23/2021. (VII. 29.) BM rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1-4. melléklet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím, valamint a 6. és a 7. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

1. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség, illetve az (5) bekezdés szerinti információk okmányban való rögzítésének kötelezettsége zárt informatikai rendszeren belüli eszközökkel, automatizáltan, elektronikus dokumentumok előállításával is teljesíthető."

2. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az engedély időbeli hatálya kérelemre, alkalmanként a 4. § (2) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidővel meghosszabbítható, ha a kérelmező az engedély hatályban tartását kezdeményezi, és a kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak."

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

3. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén kiállított tartózkodási kártyát a 6. melléklet 2. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani."

4. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állandó tartózkodási kártyát, továbbá a huzamos tartózkodási kártyát annak az EGT-állampolgárnak és családtagnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza."

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A huzamos tartózkodási kártyát a 6. melléklet 4. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani."

5. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. § (1) Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyájában, illetve huzamos tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett a 4. mellékletben meghatározott formanyomtatványon a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjét.

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyáját vagy huzamos tartózkodási kártyáját elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az EGT-állampolgár és a családtag bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az állandó tartózkodási kártyát, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

10. § Az EGT-állampolgár az állandó tartózkodási kártyát, az EGT-állampolgár családtagja a huzamos tartózkodási kártyát, illetve a kijelölt kormányhivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani, és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt és a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell."

6. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 31. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) E rendelet 3. § (5) bekezdése, 8. § (2) és (4) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a és 3-6. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a "személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal)" szöveg,

b) 7. §-ában a "személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv" szövegrész helyébe a "kijelölt kormányhivatal" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja.

3. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

10. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A kitoloncolás foganatosításában kísérőként)

"f) az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. és 52. cikke alapján felállított állomány tagja"

(vehet részt.)

11. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 13. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

12. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendelet 2. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

13. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet módosítása

14. § A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A repüléssel összefüggő rendészeti feladatokat - az e rendeletben foglaltak szerint - az illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányság, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, illetve országos illetékességgel a Készenléti Rendőrség látja el."

15. § A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Készenléti Rendőrség hatásköre az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzésekre terjed ki.

(3) A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatásköre az (1) bekezdés b)-i) pontjában meghatározott ellenőrzésekre terjed ki."

16. § A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elvett okmányt a rendőri szerv nyolc napon belül - az elvétel e rendelet szerinti okának megjelölésével - megküldi a légiközlekedési hatóságnak."

17. § A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az ellenőrzést végző rendőri szerv

a) a nyilvános repülőtér üzemben tartási engedélyének,

b) a polgári célú nem nyilvános repülőtér üzemben tartási engedélyének, illetve

c) a polgári célú nem nyilvános fel- és leszállóhely engedélyének

azonnali felfüggesztését kezdeményezi a légiközlekedési hatóságnál, ha az üzemeltetés a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetésével jár, és az másként nem hárítható el."

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

18. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 24/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Szabs. tv. 75. § (1a) bekezdése alapján a lefoglalás érdekében a birtokostól ideiglenesen elvett dologról átvételi elismervényt kell adni a birtokosnak, amelyben fel kell tüntetni legalább]

"c) az ideiglenesen elvett dolog megnevezését, azonosító adatait, ismertetőjegyeit, mennyiségét és - ha az a szabálysértési ügy szempontjából releváns - a becsült forgalmi értékét, valamint"

7. A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet módosítása

19. § (1) A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. alcím és az 5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

21. § E rendelet 3. alcíme az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. § E rendelet 3-7. §-a, 9. §-a, 4. alcíme és 1-5. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

"3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

2. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

"4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

3. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

"5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

"

4. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

"6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmányok

1. Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: Regisztrációs Igazolás / Registration Certificate

Az okmány formátuma: ID-1 kártya

Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód (HU).

Az okmány adattartalma és nyomtatott rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Családi és utónév/Family name and given name

2. Születési hely/Place of birth

3. Születési idő / Date of birth

4. Bejelentkezés időpontja / Date of registration

5. Cím / Address

6. Kiállító hatóság /Issuing authority

7. Okmány száma

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of authority

9. "Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document." felirat

10. "2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC." felirat

2. Tartózkodási kártya

EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén.

A tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Tartózkodási Kártya / Residence Card

Az okmány típusa: "Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 10. cikke szerinti családtagja"

3. Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: Állandó Tartózkodási Kártya / Permanent Residence Card

Az okmány formátuma: ID-2 kártya.

Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs országkód ("HU").

Az okmány adattartalma és rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Okmány száma

2. Családi név és utónév/Family name and given name

3. Születési hely / Place of birth

4. Születési idő / Date of birth

5. Birtokos aláírása /Holder's signature

6. Arckép

7. Géppel olvasható zóna

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság /Issuing authority

9. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of issuing authority

10. Kiállítás helye, ideje / Place and date of issue

11. Érvényességi idő / Date of expiry

12. "Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid identity card or travel document." felirat

13. "2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with Article 8 of Directive 2004/38/EC." felirat

4. Huzamos tartózkodási kártya

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére huzamos tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Huzamos Tartózkodási Kártya / Long-term Residence Card

Az okmány típusa: "Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 20. cikke szerinti családtagja" "

5. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet V. pont 6-9. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja 15 000 Ft

7. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja 15 000 Ft

8. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 15 000 Ft

9. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 15 000 Ft"

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet V. pontja a következő 13-15. alponttal egészül ki:

"13. Huzamos tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja 15 000 Ft

14. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 15 000 Ft

15. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 15 000 Ft"

6. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

"1. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve:
Lakcíme:
TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről
A
címe:
mint az ügyben eljáró szerv 20... év...........................................hó...........napján
megállapította, hogy
a............................................................rendszámú,............................................................. .típusú járművel.................................
................................................................................................ időpontban ............................................................... helyen közúti
közlekedés-biztonságot veszélyeztetően közlekedtek. Ezzel
a .....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
jogszabály szabályait
megsértve ..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................közlekedési jogsértést követték el.
A gépjárművel 20... év...........................................hó...........napján.................órakor
(esemény leírása).
Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
vonatkozó szabályok megszegését követte el.
A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:
Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése:
Az eszköz azonosítószáma:
A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:
A fent említett jármű üzembentartójaként.......................................................................................................................... .
(név, megnevezés)
szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában.
E cselekmény elkövetése miatt...........................................................................................................................................
forint bírságot kell kiszabni.
Tájékoztatom, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdés k) pontja
alapján, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni. E körben a
Korm. rendelet - a szabályszegés tényének megállapítása esetén - kötelezően állapítja meg a bírság mértékét,
mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból történő
módosításának, visszavonásának nincs helye.
Mivel a közúti forgalomban történő ellenőrzés során a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kg) alpontjában meghatározott
szabályszegést elkövető személye a helyszínen nem vált ismertté, és a szabályszegést a gépjárműről és annak hatósági
jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló jogszabályban meghatározott technikai eszközzel
sem rögzítették, a bírság a gépjármű rendszáma alapján megállapított üzembentartóval szemben került kiszabásra.
Amennyiben a gépjármű üzembentartója a kiszabott bírságot a közléstől számított harminc napon belül nem fizeti meg,
vagy a bírság kiszabását bármely okból vitatja, a bírság alkalmazására jogosult szerv kezdeményezi az elkövetés helye
szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását.
Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 63. §-a
alapján, ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Továbbá az
Ákr. 64. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot,
ha annak beszerzése nem lehetséges. Amennyiben a megjelölt cselekménnyel kapcsolatban nyilatkozatot kíván tenni,
azt a kézhezvételtől számított harminc napon belül a mellékelten megküldött válasznyomtatványban is megteheti.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti jogsértés miatt az Ákr. szabályai szerint eljárás indul, a hatóság a döntését
az eljárás megindítását követő harminc napon belül határozatban közli. A döntés ellen, az abban foglaltak szerint
fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles.
Tájékoztatom, hogy a döntésben megállapított bírságot a megküldött határozat véglegessé válásától emelkedésétől
számított harminc napon belül, a határozatban megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a kiszabott bírságot a
teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően
történik intézkedés.
E tájékoztató levél a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos nyelvén
készült. Tekintettel azonban arra, hogy az Ákr. szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden további irat
magyar nyelven készül.
Fellebbezés esetén az Ákr. 21. § (2) bekezdése szerint a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási
költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven
megfogalmazott kérelmét. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom
figyelmét arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a megelőlegezett eljárási költség
megtérítésére.
A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt
felmerült költségek megfizetésére kötelezhető.
A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.huhonlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.

"

7. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

"3. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve:
Lakcíme:
TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről
A
címe:
mint az ügyben eljáró szerv 20... év............................. .hó...............napján megállapította, hogy a......................................
rendszámú,.......................................................................................típusú járművel............................
időpontban
helyen közúti közlekedés-biztonságot
veszélyeztetően közlekedtek. Ezzel a
jogszabály szabályait megsértve
.........................................................................................közlekedési jogsértést követték el.
A gépjárművel 20... év..........................................................................hó.......................napján............................órakor
(esemény leírása).
Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
vonatkozó szabályok megszegését követte el.
A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:
Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése:
Az eszköz azonosítószáma:
A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:
A fent említett jármű üzembentartójaként
(név) szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában.
E cselekmény elkövetése miatt..............................................................................................forint bírságot kell kiszabni.
Tájékoztatom, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdése alapján
a bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni.
E körben a Korm. rendelet - a szabályszegés tényének megállapítása esetén - kötelezően állapítja meg a bírság
mértékét, mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból
történő módosításának, visszavonásának nincs helye.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a szabályszegést elkövető kiléte a közigazgatási hatósági eljárásban ismertté válik,
a jármű vezetőjével szemben a Kkt. 21. § (2a) bekezdése alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott
bírságot kell kiszabni.
A döntés ellen, az abban foglaltak szerint fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles.
Tájékoztatom, hogy a bírságot a megküldött határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül az abban
megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a kiszabott bírságot a teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg
behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően intézkedés történik.
Tájékoztatom, hogy a Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban a kézbesítéstől számított tizenöt napon
belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével,
a kitöltött válasznyomtatvány visszaküldésével, amely nem minősül fellebbezésnek.
Ha ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények az átvételt követő 9. naptól
állnak be, így a határozat ezen a napon tekintendő közöltnek.
A Kkt. 21/A. §-ában foglaltak szerint mentesülhet a bírság megfizetése alól, ha a gépjármű a szabályszegés időpontját
megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben a bírságot kiszabó
határozat kézbesítését megelőzően kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását, vagy a gépjárművet a szabályszegést
megelőzően más természetes, vagy nem természetes személy használatába adta és ezt a használatba vevő teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, vagy azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály
alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel
igazolja.
A mellékelten megküldött válasznyomtatvány kiállításával a teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy a fuvarlevélnek,
menetlevélnek a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott adatokat - a gépjármű hatósági jelzését, a természetes személy
üzembentartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy
üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét, valamint azon
időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzembentartótól átvette -
kell tartalmaznia.
Az ügyfél nevében eljárhat a törvényes képviselője, valamint az általa meghatalmazott személy is. A meghatalmazást
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli
meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását, vagy annak hitelesített másolatát az első
kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni.
Az üzembentartó bírság megfizetése alóli mentesülését lehetővé tevő nyilatkozat, valamint a képviselője részére adott
meghatalmazása kapcsán előterjeszthető magánokirat - az ellenkező bizonyításáig - akkor szolgál teljes bizonyítékul
arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, avagy magára kötelezőnek ismerte el,
ha a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; vagy két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem
általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el. Az okiraton a tanúk lakhelyét
(címét) is fel kell tüntetni, vagy a kiállító aláírása, vagy kézjegye az okiraton bíróilag, vagy közjegyzőileg hitelesítve van,
vagy a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták, vagy ügyvéd (jogtanácsos)
az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá,
vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.
E tájékoztató levél a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos nyelvén
készült.
Tekintettel azonban arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden további irat magyar nyelven készül.
Fellebbezés esetén az Ákr. 21. § (2) bekezdése szerint a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási
költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven
megfogalmazott kérelmét. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom
figyelmét arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a megelőlegezett eljárási költség
megtérítésére.
A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt
felmerült költségek megfizetésére kötelezhető.
A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.huhonlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.

"

Tartalomjegyzék