37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. §-a (6) bekezdésének a) pontjában, valamint 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) csomagolás

aa) valamennyi olyan termék, amelyet a termelő, a felhasználó vagy a fogyasztó áruk (a nyersanyagtól a feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására használ, ideértve az ugyanilyen célra használt egyszer használatos terméket,

ab) az aa) pontban meghatározottaknak - a csomagolás által biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül - megfelelő tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartásához vagy megőrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és annak egyes elemeit együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták,

ac) az eladási helyen történő megtöltésre tervezett és szánt, illetve az eladási helyen eladott vagy megtöltött csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek,

ad) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részei, és az elemeket együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, a csomagolásba beépülő egyéb összetevőket és kiegészítő elemek azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették;

b) csomagolási hulladék: hulladéknak minősülő minden csomagolás;

c) anyagában történő hasznosítás: a Hgt. 18. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban és (2) bekezdésében meghatározott hulladékhasznosítás;

d) hasznosítási díj (licencdíj): a koordináló szervezet részére, az általa a visszavételi, hasznosítási és az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség a Hgt. szerinti kötelezettől történő átvállalása fejében, az átvett csomagolási hulladék fajtája és mennyisége függvényében meghatározott díj;

e) gyártó: a csomagolt termék gyártója.

(2) A csomagolás lehet

a) a fogyasztói (elsődleges) csomagolás, amely értékesítési egységet képez a végső felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor, illetve a védendő termékkel közvetlenül érintkezik;

b) gyűjtő- (másodlagos) csomagolás az, amely a vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal össze, a végső felhasználó vagy fogyasztó részére történő értékesítéstől függetlenül, vagy a fogyasztói csomagolástól elkülöníthető anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná;

c) szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás.

(3) A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem minősülő tételeket szemléltető példákat az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása alapján a 3. számú melléklet tartalmazza."

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Nem hozható forgalomba olyan csomagolás, amely nem felel meg az 1. számú mellékletben foglalt lényegi követelményeknek.

(2) A csomagolás összetételére, valamint újrahasználható, hasznosítható (ideértve az anyagában történő hasznosítást is) jellegére vonatkozó lényegi követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A lényegi követelményeknek megfelel az a csomagolás, amely esetében az 1. számú melléklet 4. pontjában meghatározott szabványokban foglaltak teljesülnek."

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A csomagolási hulladék - más hulladéktól elkülönített - visszavételét, valamint hasznosítását a gyártónak kell biztosítania.

(2) A gyártó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét saját maga teljesíti, vagy hasznosításra erre engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadással teljesítheti, illetve az arra alkalmas csomagolás újrahasználatát biztosíthatja. A visszavételi és hasznosítási kötelezettség önállóan vagy a Hgt. 11. §-a szerinti hasznosítást koordináló szervezet (a továbbiakban: koordináló szervezet) útján teljesíthető.

(3) A termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a fogyasztó számára értékesített termék csomagolása az éves szinten

a) műanyag vagy fém esetén összesen 200 kg-ot,

b) papír vagy fa esetén 500 kg-ot,

c) üveg esetén 800 kg-ot nem haladja meg.

(4) A termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó a visszavételi és hasznosítási kötelezettség átadásáról a csomagolóanyagot, eszközt előállítóval megállapodhat, ha a fogyasztó számára értékesített termék csomagolása az éves szinten

a) műanyag vagy fém esetén összesen 500 kg-ot,

b) papír vagy fa esetén 1000 kg-ot,

c) üveg esetén 2000 kg-ot

nem haladja meg. Amennyiben a termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó a csomagolást nem közvetlenül az azt előállítótól szerzi be, gyártónak a csomagolóanyag, illetve eszköz első megrendelőjét kell tekinteni. Megállapodásnak minősül a csomagolóanyagon, illetve eszközön nyilvántartott koordináló szervezet által előírt jelzés feltüntetése.

(5) A Hgt. 8. §-a szerinti visszavételi kötelezettség alapján 2012. december 31. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok tömegének legalább 60%-a hasznosításra vagy hulladékégető műben energiahasznosítás mellett elégetésre kerüljön, valamint legalább 55%-a, de legfeljebb 80%-a anyagában kerüljön hasznosításra, úgy hogy ez az arány a hulladékot alkotó egyes anyagok tekintetében legalább a következő legyen:

a) üveg esetében 60%,

b) papír és karton esetében 60%,

c) fém esetében 50%,

d) fa esetében 15%,

e) műanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a gyártónak gondoskodnia kell az 5. számú mellékletben meghatározott anyagában történő hasznosítási arányok teljesítéséről, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban.

(7) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül a Magyarországon képződött és begyűjtött csomagolási hulladék külföldön megvalósított hasznosítása is. Az Európai Közösség területéről kivitt csomagolási hulladék csak akkor minősül teljesítésnek, ha annak hasznosítása igazoltan olyan körülmények között történt meg, amelyek általános értelemben egyenértékűek a vonatkozó hazai, illetve közösségijogszabályokban előírtakkal. A teljesítés igazolása érdekében a környezetvédelmi hatóság kötelezheti a gyártót az egyenértékűség bizonyítására az igénybe vett hasznosítási technológia, illetve a vonatkozó engedélyei bemutatásával."

4. §

Az R. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az a forgalmazó, akinél az általa értékesített termék szállítási (harmadlagos), illetve gyűjtő-(másodlagos) csomagolása az éves szinten]

"b) papír vagy fa esetén összesen 1000 kg-ot,"

[meghaladja, szállítási (harmadlagos), illetve gyűjtő-(másodlagos) csomagolás visszavételét - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem tagadhatja meg.]

5. §

(1) Az R. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A koordináló szervezetet, illetve - amennyiben nem csatlakozott koordináló szervezethez - a gyártót (a továbbiakban együtt: kötelezett) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) nyilvántartásba veszi.

(2) A koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártó a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül a következő tartalommal nyújtja be:

a) a kötelezett neve, székhelye, adószáma, valamint

b) a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 6. § szerinti kötelezettség teljesítésének módja."

(2) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az a koordináló szervezethez csatlakozott gyártó, amely valamely csomagolásfajta hasznosítását önállóan teljesíti, nyilvántartásba vétel tekintetében koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártónak minősül."

(3) Az R. 8. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az a koordináló szervezet vehető nyilvántartásba, amely a külön jogszabály szerint közhasznú jogállásúnak minősül, teljesíti a (2) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésben foglaltakat, továbbá]

"c) az alaptevékenységhez szükséges mértékű jegyzett tőkével rendelkezik, valamint"

(4) Az R. 8. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) A koordináló szervezet alaptevékenységéhez szükséges mértékű jegyzett tőke mértéke legalább

a) regionális tevékenységet folytatni kívánó koordináló szervezet esetén 25 millió Ft,

b) országos tevékenységet folytatni kívánó koordináló szervezet esetén 50 millió Ft."

6. §

(1) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hasznosítási díj mértékét, számításának módját, megállapításának időpontját és a szervezethez való csatlakozás feltételeit a koordináló szervezet - az érintett gyártók, a forgalmazók, a hulladékhasznosítók, az önkormányzati szövetségek, a csomagolási hulladékot begyűjtő szervezetek és a környezetvédelmi célokra alakult társadalmi szervezetek részvételével létrehozott tanácsadó testület véleményének meghallgatását követően - a Főfelügyelőségnek bejelenti."

(2) Az R. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (2) bekezdés szerinti, legfeljebb 18 tagú tanácsadó testületbe az érintett gyártók, a forgalmazók, a hulladékhasznosítók, az önkormányzati szövetségek, a csomagolási hulladékot begyűjtő szervezetek, valamint a környezetvédelmi célokra alakult társadalmi szervezetek egyenlő arányban delegálnak képviselőt. A tanácsadó testület maga határozza meg ügyrendjét. Az ügyrendet és a hasznosítási díjra vonatkozó véleményét a testület teljes ülésen hozza meg, az ügyrend, valamint a hasznosítási díjra vonatkozó vélemény elfogadásához a tagok szavazatának kétharmada szükséges."

7. §

Az R. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A nyilvántartásokban, az adatszolgáltatásnál és az adatfeldolgozásnál a csomagolási hulladék jellemzésére a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 15 01 alcsoportjában szereplő kódszámok szerinti besorolást kell alkalmazni. A forgalmazott csomagolás jellemzésére fel kell tüntetni a hulladékká válásakor alkalmazandó besorolásnak megfelelő kódszámot."

8. §

(1) Az R. 13. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet)

"a) 3. § (4) bekezdése szerinti azonosító jelölés és 5. §-a szerinti azonosítás használatát, valamint a 4. § szerinti lényegi követelményeknek való megfelelést a fogyasztóvédelmi hatóság," (külön jogszabály rendelkezései szerint ellenőrzi.)

(2) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a Hgt. és e rendelet szerinti egyéb kötelezettségek teljesítését a Főfelügyelőség a kötelezett székhelye szerint illetékes felügyelőség bevonásával ellenőrzi."

9. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(2) Az R. e rendelet 4. számú mellékletében foglalt 5. számú melléklettel egészül ki.

10. §

Az R. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,

d) a Bizottság 97/129/EK határozata (1997. január 28.) a csomagolóanyagok jelölési rendszerének létrehozásáról az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvének megfelelően,

e) a Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március 20.) az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvének megfelelő adatbázis létrehozásához szükséges adatlapok bevezetéséről,

f) a Bizottság 1999/177/EK határozata (1999. február 8.) a műanyag ládákra és műanyag raklapokra vonatkozó eltérés feltételeinek megállapításáról, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben megállapított nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban,

g) a Bizottság 2001/171/EK határozata (2001. február 19.) a 94/62/EK irányelvben megállapított nehézfémkoncentráció-határértékektől való eltérésről az üveg csomagolások esetében,

h) a Bizottság 2001/524/EK határozata (2001. június 28.) az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 szabványhivatkozásnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel kapcsolatban az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzététel-ről,

i) a Bizottság 2005/C 44/13 közleménye az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv végrehajtása keretében az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzétételéről."

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 14. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

12. §

(1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,

c) a Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március 20.) az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvének megfelelő adatbázis létrehozásához szükséges adatlapok bevezetéséről.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt eljárás szerinti egyeztetése - a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1) és (2) bekezdései alapján - megtörtént.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

A csomagolás összetételére, valamint az újrahasznál hatóságra, illetve a hasznosíthatóságra vonatkozó lényegi követelmények

1. A csomagolás gyártására és összetételére vonatkozó követelmények

- A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a csomagolás térfogata és tömege arra a minimálisan elégséges mennyiségre korlátozódjék, amely fenntartja a csomagolt termék és a fogyasztó számára a biztonságosság, higiénia és elfogadhatóság szükséges szintjét.

- A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását [beleértve az anyagában történő hasznosítást (újrafeldolgozást) ], és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.

- A csomagolást úgy kell előállítani, hogy minimumra csökkentsék az ártalmas és más veszélyes anyagok jelenlétét bármilyen csomagolási összetevő vagy csomagolóanyag alkotóelemei között, tekintettel azoknak a kezelés során levegőbe kibocsátott anyagban, különösen salakban vagy csurgalékvízben való jelenlétére, amikor a csomagolást vagy a gazdálkodási műveletekből származó anyagmaradékokat vagy a csomagolási hulladékot elégetik, hulladék lerakóhelyen ártalmatlanítják vagy egyéb módon kezelik.

2. A csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények

Az alábbi követelményeket egyidejűleg kell kielégíteni:

- a csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek lehetővé kell tenniük több fordulót, vagy visszatérést (rotációt) a felhasználás rendes körülményei között előre látható feltételek mellett;

- teljesíteniük kell a hasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor a csomagolást már nem használják fel újra, és ezáltal hulladékká válik.

3. A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények

- Az anyagában történő hasznosítás: a csomagolást úgy kell előállítani, hogy a piacképes termékek gyártása során felhasznált anyagok bizonyos súlyszázalékának visszaforgatását lehetővé tegyék. E százalékos arány megállapítása azon anyagtípustól függően változhat, amelyből a csomagolás összetevődik.

- Az energia-visszanyerés formájában hasznosítható csomagolás: az energia-visszanyerés céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak minimális alsó fűtőértékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy lehetővé tegye az energia-visszanyerés optimalizálását.

- A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás: a komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyűjtést és azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.

- Biológiai úton lebontható csomagolás: a biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan összetétellel kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a levegő jelenlétében végső soron szén-dioxiddá, biomasszává, vízzé vagy levegő kizárása mellett elsősorban metánná bomoljon.

4. Az egyes követelményekre vonatkozó, referenciaként szolgáló szabványok a következők:

ESzSz(1)Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)A helyettesített szabvány hivatkozásaA helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja(3)
CEN(2)EN 13427:2004-
Csomagolás - A csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó európai szabványok alkalmazásának követelményei
CENEN 13428:2004EN 13428:2000Ennek a közzétételnek
Csomagolás - Külön követelmények a gyártásra és összetételre - Megelőzés anyagfelhasználás-csökkentéssela napja
CENEN 13429:2004-
Csomagolás - Újrahasználat
ESzSz(1)Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)A helyettesített szabvány hivatkozásaA helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja(3)
CENEN 13430:2004
Csomagolás - Az alapanyagkénti hasznosítással visszanyerhető csomagolás követelményei
CENEN 13431:2004-
Csomagolás - Energetikailag hasznosítható csomagolások követelményei, beleértve a legkisebb alsó fűtőérték meghatározását is
CENEN 13432:2000-
Csomagolás - Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei - Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei
(1) ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek.
(2) CEN: Európai Szabványügyi Bizottság.
(3) A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával.

2. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem minősülő tételek szemléltető példái

Példák a 2. § (1) bekezdés ab) pontjában foglalt feltételek alkalmazására

Csomagolás

Édességet tartalmazó doboz

CD tokot borító fóliaburkolat

Nem csomagolás

Virágcserép, amelyben a növény teljes élettartamát tölti

Szerszámosláda

Filteres tea

Sajtot bevonó viaszréteg

Kolbászhéj

Példák a 2. § (1) bekezdés ac) pontjában foglalt feltételek alkalmazására

Csomagolás, ha az eladási helyen való feltöltésre tervezték és szánták

Papírból vagy műanyagból készült hordtasak

Egyszer használatos tányér és pohár

Háztartási fólia

Szendvicses zacskó

Alumínium fólia

Nem csomagolás

Keverőpálca

Egyszer használatos evőeszköz

Példák a 2. § (1) bekezdés ad) pontjában foglalt feltételek alkalmazására

Csomagolás

Közvetlenül a termékre akasztott vagy arra rögzített címkék

Csomagolás része

Szempillaecset, amely a tárolóeszköz záró elemének része

Tapadós címkék, amelyeket más csomagolási tételekhez ragasztottak

Fűzőkapcsok

Műanyag védőtokok, hálók

Adagok mérésére szolgáló eszköz, amely mosó- és tisztítószerek tárolóeszközei záró elemének része

3. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

1. táblázat

A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon keletkezett és ugyanitt vagy a határokon kívül hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék mennyiségei

AnyagKeletkezett csomagolási hulladékAz alábbi módszerekkel hasznosítva vagy hulladékégető műben energia-visszanyeréssel elégetve
alap anyagként hasznosítvaegyéb módon anyagában hasznosítvaösszes anyagában történő hasznosításenergiavisszanyeréshasznosítás más formáihulladék-égető műben energetikai hasznosítással történő elégetésösszes hasznosítás és hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés
tonnatonnatonnatonnatonnatonnatonnatonna
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)
Üveg
Műanyag
Papír/karton
FémAlumínium
Acél
Összesen
Fa
Egyéb
Összesen

Megjegyzések az 1. táblázathoz:

(1) Fehér négyzetek: Az adatok szolgáltatása kötelező. Becslések alkalmazhatók, de azoknak empirikus adatokon kell alapulniuk, és magyarázatot kell fűzni hozzájuk a módszertani leírásban.

(2) Halványan árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás kötelező, de közelítő becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fűzni.

(3) Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatok szolgáltatása önkéntes.

(4) E határozat alkalmazásában a műanyagok anyagában történő hasznosításának számításánál kizárólag a "poli-merből-polimert" eredményező folyamatok vehetők figyelembe.

(5) A c oszlop magában foglalja az anyagában történő hasznosítás összes formáját, beleértve a szerves anyagában történő hasznosítást is, de nem tartalmazza az alapanyagában történő "anyagában történő hasznosítást".

(6) A d oszlopnak a b és c oszlopok összegének kell lennie.

(7) Az f oszlop magában foglalja a hasznosítás összes formáját, kivéve az anyagában történő hasznosítást és az energetikai hasznosítást.

(8) A h oszlopnak a d, e, f és g oszlopok összegének kell lennie.

(9) A hasznosítás vagy a hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés aránya e rendelet értelmében: h oszlop/a oszlop.

(10) Az anyagában történő hasznosítási arány e rendelet alkalmazásában: d oszlop/a oszlop.

(11) A fára vonatkozó adatokat nem szabad az egyes csomagolóanyagok minimum 15% tömegszázalékos célkitűzésének elérésénél a számításnál felhasználni.

(12) A "műanyagok" az alábbi alcsoportokra bonthatók: PET, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC és egyéb

(13) Az egyéb kategóriában a főcsoportokba nem besorolható csomagolások szerepelhetnek, mint például természetes szálakból (juta, szizál stb.) készült zsákok.

2. táblázat

A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon képződött, azonban hasznosítás vagy a hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés céljából más tagállamokba vagy a Közösségen kívülre küldött, vagy exportált csomagolási hulladék mennyiségei

AnyagMás tagállamokba vagy a Közösségen kívülre az alábbi célokból küldött, vagy exportált csomagolási hulladék
alap anyagként hasznosítvaegyéb módon anyagában hasznosítvaenergia visszanyerésa hasznosítás más formáihulladék-égető műben energetikai hasznosítással történő elégetés
tonnatonnatonnatonnatonna
Üveg
Műanyag
Papír és karton
FémAlumínium
Acél
Összesen
Fa
Egyéb
Összesen

Megjegyzések a 2. táblázathoz:

(1) E táblázat adatai csak azon mennyiségekre vonatkoznak, amelyeket a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló ezen rendelet által előírt kötelezettségek értelmében figyelembe kell venni. Ezek az adatok az 1. táblázatban már szolgáltatott adatok részhalmazai.

(2) Halványan árnyékolt négyzetek: Az adatok szolgáltatása kötelező, de megközelítő becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fűzni.

(3) Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás önkéntes.

(4) E melléklet értelmében a műanyagok anyagának újrafeldolgozása magában foglalja az összes anyagot, amelyek újrafeldolgozása után műanyagot kapnak.

3. táblázat

Újrahasználható csomagolások (Kitöltendő az ezeket a rendszereket önkéntesen alkalmazó gyártók által)

AnyagCsomagolás típusTermékÚjrahasználható csomagolásban levő termék mennyisége [Liter] vagy [kg]Forgalomban levő újrahasználható egységek számaÁtlagos éves megtett körök számaÁtlagos élettartam
ÜvegPalackItalok
Egyéb
Tároló
MűanyagTartály hordó >20L,
<250L
Élelmiszer
Nem élelmiszer
Hordók
>250L
Élelmiszer
Nem élelmiszer
”Nagy zsákok"
PalackokItalok
Egyéb
Dobozok
Konténerek
Rekeszek
Raklapok
Karton/papírDobozok
Raklapok
FémekAlumíniumTartályok >50LÉlelmiszer
Nem élelmiszer
Tartályok >50L, <300LÉlelmiszer
Nem élelmiszer
AcélTartályok <50LÉlelmiszer
Nem élelmiszer
Tartályok >50L, <300LÉlelmiszer
Nem élelmiszer
FaDobozok
Rekeszek
Tartályok
Raklapok

A táblázatok kitöltésénél az azokban szereplő fogalmakat, az egyes anyagfajtákra, illetve kezelési módokra vonatkozó adatokat a következő meghatározásoknak megfelelően kell alkalmazni:

1. a) "kompozit-csomagolás": különböző, egymástól kézzel szétválaszthatatlan anyagokból álló csomagolás;

1. b) "csomagolási hulladék keletkezése": azon, a kötelezett tevékenysége következtében létrejött csomagolóanyag-mennyiséget jelenti, amely jelen rendelet meghatározásával összhangban áruk tárolása, védelme, kezelése, szállítása és bemutatása céljából való felhasználását követően hulladékká válik;

1. c) "hasznosított csomagolási hulladék": a kötelezett tevékenysége következtében keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségétjelenti, amely hasznosításra kerül, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot Magyarországon, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül hasznosítják;

1. d) "hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék": a kötelezett tevékenysége következtében keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségétjelenti, amelyet hasznosítanak vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetnek, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot Magyarországon, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül hasznosítják, vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással égetik el;

1. e) "anyagában hasznosított csomagolási hulladék" a Magyarországon keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amely anyagában történő hasznosításra kerül, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladék itthon, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül kerül anyagában történő hasznosításra;

1. f) jelen rendelet értelmezésében a "hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett hulladék aránya" a hasznosított vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képződött csomagolási hulladék összes mennyiségének hányadosát jelenti;

1. g) jelen rendelet alkalmazásában az "anyagában történő hasznosítási arány" az anyagában hasznosított csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képződött csomagolási hulladék összes mennyiségének hányadosát jelenti.

2. a) Nem minősül csomagolási hulladéknak a csomagolás vagy a csomagoló anyag termeléséből, vagy bármely más termelési, gyártási folyamatból származó termelési, gyártási maradék.

2. b) Az adatszolgáltatás szempontjából az a feltételezés alkalmazandó, hogy a kötelezett tevékenysége következtében egy adott évben Magyarországon képződött csomagolási hulladék mennyisége megegyezik az általa Magyarországon ugyanabban az évben piaci forgalomba hozott csomagolás mennyiségével.

3. a) Az "összes csomagolásra" vonatkozó adatok magukban foglalják az e rendelet 2. §-ában meghatározott minden csomagolást. Különösen a kisebb mennyiségekben előforduló anyagok és az e rendeletben külön nem említett anyagok esetében a kötelezettek becsléseket alkalmazhatnak. E becsléseknek a rendelkezésre álló legjobb információkon kell alapulniuk.

3. b) Az újrahasználható csomagolásnál azt az időpontot kell a piaci forgalomba hozatal időpontjaként figyelembe venni, amikor a csomagolást először bocsátják azon árukkal együtt a fogyasztók rendelkezésére, amelyek tárolására, védelmére, kezelésére, leszállítására és prezentálására a csomagolást szánják.

3. c) Az újrahasználható csomagolást nem kell sem csomagolási hulladéknak tekinteni, amikor azt az újra történő használat céljából visszaküldik, sem úgy tekinteni, hogy csomagolásként piaci forgalomba hozzák, amikor egy árunál újrahasználják és ismét a fogyasztók rendelkezésére bocsátják.

3. d) Az újrahasználható csomagolást csomagolási hulladéknak kell tekinteni, ha hasznos élettartama végén kivonják a forgalomból.

3. e) A kötelezett által alkalmazott újrahasználható csomagolásból származóan keletkezett csomagolási hulladékról feltételezhető, hogy mennyisége megegyezik ugyanabban az évben az újrahasználható csomagolásból piaci forgalomba hozott mennyiséggel. Az esetleges eltérést indokolni kell.

3. f) A kötelezetteknek a kompozit-csomagolást a tömegszázalék szerint túlsúlyban lévő anyag alapján kell jelenteni. Továbbá az "összetett anyagok" hasznosításáról és anyagában történő hasznosításáról szóló különálló adatokat önkéntes alapon meg lehet adni.

3. g) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömege a hatékony hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási folyamatba bevitt csomagolási hulladék mennyiségével egyenlő. Akkor, ha egy hulladékválogató létesítmény, a hatékony hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási technológiák felé történő kibocsátását jelentős veszteségek nélkül végzi, akkor elfogadható az, hogy ezt a kibocsátást a hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegének tekintsék.

3. h) A kötelezett által az Európai Közösségből exportált csomagolási hulladékot csak akkor lehet hasznosított vagy anyagában hasznosított hulladékként figyelembe venni, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a hasznosításra vagy anyagában történő hasznosításra a közösségi jogszabályok által előírt feltételekkel nagyjából egyenértékű feltételek mellett került sor.

3. i) Ha a kötelezett más tagállamban vagy a Közösségen kívül keletkezett csomagolási hulladékot hoz be hasznosítás vagy anyagában történő hasznosítás céljából, akkor ez a mennyiség nem számolható el hasznosítottként vagy anyagában hasznosítottként abban a tagállamban, ahova a csomagolási hulladék érkezik.

3. j) Mindazon esetekben, amikor utalás történik a hasznosításra, a vonatkozó rendelkezések mutatis mutan-dis alkalmazandók a hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladékra is.

4. a) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegét a csomagolási hulladék természetes nedvességtartalma mellett kell mérni, amelynek a piaci forgalomba hozott egyenértékű csomagolás nedvességtartalmával összehasonlíthatónak kell lennie.

4. b) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegének mért adatait korrigálni kell, ha a csomagolási hulladék nedvességtartalma rendszeresen és jelentősen eltér a piaci forgalomba hozott csomagolás nedvességtartalmától, és ha fennáll annak kockázata, hogy ez a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási arányának jelentős túl- vagy alulbecslésé-hez vezethet. E korrekcióknak kivételes esetekre kell korlátozódniuk, amelyeket sajátos éghajlati vagy egyéb körülmények okoznak. A jelentős korrekciókat az adatösszesítéseknél kell bemutatni, az 5. pontban foglaltak szerint.

4. c) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegébe, amennyire ez gyakorlati szempontból célszerű, nem szabad beleszámítani a csomagolási hulladékkal együtt begyűjtött nem csomagolási anyagok tömegét.

4. d) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegéről szóló adatokat korrigálni kell, ha a tényleges hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási folyamathoz küldött hulladékban található nem csomagolási anyagok mennyisége azt a kockázatot rejti magában, hogy a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási arányainak jelentős túl- vagy alulbecslése következhet be.

4. e) A kis mennyiségű nem csomagolási anyagok és a szennyeződések miatt, amelyek rendszeresen előfordulhatnak a csomagolási hulladékban, nem szükséges korrekciót végezni.

4. f) Mindazon esetekben, amikor az 1. és 2. pontokban utalás történik a hasznosításra, a vonatkozó rendelkezések mutatis mutandis alkalmazandók a hulladékégető műben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladékra is.

5. A megadott táblázatokat évente kell kitölteni. A leírásnak magyarázatot kell adnia bármely alkalmazott becslésről is.

6. A táblázatokon túlmenően, a kötelezettek önkéntesen is szolgáltathatnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról további adatokat is, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ilyen adatok lehetnek:

a) az üres csomagolóeszközök termeléséről, kiviteléről és behozataláról szóló adatok; anyagfajta szerint

b) az újrahasználható csomagolásokról szóló adatok; (ha önkéntesen részt vesz "gyártóként", akkor kötelező módon)

c) a csomagolás sajátos altípusairól, így az összetett (kompozit) csomagolóanyagokról szóló adatok

d) a csomagolásban szennyeződésként maradó anyagnak tulajdoníthatóan veszélyesnek minősülő csomagolási hulladék mennyiségéről és minőségéről.

4. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

A kötelezettek által minimálisan teljesítendő anyagában történő hasznosítási arányok

AnyagfajtaÉv
2006. (tömegszázalékban)*2007. (tömegszázalékban)*2008. (tömegszázalékban)*
Papír556060
Üveg182125
Fém404550
Műanyag161820
Fa151515

* A kötelezett termékéből származó hulladék mennyiségének arányában.

Tartalomjegyzék