2001. évi LXI. törvény

az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről, Brüsszelben, 2000. július 12-én aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződő Felek által a Megállapodás megerősítéséről szóló kölcsönös értesítések 2001. április 19-én megtörténtek. A Megállapodás a Magyar Köztársaság tekintetében 2001. június 1-jén lépett hatályba.)

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Megállapodás az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakítására és a kombinált fuvarozás elősegítésére

Az Európai Közösség, a továbbiakban mint "a Közösség", és

A Magyar Köztársaság, a továbbiakban mint "Magyarország", a továbbiakban mint "Szerződő Felek", tekintettel a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és azok tagállamai között a társulás létesítéséről szóló, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodásra, különösen az 56. Cikk 3. pontjára, valamint a Közösség és Magyarország között a szárazföldi közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos levélváltásokra,

figyelembe véve, hogy - a belső piac kibővítésével és a közös közlekedéspolitika megvalósításával összefüggésben - elengedhetetlen a Közösség számára annak biztosítása, hogy a Közösségből származó áruk Magyarországon keresztül történő fuvarozása a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban, akadálymentesen és megkülönböztetés nélkül történhessen,

figyelembe véve, hogy Magyarország érdekelt abban, hogy a Közösséggel továbbfejlessze a közlekedési piachoz és a tranzithoz való hozzáféréssel kapcsolatos jelenlegi kölcsönös jogokat és kötelezettségeket egy, a Társulási Megállapodásban előirányzott szárazföldi közlekedési megállapodás megvalósításának első lépéseként,

figyelembe véve továbbá, hogy szükséges a Szerződő Felek területei közötti, illetve területükön áthaladó közlekedési folyamatok összehangolt fejlesztésének biztosítása - különösen egy, a közúti és a kombinált fuvarozással kapcsolatos összehangolt intézkedéscsomag bevezetése és létrehozása útján - versenyképes alapon, a környezetbarát járművek támogatásával, tiszteletben tartva a "fenntartható" mobilitás elvét,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Cím

A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA, HATÁLYA ÉS A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

1. Cikk

A Megállapodás célja

Jelen Megállapodás célja a Szerződő Felek közötti árufuvarozással, főként a közúti tranzitforgalommal kapcsolatos együttműködés elősegítése, valamint annak biztosítása, hogy a Szerződő Felek területei között, illetve azokon keresztül történő fuvarozást összehangolt módon alakítsák ki.

2. Cikk

A Megállapodás hatálya

1. Az együttműködés hatálya a közúti árufuvarozásra és a kombinált fuvarozásra terjed ki.

2. Ezzel összefüggésben jelen Megállapodás főként az alábbiakra terjed ki:

a közúti árufuvarozás terén a tranzitközlekedési piacra való bejutás;

jogi és adminisztratív támogató intézkedések, beleértve kereskedelmi, adózási, szociális és műszaki intézkedéseket;

egy olyan közlekedési rendszer létrehozására irányuló együttműködés, amely kielégíti, többek között, a környezetvédelmi igényeket;

a Szerződő Felek közlekedéspolitikájának alakulásával kapcsolatos rendszeres információcsere.

3. Cikk

A fogalmak meghatározása

Jelen Megállapodás értelmében

a) tranzitforgalom: a Közösség tagállama(i) vagy Magyarország területén áthaladó közúti fuvarozás, tekintet nélkül arra, hogy az rakott vagy üres közúti járművel történik-e a szóban forgó területeken történő felrakodás, illetve lerakodás végzése nélkül;

b) kombinált árufuvarozás: A Szerződő Felek államai közötti és azokon keresztül történő árufuvarozás, amelynek során a fuvarozási folyamat kezdő vagy befejező szakaszában a gépjárművek, pótkocsik, félpótkocsik (vontatóval vagy anélkül), a csereszekrények vagy a (legalább 20 láb hosszú) konténerek továbbítása a közutat veszi igénybe, és a másik szakaszon történő fuvarozás vasúton, belvízen vagy tengerhajózással bonyolódik, amelynek légvonalban mért távolsága legalább 100 kilométer; továbbá a fuvarozás kezdeti vagy végső szakasza

- a fuvarozás kezdeténél az áru berakási pontja és a legközelebbi alkalmas vasúti berakóállomás között, a fuvarozás befejezésénél a legközelebbi alkalmas vasúti kirakóállomás és a lerakodási pont között van, vagy

- a berakás vagy kirakás a belvízi vagy a tengeri kikötőtől légvonalban mért 150 kilométeres körzethatáron belül történik;

c) közúti jármű: bármely, a Szerződő Felek valamelyikében bejegyzett gépjármű vagy a járművek olyan csatolt kombinációja, amelynél legalább a gépjárművet a Szerződő Felek egyikében jegyezték be, és amelyeket kizárólag árufuvarozásra használnak;

d) használati díj: olyan összeg, amely a közúti járművet meghatározott időtartamra, meghatározott infrastruktúra használatára jogosítja fel, és amelyet megkülönböztetés nélkül kell megfizetni;

e) autópályadíj: azon közúti jármű által fizetendő meghatározott összeg, amely valamely infrastruktúra két pontja közötti távolságot tesz meg; a fizetendő összeg alapját a megtett távolság és a jármű kategóriája képezi.

II. Cím KOMBINÁLT FUVAROZÁS

4. Cikk

Általános rendelkezések

A Szerződő Felek elfogadják azokat a kölcsönösen egyeztetett intézkedéseket, amelyek a kombinált fuvarozás mint olyan eszköz kifejlesztéséhez és elősegítéséhez szükségesek, amely biztosítja, hogy nemzetközi fuvarozásaik jelentős hányadát fokozottan környezetbarát körülmények között bonyolítsák le.

5. Cikk

Támogató intézkedések

A Szerződő Felek megtesznek minden, a kombinált fuvarozás versenyképességének javításához szükséges lépést, különösen:

a) a felhasználók és a feladók kombinált fuvarozási mód igénybevételére való ösztönzésére tett intézkedésekkel:

- a kombinált fuvarozás valamennyi fajtája közúttal szembeni versenyképességének fokozása a Közösség, illetve Magyarország által az új kombinált fuvarozási projektek céljára nyújtott pénzügyi támogatás útján,

- a kíséret nélküli kombinált fuvarozás alkalmazásának ösztönzése, valamint főként a csereszekrények, konténerek és félpótkocsik használatának elősegítése,

- a kombinált fuvarozás szerves részét képező közúti elő- és/vagy utánfuvarozások mentesítése megfelelő keretek között a kvóta- és engedélyezési rendszerek alól,

- a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmények nyújtásának mérlegelése a közúti járművek részére, amennyiben azokat kombinált fuvarozási láncban használják fel,

- a kombinált fuvarozás sebességének és megbízhatóságának javítása, főként az alábbiak által:

(i) a kombinált fuvarozási szolgáltatások gyakoriságának növelésére való ösztönzés a feladók és a felhasználók igényeivel összhangban,

(ii) a terminálokon való várakozási idő csökkentésére és a terminálok hatékonyságának növelésére való ösztönzés,

(iii) a kombinált fuvarozást érintő határellenőrzések egyszerűsítése - az állat- és növényegészségügyi vizsgálatot igénylő áruk kivételével - valamennyi árut illetően, ezen ellenőrzések áthelyezése a kombinált fuvarozási terminálokra a lehető legrövidebb időn belül,

- megkülönböztetés nélküli hozzáférés biztosítása a terminálokhoz, amennyiben azok finanszírozását vagy társfinanszírozását közalapok biztosítják,

- ahol lehetséges, a Szerződő Felek illetékes hatóságai elsőbbséget biztosítanak a 6. Cikk 2. bekezdésében megállapított közúti tranzitengedélyek kiadása során a közúti fuvarozók számára, aszerint, hogy azok az egyes Szerződő Felek rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján milyen mértékben veszik igénybe a kombinált fuvarozási szolgáltatásokat,

- a specializált kombinált fuvarozási berendezések súlyának, méretének és műszaki jellemzőinek figyelembevétele, ahol azt a vasúti űrszelvényekkel való kompatibilitás szükségessé teszi, valamint az ilyen berendezések megrendelésére és üzembe helyezésére vonatkozó, összehangolt intézkedések megfontolása, ahogy azt a forgalom szintje indokolja;

b) a kombinált fuvarozással kapcsolatos-új intézkedésekkel-beleértve az adott Szerződő Fél által (társ)finanszírozott technológia-kutatási projekteket - kapcsolatos, rendelkezésre álló információk - kérés esetén történő -hozzáférhetővé tétele egy végrehajtási összefoglaló segítségével, amely tartalmazza az intézkedés vagy a technológiai projekt tartalmát, eredményeit és hatását;

c) megfelelő infrastruktúra létrehozásával:

- az UIC C1 űrszelvény bevezetése új fővonalakon, valamint a meglévő fővonalak átalakítása legalább a "B" űrszelvényre (az AGTC, a fontos nemzetközi kombinált fuvarozási összeköttetésekről és kapcsolódó berendezésekről szóló, 1991. február 1-jei Európai Megállapodás keretében megállapodottak szerint), amennyiben a hálózatok egymásközti működőképességének (kompatibilitásának) megvalósításához egyéb eszköz nem áll rendelkezésre,

- a kombinált fuvarozási terminálok közúti megközelítési útvonalain fennálló szűk keresztmetszetek megszüntetése a kombinált fuvarozás alkalmazásának növelése érdekében;

d) az alábbi intézkedések fontolóra vételével:

- a 44 tonnás, 6 tengelyes járművek számára a kombinált fuvarozáshoz kapcsolódó közúti elő- és utánfuvarozás lehetővé tételének megvizsgálása,

- a kombinált fuvarozáshoz kapcsolódó közúti elő- és utánfuvarozás mentesítése a hétvégi és az ünnepnapok idején érvényes közlekedési korlátozások alól,

- a kombinált fuvarozási üzemeltetők vasúthoz való kölcsönös hozzáférésének biztosítása egy új megállapodás keretében.

III. Cím

KÖZÚTI FUVAROZÁS

6. Cikk

Általános rendelkezések

1. A fuvarozási piacokra való kölcsönös bejutás tekintetében a Szerződő Felek megállapodnak, hogy kezdetben és a jelen Cikk 2. bekezdésében foglaltak megsértése nélkül fenntartják a Közösség egyes tagállamai és Magyarország közötti kétoldalú megállapodásokból vagy más kétoldalú megegyezésekből eredő, fennálló jogokat.

Mindazonáltal, a Szerződő Felek között a közúti fuvarozási piacra való bejutás tárgyában a 7. Cikkben előirányzott megállapodás megkötésére való várakozás ideje alatt, a Közösség tagállamai és Magyarország együttműködnek kétoldalú megállapodásaik és/vagy megegyezéseik olyan. módosításában, amely esetleg szükséges a jelen Megállapodással való összhang megteremtéséhez.

2. Az 1. bekezdés szerinti rendszer keretében biztosított engedélyeken túlmenően a Szerződő Felek ezennel megállapodnak, hogy minden egyes naptári évre hozzáférést biztosítanak a Közösség tagállamai és Magyarország területén keresztül közúti járművekkel végzett tranzitforgalomhoz a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától kezdődően, az alábbi engedélyek segítségével:

a) a Közösség kap:

12 500 db Magyarországra érvényes engedélyt;

b) Magyarország kap:

6000 db, a Közösség azon tagállamaira érvényes engedélyt, amelyekre nézve matricás bélyegeket mellékeltek;

c) Magyarország kap:

3000 db matricás bélyeget a Közösség minden tagállamára;

d) az a) és b) pontban hivatkozott engedélyek megfelelnek az 1a és 1b számú mellékletben szereplő mintáknak;

e) a c) pontban hivatkozott matricás bélyegek megfelelnek az 1c számú mellékletben szereplő mintának;

f) az a) és b) pontban hivatkozott engedélyeket a Bizottság szolgálata nyújtja Magyarország illetékes hatóságai, illetve a Közösség esetén a tagállamok illetékes hatóságai számára. Az engedélyt "A gépjármű forgalmi rendszáma", az "Odaút" és a "Visszaút" rovatok kivételével az illetékes hatóságok töltik ki és adják ki saját fuvarozóik számára az adott eljárással ténylegesen felmerülő adminisztratív költségeket fedező (illeték/igazgatási szolgáltatási) díj felszámítása mellett;

g) a c) pontban hivatkozott matricás bélyegeket a Bizottság szolgálata nyújtja Magyarország illetékes hatóságai számára. Ezeket a matricás bélyegeket az engedély felhasználását megelőzően az engedélyhez mellékelni kell annak jelzése céljából, hogy a Közösség mely tagállamában, illetve tagállamaiban érvényes az engedély;

h) a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az a) és b) pontokban hivatkozott engedélyek felhasználóira adókat és hasonló illetékeket nem vetnek ki;

(i) az engedélyek és a matricás bélyegek egy naptári évre, a következő év január 31-éig érvényesek, és csak egyetlen oda- és visszaútra használhatók fel.

3. A 2. bekezdésben hivatkozott engedélyeket kizárólag olyan járművek használhatják, amelyek legalább az EURO 1 normát teljesítik, vagy a 4. számú melléklet szerinti "zöld járműre vonatkozó bizonylat" rendelkezéseinek megfelelnek. Ennek a rendelkezésnek a teljesítését igazoló dokumentumot az út teljes időtartama alatt a járművön kell tartani.

4. Amennyiben a 19. Cikkel összhangban jelen Megállapodás hatálybalépési időpontja nem január 1-je, a 2. bekezdésben meghatározott engedélyek és matricás bélyegek darabszáma arányosan csökkentendő azon naptári évet illetően, amelyben a Megállapodás hatályba lép.

5. A Szerződő Felek illetékes hatóságai csak azon fuvarozók részére bocsátanak ki engedélyt a jelen Megállapodás keretében végzendő árufuvarozásra, akik az adott Szerződő Fél jogszabályai értelmében nemzetközi közúti fuvarozás végzésére jogosultak. Az engedélyt a járművön kell tartani. Csatolt járműkombináció esetén annak a gépjárművet kell kísérnie. Az engedély a csatolt járműkombinációra akkor is érvényes, ha a pótkocsit vagy félpótkocsit nem jegyezték be az engedély birtokosa részére, illetőleg azt egy másik országban jegyezték be.

6. A Szerződő Felek tartózkodnak minden olyan egyoldalú intézkedéstől, amely a Közösség és Magyarország fuvarozói vagy járművei közötti megkülönböztetéshez vezethet. A Szerződő Felek megtesznek minden szükséges lépést a saját területükre, illetve azon keresztül történő, jelen Megállapodásban hivatkozott közúti fuvarozás megkönnyítése érdekében.

7. Cikk

Piacrajutás

A Szerződő Felek prioritásként és a közösségi adóügyi, szociális és műszaki szabályok Magyarország által történő alkalmazásának figyelembevételével vállalják, hogy együttműködnek egy olyan közös rendszer kialakításában a Szerződő Felek között, amely a közúti fuvarozási piacra történő jövőbeni bejutás szabályozását szolgálja.

8. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó fuvarozások esetén:

1. a Szerződő Felek biztosítják a nemzeti hovatartozás, illetve bejegyzés helye szerinti diszkrimináció-mentesség elvének érvényesülését a közúti járművek adóztatása, az adóterhek, autópályadíjak és a közúti közlekedési infrastruktúra használatáért kivetett minden egyéb használati díj vonatkozásában;

2. a Szerződő Felek egyikében bejegyzett közúti járművek mentesek a másik Szerződő Fél területén a járművek üzemeltetésével vagy tulajdonlásával kapcsolatos minden gépjárműadó és illeték, valamint a fuvarozási tevékenységekre kivetett speciális adók és illetékek alól. A közúti járművek nem mentesülnek az üzemanyagra kivetett adók és illetékek - a 4. pontban foglaltak megsértése nélkül -, valamint az autópályadíjak és az infrastruktúra használatáért kivetett használati díjak alól;

3. a Szerződő Felek biztosítják, hogy autópályadíjat és egyéb használati díjat nem vetnek ki egyidejűleg egyazon útszakasz használatáért. Mindazonáltal, a Szerződő Felek autópályadíjat is kivethetnek olyan útszakaszokon, ahol használati díj van érvényben hidak, alagutak és hegyi átjárók használatáért;

4. a következő Cikkeknek a mindenkori másik Szerződő Fél területére történő bevitele mentes a vám, valamint minden adó és díj alól:

a) a közúti járművek tartályaiban lévő üzemanyag a másik Szerződő Fél területére történő belépés időpontjában, amennyiben a rögzítetten beépített tartályok megegyeznek azon tartályokkal, melyeket az adott közúti járműtípusra a gyártó kialakított,

b) a pótkocsik és félpótkocsik rögzítetten beépített tartályaiban tárolt, hűtőrendszerek részére használatos üzemanyag, amennyiben a tartályok megegyeznek azon tartályokkal, melyeket az adott közúti járműtípusra a gyártó kialakított,

c) az út során felhasználásra kerülő szükséges mennyiségű kenőanyag,

d) nemzetközi közúti fuvarozás végzése során üzemképtelenné vált jármű javításához szükséges tartalék alkatrészek és szerszámok. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani, illetve a másik Szerződő Fél illetékes vámhatóságának ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni;

5. a 2. pont 2. mondatában foglaltak megsértése nélkül, amennyiben valamely jármű súlya, mérete vagy tengelyterhelése meghaladja a Magyarországon érvényben lévő határértékeket, de a jármű teljesíti a Tanács 96/53/EK irányelvében szereplő súly- és méretelőírásokat, a jármű nem esik semmiféle külön díj alá, feltéve, hogy Magyarországon az 5. számú mellékletben meghatározott fő tranzitútvonalakon halad.

9. Cikk

Szociális rendelkezések

Jelen Megállapodás szerinti Szerződő Felek megvalósítják a nemzetközi közúti közlekedésben részt vevő járművek személyzetének munkájára vonatkozó, 1970. július 1-jei Európai Egyezmény (AETR) jelen Megállapodás hatálybalépésekor hatályos rendelkezéseit, vagy a Tanács 3820/85/EGK rendelete és a Tanács 3821/85/EGK rendelete legutóbbi módosításának tartalmával megegyező szabályokat alkalmaznak.

10. Cikk

Műszaki rendelkezések

1. Magyarország a 2. számú mellékletben foglaltakkal egyenértékű intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjáig, a 3. számú mellékletben foglaltakkal egyenértékű intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépését követő két éven belül foganatosítja.

2. Jelen Megállapodás szerinti Szerződő Felek a veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozására vonatkozó, 1957. szeptember 30-i Európai Egyezményt (ADR), a jelen Megállapodás hatálybalépésekor hatályos tartalmának megfelelően alkalmazzák.

3. Magyarország törekszik a Közösség szabályai alapján a romlandó áruk, élő állatok és veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó jogszabályainak harmonizálására.

4. A Szerződő Felek tapasztalataik egyesítésével és a jogszabályaikról történő információcsere útján törekednek arra, hogy a csúcsidőszakokban (hétvége, nemzeti ünnepek, turistaszezon) javítsák a forgalomáramlást és a közlekedésbiztonságot.

5. A Szerződő Felek együttműködnek abban, hogy ösztönözzék a kompatibilis közúti forgalmi információs rendszerek bevezetését, fejlesztését és összehangolását.

6. A Szerződő Felek arra törekednek, hogy harmonizálják a gépkocsivezetők számára nyújtandó műszaki segítséget, a forgalomra és a segélyszolgálatokra vonatkozó nélkülözhetetlen információk - beleértve a mentőszolgálatra vonatkozó és egyéb, a gépkocsivezető számára fontos információk - terjesztését.

IV. Cím

AZ ELJÁRÁSOK EGYSZERŰSÍTÉSE

11. Cikk

Az eljárások egyszerűsítése

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy egyszerűsítik a jelen Megállapodással összhangban történő árufuvarozással kapcsolatos eljárásokat.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tárgyalásokat kezdenek az árufuvarozással kapcsolatos eljárások és ellenőrzések egyszerűsítésére vonatkozó megállapodás megkötése céljából.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szükséges mértékben közös lépéseket tesznek a további egyszerűsítésre irányuló intézkedések elfogadására, illetve annak elősegítésére.

V. Cím

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Cikk

A Megállapodás hatályának kiterjesztése

Amennyiben a Szerződő Felek bármelyike jelen Megállapodás alkalmazása terén szerzett tapasztalatok alapján arra a következtetésre jut, hogy a jelen Megállapodás hatálya alá nem tartozó egyéb intézkedések egy összehangolt

európai közlekedéspolitika érdekében állnak, és főként elősegíthetik a tranzitforgalom problémáinak megoldását, javaslatot tesz erre vonatkozóan a másik Szerződő Fél részére.

13. Cikk

Vegyesbizottság

Az együttműködésért felelős testület a "Közösség/Magyarország Közlekedési Bizottsága" elnevezésű Vegyesbizottság. A Bizottság:

- a Közösség és Magyarország által kinevezett képviselőkből áll;

- bármelyik Szerződő Fél kérésére, felváltva a Szerződő Felek területén ül össze;

- kidolgozza saját eljárási szabályait;

- kölcsönös megállapodás szerint jár el;

- gondoskodik jelen Megállapodás megfelelő megvalósításáról, különösen:

a) megvizsgálja az együttműködés módjait és a kombinált fuvarozás támogatásának lehetőségeit, és legalább kétéves időközönként áttekinti az e célok megvalósítása érdekében tett intézkedéseket,

b) legalább kétéves időközönként áttekinti jelen Megállapodás mellékleteit,

c) megold minden olyan vitás kérdést, amely jelen Megállapodás alkalmazásával, illetve értelmezésével kapcsolatban felmerülhet. Véleményeltérés esetén döntésért a Vegyesbizottság soron következő üléséhez kell fordulni, melyet az eljárási szabályokban rögzítésre kerülő feltételekkel összhangban, a beterjesztés időpontjától számított 2 hónapon belül kell megtartani,

d) összehangolja a nemzetközi közúti és kombinált fuvarozással, főként a közúti tranzitforgalommal kapcsolatos megfigyelési, előrejelzési és egyéb statisztikai munkát,

e) szükség esetén intézkedéseket fogad el jelen Megállapodás rendelkezéseinek technikai adaptációját illetően,

f) javaslatokat dolgoz ki az engedélyek/matricás bélyegek számának lehetséges növelésére,

g) szükség esetén megtárgyal minden egyéb, jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos kérdést.

14. Cikk

Szabálysértések

1. Jelen Megállapodás rendelkezéseinek közúti jármű vagy annak vezetője általi megsértése esetén, azon Szerződő Fél illetékes hatósága, amelynek területén a szabálysértés történt, a szabálysértésrőI a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát értesítheti, amely nemzeti jogszabályai szerint lépéseket tehet.

2. Az illetékes hatóság egy ilyen értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát az általa foganatosított intézkedésről.

3. Jelen Cikk előírásai nem sérthetik azon büntetőrendelkezéseket, amelyeket az Európai Közösség valamely tagállamának vagy Magyarországnak - amelynek területén a szabálysértés történt - bírósága vagy végrehajtó hatósága alkalmazhat.

15. Cikk

A Megállapodás időtartama

Jelen Megállapodás időtartama öt év. Amennyiben azt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel ezen időtartam lejárta előtt hat hónapos felmondási idővel, a Megállapodás időtartama automatikusan három évvel meghoszszabbodik.

16. Cikk

A Megállapodás felmondása

A Felek bármelyike felmondhatja jelen Megállapodást hat hónapos felmondással, melyről a másik Szerződő Felet értesítenie kell.

17. Cikk

Mellékletek

A mellékletek jelen Megállapodás szemes részét képezik.

18. Cikk

Nyelvek

Jelen Megállapodás készült két-két eredeti példányban, angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd és magyar nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

19. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaiknak megfelelően kötik meg. A Megállapodás azt az időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

(Aláírások)

1 a melléklet

(Az engedély első oldala, magyar nyelven)

A Magyar Köztársaság Közlekedési

és Vízügyi Minisztériuma

EK sorszám: ..............................

KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI TRANZITENGEDÉLY

Egy oda- és egy visszaútra érvényes Magyarország területén keresztül történő tranzitfuvarozásra

Fuvarozó neve és címe: ............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
A gépjármű forgalmi rendszáma: ................................................................. (1) Érvényes 200... 01. 31-ig
Odaút:
Berakodás.................... Hely/Ország .........-án/én(1)

Lerakodás..................... Ország .........................(1)
Magyarországra belépett(3)
Magyarországról kilépett(3)
Visszaút:
Berakodás.................... Hely/Ország .........-án/én(2)

Lerakodás.................... Ország ........................... (2)
Magyarországra belépett(3)
Magyarországról kilépett(3)
A Magyar KöztársaságKibocsátás helye:
Közlekedési Minisztériuma

(4)

Időpontja: ............................................................
Aláírás: .............................................................
A tisztviselő neve: ............................................

(1) Csak akkor érvényes, ha a fuvarozó az odaút előtt kitölti.

(2) Csak akkor érvényes, ha a fuvarozó a visszaút előtt kitölti.

(3) Magyarország külső határán lepecsételendő.

(4) A tagállam kibocsátó hatóságának aláírása és bélyegzője.

(Az engedély második oldala)

Általános feltételek

(Magyar nyelvű szöveg)

Az engedély Magyarország területén keresztül közúti tranzit árufuvarozásra jogosít. Az engedélyt csak a tulajdonosa használhatja, át nem ruházható.

Az engedélyt a kibocsátó állam illetékes hatósága vagy - hamisítás esetén - azon állam, amelynek területén a tranzitfuvarozás történik, bevonhatja.

Az engedély egyszerre csak egy járműre használható. A jármű a bejegyzés szerinti államban forgalomba helyezett gépjármű, illetve egy olyan csatolt járműkombináció, amely esetében legalább a vontató járművet a bejegyzés szerinti államban helyezték forgalomba, és amelyet kizárólag árufuvarozásra használnak.

Az engedélyt a járművön kell tartani. Csatolt járműkombináció esetén annak a vontató járművet kell kísérnie.

A fuvarozónak Magyarország területén a közlekedésre és a forgalomra vonatkozó minden nemzeti jogszabályt és rendelkezést tiszteletben kell tartania.

A konstrukciós és felszerelési műszaki normák, amelyeket a tranzitfuvarozást lebonyolító járműveknek teljesíteniük kell, meg kell hogy feleljenek a nemzetközi forgalomra engedélyezett járművekre vonatkozó normáknak, és ezen túlmenően legalább az EURO 1 előírást teljesíteniük kell. Az ezen rendelkezés teljesítését igazoló dokumentumot az út teljes időtartama alatt a járművön kell tartani.

Az engedélyt felhasználását követő 15 napon belül vissza kell juttatni az illetékes kibocsátó hatósághoz.

Általános feltételek (összefoglalás)

(Szöveg a Közösség hivatalos nyelvein)

Az engedély Magyarország területén keresztül közúti tranzit árufuvarozásra jogosít.

1 b számú melléklet

(Az engedély első oldala, német és olasz nyelven)

Európai Bizottság

Magyarország sorszám: ..........

KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI TRANZITENGEDÉLY

Egy oda- és egy visszaútra érvényes az Európai Közösség azon tagállamainak területén keresztül történő tranzitfuvarozásra, amelyekre nézve matricás bélyegeket mellékelnek és érvénytelenítenek.

(3)(3)(3)(3)(3)(3)
Fuvarozó neve és címe: ............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
A gépjármű forgalmi rendszáma: ................................................................. (1) Érvényes 200... 01. 31-ig
Odaút:
Berakodás.................... Hely/Ország .........-án/én(1)

Lerakodás..................... Ország .........................(1)
Az EK-ba belépett(3)
Visszaút:
Berakodás.................... Hely/Ország .........-án/én(2)

Lerakodás.................... Ország ........................... (2)
Az EK-ból kilépett(3)
A Magyar KöztársaságKibocsátás helye: .................................................
Időpontja: .............................................................
(4)


Aláírás: .............................................................
A tisztviselő neve: ............................................

(1) Csak akkor érvényes, ha a fuvarozó az odaút előtt kitölti.

(2) Csak akkor érvényes, ha a fuvarozó a visszaút előtt kitölti.

(3) Az EK külső határán lepecsételendő.

(4) A kibocsátó hatóság aláírása és bélyegzője.

(Az engedély második oldala)

Általános feltételek

(Német és olasz nyelvű szöveg)

Az engedély az Európai Közösség azon tagállamai területén keresztül történő közúti tranzit árufuvarozásra jogosít, amelyekre nézve matricás bélyegeket mellékeltek és érvénytelenítettek.

Az engedélyt csak a tulajdonosa használhatja, át nem ruházható.

Az engedélyt a kibocsátó állam illetékes hatósága vagy - hamisítás esetén - azon állam, amelynek területén a tranzitfuvarozás történik, bevonhatja.

Az engedély egyszerre csak egy járműre használható. A jármű a bejegyzés szerinti államban forgalomba helyezett gépjármű, illetve egy olyan csatolt járműkombináció, amely esetében legalább a vontató járművet a bejegyzés szerinti államban helyezték forgalomba, és amelyet kizárólag árufuvarozásra használnak.

Az engedélyt a járművön kell tartani. Csatolt járműkombináció esetén annak a vontató járművet kell kísérnie.

A fuvarozónak a tranzitált EK tagállamok területén a közlekedésre és a forgalomra vonatkozó minden nemzeti jogszabályt és rendelkezést tiszteletben kell tartania.

A konstrukciós és felszerelési műszaki normák, amelyeket a tranzitfuvarozást lebonyolító járműveknek teljesíteniük kell, meg kell hogy feleljenek a nemzetközi forgalomra engedélyezett járművekre vonatkozó normáknak, és ezen túlmenően legalább az EURO 1 előírást teljesíteniük kell. Az ezen rendelkezés teljesítését igazoló dokumentumot az út teljes időtartama alatt a járművön kell tartani.

Az engedélyt felhasználását követő 15 napon belül vissza kell juttatni az illetékes kibocsátó hatósághoz.

Általános feltételek (összefoglalás)

(Szöveg magyarul és a Közösség hivatalos nyelvein, kivéve a németet és az olaszt)

Az engedély az Európai Közösség azon tagállamai területén keresztül történő közúti tranzit árufuvarozásra jogosít, amelyekre nézve matricás bélyegeket mellékeltek és érvénytelenítettek.

1 c számú melléklet

("Matricás bélyeg")

H
Transit
A
H
Transit
B
H
Transit
D
H
Transit
DK
H
Transit
E
H
Transit
F
H
Transit
FIN
H
Transit
GR
H
Transit
I
H
Transit
IRL
H
Transit
L
H
Transit
NL
H
Transit
P
H
Transit
S
H
Transit
UK

2. számú melléklet

Az acquis communautaire vonatkozó rendelkezései

1. A Tanács 88/77/EGK 1987. december 3-i irányelve a tagállamok járművekben használt diesel-motorokból származó gáznemű szennyezőanyagok kibocsátásával szemben teendő intézkedésekre vonatkozó jogszabályainak közelítését illetően (HL L 036,1988.02.09. 33-61. oldal), az Európai Parlament és a Tanács 96/1/EK 1996. január 22-i irányelvével történt utolsó módosításának megfelelően (HL L 040, 1996.02.17.1-9. oldal)

2. A Tanács 70/157/EGK 1970. február 6-i irányelve a tagállamok gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszerére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről (HL L 042, 1970.02.23., 16-20. oldal), a Bizottság 96/20/EK, 1996. március 27-i irányelvével történt utolsó módosításának megfelelően (HL L 092, 1996.04.13. 23-35. oldal)

3. számú melléklet

1. A Tanács 92/6/EGK 1992. február 10-i irányelve a Közösségben használatos gépjárművek bizonyos kategóriáinak sebességhatároló eszközei felszereléséről és használatáról (HL L 057, 1992.03.02. 27. oldal)

2. A Tanács 96/96/EK 1996. december 20-i irányelve a tagállamok gépjárművek és vontatmányaik közúti alkalmassági vizsgálataira vonatkozó jogszabályainak közelítéséről (HL L 046, 1997.02.17.1-19. oldal)

3. A Tanács 71/320/EGK 1971. július 26-i irányelve a tagállamok gépjárművek és vontatmányaik bizonyos kategóriái fékszerkezeteire vonatkozó jogszabályainak közelítésére vonatkozóan (HL L 202, 1971.09.06., 37. oldal), a Bizottság 91/422/EGK 1991. július 15-i irányelvével történt utolsó módosításának megfelelően (HL L 233, 1991.08.22., 21-30. oldal)

4. számú melléklet

N°:..............A gépjármű típusa:
A "ZÖLD" KAMION ZAJ ÉS ÉGÉSTERMÉK KIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEI
A gépjármű rendszáma:
A motor típusa:
Motorszám:
Igazolás arról, hogy a kamion megfelel a CEMT/CM(91)26/végső határozat műszaki előírásainakAz alábbi szabványok szerint mérve1: ISO ENSz/EGB R.85, 80/1269/EGK irányelv, amelyet a 89/491/EGK irányelvvel módosítottak
Maximum motorteljesítmény (kW): sebességben:
Alulírott: ...............................................................................................................
Az alábbi szabványok szerint mérve1: ENSz/EGB R.51/02, 70/157/EGK irányelv, amelyet a 92/97/EGK irányelvvel módosítottak
mint az alábbiakban ismertetett gépjármű gyártója, vagy a gyártó hivatalos képviselője a lajstromozó országban1Maximum értékek [dB(A)]2MotorteljesítményMért értékek [dB(A)]
78<=150 kW
80>150 kW
-án-ban
ezennel igazolom, hogy ezen gépjármű ...........................-án megegyezik azzal a gépjárművel, amelyet ......................................-án a CEMT/CM(91)26/végső határozatban szereplő előírások szerint hitelesítettek és igazolom, hogy a következő oldalon szereplő adatok hitelesek.Mérte:
Megközelítési sebesség (km/h): sebességben:
Sűrített levegő zaja [dB(A)]:
Közeli zajszint [dB(A)]: motor fordulatszámon:
Az 1967. KDV3 1. g) melléklete szerint mérve
Motor fékzaja [dB(A)]:
Környezet zaj [dB(A)]:a 2. mérési pontnál:
A gyártó vagy a gyártó lajstromozó országban működő hivatalos képviselőjének céges aláírása:a 6. mérési pontnál:
Az alábbi szabványok szerint mérve: ENSz/EGB R.49/02 "A" formanyomtatvány, 88/77/EGK irányelv, amelyet a 91/542/EGK "A" formanyomtatványával módosítottak
HelyDátumAláírásMaximum érékek
(g/kWh)2
SzennyezőanyagMért érték (g/kWh)
4.9CO
1.23HC
9.0Nox
Teljesítmény: <=85 kW: 0.68
Teljesítmény: >85 kW: 0.4
részecske

1 A felesleges megjegyzés kihúzhattó

2 CEMT Határozat CEMT/CM(91)26/végső

3 KDV ("Kraftfahrgesetzdurchführungs-Verordnung") = HGV Törvény végrehajtási utasításai (Ausztria)

5. számú melléklet

Tranzitútvonalak Magyarország területén, amelyeken a közösségi tömeg- és méretelőírásokat teljesítő közösségi járművek mindenfajta különdíj fizetése nélkül közlekedhetnek a magyarországi tranzit során

1. Azok a közösségi járművek, amelyek teljesítik a Tanácsnak a Közösségen belül közlekedő bizonyos közúti járművek maximálisan megengedett méreteit a nemzeti és nemzetközi forgalomban, valamint maximálisan megengedett tömegeit a nemzetközi forgalomban előíró 96/53/EK 1996. július 25-i irányelvét (HL L 235, 1996.09.17., 59-75. oldal), mentesülnek a magyar előírások szerinti tömeg- és mérethatárok túllépésére megállapított mindenfajta különdíj alól, amennyiben a járművek a következő tranzitútvonalakat veszik igénybe Magyarországon:

- Hegyeshalom/Nagylak tranzitútvonal (IV. összeurópai folyosó): nevezetesen E60 az osztrák határtól Hegyeshalomig és Budapestig, E60 Budapest déli elkerülő, E75 Budapesttől Kiskunfélegyházáig és Szegedig, E68 Szegedtől Nagylakig és a román határig;

