212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

a "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 103. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a "Pályamódosító hitelprogram" (a továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) közszférában foglalkoztatott:

aa) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó köztisztviselő és ügykezelő,

ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazott,

ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy,

ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy,

ae) a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél, a közalapítványnál, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) XII. fejezete alapján közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

af)[1] az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) hatálya alá tartozó igazságügyi alkalmazott;

b)[2] pályakezdő: az a közszférában foglalkoztatott, aki először létesített az aa)-af) pontban felsorolt jogviszonyt, és a jogviszony létesítésekor a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - még nem töltötte be;

c) nyugdíjas: az a közszférában foglalkoztatott, aki a jogviszonya megszűnésekor megfelel az Mt. 87/A. §-a (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak;

d) gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti korlátolt felelősségű társaság és a zártkörűen működő részvénytársaság;

e)[3] egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja értelmében ekként minősülő személy;

f) többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet: az olyan gazdasági társaság, közhasznú társaság, amelyben az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva - legalább ötven százalék;

g) tőkeemelés: korlátolt felelősségű társaságban törzstőke, illetőleg zártkörűen működő részvénytársaságban alaptőke emelés;

h) beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is;

i) ügyfél: az a jogviszonya megszűnéséig a közszférában foglalkoztatott, aki a Hitelprogram keretében a kedvezményes hitelt igénybe veszi, illetve annak igénybevételét kezdeményezi;

j)[4] finanszírozó hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény, amely az ügyfél számára - a Hitelprogram keretében - a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) által nyújtott refinanszírozott forrásból kedvezményes kamatozású hitelt nyújt;

k)[5] kedvezményes kamatozású hitel: a Kormány által elfogadott Hitelprogram keretében a finanszírozó hitelintézet által nyújtott, az állam készfizető kezességvállalásával biztosított hitel.

2. §

(1) Az ügyfélnek nyújtható kedvezményes hitel összege a (2) bekezdésben meghatározott célra fordítandó összeg, de legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idő legfeljebb három év.

(2) A kedvezményes kamatozású hitelt kizárólag

a) gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli hozzájáruláshoz,

b) gazdasági társaságban történő tőkeemeléshez,

c) egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához szükséges beruházáshoz

lehet felhasználni.

(3) A hitelből szerzett üzletrész vagy részvény futamidő alatti értékesítése esetén a hitel fennálló teljes összegét egy összegben vissza kell fizetni.

3. §

(1) A hitelkérelmet az ügyfél a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő egy éven belül és abban az esetben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül legalább egy évig - pályakezdők esetén legalább hat hónapig - a közszférában állt alkalmazásban, a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére 2006. július 1. és 2008. december 31. között került sor, és arra a felmentési (felmondási) okirat tanúsága szerint

a) a Ktv. 17. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontja, (2) bekezdésének a), illetve c)-d) pontja,

b) a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontja,

c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetén a munkáltató működésével összefüggő ok,

d)[6] a Hszt. 56. §-a (1) bekezdésének a)-b) és d) pontja, illetve (2) bekezdésének c) pontja,

e)[7] a Hjt. 59. §-a (1) bekezdésének a)-b) és d) pontja, vagy

f)[8] az Iasz. 22. § (1) bekezdés c) pontja

alapján került sor, feltéve, hogy a jogviszony megszűnéséig nem minősül nyugdíjasnak.

(2) Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki

a)[9] az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a hitelkérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak.

b) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik,

c) ellen a hitelkérelem benyújtásának időpontjában végrehajtási eljárás van folyamatban.

(3)[10] A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát az ügyfél

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4)[11] Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszűnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság által kiadott igazolással, illetőleg a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni.

(5)[12] A kedvezményes hitel iránti kérelemhez - a (4) bekezdésben foglalt okiratokon túlmenően - eredetiben vagy hiteles másolatban be kell nyújtani[13]

a)[14] új gazdasági társaság alapítása esetén a közjegyző által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve az alapító kamarai jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba foglalt társasági szerződést, alapszabályt vagy alapító okiratot,

b) tőkeemelés esetén az(oka)t a határozato(ka)t, amely(ek)ben a gazdasági társaság legfőbb szerve a tőkeemelés elhatározásáról, valamint arról dönt, hogy az ügyfelet jogosítja fel a tőkeemeléshez szükséges vagyoni szolgáltatás nyújtására, továbbá a Gt. 156. §-ának (2) bekezdésében foglalt nyilatkozatot,

c)[15] egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási számot tartalmazó igazolás másolatát, illetve tevékenységtől függően a tevékenység folytatásához, gyakorlásához szükséges igazolványt, engedélyt vagy kamarai tagságot igazoló dokumentumot.

(6)[16] A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó hitelkérelmeket a finanszírozó hitelintézetekhez folyamatosan,

a) a Kvtv. 44. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tőkeösszeg teljes felhasználásának időpontjáig, de

b) legkésőbb 2009. december 31-éig

lehet benyújtani.

4. §

(1) A kedvezményes hitelhez a Kvtv. 44. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel az állam készfizető kezességet vállal. Az állami kezességvállalás további feltételeire és a kezesség beváltásának rendjére az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevő a Kvtv. 44. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti - a hitel tőkeösszege 2%-ának megfelelő - kezességvállalási díjat a Magyar Államkincstár 10032000-01034066 számú, "Kincstár Pályamódosító hitelprogram kezességvállalási díj" elnevezésű számlájára befizesse.

5. §

(1) Az MFB Rt. feladata a Kvtv. 44. §-ának (3) bekezdése szerinti 20 000,0 millió forintos állami kezességvállalási keret és ügyfelenként a 3,0 millió forintos hitelösszeg túllépésének megakadályozása.

(2)[17] Az MFB Rt. a kezességvállalási keret igénybevételének alakulásáról hitelintézetek szerinti bontásban a tárgynegyedévet követő 30. napig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

6. §[18]

A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minősül. A támogatás kategóriája: "D. Csekély összegű támogatás". A hitelt kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.28.

[2] Módosította a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.02.28.

[3] Megállapította a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.02.28.

[4] Módosította az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 44. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[5] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 326. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[6] Megállapította a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.28.

[7] Megállapította a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.28.

[8] Beiktatta a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.28.

[9] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[10] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[11] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése, egyidejűleg szövegét megállapította a 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[12] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[13] A felvezető szöveget módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.08.07.

[14] Módosította a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[15] Módosította a 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[16] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[17] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 326. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[18] Megállapította a 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.02.28.