341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (1) bekezdés a)-b), d) és m) pontjában, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f)-h) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában és 174/A. § a) pontjában, a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében, a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, valamint a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A települési önkormányzatnak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes regionális igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján az önkormányzat által időskorúak járadékára, rendszeres szociális segélyre, rendelkezésre állási támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, ápolási díjra, adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérő költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát, valamint a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat részére megtéríti."

(2) Az Er. 1. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerület) jegyzője (a továbbiakban: jegyző) havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig - értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követő hónapra igényelt összegről. Az értesítés]

"g) a rendelkezésre állási támogatásról a 7. számú melléklet"

[szerinti adatlap felhasználásával történik.]

(3) Az Er. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A fővárosi főjegyző (a továbbiakban: főjegyző) havonta kifizetési jogcímenként - a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig - értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követő hónapra igényelt összegről. Az értesítés

a) a hajléktalan személyek részére kifizetett

aa) időskorúak járadékáról a 8. számú melléklet,

ab) rendszeres szociális segélyről a 9. számú melléklet,

ac) rendelkezésre állási támogatásról a 10. számú melléklet;

b) a közcélú munkában részt vevő hajléktalan személyek után igényelhető foglalkoztatási támogatásról a 11. számú melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik."

2. §

(1) Az Er. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint rendszeres szociális segélyben részesülők számára kifizetett összeget, valamint az Szt. 37/B. § (1) bekezdése szerinti jogosultak részére megállapított rendszeres szociális segélynek a tárgyhónapban folyósított összegét - ideértve a természetbeni juttatásként biztosított összeget, továbbá az Szt. 37/E. § (1) bekezdése szerint folyósított összeget is - kell feltüntetni."

(2) Az Er. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 6. számú melléklet szerinti adatlapon a közcélú munka támogatásának összegeként a közcélú foglalkoztatásban részt vevő személyek részére kifizetett munkabért (ideértve az ezzel egy tekintet alá eső bérjellegű juttatást is), a távolléti díjat, valamint azok közterheit kell figyelembe venni. Az igényelt összeg azonban nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek az összegét."

(3) Az Er. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 7. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 37. § (1) bekezdése, 37/C. § (4) bekezdése, valamint 37/E. § (1) bekezdése szerint folyósított rendelkezésre állási támogatásnak a tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni."

3. §

(1) Az Er. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Önkormányzati Minisztérium minden hónap 18-áig rendelkezik arról, hogy a Kincstár az 1-7. számú mellékletek szerint igényelt támogatásokat - figyelemmel az (5)-(6) bekezdésben foglaltakra is - a települési önkormányzatok részére, továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt támogatásokat a fővárosi önkormányzat részére utalja át."

(2) Az Er. 4. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a közfoglalkoztatási tervet a települési önkormányzat a március havi, 2009. évben a május havi igénylés időpontjáig nem küldi meg az Igazgatóságnak, az - a közfoglalkoztatási terv Igazgatósághoz történő beérkezéséig -a 6. számú melléklet 9. pontja szerinti igényelt összeg 15 százalékával csökkentett összeget szerepeltet az (1) bekezdés szerinti összesítésben.

(6) Az (5) bekezdés szerint visszatartott összeget a közfoglalkoztatási terv beérkezését követő igénylés összesítése során az Igazgatóság hozzászámítja az igényelt összeghez.

(7) Az Igazgatóság a közcélú foglalkoztatási támogatás visszatartásáról, illetve a visszatartott összeg kiutalásáról az összeg megjelölésével a tárgyhónap 20. napjáig értesíti a települési önkormányzatot."

4. §

Az Er. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jegyző, illetőleg a főjegyző a 6., illetve a 11. számú mellékleten a munkabért (az ezzel egy tekintet alá eső bérjellegű juttatást), távolléti díjat valamint közterheit a munkáltatók havonta adott jelentései alapján vezetett kimutatásnak megfelelően tünteti fel. A kimutatásnak a foglalkoztatott személyazonosító adatain kívül a munkavállaló részére kifizetett összeget és annak közterheit jogcímenkénti megosztásban (munkabér, távolléti díj, társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkáltatói járulék) kell tartalmaznia."