- Rajka/Nagylak tranzitútvonal (IV. összeurópai folyosó): nevezetesen E65 a szlovák határtól Rajkáig és Hegyeshalomig, E60 Hegyeshalomtól Budapestig, E60 Budapest déli elkerülő, E75 Budapesttől Kiskunfélegyházáig és Szegedig, E68 Szegedtől Nagylakig és a román határig;

- Tornyiszentmiklós/Nagylak tranzitútvonal (V. és IV. összeurópai folyosó): nevezetesen az "új út" a szlovén határtól Tornyiszentmiklósig és Becsehelyig, E71 Becsehelytől Siófokig és Budapestig, E60 Budapest déli elkerülő, E75 Budapesttől Kiskunfélegyházáig és Szegedig, E68 Szegedtől Nagylakig és a román határig;

- Hegyeshalom/Röszke tranzitútvonal (IV. és X. összeurópai folyosó): nevezetesen E60 az osztrák határtól Hegyeshalomig és Budapestig, E60 Budapest déli elkerülő, E75 Budapesttől Kiskunfélegyházáig, Szegedig, Röszkéig és a jugoszláv határig;

- Rajka/Röszke tranzitútvonal (IV. és X. összeurópai folyosó): nevezetesen E65 a szlovák határtól Rajkáig és Hegyeshalomig, E60 Hegyeshalomtól Budapestig, E60 Budapest déli elkerülő, E75 Budapesttől Kiskunfélegyházáig, Szegedig, Röszkéig és a jugoszláv határig.

2. Az 1. bekezdésben említett tranzitútvonalak következő szakaszai átmeneti jelleggel, legkésőbb 2002. december 31-ig kivételt képeznek a jelen melléklet 1. bekezdésének alkalmazása alól, ha a Vegyesbizottság nem állapítja meg, hogy a szóban forgó szakaszokat felminősítették (vagy átrendezték) a megkövetelt standardokhoz, amelyek engedélyezik a közösségi tömeg- és méretelőírásokat teljesítő járművek számára az úthasználatot:

- E75, Kiskunfélegyházától Szegedig.

3. Az 1. bekezdésben említett tranzitútvonalak következő szakaszai átmeneti jelleggel, legkésőbb 2003. december 31-ig kivételt képeznek a jelen melléklet 1. bekezdésének alkalmazása alól. Mindazonáltal, a Vegyesbizottság időben megvizsgálja a tényleges infrastrukturális és forgalomáramlási helyzetet, és legkésőbb 2002. december 31-ig jelentést nyújt be, amely ajánlásokat tartalmaz a 2003. december 31-i határidő lejáratára vonatkozóan. Ezen jelentés alapján a Szerződő Felek felülvizsgálják ezt az időpontot:

- E68, Szegedtől Nagylakig és a román határig.

4. Az 1. bekezdésben említett tranzitútvonalak következő szakaszai átmeneti jelleggel kivételt képeznek jelen melléklet 1. bekezdésének alkalmazása alól, amíg a Vegyesbizottság nem állapítja meg, hogy a szóban forgó szakaszokat felminősítették (vagy átrendezték) a megkövetelt standardokhoz, amelyek engedélyezik a közösségi tömegés méretelőírásokat teljesítő járművek számára az úthasználatot:

- E71, Becsehelytől Siófokig;

- E75, Szegedtől Röszkéig és a jugoszláv határig;

- "új út", a szlovén határtól Tornyiszentmiklósig és Becsehelyig.

5. A 2., 3. és 4. bekezdésben említett útszakaszok használata esetén fizetendő speciális díjaknak az 1. bekezdésben említett tranzitútvonalak fel nem minősített részeinek hosszával kell arányban állniuk. Az illetékes magyar szervek minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy valamennyi kapcsolódó adminisztratív intézkedést egyszerű és hatékony módon lehessen végrehajtani."

3. § (1) A Megállapodás

a) 2. számú mellékletében szereplő, a Tanács 88/77/EGK irányelvével a diesel-motorok szennyezőanyag kibocsátásának korlátozására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,

a Tanács 70/157/EGK irányelvével a gépkocsik megengedett zajszintjére és a kipufogó berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,

a 3. számú mellékletben szereplő, a Tanács 92/6/EGK irányelvével bizonyos gépjármű-kategóriáknál a sebességkorlátozó készülékek beépítéséről és használatáról a közösség területén,

és a Tanács 71/320/EGK irányelvével a gépkocsik és a pótkocsik fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint

b) a 3. számú mellékletében szereplő, a Tanács 96/96/EK irányelvével a gépkocsik és pótkocsijaik műszaki felülvizsgálatára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról,

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

tartalmaz összeegyeztethető szabályozást.

(2) A Megállapodás 8. Cikkének 5. pontjában és az 5. számú melléklet 1. pontjában szereplő, a közösségen belül közlekedő bizonyos közúti járművek maximálisan megengedett méreteit a nemzeti forgalomban, valamint a maximálisan megengedett tömegeit a nemzetközi forgalomban előíró, a Tanács 96/53/EK irányelvében meghatározott, a hazai előírásoktól eltérő megengedett tengelyterhelési és tömeghatárértékeket a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet tartalmazza.

4. §[2] E törvény végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodásban foglaltakat azonban 2001. június 1. napjától kell alkalmazni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. június 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (8) bekezdés b) pontja. Hatályos 2007.01.01