5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet

a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. §-ának (6) bekezdésében és a 74. §-ának l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya az UL A1 pilóta, az ejtőernyős oktató, a légiutas-kísérő és a repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedélyére és az ahhoz szükséges képesítések, valamint jogosítások megszerzésére és meghosszabbítására terjed ki.

(2)[2] Az UL A1 pilóta, az ejtőernyős oktató, a légiutas-kísérő és a repülés üzemi tiszt szakszolgálati tevékenységet, munkakört és az ilyen munkakörbe tartozó feladatot (a továbbiakban együtt: szakszolgálat) az láthat el, akit arra a légijármű üzemben tartója vagy tulajdonosa, illetve a repülőtér üzemben tartója feljogosított. Szakszolgálat ellátására olyan személy jelölhető ki, akinek szakszolgálati engedélye van.

(3) Kiképzés alatt álló személy szakszolgálatot a szolgálat ellátására képesített, szakszolgálati engedéllyel rendelkező, erre kijelölt személy felügyelete mellett láthat el.

2. §[3]

A szakszolgálati engedélyek fajtáit és a kiadásukhoz szükséges feltételeket e rendelet mellékletei a következők szerint határozzák meg:

a) 1. melléklet: A szakszolgálati engedélyek megnevezése és szakmai alkalmassága

b) 2. melléklet: UL A1 pilóta szakszolgálati engedélye

c) 3. melléklet: Ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély, ejtőernyő beugrói jogosítás

d) 4. melléklet: Légiutas-kísérő szakszolgálati engedélye

e) 5. melléklet: Repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedélye

f) 6. melléklet: Szakszolgálati engedélyek tartalma és formája

A szakszolgálati engedély

3. §

A szakszolgálati engedély - a benne foglalt bejegyzéseknek megfelelően - a légijárműtípus és szaktevékenység szerint megjelölt szakszolgálat ellátására jogosít, és az egészségügyi (orvosi), valamint a szakmai alkalmasságra megállapított határidőig, illetve visszavonásig érvényes.

4. §

(1) A szakszolgálati engedély alapján:

a)[4] UL A1 pilóta és légiutas-kísérő szakszolgálat magyar lajstromba vett légijárművön Magyarország területén (légterében) vagy területén (légterén) kívül (a továbbiakban: belföldön, illetőleg külföldön) látható el;

b)[5] UL A1 pilóta és légiutas-kísérő szakszolgálat más állam lajstromába vett légijárművön belföldön, illetve külföldön abban az esetben látható el, ha ezt a lajstromozó állam megengedi;

c) ejtőernyős ugrás belföldön, illetve külföldön végezhető;

d)[6]

(2)[7]

5. §

(1) A szakszolgálati engedély alapján a jogosult (a továbbiakban: engedélyes) köteles:

a) a szakszolgálati engedély kibocsátását követően az érvényesség folyamatos megtartásához szükséges feltételeket teljesíteni;

b)[8] az UL A1 pilóta és ejtőernyős szakszolgálatot teljesítő személy repülési naplót vezetni és azt a szakszolgálati tevékenysége során magánál tartani.

(2) A repülési naplónak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) típusátképzést, az elméleti és gyakorlati oktatás óraszámát, az elméleti és gyakorlati vizsgákat;

b) a végrehajtott repülések adatait (időpont, légijármű-típus, lajstromjel, feladat, felszállások száma, műszeres megközelítések száma, nappali és éjszakai repülési idő, havi és éves összesítés);

c) ejtőernyős ugró esetében az ugrásszámot, feltüntetve az ejtőernyős ugrás során használt ejtőernyő típusát, a zuhanási időt, ugrásvezető esetében az általa vezetett ugratások számát.

(3) A repülési napló formáját a légiközlekedési hatóság állapítja meg.

(4) Munkaviszony keretében végzett szakszolgálati tevékenység ellátásához szükséges feltételeket a munkáltató köteles biztosítani.

6. §

(1)[9] A szakszolgálati engedélyt - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak és ajánlott eljárásainak figyelembevételével - a 6. mellékletben meghatározott tartalommal, magyar és angol nyelvű nyomtatott szöveggel a légiközlekedési hatóság adja ki.

(2) A szakszolgálati engedély két példányban készül. A szakszolgálati engedély első példánya az engedélyes tulajdonát képezi, másra nem ruházható át. Az engedélyes a szakszolgálati tevékenysége során köteles azt magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személynek felszólításra bemutatni.

(3) A szakszolgálati engedély másodpéldányát a légiközlekedési hatóság közhiteles nyilvántartásba veszi és tárolja.

(4) A szakszolgálati engedélybe bejegyzést csak a légiközlekedési hatóság tehet.

(5) Szakszolgálati engedély tizennyolc év alatti személy részére történt kiadásáról a törvényes képviselőt értesíteni kell.

(6) Az elveszített, megsemmisült vagy megrongálódott szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság érvénytelenné nyilvánítja és kérelemre pótolja.

A szakszolgálati engedély kiadásának és visszavonásának szabályai

7. §

(1) Szakszolgálati engedélyt az a magyar, illetőleg - a 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 23. §-ának (2) bekezdésében, valamint az e rendelet 13. §-ában foglaltak figyelembevételével - az a külföldi állampolgár kaphat, aki

a) a szakszolgálatra - légijárműtípus és szaktevékenység szerint - meghatározott életkort betöltötte;

b) a szakszolgálatra egészségügyi (fizikai és pszichikai) és közbiztonsági szempontból alkalmas;

c) a szakszolgálatra - légijárműtípus és szaktevékenység alapján - e rendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel;

d) a légiközlekedési hatóság által - a nemzetközi követelményekkel összhangban - meghatározott sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett.

(2) Külföldi állampolgár részére kiállított szakszolgálati engedély nem mentesít a munkavállalásra vonatkozó szabályok betartása alól.

(3) Közbiztonsági szempontból szakszolgálatra alkalmatlannak kell tekinteni azt,

a) akit a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélt, a Büntető Törvénykönyvben meghatározott mentesítés beálltáig;

b) akit a bíróság a szakszolgálati engedélyhez kötött járművezetéstől vagy foglalkozástól eltiltott, az ítéletben meghatározott ideig;

c)[10] akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést rendelt el, a kezelés eredményes befejezését követő egy évig;

d)[11] aki a szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer hatása alatt áll, vagy aki a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban lát el szakszolgálati tevékenységet.

(4) A szakszemélyzet tagjainak egészségügyi alkalmassági követelményeit külön jogszabály* állapítja meg.[12]

8. §

(1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt vagy az engedélyben meghatározott egyes szaktevékenységre vonatkozó jogosítást visszavonja, ha

a)[13]

b) a közbiztonsági alkalmasságot kizáró okok valamelyikének fennállása esetén, az alkalmatlanság időtartamára;

c)[14]

d) az engedélyes a tevékenység folytatásának szabályait megszegi, egy évig terjedő időtartamra;

e) az engedélyes vagy annak tudtával más személy az engedélyt, illetve az engedélyhez kapcsolódó dokumentumokat meghamisítja, vagy azzal visszaél, egy évtől három évig terjedő időtartamra;

f) az engedélyes a szakszolgálatot egy éven keresztül nem látja el, az újabb elméleti és gyakorlati vizsga sikeres letételéig.

(2) A szakszolgálati engedély

a) három hónapnál hosszabb időtartamú visszavonás esetében a gyakorlati,

b) egy évnél hosszabb időtartamú visszavonás esetében az elméleti és a gyakorlati

vizsga sikeres letétele után adható ki újból.

9. §

(1) Amennyiben a légiközlekedési hatóság eljárása (pl. hatósági ellenőrzés) során megállapítja, hogy az engedélyes a tevékenysége során a légiközlekedési szabályokat súlyosan megszegi és azzal a légiközlekedés biztonságát sérti, vagy veszélyezteti, azonnali intézkedésként a szakszolgálati engedélyt felfüggesztheti és az engedélyt elveheti.

(2)[15] A légiközlekedési hatóság az elvételről átvételi elismervényt állít ki. A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedély visszavonásáról 15 napon belül dönt.

(3)[16]

A vizsga

10. §

(1) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, kiterjesztéséhez és érvényesség meghosszabbításához szükséges elméleti és gyakorlati vizsgáztatását a légiközlekedési hatóság végzi.

(2) A légiközlekedési hatóság szakszemélyzetének - a munkakör ellátásához szükséges szakszolgálati engedély esetén - vizsgáztatására felettes szerve intézkedik.

(3) A légiközlekedési hatóság által végzett elméleti és gyakorlati szakszolgálati vizsgáztatáshoz a vizsgabizottságot a hatóság vezetője jelöli ki, a légiközlekedési hatóság tagjaiból, valamint a légiközlekedési hatóság által vizsgáztatásra felhatalmazott személyekből.

(4) A gyakorlati vizsgára az a pályázó bocsátható, aki az elméleti vizsga anyagából sikeres vizsgát tett.

(5)[17] A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatás rendjéről vizsgaszabályzatot készít, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a légiközlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni.

11. §

(1) Az elméleti és gyakorlati vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban. Az első példányt a légiközlekedési hatóság megőrzi.

(2) A szakszolgálati engedélyt megszerző, meghosszabbító és jogosító elméleti és gyakorlati vizsgák értékelésénél "megfelelt" vagy "nem felelt meg" értékelést kell alkalmazni.

(3) A sikeres elméleti és gyakorlati vizsgához a vizsgázónak a vizsga tantárgyaiból, illetőleg a gyakorlati vizsga feladataiból "megfelelt" értékelést kell elérni.

(4) Ha a vizsgázó az elméleti vagy gyakorlati vizsga során valamelyik tantárgyból vagy gyakorlati elemből "nem felelt meg" értékelést ér el, pótvizsgára kell utalni. Pótvizsgázni abból (azokból) a tantárgyból (gyakorlati elemből) kell, amelyből sikertelenül vizsgázott. Ha a vizsgázó három vagy több tantárgyból "nem felelt meg" értékelést kap, a teljes vizsgát meg kell ismételni. Teljes vizsgát kell tenni az esetben is, amennyiben az engedélyes a szakmai érvényesség lejárta után 12 hónapon belül nem hosszabbítja meg szakszolgálati engedélyét.

(5) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, kiterjesztéshez, a bonyolult repülési helyzetek felismerését és a kivételi manőverek ismeretét bizonyító egyes vizsgákhoz a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott repülést gyakorló berendezéseket lehet használni. Ha ilyen berendezés nem áll rendelkezésre, valóságos repülési körülmények között csak olyan feladatok hajthatók végre, amelyekre a Légiüzemeltetési Utasítás lehetőséget ad.

(6) A vizsgáztatáshoz szükséges tansegédletet, személyi, technikai, anyagi eszközöket és feltételeket a kiképző szervezet biztosítja.

A szakszolgálati engedély iránti kérelem

12. §

(1) A szakszolgálati engedély kiadása, hosszabbítása, kiterjesztése iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani, hosszabbítás esetén a lejáratot megelőzően 30 nappal.

(2) Aki szakszolgálati engedély kiadását kéri, köteles az egészségügyi alkalmasságot három hónapnál nem régebbi, az e célra kijelölt egészségügyi szervezet által kiállított igazolással, a közbiztonsági szempontból való alkalmasságot három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.

(3) A kiképző szerv igazolja a szakszolgálati engedély kiadásához, kiterjesztéséhez, meghosszabbításához szükséges tanfolyam és kiképzés sikeres elvégzését.

(4) A szakszolgálati engedély érvényességét az egészségügyi alkalmasság megállapítását követően, valamint - amennyiben e rendelet előírja - sikeres szakmai vizsga alapján a légiközlekedési hatóság hosszabbítja meg.

(5) Az érvényes szakszolgálati engedélyt további légijárműtípusra, illetőleg szaktevékenységre a sikeres vizsga alapján a légiközlekedési hatóság terjeszti ki.

Külföldi hatóság által kiadott szakszolgálati engedély

13. §

(1)[18] A külföldi szakszolgálati engedéllyel rendelkezőnek a külföldi szakszolgálati engedély elfogadását a légiközlekedési hatóságtól kell kérnie. A légiközlekedési hatóság a külföldi hatóság által kiadott szakszolgálati engedélyt - a nemzetközi szerződésekkel és a külföldi légiközlekedési hatóságokkal kötött megállapodásaival összhangban - magyar szakszolgálati engedély kiadása nélkül az e rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén a magyar szakszolgálati engedéllyel egyenértékűnek fogadja el.

(2) Külföldi szakszolgálati engedély honosítása:

a) a légiközlekedési hatóság - kérelemre - külföldi szakszolgálati engedély alapján magyar szakszolgálati engedélyt adhat ki (honosíthat);

b) a légiközlekedési hatóság abban az esetben honosítja a külföldi szakszolgálati engedélyt, ha a külföldi szakszolgálati engedély kiadásának feltételei megfelelnek e rendelet előírásainak;

c) ha e rendelet bármely előírása nem teljesül vagy kétség merül fel a kérelmező alkalmasságával kapcsolatban, abban az esetben az előírás teljesülése után, illetve a légiközlekedési hatóság által előírt különbözeti (elméleti, gyakorlati) vizsga sikeres teljesítése esetén honosítja a légiközlekedési hatóság a külföldi szakszolgálati engedélyt;

d) a légiközlekedési hatóság a honosítás alapján kiadott magyar szakszolgálati engedély érvényességét a külföldi szakszolgálati engedély érvényessége alapján állapítja meg.

(3) A légiközlekedési hatóság a külföldi szakszolgálati engedély elfogadása és a külföldi szakszolgálati engedély honosítása esetén a külföldi szakszolgálati engedéllyel egyenértékűnek tekinti a külföldi hatóság által kiállított helyettesítő okiratot vagy jogosító igazolást.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a polgári repülés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 12/1983. (VI. 30.) KPM rendelet és a módosítására kiadott, az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/1987. (XII. 30.) KM rendelet 2. §-a.

(2)[19]

(3)[20]

(4)[21]

(5)[22]

(6)[23]

(7) A szakszolgálati engedély kiadásának díját, továbbá elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott szakszolgálati engedély helyett kiállított új engedély kiadásának díját, valamint a szakszolgálati engedélybe az érvényesség meghosszabbításának vagy további jogosítás bejegyzésének, illetve a visszavont szakszolgálati engedély újbóli kiadásának díját külön jogszabály* állapítja meg.[24]

(8)[25]

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[26]

A szakszolgálati engedélyek megnevezése és szakmai alkalmassága

A szakszolgálati engedélyek megnevezéseMegszerezhető jogosításokSzakmai alkalmasság érvényessége (hónap)
Növendék UL A1 Pilóta Szakszolgálati Engedély (súlypontáthelyezéses kormányzású)
UL A1 Pilóta Szakszolgálati EngedélyOktató, berepülő24
Ejtőernyős Szakszolgálati EngedélyOktató, beugró24
Légiutaskísérő Szakszolgálati Engedély24
Repülés üzemi tiszt-repülőtér felügyelő
-forgalmi felügyelő
-előtér ügyeletes tiszt
-terhelés-súlypontszámító tiszt
-navigációs tiszt
36

2. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[27]

UL A1 pilóta szakszolgálati engedélye

1. UL A1 Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély

1.1. Növendék pilóta képesítés megszerzésének feltételei:

1.1.1. Életkor: betöltött 16. életév.

1.1.2. Iskolai végzettség: alapfokú.

1.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság előtt bizonyítani kell a tanult szakterület alapfokú elméleti tudásszintjét.

1.1.4. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára előírt egészségügyi követelményeknek.

1.1.5. Jogosultság: Sikeres elméleti vizsga után az engedélyes jogosult UL A1 Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedélyre, a kiképzési tematika alapján UL A1 kiképzés folytatására, oktató felügyelet mellett.

2. UL A1 Pilóta Szakszolgálati Engedély

2.1. UL A1 pilóta képesítés megszerzésének és hosszabbításának feltételei:

2.1.1. Életkor: betöltött 17. életév.

2.1.2. Iskolai végzettség: középfokú.

2.1.3. UL A1 Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély

2.1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság előtt bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelelő szinten ismeri az alábbiakat:

- repüléselmélet,

- aerodinamika,

- szerkezettan,

- motortan,

- műszertan,

- mechanika,

- navigáció,

- repülésmeteorológia,

- típusismeret,

- légi üzemeltetés,

- üzemeltetési ismeretek,

- légijog,

- repülési szabályok,

- repülési eljárások,

- rádió-távbeszélő kezelői ismeret,

- repülés-egészségügyi alapismeretek,

- elsősegélynyújtás.

2.1.5. Repülési tapasztalat

a) alapfokú pilótakiképzés befejezése legalább 45 óra repült idővel. Aki rendelkezik vitorlázó-repülőgép szakszolgálati engedéllyel, annak parancsnokpilótaként repült idejéből a képzés idejébe 20%, de legfeljebb 15 óra beszámítható;

b) a pályázó repülőoktató felügyelete alatt legalább 10 óra egyedülrepülést köteles teljesíteni, amelybe beletartozik 5 óra egyedül végzett útvonalrepülés.

2.1.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a kiképzést befejezte és a 2.1.4. pontban foglalt szakismeretről sikeres vizsgát tett.

2.1.7. A gyakorlati vizsga anyaga: 2 iskolakör, 1 légtér és legalább 30 perces útvonalrepülés, melynek során a pályázónak bizonyítania kell a hatóság előtt repülőgépvezetői készségét egyszerű és bonyolult helyzetben.

2.1.8. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára előírt egészségi követelményeknek.

2.1.9. Folyamatosság: Ha a megszakítás 150 repült óráig 6 hónapnál nem több.

2.1.10. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképző szervezetnél gyakorlatba hozó és minősítő ellenőrző repülés szükséges.

2.1.11. Hosszabbítás: Az engedélyesnek igazolnia kell, hogy

a) a megelőző 24 hónap alatt az engedélyes 10 órát és 2 útvonalat teljesített,

b) megfelelt az előírt repüléstechnikai és útvonal-ellenőrzésen.

2.1.12. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult:

a) UL A1 parancsnok pilóta beosztás betöltésére,

b) UL A1-en - az adott jogosítással - egyéb gazdasági tevékenység végzésére (18. életév betöltése után), ha a megelőző 90 napban legalább 3 fel- és leszállást teljesítettek.

2.2. UL A1 oktató jogosítás

2.2.1. UL A1 oktató jogosítás megszerzésének feltételei:

2.2.1.1. Életkor: betöltött 21. életév.

2.2.1.2. Iskolai végzettség: középfokú.

2.2.1.3. Érvényes UL A1 pilóta szakszolgálati engedély.

2.2.1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság előtt bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelelő szinten ismeri a vonatkozó jogszabályokat, szakmai szabályokat.

2.2.1.5. Repülési tapasztalat

a) legalább 2 éve érvényes UL A1 pilóta szakszolgálati engedély,

b) 150 repült óra UL A1,

c) oktatói kiképzés.

2.2.1.6. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, kiképző szervezetnél gyakorlatba hozó és minősítő ellenőrző repülés szükséges.

2.2.1.7. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult a megszerzett jogosításnak megfelelően UL A1 pilóták kiképzésére, kiképzésének vezetésére, vizsgáztatására, gyakorlati ellenőrzésére és gazdasági célú személyszállításra.

2.3. UL A1 berepülő jogosítás

2.3.1. UL A1 berepülő jogosítás megszerzésének feltételei:

2.3.2. Életkor: betöltött 23. életév.

2.3.3. Iskolai végzettség: felsőfokú.

2.3.3. Érvényes UL A1 pilóta szakszolgálati engedély.

2.3.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság előtt bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelelő szinten ismeri az alábbiakat:

- szilárdságtan.

2.3.5. Repülési tapasztalat: 400 repült óra UL A1-en.

2.3.6. Repülésgyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a berepülő kiképzést befejezte és a 2.3.4. pontban meghatározott szakismeretekből sikeres vizsgát tett.

2.3.7. A gyakorlati vizsga anyaga: 1 légtérrepülés, melynek során a pályázónak bizonyítania kell a hatóság előtt repülési készségét a légijármű berepülési programjának végrehajtásában és a berepülési jegyzőkönyv vezetésében.

2.3.8. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára előírt egészségi követelményeknek.

2.3.9. Folyamatosság: Ha a berepülőpilóta 12 hónapnál hosszabb ideig UL A1-en berepülést nem végez, berepülési alkalmasságát hatósági ellenőrző berepülési feladat keretében bizonyítania kell.

2.3.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult UL A1-en a jóváhagyott berepülési utasításban meghatározott és üzemképesnek nyilvánított légijármű berepülésének végrehajtására.

3. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[28]

Ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély, ejtőernyő beugrói jogosítás

1.1. Ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély megszerzésének és hosszabbításának feltételei:

1.1.1. Életkor: betöltött 22. életév.

1.1.2. Végzettség: középfokú (12 osztály).

1.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgán bizonyítania kell, hogy az engedélyben biztosított jogkörnek megfelelő szinten ismeri:

- a vonatkozó szabályokat, ugrásszervezői, ugrásszolgálatok, bemutató ugrás szervezői oktatási normatívákat (hogyan kell oktatni, pedagógiai ismeretek),

- általános ismeretek: aerodinamika, légkörtan, légijog, rendeletek, előírások ismerete.

1.1.4. Tapasztalat:

- a pályázónak F.A.I. "C" jogosítással és legalább 300 szabadeső ejtőernyős ugrással kell rendelkeznie,

- a pályázónak igazolnia kell, hogy az utolsó 12 hónapban végrehajtott 50 ejtőernyős ugrást.

1.1.5. Gyakorlati vizsga:

- gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a szakismeretből sikeres vizsgát tett, és az oktatói kiképzést befejezte,

- a gyakorlati vizsgát a hatóság végzi.

1.1.6. A gyakorlati vizsga anyaga: Ejtőernyős ugrásszervező, ugrásszolgálatok, oktatói feladatok ellátásából a kijelölt vizsgáztató határozza meg.

1.1.7. Egészségi alkalmasság: Meg kell felelnie a magánpilóta számára előírt egészségi követelményeknek.

1.1.8. Folyamatosság:

1.1.8.1. Ha az ejtőernyőzésben a megszakítás 12 hónapnál nem több.

1.1.8.2. Ha a folyamatosság nincs biztosítva, hatósági vizsgát kell tenni.

1.1.9. Hosszabbítás: Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyes a megelőző 24 hónapon belül, az utolsó 12 hónapban minimum 25 ugrást hajtott végre, és 2 szaktanfolyamot vezetett.

1.1.10. Az oktatói szakszolgálati engedély hosszabbításának egyéni elbírálásának feltételei:

- A hatóság egyéni elbírálás alapján felmentést adhat annak a pályázónak, aki

= az utolsó 12 hónapban 50 ugrást hajtott végre vagy 4 szaktanfolyamot vezetett, vagy

= az utolsó 12 hónapban minimum 10 ugrásvezetői szolgálatot látott el, vagy

= a klub, az egyesület vagy a szakág megválasztott vezetője, amit megfelelően igazol.

- A hatóság egyéni elbírálás alapján ugrásra nem jogosító felmentést adhat annak a pályázónak, aki egészségi alkalmassági vizsgálaton nem felelt meg, de az utolsó 12 hónapban legalább 2 szaktanfolyamot vezetett, és minimum 10 alkalommal ugrásszolgálatot látott el, amit megfelelően igazol.

1.2. Jogosultság: Sikeres vizsga esetén az engedélyes jogosult:

- ejtőernyős ugrás és kiképzés szervezésére és irányítására,

- ejtőernyős bemutató ugrás szervezésére,

- ejtőernyős ugrásszolgálatok ellátására,

- a képesítésének megfelelő szakirányú tevékenység ellátására a kiképzési tematikában meghatározottak szerint kereskedelmi, nem kereskedelmi tevékenység keretében.

2.1. Ejtőernyő beugrói jogosítás megszerzésének és hosszabbításának feltételei:

2.1.1. Életkor: betöltött 24. életév.

2.1.2. Érvényes ejtőernyős oktatói szakszolgálati engedély.

2.1.3. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgán bizonyítani kell, hogy az engedélyben biztosított jogkörnek megfelelő szinten ismeri:

- a vonatkozó előírásokat,

- 24 hónapos oktatói gyakorlattal rendelkezik.

2.1.4. Tapasztalat:

- a pályázónak F.A.I. "D" jogosítással kell rendelkeznie,

- a pályázónak 2 éves oktatói szakszolgálati engedéllyel kell rendelkeznie,

- a pályázónak "A", "B", "C" kategóriás mentő és tartalék ejtőernyő hajtogatói szakvizsgával kell rendelkeznie,

- III. osztályú javító minősítéssel kell, hogy rendelkezzen,

- a pályázónak igazolnia kell, hogy az utolsó 12 hónapban végrehajtott 50 ejtőernyős ugrást vagy minimum 5 szakirányú tanfolyamot vezetett.

2.1.5. Gyakorlati vizsga: Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a szakismeretből sikeres vizsgát tett, és az oktatói kiképzést befejezte.

2.1.6. A gyakorlati vizsga anyaga: A hatóság által kijelölt vizsgáztató határozza meg.

2.1.7. Egészségi alkalmasság: Meg kell felelnie a magánpilóta légi jármű-vezető számára előírt egészségi követelményeknek.

2.1.8. Folyamatosság:

- ha az ejtőernyőzésben a megszakítás 12 hónapnál nem több,

- ha a folyamatosság nincs biztosítva, új vizsgát kell tenni.

2.1.9. Hosszabbítás:

2.1.9.1. Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyes a megelőző 24 hónapon belül 12 hónaponként minimum 25 ugrást hajtott végre, vagy 2 szaktanfolyamot vezetett, és 2 kísérleti vagy beugrást vagy 8 bedobást teljesített.

2.1.9.2. A beugrói szakszolgálati engedély hosszabbítási feltételei alól a légiközlekedési hatóság egyéni elbírálás alapján felmentést adhat annak a pályázónak, aki az utolsó 12 hónapban 50 ugrást vagy 4 szaktanfolyamot vezetett, és 10 kísérleti vagy beugrást hajtott végre vagy 15 bedobást teljesített, amelyet megfelelőképpen igazol.

2.2. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult kísérleti ejtőernyős ugrás, beugrás és bedobás végrehajtására.

4. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[29]

Légiutas-kísérő szakszolgálati engedélye

Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély

1. Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély megszerzésének és hosszabbításának feltételei:

1.1. Életkor: betöltött 19. életév.

1.2. Iskolai végzettség: középfokú.

1.3. Nyelvismeret: egy világnyelv ismeretében középfokú vizsga.

1.4. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság előtt bizonyítani kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelelő szinten ismeri az alábbiakat:

- légijog,

- légi járművek, amelyekre jogosítást kér,

- az általa kezelt fedélzeti és biztonsági berendezések működése,

- vészhelyzetekben ellátandó feladatok az adott légi járműveken,

- kereskedelmi, utas- és áruforgalmi ismeretek,

- elsősegélynyújtás alapszabályai,

- repülő-egészségügyi alapismeretek.

1.5. Repülési tapasztalat: A pályázónak bizonyítania kell gyakorló repülések során, hogy a repülést jól tűri.

1.6. A gyakorlati vizsga:

1.6.1. Gyakorlati vizsgára a pályázó akkor bocsátható, ha a 1.4. pontban meghatározott szakismeretekből sikeres vizsgát tett, és a kiképzést befejezte.

1.6.2. A gyakorlati vizsga anyaga:

- a légi jármű fedélzeti és biztonsági berendezéseinek kezelése,

- mentési gyakorlat mindazokon a légi járműveken, amelyekre jogosítása kiterjed,

- vízimentési gyakorlat végrehajtása.

1.7. Egészségügyi alkalmasság: Meg kell felelnie a számára előírt egészségi követelményeknek.

1.8. Folyamatosság: Nem osztható be a légiutas-kísérő útvonalrepülésre,

- ha a megszakítás 3 hónapnál több, de 6 hónapnál kevesebb, 1 ellenőrző útvonalrepülést kell végrehajtania a szakági vezető rendelkezése szerint,

- ha a megszakítás a 6 hónapot meghaladja, üzemben tartói ismeretfelújító vizsgát kell tenni a fedélzeti vészhelyzeti berendezések kezeléséből, és a szakági vezető rendelkezése szerint minden jogosított típuson ellenőrző repülésen kell megfelelnie,

- 12 hónapos megszakítás esetén ugyanezt a hatósági ellenőrzéssel kell végrehajtani.

1.9. Hosszabbítás: Az engedélyesnek igazolnia kell, hogy

- az elmúlt 24 hónap folyamán elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát tett,

- az elmúlt 12 hónapban részt vett a jogosított légi járművek mentési gyakorlatán,

- sikeres gyakorlati vizsgát tett a jogosított típusok fedélzeti és biztonsági berendezéseinek kezeléséből.

2. Jogosultság:

2.1. Sikeres vizsga alapján a szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt légijármű típusokon légiutas-kísérői munkakör ellátására.

2.2. Érvényes szakszolgálati engedély birtokában maximum 3 típusjogosításra kötelezett légi járműtípuson láthat el szakszolgálati tevékenységet az engedélyes.

5. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[30]

Repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedély

Általános rendelkezések

1. A repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedély megszerzésének és hosszabbításának feltételei:

1.2. Életkor: betöltött 21. életév.

1.3. Iskolai végzettség: középfokú.

1.4. Nyelvismeret: angol, az üzemeltető által meghatározott szinten.

1.5. Szakismeret: A pályázónak hatósági vizsgabizottság előtt bizonyítani kell, hogy az engedélyben biztosított jogköröknek megfelelő szinten ismeri az adott szakterület sajátosságait.

1.6. A repülés üzemi tiszt tevékenység ellátásához a pályázónak meg kell szereznie az alábbi képesítések valamelyikét:

- repülőtér-felügyelő,

- forgalmi felügyelő,

- előtér-ügyeletes tiszt,

- terhelés-, súlypontszámító tiszt,

- navigációs tiszt.

1.7. Tapasztalat: Legalább 3 hónapos munkahelyi gyakorlat képesített repülés üzemi tiszt felügyelete mellett.

1.8. Folyamatosság: Ha a munkamegszakítás időtartama meghaladja a 6 hónapot, de 12 hónapnál kevesebb, üzemben tartói vizsgát kell tenni. Ha a munka folyamatos megszakításának időtartama meghaladja a 12 hónapot hatósági vizsgát kell tenni.

1.9. Hosszabbítás: Az üzemben tartónak igazolnia kell, hogy az engedélyesnek a megelőző 36 hónap során 6 hónapnál hosszabb folyamatos munkamegszakítása nem volt.

1.10. Jogosultság: Sikeres vizsga alapján az engedélyes jogosult a szakszolgálati engedélyben biztosított jogkörének megfelelő tevékenységet ellátni.

6. melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[31]

Szakszolgálati engedélyek tartalma és formája

1. Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély

1.1. Tartalmi és formai követelmény:

A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következő részleteket tartalmazzák:

a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, mint az adat főcíme (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV pontok a változó adatok, melyek megjeleníthetőek a fő formátum elkülöníthető függelékeként, vagy önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthető függeléken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az a szakszolgálati engedély része.

1. Állandó adatpontok

(I) Kiállító állam (State of issue)

(II) Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial issue, and country code)

(III) "H" betűvel kezdődő engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab számokból illetve latin betűkből álló kód követ

(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)

(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code))

(VI) Állampolgárság (Nationality)

(VII) Engedélyes sajátkezű aláírása (Signature of holder)

(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority)

(IX) Érvényesség (Validity)

(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)

(XI) Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)

2. Változó elemek

(XII) Jogosítások (Ratings)- a légijármű típusának meghatározása

(XIII) Kiadás dátuma

(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet.

(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megelőzzön, illetve kimutasson bármiféle változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerülő bármilyen bejegyzésről vagy áthúzásról legyen egyértelmű, hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.

(c) Szín. E rendeletnek megfelelően kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér színű anyagon kell kiadni.

(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.

2. Repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedély

2.1. Tartalmi és formai követelmény:

A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következő részleteket tartalmazzák:

a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, mint az adat főcíme (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV pontok a változó adatok, melyek megjeleníthetőek a fő formátum elkülöníthető függelékeként, vagy önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthető függeléken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az a szakszolgálati engedély része.

1. Állandó adatpontok

(I) Kiállító állam (State of issue)

(II) Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial issue, and country code)

(III) "H" betűvel kezdődő engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab számokból illetve latin betűkből álló kód követ

(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)

(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code))

(VI) Állampolgárság (Nationality)

(VII) Engedélyes sajátkezű aláírása (Signature of holder)

(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority)

(IX) Érvényesség (Validity)

(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)

(XI) Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)

2. Változó elemek

(XII) Kategória meghatározása

(XIII) Kiadás dátuma

(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet.

(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megelőzzön, illetve kimutasson bármiféle változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerülő bármilyen bejegyzésről vagy áthúzásról legyen egyértelmű, hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.

(c) Szín. E rendeletnek megfelelően kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér színű anyagon kell kiadni.

(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.

3. Ejtőernyős szakszolgálati engedély

3.1. Tartalmi és formai követelmény:

A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következő részleteket tartalmazzák:

a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, mint az adat főcíme (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV pontok a változó adatok, melyek megjeleníthetőek a fő formátum elkülöníthető függelékeként, vagy önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthető függeléken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az a szakszolgálati engedély része.

1. Állandó adatpontok

(I) Kiállító állam (State of issue)

(II) Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial issue, and country code)

(III) "H" betűvel kezdődő engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab számokból illetve latin betűkből álló kód követ

(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)

(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code))

(VI) Állampolgárság (Nationality)

(VII) Engedélyes sajátkezű aláírása (Signature of holder)

(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority)

(IX) Érvényesség (Validity)

(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)

(XI) Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)

2. Változó elemek

(XII) Jogosítások (Ratings)

(XIII) Kiadás dátuma

(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet.

(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megelőzzön, illetve kimutasson bármiféle változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerülő bármilyen bejegyzésről vagy áthúzásról legyen egyértelmű, hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.

(c) Szín. E rendeletnek megfelelően kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér színű anyagon kell kiadni.

(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.

4. ULA1 szakszolgálati engedély

4.1. Tartalmi és formai követelmény:

A légiközlekedési hatóság által e rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedélyek a következő részleteket tartalmazzák:

a) Tartalom. Az adatpont (pl: I, II, III stb.) mindig ugyanolyan nyomtatott formátumban legyen feltüntetve, mint az adat főcíme (pl: Kiállító állam, Engedélyszám stb.). Az I-XI pontok az állandó adatok, a XII-XIV pontok a változó adatok, melyek megjeleníthetőek a fő formátum elkülöníthető függelékeként, vagy önállóan is. Bármely önálló vagy elkülöníthető függeléken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az a szakszolgálati engedély része.

1. Állandó adatpontok

(I) Kiállító állam (State of issue)

(II) Az engedély típusa, első kiadás dátuma és az ország kódja (Title of Licence, date of initial issue, and country code)

(III) "H" betűvel kezdődő engedélyszám (Licence number), melyet egy számkód és/vagy arab számokból illetve latin betűkből álló kód követ

(IV) Engedélyes neve (Last and first name of licence holder)

(V) Cím (utca, város, megye, irányítószám) (Address (Street, town, area, zip code))

(VI) Állampolgárság (Nationality)

(VII) Engedélyes sajátkezű aláírása (Signature of holder)

(VIII) Kiállító hatóság (Issuing Authority)

(IX) Érvényesség (Validity)

(X) Kiállító aláírása és dátum (Signature of issuing officer and date)

(XI) Kiállító hatóság bélyegzője (Seal or stamp of issuing Authority)

2. Változó elemek

(XII) Jogosítások (Ratings)

(XIII) Kiadás dátuma

(XIV) A légiközlekedési hatóság által megkövetelt bármely további részlet.

(b) Anyag. A használatos papír alkalmas legyen arra, hogy megelőzzön, illetve kimutasson bármiféle változtatást vagy törlést. A formanyomtatványra kerülő bármilyen bejegyzésről vagy áthúzásról legyen egyértelmű, hogy a légiközlekedési hatóság felhatalmazásával történt.

(c) Szín. E rendeletnek megfelelően kiállított szakszolgálati engedélyeket fehér színű anyagon kell kiadni.

(d) Nyelv. A szakszolgálati engedélyeket magyar és angol nyelven kell kiadni.

7. számú melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[32]

8. számú melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[33]

9. számú melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[34]

10. számú melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[35]

11. számú melléklet az 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelethez[36]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[2] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[3] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[4] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 13. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése j) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[6] Hatályon kívül helyezte a 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet 16. § (11) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.02.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[8] Módosította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése j) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[9] Módosította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése j) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[10] Módosította a 26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.06.04.

[11] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[12] *Szabályozására lásd 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet.

[13] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[14] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[15] Módosította a 28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[17] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 19. §-a. Hatályos 2017.01.03.

[18] Megállapította a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 5. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[19] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 34. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[22] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[23] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[24] *Szabályozására lásd 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet

[25] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[26] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[27] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[28] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése f) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[29] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése g) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[30] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése h) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[31] Megállapította a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (5) bekezdése i) pontja. Hatályos 2009.08.24.

[32] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[33] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[34] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[35] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

[36] Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 30. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.24.

Tartalomjegyzék