3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (különösen: 8. §)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében, valamint 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a végrehajtásról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (4) bekezdésének 9. alpontjára - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárásokért a rendelet mellékletében meghatározott hatósági díjakat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2)[1] A díjat a kérelmező ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát vagy az átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott dokumentum egy példányát.

(2a)[2]

(2b)[3]

(3)[4] A beszedett díj az ÉKM bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4)[5]

(5) A hatósági eljárás eredményét igazoló okiratok kiállításának díját az eljárási díjak tartalmazzák.

(6)[6] A kérelem visszavonása esetén az eljárásért megfizetett díj 80%-a az érdemi vizsgálatok megkezdéséig visszaigényelhető.

2. §

(1)[7]

(2)[8]

(2a)[9] Túlfizetés esetében az eljáró légiközlekedési hatóság részére megfizetett igazgatási szolgáltatási díj esetén a légiközlekedési hatóság a díjtöbbletet hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(2b)[10] Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj visszatérítését az eljáró légiközlekedési hatóság részére megfizetett igazgatási szolgáltatási díj esetén a légiközlekedési hatóság tizenöt napon belül a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(3)[11]

3. §

(1)[12] Abban az esetben, ha a légiközlekedési hatóság a jogszabályban előírt légi közlekedési hatósági eljárást műszaki okból kizárólag külföldön folytathatja le, vagy a légi közlekedési hatósági eljárás lefolytatását a kérelmező külföldön kéri, a díjat a külföldön ténylegesen felmerült költségekkel megemelt összegben kell megfizetni.

(2)[13] A külföldön lefolytatandó hatósági eljárás várható költségeiről a kérelmezőt tájékoztatni kell, amelynek összegét a kérelmezőnek a tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 napon belül meg kell előlegeznie. A hatósági eljárás befejezése után az ÉKM a tényleges költségekkel növelt díjról számlát köteles kiállítani. A számla alapján a befizetett előleg és a ténylegesen elvégzett hatósági tevékenység díjai közti különbözetet[14]

a) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege több, a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az ügyfél részére visszautalja;

b) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege kevesebb, az ügyfél a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a hatóság részére befizeti.

4. §

A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a)[15]

b)[16] a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

c)[17] a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-ában foglaltakat,

d)[18]

e)[19] a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

f)[20]

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

(2)[21]

6. §[22]

Ez a rendelet a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelethez[23]

SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
I. A LÉGIJÁRMŰVEKET ÉS FELSZERELÉSEIT ELŐÁLLÍTÓ, JAVÍTÓ, ELLENŐRZŐ ÉS ÜZEMBEN TARTÓ ÜZEMEK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 29. § (1) bekezdése és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rend.) 5. § (5) bekezdése, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (1) bekezdése, 216/2008/EK rendelet 8. és 10. cikke
Egyedi vizsgálat gyártó tevékenység esetében
1.Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb
légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének
kiterjesztése, légijárműtípusonként
74 000
2.736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként
120 000
3.736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként
147 000
4.Gázturbinás és többhajtóműves 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű
légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének
kiterjesztése, légijárműtípusonként
182 000
5.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó
tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése,
légijárműtípusonként
223 000
6.27 000 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként
279 000
7.Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése,
kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetében
74 000
8.Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése,
kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetében
84 000
9.Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése,
kiterjesztése különleges egységek esetében
93 000
10.Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése
komplex rendszerek esetében
102 000
11.Azon légijármű építésének engedélyezése, amelynek legalább 51%-át egy amatőr
vagy amatőrök egy nonprofit szervezete építette saját céljára, kereskedelmi célok
nélkül
47 000
12.Ultralight légijárművekkel történő kísérleti üzem engedélyezése47 000
Légijármű üzemben tartása
Lt. 19. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 23. pontja, 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet 3. §-a
13.Üzemben tartási engedély kiadása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és
levegőnél könnyebb légijárművek részére
120 000
14.Üzemben tartási engedély kiterjesztése ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép
és levegőnél könnyebb légijárművek részére, légijárműtípusonként
65 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
15.Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ultralight
(mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére
65 000
16.Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló
tömegű légijárművek esetében
166 000
17.Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg, vagy ez alatti, de 750 kg feletti
felszálló tömegű légijárművek esetében, légijárműtípusonként
98 000
18.Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg, vagy
ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében
98 000
19.Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek
esetében
1 534 000
20.Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg feletti felszálló tömegű
légijárművek esetében, légijárművenként
277 000
21.Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg feletti
felszálló tömegű légijárművek esetében
736 000
22.A légijármű üzemben tartási engedélyében beállt adatváltozások bejegyzése,
módosítása (személyi adatok), Vhr. 8. §-a
29 000
23.A légitársaság Üzletszabályzata módosításának jóváhagyása12 000
24.Légijárművek bérlésének / bérbeadásának előzetes hatósági jóváhagyása74 000
Légijármű karbantartó szervezetek engedélyeztetése
2042/2003/EK rendelet 4. cikke
25.Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb
légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet
tevékenységének minősítése és engedélyezése
46 000
26.Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb
légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet
kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja
szerinti audit díja
14 000
27.Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb
légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet
tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása
30 000
28.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem
kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra
75 000
29.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem
kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként
61 000
30.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem
kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet
II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja
23 000
31.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem
kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása
46 000
32.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi
tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy
típusra
71 000
33.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi
tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése
típusonként
61 000
34.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi
tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK
rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja
23 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
35.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi
tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének
meghosszabbítása
46 000
36.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének
engedélyezése egy típusra
276 000
37.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése
típusonként
267 000
38.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló
2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja
96 000
39.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének
meghosszabbítása
193 000
40.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra
461 000
41.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként
267 000
42.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet
II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja
133 000
43.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása
267 000
44.Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet
tevékenységének engedélyezése egy hajtóműtípusra
304 000
45.Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet
tevékenységének kiterjesztése típusonként
304 000
46.Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye
érvényességének meghosszabbítása
322 000
47.Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére
induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit
díja
161 000
48.Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet
tevékenységének engedélyezése egy hajtóműtípusra
55 000
49.Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet
tevékenységének kiterjesztése típusonként
46 000
50.Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére
induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit
díja
23 000
51.Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye
érvényességének meghosszabbítása
46 000
52.Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet
tevékenységének engedélyezése segédhajtómű-típusonként
83 000
53.Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet
tevékenységének kiterjesztése típusonként
73 000
54.Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére induló
2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja
37 000
55.Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye
érvényességének meghosszabbítása
74 000
56.Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végző szervezet tevékenységének engedélyeztetése egy C kategóriára,
kategóriánként maximum 5 berendezéstípusra
60 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
57.Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végző szervezet tevékenységének kiterjesztése kategóriánként egy-egy
berendezéstípussal
46 000
58.Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz
145.B.30. pontja szerinti audit díja
23 000
59.Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végző szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása
46 000
60.Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy vizsgálati
módszerre
74 000
61.Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végző szervezet tevékenységének kiterjesztése vizsgálati
módszerenként
64 000
62.Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet
II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja
27 000
63.Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végző szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása
55 000
64.Karbantartó szervezet Működési Szabályzat (MOE) jóváhagyása abban az esetben,
ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik tevékenységi kör megváltozása,
a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a
II. LÉGIJÁRMŰVEK FÖLDI ÉS LÉGI ÜZEMELTETÉSÉVEL, MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS ENGEDÉLYEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK, ENGEDÉLYEZÉSEK
Típusalkalmassági vizsgálat
a 216/2008/EK rendelet II. melléklete szerinti légijárművek esetében
Lt. 46. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 3. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet, 216/2008/EK rendelet
65.Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása, ultralight (mikrolight) és
vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében
223 000
66.Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtőernyő, siklóernyő, motoros
siklóernyő légijármű esetében
55 000
67.Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ultralight
(mikrolight), vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében
46 000
68.Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ejtőernyő,
siklóernyő, motoros siklóernyő légijármű esetében
15 000
69.Kiegészítő típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ultralight
(mikrolight), vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében
55 000
70.Kiegészítő típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtőernyő, siklóernyő,
motoros siklóernyő légijármű esetében
15 000
71.Kiegészítő vagy meghatározott célú típusalkalmassági vizsgálat és bizonyítvány
kiadása 750 kg feletti felszálló tömegű légijármű esetében
92 000
72.Tiltott veszélyes áruk, anyagok egyedi légiszállítási hatósági engedélyezése14 000
Légijárművek lajstromba vétele
Lt. 12-14. §-a, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 1. pontja, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet
73.Légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromába vétele ultralight,
microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek esetében
46 000
74.Légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromába vétele 5700 kg vagy ez
alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében
74 000
75.Légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromába vétele 5700 kg feletti
felszálló tömegű légijárművek esetében
166 000
76.A lajstromjel előzetes kijelölése 73-75-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
77.Az ideiglenes lajstromjel kijelölése 73-75-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a
78.Tulajdonjogban bekövetkezett változás bejegyzése, tulajdonosváltásonként64 000
79.A légijárműnek a Magyarország Állami Légijármű Lajstromából való törlése19 000
80.A 12 hónapon túl lejárt légialkalmassággal rendelkező légijárműnek a Magyarország
Állami Légijármű Lajstromban való tartási díja, évenként
18 000
81.Lajstromozással kapcsolatos adatszolgáltatás kérése, légijárművenként5 000
82.A légijárművet terhelő jelzálog és egyéb jog bejegyzése, módosítása69 000
83.A légijárművet terhelő jelzálog és egyéb jog törlése32 000
III. A LÉGIJÁRMŰ LÉGIALKALMASSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA, BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA
ÉS AZ ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA
Lt. 48. § (2) és (4) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 4. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet, 2042/2003/EK rendelet
84.5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy
légijárműtípusra
46 000
85.5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése
légijárműtípusonként
28 000
86.5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet
I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja
23 000
87.5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása
46 000
88.5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű
légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének
engedélyezése egy légijárműtípusra
414 000
89.5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű
légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének
kiterjesztése légijárműtípusonként
368 000
90.5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű
légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló
2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti
audit díja
138 000
91.5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű
légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye
érvényességi idejének meghosszabbítása
276 000
92.27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének engedélyezése egy
légijárműtípusra
690 000
93.27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet tevékenységének kiterjesztése
légijárműtípusonként
644 000
94.27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet
I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja
276 000
95.27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása
552 000
96.5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági
felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése
légijárműtípusonként
46 000
[24]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
97.5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegű
légijárművek folyamatos légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének
a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése
légijárműtípusonként
138 000
98.27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegű légijárművek folyamatos
légialkalmasságát felügyelő szervezet működésének a légialkalmassági
felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése
légijárműtípusonként
276 000
99.Folyamatos légialkalmasság felügyelő szervezet kézikönyvének (CAMOE)
jóváhagyása abban az esetben, ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik
tevékenységi kör megváltozása, a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a
100.Ejtőernyő, ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb
légijárművek légialkalmassági bizonyítványának kiadása
18 000
101.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása
29 000
102.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi
idejének meghosszabbítása
28 000
103.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása
115 000
104.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi
idejének meghosszabbítása
120 000
105.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet
szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása
192 000
106.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet
szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása
230 000
107.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása
vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása
28 000
108.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása
vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása
121 000
109.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM
rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása vagy annak érvényességi
idejének meghosszabbítása
230 000
110.5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának
kiadása
27 000
111.27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek
2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának
kiadása
119 000
112.27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 2042/2003/EK rendelet
szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása
230 000
113.5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM
rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének maximum
30 nappal történő meghosszabbítása
92 000
114.5700 kg vagy ez alatti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.)
KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének
maximum 30 nappal történő meghosszabbítása
23 000
115.A légijármű rendeltetése módosításának vizsgálata. A vonatkozó érvényesítés
hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 3/4-e
116.Az export légialkalmasság vizsgálata és bizonyítványának kiadása. A vonatkozó
érvényesítés hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 3/4-e
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
IV. EGYÉB, A LÉGIJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Lt. 29. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 3. pontja, 21. és 22. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet
52. § (1) bekezdése, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet 2. § (5) bekezdése, 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet
4. § (3) bekezdés c), d), f) pontja
117.A légijármű bizonyítványaiban beállt adatváltozások bejegyzése37 000
118.Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van
18 000
119.Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van
37 000
120.Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25-100 óra között
van
27 000
121.Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor
a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25-100 óra között van
41 000
122.Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van
60 000
123.Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor
a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van
78 000
124.Érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező légijárművekkel való
repülések, egyszeri átrepülések vizsgálata és engedélyezése
10 000
125.Érvényes szakmai szabályoktól - a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok által
lehetővé tett - eltérések engedélyezésének eljárása
27 000
126.Üzemidő, illetve élettartam hosszabbításának engedélyezése 5700 kg, vagy ez alatti
felszálló tömegű légijárművek esetében légijárművenként
27 000
127.Légijármű légialkalmassági felülvizsgálatára szóló engedély/megbízás kiadása
kérelemre erre jogosított, de nem a légiközlekedési hatóság alkalmazásában álló
személyeknek [Part-M M.A.901 g)]
48 000
128.Lajstromozásra nem kötelezett légijármű légialkalmasságának tanúsítására
engedély/megbízás kiadása kérelemre erre jogosított szervezetnek, ennek
meghosszabbítása
25 000
129.Speciális szállítási feladatok előtt a légijármű minősítése27 000
130.Ultralight légijárművek és üzemeltetőik hatósági jóváhagyásra kötelezett
dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély megléte esetén)
32 000
131.5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek és üzemeltetőik hatósági
jóváhagyásra kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély
megléte esetén)
69 000
132.5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek és üzemeltetőik hatósági
jóváhagyásra kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély
megléte esetén)
92 000
133.5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek hatóság által jóváhagyásra
kötelezett dokumentációjának ideiglenes módosítása
11 000
134.5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek hatóság által jóváhagyásra kötelezett
dokumentációjának ideiglenes módosítása
23 000
135.Légiközlekedési hatóság által jóváhagyott dokumentációktól való eltérés
engedélyezése kivételes esetekben
27 000
Légijármű zajminősítése
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 19. pontja, 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet
136.8618 kg-nál nagyobb felszálló tömegű turboprop és sugárhajtású repülőgépek
zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása
74 000
137.8618 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű légcsavaros repülőgépek és 3175 kg-nál
nagyobb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy
kiadása
56 000
138.3175 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány
honosítása vagy kiadása
38 000
139.600 kg-nál kisebb felszálló tömegű légijárművek zajminősítési bizonyítvány
honosítása vagy kiadása
9 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
V. REPÜLŐTEREK ÉS LESZÁLLÓHELYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI
Lt. 19. § (1) bekezdés b) pontja és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 6. pontja, 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet,
24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet
I. osztály Nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér
140.Elvi létesítési engedély kiadása (repülőtér)460 000
141.Létesítési engedély kiadása779 000
142.Üzembe helyezési engedély kiadása920 000
143.Megszüntetési engedély kiadása64 000
144.Elvi építési engedély kiadása (épület)368 000
145.Építési engedély kiadása552 000
146.Használatba vételi engedély kiadása920 000
147.Bontási engedély kiadása46 000
148.Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezése
920 000
149.Repülőtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja
736 000
150.Üzemben tartási engedélyben lévő adatok változásának hatósági bejegyeztetése és
a módosított engedély kiadása
92 000
151.Repülőtérrend hatósági jóváhagyása460 000
152.Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása213 000
II-III. osztály Kereskedelmi repülőtér
153.Elvi létesítési engedély kiadása (repülőtér)230 000
154.Létesítési engedély kiadása552 000
155.Üzembe helyezési engedély kiadása399 000
156.Megszüntetési engedély kiadása65 000
157.Elvi építési engedély kiadása (épület)184 000
158.Építési engedély kiadása368 000
159.Használatba vételi engedély kiadása445 000
160.Bontási engedély kiadása46 000
161.Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezése
460 000
162.Repülőtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja
321 000
163.Üzemben tartási engedélyben lévő adatok változásának hatósági bejegyeztetése és
a módosított engedély kiadása
55 000
164.Repülőtérrend jóváhagyása230 000
165.Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása36 000
IV. osztály Nem nyilvános repülőtér
166.Elvi létesítési engedély kiadása (repülőtér)46 000
167.Létesítési engedély kiadása161 000
168.Üzembe helyezési engedély kiadása138 000
169.Megszüntetési engedély kiadása41 000
170.Elvi építési engedély kiadása (épület)46 000
171.Építési engedély kiadása138 000
172.Használtba vételi engedély kiadása100 000
173.Bontási engedély kiadása28 000
174.Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezésével kapcsolatos eljárás
130 000
175.Repülőtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja
69 000
176.Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a
módosított engedély kiadása
37 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
177.Repülőtérrend hatósági jóváhagyása70000
178.Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása41 000
VI. osztályú repülőtér
179.Létesítési engedély kiadása (repülőtér)24 000
180.Üzembe helyezési engedély16 000
181.Megszüntetési engedély4 000
182.Építési engedély (épület)10 000
183.Használatba vételi engedély6 000
184.Bontási engedély2 000
185.Repülőtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja
16 000
186.Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezésével kapcsolatos eljárás
3 000
187.Repülőtérrend hatósági jóváhagyása20 000
188.Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása2 000
189.Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a
módosított engedély kiadása
11 000
Leszállóhely (A, B és C osztály)
190.Létesítési és megszüntetési engedély (A osztályú leszállóhely)32 000
191.Létesítési és megszüntetési engedély (B osztályú leszállóhely)18 000
192.Létesítési és megszüntetési engedély (C osztályú leszállóhely)46 000
Repülőtér zajgátló védőövezete kijelölésének eljárása
Lt. 38. § (2) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 19. pontja, 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
193.Védőövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatai és a számítási eljárás
eredményeinek hatósági jóváhagyása
184 000
194.Számítási tervdokumentáció záradékolása46 000
195.Zajgátló védőövezet kijelölése egyszerűsített számítás esetében92 000
196.Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközivé nyilvánított
kereskedelmi repülőtér (I. osztály) esetében
331 000
197.Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja kereskedelmi repülőtér (II-III. osztály)
esetében
239 000
198.Zajmonitor rendszer kiépítésére vonatkozó tervek jóváhagyása motoros
repülőgépek forgalma esetén
74 000
199.Zajmonitor rendszer kiépítésére vonatkozó tervek hatósági jóváhagyása motoros
sugárhajtású szubszónikus repülőgépek forgalma esetén
313 000
200.Zajmonitor rendszer megváltoztatása iránt kezdeményezett eljárás, a repülőtér
üzemben tartóján kívül egyéb érdekelt által
138 000
201.Zajmonitor rendszer ellenőrzése50 000
202.Zajvédelmi program jóváhagyása92 000
203.Éjszakai hajtóműpróba engedélyezése74 000
204.Zajmérés46 000
205.Zajszámítás460 000
206.Zajminősítés322 000
Repülőtér biztonsági védőövezete kijelölésének eljárása
Lt. 38. § (2) bekezdése, 39. § (2)-(4) bekezdése és Vhr. 18. §-a
207.Biztonsági védőövezet által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének vizsgálata, és a
repülőtér osztályba sorolása alapján működési feltételeinek hatósági jóváhagyása
129 000
208.Biztonsági védőövezet kijelölésére készített szakértői javaslat hatósági jóváhagyása55 000
209.Biztonsági védőövezet kijelölése115 000
210.Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja kereskedelmi repülőtér
(I-III. osztály) esetében
331 000
211.Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légi forgalmat is
lebonyolító kereskedelmi repülőtér esetében
239 000
[25]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
A légiközlekedés biztonságát érintő építményekkel kapcsolatos szakhatósági eljárás
Lt. 44. § (1) bekezdése és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 7. és 8. pontja
212.Építéshatósági engedélyezési eljárásokban26 000
213.Légiközlekedést kiszolgáló repülőtéri építmények létesítésének engedélyezési
eljárása
15 000
214.A nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása26 000
Léginavigációs szolgáltatók tanúsítása
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 25. pontja, 549/2004/EK rendelet, (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet
215.AFIS Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása92 000
216.AFIS Szolgáltató kérelmére induló (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet II. Melléklet C. Alrész ATM/ANS.AR.C.010 és ATM/ANS.AR.C.015 pontja szerinti audit díja18 000
217.CNS Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása184 000
218.CNS Szolgáltató kérelmére induló (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet II. Melléklet C. Alrész ATM/ANS.AR.C.010 és ATM/ANS.AR.C.015 pontja szerinti audit díja38 000
219.Repülésmeteorológiai Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása184 000
220.Repülésmeteorológiai Szolgáltató kérelmére induló (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet II. Melléklet C. Alrész ATM/ANS.AR.C.010 és ATM/ANS.AR.C.015 pontja szerinti audit díja95 000
VI. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK, VALAMINT RÁDIÓTÁVKÖZLŐ BERENDEZÉSEK KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ LÉTESÍTÉSÉNEK, ÜZEMBEN TARTÁSÁNAK ÉS IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK
HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI
Lt. 19. § (1) bekezdés c) pontja és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 18. pontja és 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
221.VOR irányadó (D-VOR, T-VOR)44 000
222.DME távolságmérő (PDME)44 000
223.NDB irányadó (útvonali)33 000
224.Elektronikus riasztó- és jelzőrendszer28 000
225.ILS iránysáv adó45 000
226.ILS siklópálya adó45 000
227.ILS visszjelző rendszer29 000
228.VOT hitelesítő adó28 000
229.Marker adó19 000
230.Közelkörzeti radar (elsődleges)147 000
231.Közelkörzeti radar (másodlagos)147 000
232.Távolkörzeti radar (elsődleges)185 000
233.Távolkörzeti radar (másodlagos)185 000
234.Gurító radar147 000
235.VHF iránymérő (beszédüzemű)37 000
236.Légiforgalmi irányító központ berendezései87 000
237.VHF és UHF sávú rádióállomás (beszédüzemű)28 000
238.VHF és UHF sávú rádióvevő (beszédüzemű)18 000
239.VHF és UHF sávú rádióadó (beszédüzemű)28 000
240.RH rádióadó55 000
241.RH rádióvevő37 000
242.Mágneses vagy digitális adatrögzítő37 000
243.VOLMET-ATIS rendszer55 000
244.Optikai repülésbiztosító berendezés (PAPI) pályánként55 000
245.Repülőtéri fénytechnikai berendezés (precíziós) pályánként74 000
246.Repülőtéri fénytechnikai berendezés (egyszerű) pályánként28 000
247.Zajmonitor rendszer92 000
248.Elektronikus meteorológiai műszerrendszer pályánként56 000
249.Fékhatás mérő92 000
250.Telemechanikai rendszer222 000
251.Szünetmentes áramforrás 40 KVA-tól74 000
252.Szünetmentes áramforrás 40 KVA-ig37 000
253.Légi ellenőrzés berendezései276 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
254.AFTN rendszer184 000
255.Tűzjelző rendszer184 000
256.Irányadó (lokátor NDB)28 000
257.Aggregátor37 000
258.Jelen mellékletben szereplő légiforgalmi berendezések erősáramú táppontjai,
valamint tartalékenergia-ellátó gépegységek (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér erőműház berendezései is)
55 000
259.Légiforgalmi irányítói szimulátor184 000
260.Radar head processzor (RHP)108 000
261.Repülőgép beállító rendszer59 000
262.Nyilvános vagy nem nyilvános repülőtereken létesített NDB, URH rádióállomás,
adatrögzítő, meteorológiai felszerelés, aggregátor, marker adó létesítésének
hatósági eljárása és engedélyezése
15 000
263.Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek üzemben tartásának
engedélyezése 221-257. tételek alapdíjainak 200%-a
264.Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek időszakos (éves) ellenőrzése,
alkalmasságának kérelemre történő meghosszabbítása
221-257. tételek alapdíjainak egyharmada
265.Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek karbantartásának
engedélyezése
19 000
266.Légiforgalmi berendezés ideiglenes engedélyezése28 000
267.Földi irányítástechnikai berendezéseken belül történő változtatások engedélyezése28 000
268.Földi irányítástechnikai berendezések működését érintő (zavaró) építmények
létesítésének vizsgálata és engedélyezése
37 000
269.Földi irányítástechnikai berendezések megszüntetésének vizsgálata és
engedélyezése
19 000
270.Földi és fedélzeti irányítástechnikai berendezések típusvizsgálati engedélykérelmek
vizsgálata és engedélyezési eljárása
37 000
271.Helikopter leszállóhely fénytechnikai berendezés engedélyezése37 000
272.Helikopter leszállóhely fénytechnikai berendezés éves ellenőrzése13 000
273.Differenciál földi GPS állomás létesítési engedélyezése30 000
274.Differenciál földi GPS állomás éves ellenőrzése10 000
Lt. 19. § (3) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 18. pontja, 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
275.Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés frekvencia használatbavételéhez
hozzájárulási eljárás (telepítés vagy kísérleti és próbaüzemeltetés céljából)
(frekvenciánként)
29 000
276.Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádióengedélyének kiadása iránti
hozzájárulás, légijárművenként
7 000
277.Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádióengedélyének módosítása
(kibővítés, hosszabbítás) iránti hozzájárulás, légijárművenként
4 000
278.A fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádió engedélyének törlése iránti
hozzájárulás
2 000
279.Egyéb a 221. és 262. tétel között fel nem sorolt irányítástechnikai berendezés
engedélyezési eljárása, Lt. 19. § (1) bekezdés c) pontja és Korm. Rend. 5. §
(5) bekezdés 18. pontja
15 000
VII. GAZDASÁGI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSI ÉS LÉGIKÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE
Lt. 22. §-a, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 2. pontja, 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet, 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
280.Nemzetközi légi személyszállítást és légi árufuvarozást végző vállalkozás működési
engedélyének kiadása
184 000
281.Légijárművel végzett tevékenységek működési engedélyének kiadása
(tevékenységenként)
19 000
282.Légijárművel végzett tevékenységek működési engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása (tevékenységenként)
9 000
[26]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
283.Légijárművel végzett veszélyes áruszállítási tevékenységek működési engedélyének
kiadása; engedély kiterjesztése
16 000
284.Földi kiszolgálási tevékenységi engedély kiadása (tevékenységenként
és repülőterenként) 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 3. §-a
18 000
285.Földi kiszolgálási engedély kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítása
(tevékenységenként és repülőterenként) 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 3. §-a
18 000
286.Légijármű bérbeadásának engedélyezése (tevékenységfajtánként) Lt. 34. §-a20 000
287.Légijármű bérbeadására tevékenységi engedély kiterjesztése, érvényességi idejének
meghosszabbítására (tevékenységenként)
20 000
Nyilvános repülő- és ejtőernyős bemutató megtartásának hatósági engedélyezése
Lt. 33. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 22. pontja
288.Egy-három légijármű közreműködése esetén9 000
289.Négy-tíz légijármű közreműködése esetén20 000
290.Tíznél több légijármű közreműködése esetén28 000
VIII. A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET, A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET KÉPZÉSI SZERVEZETEK SZAKMAI ALKALMASSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS MINŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Lt. 30. § (1) bekezdése és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 9. pontja, 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet,
17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet, 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet, 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet
Repülőgép pilóta szakszolgálati engedély
291.SPL megkérés, kiadás, változtatás5 000
292.
293.PPL jártassági vizsga, pótvizsga14 000
294.
295.CPL jártassági vizsga, pótvizsga30 000
296.
297.IR jártassági vizsga, pótvizsga26 000
298.
299.ATPL jártassági vizsga, pótvizsga39 000
300.Minden egymotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás jártassági
vizsga, pótvizsga
11 000
301.Minden egymotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás jártassági vizsga,
pótvizsga
11 000
302.Minden motoros vitorlázó repülőgép (TMG) osztályjogosítás jártassági vizsga,
pótvizsga
9 000
303.Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (szárazföldi)
osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga
13 000
304.Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (vízi) osztályjogosítás
jártassági vizsga, pótvizsga
13 000
305.Minden többmotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás jártassági
vizsga, pótvizsga
15 000
306.Minden többmotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás jártassági vizsga,
pótvizsga
15 000
307.Egypilótás Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga17 000
308.Többpilótás Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga30 000
309.Nagy teljesítményű egypilótás repülőgépek (HPA SP) jártassági vizsga, pótvizsga20 000
310.Típus- és osztályjogosítások különleges felhatalmazásának megszerzése39 000
311.Minden egymotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás készség
ellenőrzés meghosszabbításhoz, ismétlés
8 000
312.Minden egymotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás készség ellenőrzés
meghosszabbításhoz, ismétlés
7 000
313.Minden motoros vitorlázó repülőgép (TMG) osztályjogosítás készség ellenőrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
6 000
314.Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (szárazföldi)
osztályjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
9 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
315.Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (vízi) osztályjogosítás
készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
9 000
316.Minden többmotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás készség
ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
11 000
317.Minden többmotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás készség ellenőrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
11 000
318.Egypilótás Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz,
ismétlés
13 000
319.Nagy teljesítményű egypilótás repülőgépek (HPA SP) készség ellenőrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
17 000
320.Többpilótás Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz,
ismétlés
26 000
321.Egymotoros dugattyús repülőgépre vonatkozó osztályjogosítás (szárazföldi) és
motoros vitorlázó repülőgépre vonatkozó jogosítás adminisztratív
meghosszabbítása
3 000
322.Minden egymotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás és
műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
9 000
323.Minden egymotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás és műszerjogosítás
készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
9 000
324.Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (szárazföldi)
osztályjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz, ismétlés
11 000
325.Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülőgép (vízi) osztályjogosítás
és műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
11 000
326.Minden többmotoros dugattyús repülőgép (szárazföldi) osztályjogosítás és
műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
13 000
327.Minden többmotoros dugattyús repülőgép (vízi) osztályjogosítás és
műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
13 000
328.Egypilótás típusjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
15 000
329.Többpilótás típusjogosítás és műszerjogosítás készség ellenőrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
27 000
330.Nagy teljesítményű egypilótás repülőgépek (HPA SP) és műszerjogosítás készség
ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés
18 000
331.Műszerjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés13 000
332.Repülés-oktatói jogosítás - repülőgép [FI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga20 000
333.Típusjogosítás oktató jogosítás - SP repülőgép [TRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga30 000
334.Típusjogosítás oktató jogosítás - MP repülőgép [TRI(A)] megszerző39 000
335.Osztályjogosítás oktató jogosítás- repülőgép [CRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga15 000
336.Műszerjogosítás oktató jogosítás - repülőgép [IRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga16 000
337.Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás - repülőgép
[SFI(A)] megszerző
14 000
338.Repülő személyzeti együttműködés oktatói felhatalmazás - repülőgép [MCCI(A)]
megszerző
9 000
339.Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképző-oktatói felhatalmazás - repülőgép
[STI(A)] megszerző
11 000
340.Repülés-oktatói jogosítás - repülőgép [FI(A)] készség ellenőrzés, ismétlés18 000
341.Típusjogosítás oktató jogosítás - SP repülőgép [TRI(A)] készség ellenőrzés, ismétlés27 000
342.Típusjogosítás oktató jogosítás - MP repülőgép [TRI(A)] meghosszabbító, megújító37 000
343.Osztályjogosítás oktató jogosítás - repülőgép [CRI(A)] meghosszabbító, megújító13 000
344.Műszerjogosítás oktató jogosítás - repülőgép [IRI(A)] készség ellenőrzés, megújítás,
ismétlés
15 000
345.Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás - repülőgép
[SFI(A)] meghosszabbító, megújító
13 000
[27]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
346.Repülő személyzeti együttműködés oktatói felhatalmazás - repülőgép [MCCI(A)]
meghosszabbító, megújító
7 000
347.Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképző-oktatói felhatalmazás - repülőgép
[STI(A)] meghosszabbító, megújító
9 000
348.Repülés vizsgáztató - repülőgépen [FE(A)] megszerző31 000
349.Típusjogosítás vizsgáztató - repülőgépen [TRE(A)] megszerző50 000
350.Osztályjogosítás vizsgáztató - repülőgépen [CRE(A)] megszerző22 000
351.Műszerjogosítás vizsgáztató - repülőgépen [IRE(A)] megszerző31 000
352.Szimulátor vizsgáztató - repülőgépen [SFE(A)] megszerző31 000
353.Repülés-oktató vizsgáztató - repülőgépen [FIE(A)] megszerző40 000
354.Repülés vizsgáztató - repülőgépen [FE(A)] meghosszabbító, megújító27 000
355.Típusjogosítás vizsgáztató - repülőgépen [TRE(A)] meghosszabbító, megújító46 000
356.Osztályjogosítás vizsgáztató - repülőgépen [CRE(A)] meghosszabbító, megújító18 000
357.Műszerjogosítás vizsgáztató - repülőgépen [IRE(A)] meghosszabbító, megújító27 000
358.Szimulátor vizsgáztató - repülőgépen [SFE(A)] meghosszabbító, megújító27 000
359.Repülés-oktató vizsgáztató - repülőgépen [FIE(A)] meghosszabbító, megújító37 000
360.NVFR jogosítás megszerző13 000
361.Mentő jogosítás elméleti és jártassági vizsga26 000
362.Mentő jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz20 000
363.Mentő jogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
364.Tűzoltó jogosítás elméleti és jártassági vizsga26 000
365.Tűzoltó jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz20 000
366.Tűzoltó jogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
367.Mezőgazdasági jogosítás elméleti és jártassági vizsga26 000
368.Mezőgazdasági jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz20 000
369.Mezőgazdasági jogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
370.Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga11 000
371.Vontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz7 000
372.Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása2 000
373.Terepvontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga11 000
374.Terepvontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz7 000
375.Terepvontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása2 000
Helikopter pilóta szakszolgálati engedély
376.SPL megkérés, kiadás, változtatás5 000
377.
378.PPL jártassági vizsga, pótvizsga14 000
379.
380.CPL jártassági vizsga, pótvizsga29 000
381.
382.IR jártassági vizsga, pótvizsga26 000
383.IR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz17 000
384.IR adminisztratív meghosszabbítása4 000
385.
386.ATPL jártassági vizsga, pótvizsga29 000
387.NVFR jogosítás megszerző13 000
388.Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga3 000
389.Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga11 000
390.Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz7 000
391.Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása3 000
392.Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] elméleti vizsga, pótvizsga5 000
393.Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] jártassági vizsga, pótvizsga16 000
[28]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
394.Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz
15 000
395.Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] adminisztratív meghosszabbítása4 000
396.Mentő jogosítás elméleti és jártassági vizsga26 000
397.Mentő jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz20 000
398.Mentő jogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
399.Tűzoltó jogosítás elméleti és jártassági vizsga26 000
400.Tűzoltó jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz20 000
401.Tűzoltó jogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
402.Mezőgazdasági jogosítás elméleti és jártassági vizsga25 000
403.Mezőgazdasági jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz20 000
404.Mezőgazdasági jogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
405.Teheremelő jogosítás elméleti és jártassági vizsga26 000
406.Teheremelő jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz20 000
407.Teheremelő jogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
408.Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga11 000
409.Vontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz7 000
410.Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása2 000
411.Repülés vizsgáztató - helikopteren [FE(H)] megszerző, meghosszabbító, megújító31 000
Ballon pilóta szakszolgálati engedély
412.SBPL megkérés, kiadás, változtatás3 000
413.
414.BR jártassági vizsga, pótvizsga7 000
415.BR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz5 000
416.BR adminisztratív meghosszabbítása2 000
417.NVFR jogosítás megszerző4 000
418.Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] elméleti vizsga, pótvizsga3 000
419.Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] jártassági vizsga, pótvizsga11 000
420.Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz
7 000
421.Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] adminisztratív meghosszabbítása3 000
422.Repülés vizsgáztató - ballonon [FE(B)] megszerző, meghosszabbító, megújító31 000
Léghajó pilóta szakszolgálati engedély
423.SPL megkérés, kiadás, változtatás5 000
424.
425.PPL jártassági vizsga, pótvizsga14 000
426.
427.CPL jártassági vizsga, pótvizsga29 000
428.
429.IR jártassági vizsga, pótvizsga26 000
430.IR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz16 000
431.IR adminisztratív meghosszabbítása4 000
432.NVFR jogosítás megszerző13 000
433.Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga4 000
434.Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga11 000
435.Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz7 000
436.Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása3 000
437.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] elméleti vizsga, pótvizsga5 000
438.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] jártassági vizsga, pótvizsga16 000
439.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz
14 000
[29]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
440.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] adminisztratív meghosszabbítása5 000
441.Repülés vizsgáztató - léghajón [FE(AS)] megszerző, meghosszabbító, megújító31 000
Vitorlázó-repülőgép pilóta szakszolgálati engedély
442.SGPL megkérés, kiadás, változtatás2 000
443.
444.GR jártassági vizsga, pótvizsga7 000
445.GR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz5 000
446.GR adminisztratív meghosszabbítása2 000
447.Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] elméleti vizsga, pótvizsga3 000
448.Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] jártassági vizsga, pótvizsga11 000
449.Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz
7 000
450.Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] adminisztratív meghosszabbítása3 000
451.Repülés vizsgáztató - vitorlázón [FE(G)] megszerző, meghosszabbító, megújító31 000
Helyből felszálló repülőgép pilóta szakszolgálati engedély
452.SPL megkérés, kiadás, változtatás5 000
453.
454.PPL jártassági vizsga, pótvizsga14 000
455.
456.CPL jártassági vizsga, pótvizsga29 000
457.
458.IR jártassági vizsga, pótvizsga26 000
459.IR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz17 000
460.IR adminisztratív meghosszabbítása4 000
461.
462.ATPL jártassági vizsga, pótvizsga29 000
463.NVFR jogosítás megszerző13 000
464.Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga6 000
465.Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga16 000
466.Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz14 000
467.Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása6 000
468.Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] elméleti vizsga, pótvizsga5 000
469.Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] jártassági vizsga, pótvizsga17 000
470.Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz
15 000
471.Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] adminisztratív meghosszabbítása4 000
472.Repülés vizsgáztató - [FE(PLA)] megszerző, meghosszabbító, megújító31 000
Ultralight pilóta szakszolgálati engedély
473.SULPL megkérés, kiadás, változtatás2 000
474.
475.ULR jártassági vizsga, pótvizsga7 000
476.ULR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz5 000
477.ULR adminisztratív meghosszabbítása2 000
478.NVFR jogosítás megszerző4 000
479.Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] elméleti vizsga, pótvizsga3 000
480.Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] jártassági vizsga, pótvizsga11 000
481.Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz
7 000
482.Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] adminisztratív meghosszabbítása3 000
483.Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga6 000
484.Vontató jogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz4 000
[30]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
485.Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása2 000
486.Repülés vizsgáztató - [FE(UL)] megszerző, meghosszabbító, megújító31 000
Autogiro pilóta szakszolgálati engedély
487.SAGPL megkérés, kiadás, változtatás2 000
488.
489.AGR jártassági vizsga, pótvizsga7 000
490.AGR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz,5 000
491.AGR adminisztratív meghosszabbítása2 000
492.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] elméleti vizsga, pótvizsga3 000
493.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] jártassági vizsga, pótvizsga11 000
494.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz
7 000
495.Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] adminisztratív meghosszabbítása3 000
496.Repülés vizsgáztató - [FE(AG)] megszerző, meghosszabbító, megújító31 000
Hajózó mérnök szakszolgálati engedély
497.
498.F/E jártassági vizsga, pótvizsga20 000
499.Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga11 000
500.Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga17 000
501.Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz14 000
502.Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
Hajózó navigátor szakszolgálati engedély
503.
504.F/N jártassági vizsga, pótvizsga20 000
505.Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga11 000
506.Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga16 000
507.Típusjogosítás készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz15 000
508.Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása7 000
Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély
509.Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély megszerzés20 000
510.Légiutas-kísérő szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbítás és
megújítás
16 000
Ejtőernyő
511.Ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély megszerzés7 000
512.Ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély meghosszabbítás és megújítás5 000
513.Ejtőernyős beugrói jogosítás megszerzés13 000
514.Az 511-513. tételeknél a gyakorlati vizsga során a hatósági vizsgáztató felszállási
díját a vizsgázó fizeti
9 000
Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
515.Gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély megszerzés19 000
516.Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély vagy további jogosítás, jogosítás-
kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzés
3 000
517.Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély meghosszabbítás, megújítás18 000
518.Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély vagy további jogosítás, jogosítás
kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzés
11 000
519.Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély meghosszabbítás, megújítás10 000
520.Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély vagy további jogosítás,
jogosítás-kiterjesztés megszerzése
19 000
521.Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély meghosszabbítása17 000
522.Munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés (OJTI) megszerzés7 000
523.Légiforgalmi irányító munkahelyi vizsgáztató kiterjesztés (ULA) megszerzés6 000
524.Légiforgalmi irányító szaktudás értékelő kiterjesztés (LCA) megszerzés5 000
[31]
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
Repülési szakszolgálat
5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 5. számú melléklet
525.
526.Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély meghosszabbító vizsga18 000
Légijármű-szerelők
527.Nemzeti/Part-66 szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedély első kiadása
kategória és típus- vagy csoportjogosítás bejegyzése nélkül
8 000
528.Légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyek nemzeti/Part-66 szerinti
légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyre való konvertálása (a megadható
összes kategória bejegyzésével, maximum 3 típus bejegyzésig)
14 000
529.Nemzeti/Part-66 szerinti alapkategória bejegyzésének kérelmezése kategóriánként
(első kiadáskor vagy módosításkor)
4 000
530.Nemzeti/Part-66 szerinti típus, - vagy csoportjogosítás bejegyzésének kérelmezése
típusonként vagy csoportonként (első kiadáskor vagy módosításkor)
4 000
531.Nemzeti/Part-66 szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedély kérelemre
történő megújítása (5 évenkénti)
9 000
532.A fentiektől eltérő adatok változásának bejegyzése nemzeti/Part-66 szerinti
légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélybe
5 000
533.Egy vagy több kategóriából vagy jogosításból korlátozás törlése nemzeti/Part-66
szerinti légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyből
24 000
534.Part-66 légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyhez előírt alapvizsga alóli
felmentés kérelmezése felmentés alapjául szolgáló képesítésenként
5 000
Légijármű-karbantartás oktató szervezetek
2042/2003 /EK rendelet
535.Karbantartás oktató szervezet jóváhagyása (egy kategóriának megfelelő
alapképzésre vagy egy típusképzésre)
276 000
536.Légijármű - karbantartás oktató szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet
IV. Melléklet 147.B.120 pontja szerinti audit díja
138 000
537.Karbantartási oktató szervezet engedélyének kiterjesztése típusképzésre vagy típus
vizsgáztatásra típustanfolyamonként vagy típusvizsgánként, vagy valamely
kategóriának megfelelő alapképzésre kategóriánként
74 000
538.Légijármű-karbantartás oktató szervezet fentiekben nem részletezett változásainak
jóváhagyása
46 000
539.
540.Part-66 szerinti típustanfolyam egyszeri lebonyolításának engedélyezése típus
tanfolyamonként
64 000
541.Part-66 66.B.405 szerinti vizsgához adott kreditekről szóló jelentés jóváhagyása
modulonként
28 000
Repülési oktató szervezetek
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 9. pontja
542.Oktatási tanterv, utasítás, képzési tematika hatósági jóváhagyása26 000
543.Képzési Program engedélyezése13 000
544.Ultralight légijárművekre vonatkozó oktatási tanterv, utasítás, képzési tematika
hatósági jóváhagyása
14 000
545.Alapképzési szervezet (RF) engedélyezése46 000
546.Repülési Képzési szervezet (FTO) engedélyezése129 000
547.Típusjogosítás Képzési szervezet (TRTO) engedélyezése276 000
548.Alapképzési szervezet (RF) engedélyének kiterjesztése, változtatása26 000
549.Repülési képzési szervezet (FTO) engedélyének kiterjesztése, változtatása63 000
550.Típusjogosítás Képzési szervezet (TRTO) engedélyének kiterjesztése, változtatása72 000
551.Repülési oktató szervezet engedélyének egyéb módosítása39 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
552.Légijármű-szimulátor létesítésének és üzemben tartásának engedélyezési eljárása47 000
553.Repülési eljárást gyakorló berendezés engedélyezési eljárása30 000
554.Veszélyes áru kezelőket oktató szervezet vagy személy hatósági engedélyezése6 000
Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képzési szervezetek, nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezetek Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 25. pontja
555.Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
képzési szervezet engedélyezése
97 000
556.Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
képzési szervezet engedélyének kiterjesztése
48 000
557.Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
képzési szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása
55 000
558.Légiforgalmi irányítók és repüléstájékoztatók nyelvismereti vizsgáztatásának
engedélyezése
114 000
559.Légiforgalmi irányítók és repüléstájékoztatók nyelvismereti vizsgáztatási engedély
érvényességi idejének meghosszabbítása
55 000
560.Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatás ellátó szakszemélyzet
tantervének, munkahelyi képzési tervének jóváhagyása
30 000
561.Léginavigációs szolgáltató és légiforgalmi szolgáltatás ellátó szakszemélyzet
továbbképzési programjának jóváhagyása
30 000
Szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó egyéb eljárások
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 2. pontja
562.JAA tagállam által kiadott engedélyek kiadó államának megváltoztatása44 000
563.Nem JAA tagállam által kiadott engedélyek honosítása52 000
564.Szakszolgálati engedély nyelvi kiterjesztés18 000
565.Nem JAA tagállam által kiadott engedélyek érvényesítése (validáció)
hajózószemélyzeti tag részére
26 000
566.STD-k használatának engedélyezése üzemeltetők, képzési szervezetek részére (User
Approval)
30 000
IX. LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGÁNAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS OKTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 10. pontja, 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet
567.A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi alkalmasságának első
hatósági minősítése
7 000
568.A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi időszakos hatósági
minősítése az 1-es és 3-as egészségügyi osztályban
6 000
569.A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi időszakos hatósági
minősítése a 2-es osztályban
4 000
570.Kérelemre történő hatósági orvosi repüléstechnikai ellenőrzés9 000
571.A JAR-ok által előírt repülő-egészségügyi, pszichológiai és a repülés emberi
tényezőivel kapcsolatos oktatási és vizsgáztatási tematikák engedélyezése
15 000
X. LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 40-43. pontja, 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet, 300/2008 EK rendelet, 185/2010 EU rendelet
572.Légiközlekedés-védelmi tervek és módosításuk jóváhagyása138 000
573.Légiközlekedés-védelmi tisztek kijelölésének jóváhagyása28 000
574.Légiközlekedés-védelmi képzési tervek és védelmi (belső) minőségbiztosítási
programok, valamint módosításuk jóváhagyása
58 000
575.Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök (185/2010/EU rendelet
mellékletének 12. fejezetében megjelölt eszközök) üzembe helyezésének,
alkalmazásának jóváhagyása
55 000
576.Meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, fedélzeti ellátmány meghatalmazott
beszállítójának jóváhagyása
184 000
577.A légiközlekedés védelme szempontjából kis repülőtérnek minősítési eljárás176 000
SorszámLégiközlekedési hatósági eljárások megnevezéseDíj
(forint)
578.Légiközlekedés-védelmi oktatói engedélyek kiadása, módosítása, kiterjesztése,
érvényességi idejének meghosszabbítása
92 000
579.Légiközlekedés-védelmi oktató szervezet engedélyezése230 000
580.Repülőtér szigorított védelmi területére történő belépés során személyek ellenőrzés
alóli részleges vagy teljes mentesítése, valamint tiltott eszközök bevitelének,
speciális ellenőrzés alá vetésének engedélyezése (személyenként)
15 000
XI. EGYÉB ELJÁRÁSI DÍJ
581.Kihasználatlan légiközlekedési jog igénybevétele iránti kérelem elbírálása322 000
582.Adatszolgáltatás kérelemre A/4 oldalanként, földi kiszolgálási engedély esetén
tevékenységenként
5 000
583.Az időszakos hatósági felülvizsgálati időpont elhalasztása kérelemre a vonatkozó
díjtétel 50%-a
584.Az ügyfél hibájából bekövetkező érdemi hatósági vizsgálat elmaradása vagy
eredménytelen kiszállás alkalmával felszámított díjtétel a vonatkozó pont 50%-a
585.Jogszabályi rendelkezés késedelmes teljesítése esetén a vonatkozó díjtétel 150%-a
586.Légiközlekedési hatóság szakhatósági eljárása9 000
587.Szakértői tevékenység kérelmének véleményezése 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet7 000
XII. A SORON KÍVÜLI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK DÍJA
Ha az ügyfél kérelmére jelen mellékletben foglalt hatósági eljárást:
588.Munkaszüneti napokon kell lefolytatni: az adott tétel alapdíjának 100%-át kell
felszámítani
589.10 napon belüli, illetve munkaidőn túli ügyintézés esetében: az adott tétel
alapdíjának 50%-át kell felszámítani
XIII. REPÜLŐTÉR IGÉNYBEVÉTELÉÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA
Lt. 41. § (3) bekezdése
Az évente 250 000 utas feletti forgalmat bonyolító nemzetközi kereskedelmi repülőtér esetében
590.A repülőtér üzemben tartója által készített, a légijármű által történő
igénybevételért fizetendő díjak meghatározásának részletes szabályait tartalmazó
szabályzat jóváhagyása, illetve e szabályzat módosításának jóváhagyása
109 000
[32]
XIV. PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
591.Pilóta nélküli légijármű-rendszer, valamint a pilóta nélküli légijármű-rendszer
üzembentartó nyilvántartásba vétele
2 000
592.Változás a pilóta nélküli légijármű-rendszer tulajdonosának adataiban vagy
a légijármű-rendszer üzembentartói nyilvántartás adataiban
2 000
593.Törlés a nyilvántartásból1 000
594.Könnyű pilóta nélküli légijármű üzemben tartási tanúsítvány (LUC) kiadása230 020
595.Műveleti engedélyek95 570
596.Igazolás kiállítása nyilvántartásba vételről4 090
XV. Légiközlekedési védelmi háttérellenőrzési eljárás
597.Légiközlekedés védelmi háttérellenőrzési eljárás30 100

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[2] Hatályon kívül helyezte a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[3] Hatályon kívül helyezte a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[4] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[5] Hatályon kívül helyezte a 87/2004. (VI. 14.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[6] Megállapította a 20/2012. (IV. 26.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.05.26.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.03.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.03.

[9] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[10] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[11] Hatályon kívül helyezte a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § d) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[12] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[13] Módosította a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[14] A nyitó szövegrészt módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[15] Hatályon kívül helyezte a 87/2004. (VI. 14.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[16] Módosította a 20/2012. (IV. 26.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.05.26.

[17] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 6. § e) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[18] Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (IV. 26.) NFM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2012.05.26.

[19] Megállapította a 98/2005. (XI. 14.) GKM rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.11.29.

[20] Hatályon kívül helyezte a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § e) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 242. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Beiktatta a 11/2014. (III. 6.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.07.

[23] Megállapította a 20/2012. (IV. 26.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.05.26.

[24] Módosította a 11/2014. (III. 6.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.07.

[25] Módosította a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2020.10.10.

[26] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[27] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[28] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[29] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[30] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[31] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2024.02.02.

[32] Módosította a 3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.02.18.

Tartalomjegyzék