]

Az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok

a) Szőlőtelepítés: borszőlő, étkezési szőlő és alanyszőlő.

b) Gyümölcsös telepítés: alma*, körte*, cseresznye, meggy, kajszi, szilva, őszibarack, dió, gesztenye, mogyoró, mandula, eper, ribiszke, málna, szeder, málna-szeder, bodza, szamóca, köszméte, ribiszkeköszméte és ezek alanyai.

c) Egyéb fajok: spárga, levendula, komló.

* Megjegyzés:

Alma és körte telepítése esetében az Erwinia amylovóra (tűzelhalás) betegségre erősen fogékony fajták aránya az 50%-ot nem haladhatja meg.

A tűzelhalásra erősen fogékony fajták:

Alma: Cox narancs ranet, Gala, Gloster, Idared, Jonathan, James Grieve, Molies Delicious, Paulared, Red Rome, Roma Beauti, Téli arany parmen, Téli banánalma.

Körte: Clapp kedveltje, Drouard elnök, Esperen bergamottja, Guyott Gyula, Hardy vajkörte, Nemes Krasszán,.Pisztráng (Forelle), Piros Clapp, Serres Oliver, Társulati esperes, Téli esperes.

50. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlása, lízingelése, felújítása támogatásának legmagasabb mértéke

[53]
Sor-
szám
Támogatási célTámogatás
mértéke
Összes beszerzési költség naptári éven belül
(millió forint)
Kamat-
támogatás
0–1010–5050 fölött%
1.Új mezőgazdasági erő- és munkagépek vásárlása%30252040
2.Új technológiai berendezések vásárlása%30302540
3.Mezőgazdasági gépek lízingelése%30252040
4.Mezőgazdasági gépek felújítása50%, legfeljebb 400 E Ft

Megjegyzés

a) Az 1. és 2. sorszámú gépek beszerzése esetén a gépszövetkezetek egységesen 30% mértékű vissza nem térítendő fejlesztési támogatást és 40% kamattámogatást igényelhetnek.

b) Az összes beszerzési költséget a tárgyévben megvásárolt gépek beszerzési árának göngyölített értéke adja. Támogatási sáv-váltásra a közölt összeget egy forinttal meghaladó érték esetében kerül sor.

51. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

az új mezőgazdasági erő- és munkagépek, valamint egyes mezőgazdasági termékek feldolgozásához szükséges új technológiai gépek, berendezések vásárlásához, lízingeléséhez

1. A kérelmező adatai

1. Név/megnevezés:

2. Lakhely/székhely (irányítószámot; megyét is feltüntetve):

3. Telephely(ek) (irányítószámot, megyét is feltüntetve):

4: Vállalkozói/őstermelői igazolvány, cégbejegyzési okirat száma:

5. Adóazonosító jel/adószám:

6. Statisztikai számjel:

7. Bankszámlaszámok:

8. A számlavezető pénzügyi intézmény megnevezése

9. Gazdálkodási (vállalkozási) forma

10. Nyilvántartási (regisztrációs) szám:

2. A kérelmező gazdasági tevékenysége

1. Tevékenységi terület:

2. A tevékenység kezdésének időpontja:

3. Tevékenységét (ha egyénileg gazdálkodik) főfoglalkozásban vagy mellékfoglalkozásban; illetve kiegészítő jelleggel végzi:

3. A megvásárolni kívánt új mezőgazdasági gépek

3.1. Megnevezése1

Típusjele:

Teljesítménye, egyéb műszaki paraméterei:

Gyártó ország/cég:

Katalógus szerinti ár (Ft):

3.2. Megnevezése1

Típusjele:

Teljesítménye, egyéb műszaki paraméterei:

Gyártó ország/cég:

Katalógus szerinti ár (Ft):

(Kettőnél több gép vásárlása, lízingelése esetén a kérelmező nevét és aláírását tartalmazó, számozott pótlapot kell csatolni!)

1 Pl. traktor, talajmaró, bálázó stb.

4. A tervezett gépvásárlás forrásösszetétele

Összes nettó költség: .................................Ft

ennek forrásai:

- támogatás .................................Ft

- hitel ..........................................Ft

- saját forrás .............................. Ft

- egyéb forrás ............................ Ft

Hitel igénybevétele esetén:

- A kamattámogatás várható teljes összege (Ft):

- A hitelt nyújtó pénzintézet megnevezéseés címe:

5. A kérelmező nyilatkozata

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem; hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a felsorolt támogatás alapjául szolgáló gépvásárláshoz/lízingeléshez a 15/2001. (III: 3.) FVM rendelet alapján más jogcímen támogatást nem igényeltem: Az egyéb forrásról szóló igazolást ezen kérelemhez mellékeltem. Tudomásul veszem, hogy a kérelem támogatás igénylésére az érvényességi idején belül használható fel.

Kelt: ............................................, .... év ......... hó ..... nap

igénylő

6. A területileg illetékes földművelésügyi hivatal ellenjegyzése

A támogatási kérelem egy - eredeti aláírással hitélesített - példányát a mellékleteivel és az egyéb forrásról szóló igazolás másolatával átvettem, a támogatási igényt regisztráltam. A megrendelés visszaigazolása esetén indokolt esetben a még le nem járt kérelem érvényessége újabb hatvan nappal meghosszabbítható akkor, ha a vételi számlák figyelembevételével meghatározott támogatás igénylése legkésőbb 2001. november 30-ig az APEH illetékes igazgatóságához benyújtható.

Ezen kérelem a támogatás igényléséhez a mai naptól számított hatvan (60) napig használható fel.

Csatolt pótlapok száma: ....... db.

Kelt: ............................................, .... év ......... hó ..... nap

hivatalvezető

A kérelmet a visszaigazolás csatolt másolata alapján, a beruházó kérelmére hatvan nappal meghosszabbítottam. Érvényes: 200.. ............................... hó ......... napig.

Kelt: ............................................, .... év ......... hó ..... nap

P. H.

hivatalvezető

7. A területileg illetékes földművelésügyi hivatal igazolása

Igazolom, hogy a kérelmező .... Ft (azaz ........... forint) vissza nem térítendő fejlesztési támogatás és .......................... Ft (azaz ........... forint) hitelhez kamattámogatás igénybevételére jogosult, részére a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet l: számú melléklete szerintiigazolást kiadtam.

Kelt:......................................... év ....................... hó ........ nap

hivatalvezető

Mellékletek (csak technológiai gépek vásárlásakor kell becsatolni):

1. A beruházás céljának és hasznosításának ismertetése. (Be kell mutatni a pályázó gazdasági tevékenységét, és indokolni a tervezett fejlesztés célját, szükségességét, a gazdasági tevékenységébe illesztését.)

2. Technológiai elrendezési rajz M = 1:50 léptékben.

3. Műszaki, technológiai leírás.

4. Technológia szerinti géplista. (A meglévőket és a támogatással beszerezni kívánt technológiai gépeket külön-külön is be kell mutatni.)

5. Az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

6. Öntözőgép vásárlása esetén az érvényes vízjogi engedély vagy vízszolgáltatási üzemeltetési szerződés másolatát.

52. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A felújítási támogatásban részesíthető mezőgazdasági gépek listája

Felújítási támogatásban az 5 és 15 év közötti korú gépek részesíthetők az alábbi lista szerint:

1. Traktorok közül:

MTZ, ZETOR és ZTS típusok

2. Betakarító gépek közül:

kombájnok (CD-106, -108, -114, -118), (E 512, 514, 516)

szecskázók (E 281, 282, 301, 302)

3. A hazai gyártású munkagépek közül:

OROS csőtörő adapterek,

NAS napraforgó-adapterek,

szervestrágya-szórók,

vetőgépek,

bálázók,

vontatott és traktorra szerelhető permetezőgépek.

4. Összkerékhajtású mezőgazdasági hasznosítású IFA tehergépkocsi

Gépjavításokat végző szakműhelyek:

Novara Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas, Kőrös út 23.

Axiál Javító Kereskedelmi és Szolg. Kft., 6500 Baja, Szegedi út 8.

Agrogazda Kft., 4400 Nyíregyháza, Nyíl u. 12.

IKR Termelésfejlesztési és Keresk. Rt., 2943 Bábolna IKR park

Lajta-Hanság Rt., 9020 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 1.

Pély-Tiszatáj Agrár Rt., 3381 Pély, Fő út 163.

53. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem

mezőgazdasági gépek felújításához

1. A kérelmező adatai

1. Név/megnevezés:

2. Lakhely/székhely (irányítószámot, megyét is feltüntetve):

3. Telephely(ek) (irányítószámot, megyét is feltüntetve):

4. Vállalkozói/őstermelői igazolvány, cégbejegyzési okirat száma:

5. Adóazonosító jel/adószám:

6. Statisztikai számjel:

7. Bankszámlaszámok:

8. A számlavezető pénzügyi intézmény megnevezése:

9. Gazdálkodási (vállalkozási) forma:

10. Nyilvántartási (regisztrációs) szám:

2. A kérelmező gazdasági tevékenysége

1. Tevékenységi terület:

2. A tevékenység kezdésének időpontja:

3. Tevékenységét (ha egyénileg gazdálkodik) főfoglalkozásban vagy mellékfoglalkozásban, illetve kiegészítő jelleggel végzi:

3. A felújítani kívánt mezőgazdasági gépek

3.1. Megnevezése:

Típusjele:

Alvázszám/gyári szám:

Motorszám: ..........................Motorteljesítmény: ................................ kW

Gyártó ország/cég:

Gyártási év: .................................................. Üzembe helyezés éve: ..........................

Felújításra kerülő

fődarabok ........................................................................ részegységek: ..........................

Egyéb információk:

4. A tervezett felújítás forrásösszetétele

Összes nettó felújítási költség : ................................................... Ft

ennek forrása:

- támogatás ................................................... Ft

- hitel ............................................................ Ft

5. A hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése és címe:

6. A kérelmező nyilatkozata

Alulírott ......................... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem; hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a támogatás alapjául szolgáló felújításhoz a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet által más címen biztosítható további támogatást nem igényeltem.

Kelt: ............................. év .............. hó ......... nap

igénylő

7. A területileg illetékes földművelésügyi hivatal igazolása

Igazolom, hogy a fenti adatokat a kérelmező a szükséges dokumentumok bemutatásával bizonyította. A felújítás végrehajtható: A kérelemben meghatározott felújítás Számlakkal igazolt elvégzése esetén................ Ft (azaz ................... forint) támogatás igénybevételére jogosult.

Kelt: ............................. év .............. hó ......... nap

P. H.

hivatalvezető

54. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Beruházási támogatásban részesíthető öntözővízszolgáltató, öntözővízhasznosító és meliorációs építmények

1. Öntözővízszolgáltató építmények (öntözővízszolgáltató mű beruházás):

Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdő művelési ágban nyilvántartott, nem belterületen lévő termőföld öntözővíz ellátásához a vízbeszerzést, tárolást, szállítást, szétosztást és kormányzást biztosító vízi létesítmények összessége (műtárgy, nyílt vagy zárt szelvényű csatorna, stabilan beépített gépek és irányítástechnikai eszközök, víztározók, stb.), beleértve a stabilan beépített gépek és eszközök szerelési munkáit villamosenergia-ellátás esetén a secunder vezetéket és szerelvényeit is.

2. Öntözővízhasznosító építmények (öntözési beruházás):

Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdő művelési ágban nyilvántartott, termőföldön termelt növények vízigényének mestersége kielégítését szolgáló építmények, műszaki berendezések összessége.

Támogatható öntözővízhasznosító építménynek minősülnek a rizstelep építményei és műszaki berendezései is.

3. Meliorációs építmények (meliorációs beruházás):

Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdő művelési ágú, nem belterületen végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló

a) vízháztartás szabályozó építmények:

- nyílt vízelvezető csatorna vagy árok,

- az árvízcsúcs csökkentő kisvíztározó egymillió köbméter térfogatig,

- talajcsövezés és létesítményei (beleértve az átemelő szivattyútelepeket és azok a technológiai, gépi szerelését),

- talajcsövezéshez a kiviteli tervdokumentációban eltűrt mélylazítás,

- műtárgyak (átereszek, átemelő építmények stb.);

b) talajjavítás (legalább 6 éves tartamhatással), ideértve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti talajtani szakvéleményt is;

c) területrendezés építményei:

- tereprendezés,

- vízmosások, felesleges utak, árkok megszüntetése,

- földúthálózat kialakítása,

- területrendezést előkészítő irtási munkák.

Az 1-3. pont alatt felsorolt tartalmú beruházások tervkészítésének - beleértve a külön jogszabályokba foglaltak szerinti környezetvédelmi hatástanulmányt és a megvalósulási térkép készítését is - díja a kivitelezési költségekkel együtt képezi a támogatás alapját. A különböző tervkészítések önállóan nem támogathatók.

55. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és fásítás támogatásának módja és mértéke

1. Erdőtelepítés, fásítás támogatása

1.1. Tervezés

Központi beruházási keretből erdőtelepítési tervezést támogatni és kifizetni csak akkor lehet, ha a tervezésre az erdészeti hatóság adott megbízást, vagy a tervezési megbízást előzetesen engedélyezte:

a) különleges rendeltetésű erdőtelepítések tervezéséért

10 ha feletti területre6 700 Ft/ha
2–10 ha közötti területre8 800 Ft/ha
2 ha alatti területre11 100 Ft/ha

számolható el úgy, hogy a tíz hektár feletti területre elszámolható legkisebb támogatás nyolcvankettőezer forint, a kettő és tíz hektár közötti területekre húszezer forint;

b) térségi erdészeti és egyéb erdei közjóléti fejlesztési tervezés egyedi árvetés alapján számolható el.

A térségfejlesztéssel összefüggő területrendeltetési tervezési tevékenységen belüli erdőfejlesztési terveket az Állami Erdészeti Szolgálat készíti.

1.2. Az erdőtelepítés normatív támogatása

a) Összefüggő telepítés

E Ft/ha

Lejtés, készültségi fokCélállománytípus
tölgy és bükkakácegyéb kemény
lombos
nemes nyáregyéb lágy
lombos
fenyő
10°-os és ez alatti lejtésű, illetve gép-
pel járható
Befejezett
Többéves
Egyéves
450190350210250290
310160250160230250
290140240140180190
10° feletti lejtésű, illetve géppel nem
járható
Befejezett590250440310380
Többéves410230310290310
Egyéves380180300240250

Meredek, 10° feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább háromezer-ötszáz folyóméter hosszúságú padkakészítésért hektáronként hatvanegyezer forint számolható el e táblázat szerinti támogatáson felül. A szegélyként vagy foltokban telepített 10 ezer db cserje egy hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű.

b) Egyedi telepítés, fásítás

Ft/db

Készültségi fokNemes nyárEgyéb fafajSzoliter cserje
Befejezett290460150
Többéves250370100
Egyéves20034090

Egyedi telepítést, fásítást suhánggal, sorfával vagy szoliter cserjével kell végezni. A szóliter cserje 2-3 éves, iskolázott, ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott. A támogatások a telepítés, ápolás és védekezés normatív anyagár költségeit is tartalmazzák. Az egyedi telepítést csak akkor szabad támogatni, ha a telepítés területtel nem számolható el. Ezt az erdészeti hatóság állapítja meg. Normatív támogatást csak a megmaradt egyedek után lehet elszámolni.

c) Erdőtelepítéshez és fásításhoz szükséges szaporítóanyag beszerzési költsége legfeljebb a befejezett erdőtelepítési és fásítási normatív támogatás huszonöt százalékos mértékéig támogatható. Ez esetben az a)-b) pont szerinti normatív támogatás nem számolható el.

1.3. A normatív támogatások alkalmazásánál a következő fafaj-csoportosítás alkalmazandó:

Tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk.

Akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia).

Egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, hegyi juhar, korai juhar, szilek, magas kőris, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak.

Nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták.

Lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír. Fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés.

a) Az elszámolás szempontjából egy erdőrészletet legfeljebb két részre lehet bontani. Ha az erdőtelepítési tervben előírt főfafaj elegyaránya eléri vagy meghaladja a hetven százalékot, a teljes erdőrészletet a legnagyobb elegyaránnyal képviselt fafaj egységárával kell elszámolni. Ha az elegyfafajok aránya meghaladja a harminc százalékot, de nem haladja meg az ötven százalékot, a rész-erdőrészletet a legnagyobb aránnyal jelenlévő elegyfafaj szerint kell elszámolni. Csak az a főfajú csemete vehető számításba, amelynek vezérhajtása a mellékfafajok fölé nyúlik és további fejlődésének nincs akadálya.

b) Az elegyfafajokat csak akkor szabad elszámolni, ha arányuk nem haladja meg az ötven százalékos mértéket, és a főfafaj fejlődését nem veszélyeztetik.

1.4. További fejlesztési támogatás számolható el a normatív támogatás mellett a következő erdőtelepítési munkákért:

a) Harmincnégyezer forint számolható el hektáronként befejezéskor azokban a tölgy, bükk és fenyő erdőtelepítésekben, ahol az elegyfafajok aránya eléri a húsz százalékot, de nem haladja meg a harminc százalékot.

b) Ötvenkétezer forint számolható el hektáronként az igazoltan magtermesztő ültetvényből és törzskönyvezett magtermelő állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal az I-II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdőtelepítésért az első kivitel évében. A támogatásban részesített szaporítóanyagnak az erdőrészletben egyenletes eloszlásban, a főfajra megadott törzsszám legalább hetvenszázalékos mértékéig jelen kell lenni.

c) Amennyiben az erdőtelepítés a befejezéskor vagy az ötéves felülvizsgálatkor az előzőekben meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegével növelt támogatást az a) pont esetében az erdőtelepítés befejezését követő ötödik évben, a b) pont esetében pedig az erdőtelepítés befejezésekor kell visszafizetni.

2. Befejezett erdőtelepítések ápolási és állománynevelési (tisztítási) munkáinak normatív támogatása Befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezést követő öt évig hektáronként huszonháromezer forint.

Befejezett erdőtelepítés tisztítása a befejezést követő hat és tíz év között hektáronként tizennégyezer forint.

Az erdőtelepítés műszaki befejezése után végzett erdőtelepítés ápolási, tisztítási munkák a beruházás részét képezik, amelyeket az üzemtervbe be kell vezetni.

3. Erdőszerkezet-átalakítás

Központi beruházási keretből támogatható a termőhelyi adottságoknak megfelelő szerkezetátalakítás költsége a következők szerinti:

Ft/ha

Az erdfíszerkezet-átalakítás előtti állapot,Célállománytípus
az erdőszerkezet-átalakítás után
készültségi foktölgy és bükk
1. Az első kivitel évében T és B sarj kivételével100 000
2. Befejezéskor
a) akác (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasok240 000
b) sarjeredetű bármely fafaj200 000
c) mag eredetű bármely lomb120 000
d) fenyő70 000

A véghasználat előtti állományt eredet szerint az üzemtervi leírás alapjárt kell megosztani. A sarjeredetű tölgyes és bükkös erdőrészletek mageredetű, azonos fafajú átalakításakor az 1. pont alatti összeg nem számolható el. Az erdőszerkezet-átalakítás megvalósulását befejezéskor és az ötéves felülvizsgálat során kell elbírálni. A gazdálkodó hibájából meghiúsult erdőszerkezet-átalakításra kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amelyet a jelenlegi támogatás összegének megfelelően kell visszafizetni.

56. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési, erdőszerkezet-átalakítási munkák ügyvitele, értékelése és pénzügyi elszámolása

1. Az erdősítések műszaki átvételének rendje

Az erdősítési kötelezettség alá vont erdőrészletek műszaki készültségi fokát az erdészeti hatóság a műszaki átvétel során hatósági ellenőrzés keretében helyszíni bejárással bírálja el. Az erre vonatkozó megállapításokat az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében (E-lap) rögzíti.

A műszaki átvételt el kell végezni a tenyészeti év végével befejezettnek minősülő (befejezett) erdősítésekre és a tenyészeti évvégén befejezetlennek minősülő (befejezetlen) erdősítésekre.

A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen írásban (tértivevénnyel) értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása a műszaki átvétel eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni.

Az erdőgazdálkodó kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a műszaki átvételekhez szükséges adatok, illetve nyilvántartások naprakész állapotban rendelkezésre álljanak.

A műszaki átvételek előkészítése során az erdőgazdálkodó az erdészeti hatósággal folytatott egyeztetés alapján bejegyzi az erdőtervi nyilvántartásba a tavaszi erdősítési idény befejeztével a tenyészeti évben végzett erdősítéseket.

A műszaki átvétel befejezésének határideje szeptember 20.

Az E-lapokat az erdészeti hatóság október 15-ig köteles feldolgozni, majd október 31-ig az országos összesítők elkészítése céljából az Állami Erdészeti Szolgálat (a továbbiakban: ÁESz) központjába eljuttatni.

2. Erdősítési munkák műszaki átvétele

2.1. Befejezett erdősítések műszaki átvétele

a) Befejezettnek kell tekinteni az erdősítést, ha

aa) a tervezett célállomány fő- és elegyfafajait előírt arányban és megfelelő minőségben tartalmazza,

ab) pótlásra már nem szorul,

ac) az utolsó pótlás után legalább 2 tenyészeti időszak eltelt, illetve az átvétel évével szeptember 20-ig eltelik,

ad) a meglévő csemeteszám elegendő a záródáshoz, azaz az első nevelővágás utáni állomány, az egyes célállományokra vonatkozó "Fatermesztési Műszaki Irányelvek, IV. Erdőnevelés" című kiadványban levő erdőnevelési modelltábláknak megfelelően kialakítható.

b) Nem szabad befejezettként átvenni az erdősítést, ha

ba) az előbbieknek nem felel meg, a szakmailag indokolt ápolás elmaradt, az erdősítés egészségi állapota kétségessé teszi az állomány további fejlődését,

bb) nyár, valamint az egyéb lágylomb és akác erdősítéseket az első kiviteltől számított három, a kocsánytalan tölgy és bükk erdősítéseket öt, a többi fafajú erdősítéseket négy tenyészeti év eltelte előtt.

c) Megismétlésre kell előírni (pénzügyileg nem számolható el az erdősítés), ha a termőhelyi adottságoknak nem megfelelő célállományú.

d) Befejezettként általában csak teljes erdőrészletet lehet átvenni.

Az erdőrészlet egy része csak az erdészeti hatóság mérlegelésével vehető át befejezettként, de sem az átvett, sem a visszamaradó rész nem lehet két hektárnál kisebb. Ebben az esetben az erdőrészlet megosztását az erdőgazdálkodó kezdeményezi a megosztást tartalmazó vázrajz benyújtásával.

e) Az erdőrészletnek különleges cél (pl. állandó rakodó, vadlegelő) vagy egyéb különleges ok miatt be nem erdősíthető részét az erdősített területből le kell vonni. Ha talajhiba miatt a be nem erdősült területfolt egyenként 0,5 ha-t, összesen a terület húsz százalékát meghaladja, az üres területet érték nélkül kell átvenni.

f) Ha az erdőrészlet egyes részei az előbbiekben felsorolt okokon kívül egyéb okból nem erdősültek be, azokat befejezettként átvenni nem szabad.

g) Fatermesztés szempontjából az ökonómiai osztályozás során gazdaságtalannak minősített erdőtelepítések befejezettségi feltételei:

ga) a terület fedettsége legalább ötven százalék,

gb) a fás növényzet az egész területen egyenletesen oszlik el,

gc) a be nem erdősült területfolt egyenként 0,5 ha-t, összesen a terület húsz százalékát nem haladja meg.

E feltételek megléte esetén területcsökkentést nem kell alkalmazni.

2.2. Befejezetlen erdősítések műszaki átvétele

A befejezetlen erdősítések műszaki átvételekor az erdőrészlet erdősítési kötelezettség alá vont területén a sikeresen erdősült részt, az eredményes területet helyszíni bejárással, tíz százalékos pontossággal kell megállapítani.

a) Befejezetlennek kell tekinteni az erdősítést mindaddig, amíg á befejezettség feltételeinek meg nem felel.

A befejezetlen erdősítések kategóriái:

aa) egyéves erdősítések,

ab) többéves erdősítések.

b) Egyéves erdősítésnek minősül valamennyi mesterséges első kivitel. Szintén egyévesnek kell minősíteni az erdősítést, ha pótlásként teljes ismétlést kellett végrehajtani.

c) Többévesnek minősül minden befejezetlen mesterséges erdősítés, ha az első kivitel elvégzésétől két vagy több tenyészeti időszak eltelt.

d) Eredményes területtel a befejezetlen erdősítést csak akkor szabad átvenni, ha a szakszerű folytatáshoz a feltételek biztosítottak.

e) A vetőmagvakról és növényi szaporítóanyagokról szóló rendelet hatálya alá eső fajokkal és fajtákkal történő erdősítés esetén csak származási igazolvánnyal ellátott, az erdőrészletre tételesen elszámolt szaporítóanyaggal végzett erdősítés számolható el.

2.3. A műszaki átvételek megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása

a) Az erdősítések szemléjéről az illetékes erdészeti hatóság jegyzőkönyvet vesz fel. Erre a célra az "Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyve" (E-lap)szolgál. A műszaki átvétel adatait erdőrészletenként külön lapon kell rögzíteni.

b) A műszaki átvételek alkalmával a jegyzőkönyv "Megjegyzések" rovatába fel kell jegyezni az erdősítés átvételénél tapasztalt esetleges hiányosságokat és az erdősítés folytatásával kapcsolatos intézkedéseket.

c) Az átvétel során meg kell állapítani az erdősítésben a műszaki átvétel évében keletkezett kár okát és mértékét. Gazdálkodói hibának kell tekinteni az ápolási és erdővédelmi munkák elmulasztását, valamint a bekövetkezett vadkárt, függetlenül attól, hogy a vadászati jogot ki gyakorolja.

d) Az erdőgazdálkodó a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt, illetve véleményt tehet, melyet a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság és az erdőgazdálkodó írja alá.

3. Erdősítési munkák értékelése

Az erdősítési munkák részben normatív módon, részben a tényleges ráfordítások alapján támogathatók. Kocsánytalan tölgy főfajú erdősítést ha, a kocsányos tölgy, a bükk, a fenyő és az egyéb kemény lombos főfafajú erdősítést nyolc, az akác és a lágy lombos főfafajú erdősítést hat év alatt be kell fejezni.

3.1. Normatív módon elszámolható erdőtelepítési munkák Az elvégzett munka teljesítményértékét a műszaki átvételek mennyiségi adatainak és a fajlagos normatív támogatásoknak a figyelembevételével kell meghatározni. A műszaki átvételt követő őszi első kivitelű erdőtelepítések esetében az elszámolás alapja a helyszíni szemlejegyzőkönyv. A támogatás mértékét e rendelet 55. számú melléklete tartalmazza.

3.1.1. Az erdősítési munkák támogatási mértékének megállapítása és elszámolása

a) Az év közben más tulajdonosoknak átadott területeket műszaki készültségüknek megfelelő értékkel kell elszámolni. Ugyanígy kerülnek elszámolásra az év közben más tulajdonosoktól átvett területek is, negatív előjellel.

b) Ugyancsak műszaki készültségüknek megfelelő értékkel kerülnek elszámolásra az ökonómiai osztályozás

folytán a kötelezettségből törölt erdőrészletek is, évközi változás címén:

3.1.2. Befejezett erdősítések ápolási munkáinak elszámolása

Befejezett erdősítésekben végzett ápolást normatív támogatás igénybevételével az erdészeti hatóság elbírálása és igazolása alapján - maximum két alkalommal - lehet támogatni.

Tághálózatú nyárasokban (ahol a növőtér törzsenként 9 m2 vagy annál nagyobb) 10 éves korig lehet talajápolást elszámolni.

3.1.3. Állománynevelési (tisztítási) munkák elszámolása

a) A tisztítást a "Fatermesztési Műszaki Irányelvek, IV. Erdőnevelés" című kiadványban szereplő erdőnevelési modellek alapján kell besorolni és elvégzését minősíteni.

b) Az erdőnevelési modellekben nem szereplő állományokat a következők szerint kell besorolni: a kemény lombos állományokat kocsánytalan tölgyesként, a fenyőket erdeifenyvesként.

c) Sablonos tisztításoknál támogatás csak akkor számolható el, ha a megmaradó sorokban a szükséges válogató törzsszámcsökkentést is elvégezték.

3.1.4. Az erdősítési munkák tenyészeti évre, minden egyéb támogatható munka viszont naptári évre számolandó el.

Indokolt túlteljesítés csak az erdészeti hatóság előzetes engedélye alapján számolható el.

3.2. Ráfordításos alapon elszámolható munkák

A ráfordításos alapon támogatott munkákról címenként részletes költségvetést kell készíteni. Saját tulajdonú erdőben ráfordításos alapon, saját rezsiben végzett beruházásokat közvetlen költség szinten kell elszámolni. Műszaki létesítmények (közjóléti) részletes költségvetés alapján, az abban jóváhagyott mértékig számolhatók el.

3.2.1. Központi beruházási keretből elszámolható ráfordításos munkák

a) Az e rendelet 278. § a) pontjában foglalt géngyűjtemények (klónarchívumok), valamint szuperelit vagy elit fokozatú szaporítóanyagot kibocsátó törzsültetvények létesítési költségei a termőre fordulásig az OMMI szakvéleménye alapján.

b) Az e rendelet 278. § b) pontjában foglalt erdészeti szaporítóanyag-ellátást biztosító engedélyes csemetekertek (létesítés, korszerűsítés, beleértve a telkesítés, tereprendezés, öntözőberendezések létrehozását és a talajerő utánpótlást is) támogatására benyújtható pályázatnak a részletes költségvetés mellékleteként tartalmaznia kell a következőket:

ba) az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek (a továbbiakban: OMMI) naptári évre aktualizált igazólása a csemetekerti engedély meglétéről,

bb) korszerűsítés esetében az engedélyes eddigi szakmai tevékenységének az OMMI általi véleményezése,

bc) a termelési kapacitásbővítési kérelemhez támogató nyilatkozat az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácstól (ESzT).

c) Az e rendelet 278. § c) pontja szerint erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések (erózió elleni védelem, vízmosáskötés, víz- és tereprendezési munkák és azok műtárgyai) létesítési költségei. Különleges jellegű erdősítési munkák, amennyiben az erdősítési tervben meghatározott feltételeknek megfelelnek, és költségigényük miatt normatív elszámolásra alkalmatlanok. Ezek kivitelezési tervében az erdészeti hatóság előírja a megengedhető pótlási %-ot, illetve a kívánt eredményességet, és ennek figyelembevételével meghatározza a befejezésig ráfordítható összeget. Kormányzati beruházási keretből erdősítési költséget csak eddig a mértékig lehet finanszírozni. Az ezt meghaladó költséget az erdősítés műszaki befejezéséig a beruházó viseli. Ha az erdősítés eredményessége a kivitelezési tervben előírt szintet nem éri el, azt eredménytelennek kell tekinteni, és a ráfordított költséget nem szabad megtéríteni.

d) Az e rendelet 275. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt erdősítések, fásítások fenntartását szolgáló műszaki létesítmények megvalósulásának költségei.

e) Az e rendelet 278. § d) pontjában felsorolt célokat szolgáló, jóváhagyott fejlesztési tervvel rendelkező üdülő- és parkerdők közjóléti szerepét növelő műszaki létesítmények tervezésének és megvalósításának költségei.

J) Az e rendelet 278. § e) pontjában felsorolt célt szolgáló, erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett, közhasználatú arborétumok, élőfa-és cserjegyűjtemények, botanikus kertek erdőművelés jellegű létesítési költségei.

3.2.2. Ráfordításos alapon - az illetékes hatóság által elrendelt erdővédelmi munkák kivételével - csak az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott munka és költség számolható el. A munka szakszerű elvégzését az erdészeti hatóság igazolja.

3.3. Erdőszerkezet-átalakítás

A termőhelyi potenciált nem kellően hasznosító faállományok fafajcserés felújítása, valamint a sarjeredetű erdők mageredetűvé történő átalakítása, ha az átalakítás utáni tölgy-vagy bükkállomány jó, de legalább közepes növekedést érhet el.

Az erdőszerkezet-átalakítás szükségességét az erdészeti hatóság határozza meg az első kivitel tervezésekor.

3.4. A szakszerűtlen erdőgazdálkodás értékelése

(1) Amennyiben az erdősítés gazdálkodói mulasztásból az előirt szakmai követelményeknek (befejezési határidő, befejezett erdősítések felülvizsgálata) nem felel meg, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Gazdálkodói hibának kelt tekinteni az ápolási és erdővédelmi munkák elmulasztását, valamint a bekövetkezett vadkárt, függetlenül attól, hogy a vadászati jogot ki gyakorolja.

4. Az erdőtelepítési munkák pénzügyi elszámolása

4.1. Költségvetés a támogatás biztosítására

A rendelet 275. §-ában és 278. §-ában meghatározott munkákra az erdészeti hatóság az e célra rendszeresített K-2-1, K-2-2 és K-2-3, e melléklethez 1-3. számú függelékként csatolt, költségvetési elszámolás összesítők alapján hagyhat jóvá költségvetéseket.

Az éves erdőművelési tervek alapján költségvetést kell készíteni a központi beruházási keretből végzett munkákról:

a) a gazdasági, különleges célú és védelmi rendeltetésű erdők telepítése, valamint a csemetekertek fejlesztése, törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) létesítése (K-2-1),

b) az arborétumok, a parkerdők szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési szerepét növelő műszaki létesítményeinek megvalósítása (K-2-2),

c) az erdőszerkezet-átalakítás (K-2-3).

Ráfordításos alapon csak az erdészeti hatóság által felülvizsgált, részletes költségvetések alapján engedélyezett összegeket lehet a költségvetésbe beállítani és elszámolni.

A részletes költségvetések az erdőművelési költségvétés házi példányának mellékletét képezik és azokba minden ellenőrzésre jogosult betekinthet.

4.2. Elszámolás

A központi beruházási keretből megvalósult munkákról készített elszámolást az erdészeti hatósághoz kell benyújtani 4 példányban, legkésőbb december 1-jéig.

Az erdészeti hatóság gondoskodik a szükséges összeg lehívásáról, illetve a gazdálkodók felé történő átutalásokról, majd ezt követően elszámol a minisztérium felé.

Az elszámolás érvényességéhez az erdészeti hatóság igazolja, hogy az elszámolásban szerepeltetett adatok megegyeznek a műszaki átvételek záró adataival, valamint azt, hogy a ráfordításos alapon elszámolt munkákat a jóváhagyott kereten belül szakszerűen végrehajtották.

Amennyiben a beruházás a tárgyév végéig műszakilag megvalósult, a beruházás finanszírozására jóváhagyott költségvetési összeg legkésőbb a tárgyév december 1-jéig vehető igénybe az erdészeti hatósághoz benyújtott elszámolás alapján.

Amennyiben az erdőtelepítés károsodik és a K-2-1 (1. számú függelék az 56. számú melléklethez) elszámolási összesítőn a gazdálkodót megillető záró érték a nyitó értéknél alacsonyabb, a különbözetet az erdészeti hatóság által megjelölt számlára vissza kell fizetni. A visszafizetést az erdészeti hatóság a gazdálkodó elszámolása vagy elszámolás hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján határozatban rendeli el.

1. számú függelék az 56. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó

neve: .................................................................................................

......................................év

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-2-1

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

a központi beruházásból elszámolható erdőtelepítési és fásítási munkákról

Sor-
szám
MegnevezésTerület
ha
Normatív
támogatás
E Ft/ha
Érték
E Ft
1.Befejezett 10° alatti lejtésű
géppel járható
Tölgy és bükk
2.Akác
3.Egyéb kemény lomb
4.Nemesnyár
5.Egyéb lágy lombos
6.Fenyő
7.Befejezett 10° feletti lejtésű,
géppel nem járható
Tölgy és bükk_
8.Akác
9.Egyéb kemény lomb
10.Egyéb lágy lombos
11.Fenyő
12.Egyedi telepítés, fásítás
13.Befejezett összesen (1.–12.)
14.További támogatásT, B, FE bef., ha az elegyfafajok: 20–30%
15.I-–II. fto. magtermő ült. v. áll. T, B első kiv.
16.Padkakészítés
17.Befejezetlen erdőtelepítések áll. változása (+ vagy –)
18.Elszámolást érintő egyéb változások (+ vagy –)
19.Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 5 évig
20.Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 6–10 évig
21.NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13.–20.)
22.Ráfordításos alapon elszámolható
munkák
Különleges rendeltetéstű erdőtelepítés
23.Csemetekertek fejlesztése
24.Törzsültetvények, géngyűjt. létesítése
25.Egyéb engedélyezett
26.Ráfordításos összesen (22.–25.
27.ELSZÁMOLHATÓ MINDÖSSZESEN (21.+26.)

Kelt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

P. H.

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést ........................... E Ft, azaz ................................................................. forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett normatív és ráfordításos munkák jóváhagyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az ........................ E Ft, azaz ...................................... forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

P. H.

erdészeti hatóság igazgatója

2. számú függelék az 56. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó

neve:

........................................év

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-2-2

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

központi beruházásból megvalósuló, az erdők közjóléti, oktatási szerepét növelő műszaki létesítményekről

Sor-
szám
MegnevezésÖsszeg
E Ft
1.Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)
2.Arborétumok
3.Erdei autós pihenők
4.Turisztikai célt szolgálóutak
5.erdei vasutak
6.Egyéb létesítmények
7.Összesen:

Kelt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

P. H.

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) Aköltségvetést ........................ E Ft, azaz ...................................................... forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák jóváhagyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az ....................... E Ft, azaz ................................................ forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

P. H.

erdészeti hatóság igazgatója

3. számú függelék az 56. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó

neve:

..............................................év

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-2-3

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

központi beruházásból megvalósuló erdőszerkezet-átalakításról

Sor-
szám
Készültségi fok, az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapotTerület
ha
Normatív
támogatás
E Ft/ha
Érték
E Ft
1.Az első kivitel évében
bármely fafajról tölgy- és bükksarj kivételével
2.
3.
4.
5.
Befejezéskor
akácról (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasról
sarjeredetű bármely fafajról
mageredetű egyéb lombról
fenyőről
6.Erdőszerkezet-átalakítás összesen (1.–5.)

elt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

P. H.

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

Kelt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

P. H.

erdészeti hatóság igazgatója

57. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A termőhely-feltárási szakvélemény kötelező tartalma

1. Általános adatok

- a terület tulajdonosa és kezelője,

- község (város) megye,

- a terület hrsz.-a vagy táblaszáma, térképi jele és jelenlegi művelési ága.

2. Szakvélemény

- telepíthető célállomány vagy célállományok,

- esetenként a kötelező vagy tiltott technológiai eljárások,

- az erdőgazdálkodó és a szakvéleményt készítő aláírása.

Mellékletek:

a) A terv jellegének megfelelő méretarányú térképvázlat, ezen feltüntetve az egységes célállománnyal és erdősítési eljárással telepíthető területek határa, valamint a talajszelvények pontos helye.

b) Az Erdőrendezési útmutatóban előírt "Termőhely-felvételi lap" laborvizsgálati jegyzőkönyvvel.

58. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai

Erdőtelepítési kivitelezési tervet csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy (erdőmérnök) vagy ilyen személyt foglalkoztató szerv készíthet.

1. Az erdőtelepítési kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:

a) az erdőgazdálkodó nevét, címét;

b) az erdőtelepítéssel érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait (kat. hrsz.-a, táblaszáma, térképi jele vagy erdőtervi jele, jelenlegi művelési ága, kiterjedése egy tized hektár pontossággal) és az ingatlan-nyilvántartási térkép kivonatos másolatát, körzeti erdőterv térképkivonatát, amelyen fel kell tüntetni a telepítendő területet és a talajmintavételek helyét;

c) az erdőtelepítéssel érintett terület tulajdonosainak az egyetértő nyilatkozatát;

d) a terület termőhelyi adatait;

e) az erdő javasolt rendeltetését;

f) a telepíteni tervezett fő- és elegyfajokat, illetve fajtákat, azok elegyarányát, az elegyítés módját, az ültetési hálózatot (magvetés esetén a sortávolságot és a felhasználni kívánt szaporítóanyag mennyiségét), a talaj-előkészítés, valamint az ültetés vagy magvetés módját;

g) a telepítés kezdésének és várható befejezésének tervezett időpontját;

h) esetenként a terület felhasználására vonatkozó szakhatósági engedély(ek) számát;

i) a termőhely-feltárási szakvéleményt (az 57. számú melléklet);

j) technológiai eljárásokat tartalmazó műszaki leírást;

k) főfafajt vagy főfafajokat elegyaránnyal; elegyfajokat, kísérő fafajokat elegyaránnyal; az elegyítés módját; l) a talaj-előkészítés módját; a telepítési eljárást; a hektáronkénti csemeteszámot (db); az ültetési hálózatot;

m) a tervező záradékát a tervezés alapjául szolgáló távlati, tanulmány- stb. tervre való utalással;

n) ütemtervet.

2. Zöldövezeti telepítési és ligetes útkísérő fásítás esetében az l. pontban foglaltakon kívül

a) a meglevő növényanyagra vonatkozó megjegyzések és előírások;

b) részletes tervezés - út-, vasútkísérő fásítások esetében szelvényszámokkal meghatározva - a termőhelyi viszonyok és meglévő növényanyag feltüntetésével, a tervezett ültetési anyag elhelyezési módjára való utalással, szükség esetén térképvázlattal szemléltetve;

c) a tervezett növények jegyzéke.

3. Különleges rendeltetésű, ráfordításos alapon elszámolható erdősítések, fásítások esetében az 1. pontban foglaltakon kívül csatolni kell:

a) árelemzésen alapuló költségvetést;

b) a terv jellegének megfelelő méretarányú (pl. 1:500, 1:1000) tervtérképet; átnézeti térképet (1:25 000, 1:50 000);

c) kiültetési vázlatot;

d) különleges műszaki létesítményekhez szükség szerint műszaki rajzokat, részletrajzokat.

59. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az erdőfelújítás és erdőnevelés támogatásának mértéke

E Ft/hektár

I. Természetes mageredetű erdőfelújítás a talaj-előkészítéssel együtt
Célállománytípus
TölgyBükkEgyéb
fafaj
Befejezett felújítás286220165
Egyéves132132100
II. Természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra
Befejezett felújítás44
Egyéves22
III. Mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt
Célállománytípus
TölgyBükkAkácEgyéb k.
lombos
Nemes
nyár
E. lágy
lombos
Fenyők
a) 10°-os és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen
Befejezett felújítás231210100154110143121
Egyéves13213266100778888
b) 10° feletti lejtésű és géppel nem járható terepen
Befejezett felújítás264242110198143154
Egyéves1601327213288110
IV. Befejezett erdősítés ápolása a revízióig, valamennyi engedélyezett fafajra az erdőfelügyelőség által jóváhagyott esetekben
1. Természetes mag, mesterséges 10° felett28
2. Természetes sarj11
3. Mesterséges 10° alatt17
V. Állománynevelés (tisztítás) támogatása
1. Természetes mag, mesterséges 10° felett21
2. Természetes sarj11
3. Mesterséges 10° alatt11
4. Fenyő tisztítási anyag megsemmisítésére további22
VI. Tuskózás támogatása, ha az erdőfelügyelőség által elfogadott felújítási technológia indokolja
FafajTalaj
homokvályogagyag
Akác556677
Egyéb445566
VII. A célállománytípus 10–30%-os, elszórtan jelen lévő elegyfafajjal történt megvalósulásakor az elegyesség értékelhető, az erdőfelújítási támogatás befejezett erdőre vonatkozó összegének 10%-áig.
VIII. Tűzpászták és nyiladékok karbantartása
1. Tűzpászták6
2. Nyiladékok9
IX. Határjelek karbantartására (Ft/db)1100

60. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az erdőfelújítás, -ápolás és -nevelés támogatásának rendje

1. a) A rendelet 286. §-ának a) pontjában meghatározott munkákra az erdészeti hatóság, az e célra rendszeresített K-1 jelű - e melléklet 1. számú függelékében feltüntetett - költségvetés-elszámolás összesítő alapján hagyhat jóvá költségvetést.

b) Az erdészeti hatóság a rendelet 58. számú mellékletének VI-IX. pontjaiban jelzett célokra csak a minisztérium által részére meghatározott keret mértékéig hagyhat jóvá költségvetéseket.

c) A költségvetési összesítőt az éves erdőgazdálkodási tervből kiindulva, a támogatott állapotot elérő, illetve a támogatható műveletekre tervezhető erdőrészletek összesítésével kell összeállítani.

A támogatások mértékeit és a támogatható állapotokat, illetve műveleteket az 59. számú melléklet tartalmazza.

d) Az erdőfelújítások sikerességének emelkedése önmagában nem támogatási jogcím, mint ahogy a sikeresség romlása sem támogatást csökkentő tényező.

e) A befejezett erdőfelújítás az 59. számú melléklet I-II-III. pontjai szerint támogatható. A befejezett felújításhoz tartozó érték az egyévesként adható támogatást is magába foglalja.

Résztámogatás tervezhető és adható:

- állomány alatti újulatra,

- rendeletben meghatározott fafajú sarjra,

- alátelepítésre,

- egyéves felújításra.

f) A már előző években kifizetett támogatásokat az erdészeti hatóság erdőrészletenként nyilvántartja.

E rendelet alapján tervezett és folyósított támogatások erdőrészletekre vonatkozó összegének megállapításánál a korábban felvett támogatásokat - a tárgyévi normatívák szerint számítva - figyelembe kell venni.

g) Erdőrészletenként résztámogatás egyszer tervezhető és folyósítható, kivéve:

- a természetes felújításokat, ahol az aktuális kötelezettség alá vont területek szakaszos növekedése ütemében több alkalommal is adható, valamint

- a mageredetű, lassan növő - tölgy, bükk és egyéb kemény lomb - faállományú végvágott vagy tarvágott erdőfelújításokat, melyek további egy alkalommal támogathatók, ha nem igényelnek pótlást, az erdőgazdálkodónak nincs bruttó járulékfizetési kötelezettsége és az erdészeti hatóság a pénzügyi keret ismeretében külön elbírálás során a sikeres befejezéshez azt indokoltnak tartja. Az így folyósított támogatások együttes összege nem haladhatja meg a felújításhoz kötődő teljes (befejezett) támogatási érték hetvenöt százalékát.

h) Az 59. számú mellékletben egyévesként meghatározott támogatási érték az erdőfelújítások aktuális kötelezettség alá vont területére, illetve a teljes területre akkor tervezhető és folyósítható, ha az erdősítés sikere a hetven százalékot eléri vagy meghaladja, valamint az erdőfelújítás módját és faállományát az erdészeti hatóság elfogadja. A hetven százalékos sikerességet állományrészenként is lehet vizsgálni, ha az állományrész területe meghaladja az egy hektárt. Az erdőrészlet erdősítési határidőinek-erdősítés elkezdése, sikeresség-elbírálása szempontjából az erdősítés évének az első kivitel kezdésének évét kell figyelembe venni.

i) Befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság az Erdőrendezési Szabályzatban részletezett szakmai követelmények szerint befejezettnek nyilvánít.

j) Természetes mageredetű felújításra (állomány alatti újulat) akkor tervezhető és számolható el résztámogatás, ha az erdőfelújítás módja fokozatos felújító vágás, valamint az idős állomány záródása hetven százalék alatt van, és a célállományként elfogadott mageredetű természetes újulat fedettsége - beleértve annak mesterséges pótlását is - eléri a kötelezettség alá vont terület hetven százalékát.

A támogatás kiszámításának alapja a kötelezettség alá vont terület, illetve az idős állomány záródásának harminc százalék alá süllyedése után a teljes terület. Az erdőfelújítás befejezésének évét a teljes érintett terület kötelezettség alá vonásának évétől kell számítani.

Amennyiben befejezéskor - a mesterséges kiegészítés következtében - a természetes újulat aránya az erdőfelújítás teljes területének ötven százalékát nem éri el, a felújítás módjaként mesterséges erdőfelújítást, illetve ennek megfelelő támogatási mértékét kell megállapítani.

k) Alátelepítésként számolható el a munkavégzéskor hatvan százalékos vagy azt meghaladó záródású idős állomány alatt végzett mesterséges erdősítés.

l) Egyéves erdőfelújítás - e rendelet alkalmazásában - minden olyan mesterséges erdőfelújítás, valamint tölgy; cser, magas kőris, egyéb kemény lomb, fehér és szürke nyár, a fehér fűz főfafajú állományok tarvágását követően megjelent mageredetű természetes újulat, ahol a külön jogszabály szerinti első kivitel vagy az ötven százalékot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el, illetve az akác, szürke nyár, valamint az éger sarjeredetű újulat a tarvágást követő tenyészeti időszak végén.

m) E rendelet alapján elegyesség csak abban az esetben támogatható, ha az a természetközeli erdőtársulás kialakítását elősegítő, mesterséges erdőfelújítás eredményeképpen jött létre, és az elegyfajok tíz-harminc százalék közötti szórt elegyedésben vannak jelen az erdőrészletben.

2. a) E rendelet szerint a jóváhagyott költségvetés alapján a 288. § (2) bekezdése szerint folyósítható támogatás kiutalásról az erdőgazdálkodó kérésére az erdészeti hatóság intézkedik.

b) Amennyiben a költségvetés alapjául szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység szakszerű végrehajtását az erdészeti hatóság nem látja biztosítottnak, arra támogatás év közben nem folyósítható.

3. a) Az 59. számú mellékletben meghatározott munkákra támogatás az erdészeti hatóság által jóváhagyott költségvetés alapján folyósítható, ezt tíz százalékot meghaladó mértékben túllépni az elszámoláskor csak a minisztérium előzetes egyetértése alapján lehet. Az elszámolás alapjául az erdészeti hatóság által az erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzése és értékelése (műszaki átvétel) során felvett jegyzőkönyvek adatai szolgálnak.

b) A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása az eljárás eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni.

c) Az erdőfelújításokban az erdészeti hatóság minden esetben elvégzi a műszaki átvételt, ha az erdőgazdálkodó a tárgyévben állami támogatást igényel, valamint abban az esetben, ha az erdőfelújításokra a külön jogszabályban megállapított határidők valamelyike lejárt.

Egyébként az erdészeti hatóság az erdőfelújításokat bármely időpontban ellenőrizheti, és annak alapján dönt az addigi pénzügyi támogatás jogosságáról.

d) Az ellenőrzést és a műszaki átvételt az erdészeti hatóság az államigazgatási eljárás szabályai szerint végzi.

4. A rendelet alapján igénybe vett támogatás összegével az erdőgazdálkodók a tárgyévet követő február hó 15-éig kötelesek ez erdészeti hatóság felé elszámolni. Az erdészeti hatóság a műszaki átvételek alapján az elszámolásokat felülvizsgálja, igazolja, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról, vagy indokolt esetben rendelkezik a visszafizetésről. Amennyiben az éves elszámolás benyújtásakor az erdőgazdálkodó nem csatolja a R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat, úgy a részére még járó támogatás összegét pótköltségvetéssel csak a tárgyévet követő évben benyújtandó költségvetéssel érvényesítheti.

A visszafizetéseket, illetve az Evt. alapján az erdészeti hatóság által határozattal elrendelt befizetési kötelezettséget a határozatban megjelölt számlára kell teljesíteni.

5. Az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásának engedélyezése esetén csereerdősítésként létesített erdőterületekre az erdőfelújítás normatív támogatásának mértékeit kell alkalmazni.

6. Az Evt. 70. § (4) bekezdésében meghatározott "erdőfelújítás és erdőnevelés normatív támogatásának befejezett értéke" alatt az erdőfelújítás befejezéséig, majd azt követő egyszeri ápolására igényelhető normatív támogatások együttes összegét kell figyelembe venni az igénybevétel évében érvényes összeggel.

7. A közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatási kérelmét, illetve az elszámolást az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az erdőrészletenkénti költségvetést és az erdészeti hatóságnál e célra rendszeresített, a 2. számú függelék szerinti (K-1-1 jelű) formanyomtatványt.

1. számú függelék a 60. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó

neve:

....................év

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-1

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

költségvetési támogatás terhére elszámolható erdőfelújítási és erdőfenntartási munkákról

E Ft

A: Befizetési kötelezettségek

Befizetendő erdőfenntartási járulék:

Év közben befizetett összegek:

B: Támogatások:

Az erdőfenntartási munkák elszámolási összege:

Év közben kifizetett támogatások:

Befizetés (év végi elszámoláskor):

Támogatási igény (év végi elszámoláskor):

Megjegyzés:

Kelt: ..........................................., év ............................ hó ......... nap

P. H.

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést ......................... E Ft, azaz ............................................................................... forint összeggel / befizetési kötelezettséggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és a jóváhagyott munkák szakszerű végrehajtását, az ......... E Ft, azaz .................................................................................................... forint összeggel/befizetési kötelezettséggel igazolom.

Kelt: .........................................., év ............................ hó ......... nap

P. H.

erdészeti hatóság igazgatója

Sor-
száni
MegnevezésTerület
ha
Normatív
támogatás
E Ft/ha
Érték
E Ft
1.Befejezett felújítás
2.Egyéves (folyamatos erdőfelújítás)
3.Erdőfelújítás összesen (1.–2.):
Befejezett erdőfelújítások ápolása:
a) természetes mageredetű állományban
b) természetes sarjeredetű állományban
c) mesterséges állományban sík területen
d) mesterséges állományban géppel nem járható területen
4.
5.
6.
7.
8.Befejezett ápolás összesen (4.–7.):
Állománynevelés (tisztítás):
a) természetes mageredetű állományban
b) természetes sarjeredetű állományban
c) mesterséges állományban sík területen
d) mesterséges állományban géppel nem járható területen
e) fenyőtisztítási anyag megsemmisítése
9.
10.
11.
12.
13.
14.Állománynevelés összesen (9.–13.):
15.Befejezett felújítás elegyességi többlet támogatása
Tuskózás:
a) akác homokon
b) vályogon
c) agyagon
d) egyéb fafaj homokon
e) vályogon
f) agyagon
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.Tuskózás összesen (16.–21.):
Tűzpászták, nyiladékok, határjelek létesítése és karbantartása:
a) tűzpászták
b) nyiladékok
c) határjelek (Ft/db)
23.
24.
25.
26.Tűzpászták, nyiladékok, határjelek összesen (23.–25.):
27.Egyéb engedélyezett
28.Igényelt állami támogatás összesen (3. + 8. + 14. + 15. + 22. + 26. +27.):
Erdőfenntartási járulékFatömeg
brm3
Ft/ brm3Érték
E Ft
29.Tölgy
30.Bükk
31.Akác
32.Cser
33.Egyéb kemény lomb
34.Lágy lomb
35.Fenyő
36.Erdőfenntartási járulék összesen (29.–35.):

2. számú függelék a 60. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó

neve:

...............év

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-1-1

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításáról

Sor-
szám
MegnevezésCélállománytípusTerület
ha
Normatív
támogatás
E Ft/ha
Érték
E Ft
1.Természetes mageredetűMesterséges 10°-os és az alatti lejtésű, géppel járható
Tölgy
2.Bükk
3.Egyéb fafaj
4.Tölgy
5.Bükk
6.
7.Egyéb k. lombos
8.Nemesnyár
9.Egyéb lágy lombos
10.Fenyők
11.Mesterséges 10° feletti lejtésű, géppel nem járhatóTölgy
12.Bükk
13.
14.Egyéb k. lombos
15.Fenyők
16.Gazdaságtalan erdők felújítása összesen (1.–16.)

Kelt: ............................................, év ...................... hó ........ nap P. H.

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést ............ E Ft, azaz ...................................................................................... forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák szakszerű végrehajtását, az ..............E Ft, azaz ........................................................ forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

P. H.

erdészeti hatóság igazgatója

61. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az erdőgazdálkodó

neve:

......év

címe:

cégj. száma (vagy váll. eng. száma):

adószáma:

statisztikai számjele:

bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):

K-3

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS

költségvetési támogatás terhére elszámolható jóléti és parkerdők üzemeltetési és műszaki létesítmények fenntartási munkáiról

Költségek: E Ft-ban

Sor-
szám
MegnevezésFenntartásÜzemeltetés,
őrzés
Összesen
1.Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)
2.Arborétumok (élőfagyűjtemények), botanikus kertek
3.Turisztikai célt szolgálóutak
4.erdei autós pihenők
5.Egyéb létesítmények
6.Összesen:

Kelt: ............................................, év .......................... hó ........ nap

a) A költségvetést .......................... E Ft, azaz ................................................................... forint összeggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és a jóváhagyott munkák szakszerű végrehajtását, az .................... E Ft, azaz .............................................................. forint támogatási igény jogosságát igazolom.

Kelt: ............................................, év :......................... hó ........ nap

P. H.

erdészeti hatóság igazgatója

62. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Kiállító: ........................................................

Támogatási kérelem

az erdőgazdálkodási célú költségvetési támogatás igénybevételéhez

Adóazonosító jel:

Adószáma:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Gazdálkodási forma:

Név:

Cím: .................................................................. város/község ................................................. utca ................. hsz.

1. Az elhúzódó kárpótlási és részarány-tulajdon átadási folyamatokban leromlott erdőállomány-szerkezetének helyreállítását az alábbi erdőrészletekben elvégzem, s ennek alapján a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 291. § (3) bekezdése szerinti támogatást kérem részemre kifizetni.

SorszámKözséghatárTag, erdőrészletRendeltetésÁllománytípusTerület (ha)Normatív
támogatás
ezer Ft/ha
Támogatás
összege, Ft

2. Az 1996. évi LIV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján üzemterv-készítési kötelezettségemnek eleget tettem, s ez alapján a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet 292. § (1) bekezdése szerinti támogatást kérem részemre/..................................................... üzemtervkészítő részére kifizetni. Az igényelt támogatás összege:

................. Ft, azaz ............................................ forint.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy köztartozásom nincs.

Kelt: ............................................, év, ......................... hó ........ nap

P. H.

igénylő

A fenti összegű támogatás jogosságát igazolom, a támogatás kifizethető.

Kelt: ......................................., év .......................... hó ........ nap

P. H.

kiállító szerv vezetője

63. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az állattenyésztési és állattenyésztés-szervezési feladatok ellátásának támogatási mértéke

I. Szarvasmarha

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Törzskönyvezés, teljesít-
ményvizsgálat végzése,
tenyészérték-megállapítás
1.1. Törzskönyvi nyilván-
tartás
tenyésztő180 Ft/egyed
1.2. Küllemi bírálattenyésztő szervezet180 Ft/egyed
1.3. Tejtermelés-ellen-
őrzés
tenyésztő900 Ft/egyed
1.4. Hústermelés-ellen-
őrzés
tenyésztő400 Ft/egyed
1.5. ITV* szervezésetenyésztő szervezet720 Ft/adag
1.6. Hús ITV* szerve-
zése
tenyésztő szervezet50 000 Ft/utód
1.7. Tenyészértékbecs-
lés
OMMI12 Ft/tehén

* Ivadék teljesítménwizsgálat.

II. Sertéstenyésztés

[54]
Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése1.1. Adatfeldolgozástenyésztő szervezet180 Ft/fialás
2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése,
tenyészérték-megállapítás
2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporító telepentenyésztő szervezet400 Ft/fialás
2.2. Reprodukciós teszt-
adatok gyűjtése
tenyésztő szervezet230 Ft/fialás
2.3. Genetikai vizsgálattenyésztő1170 Ft/vizsgálat
2.4. Intramuszkuláris zsír-
vizsgálat
tenyésztő szervezet3150 Ft/vizsgálat
2.5. ÜSTV*tenyésztő szervezet130 Ft/vizsgálat
2.6. EUROP ÜSTVtenyésztő szervezet220 Ft/vizsgálat
2.7. HVT** (egyedi, falkás)tenyésztő12 600 Ft/ivadék
2.8. ÜITV***tenyésztő220 Ft/egyed
2.9. BLUP tenyészérték-becslés céljából végzett ivadékvizsgálattenyésztő20 000 Ft/vizsgálat

* Üzemi sajátteljesítmény vizsgálat.

** Hízékonyság és vágóérték teljesítmény vizsgálat.

*** Üzemi ivadékteljesítmény vizsgálat.

III. Juhtenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Állatazonosítási, állatte-
nyésztési nyilvántartás és
információs rendszer
fenntartása, működte-
tése
1.1. Állatazonosítás, nyil-
vántartás
tenyésztő szervezet60 Ft/egyed
2. Törzskönyvezés, teljesít-
ményvizsgálat végzése,
tenyészérték-megállapítás
2.1. Törzskönyvi nyilván-
tartás anyánként
tenyésztő szervezet120 Ft/egyed .
2.2. Minősített anyák bárá-
nyozási teljesítménye
tenyésztő szervezet180 Ft/egyed
2.3. Anyák hústermelő-ké-
pessége ismert szárma-
zású bárányok alapján
tenyésztő szervezet360 Ft/egyed
2.4. Növendék jerkék saját
teljesítményvizsgálata
tenyésztő szervezet1200 Ft/egyed
2.5. Növendék kosok saját
teljesítményvizsgálata
tenyésztő szervezet6000 Ft/egyed
2.6. Tejelő anyák zárt laktá-
ciója
tenyésztő szervezet500 Ft/egyed
2.7. Tenyészkosok üzemi
ivadékvizsgálata
(gyapjú)
tenyésztő szervezet30 000 Ft/csoport
2.8. Tenyészkosok üzemi
ivadékvizsgálata
(hús-tej)
tenyésztő szervezet60 000 Ft/csoport

IV. Kecsketenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Állatazonosítási, állatte-
nyésztési nyilvántartás és
információs rendszer
fenntartása, működte-
tése
1.1. Állatazonosítás, nyil-
vántartás
tenyésztő szervezet50 Ft/egyed
2. Törzskönyvezés, teljesít-
ményvizsgálat végzése,
tenyészérték-megállapítás
2.1. Törzskönyvi nyilván-
tartás anyánként
tenyésztő szervezet110 Ft/egyed
2.2. Minősített anyák sza-
porasági teljesítménye
megszületett gidák
után
tenyésztő szervezet160 Ft/született gida
2.3. Anyák hústermelő-ké-
pessége ismert szárma-
zású gidák alapján
tenyésztő szervezet320 Ft/egyed
2.4. Tejelő anyák zárt laktá-
ciója
tenyésztő szervezet450 Ft/egyed
2.5. Tenyészbakok ivadék-
vizsgálata (tej)
tenyésztő szervezet54 000 Ft/bak

V. Lótenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1; Állatazonosítási, állatte-
nyésztési nyilvántartás és
információs rendszer
fenntartása, működte-
tése
1.1. Állatazonosítás, nyil-
vántartás
törzskönyvező szervezet540 Ft/egyed
1.2. Kanca tenyésztési adat-
tárolás
törzskönyvező szervezet450 Ft/kanca
1.3. Mén tenyésztési adat-
tárolás
törzskönyvező szervezet1800 Ft/mén
2. Törzskönyvezés, teljesít-
ményvizsgálat végzése,
tenyészérték-megállapítás
2.1. Származásnyilvántartás
(kancafedeztetés nyil-
vántartás)
törzslcönyvező szervezet720 Ft/egyed
2.2. Törzskönyvi ellenőr-
zésben tartás (tenyész-
kancák)
tenyésztő szervezet720 Ft/egyed
2.3. Származásellenőrzés
(vércsoportvizsgálattal
nem kizárt ősök)
tenyésztő szervezet1080 Ft/vizsgálat
2.4. Tenyészkanca tenyész-
értékbecslés
tenyésztő szervezet640 Ft/egyed
2.5. Méncsikók központi
sajátteljesítmény vizs-
gálata
tenyésztő szervezet153 000 Ft/egyed

VI. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként igényelhető mérték évente
1. Törzskönyvezés, teljesít-
ményvizsgálat végzése,
tenyészérték-megállapítás
1.1. Törzskönyvezés
– tyúk
I–II. törzs- és főköny-
vi osztályokban
tenyésztő40 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi
osztályban
tenyésztő2,20 Ft/betörzsesített
nőiverú egyed
– lúd
I. törzs- és főkönyvi
osztályokban első évben
tenyésztő220 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
II. törzs- és főkönyvi
osztályban első évben
tenyésztő180 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi
osztályban első évben
tenyésztő110 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
I. törzs- és főkönyvi
osztályban 2. évtől
tenyésztő18 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
Il–III. törzs és fő-
könyvi osztályokbarí a
2. évtől
tenyésztő9 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
– kacsa, pulyka
I. törzs- és főkönyvi
osztályban
tenyésztő13 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
II. törzs- és főkönyvi
osztályokban
tenyésztő11 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi
osztályban
tenyésztő4 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
I–III. törzs- és fő-
könyvi osztályokban
2 évtől
tenyésztő3 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
– nyúltenyésztő szervezet600 Ft/tenyésznövendék
– prémes állattenyésztő600 Ft/egyed
– méhméhanyanevelő5400 Ft/méhanya

VII. Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó állatfajok esetén a bejelentők és fajtafenntartók támogatásként a fajtaelismerés keretében végzett teljesitményvizsgálat - OMMI-vel kötött megállapodásban rögzített - ténylegesen felmerült költségének 50%-át igényelhetik.

64. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Az állattenyésztési és állattenyésztés-szervezési feladatok ellátásához nyújtható támogatás igénybevételének feltételei

I. Szarvasmarha

1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

1.1. Törzskönyvi nyilvántartás - támogatást igényelhet a tenyésztő - az adott tenyésztő szervezet útján - az elismert tenyésztő szervezet tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartási feltételeknek megfelelő egyed után, ha a tenyésztő kéri a nyilvántartásba vételt és ezt az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi bizonyítvány kiadásával visszaigazolja.

Az igényjogosultságot az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásba vételi listájával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az így kiállított igazolás az igénylés benyújtásakor 60 napnál régebbi nem lehet.

1.2. Küllemi bírálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészbikák küllemi tenyészértékbecslését szolgáló küllemi bírálat után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján.

Az igényjogosultságot az elismert tenyésztő szervezet 60 napnál nem régebbi küllemi bírálati összesítőjével kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.3. Tejtermelés-ellenőrzés - támogatást igényelhet az adott tej- és kettőshasznú fajta elismert tenyésztő szervezetének tagja - az adott tenyésztő szervezet útján -, ha tehénállományát tárgyév január 1-jétől folyamatosan, tejtermelés-ellenőrző szervezet által végzett ellenőrzésben tartja. A támogatás a laktációt zárt tehenek után igényelhető.

Az igényjogosultságot a tejtermelés-ellenőrző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta tenyésztő szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

Támogatást igényelhet továbbá az az állattartó, aki - a minisztérium előzetes engedélye alapján - a tejtermelést ellenőrző szervezet (ÁTK KFT) településenként szervezett egyszerűsített tejtermelés-ellenőrzési programjában vesz részt. Az igényjogosultságot a tejtermelést ellenőrző szervezet által kiadott, 60 napnál nem régebbi iktatott igazolással kell tanúsítani, amelyet a támogatási kérelemhez csatolni kell. A támogatási kérelmeket az ÁTK KFT-hez kell benyújtani, amely havonta összesítő ívvel továbbítja.

1.4. Hústermelés-ellenőrzés - támogatást igényelhet az adott húshasznú fajta elismert tenyésztő szervezetének tagja - az adott tenyésztő szervezet útján -, ha tehénállományát termelésellenőrzésben tartja. A támogatás a tárgyév során ellett hústermelés-ellenőrzésben tartott tehenek után igényelhető.

Az igényjogosultságot a hústermelés-ellenőrzést végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta tenyésztő szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

1.5., Ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az általa szervezett és a Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott ivadékteljesítmény vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként maximum 1000 párosított spermaadagig.

Az igényjogosultságot az adott fajta tenyésztő szervezete által elkészített, az OMMI által engedélyezett és nyilvántartásba vett, 60 napnál nem régebbi ivadékvizsgálati indítási terv nyilvántartási számával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.6. Hús ITV szervezése - támogatást igényelhet az a tenyésztő-szervezet, amely a Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott hús- és kettőshasznú bikák központi ivadékteljesítmény vizsgálatát végzi. Legfeljebb 15 bika ivadékvizsgálata, 225 vizsgálatot-zárt utóddal támogatható, az előzetesen a minisztérium részére benyújtott és elfogadott programterv alapján.

Az igényjogosultságot a hús ITV-t végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített és iktatott, 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.7. Tenyészértékbecslés - támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végrehajtó szervezet (OMMI) évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értéke-lésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek után. Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott és az érintett tenyésztő szervezetek által aláírt, iktatott és 60 napnál nem régebbi kimutatás igazolja.

II. Sertéstenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Adatfeldolgozás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szemezet a törzskönyvi adatok adatfeldolgozásának OMMI-től való megrendelését és a költségek megtérítését követően. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporító telepen - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő egyesület a tenyészetszámmal ellátott hiteles ellenőrzésbe vont állományok törzskönyvezéséért.

Az igényjogosultságot az átadott fialási rekordokról hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele a pontos, szabályos adatátadás és az egyéb kapcsolódó adatok.(búgatás, választás, selejtezés, egyedi azonosítók) tekintetében a kódrendszer szabályos használata.

2.2. Reprodukciós tesztadatok gyűjtése - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai alapján Reprodukciós tesztbe vont végtermék előállító telepeken végzett adatgyűjtés után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele azonos a törzs- és szaporító telepek feltételeivel.

2.3. Genetikai vizsgálatok - támogatást igényelhet a tenyésztő a stresszérzékenység megállapításáért. Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.4. Intramuszkuláris zsír vizsgálat - támogatást igényelhet a tenyésztő a HVT vagy HVV vizsgálatba vont sértések intramuszkuláris zsír% megállapításáért.

Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmál ellátott jelentésével és a 60 napnál nem régebbi számlával kell igazolni, melyet csatolni kell a támogatási kérelemhez. A teljesítést az OMMI a támogatási kérelmen iktatószámmal ellátva igazolja.

2.5. Üzemi sajátteljesítmény vizsgálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő egyesület, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (három ponton történő szalonnavastagság-mérés) a tenyésztő egyesület rögzíti a számítógépes rendszerbe és átadja az OMMI részére.

Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi, az adatok átvételéről kiadott listával kell, az igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelően, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. A hitelesítés feltétele a pontos, szabályos adatátadás.

2.6. EUROP üzemi sajátteljesítmény vizsgálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő egyesület, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (a vágóhídi minősítő technikának megfelelően szalonnavastagság és karaj átmérő mérés és színhús százalék számítás) a tenyésztő egyesüllet rögzíti a számítógépes rendszerbe, és átadja az OMMI részére.

Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi, az adatok átvételéről kiadott listával kell, az igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelően, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. A hitelesítés feltétele a pontos, szabályos adatátadás.

2.7. Hízékonyság- és vágóértékteljesítmény vizsgálat - támogatást igényelhet a tenyésztő a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett egyedi és falkás (végtermékteszt) vizsgálatok végzése alapján, az adat központi adatbankba történő átadását követően.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.8. Üzemi ivadékteljesítmény vizsgálat - támogatást igényelhet a tenyésztő az elismert tenyésztő szervezet útján a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított egyedileg megjelölt állatok után, a vágósúly és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra az OMMI-nek átadni.

Az igényjogosultságot az ellenőrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.9. BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat esetén támogatást igényelhet az a tenyésztő, aki a tenyésztő szervezet által vizsgálatra kijelölt apaállattól spermát fogad és az OMMI-hez benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelően egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha egy kántól három üzemből legalább 12 ivadékot (3 x 4) adnak át a TVÁ-nak.

Az igényjogosultságot az átvett ivadékok alapján az OMMI iktatószámmal ellátva igazolja. A 60 napnál nem régebbi igazolást a támogatási kérelemhez kell csatolni.

III. Juhtenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi ellenőrzött tenyészetek bárányainak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot az anyák bárányainak folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt bárányok hitelesített számítógépes listájáról készült, OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint leellett jerkék (első ellésű anyák) után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.2. Minősített anyák bárányozási teljesítménye - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Anyák hústermelő-képessége ismert származású bárányok alapján - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és-vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Növendék jerkék sajátteljesítmény vizsgálata -támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az ismert származású (anya, apa) egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Növendék kosok sajátteljesítmény vizsgálata - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.6. Tejelő anyák zárt laktációja - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerültek elvégzésre és kiértékelésük legalább két befejési eredmény alapján történt.

Az igényjogosultságot a zárt laktációval rendelkező anyajuhokról tenyészetenkénti fülszám lista alapján készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.7. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú) - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.8. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej) - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

IV. Kecsketenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi ellenőrzött tenyészetek gidáinak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot állomány folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt gidák hitelesített számítógépes listájáról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni:

2 Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint tárgyévben leellett első ellésű anyák után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.2. Minősített anyák szaporasági teljesítménye született gidák után - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Anyák hústermelő-képessége ismert származású gidák után - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Tejelő anyák zárt laktációja - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Tenyészbakok üzemi ivadékvizsgálata tejtermelésre - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészbakonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

V. Lótenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha elvégezte a lovak (csikók) egyedi azonosításáról felvett adatok számítógépes előfeldolgozását és az adatokat eljuttatta az állattenyésztési központi adatbankba.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.2. Kanca tenyésztési adattárolás - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési központi adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza a tenyészkancák tenyésztési adatait.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az OMMI az igénylő, a jogosultságot az érintett tenyésztő egyesület ellenjegyzi.

1.3. Fedezőmén tenyésztési adattárolás - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési központi adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza fedezőmének tenyésztési adatait.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Származásnyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántnrtás) - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, a kancafedeztetés nyilvántartásáért.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi származásnyilvántartással kell igazolni, melyről kiadott igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az OMMI az igénylő, a jogosultságot az érintett tenyésztő egyesület ellenjegyzi.

2.2. Törzskönyvi ellenőrzésben tartás (tenyészkancák) támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi nyilvántartásért, a méneskönyv előkészítésért. A tenyésztők a törzskönyvezéshez nyújtott támogatást a tenyésztő szervezeten keresztüligénylik.

Az igényjogosultságot az OMMT által hitelesített; iktatott és 60 napnál nem régebbi törzskönyvi adatokról kiadott igazolással kell igazolni, melyet az igénylőláphoz mellékelni kell.

2.3. Származásellenőrzés - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a származásellenőrzés érdekében az OMMI vércsoport vizsgálatot rendel el, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Tenyészkanca tenyészértékbecslés - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészkancák tenyészértékbecsléséért.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az ellenőrzött és hitelesített tenyészértékbecslési listák és rangsorok alapján, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Méncsikók központi sajátteljesítmény vizsgálata támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a méncsikók Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott központi méntelepi sajátteljesítmény vizsgálatáért.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell.

VI. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

1.1 Törzskönyvezés

Baromfi

Támogatást igényelhet a tenyésztő a tenyésztő szervezetek származási igazolásával rendelkező állományok után a betörzsesített nőivarú egyedenként.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

Nyúl

Támogatást igényelhet az elismert házinyúl- és angóranyúl-tenyésztő szervezet a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő tetovált egyedi azonosítóval ellátott tenyésznövendék után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

Prémes állat

Támogatást igényelhet a prémesállat-tenyésztő az egyedi bírálat alapján főtörzskönyvbe vett és hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező tenyésztésre alkalmas egyedek után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

Méh

Támogatást igényelhet a méhanyanevelő, aki törzskönyvezett, a szakintézet által rendszeresen vizsgált és minősített méhcsaládokkal rendelkezik, a vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a vizsgálati díj befizetését követően.

Az igényjogosultságot a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Méhészeti Osztálya igazolja, mely igazolást a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető, új anyanevelő esetében az első évben két alkalommal.

VII. A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

Támogatást igényelhet az a bejelentő, fajtafenntartó, akinek a fajtája a fajtaelismerés keretében központi teljesítményvizsgálaton részt vesz.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet a 60 napon belül kiállított igénylőlaphoz mellékelni. kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

65. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A tenyésztő szervezethez

beérkezett: .......................

Támogatási kérelem

egyes állattenyésztési,. tenyésztésszervezési mogatásokhoz

Beküldendő: ......................................................................................................................... tenyésztő szervezetnek

Címe:

1. Természetes személy esetén:

a) neve:

b) lakcíme (megye, irányítószám, település, utca házszám):

c) levelezési címe, ha nem azonos a lakcímmel (megye, irányítószám, település, utca házszám):

d) anyja neve:

e) személyazonosításra használt okmányának (személyi igazolvány, útlevél stb.) száma:

f) gazdálkodási formája (őstermelő, egyéni vállalkozó):

g) vállalkozói vagy őstermelői igazolvány száma:

h) társadalombiztosítási azonosító jele:

2. Jogi személy esetén

a) megnevezése:

b) székhelye (megye, irányítószám, település, utca házszám):

c) levelezési címe, ha nem azonos a székhellyel (megye, irányítószám, település, utca házszám):

d) társadalombiztosítási törzsszám:

3. Minden igénylő esetén

a) nyilvántartási (regisztrációs) szám [a 236/1998. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint], tenyésztő egyesület/szövetség esetén a bírósági nyilvántartási szám (Figyelem! Kizárólag a 2001. évre kiadott nyilvántartási számot lehet használni.)*:

b) adóazonosító jel/adószám:

c) bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

d) a finanszírozó bank megnevezése, bankfiók címe:

e) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult/nem jogosult**

f) telephelye, ahol megvalósul a fejlesztés (megye, irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.):

g) telephelyének tulajdonviszonya (saját/bérelt) **

bérelt esetén:

a bérleti szerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap):

a bérleti szerződés lejártának időpontja (év, hó, nap):

h) telefonszáma:

i) ügyintézőjének neve, telefon- és faxszáma:

j) a tenyésztett fajta megnevezése:

* Ha az igénylő az OMMI, akkor ezt nem kell kitölteni!

** A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Az igényelt támogatás jogcímeIgényelhető támogatás
Ft/tétel
Összes tételszám
db
Igényelt támogatás összesen
Ft
I. Szarvasmarha-tenyésztés
1.1. Törzskönyvi nyilvántartás180
1.2. Küllemi bírálat180
1.3. Tejtermelés-ellenőrzés900
1.4. Hústermelés-ellenőrzés400
1.5. ITV szervezése720
1.6. Hús ITV szervezése50 000
1.7. Tenyészértékbecslés12
II. Sertéstenyésztés
1.1. Adatfeldolgozás180
2.1. Törzskönyvezés törzs-és szaporító
telepen
400
2.2. Reprudukciós teszt adatok gyűj-
tése
230
2.3. Genetikai vizsgálat1 170
2.4. Intramuszkuláris zsír vizsgálat3 150
2.5. ÜSTV130
2.6. ÜSTV EUROP220
2.7. HVT12 600
2.8. ÜITV220
2.9. BLUP-ot szolgáló HVT vizsgálat20 000
III. Juhtenyésztés
1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás60
2.1. Törzskönyvi nyilvántartás, anyán-
ként
120
2.2. Minősített anyák bárányozási, tel-
jesítménye
180
2.3. Anyák hústermelő-képessége is-
mert származású bárányok alap-
ján
360
2.4. Növendék jerkék sajátteljesít-
mény vizsgálata
1200
2.5. Növendék kosok sajátteljesítmény
vizsgálata
6 000
2.6. Tejelő anyák zárt laktációja500
2.7. Tenyészkosok üzemi, ivadékvizs-
gálata (gyapjú)
30 000
2.8. Tenyészkosok üzemi ivadékvizs-
gálata (hús-tej)
60 000
IV. Kecsketenyésztés
1.1. Állatazonosítás, nyilvántartás50
2.1. Törzskönyvi nyilvántartás, anyán-
ként
110
2.2. Minősített anyák szaporasági tel-
jesítménye megszületett, gidák
után
160
2.3. Anyák hústermelőképessége, is-
mert származású gidák alapján
320
2.4. Tejelő anyák zárt laktációja450
2.5. Tenyészbakok ivadékvizsgálata
(tej)
54 000
V. Lótenyésztés
1.1 Állatazonosítás, nyilvántartás540
1.2. Kanca tenyésztési adattárolás450
1.3. Mén tenyésztési adattárolás1 800
2.1. Származásnyilvántartás,
(kancafedeztetés nyilvántartás)
720
2.2. Törzskönyvi ellenőrzésben tartás
(tenyészkancák)
720
2.3. Származásellenőrzés (vércsoport-
vizsgálattal nem, kizárt ősök)
2.4. Tenyészkanca tenyészérték-becs-
lés
640
2.5. Méncsikók központi sajátteljesít-
mény vizsgálata
153 000
VI. Baromfi- és egyéb kisállattenyésztés
1.1. Törzskönyvezés
– tyúk
I–II. törzs- és főkönyvi osztályok-
ban
40
III. törzs- és főkönyvi osztályban220
– lúd
I. törzs- és főkönyvi osztályokban
az 1. évben
220
II. törzs- és főkönyvi osztályokban
az 1. évben
180
III. törzs- és főkönyvi osztályok-
ban az 1. évben
110
I. törzs- és főkönyvi osztályban a
2. évtől
18
II. és III. törzs- és főkönyvi osztá-
lyokban a 2. évtől
9
– kacsa, pulyka
I. törzs- és főkönyvi osztályban13
II. törzs- és főkönyvi osztályban11
III. törzs- és főkönyvi osztályban4
I-I11. törzs- és főkönyvi osztá-
lyokban a 2. évtől
3
– nyúl600
– prémes állat600
– méh5 400
VII. Fajtaelismerés keretében végzett teljesít-
ményvizsgálat
fajta megnevezése:
igényelt támogatás:
IGÉNYELT TÁMOGATÁS
MlNDÖSSZESEN:

Hozzájárulok, hogy a támogatási kérelemben szereplő adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény szerint kezeljék, továbbá amennyiben a kért támogatás jogtalan igénylésnek minősül, e tény nyilvánosságra hozható. Nyilatkozom, hogy az 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a előírásainak megfelelően a tenyésztési hozzájárulást 2000-ben befizettem/helyettem*** a felvásárló befizette és ennek bizonylatával rendelkezem.

*** A megfelelőt kérjük alahúzni!

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

igénylő

A kérelemhez csatolni kell:

- a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3., 4. és 5. számú mellékleteit,

- 2001. évre szóló a 236/1998. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számot tartalmazó megyei FM hivatal által kiadott igazolás másolatát.

Figyelmeztetés!

- A csatolandó OMMI igazolás(ok) csak a keltezéstől számított 60. napig érvényes(ek).

- Az igénylőlap mellékleteként csak a fentiek szerinti eredeti, iktatószámmal ellátott igazolás(ok) vehető(k) figyelembe.

66. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem

a gazdálkodás kockázatát csökkentő mező- és erdőgazdálkodási biztosítási díjtámogatáshoz*

1. A támogatást igénybe vevő

1.1. Természetes személy esetén:

neve:

lakcíme (megye, irányítószám, település, utca, házszám):

levelezési címe, ha nem azonos a lakcímmel (megye, irányitószám, település, utca, házszám):

anyja neve:

személyi igazolvány száma:

gazdálkodási formája (őstermelő, egyéni vállalkozó):

vállalkozói vagy őstermelői igazolvány száma:

1.2. Jogi személy esetén:

a) megnevezése:

b) székhelye (megye, irányítószám, település, utca, házszám):

c) levelezési címe, ha nem azonos a székhellyel (megye, irányítószám, település, utca, házszám);

1.3. Minden igénylő esetén:

a) nyilvántartási (regisztrációs) száma

b) adóazonosító jel/adószám:

c) bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

d) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult/nem jogosult (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

e) telephelye (megye, irányítószám, település, utca, házszám vagy hrsz.):

f) telefonszáma:

g) ügyintézőjének neve, telefon- és faxszáma:

2. A pályázó árbevételei (a mezőgazdasági tevékenységének megítéléséhez)

ÉvMezőgazdasági árbevétele
(ezer forint)
Összes árbevétele
(ezer forint)
A mezőgazdasági árbevételének aránya az összes árbevételből (%)
1999
2000

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valódiak és hitelesek.

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

Igénylő

* Az adatlaphoz mellékelni kell a biztosítási szerződés (kötvény) másolatát és a díjfizetési igazolást termeltető (integrátor) esetében nyilatkozatot is arról, hogy a támogatást a termelőnek továbbadja, illetve legkésőbb végelszámoláskor a termelő javára beszámítja.

67. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Kérelem a Magyarországon nem honos károsítók elleni növényvédelmi költségeknek, illetve az okozott károk enyhítésének támogatásához

1. Azonosító adatok

Név:

Telephely:

Adóazonosító jel/adószám:

Statisztikai számjel:

Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:

Nyilvántartási (regisztrációs) szám:

2. Az igénylő (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor

Teljes munkaidős létszám:

Saját tőke:

Nettó árbevétel:

Vállalkozás árbevétele:

Vállalkozás minősítése: - mikro - kis - közép - egyéb

Művelési ág,
növény
KözségHelyrajzi számVédekezésben
részesített terület
(ha)
Költség
(Ft)

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

igénylő

68. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem egyéb termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és egyéb gazdálkodói szervezetek támogatásához

Az igénylő:

1. Neve:

2. Lakhelye, székhelye:

3. Postai címe, telefonszáma:

4. Az elnök neve és elérhetősége:

5. Cégjegyzék száma:

6. Adószáma (adóazonosító jele):

7. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

8. Igénylő számláját vezető pénzintézet megnevezése, számlaszáma:

9. Az igénylő (támogatást kérő) egyéb adatai:

- alkalmazottak száma:

- szövetkezeti tagok száma:

- saját tőke:

- jegyzett tőke:

- éves nettó árbevétel:

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

igénylő

A kérelemhez az alábbi nyilatkozatot kell csatolni:

Nyilatkozat

Alulírott ..................................................................................... pályázó tudomásul veszem a 27311997. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit, és a támogatási kérelem benyújtásával egyben hozzájárulásomat adtam adataim közzétételéhez, és a támogatás ellenőrzéséhez.

Kelt: ......................, ...... év ............. hó ..... nap

pályázó

69. számú melléklet a 15/2001. (III. 3.) FVM rendelethez

A vízkárelhárítási létesítmények fenntartásához 2001. évre érvényes normatív támogatások munkanemenként

Földmunkák
Iszaptalanítás
0,5–1,5 m3/fm száraz mederből géppel
Iszaptalanítás
0,5–1,5 m3/fm víz alóli kitermelés géppel460 Ft/m3
Depónia rendezés – géppel160 Ft/m3
Földszállítás – földfelrakással 5 km-ig szállítva840 Ft/m3
Járóút építés géppel60 Ft/m2
Kézi iszaptalanítás2 000 Ft/m3
Irtási munkák
Gazkaszálás kézzel, sík terepen8 Ft/m2
Gazkaszálás kézzel, rézsűs felületen12 Ft/m2
Gazkaszálás géppel, sík felületen6 Ft/m2
Gazkaszálás géppel, rézsűs felületen7 Ft/m2
Nádkaszálás kézzel35 Ft/m2
Nádkaszálás géppel15 Ft/m2
Cserjeirtás kézi110 Ft/m2
Cserjeirtás géppel55 Ft/m2
Fakitermelés: nem fenntartási tevékenység
Tuskózás (cserjézés után) 0,2 m3/m25 100 Ft/m3
Műtárgyak
Műtárgyak általános karbantartása
1 m3/sec vízszállításig20 000 Ft/db/év
Műtárgyak általános karbantartása
1 m3/sec vízszállítás felett40 000 Ft/db/év
Műtárgy nagy karbantartása
1 m3/sec vízszállításig100 000 Ft/db/év
Műtárgy nagy karbantartása
1 m3/sec vízszállítás felett200 000 Ft/db/év
Gépészet
Stabil elektromos szivattyú telep300 000 Ft/m3/sec/év

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[2] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[3] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[4] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[5] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.05.25.

[6] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[7] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.05.25.

[8] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[9] Beiktatta és a táblázatot módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[10] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[11] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[12] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[13] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 5. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[14] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 5. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[15] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 6. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[16] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 6. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[17] Módosította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 7. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[18] Megállapította a 97/2001. (XI. 23.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.11.23.

[19] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.05.25.

[20] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.05.25.

[21] Megállapította a 97/2001. (XI. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.11.23.

[22] Beiktatta a 97/2001. (XI. 23.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.11.23.

[23] Beiktatta a 97/2001. (XI. 23.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.11.23.

[24] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 9. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[25] Beiktatta a 97/2001. (XI. 23.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2001.11.23.

[26] Megállapította a 97/2001. (XI. 23.) FVM rendelet 5. § -a. Hatályos 2001.11.23.

[27] Beiktatta a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 10. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[28] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 11. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[29] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 12. § -a. Hatályos 2001.05.25.

[30] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.05.25.

[31] Beiktatta a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 8. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[32] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 1. számú melléklete. Hatályos 2001.05.25.

[33] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 2. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2001.05.25.

[34] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2001.05.25.

[35] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 3. melléklet). Hatályos 2001.05.25.

[36] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 4. melléklet). Hatályos 2001.05.25.

[37] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 9. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[38] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 9. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[39] Megállapította a 97/2001. (XI. 23.) FVM rendelet 6. § -a. Hatályos 2001.11.23.

[40] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 5. számú melléklet 1. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[41] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 5. számú melléklet 2. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[42] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 6. számú melléklet 1. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[43] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 6. számú melléklet 2. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[44] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 7. számú melléklet 1. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[45] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 7. számú melléklet 2. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[46] Megállapította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 7. számú melléklet 3. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[47] Beiktatta a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 7. számú melléklete 4. pontja. Hatályos 2001.05.25.

[48] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.05.25.

[49] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 8. melléklet). Hatályos 2001.05.25.

[50] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 9. melléklet). Hatályos 2001.05.25.

[51] Beiktatta a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 10. számú melléklete. Hatályos 2001.05.25.

[52] Megállapította a 73/2001. (X. 11.) FVM rendelet 10. § -a. Hatályos 2001.10.11.

[53] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 11. melléklet). Hatályos 2001.05.25.

[54] Módosította a 40/2001. (V. 25.) FVM rendelet 13. §-a (ld. 12. melléklet). Hatályos 2001.05.25.

Tartalomjegyzék