16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet

a nyers tej vizsgálatáról

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének b), valamint a (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában kapott feladatkörben, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának k) pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. §

(1) E rendelet szabályozza valamennyi állatfaj nyers tejének forgalomba hozatala esetén a laboratóriumi vizsgálati és ellenőrzési eljárásokra vonatkozó előírásokat.

(2)[1] A rendelet hatálya kiterjed a nyers tejet termelő és felvásárló természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(3) A rendeletet nem kell alkalmazni a magánháztartásban saját fogyasztás céljára előállított nyers tej termelése és a közvetlen értékesítést végző, a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó nyers tej termelése során.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Elegytej: tejgyűjtőben összegyűjtött, átadásra-átvételre előkészített tejtétel.

2. Élelmiszer-vállalkozó: az európai élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 3. cikkének 3. pontja szerinti élelmiszeripari-vállalkozó.

3. Kistermelő: a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló külön jogszabály szerinti kistermelő.

4. Nyers tej: az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) I. mellékletének 4.1. pontja szerinti nyers tej.

5. Tejgyűjtő: olyan a 853/2004/EK rendelet szerint engedélyezett létesítmény, ahol több tejtermelő gazdaságból származó nyers tejet gyűjtenek, szűrnek, hűtenek és egy tömegben hűtve tárolnak, tejtermék előállítást nem végeznek.

6. Felvásárló: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló külön jogszabály szerinti felvásárló élelmiszer-vállalkozó.

7. Tejtermelő gazdaság: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 4.2. pontja szerinti tejtermelő gazdaság.

8. Tejtermék: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.2. pontja szerinti tejtermék.

9. Tejtétel: a tejtermelő gazdaságban az átadásra-átvételre előkészített, felvásárlónak értékesíteni kívánt tejmennyiség.

3. §

Az emberi fogyasztásra és feldolgozásra szánt nyers tej akkor hozható forgalomba, ha a termelés feltételei, illetve a nyers tejre vonatkozó követelmények megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a 853/2004/EK rendeletben, valamint e rendeletben foglalt követelményeknek.

4. §

(1) A nyers tejet termelőnek, vagy a nyers tejet termelő megbízása alapján a felvásárlónak, az önellenőrzési rendszer keretén belül a nyers tejet rendszeresen, legalább havonta két alkalommal az 1. számú melléklet szerinti akkreditált laboratóriumban (a továbbiakban: laboratórium) kell megvizsgáltatnia és minősíttetnie összcsíraszám, gátlóanyag és zsírtartalom tekintetében, illetve nyers tehéntej esetében szomatikus sejtszám és fehérjetartalom tekintetében is.

(2) A nyers tej laboratóriumi vizsgálatára a mintát - a tejgyűjtőben vett minta kivételével - a tejtételből kell venni tejtermelő gazdaságonként.

(3) A tejgyűjtőben az összcsíraszám, szomatikus sejtszám, gátlóanyag, fehérjetartalom vizsgálatára irányulóan a mintát az elegytejből kell venni. Az elegytejből történő mintavétellel azonos napon a tejgyűjtőt üzemeltető élelmiszer-vállalkozó köteles a tejgyűjtőbe beszállító tejtermelő gazdaságonként, a beszállított tejtételből egyedi mintát is venni zsírtartalom vizsgálatra. Az egyedi mintákat az elegytejből vett mintákkal együtt a laboratóriumba kell szállítani.

(4) A laboratórium a (3) bekezdés alapján vett egyedi mintákat tejtermelő gazdaságonként megvizsgálja zsírtartalom vonatkozásában. Amennyiben az elegytejből vett minta a 853/2004/EK rendeletben meghatározott valamely határérték tekintetében pozitív, a tejtermelő gazdaságonként vett egyedi mintát meg kell vizsgáltatni annak érdekében, hogy a hiba okozóját felderítsék.

(5) A nyers tej vizsgálatára és minősítésére szolgáló mintavételt, a minta kezelését, tárolását, szállítását és a mintavétel dokumentálását a Magyar Élelmiszerkönyvnek "A nyerstej árkonzekvens minősítésének vizsgálati módszereiről" szóló 3-2-1/2004. számú irányelve II. mellékletében meghatározott módszer szerint kell végrehajtani.

(6) A mintavétel végrehajtására jogosult személynek a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézményben szakirányú képzésen kell részt vennie, 5 évenkénti gyakorisággal.

(7)[2] Amennyiben a tejtermelő gazdaság, illetve a felvásárló személyében változás következik be, a változást írásban kell bejelenteni a telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal), amely erről értesíti a laboratóriumokat és a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár).

5. §

A laboratórium feladatai:

a)[3] az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti laboratórium listát vezet a mintavétel végrehajtására jogosult személyek elérhetőségéről, amelyet az elérhetőségi adatok változása esetén elektronikusan megküld a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH), illetve tájékoztatásul a Kincstárnak;

b) a mintavétel megszervezése, a mintavételhez szükséges steril, konzerválószerrel ellátott mintavételi edény, valamint a minta anonimitásának és azonosíthatóságának biztosítása;

c)[4] a mintavételnek véletlenszerűnek, reprezentatívnak kell lennie, a mintavételi programról a vármegyei kormányhivatalt, annak kérésére, azonnal tájékoztatni kell;

d) a nyers tej minták vizsgálata összcsíraszám, szomatikus sejtszám, gátlóanyag zsírtartalom és fehérjetartalom tekintetében nemzetközi szabvány alapján vagy validált módszerekkel; az összcsíraszám, szomatikus sejtszám tekintetében figyelembe kell venni a 2074/2005/EK rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékekre vonatkozó intézkedések végrehajtása és bizonyos végrehajtási intézkedések hatályon kívül helyezése tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. november 6-i 1664/2006/EK bizottsági rendelet III. mellékletében előírtakat;

e) a vizsgálati eredmények alapján a nyers tej minősítése;

f) a nyers tej minta vizsgálati eredményeinek dokumentálása, naprakész nyilvántartása, és a vizsgálat után a lehető legrövidebb időn belül az eredmény megküldése a vizsgálatot megrendelő élelmiszer-vállalkozónak;

g)[5] a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, IX. szakasz, I. fejezet III. részben meghatározott mértani átlagokra, illetve a gátlóanyagra vonatkozó kritériumok túllépése esetén a tejtermelő gazdaság és a felvásárló értesítése, mind a tejtermelő gazdaság vagy a tejgyűjtő telephelye szerint, mind pedig a felvásárló telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal értesítése;

h)[6] a vizsgálati eredmények vármegyei összesítése havonta, az összesítés és a vizsgálat alá vont tejtétel mennyiségének elektronikus úton történő megküldése - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél regisztrációs számra történő hivatkozással - a tejtermelő gazdaság és tejgyűjtő telephelye szerinti a vármegyei kormányhivatalnak, a NÉBIH-nek és a Kincstárnak.

6. §

(1) A hatósági állatorvosnak szúrópróbaszerűen ellenőriznie kell a mintavétel helyszínén a mintavétel végrehajtásának szabályszerűségét.

(2) A hatósági állatorvos gyanú esetén, illetve a monitoring program keretén belül hatósági mintát vehet, amelyet a 2. számú melléklet szerinti akkreditált laboratóriumban kell megvizsgáltatni. A mintavételt a 4. § (5) bekezdése szerint, a minta laboratóriumi vizsgálatát az 5. § d) pontja szerint kell végrehajtani.

(3) A tejtermelő gazdaságban az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelete (a továbbiakban: 854/2004/EK rendelet) IV. melléklet I. fejezetében meghatározott ellenőrzéseket hatósági vagy jogosult állatorvos végzi el.

(4) Amennyiben a 4. § szerint, az önellenőrzési rendszer keretében végzett laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján számított mértani átlag tekintetében az összcsíraszám, illetve szomatikus sejtszám meghaladja a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, IX. szakasz, I. fejezet III. részben meghatározott határértékeket, a hatósági főállatorvos felhívja a tejtermelő gazdaság figyelmét a határérték túllépésre, határidő megjelölésével felszólítja a szükséges intézkedések megtételére és tájékoztatja az (5) bekezdésben meghatározott következményekről.

(5)[7] Amennyiben a 4. § szerint, az önellenőrzési rendszer keretében végzett laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján számított mértani átlag tekintetében az összcsíraszám és a szomatikus sejtszám a (4) bekezdés szerinti a figyelmeztetéstől számított három hónap alatt folyamatosan meghaladja a vonatkozó határértékeket, a hatósági főállatorvos a 854/2004/EK rendelet IV. melléklet II. fejezetének értelmében a nyers tej gazdaságból történő átvételét mindaddig felfüggeszti, vagy a vármegyei kormányhivatal mindaddig engedélyezi a nyers tej közegészségügyi védelmet biztosító kezelését és felhasználását, amíg a nyers tej meg nem felel a vonatkozó előírásoknak. A forgalmi korlátozás alá vont nyers tej elkülönített gyűjtését, tárolását, szállítását és szükség szerinti ártalmatlanítását vagy megsemmisítését a hatósági állatorvos ellenőrzi. A hatósági állatorvos forgalomból kivont tej mennyiségéről elektronikus úton értesíti - ügyfél regisztrációs számra történő hivatkozással - a Kincstárt.

(6) A felfüggesztés megszüntetéséről a tejtermelő gazdaság kezdeményezésére és költségére, a hatósági főállatorvos dönt a hatósági minta a laboratóriumi vizsgálati eredménye és a helyszíni élelmiszer-higiéniai szemle eredménye alapján. A felfüggesztést a hatósági minta és az azt megelőző, két legutóbbi önellenőrzés keretében vett minta mértani átlaga alapján lehet feloldani. A mintavételt a tejtermelő gazdaságban tartott valamennyi termelésben részt vevő állattól származó, fejés során összegyűjtött nyers tej mennyiségből kell elvégezni.

(7)[8] Amennyiben a minta a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, IX. szakasz, I. fejezet III. részben meghatározott mennyiségben gátlóanyagot tartalmaz, a tejtermelő gazdaság, illetve a felvásárló telephelye szerint illetékes hatósági állatorvos ellenőrzi a nyers tej gyűjtését, tárolását, elszállítását és megsemmisítését. A forgalomból kivont tej mennyiségéről a hatósági állatorvos elektronikus úton értesíti - ügyfél regisztrációs számra történő hivatkozással - a Kincstárt.

7. §

(1) Amennyiben a hatósági főállatorvos, a 6. § (4) bekezdése értelmében felhívja tejtermelő gazdaság figyelmét a határérték túllépésre, a tejtermelő gazdaságnak meg kell tennie a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket, és ezekről értesítenie kell a hatósági főállatorvost.

(2) Amennyiben a hatósági főállatorvos felfüggeszti a tejtermelő gazdaságból történő nyers tej átvételét, a nyers tejet nem lehet emberi fogyasztásra forgalomba hozni. A tejtermelő gazdaságnak a nyers tejet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlament és tanácsi rendelet szerint ártalmatlanítani kell, vagy meg kell semmisíteni, illetve meg kell tennie a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket, és ezekről értesítenie kell a hatósági főállatorvost.

(3) Amennyiben a minta a 853/2004/EK rendelet III. melléklet, IX. szakasz, I. fejezet III. részében meghatározott mennyiségben gátlóanyagot tartalmaz, a nyers tejet nem lehet forgalomba hozni. A tejtermelő gazdaságnak vagy a felvásárlónak a nyers tejet elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni, szállítani és meg kell semmisíteni, illetve a tejtermelő gazdaságnak meg kell tennie a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket, és ezekről értesítenie kell a hatósági főállatorvost.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 9. §-a és az azt megelőző alcím.

(3) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról, 5. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról, III. melléklet, IX. szakasz,

c) az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról, 8. cikk és IV. melléklet.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelethez

A nyers tej vizsgálatára kijelölt laboratóriumok

1. Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. laboratóriuma, címe: 1093 Budapest, Bakáts u. 8.

2.[9]

2. számú melléklet a 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelethez

A nyers tej hatósági vizsgálatára kijelölt laboratóriumok

1. A NÉBIH laboratóriuma[10]

2. A vármegyei kormányhivatal valamennyi komplex élelmiszerlánc-vizsgáló laboratóriuma[11]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 55. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[2] Módosította a 104/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Megállapította a 166/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[4] Módosította a 104/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 104/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 104/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 104/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 7.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.04.15.

[10] Módosította a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 23. § e) pontja. Hatályos 2014.03.13.

[11] Módosította a 104/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék