12/2008. (III. 26.) EüM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdésének da), df) alpontjában és x) pontjában, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (11) bekezdésében, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. §-ának (3) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1., 3. és 4. §, valamint az 5. § (3) bekezdésének c), d) és f) pontja tekintetében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,

az 5. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint (3) bekezdésének e) pontja tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat-és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben,

az 5. § (3) bekezdésének g) pontja tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az étrend-kiegészítők hatékony hatósági ellenőrzése érdekében legkésőbb a termék első forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr köteles bejelenteni a készítményt az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézethez (a továbbiakban: OÉTI) a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a címke egyidejű megküldésével."

2. §

(1) Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gombamérgezésre gyanús eset klinikai diagnózisának felállításához szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégeztetéséről vagy elvégzéséről a beteget ellátó egészségügyi intézmény gondoskodik saját vagy arra alkalmas vizsgáló laboratórium, illetve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága (a továbbiakban: MgSzHK ÉTbI) gombavizsgálati referencialaboratóriumának igénybevételével."

(2) Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a megbetegedés előidézésében külföldről származó élelmiszer a gyanús, a kistérségi intézet a regionális intézet egyidejű tájékoztatása mellett értesíti az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH) és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI), valamint a belföldi forgalmazó székhelye szerint illetékes regionális intézetet. Az esemény kivizsgálását, az összefoglaló jelentés és a nyilvántartó lap elkészítését a forgalmazás helye szerint illetékes regionális intézet szakmai irányításával kell végezni."

3. §

A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A speciális tápszerek hatósági ellenőrzésének megkönnyítésére a gyártó, vagy ha a terméket külföldön gyártják, a Magyar Köztársaság területén forgalomba hozó, importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalának napján köteles értesíteni az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI) a termék jelölésének, grafikai tervének (egyéb szóróanyagainak) bemutatásával. Ha a terméket az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában már forgalomba hozták, erről az első forgalomba hozatalról értesített tagállami hatóság megjelölésével az OÉTI-t tájékoztatni kell."

4. §

Az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tájékoztatáshoz és képzéshez szükséges eszköznek és anyagnak az előállító és a forgalmazó általi térítésmentes adományozása csak az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) engedélyével történhet. Az adományozást az OÉTI-nek be kell jelenteni. Ha az OÉTI a bejelentéstől számított 15 napon belül az adományozást határozattal nem tiltja meg, azt úgy kell tekinteni, hogy az adományozáshoz hozzájárul. Az anyag vagy az eszköz viselheti az adományozó cég nevét vagy cégjelét, azonban nem utalhat a tápszer kereskedelmi márkájára és csak az egészségügyi ellátó hálózaton belül alkalmazható."

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 14. § (3) bekezdésének b) pontjában a "Fodor József Országos Közegészségügyi Központ" szövegrész, valamint a 24. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti,

b) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM rendelet mellékletének 8. sora hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

aa) 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, 10. § (3) bekezdésének b) pontjában, 14. § (3) bekezdésének c) pontjában, 19. §-ának (3) bekezdésében, 4. számú mellékletének 2.b), 4. b) és 6. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "regionális" szöveg lép,

ab) 6. §-ában, 3. számú mellékletének 3.3. pontjában a "városi" szövegrész helyébe a "kistérségi" szöveg lép,

ac) 2. számú melléklete III. pontja "Mellékletek (két példányban kell benyújtani):" címének 6. alpontjában a "megyei (fővárosi) " szövegrész helyébe a "regionális" szöveg lép;

b) az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet

ba) 3. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (1)-(3), (5), (7) és (8) bekezdésében, 7. §-ában, 8. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ában, 11. §-ának (1) bekezdésében, valamint 3. és 6. számú mellékletében a "városi" szövegrészek helyébe a "kistérségi" szöveg lép,

bb) 3. §-ának (2) bekezdésében a "megyei, fővárosi intézet" szövegrész helyébe a "regionális intézet" szöveg lép,

bc) 1. és 6. számú mellékletében a "megyei/fővárosi" szövegrészek helyébe a "regionális" szöveg lép,

bd) 1. számú mellékletében a "városi-kerületi-megyeifővárosi" szövegrész helyébe a "kistérségi-kerületi-regionális" szöveg lép,

be) 1. számú mellékletében a "városi/kerületi" szövegrész helyébe a "kistérségi/kerületi" szöveg lép,

bf) 2. számú mellékletében az "OKK-OÉTI" szövegrészek helyébe az "MgSzHK ÉTbI" szöveg lép,

bg) 3. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (2) és (6) bekezdésében, 8. §-ának (1), (3), (4), (6) és (8) bekezdésében, 9. §-ában, valamint 2. számú mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "regionális" szöveg lép,

bh) 6. számú mellékletének 17. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "régió" szöveg lép;

c) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint 7. § (1) és (2) bekezdésében az "OKK-OÉTI" szövegrész helyébe az "OÉTI" szöveg lép;

d) az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 8. §-ának (1), (3), (4) és (6) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében az "OKK-OÉTI" szövegrész helyébe az "OÉTI" szöveg lép;

e) a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM rendelet mellékletének 10. sorában az "Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet" szöveg lép;

f) az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

fa) 12. §-ának (2) bekezdésében a "megyei és fővárosi intézet" szövegrész helyébe a "regionális intézet" szöveg lép,

fb) 12. §-ának (3) és (4) bekezdésében, valamint 13. §-ának (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "regionális" szöveg lép;

g) a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. számú mellékletében az "Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet" szöveg lép.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter