75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet

az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatban a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §[1]

(1) Az országos jelentőségű területfejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzat rendeltetése:

a) a Balaton kiemelt üdülőkörzet területfejlesztésével és területrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása;

b) a Szigetköz és térsége rehabilitációjának, a Mosoni-Duna komplex területfejlesztésének támogatása;

c) a Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programjának támogatása;

d) a Tisza-völgy terület- és vidékfejlesztési kormányprogramja, a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése keretében a területfejlesztési és területrendezési feladatok támogatása;

e) a kiemelt térségek területfejlesztése: Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet, a Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet, valamint a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet területfejlesztésével és területrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása, az M8-as gyorsforgalmi főút és kapcsolódó logisztikai központok kiépítése, natúrpark hálózat kialakítása;

f) az elmaradott régiók felzárkóztatását célzó kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrastruktúra fejlesztése, ingatlanszerzés);

g) kiemelt kistérségek fejlesztése és rétegek felzárkóztatása, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program végrehajtása.

(2) Az előirányzatok felhasználása vonatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.) az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. §[2]

E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás működési kereteiről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. számú melléklet XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 2. alcímszám alatt szereplő országosjelentőségű területfejlesztési programok fejezeti kezelésű előirányzatra.

A támogatás általános feltételei

3. §[3]

(1) Támogatás belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére nyújtható.

(2) Támogatás nem nyújtható, illetve támogatási szerződés nem köthető azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázatuk benyújtásának időpontjában - nem minősülnek köztartozásmentes adózónak.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

4. §

(1)[4] A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az adott támogatás támogatástartalmát az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. mellékletében meghatározott módszer alapján kell kiszámítani.

(2) A támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez támogatás nem adható.

(3) A beruházás megkezdése időpontjának

a) építéssel járó beruházás esetén az építési naplóba történő első bejegyzés napját,

b) építéssel nem járó beruházás (pl. önálló gépvásárlás) esetén az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett napot,

c) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napját,

d) ingatlanvásárlás, földterület vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének dátumát,

e) az a) -d) pontokban nem szereplő fejlesztések (programkészítés, megvalósíthatósági tanulmány, pályázati dokumentáció) esetében a megbízói szerződés megkötésének időpontját

kell tekinteni.

(4) Termelő infrastrukturális beruházások esetén a beruházásnak a megkezdésétől számított 36 hónapon belül meg kell valósulnia, és a szolgáltatást 10 éven keresztül biztosítani kell.

5. §

(1) A fejlesztés megvalósításához

a) az önkormányzatoknak és a nonprofit szervezeteknek 10%,

b) természetes személyeknek, egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 25%,

c) az egyéb szervezeteknek 50% saját forrással kell rendelkezniük.

(2) Kivételesen indokolt esetben - ha törvény másként nem rendelkezik - 100% támogatás adható

a)[5] a külön jogszabályban meghatározott leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségekből pályázó önkormányzatnak, és a leghátrányosabb helyzetű települések önkormányzatának, ha az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből a támogatást megelőző két évben is kapott támogatást;

b) Szigetköz és Mosoni-Duna térségekben előkészítendő és megvalósuló rehabilitációs fejlesztések esetében.

c)[6] területfejlesztési koncepciókészítés, területfejlesztési program készítése, K+F tevékenységek, fejlesztési projektek, tájékoztatási feladatok ellátása, kistérségi fejlesztési koncepciók kidolgozása esetében.

(3)[7]

6. §[8]

Az egy projekthez igénybe vett, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket.

7. §[9]

(1) A támogatás szempontjából elszámolható költségek körét a vállalkozások esetében a regionális állami támogatásokról szóló 98/C 74/06 közösségi iránymutatás alapján kell értelmezni. Szinten tartás nem támogatható. Halászati tevékenységre beruházási támogatás nem nyújtható. Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás, vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően öt évig folyamatosan fenntartja és működteti, vagy - amennyiben az elszámolható költségek a személyi jellegű ráfordítások alapján kerülnek kiszámításra - az újonnan létesített munkahelyeket öt évig fenntartja.

Az elszámolható költségek köre a következő:

a) munkahelyteremtő beruházás esetén

aa) a tárgyi eszközök, szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, amelyen belül az egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k (a továbbiakban: immateriális javak) bekerülési értéke nem haladhatja meg a tárgyi eszközök bekerülési értékének 25%-át, azzal az eltéréssel, hogy a beruházás előkészítésével kapcsolatosan a támogatásban részesíthető immateriális javak, engedélyezési tervek költségeiről, a pályázatok benyújtását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák nyújthatók be, vagy

ab) a számviteli törvény 79. §-a szerint elszámolható az újonnan felvett munkavállalók (az újonnan létesített munkahelyek számának nettó növekedése az említett vállalkozásban) személyi jellegű ráfordításainak 24 havi összege;

b) a tárgyi eszközök, támogatásban részesíthető immateriális javak a számviteli törvény 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, amelyen belül a támogatásban részesíthető immateriális javak bekerülési értéke nem haladhatja meg a tárgyi eszközök bekerülési értékének 25%-át, azzal az eltéréssel, hogy a beruházás előkészítésével kapcsolatosan a támogatásban részesíthető immateriális javak, engedélyezési tervek költségeiről, a pályázatok benyújtását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák nyújthatók be;

c) szerződés szerinti pénzeszközátadás esetén a szolgáltató és a pályázó között megkötött szerződésben fejlesztési célra átadásra kerülő pénzeszköz.

(2) Amennyiben a támogatás nem tartozik a Római Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá, az elszámolható költségek köre

a) önkormányzatok, nonprofit szervezetek által megvalósított fejlesztések esetén a beruházások, tárgyi eszközök és immateriális javak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint ismerhetők el és számolhatók el költségként;

b) programkészítés esetében a közbeszerzési eljárással kiválasztott megbízott megbízási díja.

(3) Az általános forgalmi adó a támogatás szempontjából elismerhető költségként a következők szerint ismerhető el:

a) ha a kedvezményezettnek - külön jogszabály szerint - a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan általános forgalmi adó levonási joga nincs, a beruházásrajutó általános forgalmi adó teljes összege;

b) ha a kedvezményezett általános forgalmi adó levonási joggal rendelkezik, akkor az általános forgalmi adóval csökkentett rész;

c) a 17. § (1) bekezdésében szereplő kutatás-fejlesztés támogatása esetén az állami támogatás általános forgalmi adóval csökkentett része.

8. §

(1) A támogatás a támogatási szerződésben rögzített éves ütemezésben vehető igénybe.

(2) A támogatás igénybevétele forrás és teljesítményarányosan - számla ellenében vagy fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás alapján, természetes személytől történő ingatlanvásárlás esetében adásvételi szerződés alapján a kifizetés megtörténtét követően utólagosan - történhet. A saját vállalkozásban végzett beruházás esetén az elszámolás a támogatási szerződésben meghatározott bizonylat alapján történhet.

(3)[10] Előleg folyósítása esetén annak összegére a felhasználásról történő, a támogatási döntést hozó által meghatározott elszámolás időpontjáig a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MTRFH) javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni, vagy a támogatás teljes összegére bank vagy más garanciavállalásra jogosult intézmény garanciavállalásával, készfizető kezesi szerződéssel kell biztosítékot nyújtani.

(4) Amennyiben a támogatott a szerződésben rögzített kezdési időpontot követő 3 hónapon belül nem kezdi meg a beruházást, vagy nem kezdeményezi a támogatás - vagy a támogatás egy részének-igénybevételét, és a késedelem okát nem indokolja, a támogatási döntés érvényét veszti.

(5) Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás is megítélhető, azonban ilyen esetben a támogatott jogosult az eredeti pályázat műszaki tartalmának, illetve munkahelyteremtő beruházás esetén a vállalt létszám csökkentését kezdeményezni. Az átdolgozott pályázatot a támogatási döntést hozók kötelesek megvizsgálni, és támogatásáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatóságára és életképességére. A támogatási döntést hozók az átdolgozott pályázatok esetében csak annak támogatásáról vagy nem támogatásáról dönthetnek, ebben az esetben az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás nem ítélhető meg.

9. §[11]

E rendelet 16. § (1) bekezdésének b), c), h), i), valamint a 17. § (1) bekezdésének b), c), d),j) és l) pontjai alapján nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Egy vállalkozásnak csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - 3 év vonatkozásában - nem haladhatja meg a Római Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendeletben meghatározott összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási, a mezőgazdasági, a halászati ágazathoz és az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

10. §

(1)[12] Az előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon a beruházás üzembe helyezésétől a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségvállalás időpontjáig csak a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter), illetve a kiemelt térségi fejlesztési tanács (e rendeletben együtt: támogatási döntést hozó) előzetes jóváhagyásával, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával idegeníthető el, adható más társaság tulajdonába, vagy adható bérbe.

(2) A támogatásban részesült beruházásnak a támogatási döntést hozó előzetes hozzájárulásával történő elidegenítése esetén a bevételből a támogatás arányának megfelelő összeget vissza kell fizetni.

(3) Az igénybevett támogatás teljes, késedelmi kamattal növelt visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás zárolásával vagy törlésével jár, ha az elidegenítésre, más társaság tulajdonába adásra vagy a bérbeadásra a döntést hozó jóváhagyása nélkül kerül sor.

11. §

(1) Az igénybevett támogatás teljes, késedelmi kamattal növelt visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás zárolásával vagy törlésével jár, ha

a) a beruházást nem helyezik üzembe, vagy

b) az elfogadott céltól eltérő beruházást valósítanak meg, vagy

c) az e rendelet szerinti, illetőleg a támogatási szerződésben rögzített egyéb visszafizetési és egyéb kötelezettséget határidőn belül nem teljesítik.

(2) A késedelmi kamat a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamatot a támogatás igénybevételétől a visszavonási döntés időpontjáig kell felszámítani.

(3)[13] A visszavont támogatást és késedelmi kamatait az országos jelentőségű területfejlesztési programok előirányzat esetén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-00287120-50001006 számú bonyolítási számlájára az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell befizetni.

(4) A döntést hozó által engedélyezett elidegenítésből, a 10. § (2) bekezdése alapján járó összeget, az elidegenítést követő 5 munkanapon belül kell befizetni a (3) bekezdésben meghatározott számlára.

(5) Abban az esetben, ha a visszavont támogatás és késedelmi kamata, valamint az elidegenítésből járó összeg befizetésére a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott időtartamhoz képest később kerül sor, az eltelt időszakra késedelmi kamatot kell fizetni.

A támogatási rendszer általános szabályai

12. §

(1) A támogatási pályázatoknak az Ámr. 83. § (1)-(2) bekezdésében és (4) bekezdésében, valamint a 84. §-ában megjelölt adatokat kell tartalmazniuk.

(2) A pályázatokat a MTRFH-hoz, illetve a kiemelt térségi fejlesztési tanács munkaszervezetéhez kell benyújtani. A pályázatbefogadás időpontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezésének időpontját kell tekinteni. A pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követő 15 napon belül a MTRFH, illetve a munkaszervezet hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül van lehetőség.

13. §

(1)[14] A támogatási döntést hozó a támogatásra benyújtott pályázatról a befogadást követő 60 napon belül dönt.

(2) A döntés-előkészítéssel és a támogatási döntésekről történő értesítéssel kapcsolatban az Ámr. 85. §-ában, valamint a 86. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat is alkalmazni kell.

(3) A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 90 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából - a megadott 90 napos határidőtől számított 30 napon belül - nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

(4) Amennyiben a fejlesztés a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, a szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatás csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve az eljárás lefolytatását igazoló iratok bemutatása után kerül folyósításra. Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként a program, projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, az Ámr. 87. §-ának (9) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A támogatási döntéseket a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőben nyilvánosságra kell hozni. A támogatási döntéseket a Kiemelt Térségi Fejlesztési Tanács esetében az érintett megyei önkormányzatok hivatalos lapjaiban is nyilvánosságra kell hozni.

14. §

(1) A támogatási igény, pályázat elfogadása esetén a támogatási döntést hozó akkor köt támogatási szerződést a kedvezményezettel, ha az

a) az Ámr. 87. §-ban foglalt feltételeket teljesítette, és

b) a szükséges források rendelkezésre állását igazolta.

(2) A támogatást nyújtó köteles a szerződésben az elállás jogát kikötni arra az esetre, ha

a) az Ámr. 87. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételek közül legalább egy bekövetkezik;

b) a Kbt. rendelkezései alapján kötelezően lebonyolítandó közbeszerzési eljárások dokumentumait a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követő 30 napon belül a támogatott nem nyújtja be.

A támogatások folyósítása, ellenőrzése

15. §[15]

(1) A támogatásokat az MTRFH folyósítja, továbbá végzi a támogatási szerződések, valamint a kifizetések összehangolását.

(2) A támogatási szerződések és azok módosításának előkészítését, a teljesítések és a kifizetések ellenőrzését és összehangolását az MTRFH megbízása alapján a Kincstár is végezheti.

(3) A támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzésére jogszabályban felsoroltakon kívül a Kincstár, az érintett térségi fejlesztési tanács és az MTRFH jogosult.

(4) A támogatásból megvalósuló beruházások, fejlesztések hatásait értékelő jelentéseket, a folyamatban lévők nyomon követését és pénzügyi ellenőrzését tartalmazó elemzéseket a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok, illetve a Kincstár az MTRFH által meghatározott formában és tartalommal évente elkészíti, és a tárgyévet követő február 15-éig megküldi az MTRFH részére.

A kiemelt térségi támogatási rendszer[16]

16. §

(1)[17] A kiemelt térségi fejlesztési tanács - a miniszterrel, illetve az általa felhatalmazott MTRFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján - egyedileg és pályázati rendszer keretében támogatást nyújthat az 1. § (1) bekezdésének a) és e) pontjai esetében:

a) az érintett kiemelt üdülőkörzet hosszú távú területfejlesztési koncepciójába illeszkedő műszaki fejlesztési munkák, illetve beruházások támogatására;

b) a kiemelt térség területfejlesztési programjának, településrendezési tervének, programjának és területrendezési tervének elkészítéséhez, módosításához, a programok megvalósításában érintett kistérségek kistérségi fejlesztési programjának, koncepciójának elkészítéséhez;

c) európai uniós és nemzetközi forrás elnyerését szolgáló projektek előkészítéséhez, kidolgozásához;

d) a turizmus infrastruktúrájának, valamint a természeti és kulturális értékeken alapuló turisztikai vonzerő fejlesztését szolgáló beruházásokhoz;

e) környezetvédelmet és természetvédelmet szolgáló infrastruktúra és zöld terület fejlesztéséhez;

f) közbiztonság javítását szolgáló fejlesztések támogatásához;

g) tájékoztatási feladatok ellátásához;

h) megállapodás alapján rendezvények támogatásához.

(2) A kiemelt térségi tanács által nyújtott támogatások esetén a támogatási szerződést a tanács elnöke írja alá.

(3)[18] A kiemelt térségi fejlesztési tanács az együttműködési megállapodás alapján ellátja a pályázatok, egyedi döntések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

(4) A kiemelt térségi fejlesztési tanács az általa működ-tetett pályázati rendszer keretében az együttműködési megállapodásban 2004. évre biztosított szabad forrás összegére vetítve 2005. évre 50%, 2006. évre 20% támogatásra vállalhat kötelezettséget. 2005. és 2006. évekre támogatási kötelezettséget csak áthúzódó beruházások támogatására lehet vállalni.

(5) A kiemelt térségi fejlesztési tanács az együttműködési megállapodásban meghatározott lebonyolítási díjat a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos kiadásokra fordíthatja.

A központi támogatási rendszer

17. §[19]

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az előirányzatok központi keretéből az Atr. alapján egyedileg vagy pályázati rendszerben a miniszter támogatást biztosíthat:[20]

a) a működtetési, kommunikációs feladatokra;

b) kutatásfejlesztési feladatokhoz;

c) területrendezési tervek és területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozására és a megvalósítás egyes feltételei megteremtésének támogatására;

d) fejlesztési projektek kidolgozására és a megvalósítás egyes feltételei megteremtésének támogatására;

e) a Balaton kiemelt üdülőkörzet, a Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet, a Tisza-tó kiemelt üdülőkörzettel kapcsolatos - kormányrendeletekben és kormányhatározatokban rögzített - területfejlesztési és területrendezési feladatokra, az Európa Tervhez kapcsolódó nagyprojektek támogatására;

f) a Tisza-völgy térsége terület- és vidékfejlesztését szolgáló kormányprogramban szereplő területfejlesztési és területrendezési feladatokra, valamint az Európa Tervhez kapcsolódó nagyprojektek támogatására;

g) a Duna-Tisza közi hátság területén bekövetkezett kedvezőtlen változások hatásainak mérsékléséről szóló kormányprogramban szereplő területfejlesztési feladatokra (mezőgazdasági szerkezetváltást elősegítő, vízgazdálkodási, kutatásfejlesztési feladatokra), valamint az Európa Tervhez kapcsolódó nagyprojektek támogatására;

h) a Szigetköz és a Mosoni-Duna térsége területfejlesztési és rehabilitációs feladatainak támogatására (a térségi tervezési, kutatásfejlesztési, a hágai Nemzetközi Bíróság döntéséből adódó kormányzati feladatokból adódó a területfejlesztési és rehabilitációs feladatokra, a mezőgazdasági szerkezetváltáshoz kapcsolódó feladatok ellátására, az ökoturizmus fejlesztésére, valamint környezetvédelmi, vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésére), valamint az Európa Tervhez kapcsolódó nagyprojektek támogatására;

i) a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzettel, az Ormánsággal, a Csereháttal, a Natúrpark hálózattal, az M8-as gyorsforgalmú főúttal és kapcsolódó logisztikai központokkal, a kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetekkel kapcsolatos területfejlesztési és területrendezési feladatokra, az Európa Tervhez kapcsolódó nagyprojektek támogatására;

j) a szerkezetátalakítási programok előkészítésének és kidolgozásának támogatására, a megváltozott környezeti feltételekhez alkalmazkodó mezőgazdasági művelésre való átállás elősegítésére;

k) a kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztésére (repülőterekkel, logisztikai központokkal, kritikus belterületi vízrendezésekkel, raktárbázisokkal kapcsolatos feladatokra, számítástechnikai fejlesztésekre, termelő üzemek infrastruktúra fejlesztésére, ingatlanszerzésre);

l) a kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztésére, a romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program végrehajtására.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében szabályozott, a pályázati rendszerben történő felhasználások esetében a pályázati felhívás az érintett tárcákkal előzetesen egyeztetésre kerül.

(3) A miniszter a támogatásra vonatkozó pályázatot első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében közzéteszi. A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A pályázatokat az MTRFH-hoz kell benyújtani 1 eredeti és 8 másolati példányban. A hivatal a beérkezett pályázatokat regisztrálja, a formailag és tartalmilag teljes pályázatokról egyedi döntés-előkészítési lapot készít, a hiányos pályázatoknál intézkedik a hiánypótlás érdekében.

(5) A pályázati rendszerű előirányzatok pénzügyi teljesítésének határideje a tárgyévet követő év december 31-e.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósításában a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. közhasznú keretszerződésben meghatározott feltételek szerint közreműködik.

18. §

(1)[21] A támogatási döntések előkészítését a miniszter által kijelölt szakértői bizottság végzi, amelynek elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki.

(2)[22] A szakértői bizottságban részt vesznek az érintett tárcák képviselői is.

(3)[23] A szakértői bizottság állásfoglalása előtt az érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács és a kistérségi fejlesztési tanács véleményét ki kell kérni. Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás a szénbányászat részére nyújtott állami támogatásról szóló 1407/2002/EK számú tanácsi rendelet, az ESZAK szerződés lejártából eredő versenyjogi esetek kezelésének bizonyos szempontjairól szóló 2002/C 152/03 bizottsági közlemény, illetve a nagyberuházásokhoz nyújtott regionális támogatásokról szóló 2002/C 70/04 multi-szektorális keretszabály szerinti érzékeny ágazatokban tevékenykedik, vagy a fejlesztés nagy beruházásnak minősül, az Atr., illetve a fenti jogszabályok szerint kell eljárni.

(4) A szakértői bizottság javaslata alapján a támogatásokról a miniszter dönt.

(5) A döntést követően a támogatási szerződések előkészítését a MTRFH végzi, a támogatási szerződést a miniszter vagy megbízottja írja alá. A döntéseket a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében közzé kell tenni.

18/A. §[24]

E rendelet alkalmazásában

a) rehabilitáció: egy adott terület korábbi kedvezőbb környezetminőségének a visszaállítása;

b) szinten tartás: egy adott terület jelenlegi környezetminőségének fenntartására irányuló tevékenység;

c) nagyprojekt: az a projekt, melynek összes költsége a környezetvédelem esetében meghaladja a 25 millió eurót (kb. 6,3 milliárd Ft) minden más területen pedig az 50 millió eurót (kb. 12,7 milliárd Ft);

d) gazdasági szerkezetátalakítás: kistérségi, gazdasági szervezeti szinten kimutathatóan új, hosszú távon is előre mutató és versenyképes tevékenység megkezdése, ennek érdekében fejlesztések megvalósítása;

e) kiemelt rétegek: szociálisan felzárkóztatásra szoruló, illetve fogyatékkal élő társadalmi rétegek;

f) zöld terület: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott terület.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[2] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[3] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatályos 2009.08.07.

[4] Megállapította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. § (20) bekezdése. Hatályos 2011.03.23.

[5] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.02.16.

[6] Beiktatta a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.02.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.02.16.

[8] Megállapította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. § (21) bekezdése. Hatályos 2011.03.23.

[9] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[10] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[11] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[12] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[13] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[14] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[15] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[16] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/51. száma. Megjelent 2004.04.21.

[17] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.02.16.

[18] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.02.16.

[19] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[20] A felvezető szöveget módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (17) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.03.23.

[21] Megállapította a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[22] Módosította a 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2006.12.31.

[23] Módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (17) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.03.23.

[24] Beiktatta a 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2005.02.16.

Tartalomjegyzék