1998. évi LXXXVI. törvény

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról[1]

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 4. §-ában foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

II. Fejezet

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról rendelkező 1996. évi CVII. törvény módosítása

20. §[21]

III. Fejezet[22]

IV. Fejezet

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása

28. §[23]

V. Fejezet

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

29. §[24]

VI. Fejezet

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása

30. §[25]

VII. Fejezet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

31. §[26]

VIII. Fejezet

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

32. §[27]

IX. Fejezet

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

33. §[28]

X. Fejezet

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

34. §[29]

XI. Fejezet

A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény módosítása

35. §[30]

XII. Fejezet

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

36. §[31]

XIII. Fejezet

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

37. §[32]

XIV. Fejezet

A világ kulturális és természeti örökségéről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről rendelkező 1985. évi 21. törvényerejű rendelet módosítása

38. §[33]

XV. Fejezet

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

39. §[34]

XVI. Fejezet

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

40. §[35]

41. §[36]

42. §[37]

43. §[38]

44. §[39]

45. §[40]

XVII. Fejezet

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

46. §[41]

XVIII. Fejezet

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

47. §[42]

XIX. Fejezet

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

48. §[43]

XX. Fejezet

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény módosítása

49. §[44]

XXI. Fejezet

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosítása

50. §[45]

XXII. Fejezet

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

51. §[46]

XXIII. Fejezet

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

52. §[47]

XXIV. Fejezet

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása

53. §[48]

XXV. Fejezet

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosítása

54. §[49]

XXVI. Fejezet

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

55. §[50]

XXVII. Fejezet

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

56. §[51]

XXVIII. Fejezet

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény módosítása

57. §[52]

XXIX. Fejezet

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény módosítása

58. §[53]

59. §[54]

60. §[55]

61. §[56]

62. §[57]

63. §[58]

64. §[59]

XXX. Fejezet

A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény módosítása

65. §[60]

66. §[61]

67. §[62]

68. §[63]

69. §[64]

70. §[65]

71. §[66]

72. §[67]

73. §[68]

74. §[69]

75. §[70]

XXXI. Fejezet

Egyéb törvények módosítása

76. §[71]

XXXII. Fejezet

Záró rendelkezések

77. § (1) Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Flt. 8. §-ának (3) bekezdése, 12. §-a (7) bekezdésének utolsó mondata, 13. §-ának (2) bekezdése, a 39/C. §-a (1) bekezdésének g) pontjában "az Országos Munkaügyi Központ és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok" szövegrész, 43/A. §-ának (2) bekezdése;

b) az Szht. 10. §-ának (5) bekezdése;

c) az Szt. 132. §-a (2) bekezdésének e)-f) pontja;

d) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében a "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi miniszter" alcím alatti felsorolásból a "Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Kht. 100%" szövegrész, valamint a "Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter" alcím alatti felsorolásból a "Szerencsejáték Rt. 100%" szövegrész;

e)[72] a Kt. 11. §-a (1) bekezdésének n) pontjában "a szakképzés kivételével" szövegrész, 36. §-ának (5) bekezdésében "a munkaügyi miniszter és" szövegrész és "a munkaügyi miniszter kivételével" szövegrész, a 81. §-ának (9) bekezdésében "a munkaügyi miniszter és" szövegrész, a 91. §-a (4) bekezdésének g) pontjából "a munkaügyi minisztert, illetve" szövegrész, a 93. §-a (1) bekezdésének d) pontjából a "- a szakképzés kivételével -" szövegrész, továbbá e) pontjából "a szakképzés szakmai, tartalmi kérdései kivételével -" szövegrész, g) pontjából "a szakképzés szakmai, tartalmi követelményei kivételével -" szövegrész, h) pontjából "- a szakképzés kivételével -" szövegrész, a 93. §-ának (2) bekezdésében "- a szakképzési évfolyamok kivételével -" szövegrész, a 94. §-a (1) bekezdésének e) pontjából a "szakképzés kivételével" szövegrész, g) pontjából "a szakmai vizsga kivételével" szövegrész, (2) bekezdésében a "a munkaügyi miniszterrel, illetve" szövegrész, a 95. §-a (1) bekezdésének b) pontjából és a 99. §-ának (1) bekezdéséből "a szakmai vizsgák kivételével" szövegrész, a 96. §-a (5) bekezdésének a) pontjából "a munkaügyi miniszter" szövegrész, a 99. §-ának (1) bekezdésében "a szakmai vizsga kivételével" szövegrész, a 101. §-ának (6) bekezdésében "a szakképzés szakértői névjegyzéke tekintetében a Munkaügyi Minisztérium" szövegrész, továbbá "a munkaügyi miniszter, illetve" szövegrész, a 107. §-a (8) bekezdésének a) pontjában "a munkaügyi miniszter, illetve" szövegrész, 108. §-ának (6) bekezdésében a "- szakközépiskola és szakiskola esetén a munkaügyi miniszter egyetértésével -" szövegrész;

f) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIII. törvény, továbbá az Mvt. 60. §-a (2) bekezdésének bevezető rendelkezéséből az "- a művelődési és közoktatási miniszterrel együttesen -" szövegrész;

g) az Mvt. 23. §-ának b) pontja és 25. §-a;

h) az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény;

i)[73]

j) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §-a (5) bekezdésének "- a Sporttanács véleményének figyelembevételével -" szövegrésze.

(3) Ha az e törvény hatálybalépése előtt a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből nyújtott támogatásban részesülő munkaadó az Flt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kötött megállapodásban foglalt feltételeket megszegi, a támogatás folyósításának megszüntetéséről, illetve a támogatás visszaköveteléséről a megyei (fővárosi) munkaügyi központ rendelkezik.

(4) A Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből nyújtott támogatásra vonatkozóan, a Munkaügyi Minisztérium által kötött szerződésben meghatározott, a támogatót megillető jogokat 1999. január 1-jétől az Oktatási Minisztérium gyakorolja és a kötelezettségek őt terhelik. A szerződés eredményeként befolyt pénzeszközök a Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészét illetik meg.

(5)[74]

(6)[75]

(7) Felhatalmazást kap

a) a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa az ifjúsági szervezetek kormányzati döntések előkészítésében való részvételének képviseleti szabályait és rendjét;

b) az ifjúsági és sportminiszter, hogy rendeletben megállapítsa a Regionális Ifjúsági Irodák működésére, feladataira, döntéshozatali eljárásaira vonatkozó részletes szabályokat.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. december 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LI. törvény 19. § (15) bekezdése. Hatálytalan 2001.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[42] Az 1998. évi LXXXVI. törvény 47. §-át az 1999. évi CXXV. törvény 94. § 1. bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte

[43] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXIV. törvény 100. § a) pontja. Hatálytalan 2001.10.08.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XI. törvény 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2002.05.27.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[72] Az 1998. évi LXXXVI. törvény 77. § 2. bekezdés e) pontja az 1999. évi LXVIII. törvény 65. § 7. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[73] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLVII. törvény 56. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2002.12.10.

Tartalomjegyzék