124/2007. (X. 20.) FVM rendelet

a zöldség-szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A zöldség-szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének a)-b) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed]

"a) az 1. számú mellékletben felsorolt zöldségnövények fajtáinak és hibridjeinek vetőmagjaira és ültetési anyagaira, valamint egyéb fajokra és hibridekre, amennyiben azokat a 2. számú mellékletben felsorolt növények oltásánál alanyként vagy nemesként használják fel,

b) a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben felsorolt zöldség-, gyógy-, illóolajos és fűszernövény (a továbbiakban: zöldségnövények) fajták hazai előállítású szaporítóanyagaira, "

"e) azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik árutermelők részére való forgalomba hozatal céljából, hivatásszerűen folytatnak

1. vetőmag előállító,

2. feldolgozó,

3. forgalmazó, vagy

4. palánta előállító (tároló, kezelő) tevékenységet, "

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének f) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: ]

"f) a palánta nem árutermelők részére, hanem kiskerti felhasználás céljára történő értékesítésére, ha a forgalomba hozott palánta mennyisége üzemenként, telephelyenként nem haladja meg dughagyma esetében az évi 200 kg-t, fiókhagyma esetében a 100 kg-t, hajtatási fajtákból 10 000 db-ot, illetve mindösszesen a 150 000 db-ot, "

"h) a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben felsorolt zöldségnövények, mint fajok vetőmagvainak, illetve palántáinak hazai előállítására és forgalomba hozatalára, amennyiben nem államilag elismert fajtát forgalmaznak. "

2. §

Az R. 2. §-ának 5., 19. és 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában: ]

"5. átruház ott jogkörben végzett minősítés: az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezetében, valamint a 3-5. számú mellékletben felsorolt feltételek ellenőrzése és dokumentálása az erre a tevékenységre az MgSzH Központjánál nyilvántartott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által, "

"19. gyomnövények: a vetőmag-szaporító táblán kultúrnövényként nem termesztett növények és azok magvai, termései, hagymái vagy gumói, "

"32. kis mennyiség: az egy üzem által telephelyenként hajtatási fajtákból történő előállítás, illetve forgalomba hozatal esetén legfeljebb évi 10 000 db, dughagyma esetében 200 kg, valamint fiókhagyma esetében 100 kg, mindösszesen 150 000 db palánta, "

3. §

Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vetőmagot faj- és fajtaazonosságának ellenőrzése céljából hatósági utóellenőrzés alá kell vetni a 24. §-ban meghatározott előírások szerint. "

4. §

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Fajmegjelöléses vetőmag csak abban az esetben hozható forgalomba, ha a vetőmag az 1. számú mellékletben felsorolt faj csupán díszítő értékű fajtájához tartozik, illetve ha egyéb faj esetében nincs bejegyzett fajtája a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben. "

5. §

(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdése c) pontjának2., 3. és 5. alpontja, valamint d) pontjának 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. § (1) Az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében felsorolt zöldségfajok államilag elismert vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtáinak vetőmagját - a nemesítő vagy a fajtafenntartó szándékának megfelelően - a következő kategóriákban lehet forgalomba hozni:

c) certifikált vetőmagként az olyan vetőmagot, ]

"2. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a 3-5. számú mellékletben a certifikált vetőmagra előírt feltételeknek,

3. amelyet elsősorban árutermelésre és standard vetőmag-előállításra szánnak, "

"5. amelyet utóellenőrzésnek vethetnek alá fajtaazonosságának és fajtatisztaságának igazolása érdekében. "

[d) standard vetőmagként az olyan vetőmagot, ]

"4. amelyet a rendeleti előírásoknak megfelelően utóellenőrzésnek vetnek alá fajtaazonosságának és fajtatisztaságának igazolása érdekében. "

(2) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Egyedi szaporítási és forgalmazási engedély adható a bejelentőnek vagy az ország területén működő képviselőnek azon fajta forgalmazására, amelyet legalább egy tagállamban nemzeti fajtajegyzékre történő vétel céljából bejelentettek, és amelyre vonatkozóan a technikai kérdőívet benyújtották (egyedi engedélyes vetőmag) . Az engedélyt az MgSzH Központja meghatározott mennyiségre és időtartamra adja meg. Az engedélyes vetőmag csak a Magyar Köztársaság területén, az e rendeletben foglalt feltételek mellett forgalmazható. "

6. §

Az R. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A standard szaporítást az MgSzH Központja a külön jogszabály szerinti díj megfizetése ellenében a vető-mag-szaporító táblák legfeljebb 15%-áig terjedően ellenőrzi. "

7. §

(1) Az R. 18. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

"A zöldségvetőmag előállítás átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzése "

(2) Az R. 21. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

"Zöldségvetőmag előállítás szántóföldi ellenőrzése "

8. §

Az R. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vetőmag előállítója a szántóföldi ellenőrzési kérelmet az MgSzH Központjához az erre rendszeresített űrlapon

a) tavaszi vetésű növények esetében a következő időpontokig:

sóska, spenót borsóáprilis 15.
egyéb tavaszi vetésű növényekmájus 20.
palántázott növényekjúnius 1.

b) őszi vetésű növények esetébrn augusztus 15. napjáig köteles benyújtani. Pótbejelentésre, a bejelentés módosítására, illetve visszavonására a bejelentési határidőt követő 30. napig van lehetőség. "

9. §

(1) Az R. 24. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A határidőre be nem érkezett vagy nem megfelelő mintát nem részesítik utóellenőrzésben és azt az MgSzH Központja zár alá helyezi. "

(2) Az R. 24. §-ának (9) (10) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az MgSzH Központja az utóellenőrzés eredményéről bizonyítványt állít ki. A fajtaazonosság szempontjából nem megfelelő tétel vetőmagként nem használható fel. Az MgSzH Központja előírja annak forgalomból történő kivonását.

(10) Ha a vetőmag a fajtatisztaság és fajtaazonosság szempontjából az MSZ 20476/97. szabvány értékeinek nem felel meg, a forgalmazás hatósági ellenőrzése során vett ellenőrzési mintán végzett utóellenőrzés esetén a külön jogszabály szerinti díjat a vetőmag tulajdonosa köteles megfizetni. "

10. §

Az R. 25. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő (2)-(6) bekezdés lép, egyidejűleg a (4)-(7) bekezdések számozása (7)-(10) bekezdésre változik:

"(2) A 2. számú mellékletben felsorolt zöldségfajokból árutermesztők részére palánta csak a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben bejegyzett fajtanévvel forgalmazható.

(3) Fajmegjelöléses palánta csak azon zöldségfajok esetében hozható forgalomba, amelyek

a) a 2. számú mellékletben felsorolt fajok csupán díszítő értékű fajtái, illetve

b) nem szerepelnek a 2. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében nincsenek államilag elismert fajtaként bejegyezve.

(4) A Nemzeti Fajtajegyzékből vagy a Közösségi Fajtajegyzékből visszavont zöldségfajták palántája a visszavonást követő harmadik év június 30. napjáig forgalomba hozható.

(5) A Zöldségfajok Közösségi Fajtajegyzékében szereplő, a rendelet 5. számú mellékletében előírt minősítési feltételeknek megfelelő zöldségfajták palántáinak forgalmazása e tekintetben további korlátozás alá nem eshet, kivéve, ha ez valamely közösségi jogszabályba ütközik.

(6) Palánta csak kellően egynemű, az üzem által a 30. §-ban foglaltaknak megfelelően kiállított szaporítóanyag-kísérő okmánnyal rendelkező tételekben hozható forgalomba. "

11. §

Az R. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A salottahagyma és a fokhagyma ültetési anyagának közvetlenül olyan alapanyagból kell származnia, amelyet vegetációban megvizsgáltak és a (2) bekezdésben meghatározott kártevőktől, kórokozóktól, valamint ezek bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek találtak. "

12. §

Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § Átmeneti és az Európai Unión belül ki nem küszöbölhető palánta ellátási nehézség elhárítása céljából az MgSzH Központja engedélyt adhat egy adott kategóriához tartozó, az e rendeletben foglaltaknál kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő palánta meghatározott ideig való forgalomba hozatalára az Európai Bizottság felhatalmazása alapján, ha az a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak egyébként megfelel. "

13. §

Az R. 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a palántát növényútlevél kíséri - az üzem döntése alapján - a növényútlevél helyettesítheti a palántát kísérő, a (2) bekezdés szerinti okmányt, ez esetben azonban

a) az "EK minőség" megjelölésnek,

b) azMgSzH Központja nevének vagy kódjának,

c) a faj és fajtanévnek,

d) az üzem MgSzH Központjától kapott engedélyszámának, valamint

e) harmadik országból való származás esetén az előállító ország nevének is,

a többi adattól megfelelően elkülönítve kell szerepelnie. "

14. §

(1) Az R. 31. §-a (4) bekezdésének d)-e) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A kérelemnek tartalmaznia kell]

"d) a kérelmezett tevékenység (3) bekezdés szerinti megjelölését,

e) a forgalomba hozatalra szánt szaporítóanyag csoportok megnevezését, "

(2) Az R. 31. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (11) bekezdés számozása (12) bekezdésre változik:

"(11) Az engedélyes dughagyma- és fiókhagyma-termesztők a területükben bekövetkező változásokat tárgyév április 30-ig jelenthetik be az MgSzH Központja által rendszeresített bejelentőlapon. "

15. §

Az R. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A palánta forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi tevékenységet ellenőrzés céljából, az MgSzH Központja által rendszeresített bejelentőlapon, évente legkésőbb április 30-ig be kell jelenteni. "

16. §

Az R. 38. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az MgSzH Központja jogosult a sajátjogú szántóföldi szemlét, mintavételt, vizsgálatot és kiszerelési tevékenységet, valamint a palánta előállítást és forgalomba hozatalt az e rendeletben foglaltak be nem tartása esetén határozott időre megtiltani. Az MgSzH Központja az intézkedést visszavonja, amint megállapította, hogy az üzem által forgalmazásra szánt palánta megfelel a rendelet követelményeinek és feltételeinek. "

17. §

Az R. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és ültetési anyagok forgalmazásáról,

b) a Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról és az azt módosító 2004/117/EK tanácsi irányelv,

c) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 1.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről,

d) a Bizottság 93/61/EGK irányelve (1993. július 2.) a 92/33/EGK tanácsi irányelv értelmében a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és palántázóanyagokra vonatkozó feltételek jegyzékének meghatározásáról,

e) a Bizottság 93/62/EGK irányelve (1993. július 5.) a vetőmagon kívüli zöldségszaporító- és termesztő anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv alapján a termelők és forgalmazók felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó végrehajtási intézkedések kidolgozásáról,

f) a Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról.

(3) E rendelet a minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2006. február 8-i 217/2006/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. "

18. §

(1) Az R. 1. számú mellékletében található "Brassica pekinensis" szövegrész helyébe a "Brassica rapa L. " szövegrész lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az R. 3. számú mellékletében lévő táblázat

a) betűrendben a következő sorokkal egészül ki:

FajMinimális
analitikai
tisztaság
(tömegszázalék)
Más növényfaj
vetőmagjának
maximális mennyisége
(tömegszázalék)
Minimális csírázás (a gomoly vagy
tiszta mag százalékában)
Allium fistulosum970, 565
Allium sativum970, 565
Allium schoenoprasum970, 565
Rheum rhabarbarum970, 570
Zea mays980, 185

b) Pisum sativum fajra vonatkozó sorában a "Más növényfaj vetőmagjának maximális megengedett mennyisége (tömegszázalék) oszlopban a "0, 1" szövegrész helyébe a "0, 5" szövegrész lép,

c) "Brassica oleracea (egyéb alfajok) " szövegrésze helyébe a "Brassica oleracea (egyéb alfajok a karfiol kivételével) " szövegrész lép, valamint a "Lycopersicon lycopersicum" szövegrész helyébe a "Lycopersicon esculentum" szövegrész lép,

d) "Brassica pekinensis" szövegrész helyébe a "Brassica rapa (kínai kel) " szövegrész lép, valamint az egy sorral alatta található "Brassica rapa" szövegrész kiegészül a "(tarlórépa) " szöveggel.

(4) Az R. 4. számú mellékletében lévő, "A gyógynövény-vetőmagvak minőségi feltételei" című táblázatban előírt értékeknél a "Minimális csírázás (gomoly vagy tiszta mag százalékban) " oszlopban az Anethum graveolens Kapor faj sorában a "650" szövegrész helyébe "65" szövegrész lép.

(5) Az R. 5. számú melléklete - a paprika minősítési feltételeit tartalmazó táblázatot követően - kiegészül az e rendelet 2. számú mellékletében lévő, bab, tűzbab, lóbab, édeskömény, retek, csemege kukorica fajok minősítési feltételeit tartalmazó táblázatokkal.

(6) Az R. 8. számú melléklete

a) betűrendben a következő növényfajokkal és az ahhoz tartozó vetőmagminta tömegekkel egészül ki:

"Allium fistulosum 15, Allium sativum 20, Allium schoenoprasum 15, Rheum rhabarbarum 135",

b) a "Lycopersicon lycopersicum" szövegrész helyébe a "Lycopersicon esculentum" szövegrész lép.

(7) Az R. kiegészül az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 10. számú melléklettel.

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az R.

a) 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja, 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 23. §-ának (4) bekezdése, 24. §-a (2) bekezdésének d) pontja és (5) bekezdése,

b) 4. számú mellékletében lévő Gyógynövény-vetőmagvak minőségi feltételei táblázatban az "Anthriscus ce-refolium Zamatos turbolya", a Carthamus tinctorius Sáfrányos szeklice", a Carum carvi Konyhakömény", valamint a "Foeniculum vulgare Édeskömény" fajra vonatkozó sor, valamint

c) 5. számú mellékletében lévő valamennyi táblázatban a "Veszélyes károsító gyomnövények sor" szövegrész hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 2. §-ának 58. és 63. pontjában, 3/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 6. §-ának (5) bekezdésében, 8. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-ának (1), valamint (6)-(7) bekezdéseiben, 14. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (1), valamint (3)-(4) bekezdéseiben, 16. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ának (2) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 21. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 22. §-ának (1) bekezdésében, 22/A. §-ának (3) bekezdésében, (4) bekezdésének, (5) bekezdésének b) pontjában, (6) (13) bekezdésében, 22/B. §-ának (2)-(15) bekezdésében, 23. §-ának (2)-(3) bekezdésében, továbbá az (5)-(8) bekezdésében, valamint a (9) és a (11) bekezdésében, 31. §-ának (1) és (3), valamint (5)-(7), illetőleg (10) bekezdésében, 32. §-ának (l)-(3) bekezdésében, valamint az (5) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, a 34. § (2) bekezdésében, a 37. §-ának (1)-(4) bekezdésében, valamint a 38. §-ának (1)-(3) bekezdésében és (6)-(8) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja";

b) az R. 19. §-a (3) bekezdésének a) pontjában "a minősítő intézetnél" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjánál" szövegrész lép, valamint az (5) bekezdésében "a minősítő intézetnek" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjánál" szövegrész lép, továbbá a (4) bekezdésének a) és c) pontjában, (6)-(9) bekezdésében "a minősítő intézetnél" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja";

c) az R. 20. §-ának (1) bekezdésében "a minősítő intézethez" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjához" szövegrész lép, továbbá az (1)-(2) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja";

d) az R. 24. §-ának (3)-(6) bekezdésében, továbbá (8) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja" szövegrész lép, valamint (4) bekezdésében "a minősítő intézethez" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjához";

e) az R. 30. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésének c) pontjában, (7) bekezdésének b) pontjában és (10) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja" szövegrész lép, valamint az (5) bekezdésének d) pontjában és a (7) bekezdésének d) pontjában "a minősítő intézettől" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjától";

f) az R. 31. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (5)-(7) bekezdésében, valamint (10) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja" szövegrész lép, valamint a (3) bekezdésében "a minősítő intézethez" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjához" szövegrész lép, továbbá a (11) bekezdésében "a minősítő intézetnél" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjánál";

g) az R. 33. §-ának (1)-(2) bekezdésében "a minősítő intézetnél" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjánál" szövegrész lép, valamint a (2), (4) és (6) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja";

h) az R. 35. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint az (5) és (8) bekezdéseiben "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja" szövegrész lép, továbbá az (5) bekezdésében "a minősítő intézetnek" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjának" szövegrész lép, továbbá a (8) bekezdésében "a minősítő intézettel" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjával";

i) az R. 36. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH Központja" szövegrész lép, továbbá a (3) bekezdés 2. c) pontjában "a minősítő intézettel" szövegrész helyébe "az MgSzH Központjával" szövegrész lép;

j) az R. 2. §-ának 54. pontjában, a 4. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 23. § (7) bekezdésében található "minősítő intézetnél" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, az R. 31. §-ának (10) bekezdésében található "minősítő intézetnek" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjának" szövegrész, míg az R. 3/A. §-ának (1) bekezdésében, illetőleg 21. §-ának (5) bekezdésében található "minősítő intézethez" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjához" szövegrész lép.

20. §

Ez a rendelet a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító-és ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 5-i 2006/124/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]

A rendelet hatálya alá tartozó palánták

Allium cepa L. Cepa csoportvöröshagyma
Allium cepa L. Aggregatum csoportsalottahagyma
Allium fistulosum L.téli sarjadékliagyma
Allium porrum L.póréhagyma
Allium sativum L.fokhagyma
Allium schoenoprasum L.metélőhagyma
Anthriscus cerefolium (L. ) Hoffm.turbolya
Apium graveolens L.zeller
Asparagus officinalis L.spárga
Beta vulgaris L.cékla, mangold
Brassica oleracea L.leveles kel, karfiol, brokkoli, bimbóskel, kelkáposzta, fejeskáposzta, vöröskáposzta, karalábé
Brassica rapa L.kínai kel, tarlórépa
Capsicum annuum L.paprika
Chicorium endivia L.fodros és sima levelű endivia
Chicorium intybus L.hajtató cikória, levél cikória, ipari cikória
Citrullus lanatus (Thunb. ) Matsum. et Nakaigörögdinnye
Cucumis melo L.sárgadinnye
Cucumis sativus L.salátauborka, konzervuborka
Cucurbita maxima Duchesne.sütőtök
Cucurbita pepo L.tök, patisszon, cukkini vagy tökfélék
Cynara cardunculusarticsóka, kárdi
Daucus carota L.sárgarépa, takarmány sárgarépa
Foeniculum vulgare Mill.édes kömény
Lactuca sativa L.fejessaláta, tépő-, kötözősaláta vagy salátafélék
Lycopersicon esculentum Mill.paradicsom
Petroselinum crispum (Mill. ) Nyman ex A. W. Hillpetrezselyem
Phaseolus coccineus L.tűzbab
Phaseolus vulgaris L.zöldbab (bokorbab és futóbab)
Pisum sativum L. (részben)kifejtő borsó, velőborsó, cukorborsó
Raphanus sativus L.retek, fekete retek
Rheum rhabarbarum L.rebarbara
Scorzonera hispanica L.feketegyökér
Solanum melongena L.tojásgyümölcs
Spinacia oleracea L.spenót
Valerianella locusta (L. ) Laterr.mezei (galambbegy) saláta
Vicia faba L. (részben)lóbab
Zea mays L. (részben)csemegekukorica, pattogatni való kukorica

2. számú melléklet a 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]

Az R. 5. számú melléklete - a paprika minősítési feltételeit tartalmazó táblázatot követően - a következő növényfajok minősítési feltételeivel egészül ki:

"Bab (Phaseolus vulgaris L.)

Tűzbab (Phaseolus coccineus L. )
Ellenőrzések száma:3
Ellenőrzések időpontja:1. virágzáskor
2. zöldhüvelyes állapotban
3. érés kezdetén
Elővetemény-korlátozás:megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.
Mintatér nagyság:100 m2
Mintaterek száma:20 ha-ig: 4 db
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db
Egyéb követelmények:Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikáltMegjegyzés
szaporítási fok
Elválasztó sáv, legalábbm2
Szigetelési távolság karósbab fajták között, legalább100
Gyomosság, legfeljebbmin. sz.2
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség, legalább Kultúrállapot, legalábbért. sz.4
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény, db02
Vírusos megbetegedések, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Marmor phaseoli M. lethale, M. manifestum%10Tünetei:
Mozaikosság Érnekrozis
Baktériumos betegségek, mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Baktériumos paszulyvész (Pseudomonas phaseolica, Xanthomonas phaseoli var. fuscans, Xanthomonas phaseoli) Baktériumos hervadás (Corynebacterium flaccumfaciens)510Előfordulásuk
megengedett
mértéke együttesen
Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, legfeljebb Kolletotrihumos fenésedés (Colletotrichum lindemuthianum)0, 55
mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Fuzáriumos gyökérrothadás és tőszáradás (Fusarium spp. ) Lisztharmat (Erysiphe spp. ) Rozsda (Uromyces spp. )min. sz.2

Lóbab (Vicia faba L.)

Ellenőrzések száma: Ellenőrzések időpontja:2
1. virágzáskor
2. érés kezdetén
Elővetemény-korlátozás:megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.
Mintatér nagyság: Mintaterek száma:100 m2
20 ha-ig: 4 db
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db
Egyéb követelmények:Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit fokú szaporítás határértékeivel.
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikáltMegjegyzés
kategória
Elválasztó sáv, legalábbm2
Szigetelési távolság, legalább200100
Gyomosság, legfeljebbmin. sz.2
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikáltMegjegyzés
kategória
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség, legalább Kultúrállapot, legalábbért. sz.4
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebbdb03
Nehezen tisztítható magvú gyomnövényeknövény db
Csattanó maszlag (Darura stramonium)00
Galaj fajok (Gallium spp. )15
Szerbtövis (Xanthium spp. )15
Vírusos megbetegedés, a mintaterek átlagában, legfeljebb%10Tünetek:
Seprűnövekedés, Mozaikosság
Gombabetegségek, a mintaterek átlagában,
együttesen legfeljebb
Fuzáriumos tőhervadás
(Fusarium oxysporum f. lupini)
Fuzáriumos gyökérrothadás
(Fusarium spp. )
Lisztharmat (Erysiphe spp. )
min. sz.2

Retek (Raphanus sativus L.)

Dugvány esetén Ellenőrzés száma: Ellenőrzés időpontja:1
a gumók kifejlődésekor, téli tárolású dugványnál a kiültetés előtt
Magtermő esetén Ellenőrzések száma: Ellenőrzések időpontja:2
1. virágzáskor
2. az érés kezdetén
Elővetemény-korlátozás:nincs
Mintatér nagyság: Mintaterek száma:100 m2
20 ha-ig: 4 db
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db
Egyéb követelmények:Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük Elit fokú szaporítás határértékeivel.
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikáltMegjegyzések
kategória
Elválasztó sáv, legalábbm2
Szigetelési távolság, más fajtától, repcsényretektől és olajretektől, legalább magtermőnél1000600
Gyomosság, legfeljebbmin. sz.2
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikáltMegjegyzések
kategória
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség, legalább Kultúrállapot, legalábbért. sz.4A dugványfejlettség
bírálatakor
a magtermesztésre
alkalmas fejlettséget
kell alapul
venni.
Idegen fajta, a mintaterek átlagában,növény36
legfeljebb
Idegen Raphanus fajok a mintaterek0
átlagában, legfeljebb
Nehezen tisztítható magvú gyomnövények10
maghozónál a mintaterek átlagában, legfeljebb
Vadrepce (Sinapis arvensis)
Gombabetegségekmin. sz.2
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Feketeerű rothadás
(Xanthomonas capestris),
Fehérpenészes rothadás
(Sclerotinia sclerotiorum),
Peronoszpóra
(Peronospora brassicae),
Alternáriás szárazfoltosság
(Alternaria raphani)

Édeskömény (Foeniculum vulgare MILL.)

Ellenőrzések száma: Ellenőrzések időpontja:2
1. virágzáskor
2. éréskor
Elővetemény-korlátozás:A megelőző évben nem termesztettek azonos fajú növényt.
Mintatér nagyság: Mintatér száma:100 m2
20 ha-ig: 4 db
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db
Egyéb követelmények:Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit fokú szaporítás határértékeivel.
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikáltMegjegyzések
kategória
Elválasztó sáv, legalábbm2
Szigetelő távolság, más fajtától, legalábbm400200Kivétel vegetatív szaporítás
Gyomosság, legfeljebbmin. sz.2
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség, legalább Kultúrállapot, legalábbért. sz.43
Idegen fajta,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
db0, 55
Nehezen tisztítható magvú gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb szulák fajok (Polygonum spp. )
210
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikáltMegjegyzések
kategória
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
min. sz.2
Kártevők
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
%15

Csemege kukorica (Zea mays L. convar. saccharata Koern)

Az ellenőrzések száma:5
Az ellenőrzések időpontja:1. ellenőrzés (idegenelési ellenőrzés) a virágzás várható megindulása előtt egy-két
héttel,
2. ellenőrzés:
- a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 1. címerezési ellenőrzés,
- a virágzás kezdetén, a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén a virág-
zás kezdetén, amikor az anyai növényállományban 5% apai virágport fogadó nővi-
rágzat (bibe) megjelenik,
3. ellenőrzés:
- a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 2. címerezési ellenőrzés,
- a termékenyülés ideje alatt,
4. ellenőrzés:
- a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 3. címerezési ellenőrzés,
- a termékenyülés ideje alatt.
A vetőmag-termő növényállomány (anyai szülő) termékenyülésének ideje alatt há-
rom hivatalos ellenőrzést kell végezni,
5. ellenőrzés (végső minősítés): az érés idején, a keresztezéssel végzett vetőmag-
előállítás esetén az apasorok növényállományának eltávolítása után kell elvégezni.
Elővetemény-korlátozás:nincs.
A mintatér nagysága:100 db növény (egy sorban 100 vagy két egymás melletti sorban 50-50 db növény).
Mintaterek száma:
Terület nagysága (ha)100 növény leszámolása
(keresztezésnél végzett vetőmag-előállítás esetén
az anya- és apasorokban külön-külön)
8 vagy kevesebb5
8, 1-168
16, 1-2510
25, 1-4015
40, 1-6020
60, 1-8525
85, 1 vagy több30
Ha a vizsgálat során az anyasorok sávjában (anyapászta) minősítési határértéket meghaladó mennyiségű virágzó cí-
mer észlelhető, akkor a nem kellően címerezett anyasorok sávjában, az úgynevezett fertőző gócban ismételt mintatereket
kell felvenni és e területeket külön táblarészként kell kezelni.
Egyéb követelmények:Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.
A vizsgálat tárgyaEgységElitCertifikált
kategória
alapanyagokhibridekszabadon elvirágzó kukoricák
12345
Szigetelési távolság, legalábbm400200200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség, legalábbértékszám433
Kultúrállapot, legalább%
virágport hullató idegen tő az anya- és apasorokban összesen, legfeljebb0, 1**0, 10, 1
idegen tő az anyasorokban az idegenelési ellenőrzésen, legfeljebb*0, 10, 20, 2
virágport hullató kukoricanövény az anyasorokban a három címerezési ellenőrzésen összesen, legfeljebb*****1, 0**1, 5***, ****1, 5
Idegen kultúr- és gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény db
Selyemmályva (Abutilon spp. )0, 222
Fenyércirok (Sorghum halepense)0, 333
Csattanó maszlag (Darura stramonium)0, 222

* Szabadon elvirágzó kukorica alapanyagának előállításakor a határérték 0, 5%.

** A hímsteril alapanyag-vetőmag előállítása esetén vizsgálandó: a hímsteril növény, ha címervirágzatában a pelyvalevelek felnyílnak és a portok megjelenik, fertilis idegen növénynek minősül.

*** A hímsteril anyai szülő, ha címervirágzatában a pelyvalevelek felnyílnak és a portok megjelenik, a sterilitástól függetlenül címerezési hibának számít. Ez a hiba az anyasorokban egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0, 5% lehet. A címerezési ellenőrzéseken a határérték összesen legfeljebb 1, 5% lehet.

**** Ha a fertilis tövek száma összesen - a kivágottakkal együtt - 10%-nál több, a tételt fertilisnek kell minősíteni.

***** Az anyasorokban legalább 5% bibe megjelenés után a virágport hullató címer egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0, 5% lehet.

3. számú melléklet 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[10. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
1525 Budapest 114. Pf. 30
Oldal: .............
SZEMLEMEGRENDELŐ
a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetéséhez
……év
Engedélyes üzem neve és címe:Engedélyszáma:
Dátum:

Bejelentem, hogy az alábbi üzemek dughagyma/fokhagyma termesztést/tárolást/kezelést/kiszerelést végeznek számomra a pótlapok szerinti növényekből és mennyiségben. A csatolt pótlapok száma: .................... db.

Kérem, hogy a szaporítóanyagok éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.

SorszámSzeződéses üzemTevékenységbe vont területek*Szerződéskötés éve
nevecímetevékenységhelység és hrsz.nagyság (m2)

* Kizárólag az MgSzH Központ zöldségpalánta termesztők és nagykereskedők nyilvántartásában nem szereplő területeket kell bejelenteni. A pótlapokat szerződéses üzemenként kell kiállítani.

PÓTLAP*
a szerződéses termeltetés keretében előállított dughagyma és fokhagyma szemlemegrendelőjéhez
…………….. év
Engedélyes üzem neve és címe: .....................................................................
.............................................................................................................................
Engedélyszáma:
………………………………………….
Szerződéses üzem neve és
címe: .............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
Szerződésben szereplő tevékenység:
………………………………………………………………
Dátum:
………………………………………………
Szaporítóanyag megnevezése (magyar név, fajta)Mennyisége (kg)Ellenőrző felügyelő megjegyzése
* Az MgSzH Központ zöldségpalánta termesztők és nagykereskedők nyilvántartásában szereplő engedélyes üzem tölti ki, kivéve az ellenőrzéshez kapcsolódó rovatokat.
Szaporítóanyag szemle időpontja: .................................... Ellenőrző felügyelő neve: .................................................................

Tartalomjegyzék