131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Támogatási célok

1. §

(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) alapján az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) az agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósítása [a Tanács 1257/1999/EK rendelet (1999. május 17.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: R.) 22-24. cikk];

b) a kedvezőtlen adottságú területek támogatására (R. 13-20. cikk);

c) Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítésére (R. 21/a. cikk);

d) a mezőgazdasági területek erdősítésére (R. 31. cikk);

e) a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítására (R. 33/b. cikk);

f) a termelői csoportok létrehozására és működtetésére (R. 33/d. cikk);

g) a korai nyugdíjazásra (R. 10-12. cikk);

h) a technikai segítségnyújtásra (R. 33/e. cikk);

i) SAPARD előcsatlakozási program egyes támogatási céljainak megvalósítására.

(2) Az (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti célok megvalósításához nyújtott támogatás igénybevételére e rendeletben foglaltakat az egyes támogatási célokhoz kapcsolódó külön rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendelet állapítja meg, hogy az (1) bekezdés a) -g) pontjai szerinti támogatási célokhoz kapcsolódóan más jogcímen is igénybe vehető-e támogatás.

A támogatás forrása

2. §

(1) A támogatás forrása:

a) a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az NVT jogcímen az 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti célok támogatására előirányzott összeg, valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlege terhére a Bizottság által az NVT-ben meghatározott célok megvalósításának támogatására meghatározott pénzösszeg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat terhére az NVT nemzeti társfinanszírozása részeként éven túli kötelezettségvállalás vállalható. A kötelezettségvállalás időtartama megegyezik az egyes támogatási célok megvalósításához az Európai Unió által biztosított támogatás időtartamával.

(3) Az (1) bekezdés szerinti források terhére átcsoportosított összeg 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti cél támogatásra használható fel.

Támogatásra jogosult

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglalt célok esetén támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult:

a) akit (amelyet) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilvántartási rendelet) alapján nyilvántartásba vettek, továbbá

b) megfelel az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló külön rendeletekben előírt feltételeknek,

c) támogatásra való jogosultságát határozatban megállapították.

(2) Az 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatás esetében a támogatásra kedvezményezettje a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium NVT Programirányító Egysége.

(3) A támogatási kérelem annak pozitív elbírálása esetén a támogatásra jogosult külön jogszabályban meghatározott, a támogatás igénybevételi feltételeinek teljesítésére való kötelezettségvállalásnak minősül.

Támogatási feltételek meghatározása

4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti célok megvalósításához kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes feltételeit, valamint a támogatás meghatározott támogatási egységhez kötött mértékét külön rendelet állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti cél megvalósításával összefüggő részletes feltételeket az NVT-ben foglaltak alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közvetlenül állapítja meg.

(3)[1]

(4) A támogatás igénybevétele szempontjából kedvezőtlen adottságú területnek minősül a kedvezőtlen helyzetű térségekhez tartozó települések megállapításáról szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) lehatárolt kedvezőtlen adottságú terület.

(5) A támogatás igénybevétele szempontjából érzékeny természeti területnek minősül az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján a MePAR-ban tematikus rétegként lehatárolt terület.

A kérelem benyújtása

5. §[2]

Hiánypótlás

6. §

(1) Hiánypótlás egy alkalommal, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított legfeljebb tizenöt napon belüli határidővel teljesíthető.

(2) Amennyiben az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a határidőn túl benyújtott kérelemhez fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

A kérelem módosítása

7. §[3]

Nyilvánvaló hibák helyesbítése

8. §

(1) Amennyiben a kérelem nyilvánvaló hibát tartalmaz, arról az MVH feljegyzést készít és a hibát kijavítja.

(2) A kérelem nyilvánvaló hibáinak helyesbítésére az egyes közösségi támogatási programokra vonatkozóan a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel létrehozott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. december 11-i 2419/2001/EK rendelet (a továbbiakban: 2419/2001/EK rendelet) 12. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Késedelmes benyújtás

9. §[4]

A kérelem elbírálása

10. §

(1) Amennyiben a kérelem benyújtására nyitva álló időtartam folyamatos, a kérelmeket a benyújtás sorrendjében kell elbírálni.

(2) Amennyiben a kérelem benyújtására nyitva álló időtartamot illetően határidő kerül megállapításra, a kérelmet csak a határidőt követően lehet elbírálni.

(3) Az MVH folyamatos benyújtás esetén legkésőbb a kérelem beérkezését követő, egyéb esetben a benyújtásra nyitva álló határidő lejárta utáni hatvan napon belül dönt a kérelemről, és ezt követően döntéséről értesíti az ügyfelet.

11. §

(1)[5] A 10. § (1) bekezdése szerinti esetben forráshiány esetén az Irányító Hatóság közleményt tesz közzé a kérelmek befogadásának, illetőleg feldolgozásának felfüggesztéséről.

(2)[6] A 10. § (2) bekezdése szerinti esetben, amennyiben az adott támogatási intézkedésre rendelkezésre álló forrásnál nagyobb összegű támogatási igény kerül benyújtásra, úgy az Irányító Hatóság döntése alapján az MVH a rendelkezésre álló forrás szerint az igényelt támogatási összegeket vagy arányosan visszaosztja, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 1320/2006/EK bizottsági rendelet 4. és 7. cikkében foglaltak szerint - kifizeti.

12. §

(1) A kérelem elbírálását követően annak jóváhagyásáról vagy elutasításáról az MVH határozatot hoz.

(2) A támogatási kérelem jóváhagyásáról szóló határozat alapján a támogatásra jogosult a külön jogszabályban meghatározott támogatási időszakban a támogatás igénybevételére jogosult.

A támogatás folyósítása

13. §

(1)[7]

(2)[8]

(3)[9]

(4)[10] A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján meghirdetett támogatási jogcímek alapján igénybe vett fejlesztési célú juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni.

(5)[11] Támogatási szerződés külön rendelkezése esetén a támogatásra jogosult nyilatkozik a támogatási feltételek teljesítését igazoló dokumentumok meglétéről. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a támogatásra jogosult az ellenőrzés során a nyilatkozatában megjelölt dokumentumokat nem tudja felmutatni.

A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás

14. §

(1)[12]

(2)[13]

(3)[14]

(4)[15]

(5) Amennyiben a támogatás eredeti jogosultja a támogatásra jogosult terület egy részét úgy ruházza át, hogy az átruházott részre eső kötelezettség teljesítését nem vállalják át, az átruházott területre vonatkozó támogatás teljes összegét - a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel -vissza kell fizetnie.

(6) Ha a 4. § (1) bekezdés szerint külön jogszabály lehetővé teszi, akkor a 817/2004/EK bizottsági rendelet 36. cikkében foglaltakra figyelemmel nem kell a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot csatolni abban az esetben, ha a támogatás eredeti jogosultja a támogatás igénybevételi kötelezettségét a külön jogszabályban foglaltak szerint döntő mértékben már teljesítette, és a fennmaradó kötelezettségek teljesítése aránytalan terhet róna az új jogosultra, és a támogatás eredeti jogosultja nyilatkozik arról, hogy gazdálkodásával véglegesen felhagy.

15. §

(1) A 817/2004/EK bizottsági rendelet 37. cikkében foglaltak teljesülése esetén a támogatásra jogosult által használt területnek a támogatási időszakon belüli növelése esetén a támogatásra való jogosultság kérelemre, az érintett területre vonatkozóan, a támogatási időszak hátralevő időtartamára az eredeti feltételek szerint megállapítható.

(2) Amennyiben a kötelezettségvállalás teljesítése birtokrendezési, kisajátítási vagy egyéb, a támogatásra jogosult érdekkörén kívülálló ok miatt lehetetlenné válik, a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségek teljesítése alól az érintett terület vonatkozásában az ellehetetlenülés időpontjától kezdődő hatállyal mentesíthető. Amennyiben az ellehetetlenülés állami vagy közhatalmi intézkedés következtében állt elő, az MVH gondoskodik arról, hogy az érintett terület vonatkozásában kötelezettségek átvállalására sor kerüljön. Amennyiben ez nem lehetséges, a kötelezettségvállalás megszűnik.

A támogatás ellenőrzése

16. §

A kérelemben foglaltak ellenőrzésére a 817/2004/EK bizottsági rendelet 66-70. cikkében foglaltak szerint kerül sor.

Monitoring

17. §

(1) Az NVT keretében kialakított stratégiai célok megvalósulásának átfogó monitoringjáért a Monitoring Bizottság felel.

(2) A Monitoring Bizottság tagjait az illetékes kormányzati szervek, társadalmi, gazdasági partnerek, horizontális ügyeket képviselő testületek (esélyegyenlőség, roma ügyek, környezetvédelem stb.), képviselői közül a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kéri fel.

(3) A Monitoring Bizottság működéséhez szükséges adatokat a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) biztosítja.

(4) A Monitoring Bizottság működési rendjét - az NVT-ben foglaltak alapján - saját maga állapítja meg.

18. §

(1) Az NVT célkitűzései megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium monitoring rendszert működtet, melyhez az adatokat az MVH szolgáltatja.

(2) A támogatásra jogosult az MVH által meghatározott időközönként, a nyomtatványok határidőben történő hiánytalan kitöltésével szolgáltat adatot a monitoring rendszer működtetéséhez.

Jogkövetkezmények

19. §

(1) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén az MVH a 817/2004/EK bizottsági rendelet 70-73. cikkében foglaltak szerint jár el.

(2) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén az MVH tv. 15. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeken túl:

a) a tárgyidőszakra járó támogatási összeg csökkenthető;

b) következő tárgyidőszakra járó támogatási összeg csökkenthető;

c) legfeljebb öt évre kizárható a rendelet alapján járó támogatás igénybevételéből.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése a következő évi támogatási összegből történő levonással is teljesíthető.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése esetén a kamatot a visszafizetési kötelezettségről szóló értesítés időpontjától, illetőleg a támogatási időszak első kifizetésének időpontjától kell felszámítani addig az időpontig, amíg az összeg visszafizetésre vagy levonásra nem kerül.

(5) A támogatás jogosulatlan igénybevételekor a jogkövetkezmények mértékének megállapításakor figyelemmel kell lenni:

a) a jogosult területtől vagy állatlétszámtól való eltérés mértékére;

b) a vállalt kötelezettségektől való eltérés vagy azok teljesítésének elmaradására;

c) az ügyfél részére egyéb, az intézkedés végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok teljesítésének elmaradására vagy az attól való eltérés mértékére;

d) az ügyfél által korábban elkövetett a rendeletben meghatározott intézkedésekkel összefüggő szabálytalanságok súlyosságára.

(6) Az egyes támogatási intézkedésekre vonatkozó arányos jogkövetkezmények alkalmazási körét az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló külön rendelet tartalmazza.

20. §

(1) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az elháríthatatlan külső ok (vis maior) következtében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján elismert szabálytalanság.

(2)[16]

21. §

Amennyiben az igénylő a monitoring rendszer működéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH jogosult az igénylőnek járó támogatási összeg vagy egy részének az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének időpontjáig történő visszatartására.

Záró rendelkezések

22. §

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. §

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) Tanács 1257/1999/EK rendelet (1999. május 17.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről;

b) Bizottság 817/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

c) Bizottság 2419/2001/EK rendelet (2001. december 11.) az egyes közösségi támogatási programokra vonatkozóan a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel létrehozott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[2] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[3] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[4] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[5] Módosította a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.16.

[6] Megállapította a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.07.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[8] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[9] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[10] Beiktatta a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet 56. § - a. Hatályos 2006.04.03.

[11] Beiktatta a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.02.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[13] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[14] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[15] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[16] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § k) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

Tartalomjegyzék