5. §

(1) Az Er. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Er. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az Er. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az Er. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az Er. az e rendelet 5-6. számú melléklete szerinti 10-11. számú melléklettel egészül ki.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő mondattal egészül ki:

"A vagyoni helyzet vizsgálatakor egy ingatlant lehet lakottként figyelembe venni."

7. §

Az R. 6. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyének, rendelkezésre állási támogatásának, valamint időskorúak járadékának folyósításáról a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: főjegyző) gondoskodik.

(3) Az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a rendelkezésre állási támogatást, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatást és átmeneti segélyt utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(4) Ha a havi rendszeres szociális ellátás, a rendelkezésre állási támogatás és a havi rendszerességgel adott átmeneti segély nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata."

8. §

Az R. 6/A. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az Szt.]

"c) 19. § (3) bekezdésének, 33. § (1) bekezdés f) és g) pontjának, 35. § (1) és (6) bekezdésének, 37/A. § (1) bekezdésének, 37/F. § (1) bekezdése b) pont bb)-bc) alpontjának, 37/G. § (6) bekezdés b) pontjának, valamint (8) bekezdés a) pontjának alkalmazásában állami foglalkoztatási szerv a regionális munkaügyi központ,"

9. §

Az R. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés jelölése (4) bekezdésre változik:

"(3) A rendelkezésre állási támogatás összegének az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatti változásáról nem kell határozatot hozni."

10. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy lakcíme az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja.

(2) Lakcímváltozás esetén az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.

(3) Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, illetőleg az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj esetében a jogosultságot megállapították, akkor az új lakcím szerint illetékes jegyző az időskorúak járadékát vagy az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az aktív korúak ellátására jogosult személy lakcímének megváltozása esetén megfelelően alkalmazni kell. Amennyiben a lakcímváltozás miatt a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződés az Szt. 36. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján nem szűnik meg, akkor az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a korábban illetékes jegyző az ügyben keletkezett iratokat a lakcímváltozást követő 5 napon belül megküldi az új lakcím szerint illetékes jegyzőnek, aki hivatalból eljárást indít az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránt.

(5) Ha a rendszeres szociális segélyben vagy a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy lakcíme az Szt. 37/E. § (3) bekezdése szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt változik meg, a keresőtevékenység fennállása esetén a rendszeres szociális segély, illetve a rendelkezésre állási támogatás továbbfolyósításáról az új lakcím szerint illetékes jegyző gondoskodik.

(6) Az új lakcím szerint illetékes jegyző a havi rendszeres szociális ellátást és a rendelkezésre állási támogatást az Szt. szerinti összegben, illetőleg az önkormányzat rendeletében meghatározott összegben folyósítja.

(7) A havi rendszeres szociális ellátásra, a rendelkezésre állási támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig."

11. §

Az R. 10. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított időskorúak járadékának és aktív korúak ellátásának a megszüntetéséről a főjegyző hoz határozatot."

12. §

Az R. 15. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Szt. 33. § (1) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott személy esetében - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a kérelem elbírálásához szükséges

a) a regionális munkaügyi központ, illetőleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy

b) az Szt. 33. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,

c) az Szt. 33. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttműködés (a továbbiakban: megelőző együttműködés) esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítéséről,

d) az Szt. 33. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozat, továbbá

e) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről - 35. életévét betöltött személy esetében - okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható.

(4) Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a jegyző hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésének lehetőségét."

13. §

Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megelőző együttműködésen az Flt. szerinti együttműködést kell érteni."

14. §

Az R. 17-17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell

a) arról, hogy az igénylő rendelkezésre állási támogatásra vagy rendszeres szociális segélyre jogosult,

b) a pénzbeli ellátás összegéről, folyósításának feltételeiről,

c) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos kötelezettségekről, továbbá arról, hogy a jogosult az álláskeresési megállapodás megkötése érdekében a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni az állami foglalkoztatási szervet,

d) a rendszeres szociális segélyre az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontjai alapján jogosult személy esetében az Szt. 37/D. §-a szerinti együttműködési kötelezettség tartalmi elemeiről, valamint arról, hogy az együttműködésre kötelezett személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni a települési önkormányzat által kijelölt szervet,

e) az együttműködés hiányának az Szt. szerinti következményeiről.

(2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmében a kérelmezőnek - ha az ellátást nem egészségkárosodására tekintettel kéri - nyilatkoznia kell arról, hogy az Szt. szabályai szerint rá irányadó együttműködést vállalja.

(3) A jegyző az Szt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott feladatának teljesítése érdekében az adatokat az Flt. 57/B. §-a szerinti Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban rögzíti.

(4) A felajánlott, az Szt. 35. § (2) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőségről a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt a munkakezdés időpontjánál legalább öt munkanappal korábban tájékoztatni kell.

(5) Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy közfoglalkoztatásban vesz részt, a foglalkoztató a foglalkoztatás megkezdésével egyidejűleg tájékoztatja a jegyzőt

a) a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól,

b) a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, valamint

c) a munkaszerződés szerinti kereset havi nettó összegéről.

(6) A jegyző az (5) bekezdés a)-b) pontjai szerinti adatokról haladéktalanul tájékoztatja a munkaügyi központ illetékes kirendeltségét. A tájékoztatás az adatoknak a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban történő rögzítésével történik.

(7) Amennyiben a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázissal a kapcsolat 48 órát meghaladó időtartamban nem áll rendelkezésre, a jegyző az Szt., illetve e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Ha a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázissal a kapcsolat létrejön, az adatokat 48 órán belül rögzíteni kell.

(8) Az az Szt. 35. § (4) bekezdése szerinti személy, aki közfoglalkoztatásban azért nem vesz részt, mert a képzésbe történő bekapcsolódásáig terjedő időtartam rövidebb, mint 30 nap, az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult rendelkezésre állási támogatásra.

(9) Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében a jegyző az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi az együttműködésre kijelölt szervnek.

(10) Az Szt. 37/D. §-a szerinti együttműködés keretében az együttműködésre kijelölt szerv

a) figyelemmel kíséri az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján - a szervnél történő megjelenésekor - nyilvántartásba veszi,

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/D. § (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot.

(11) Az együttműködésre kijelölt szerv

a) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint

b) a (10) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.

(12) Az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolattartásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló külön jogszabályban a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.

(13) A jegyző az együttműködésre kijelölt szervet tájékoztatja

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről,

b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról,

c) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy által az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján kötött megállapodásról.

(14) Ha a munkaügyi központ az aktív korúak ellátására jogosult személlyel kötött álláskeresési megállapodásban előírja a családsegítő szolgálattal történő együttműködést, az együttműködés előírásáról, valamint a családsegítő szolgálatnál történő megjelenés határidejéről a munkaügyi központ tájékoztatja a családsegítő szolgálatot. A családsegítő szolgálattal történő együttműködésre a (10)-(12) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a családsegítő szolgálat a (11) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a munkaügyi központ felé teljesíti. A munkaügyi központ tájékoztatja a családsegítő szolgálatot, ha az álláskeresési megállapodásban foglaltak tartalma a családsegítővel történő együttműködés vonatkozásában módosul, továbbá, ha a személyt törölték az álláskeresők nyilvántartásából.

17/A. § Az Szt. 37/C. § (4) bekezdése szerinti megállapodás tartalmazza

a) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos, Szt. szerinti kötelezettségek elfogadására irányuló nyilatkozatát,

b) a rendelkezésre állási támogatás összegét és folyósításának feltételeit,

c) az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti együttműködés tartalmi elemeit, továbbá azt, hogy a jogosult a megállapodás megkötését követő 15 napon belül köteles felkeresni az állami foglalkoztatási szervet az álláskeresési megállapodás megkötése érdekében,

d) az együttműködés hiányának az Szt. szerinti következményeit.

17/B. § (1) Amennyiben az együttműködési kötelezettség megszegése miatt az Szt. 37/F. § (1) bekezdése a) pontjának ab) és ad) alpontja, illetve b) vagy c) pontja alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyző megszünteti, az ellátásra való jogosultság az Szt. 37/F. § (2) bekezdése alapján csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező a jogosultság megszüntetésének időpontját követően ismételten teljesíti az Szt. 33. § (1) bekezdése szerinti feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés a megelőző együttműködés időtartamának számításánál nem vehető figyelembe.

(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37/C. § (2) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2009. január 1-jétől 57 815 Ft."

15. §

Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37/E. § (2) bekezdés b) pontjában előírt kötelezettségét a munkáltatója által kiadott irattal, ennek hiányában nyilatkozatával igazolhatja."

16. §

Az R. 20. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát]

"d) arról, hogy háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék (a továbbiakban: készülék) került felszerelésre."

17. §

Az R. 22. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.

(2) A készülékek (1) bekezdés szerinti működtetésének részleteiről az illetékes települési önkormányzat megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval.

(3) A készüléknek az Szt. 55/A. § (3) bekezdés szerinti biztosítása esetén

a) a (2) bekezdés szerinti megállapodás kiterjed a készülék beszerzésének, illetve felszerelésének részletes feltételeire is,

b) amennyiben a jogosult a készülék leszerelését a felszereléstől számított egy éven belül kéri, akkor a beszerzés és felszerelés költségeit időarányosan meg kell térítenie, kivéve ha a felszereléstől számított egy éven belül lakcíme megváltozik."

18. §

(1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(2) Az R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(3) Az R. 12/A. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő f ponttal egészül ki:

[A Hivatal szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatkörében ellátja:]

"f) a települési önkormányzatok szociális igazgatási - különös tekintettel az aktív korúak ellátásában részesültekkel kapcsolatos foglalkoztatás-szervezési és nyilvántartási - feladatai végrehajtásának segítésével"

[összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.]

20. §

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

21. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény 51. § (15) bekezdése alapján a jegyző az Szt. 18. § f) pontjában meghatározott adatok közül csak a rendszeres szociális segély megállapítására vonatkozó döntés meghozatalának időpontjára vonatkozó adatot továbbítja. Nem kell továbbítani az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény 51. § (6)-(7) bekezdése, valamint a (10) bekezdése szerinti személyre vonatkozó adatokat.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Er.

aa) 1. § (5) bekezdése,

ab) 4. § (1), (2) és (3) bekezdésében az "és Területfejlesztési" szövegrész,

ac) 5. § (2) bekezdése;

b) az R.

ba) 18. §-a,

bb) 20. § (1) bekezdés b) pontjában a "valamint" szövegrész,

bc) 22. § (5)-(6) bekezdése;

c) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nfr.) 7. § (3) bekezdése, és 8. § (3) bekezdésének g) pontja;

d) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja;

e) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Er.

aa) 3. § (1) bekezdésében a "segélynek," szövegrész helyébe a "segélynek, rendelkezésre állási támogatásnak," szövegrész,

ab) 4. § (1) bekezdésében a "bekezdésének a) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szövegrész,

ac) 5. § (1) bekezdésében a "6." szövegrész helyébe a "6. és 11."; a "37/H. § (5)" szövegrész helyébe a "36. § (3)" szövegrész,

ad) 5. § (4) bekezdésében a "37/H." szövegrész helyébe a "36." szövegrész,

b) az R.

ba) 15. §-át megelőző "Rendszeres szociális segély" alcíme helyébe az "Aktív korúak ellátása" szövegrész,

bb) 15. § (1) bekezdésének felvezető mondatában "A rendszeres szociális segély megállapítása" szövegrész helyébe "Az aktív korúak ellátása" szövegrész,

bc) 15. § (2) bekezdésének felvezető mondatában a "37/A. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "33. § (1) bekezdés a)-c) pontjában" szövegrész,

bd) 16. § (2) bekezdésében a "d) pontja" szövegrész helyébe a "c) pontja" szövegrész,

be) 20. § (1) bekezdés c) pontjában az "igényli." szövegrész helyébe az "igényli, és" szövegrész,

bf) 2. számú melléklete "tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" részének "egyéb jövedelmek között kell feltüntetni" bekezdésében a "szociális segély," szövegrész helyébe a "szociális segély, rendelkezésre állási támogatás," szövegrész,

bg) 2. számú melléklete "tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" része "nem minősül jövedelemnek" bekezdésének első mondatában a "nyugdíjat," szövegrész helyébe a "nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását," szövegrész, második mondatában a "haladja meg" szövegrész helyébe a "haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része" szövegrész,

bh) 4. számú melléklete "tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" részének "rendszeres pénzellátásnak minősül" bekezdésében a "munkanélküliek jövedelempótló támogatása" szövegrész helyébe a "rendelkezésre állási támogatás" szövegrész,

bi) 9. számú melléklete "tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" része "nem minősül jövedelemnek" bekezdésének első mondatában a "nyugdíjat," szövegrész helyébe a "nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását," szövegrész, második mondatában a "haladja meg" szövegrész helyébe a "haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része" szövegrész,

bj) 9. számú melléklete "tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" része "jövedelem típusai" bekezdésének 6. pontjában a "szociális segély," szövegrész helyébe a "szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás," szövegrész,

c) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a 3. számú melléklete C) pontjának 6. alpontjában a "rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe a "rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás" szövegrész,

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában a "37/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján rendszeres szociális segélyben, ideértve a rendszeres szociális segély szünetelésének és" szövegrész helyébe a "33. §-a alapján aktív korúak ellátásában, ideértve az Szt. 37/E. §-a szerinti" szövegrész,

e) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontjában "a helyi önkormányzat által folyósított rendszeres szociális segélyben részesül," szövegrész helyébe "az aktív korúak ellátására jogosult," szövegrész,

f) a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "rendszeres szociális segélyben" szövegrész helyébe az "aktív korúak ellátására jogosult" szövegrész,

g) a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában a "rendszeres szociális segélyben, normatív lakásfenntartási támogatásban részesül," szövegrész helyébe a "normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, aktív korúak ellátására jogosult," szövegrész,

h) a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 4. § a "vagy rendszeres szociális segélyben részesülnek" szövegrész helyébe a "részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak" szövegrész,

i) az Nfr. 8. § (2) bekezdés c) pontjában a "76. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "76. § (4) bekezdésében" szövegrész

lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
........ év .............. tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .....................................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .........................................................................................................................................................................
3. KSH kódja: ....................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
4. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma:
a) 2008. XII. 31-én hatályos rendelkezések szerint segélyben részesülők száma:..........................fő
b) 2009. I. 1-jén hatályos rendelkezések szerint
ba) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
bb) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
bc) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
bd) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők száma:..........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen:..........................fő
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) 2008. XII. 31-én hatályos rendelkezések szerint segélyben részesülők számára:..........................Ft
b) 2009. I. 1-jén hatályos rendelkezések szerint..........................Ft
ba) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
bb) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
bc) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
bd) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők részére:..........................Ft
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:..........................Ft
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:..........................Ft
[Az 5. pont a)+ba)+bb)+bc)+bd) szerinti összeg 90%-ának az együttes összege]
7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:............................Ft
[6. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):..........................Ft
[a január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:...........................Ft
[a 7/a) és 7/b) pont összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, atárgy-hónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
.......................... Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege:
[a 7 c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
.......................... Ft
Dátum: ............. év ........................ hó ......... nap
P. H.
…………………………………………
a jegyző aláírása

…………………………………………..
a polgármester aláírása"

2. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez
........ év.............. tárgyhónap


1. Megye megnevezése: .....................................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:..........................................................................................................................................................................
3. KSH kódja:.....................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:....................... fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:....................... fő
Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:....................... fő
5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:....................... Ft
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére:....................... Ft
Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:....................... Ft
6. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege:
[az 5. pont összegének 95%-a]...................... Ft
7. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén számított előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [megegyezik a 6. pont összegével]...................... Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):...................... Ft
[január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek kü-
lönbözete, abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összesen:..................... Ft
[a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegé-
hez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
- ha a tárgyhavi kifizetés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegé-
ből ki kell vonni a 7/b) pont összegét
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítés összege]
..........................Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
..........................Ft
Dátum:.....................év.......................hó......nap
P. H.
………………………………….. …………………………………………
a jegyző aláírása a polgármester aláírása"

3. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett rendelkezésre állási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
........ év ........... tárgyhónap1. Megye megnevezése:......................................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:..........................................................................................................................................................................
3. KSH kódja:.....................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) az Szt. 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők száma:........................fő
b) a 2008. évi CVII. tv. 46. § (14) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők száma:........................fő
c) az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők száma:........................fő
d) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők száma:........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen:........................fő
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők számára:.........................Ft
b) a 2008. évi CVII. tv. 46. § (14) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők számára:.........................Ft
c) az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők számára:........................Ft
d) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők számára:........................Ft
Tárgyhavi kifizetés összesen:........................Ft
6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés:
[A 4. pont szerinti összeg 80%-a]........................Ft
7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:........................Ft
[5. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):.......................Ft
[a január* havi igénylés kivételével, 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban* a 6/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:.......................Ft
[a 6 a) és 6 b) pontok összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont összegé-
hez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét,
- ha a tárgyhavi kifizetés kisebb mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont összegéből
ki kell vonni a 6/b) pont összegét.
Január* havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:........................Ft
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, atárgy-
hónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt előleg nettó összege:.......................Ft
[a 6/c) pont összegét csökkenteni kell a 7. pont összegével]
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
………………………………. ………………..……………………….
a jegyző aláírása a polgármester aláírása* 2009. évben januári igénylésre vonatkozó szabályt az évben első alkalommal történő igénylésre kell alkalmazni."

4. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás
igényléséhez
........ év .............. tárgyhónap
1. Fővárosi Önkormányzat: ...............................................................................................................................................................................
2. KSH kódja: ...................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
3. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma:
a) 2008. XII. 31-én hatályos rendelkezések szerint segélyben részesülők száma..........................fő
b) 2009. I. 1-jén hatályos rendelkezések szerint
ba) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
bb) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
bc) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
bd) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők száma:..........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen:..........................fő
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) 2008. XII. 31-én hatályos rendelkezések szerint segélyben részesülők számára..........................Ft
b) 2009. I. 1-jén hatályos rendelkezések szerint..........................Ft
ba) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
bb) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
bc) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
bd) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők részére:..........................Ft
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:..........................Ft
5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:..........................Ft
[megegyezik a 4. pont összegével]
6. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:...........................Ft
[5. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):..........................Ft
[a január havi igénylés kivételével, a 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban a 6/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:...........................Ft
[a 6/a) és 6/b) pont összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét,
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont
összegéből ki kell vonni a 6/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
Dátum:.............év........................hó.........nap
P. H.
……………………………….. …………………………………………..
a főjegyző aláírása a főpolgármester aláírása"

5. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendelkezésre állási támogatás címén igénybe vehető
támogatás igényléséhez
........ év ........... tárgyhónap
1. Fővárosi Önkormányzat: ...............................................................................................................................................................................
2. KSH kódja: ...................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
3. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a)az Szt. 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők száma:
b)a 2008. évi CVII. tv. 46. § (14) bekezdés szerinti összegű támogatásban részesülők száma:
c)az Szt 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők száma:
d)az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők száma: Támogatásban részesülők száma összesen:
..........................fő
..........................fő
..........................fő
..........................fő
..........................fő
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők számára:..........................Ft
b) a 2008. évi CVII. tv. 46. § (14) bekezdés szerinti összegű támogatásban részesülők számára:.........................Ft
c) az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők számára:.........................Ft
d) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülők száma:........................fő
Tárgyhavi kifizetés összesen:........................Ft
5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés:........................Ft
[megegyezik a 4. pont szerinti összegével]
6. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:.........................Ft
[5. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):.........................Ft
[a január* havi igénylés kivételével, 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban* a 6/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:..........................Ft
[a 6/a) és 6/b) pontok összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont összegé-
hez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét,
- ha a tárgyhavi kifizetés kisebb mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont összegéből
ki kell vonni a 6/b) pont összegét.
Január* havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
Dátum:.....................év.......................hó......nap
P. H.
………………………………….. …………………………………….
a főjegyző aláírása a főpolgármester aláírása* 2009. évben januári igénylésre vonatkozó szabályt az évben első alkalommal történő igénylésre kell alkalmazni."

6. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek közcélú foglalkoztatásával összefüggő támogatás igényléséhez
........ év .............. tárgyhónap
1. Fővárosi önkormányzat megnevezése:...........................................................................................................................................................
2. KSH kódja:....................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
3. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:..........................fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:..........................fő
Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:..........................fő
4. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhóban:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:..........................Ft
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére:..........................Ft
Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:..........................Ft
5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege:..........................Ft
[megegyezik az 4. pont összegével]
6. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén számított előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: ............................Ft
[megegyezik a 5. pont összegével]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):..........................Ft
[a január havi igénylés kivételével, a 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban a 6/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:...........................Ft
[a 6/a) és 6/b) pont összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét,
- ha tárgyhavi kifizetés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont összegéből
ki kell vonnia a 6/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
Dátum:.............év........................hó.........nap
P. H.
…………………………………… ………………………………………….
a főjegyző aláírása a főpolgármester aláírása"

7. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem
aktív korúak ellátásának megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: .......................................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:.....................................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ............................................................................................................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve:...................................................................................................................................................................
2. A kérelmező családi állapota:
� egyedülálló
� házastársával/élettársával él együtt
3. A kérelmező
� fogyatékossági támogatásban részesül
� fogyatékossági támogatásban nem részesül
4. A kérelmező iskolai végzettsége:
� 8 általánosnál kevesebb
� 8 általános
� középiskolai érettségi
� felsőfokú
5. A kérelmező szakképzettsége:
� szakképzettséggel nem rendelkezik
� szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése:
6. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:.................................................................................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:..............................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................................................................................
7. A kérelmező házastársa/élettársa
� fogyatékossági támogatásban részesül
� fogyatékossági támogatásban nem részesül
8. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen:.............fő
NévSzületési hely, év, hó, nap16. életévét betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezéseMegjegyzés*
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósí­tanak,
- a 16-20 év közötti gyermek nemjár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusaKérelmezőHázastársa (élettársa)Gyermekei
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme:
� egészségkárosodott
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
-az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának szakvéleménye,
-Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Regionális Igazgatóságának igazolása.
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a vakok személyi járadékát folyósító szerv neve és címe:


..................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
� állástalan
Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):
- a regionális munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak (kirendeltségnek) a neve és címe, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött:

..................................................................................................................................................................................................................................
- az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a 2009. január 1-jét megelőzően teljesített megelőző együttműködésről
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe, amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött:

..................................................................................................................................................................................................................................
- a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszüntető szerv neve és címe:

..................................................................................................................................................................................................................................
-iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában - 35. életévét betöltött személy esetében - az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozat,
-közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén az intézmény igazolása arról, hogy a 14 éven aluli gyermek napközbeni ellátása nem biztosítható.
Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1................................................................................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy * kérelmező:
-életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
-keresőtevékenységet nem folytatok,
-gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
-közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,
- vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és álláskeresési megállapodás megkötését,
-vállalom az általános iskolai végzettség, illetve a szakképzés megkezdéséhez szükséges képzés megszerzését,
-vállalom a beilleszkedést segítő programban való részvételt
* házastárs/élettárs:
-életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
-a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ...................................................
……………………………………
kérelmező
……………………………………………..
nagykorú hozzátartozók aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

I. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,

- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,

- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a közcélú munkából származó jövedelmet kell érteni.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a vá-lasztott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek általfolyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

Egészségkárosodott az a személy, aki

a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os,

vagy

b) vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) fogyatékossági támogatásban részesül.

A kérelemhez

- az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásáról készült szakvéleményét

- a b) és c) pontokban meghatározott esetekben

= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül,

= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelmet.

Állástalan az a személy:

a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy

b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a regionális munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), vagy 2009. január 1-jét megelőzően a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy

d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött,

e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.

A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelem kitöltése is szükséges!

- Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.

- A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.

- A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről.

- A d), e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről

szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.

Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, csatolni kell az intézmény erre vonatkozó igazolását.

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra."

8. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági állásfoglalás a rendszeres gyógyító ellátás költségéről
A közgyógyellátást kérelmező személyi adatai
Neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .............................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:...............................................................................................................................................................
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (6)-(7) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, szakhatóságként fent nevezett személy
� közgyógyellátás iránti kérelmének elbírálásához
� gyógyszerköltségének felülvizsgálatához benyújtott háziorvosi igazolás figyelembevételével a rendszeres gyógyító ellátások költségét az alábbiak szerint állapítom meg:
MegnevezésElismert költség (Ft)
Összes gyógyító ellátás költsége [Szt. 49. § (2) bek. a)-c) pont]
Gyógyszerköltség [Szt. 49. § (2) bek. a) pont]
Indokolás:
A kérelmező által benyújtott háziorvosi igazoláson feltüntetett összes gyógyító ellátás költségeként a gyógyászati se­gédeszközöket (ideértve aprotetikai és fogszabályozó eszközöket, azok javítását és kölcsönzését), valamint az orvosi re­habilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vettem figyelembe, beleszámítva a gyógyszerköltséget is. Gyógyszerköltségként a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkere­tének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet
alapján - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (7) bekezdésében foglalt szabályok figyelembevételével - a fentiekben meghatározott összeget ismertem el, azzal, hogy a gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6000 forintig vehetők figyelembe a nem csak szakorvos által (az Országos Gyógyszerészeti Intézet által Sz jelzéssel ellátott), illetve nem csak szakorvosi javaslatra (az Országos Gyógyszerészeti Intézet által J jelzéssel ellátott) rendelhető gyógyszerek. Az összes gyógyító ellátás költségének meghatározása alapjául szolgáló részletes adatokat (BNO kód, TTT kód, gyógyító ellátások megnevezése, mennyisége, adagolása, térítési díja) a "szakhatósági állásfoglalás közgyógyellátási jogosultság megállapításához" háziorvosi példánya tartalmazza.
Dátum:.................................................
P. H.
………………………………..
aláírás
Ellenjegyezte:
……………………………………………………..
területi egészségbiztosítási szerv vezetője"

9. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"12/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági Állásfoglalás közgyógyellátási jogosultság megállapításához
háziorvosi példány
A kérelmező adatai!
Neve:
................................................................................................................................................................
Születéskori neve:
................................................................................................................................................................
Anyja neve:
................................................................................................................................................................
Születési hely, idő
.............................................................................................................................................................. :
Lakcím:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tart. cím:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
TAJ:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tartósan fennálló betegségek havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglete!
BNO kód:TTT kód:Gyógyító ellátás neve: (gyógyszer, gyse, orvosi rehab.)Mennyiség:Adagolás:Gyógyszer rendelésre vonatkozó jelzés:Térítési díj:
(V SZ J)
………..……………..……………………………….…………….…….……….…….
………..……………..……………………………….…………….…….……….…….
………..……………..……………………………….…………….…….……….…….
………..……………..……………………………….…………….…….……….…….
………..……………..……………………………….…………….…….……….…….
………..……………..……………………………….…………….…….……….…….
Térítési díjak összesen:
Ebből a gyógyszerek térítési díja összesen*:
* A gyógyszerköltség megállapítása során a térítési díjak összegéből legfeljebb 6000 forintig vehetők figyelembe a nem csak szakorvos által (SZ), illetve nem csak szakorvosi javaslatra (J) rendelhető gyógyszerek."

10. számú melléklet a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

A szociális foglalkoztatási támogatás 2009. évi összege
A támogatás összege1
4 órás5 órás6 órás7 órás8 órás
munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatás esetén (Ft)
Munka-rehabilitáció210023002550
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás34504000460051505700
1 A szociális foglalkoztatási támogatás munka-rehabilitációban az adott munkaidő-beosztásban foglalkoztatott személy által ledolgozott munkanap után, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban az adott munkaidő-beosztásban foglalkoztatott személy által ledolgozott munkanap, az általa igénybe vett munkaszüneti nap, valamint az általa igénybe vett, a Munka Törvénykönyve 131-132. §-a szerinti szabadság után igényelhető."

Tartalomjegyzék