22/2008. (II. 28.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás: a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) 4. cikkében meghatározott támogatás;

b) egységnyi támogatás: az R. 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott érték;

c) támogatási küszöbérték: az R. 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott mennyiség;

d) referencia időszak: a 2006/2007. gazdasági év;

e)[1] termelői szervezet: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b)-c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;

2. §[2]

(1) Támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki:

a) a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) vonatkozó kérelmet nyújtott be, és kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy teljes egészében jóváhagyta, azaz SAPS jogosult,

b) a tárgyévben termelői szervezet tagja és az ebből eredő, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelességeit teljesítette, valamint

c) 2a referencia időszakban közvetve termelői szervezeten keresztül kapott zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás figyelembevételével az e rendelet melléklete alapján kiszámított, az MVH támogatási jogosultságot megállapító döntésével rendelkezik.

(2) Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. §

(1) E rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap.

(2) A támogatási jogosultság kiszámításának módját e rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A termelőnek a referencia időszakban, a termék vonatkozásában kifizetett támogatás tekintetében a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet 29. cikk (2) bekezdésében meghatározott információkról, a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről és a támogatási rendszerben részt vevő feldolgozók jelentési és nyilvántartási kötelezettségeiről szóló 12/2006. (II. 2.) MVH közlemény 34. melléklete szerint megküldött jelentésekben szereplő összegeket kell figyelembe venni.

(4)[3]

4. §[4]

5. §

(1)[5]

(2) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell csatolni:

a) a tárgyévben a termelői szervezetben való tagság és a tagsággal járó kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolást, valamint

b)[6] egyéb, a jogosultságot igazoló irat, amely lehet hagyatékátadó végzés, vagy jogutód nélküli megszűnést igazoló cégbírósági végzés.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[7]

(3)[8]

7. §[9]

E rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

8. §[10]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 22/2008. (II. 28.) FVM rendelethez

A támogatási jogosultság kiszámításának módja

X= a termelők támogatási jogosultsága
a= a termelőnek a referencia időszakban a termék vonatkozásában kifizetett támogatás összege
b= a referencia időszakban a termék vonatkozásában a 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet alapján kifizetett összes támogatás
c= a termékre vonatkozó támogatási küszöbérték és egységnyi támogatás szorzata
x = a/b*c* 1,036

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[2] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[4] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[5] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § a) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[6] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.03.

[8] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[9] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[10] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.10.23.

Tartalomjegyzék