Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet

a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 28. §-ában és 83. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet alkalmazási köre a külföldi gyógykezelések feltételeire és elszámolási rendjére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából külföldi gyógykezelésre jogosult az a személy, aki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított,

b) a Tbj. 16. §-ának (1) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ide nem értve a Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének p) pontja szerinti jogosultat.

(3)[1] E rendelet szabályai alkalmazandók a (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult recipiens

a) érdekében külföldi donoron külföldi egészségügyi szolgáltató által végrehajtott vizsgálat, szerv-, illetve szöveteltávolítás, továbbá a szerv- és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításának, valamint

b) külföldi, illetve nemzetközi várólistára helyezésének finanszírozására.

2. §

(1)[2] Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP), e rendelet alapján, a külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelésének költségeihez támogatást nyújthat, ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy rendelkezik

a)[3]

b)[4] a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)

támogató javaslatával.

(1a)[5] Az OEP az (1) bekezdés szerinti döntését 15 napon belül hozza meg.

(2)[6] A külföldön történő gyógykezelés támogatásához szükséges javaslat megadását a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, illetőleg hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], vagy a kezelő orvosa a GYEMSZI főigazgatójánál kezdeményezheti. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi gyógykezelésre jogosult személy egészségügyi dokumentációját.

(3)[7] A külföldön történő gyógykezelés indokoltságát az egészségügyi szakmai kollégium szakma szerint illetékes tagozata (a továbbiakban: Tagozat) állapítja meg. A Tagozat a külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést 15 napon belül hozza meg. A Tagozat vezetője - a beteg állapotára és az eset összes körülményeire figyelemmel - legkésőbb 8 napon belül dönt az ügymenet rendes vagy rendkívüli sürgős voltáról. A sürgősség tárgyában hozott döntésre irányadó határidő a külföldön történő gyógykezelés indokoltságáról szóló döntés meghozatalának határidejébe beleszámít.

(4)[8] A külföldön történő gyógykezelés indokoltságáról szóló szakmai javaslat meghozatalában nem vehet részt a Tagozat azon tagja, aki a beteg kezelőorvosaként vagy a kezelésben előzőleg részt vevő orvosként a beteg kezelésében részt vett.

(5) A külföldi gyógykezelés akkor indokolt, ha a külföldön már alkalmazott gyógymód a gyakorlatban is eredményesnek bizonyult, és esélye van a beavatkozás sikerességének, továbbá hazai egészségügyi intézményben a gyógymód alkalmazásának nincsenek meg a feltételei, és azok külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem teremthetőek meg.

3. §

(1) A Tagozat a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vizsgálata és a 2. § (5) bekezdésében említett körülmények mérlegelése alapján, az 1. melléklet szerint[9]

a) megállapítja a külföldi gyógykezelés indokoltságát, vagy

b)[10] elutasítja a kérelmet. Az elutasítást a Tagozat írásban indokolja, illetve javaslatot tesz a további gyógykezelést végző hazai egészségügyi intézményre és terápiás módokra.

(2)[11] Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], a kezelőorvosa, illetve az OEP a Tagozat döntésével nem ért egyet vagy annak megalapozottságát elégtelennek tartja, a döntés felülvizsgálatát az Egészségügyi Tudományos Tanácstól (a továbbiakban: ETT) kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet az egészségügyi dokumentációval együtt kell az ETT részére benyújtani. A külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést az ETT a beteg állapotára tekintettel a legrövidebb időn belül, de legkésőbb

a) rendes ügymenet esetén 30 napon belül,

b) rendkívüli sürgős ügymenet esetén 15 napon belül

hozza meg, azzal, hogy különösen bonyolult, körültekintő mérlegelést igénylő esetekben az ügyintézési határidő - az ügyfél egyidejű értesítése mellett - egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható.

(3)[12] A Tagozat a külföldi gyógykezelés indokoltsága esetén javaslatot tesz a külföldi gyógyintézetre is, ennek során tájékozódik az intézet fogadókészségéről, a felvétel időpontjáról, a gyógykezelés várható időtartamáról és a gyógykezeléssel összefüggésben felmerülő költségekről.

(4)[13] A külföldi gyógykezelésre vonatkozó támogató szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát és költségbecslését a GYEMSZI továbbítja az OEP-hez. A Tagozat a külföldi gyógykezelés technikai lebonyolításának elősegítése céljából az 1. melléklet szerint az OEP részére tájékoztatást nyújt a külföldi gyógykezelésre jogosult személy és magyarországi kezelőorvosa, továbbá szükség esetén a gyógykezelésre jogosult hozzátartozójának elérhetőségéről.

4. §

(1) A külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a külföldi gyógykezelésre vonatkozó szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát és költségbecslését közvetlenül is továbbíthatja az OEP-hez.

(2) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, illetőleg más személy vagy szerv a kezelés költségét nem tudja vállalni, és rendelkezésre állnak az (1) bekezdésben meghatározott iratok, az OEP a külföldi gyógykezeléshez és az azzal kapcsolatos gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz a szükséges támogatást engedélyezheti. A támogatás mértékéről a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] kérelmére az eset összes körülményeit mérlegelve - figyelembe véve a rendelkezésre álló előirányzat nagyságát - az OEP dönt.

5. §[14]

Amennyiben a gyógykezelést végző külföldi szolgáltató igényli, az OEP - a külföldi intézettel való megállapodás esetén - előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad, és utólagos elszámolással rendezi a költségeket, illetve - szükség esetén - a támogatás mértékének megfelelő összeget átutalja előzetesen a gyógykezelést nyújtó külföldi gyógyintézetnek.

6. §

(1)[15] A külföldi gyógykezelésre jogosult személynek az OEP az engedélyezett külföldi gyógykezelés útiköltségét a külföldi gyógykezelésre jogosult személynek, valamint orvos-szakmailag indokolt esetben a kísérőnek vagy kísérőknek - legkorábban a gyógykezelés megkezdése előtt 12 nappal - megelőlegezi. Saját közlekedési eszköz igénybevétele esetén összesen 1 db II. osztályú menettérti vonatjegy árának megfelelő összeg térítendő meg.

(2) Az OEP a külföldi gyógykezelésre jogosult személy kiutazásának megszervezése során szükség szerint gondoskodik a repülőjegyek, illetve - orvosi javallat alapján - a mentőszállítás biztosításáról.

(3)[16] Amennyiben az e rendelet alapján külföldi gyógykezelésre jogosult személy a gyógykezelés támogató javaslatban megjelölt időtartama alatt, a gyógykezeléssel összefüggő ok miatt külföldön meghal, az OEP a külföldi gyógykezelésre jogosult személy azon hozzátartozójának kérelmére, akit a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek terhelnek, a holttest hazaszállítási költségének fedezetéhez az Egészségbiztosítási Alap költségvetése terhére támogatás nyújtását engedélyezheti a 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

7. §

(1)[17] A külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelése után a hazatérését követő 30 napon belül köteles eljuttatni az OEP-nek a zárójelentése egy példányát, a részére átadott számlákat és elszámolni a felvett útiköltséggel.

(2)[18] Az OEP, illetve a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a zárójelentés másolatát az (1) bekezdés szerinti határidőn belül megküldi a GYEMSZI-nek. A területileg és szakmailag illetékes intézet a hazatért beteget gondozásba veszi.

8. §[19]

A 4. § (2) bekezdése szerint engedélyezett külföldi gyógykezeléshez kapcsolódó, a külföldi egészségügyi intézmény által elrendelt kontrollvizsgálat költségének vállalásáról - külön kérelemre - az OEP dönt. Egy éven belüli kontrollvizsgálati kérelemhez nem szükséges a Tagozat javaslatának ismételt beszerzése.

9. §

(1) Az 2-5. §-okban foglalt rendelkezéseket a külföldi szakember meghívásos közreműködésével, hazai egészségügyi intézményben megvalósuló gyógykezeléseknél is értelemszerűen alkalmazni kell.

(2) Az OEP a külföldi szakember meghívásos közreműködésével megvalósuló gyógykezeléseknél, a támogatás megállapításakor a következő költségeket vállalhatja részben vagy egészben át:

a) a külföldi szakember útiköltségét, magyarországi tartózkodási költségét, honoráriumát,

b) a beavatkozáshoz szükséges eszközök, gyógyászati segédeszköz és gyógyszer költségét,

c) a hazai, finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi intézményeknél a hatályos finanszírozási szabályok szerinti díjon felüli, az ellátás nyújtásával összefüggő költséget.

(3) Az OEP eseti megállapodást köt a gyógykezeléshez helyet biztosító hazai egészségügyi intézménnyel a külföldi szakember meghívásos közreműködésével összefüggő szervezési feladatokról és a költségek vállalásának mértékéről.

10. §

(1)[20] E rendelet előírásait a külföldi gyógykezelésre jogosult személyek részére nyújtandó gyógykezelések tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban együtt: R.) szabályai szerint - a (2) -(5) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel - kell alkalmazni.

(2) A 2. § (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a külföldi gyógykezelésre az R. alkalmazásával kerül sor, akkor az OEP a külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelésének költségeit az R. szabályai szerint téríti meg.

(3) Amennyiben a külföldi gyógykezelésre az R. alkalmazásával kerül sor, a 4. § (2) bekezdésében és a 8. §-ban biztosított mérlegelési lehetőség kizárólag a külföldi gyógykezelés költségei kötelezően meg nem térítendő részének OEP általi visszatérítésére alkalmazható, amenynyiben teljesülnek e rendelet 2. §-ának (5) bekezdésében foglalt feltételek.

(4) Az R. alkalmazása során a 7. § (1) bekezdésének a) pontjából a számlák átadására vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni.

(5)[21] Amennyiben az R. szabályai szerint nem tagadható meg a hozzájárulás a külföldi gyógykezelésnek az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban történő nyújtásához, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-állam), akkor e rendelet 2. § (5) bekezdését és 5. §-át nem kell alkalmazni.

(6)[22] Az OEP az EGT-államban sorra kerülő gyógykezelés igénybevétele céljából az R. alapján jogosultság-igazolást ad ki.

10/A. §[23]

(1) Nemzetközi megállapodásnak vagy a szolgáltatóval kötött eseti megállapodásnak megfelelően,

a) az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ), vagy

b) csontvelő vagy őssejt transzplantációja esetén az illetékes transzplantációs centrum

igazolása alapján az OEP megtéríti az 1. § (2) bekezdés b) pont szerint jogosult recipiensbe való átültetés céljából külföldi szolgáltató által külföldön végzett donor-kivizsgálás, továbbá a szerv- és szöveteltávolítás, valamint a szerv és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításának költségeit.

(2) Az OVSZ kezdeményezése alapján az egészségbiztosító megtéríti az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének regisztrációs díját.

(3) Az OVSZ a 2. melléklet szerint igazolja az OEP felé a szervátültetéssel kapcsolatban külföldön végzett donorkivizsgálással, a szerv- és szöveteltávolítással, valamint a szerv- és szövet külföldről történő szállításával kapcsolatban felmerült költségek indokoltságát. Az OEP a számlával igazolt költségeket a vizsgálatot és a szerv-, illetve szöveteltávolítást végző külföldi szolgáltatónak, illetve a szerv- vagy szövetszállítást végző szolgáltatónak utalja át. Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt és az OVSZ által a szolgáltatónak kifizetett költségeket és díjakat az OEP az OVSZ részére téríti meg utólagosan.

10/B. §[24]

(1) Az EUROTRANSPLANT International Foundation alapítvánnyal (a továbbiakban: Eurotransplant) kötött szervcsere-megállapodás keretében előkészített és végrehajtott transzplantációk esetében az OEP az OVSZ által igazolt regisztrációs díjat és szervszállítási költséget az Eurotransplant, illetve - a szervszállítás vonatkozásában, ha a szállítást a magyar fél rendeli meg - a szervet szállító szolgáltató részére az OEP és az OVSZ által kötött és az egészségügyért felelős miniszter által jóváhagyott megállapodásban rögzített éves keretösszeg terhére és erejéig fizeti ki. A keretösszeg felhasználásáról az OEP rendszeresen tájékoztatja az OVSZ-t. Az OVSZ a betegek várólistára helyezésével és a szervszállítás megrendelésével kapcsolatban a tárgyévben még rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével jár el. Az OEP és az OVSZ által megállapított keretösszeget a felek a tárgyévet követő évben várható szervcsere-igénynek megfelelően évente felülvizsgálják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás által előírt szervkivételi díj-különbözet évente kerül elszámolásra az OEP és az OVSZ között. Amennyiben a tárgyévben az Eurotransplanttól kapott szervek száma meghaladja az Eurotransplant részére átadott szervek számát, a szervkivételi díj-különbözetet az OEP az Eurotransplant részére utalja át az (1) bekezdés szerint megállapított keret terhére. Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás keretében magyar biztosítottba beültetendő szerv külföldön történő eltávolításáért az OEP külföldi szolgáltató részére díjat nem fizet. Amennyiben az Eurotransplant részére átadott szervek száma a tárgyévben meghaladja az Eurotransplanttól kapott szervek számát, a szervkivételi díj-különbözet az Egészségbiztosítási Alapot illeti.

11. §

(1)[25] Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 10. § és a melléklet EGT-re vonatkozó, III/7. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Az e rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. §[26]

E rendelet 10. §-a a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelethez[27]

[28]
I.Kiállító Tagozat:
II.Mellékletek: Jelen státus és a vizsgálati eredmények leírása
1. A beteg neve: .........................................................................................................................................................................
2. Születési év: .............hó .......................................................................................nap .......
TAJ: ............................................................................................................................................................................................
3. Lakcím: .....................................................................................................................................................................................
4. Diagnózis: ................................................................................................................................................................................
III.A Tagozat szakmai javaslata:
1. A külföldi gyógykezelés indokoltságának rövid leírása, a gyógykezeléstől várható eredmény:
2. Az utazáshoz kísérő szükséges (a kísérők száma: .... ), nem szükséges
3. Mentőszállítás szükséges, nem szükséges
4. A külföldi intézmény megnevezése és pontos címe: ..............................................................................................
5. Fogadási dátum: ...................................................................................................................................................................
6. A gyógykezelés várható időtartama: ............................................................................................................................
IV.Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok
a) Kezelőorvos
neve ................................................................................................................................................................................................
elérhetősége .............................................................(tel.) ........................................................................................................
b) Beteg és/vagy hozzátartozó elérhetősége:
..........................................................................................(tel.) ........................................................................................................
..............(email)
..............(email)
V.Elutasítás esetén kitöltendő:
A külföldi gyógykezelést nem javasoljuk, az elutasítás indoklása: ..........................................................................
Budapest, .............................................................................................
A Tagozat vezetőjének neve és aláírása:
P. H.
A Tagozatnak a szakmai javaslat meghozatalában részt vevő tagjainak neve és aláírása:
1..............................................................................................
2.............................................................................................. "

2. melléklet a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelethez[29]

Név: .............................................................................................................................................................................................................................
TAJ ...............................................................................................................................................................................................................................
az alábbi jogcímen:
Regisztrációs költség
Szervkivétel költsége
Donorvizsgálat költsége
Szerv- és szövet szállítás költsége
Az Országos Vérellátó Szolgálat kéri a mellékelt számlán/számlákon szereplő összeg átutalását a számlát kiállító szolgáltató részére.
Az Országos Vérellátó Szolgálat a mellékelt számlával/számlákkal igazolt költségeket a számlát kiállító szolgáltatónak kifizette és kéri a költségek megtérítését.
A fenti költségek az Eurotransplant International Foundation alapítvánnyal kötött megállapodás alapján merültek fel.
Budapest, .............................................................................................
A Országos Vérellátó Szolgálat nevében,
aláírás
P. H."

Az Országos Vérellátó Szolgálat igazolja, hogy a mellékelt számlák az alábbi személyen végrehajtandó vagy elvégzett transzplantációval kapcsolatban felmerült jogszerű és célhoz kötött költségeket takarnak

Név: .............................................................................................................................................................................................................................

TAJ ...............................................................................................................................................................................................................................

az alábbi jogcímen: Regisztrációs költség

Szervkivétel költsége

Donorvizsgálat költsége

Szerv- és szövet szállítás költsége

Az Országos Vérellátó Szolgálat kéri a mellékelt számlán/számlákon szereplő összeg átutalását a számlát kiállító szolgáltató részére.

Az Országos Vérellátó Szolgálat a mellékelt számlával/számlákkal igazolt költségeket a számlát kiállító szolgáltatónak kifizette és kéri a költségek megtérítését.

A fenti költségek az Eurotransplant International Foundation alapítvánnyal kötött megállapodás alapján merültek fel.

Budapest, .............................................................................................

A Országos Vérellátó Szolgálat nevében,

aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Megállapította a 172/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.09.09.

[3] Hatályon kívül helyezte a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[4] Módosította az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2011.05.01.

[5] Beiktatta a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[6] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[7] Megállapította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[8] Megállapította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[9] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[10] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[11] Megállapította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[12] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[13] Megállapította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[14] Megállapította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[15] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 115. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[16] Beiktatta a 172/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.09.09.

[17] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 116. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[18] Megállapította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § -a. Hatályos 2013.01.01.

[19] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[20] Módosította a 139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[21] Megállapította a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2007.07.01.

[22] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[23] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[24] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[25] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 799. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[26] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 55. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[27] Megállapította a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[28] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[29] Beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék