2005. évi LXXVII. törvény

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról[1]

1. § A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 2. §-a a következő új c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-v) pont megjelölése d)-w) pontra változik:

[E törvény alkalmazásában:]

"c) Dohányáru: bármilyen módon fogyasztásra szánt, részben vagy egészben dohányból készült termék."

2. § A Grtv. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § E törvénynek a sajtótermékekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra [az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. §-ának f) pontja] is."

3. § A Grtv. 13. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki]

"c) azokra a sajtótermékekre, amelyeket nem az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén nyomtattak és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén való forgalmazásra állítottak elő."

4. § A Grtv. 15. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés megjelölése (5) bekezdésre változik:

"(4) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását - a 84/450/EGK tanácsi irányelvet, továbbá a 97/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében - a Gazdasági Versenyhivatal látja el."

5. § (1) A Grtv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Reklámfelügyeleti eljárás megindítását az kérheti, akinek a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezés megsértése jogát, jogos érdekét sérti vagy jogi helyzetét érinti. Ha a sérelmet szenvedett fogyasztó személye nem állapítható meg, illetve, ha az igények érvényesítése a sérelmet szenvedett fogyasztók számára tekintettel nem lenne célravezető, az eljárás megindítására a fogyasztók érdekvédelmét ellátó közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek is jogosultak. Az 5/A. §-ban foglaltak megsértése esetén a reklámfelügyeleti eljárás nem mellőzhető, ha azt a rendőrség kezdeményezi."

(2)[2]

6. § A Grtv. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljáró szerv végzésében ideiglenes intézkedéssel megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, illetve elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, ha erre - az érdeksérelem köre vagy súlya miatt - halaszthatatlanul szükség van."

7. § A Grtv. 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/A. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 84/450/EGK irányelve (1984. szeptember 10.) a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről;

b) az Európai Parlament és a Tanács 97/55/EK irányelve (1997. október 6.) a megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK tanácsi irányelvnek az összehasonlító reklámra történő kiterjesztése miatt történő módosításáról;

c) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról [a törvény 16. §-ának (3) bekezdése];

d) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, az 5. cikk (2) bekezdése kivételével.

(2) A törvény 15. §-ának (4) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapítja meg."

8. §[3]

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2005. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvény 26. §-a.

(2) Az e törvény 5-6. §-ában foglalt rendelkezések 2005. november 1-jén lépnek hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Grtv. 17. §-ának (1) bekezdése, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 11. §-ának (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdésének a Grtv. 19. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése.

(3) 2007. január 1-jén hatályát veszti a Grtv. e törvény 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított 16. §-ának (5)-(6) bekezdése és e törvény 5. §-ának (2) bekezdése.

10. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, -5. cikk (2) bekezdése [a törvény 5. §-ának (4) bekezdése]."

11. § (1) Ez a törvény a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 4. §-a a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapítja meg.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27-i ülésnapján fogadta el

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CV. törvény 6. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.06.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére