23/2016. (VI. 29.) BM rendelet

egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím és a 26-27. melléklet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím és a 28. melléklet tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A nemzeti vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá."

2. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 18. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:

"(16) A munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 35. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(17) A jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 36. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani."

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 18. §-a a következő (18)-(20) bekezdéssel egészül ki:

"(18) A szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 37. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(19) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és a hosszú távú mobilitási célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 38. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(20) A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét az e rendelet 39. mellékletében meghatározott bejelentő lapon köteles teljesíteni."

3. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a tartózkodási okmányában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 21. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási okmánya cseréjét a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A tartózkodási okmány cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodásra jogosító engedélyt - a meglévő tartózkodási okmány bevonása mellett - a harmadik országbeli állampolgár részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási okmány cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz."

4. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy eltulajdonították, illetve az okmány megrongálódása miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási okmányát a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 22. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja. A külföldön tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a 22. melléklet szerinti pótlás iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

(2) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt tartózkodási okmányt az új tartózkodási okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(3) A harmadik országbeli állampolgár azt a tartózkodási okmányt, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg, a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál adja le."

5. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § Az EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke beutazásonként 10 000 Ft."

6. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet III/A. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA, VALAMINT A VÍZUMOKMÁNY PÓTLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK"

7. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet III/A. Fejezete a következő 25/B. §-sal egészül ki:

"25/B. § Ha EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve a harmadik országbeli állampolgár az úti okmányát elvesztette, megsemmisült vagy azt eltulajdonították, az úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, illetve a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő, vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 40. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja."

8. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 31. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendelet 37. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8) E rendelet 38. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

9. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 1. §-át megelőző alcímében,

b) az 1. § (1) bekezdésében,

c) a 3. §-át megelőző alcímében, valamint

d) a 3. § (1) bekezdésében

a "három hónapot meghaladó" szövegrész helyébe a "száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 18. § (3) bekezdése,

b) 12. melléklete.

10. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

d) 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

e) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,

f) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép,

g) 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép,

h) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép,

i) 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép,

j) 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép,

k) 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép,

l) 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép,

m) 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép,

n) 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép,

o) 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép,

p) 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép,

q) 32. melléklete helyébe a 18. melléklet lép,

r) 34. melléklete helyébe a 19. melléklet lép,

s) a 20. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki,

t) a 21. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki,

u) a 25. melléklet szerinti 40. melléklettel egészül ki.

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép,

b) a 22. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki,

c) a 23. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki,

d) a 24. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

11. § Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 61/A. §-a értelmében kivételes helyzet fennállása idején az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárok elhelyezésére büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) kerül sor, e rendelet őrzött szállásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben

a) az őrzött szálláson a bv. intézetet, az őrzött szállás vezetőjén a bv. intézet parancsnokát kell érteni,

b) az 5. § (1) bekezdésétől eltérően a napirendet a bv. intézet parancsnoka - az országos rendőr-főkapitány, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának jóváhagyásával - határozza meg,

c) a 11. § (2) bekezdésétől eltérően az őrizetes a döntés ellen a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához fordulhat,

d) a 26. § (3) bekezdésétől eltérően az őrizetes által a bv. intézetnek vagy a szállítást végző szervnek szándékosan okozott kár, továbbá a bv. intézet vagy a szállítást végző szerv által az őrizetesnek okozott kár megtérítése tárgyában az eljárást a bv. intézet parancsnoka által megbízott személy folytatja le."

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

12. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni

a) az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadásának díját,

b) a tartózkodási engedély kiadására, a tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és a fellebbezési eljárás díját,

c) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem és a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,

e) a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumokmány pótlására irányuló eljárás díját,

f) a nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díját,

ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő."

13. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet

a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

14. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklete a 26. melléklet szerint módosul.

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklete a 27. melléklet szerint módosul.

(3) Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet I. pontjának 3. alpontja.

4. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

15. § (1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)

"c) a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerését kérő (a továbbiakban: elismerését kérő), továbbá a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes tekintetében ellátja a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a nemzeti egységre háruló feladatokat;

d) felelős az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendeletből fakadó feladatok ellátásáért;"

(2) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)

"f) végzi és összehangolja az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes ellátásával és támogatásával kapcsolatos igazgatási feladatokat;"

(3) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)

"h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tv.), valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellátást és támogatást nyújt az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes részére;

i) együttműködik az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, befogadott és a menedékes ellátásában részt vevő, illetve szerepet vállaló fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, a települési - a fővárosban a fővárosi kerületi - önkormányzatokkal, továbbá a gyámhatóságokkal, a civil szervezetekkel és egyházi jogi személyekkel, valamint - törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;"

16. § (1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:]

"b) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;"

(2) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:]

"d) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv."

(3) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:]

"a) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet."

17. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében és

b) 1. § (4) bekezdésében

az "ellátási, valamint integrációs feladatokat" szövegrész helyébe az "ellátási feladatokat" szöveg lép.

18. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet Melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

5. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM-KüM-PTNM együttes rendelet módosítása

19. § A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM-KüM-PTNM együttes rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízum kiadásához a konzuli tisztviselő a központi vízumhatóság hozzájárulását kéri, ha a harmadik országbeli állampolgár

a) állampolgársága szerinti országára,

b) állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országára vagy

c) más személyes körülményére tekintettel feltehető, hogy a vízumkérelmének elbírálása a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme, valamint a Vízumkódexben meghatározottak szerint a migrációs kockázatértékelés, a visszaélések és csalások megelőzése és kiszűrése érdekében különös körültekintést igényel.

(2) A vízumkérelem elbírálása a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme, valamint a Vízumkódexben meghatározottak szerint a migrációs kockázatértékelés, a visszaélések és csalások megelőzése és kiszűrése érdekében akkor igényel különös körültekintést, ha egy adott országból érkező vízumkérelmezők vagy a vízumkérelmezők meghatározott csoportja körében felmerül annak a megalapozott lehetősége, hogy olyan személy is vízumot kérelmezhet,

a) aki Magyarország szuverenitását, területi épségét, politikai, gazdasági, honvédelmi vagy más fontos nemzeti érdekét veszélyeztető tevékenységet fejtene ki,

b) aki Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető tevékenységet folytatna,

c) akinek a tevékenysége összefüggésbe hozható szervezett bűnözői csoportokkal, kábítószer-kereskedelemmel, fegyverkereskedelemmel, embercsempészettel vagy emberkereskedelemmel,

d) akinek a valós szándéka terrorcselekmény vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény elkövetésére irányul,

e) akinek vízumkérelme alapján folytatott eljárás keretében a személyes meghallgatása alkalmával kormányzati döntéseket megalapozó, külföldi eredetű információk szerezhetőek meg,

f) aki közreműködik haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás, illetve kettős felhasználású termék vagy nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmazásában,

g) aki a vízumkérelem megalapozása céljából hamis vagy hamisított dokumentumot csatolna, hamis adatot közölne vagy a kiadott vízumokmányt meghamisítaná,

h) aki a kérelmezett vízumot céljával ellentétes módon kívánja felhasználni, vagy

i) aki a vízumban foglalt tartózkodási időt meghaladóan tartózkodna Magyarország vagy más schengeni állam területén."

20. § A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM-KüM-PTNM együttes rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. §-ban meghatározott esetek meghatározásakor)

"a) a nemzetbiztonsági szolgálatok és a terrorizmust elhárító szerv ilyen tartalmú információit,"

(kell figyelembe venni.)

21. § A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM-KüM-PTNM együttes rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Más schengeni állam központi vízumhatósága a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiadásához való hozzájárulásának megadása előtt az 1. §-ban meghatározott esetekben folytat egyeztetést a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése szerinti központi vízumhatósággal."

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 14. § (2) bekezdése és a 27. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § (2) bekezdése, a 13. §, a 14. § (3) bekezdése, a 6., 22-24. melléklet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

23. § (1) Ez a rendelet

a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

2. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

3. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

4. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 6. melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. Tartózkodási kártya)

"a) EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Az okmány megnevezése: tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek)

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. állampolgárság;

6. neme;

7. arcfénykép;

8. érvényességi idő;

9. a kiállító hatóság bélyegzője;

10. a kiállítás helye, ideje;

11. gépi olvasásra alkalmas adatsor;

12. megjegyzés ["EGT-állampolgár családtagja"];

13. egyéb megjegyzés ["tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére"/ "residence card issued to family members of EEA citizens"]."

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: állandó tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2. név - családi és utónév (nevek) -;

3. születési helye (település, ország);

4. születési ideje;

5. a kérelmező aláírása;

6. arcfénykép;

7. a kiállító hatóság bélyegzője;

8. a kiállítás helye, ideje;

9. érvényességi idő;

10. hátoldalon kiegészítő információ: Csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal (harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag esetén úti okmánnyal) együtt érvényes./Valid together with a valid personal identification document or travel document. (In case of third country national family member only with valid travel document.)"

5. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

6. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

7. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

8. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

9. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

10. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

11. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

12. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

13. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

14. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

15. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"21. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

16. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

17. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"23. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

18. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

19. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

20. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"35. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

21. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"36. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

22. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"37. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

23. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"38. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

24. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"39. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

25. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"40. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

26. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet I. pontja a következő 5-8. alponttal egészül ki:

(I. Vízumdíjak)

"5. Kishatárforgalmi engedély visszavonása
tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja
külképviseleten előterjesztett fellebbezés esetén
10 EUR
6. Kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában
hozott döntés elleni fellebbezés díja belföldön
előterjesztett fellebbezés esetén
3 000 Ft
7. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett
tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló
eljárás díja külképviseleten előterjesztett okmány
pótlása iránti kérelem esetén
3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június
hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett -hivatalos középárfolyamon
átszámítva)
8. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett
tartózkodásra jogosító vízum kiállítására irányuló
eljárás díja belföldön előterjesztett okmány pótlása
iránti kérelem esetén
3 000 Ft"

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet II. pontja a következő 11. alponttal egészül ki:

(II. Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak)

"11. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a
tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum
kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti
kérelmezés esetén
3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június
hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett -hivatalos középárfolyamon
átszámítva)"

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet III. pontja a következő 19. és 20. alponttal egészül ki:

(III. Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak)

"19. Nemzeti letelepedési engedély kiadására
irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés
esetén
3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június
hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett -hivatalos középárfolyamon
átszámítva)
20. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a
tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum
kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti
kérelmezés esetén
3 000 Ft-nak megfelelő EUR (2016. június
hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett - hivatalos középárfolyamon
átszámítva)"

27. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet I. pont 7. és 8. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(I. Vízumdíjak)

"7. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleten előterjesztett okmány pótlása iránti
kérelem esetén
30 EUR
8. A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
kiállítására irányuló eljárás díja belföldön előterjesztett okmány pótlása iránti kérelem
esetén
8 300 Ft"

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet II. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(II. Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak)

"11. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére
jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén
60 EUR"

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet III. pont 19. és 20. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(III. Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak)

"19. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja külképviseleti
kérelmezés esetén
60 EUR
20. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére
jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén
60 EUR"

28. melléklet a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelethez

"Melléklet az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez

A befogadó állomás házirendje

1. E házirend szerinti befogadó állomás: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske valamennyi telephelye azok összes helyiségeivel és mellékhelyiségeivel együtt, valamint a hozzájuk tartozó udvar.

2. A házirendben foglalt magatartási szabályokat a befogadó állomáson elhelyezett személy (a továbbiakban: az elhelyezett) köteles megtartani, és a befogadó állomás munkatársai jogszerű utasításainak eleget tenni. Az elhelyezett köteles továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a többi elhelyezett jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja.

3. A házirendben foglaltakat a befogadó állomáson szolgáltatást nyújtó egyházi vagy civil szervezet képviselője, önkéntes munkát végző személy, illetve egyéb, engedélyezett látogató köteles betartani, illetve köteles a befogadó állomás munkatársai utasításainak eleget tenni. Az, aki a házirendben foglaltakat megszegi, köteles a befogadó állomás területét elhagyni, vagy onnan kivezettethető.

4. Az elhelyezett panasszal a befogadó állomás igazgatójához fordulhat.

5. Az elhelyezett nem tarthat magánál olyan tárgyat (fegyver, ütő-, vágó-, szúróeszköz, gázspray stb.), amellyel saját, illetve mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti.

6. A befogadó állomás területére szeszes italt, illetve más kábító vagy bódító hatású anyagot behozni, továbbá a befogadó állomás területén azt fogyasztani tilos.

7. A befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak joga van arról megbizonyosodni, hogy az elhelyezettnél van-e az 5-6. pontban meghatározott tiltott anyag vagy eszköz, jogosult továbbá ezek eltávolítására felszólítani az elhelyezettet, aki ennek köteles eleget tenni. Ha ezt nem teszi meg, a befogadó állomás területére nem léphet be. A befogadó állomás területén fellelt tiltott anyagokat, eszközöket a befogadó állomáson működő biztonsági szolgálat elkobozhatja.

8. A befogadó állomás területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos, a dohányozás a kijelölt helyeken megengedett.

9. Ha az elhelyezett tüzet, a közösségre, mások testi épségére vagy életére veszélyes cselekményt, továbbá a befogadó állomás helyiségeinek, berendezési tárgyainak, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatát észleli, köteles azt azonnal jelenteni a befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak.

10. Az elhelyezett vallását egyénileg vagy csoportosan szabadon gyakorolhatja.

11. Az elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, a művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez és a sportoláshoz rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket használhatja. Az elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, berendezési tárgyait, felszereléseit köteles rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A közös helyiségek rendjét külön szabályzat tartalmazza. Az elhelyezett az általa okozott kárt köteles megtéríteni.

12. Az elhelyezett köteles a befogadó állomás helyiségeinek tisztaságára ügyelni, köteles továbbá a saját használatú szobáját, lakrészét, ágyát, továbbá lakókörnyezetét tisztán tartani, valamint a közös helyiségek tisztán tartásában és takarításában közreműködni. Az alapvetően szükséges takarító és fertőtlenítő szereket a befogadó állomás biztosítja. A befogadó állomás biztosít ágyneműt is, amelyek mosása a befogadó állomás feladata.

13. A szociális munkatársak szükség szerint, de legalább hetente szobavizitet tartanak, melynek során a behozni tiltott, valamint a fertőzésveszélyes tárgyakat eltávolíthatják.

14. A befogadó állomás területére saját tulajdonú háztartási berendezést, elektronikai eszközöket (pl. rezsó, televízió) bevinni, illetve azokat működtetni csak a befogadó állomás igazgatójának engedélyével szabad. A befogadó állomás által nyújtott, a jogszabályban meghatározott ellátásokon túlmenő szolgáltatásokért, így különösen az elektromos hálózat többlethasználatáért térítési díj szedhető.

15. A befogadó állomásra csak személyes ruhaneműt, kisméretű tárgyakat szabad bevinni. A befogadó állomáson a személyes ruhaneműt, illetve a kisebb méretű használati tárgyakat az elhelyezett, a saját, zárható szekrényében helyezheti el. A személyes ruházat rendben tartását, mosását az elhelyezettek önállóan végzik az erre a célra fenntartott mosógéppel. A központi mosodával rendelkező telephelyen a mosógépeket a telephely vezetője által kijelölt felügyelő kezeli.

16. Az elhelyezett hátrahagyott személyes tárgyairól a befogadó állomásról való távozása után a befogadó állomás munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel. A hátrahagyott személyes használati tárgyakat a befogadó állomás egy hónapig tárolja. A tárolás során a hátrahagyott személyes használati tárgyakban bekövetkezett károkért a befogadó állomás felelősséget nem vállal. A megőrzött tárgyak egy hónap eltelte után hulladékként elszállításra kerülnek.

17. Az elhelyezett a számára kijelölt szobában vagy lakrészben lakik, szobacserét a befogadó állomás igazgatójánál kérelmezhet.

18. Az elhelyezett más elhelyezett szobájába vagy lakrészébe az ott lakó engedélyével léphet be.

19. Az elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét az e célra kijelölt megőrzőben letétbe helyezheti. A befogadó állomás a szobákban vagy lakrészekben tartott értéktárgyakért, illetve készpénzért felelősséget nem vállal.

20. Az elhelyezett köteles eltávozását a szabályoknak megfelelően előzetesen bejelenteni. A véglegesen távozó külföldi a részére átadott leltári tárgyakkal a befogadó állomás elhagyásakor elszámolni köteles.

21. A befogadó állomás este 23.00 óra és reggel 6.00 óra között zárva tart. Ez idő alatt a befogadó állomásra ki- és belépés nem engedélyezett. A befogadó állomás igazgatója ez alól indokolt esetben előzetesen, írásban felmentést adhat.

Az elhelyezett köteles

1) a befogadó állomás munkatársaival együttműködni, jogszerű kéréseinek eleget tenni,

2) a tisztaságot fenntartani, és rendszeresen takarítani,

3) a berendezési és használati tárgyakat megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni,

4) mindenféle meghibásodást és hiányt, házirenddel ellentétes megnyilvánulást azonnal jelezni,

5) személyes tárgyait rendben tartani és kezelni,

6) odafigyelni személyes higiénére, rendszeresen tisztálkodni,

7) a házirendet betartani.

Tilos a befogadó állomás egész területén

1) az erre kijelölt helyen kívül dohányozni,

2) alkoholt és drogot fogyasztani,

3) audio-vizuális eszközt hangosan használni,

4) szemetelni,

5) állatot tartani,

6) tiltott dolgot birtokolni,

7) a befogadó állomás munkatársai, a befogadó állomás látogatói és más elhelyezettek jogait sértő magatartást tanúsítani,

8) olyan magatartást tanúsítani - különösen hangoskodni, másokat zavaró módon, agresszíven viselkedni -, amely az elhelyezettek nyugalmát, a befogadó állomás munkatársai tevékenységének a végzését zavarja.

A letétbe helyezett dolgok kivételével sem a befogadó állomás, sem a befogadó állomás munkatársai semmiféle anyagi, illetve egyéb felelősséget nem vállalnak a befogadó állomás területére behozott tárgyakért, értékekért.

Kérjük a házirend betartását!"

Tartalomjegyzék